งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านวังโพธิ์และโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 28 - 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 605
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเขาช้าง เครือข่ายท่าเสา-วังกระแจะ 1. เด็กหญิงวลัยลักษณ์    กระโทงกลาง
1. นายไกรษร    มูลทองสงค์
2 โรงเรียนไทรโยคใหญ่ เครือข่ายไทรโยค-ลิ่นถิ่น 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์    เอกตาแสง
1. นางสาวภัททิรา    เงาะลำดวน
3 โรงเรียนวัดปรังกาสี เครือข่ายท่าขนุน-สหกรณ์นิคม-หินดาด 1. เด็กหญิงเจนนิสา    ขันทะมา
1. นายสรศักดิ์    จันทร์โอ
4 โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย เครือข่ายหนองลู-ไล่โว่ 1. เด็กหญิงเนตรนภา    ธรรมอยู่
1. นางรพิพรรณ    สุขอุดมกอบกุล
5 โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน เครือข่ายชะแล-ปรังเผล 1. เด็กหญิงกานดา    ทองผาภุมิเชวง
1. นางสาวเกศรินทร์    หมูคำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................