งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านวังโพธิ์และโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 28 - 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 736
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลไทรโยค เครือข่ายท่าเสา-วังกระแจะ 1. เด็กหญิงแกมกาญจน์    จันทร์ละมูล
1. นายสอาด    มีพฤกษ์
2 โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา เครือข่ายไทรโยค-ลิ่นถิ่น 1. เด็กหญิงนัฎฐา    แซ่ตัน
1. นายสำเนียง    หลักแก้ว
3 โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ เครือข่ายท่าขนุน-สหกรณ์นิคม-หินดาด 1. เด็กหญิงยุวภา    ปัญญาใส
1. ว่าที่ร้อยตรีลำไพร    อ่อนมณี
4 โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น เครือข่ายลุ่มสุ่ม-บ้องตี้ 1. เด็กหญิงพรทิพย์ภา    ขำมะโน
1. นางปราณีต    สารสม
5 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม เครือข่ายหนองลู-ไล่โว่ 1. เด็กหญิงศันสนีย์    ไม่มีชื่อสกุล
1. ว่าที่ร้อยตรีณฤดล    เผือกอำไพ
6 โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ เครือข่ายชะแล-ปรังเผล 1. เด็กหญิงชนินาถ    ทิพย์กระโทก
1. นายเก้าเหมย    แซ่จ่าว
7 โรงเรียนบ้านปากลำปิล็อก เครือข่ายห้วยเขย่ง-ปิล็อก 1. เด็กหญิงธีราพร    ชื่นสุวรรณ
1. นายศุภฤกษ์    จันทร์โอ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................