งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านวังโพธิ์และโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 28 - 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 604
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเขาช้าง เครือข่ายท่าเสา-วังกระแจะ 1. เด็กหญิงประภัสสร    เนียมเกาะเพ็ชร
1. นายไกรษร    มูลทองสงค์
2 โรงเรียนวัดปรังกาสี เครือข่ายท่าขนุน-สหกรณ์นิคม-หินดาด 1. เด็กหญิงนวนันท์    สันติธรรมสุทธิ์
1. นายสรศักดิ์    จันทร์โอ
3 โรงเรียนตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง เครือข่ายลุ่มสุ่ม-บ้องตี้ 1. เด็กหญิงพอลาวา    -
1. นางสาวสุภาพร    ปัตตาตะพัง
4 โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา เครือข่ายหนองลู-ไล่โว่ 1. เด็กหญิงฮาวิลาห์    ธรรมอยู่
1. นางสาวโอลีน    ยอดอานนท์
5 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย เครือข่ายชะแล-ปรังเผล 1. เด็กหญิงแอน    ไม่มีนามสกุล
1. นางปัญญาพร    ขันทะมา
6 โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน เครือข่ายสิงห์-ศรีมงคล 1. เด็กหญิงวรัญญา    ช่างสกุลทอง
1. นางสาวสิริณัฏฐ์    ประยูรสุข
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................