งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านวังโพธิ์และโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 28 - 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 375
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา เครือข่ายหนองลู-ไล่โว่ 1. เด็กชายคำพุธ    -
2. เด็กชายอิมมานูเอล    -
3. เด็กชายเอชราห์    เสดวงชัย
4. เด็กชายวีรพัด    -
5. เด็กชายเซวา    -
6. เด็กชายเมธา    ปิงมูล
7. เด็กชายชนะ    -
8. เด็กชายเสรี    ทรัพย์ธรรมชาติ
9. เด็กชายสหสวรรษ    -
10. เด็กชายกิติพร    -
11. เด็กชายศิวการณ์    สังขภัสสร
12. เด็กชายนิเวศ    -
13. เด็กชายตะวัน    -
14. เด็กชายจิรภัทร์    ไทรสัขณรงค์
15. เด็กหญิงกฤษณา    สังขปัญญา
16. เด็กหญิงเนตรดาว    สามหล้า
17. เด็กหญิงรินรดา    แซ่ย่าง
18. เด็กหญิงเดลี่    -
19. เด็กหญิงสิริเนตร    ขาวคล้าย
20. เด็กหญิงชมพู่    -
21. เด็กหญิงชลิดา    -
22. เด็กหญิงแอน    -
23. เด็กหญิงจรรยา    ธรรมอยู่
24. เด็กหญิงพอจอแตะ    -
25. เด็กหญิงน้องหนู    -
26. เด็กหญิงอ้อม    -
27. เด็กหญิงดรุณี    -
28. เด็กหญิงคารใส    พลีเพื่อชาติ
29. เด็กหญิงศศิธร    -
30. เด็กหญิงยิหวา    -
31. เด็กหญิงดีนา    -
32. เด็กหญิงจารุวรรณ    ศิลาทอง
33. เด็กหญิงสุดใจ    -
34. เด็กหญิงมาริสา    -
35. เด็กหญิงกุสุมา    สุนัน
36. เด็กหญิงซันลี    -
37. เด็กหญิงยอแสง    -
38. เด็กหญิงบุญดี    -
1. นายธรรมเนียม    มะโนรัตน์
2. นายเลอมาน    ธรรมอยู่
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................