งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านวังโพธิ์และโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 28 - 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 603
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านกุยแหย่ เครือข่ายไทรโยค-ลิ่นถิ่น 1. เด็กชายอรรถวัต    อาจหาญ
1. นางสาวจิดานันท์    สุขสวัสดิ์
2 โรงเรียนวัดปรังกาสี เครือข่ายท่าขนุน-สหกรณ์นิคม-หินดาด 1. เด็กชายนิวัติ    แพนลิ้นฟ้า
1. นายสรศักดิ์    จันทร์โอ
3 โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย เครือข่ายหนองลู-ไล่โว่ 1. นายซิบือ    -
1. นางสาวกัลยานี    โชคสมงาม
4 โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน เครือข่ายชะแล-ปรังเผล
5 โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน เครือข่ายสิงห์-ศรีมงคล 1. เด็กชายเจษฎา    พงษ์พานทอง
1. นางสาวสิริณัฏฐ์    ประยูรสุข
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................