งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านวังโพธิ์และโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 28 - 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 737
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา เครือข่ายไทรโยค-ลิ่นถิ่น 1. เด็กชายพรประทาน    เอกตาแสง
1. นายสำเนียง    หลักแก้ว
2 โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ เครือข่ายท่าขนุน-สหกรณ์นิคม-หินดาด
3 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา เครือข่ายหนองลู-ไล่โว่ 1. เด็กชายโทอ่อง    -
1. นางอรนิจ    แสงคุ้มภัย
4 โรงเรียนบ้านปากลำปิล็อก เครือข่ายห้วยเขย่ง-ปิล็อก 1. เด็กชายชาคร    สีลิพิน
1. นายศุภฤกษ์    จันทร์โอ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................