งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านวังโพธิ์และโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 28 - 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 732
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนไทรโยคใหญ่ เครือข่ายไทรโยค-ลิ่นถิ่น 1. เด็กหญิงพัชรีภรณ์    ทองวิลัย
1. นางพเยาว์    สุภาพิน
2 โรงเรียนวัดปรังกาสี เครือข่ายท่าขนุน-สหกรณ์นิคม-หินดาด 1. เด็กหญิงพบสุข    -
1. นายสรศักดิ์    จันทร์โอ
3 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม เครือข่ายหนองลู-ไล่โว่ 1. เด็กหญิงจันธิดา    ปิติพิมาน
1. ว่าที่ร้อยตรีณฤดล    เผือกอำไพ
4 โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ เครือข่ายชะแล-ปรังเผล 1. เด็กหญิงเพ็ญพักตร์    จันทร์พวง
1. นายเก้าเหมย    แซ่จ่าว
5 โรงเรียนบ้านไร่ เครือข่ายห้วยเขย่ง-ปิล็อก 1. เด็กหญิงสุพรรณษา    ถาบุญเรือง
1. นายบุญช่วย    พันธุชาติ
6 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว เครือข่ายสิงห์-ศรีมงคล 1. เด็กหญิงเบ็ญจลักษณ์    สระทองฮะ
1. นางสาวพจนีย์    จรเข้
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................