งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านวังโพธิ์และโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 28 - 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 601
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ เครือข่ายลุ่มสุ่ม-บ้องตี้ 1. เด็กหญิงญานิศา    ใครหอม
2. เด็กหญิงปณิตา    เชื้อดี
3. เด็กหญิงรังสิมา    ปรึกษา
4. เด็กหญิงดารา    -
5. เด็กหญิงชไมพร    -
6. เด็กชายทัษมา    แก้วประเสริฐ
7. เด็กชายพรชัย    ทองเปราะ
8. เด็กชายอภิชาติ    ภูโต
9. เด็กชายทองก้อน    -
10. เด็กหญิงอรนุช    -
11. เด็กชายศรีวิชัย    -
12. เด็กชายไนไน    -
13. เด็กชายสว่าง    -
14. เด็กชายทศพล    อมรธนาวิศิษฏ์
15. เด็กหญิงอาภรณ์    ธรรมวงศ์
16. เด็กหญิงเอมี    -
17. เด็กหญิงเกตุแก้ว    -
18. เด็กหญิงปวีณา    วันทา
19. เด็กหญิงศศิธร    -
20. เด็กชายจอด้า    -
21. เด็กหญิงวิภาวรรณ    ทองเปราะ
22. เด็กหญิงมอทิน่า    -
23. เด็กหญิงนุสรัตน์    ทองเปราะ
24. เด็กหญิงนิด    ภูมิกีรินทร์
25. เด็กหญิงสุรีพร    ธีระกมลกาญจน์
26. เด็กหญิงอิพิว    -
27. เด็กหญิงพรศิริ    พงษ์พัฒนะกุล
28. เด็กหญิงณฐมล    แก้วสระแสน
29. เด็กหญิงเพ็ญนภา    บุญเจริญ
1. นายชัยณรงค์    มหาแสน
2. นายชัยศิลป์    ภูดอนม่วง
3. นางสาวสุธิดา    ยี่รักษ์
4. นางสุนันท์    เฉลิมกุล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................