รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านวังโพธิ์และโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 28 - 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอูล่อง 1. เด็กหญิงภาพิมล  จุ้ยสาย
 
1. นางสาววลีรัตน์  ต๊ะนะสา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 1. เด็กหญิงหงษ์ศา   วงเวียง
 
1. นางถิราพร  พันธ์พืช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 1. เด็กหญิงมะลิ  -
 
1. นางดาวเรือง  ฉิมทองดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กหญิงอัยรดา  แก้วใจ
 
1. นางสาวบุษกร  ศรีมุกข์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว 1. เด็กหญิงกัญญา  -
 
1. นางสาวอัจฉราพร  อะทะวงศ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 1. เด็กหญิงกุหลาบ   -
 
1. นางสาวอโนทัย  คำอาจ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 1. เด็กหญิงรุจิรา  แบนนิล
 
1. นางกรุณา  พ่อค้าทอง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 1. เด็กหญิงดี  -
 
1. นางสาวภรทิพย์  มูลทองชุน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กหญิงศุภกานต์  ส่งวัฒนา
 
1. นางสาวสมพิศ  ธารแม้น
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 1. เด็กหญิงกัญยา  -
2. เด็กหญิงนงนุช  ศิลป์เสริมชัย
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ยังเต็ม
 
1. นางดาวเรือง  ฉิมทองดี
2. นางสาวนุสรา  เฮ้งไพบูลย์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กหญิงวรรธนา  ธรรมมา
2. เด็กหญิงเบญญาภา  ศุทธอุดม
 
1. นางรุ่งนภา  สังขวิภาส
2. นางสาวปานฤทัย  ทองผาไฉไล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กหญิงนฤมล  ปาวัลย์
2. เด็กหญิงวันดา  -
 
1. นางสาวสาวิตรี  พุทธนาวงค์
2. นายอนิรุจน์  ขัตติยะ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 1. เด็กชายบุรเศรษฐ์  รื่นเกษม
 
1. นางสาวพลอยพัชชา  จิรารัตน์ไกรเดช
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 1. เด็กชายมนัส  วรประเสริฐ
 
1. นายไพฑูรย์  เสมอตระกูล
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 1. เด็กหญิงวรัชยา  ธาตุมาศ
 
1. นายรัฐสิทธิ์  เบ้าอาสา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กหญิงพลอย  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงสุพิชชา  ถิ่นกาญจน์
3. เด็กหญิงสุวีรา  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายวุฒินันท์   โพธิ์เพ็ชร์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแหลม 1. เด็กชายจอ  -
2. เด็กหญิงดา  -
3. เด็กหญิงเว  -
 
1. นายสำราญ  รักษาสัตย์
2. นางสาวพรพิมล  โพหิน
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 1. เด็กหญิงฐิติพร   ปุณณะการี
2. เด็กหญิงสุวิดา   อุตมะธงชัย
3. เด็กหญิงแก้ว  -
 
1. นายณัฐิวุฒิ  อินอ่อน
2. นางปทุมวดี  อินอ่อน
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา 1. เด็กชายวิชัย  -
2. เด็กหญิงอรนุช  บุญมอญ
 
1. นายคมกฤษ   เชี่ยวชาญ
2. นางสมสมร  คงศรี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 1. เด็กหญิงณัฐฐา  ชัยโชติกิจ
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ใครหอม
 
1. นายก่อเกียรติ  วิเชียรบุตร
2. นางสาวสุจิตรา  นครไทย
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 1. เด็กชายอภิชาติ  -
 
1. นางสาวอพันธ์ตรี  สอนบุญชู
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 1. เด็กหญิงชลละดา  ติจา
 
1. นางสาวสุรีย์วัลย์  ไวยิ่งยุทธ์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 1. เด็กหญิงยามีระ  -
 
1. นายรัฐสิทธิ์  เบ้าอาสา
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 1. เด็กหญิงกัญกร  ประพันธ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา   -
3. เด็กหญิงอัญญิกา  ขันคำ
 
1. นางสาวจินตนา  ลิเลิ่ม
2. นางสาวกัญญาภัค  อยู่อุย
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กชายปิยะพงษ์  โคนาบาล
2. เด็กหญิงแก้ว (ม.2)  -
3. เด็กหญิงไนซ์  พัชราพร
 
1. นางสาวศุภิสราย์  มั่นคง
2. นางสาวกนกวรรณ  สังควิสุทธิ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติยา  สุขเขียว
2. เด็กหญิงปณิดา  จีนกระจัน
3. เด็กหญิงเบญญทิพย์  อินทะนิน
 
1. นางจินดา  ประกอบธรรม
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กหญิงยุพิน  -
2. เด็กหญิงลลิตา  เช้าชื่น
3. เด็กชายสมศักดิ์  สระทองเทียน
 
1. นางสาวณัฐญา  สุทธิรักษ์
2. นางสำราญ  วัจนะ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว 1. เด็กชายกุหลาบ  -
2. เด็กชายธีรพัฒน์  ทองนาค
3. เด็กชายสมชาย  พันธ์เขียว
 
1. นายนัฐกร  สุยะราช
2. นายสมพล  คชินทร
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กหญิงทิพย์  -
2. เด็กหญิงนาตาชา  สมบุญดี
3. เด็กหญิงอริสา  -
 
1. นายสามารถ  อ่วมมีเพียร
2. นางสำราญ  วัจนะ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 1. เด็กหญิงกฤติยา  ชูวงษ์
2. เด็กชายจิรโชติ  วงศ์สมศรี
3. เด็กหญิงเมธาวดี  วรัทธัญธน
 
1. นางสาวทิพวรรณ  อยู่ฤทธิ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กหญิงณัฐชยา   คุ้มเพื่อน
2. เด็กหญิงวรรณทิวา  อินต๊ะสุวรรณ
3. เด็กหญิงแก้ว (ม.1)  -
 
1. นางสาวกนกรวรรณ  สังควิสุทธิ์
2. นางสาวศุภิสราย์  มั่นคง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กหญิงชญากานต์  ช้างหัวหน้า
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  คงมาก
 
1. นายสามารถ  อ่วมมีเพียร
2. นางเกสรี  ธนศักดิ์ศิริ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 1. เด็กหญิงกัลยากร  หงษ์มีศรี
2. เด็กหญิงเขมิกา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวธัญวรัชน์  ศาลางาม
2. นางสาวพัชรี  คล้ายอุดร
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายปอ   -
2. เด็กชายสุเมธ  -
 
1. นางสาวภัคจิรา  บัวผัด
2. นางสาวสุภิดา  บัวผัด
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ป้า 1. เด็กชายจอเลียวอ้อ  -
2. เด็กชายเจเจ  -
 
1. นางสาวสุทธิกาญจน์  จันทร์ทอง
2. นางพัชราภรณ์  วงศ์พนิตกุล
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังผาตาด 1. เด็กชายกฤษณะ  -
2. เด็กชายนิรุตน์  -
 
1. นายณรงค์ศักดิ์   พรมเสนา
2. นายรังสรรค์  สายมี
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งจอ 1. เด็กชายประมุข  แจ่มน้อย
2. เด็กชายศิธร  เสียงใส
 
1. นางสาวนพรัตน์  ภักดีวงษ์
2. นายไวพจน์  โพธิ์ทอง
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 1. เด็กชายศุภโชค  แผ่อัฐ
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  จันดี
 
1. นายสุรีรัตน์  แสงพรเลิศ
2. นางสาวสุดาวรรณ  คำภิระแปง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  รัตนผล
2. เด็กหญิงปุ้ย  -
3. เด็กหญิงพรสินี  ฤทธิ์เดช
4. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ชูอินทร์
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  -
 
1. นางสาวแสงเดือน  จรบำรุง
2. นางสาวชลธิชา  ลิ้มเกษตรสกุล
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก 1. เด็กหญิงชมพู่  -
2. เด็กหญิงทิพา  -
3. เด็กหญิงพรรษา  เอี่ยมดะนุช
4. เด็กหญิงมาย  -
5. เด็กหญิงสุชาดา  ฤทธิ์เดช
 
1. นางสาวแสงเดือน  จรบำรุง
2. นางสุภาพรรณ  บุญสม
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กหญิงจิตติมา  แกล้วกล้าวารี
2. เด็กหญิงดาซี  -
3. เด็กหญิงบุญมา  แดงหอม
4. เด็กหญิงวาสนา  พิทักษ์ชาตคีรี
5. เด็กหญิงเอสตาร์  -
 
1. นางรพิพรรรณ  สุขอุดมกอบกุล
2. นางสาวศิริกานต์  โพธิ์ทอง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแหลม 1. เด็กหญิงกิ๊บ  -
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  -
3. เด็กหญิงพรสิตา  ฉายจรุง
4. เด็กหญิงพิม  -
5. เด็กหญิงเอ  -
 
1. นางมลทิรา  คล้ายคลึง
2. นางสาวสมปอง  จันทา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแหลม 1. เด็กหญิงด้วง  -
2. เด็กหญิงบังอร  -
3. เด็กหญิงราวิน  -
4. เด็กหญิงหวานใจ  -
5. เด็กหญิงอ้อย  -
 
1. นางมลทิรา  คล้ายคลึง
2. นางสาวนาตยา  วาปี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ 1. เด็กหญิงญาสุมินทร์  คำหล่อ
2. เด็กหญิงภาวินี  ไชยชนะ
3. เด็กหญิงสายรุ้ง  สิงห์จันทึก
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ดวงสินธุ์
5. เด็กหญิงเมย์  -
 
1. นางสาวอิทยา  พลจรัส
2. นางสาวสุภาพร  สีสิงห์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 1. เด็กหญิงมาลี  -
2. เด็กหญิงวรรณ  -
3. เด็กหญิงสาวิภา  -
4. เด็กชายอานนท์   แย้มนิล
5. เด็กหญิงเกตุสรา   ผาภูมิลชลธี
 
1. นายภูษิต    หัสชัย
2. นางสาวภานุรักษ์  ทำศรี
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุสภา 1. เด็กชายวรพล  มะเดโช
2. เด็กหญิงวรินธร  มะเดโช
3. เด็กชายวิชัย  -
4. เด็กหญิงสาน  -
5. เด็กชายอ่อง  -
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  ไชยพัฒนศิลป์
2. นางสาวพรพิไล  ชูใจ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุสภา 1. เด็กชายก็อป  -
2. เด็กหญิงขิ่นเม  -
3. เด็กชายชายเล็ก  -
4. เด็กชายชายใหญ๋  -
5. เด็กหญิงดาว  -
6. เด็กหญิงดาว  -
7. เด็กหญิงทวย  -
8. เด็กหญิงนีนี  -
9. เด็กหญิงน้ำฟ้า  -
10. เด็กหญิงปราณี  -
11. เด็กชายฤทธิ์  จิตรใจเจริญบุญ
12. เด็กชายสมชัย  -
13. เด็กชายสมหวัง  -
14. เด็กชายอนันต์  -
15. เด็กหญิงอรนุช  แซ๋กือ
16. เด็กหญิงเพชร  -
17. เด็กชายโซ  -
18. เด็กหญิงไหล่  -
 
1. นางสาวพรพิไล  ชูใจ
2. นางสาวรัศมี  ธารเอี่ยม
3. นายพัฒนา  จันทร์โอ
4. นางสาวปรียาดา  ดวงมาลา
5. นางสุนันทา  แจ้งอารมณ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กหญิงจันทรา  สง่างาม
2. เด็กชายชาติชาย  จิตผ่องแท้
3. เด็กหญิงตีวีชาญ  เมธาภมร
4. เด็กหญิงนอตะบะ  -
5. เด็กหญิงปิยะพร  สังขเชวง
6. เด็กหญิงพรรณวดี  -
7. เด็กหญิงมูซี  -
8. เด็กหญิงรจเรศ  สังขวิลาศ
9. เด็กชายรักชาติ  ไทรสังขเจติยะ
10. เด็กหญิงลาวัลย์  จงครองกิจ
11. เด็กชายวีรศักดิ์  นวมศิริ
12. เด็กหญิงศิริกานต์  สังขโสภา
13. เด็กชายหัสชัย  -
14. เด็กหญิงอนุชดี  โอ่งทอง
15. เด็กหญิงอำภา  มณีตะมะกุล
16. เด็กหญิงเชาวณีย์  คฑาธาร
17. เด็กหญิงเดือน  จิระภาวี
18. เด็กหญิงเอ๋  -
19. เด็กชายแอ็คคือ  -
 
1. นายสงกรานต์  ปานจิตร
2. นางสาวศิริกานต์  โพธิ์ทอง
3. นางรพิพรรณ  สุขอุดมกอบกุล
4. นางสาวนิตยา  บุตรศิริ
5. นางสาวยุภาพร  สังขตระกูล
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 1. เด็กหญิงน้อย  คำสุข
 
1. นายกษิตินาถ   คำษร
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ปั้นกรวด
 
1. นางสาวปรารถนา  คำพิระ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 1. เด็กหญิงสมหญิง  พุทธ
 
1. นางอมราภรณ์   ปรางทอง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 1. เด็กหญิงน้องดาว  -
2. เด็กชายภาคภูมิ  โรมประเสริฐ
 
1. นายนพดล  ห่างภัย
2. นางสาวนุสรา  เฮ้งไพบูลย์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เที่ยงธรรม
2. เด็กชายวสันต์  แสนเงิน
 
1. นางสาวบุญรี  วุฒิธรรมฐาน
2. นายวิฑูรย์  แก้วใหญ่
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 1. เด็กหญิงมะโช  -
2. เด็กชายสมชาติ  ปุณณะการี
 
1. นางสาวนุสรา  เฮ้งไพบูลย์
2. นางสุรัตน์  บัววัฒนา
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เพชรทอง
2. เด็กหญิงกัญญภัค  สุกร
3. เด็กชายชัยชวัฒน์  มังคลาด
4. เด็กหญิงณัฐรี  ทองเที่ยง
5. เด็กชายบัณฑิต  พรมพิทักษ์
6. นายปฏิพัฒน์  กล้ารอญ
7. เด็กหญิงฟ้า  -
8. เด็กชายรชานนท์  โพธิ์ทอง
9. เด็กชายสหัสวรรษ  โชติศิริพร
10. เด็กหญิงอัจฉรา  เพ็ญคุ่ย
 
1. นางพเยาว์  สุภาพิน
2. นางอมราภรณ์  ปรางทอง
3. นางสาวภัคพิชา  ดวงดารา
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ทองสุขศรี
2. เด็กหญิงกรกนก  ทองสุขศรี
3. เด็กหญิงกรพิณ  เหมือนช้าง
4. เด็กหญิงกัญญาภัทร  เผ่อน้อย
5. เด็กหญิงข้าวหอม  ฤทธิ์ขัน
6. เด็กหญิงธรรมสรณ์  สุริวงษ์
7. เด็กหญิงธิชา  ดวงจันทร์
8. เด็กหญิงนุ้ย  -
9. เด็กหญิงบุญสิตา  เมืองประดิษฐ์
10. เด็กหญิงพิชามญชุ์  เดชอุดม
11. เด็กหญิงพิยดา  เดชอุดม
12. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ศรีจันทร์
13. เด็กหญิงลัดดา  ติงสะ
14. เด็กหญิงลินดา  ศรีทา
15. เด็กหญิงศิริวัล  สูคำแก้ว
 
1. นายนิธิศ  ว่องไว
2. นางสาวปานิสรา  ว่องไว
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 1. เด็กหญิงกษมา  เจริญหงษ์ษา
2. เด็กหญิงกาญญา  -
3. เด็กหญิงน้องนิด  -
4. เด็กหญิงน้องอุ้ม  -
5. เด็กหญิงปัทมา  อรุณุขะพงศ์
6. เด็กหญิงพลอย  ชินวัฒนหงษ์
7. เด็กหญิงราตรี  หงษ์เที่ยงธรรม
8. เด็กหญิงวรรณดา  หงษ์กิตติพร
9. เด็กหญิงวันดี  สิทธิวงศ์ษา
10. เด็กหญิงวันดี  หงษ์ตระการ
11. เด็กหญิงวิไลมาส  งามเลิศสว่างวงศ์
12. เด็กหญิงสายฝน  เจริญบุญฑริก
13. เด็กหญิงสุวา  ปันนารี
14. เด็กหญิงหญิง  -
15. เด็กหญิงไพรรินทร์  มีปิ่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย  ประเสริฐกุล
2. นายอภิชาติ  สวัสดิ์ธรรม
3. นางสุรัตน์  บัววัฒนา
4. นายณัฐิวุฒิ  อินอ่อน
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กหญิงจิดาภา  ขจรอดิศัย
2. เด็กหญิงวรัญญา  เชฐใจ
 
1. นางรัชนิดา  นิลมณี
2. นายอัครเดช  สาราโรจน์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กหญิงบุ๊ก  -
2. เด็กหญิงโนน  -
 
1. นางรัชนิดา  นิลมณี
2. นายอัครเดช  สาราโรจน์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเจริญ 1. เด็กหญิงเมย์  -
 
1. นางมาลี  โชติชัย
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  คุณาธารพิศุทธิ์
 
1. นายกฤษณะ  ลิไทสง
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. นายปิยะ  -
 
1. นางสาวอรพิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา 1. เด็กหญิงพัชราภา  -
 
1. นางจินดา  ประกอบธรรม
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กหญิงนิด  -
 
1. นางสาวอรพิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. นายลีพาซู  -
 
1. นางสาวอรพิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. นายแอทิกอ  -
 
1. นางสาวอรพิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. นายโจ่วีหง่วย  -
 
1. นางสาวอรพิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1. เด็กหญิงนฤมล  -
2. เด็กชายยุทธนา  -
 
1. นายสมบูรณ์  สาลี
2. นางรุ่งทิพย์  สาลี
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 1. เด็กหญิงมาวิน  -
2. เด็กชายแบ็ก  -
 
1. นางชม้าย  ชูวงษ์วิชช
2. นางละอองดาว  อ่อนยิ้ม
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  อุดมศุภมณี
2. เด็กหญิงวรรณา  กมลศุภพิไลย
 
1. นายณัฐนันท์   ศาลางาม
2. ว่าที่ร้อยตรีณฤดล  เผือกอำไพ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กชายชาย  -
 
1. นางสาวอรพิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กชายอัฐพงษ์  ดุจรัตนอาภรณ์
2. เด็กชายเข่ง  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กชายเดชา  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายกฤษณะ  ลิไทสง
2. นายกฤติชัย  สิทธิวงศ์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กชายปิยบุตร  มีสุข
2. เด็กชายวันชัย  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กชายอนุสรณ์  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายกฤษณะ  ลิไทสง
2. นายกฤติชัย  สิทธิวงศ์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กชายตาต้า  -
2. เด็กชายอาทิ  ทองเจริญศิริภูมิ
3. เด็กชายแมน  -
 
1. นางสาวณัฐพร  ป้องลอด
2. นายอนิรุจน์  ขัตติยะ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 1. เด็กหญิงมณฑกานต์  แสงอาทิตย์
 
1. นายสอาด  มีพฤกษ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 1. เด็กหญิงอัปสร  สิมประยุทธ์
 
1. นายสอาด  มีพฤกษ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กชายภาคภูมิ  ศรีสอาด
 
1. นางสาวรัจณา  เหมือนขวัญ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กชายนันทวัฒน์  รัตนนุภาพพจน์
 
1. นางสาวรัจณา  เหมือนขวัญ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 1. เด็กหญิงพลอย  บัวน้อย
 
1. นางสาวเกณิกา  อ้นประเสริฐ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ปานใจทัศ
 
1. นางสาวทัศนียา  เจนดง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กชายปิยะพล  ศิลปรุ
 
1. นายเฉลิมยศ   เรืองวงษ์งาม
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กหญิงน้ำฝน  -
 
1. นางสาวทัศนียา  เจนดง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 1. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  อยู่ดี
 
1. นางสาวเกณิกา  อ้นประเสริฐ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กหญิงแก้ว (ม.3)  -
 
1. นางสาวทัศนียา  เจนดง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 1. เด็กหญิงพิมพิสาน  อุดมพร
 
1. นางสาวเกณิกา  อ้นประเสริฐ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประจำไม้ 1. เด็กชายยูโล  -
 
1. นายกีรติ  ทองประดิษฐ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 1. เด็กชายวันชัย  กมลศุภพิไลย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณฤดล  เผือกอำไพ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงธนพร  ปลาทอง
 
1. นายสถิตย์สถาพร  สังกรณีย์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ชุติธนสกุล
 
1. นางสาวทัศนียา  เจนดง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กหญิงชลธิชา  ขจรอดิศัย
2. เด็กชายชิด  -
3. เด็กหญิงซา  -
4. เด็กชายณัฐกานต์  สามาน
5. เด็กชายณัฐพล  จิตต์จำนงค์
6. เด็กหญิงรสรินทร์  ใจต่อตั้ง
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  อินทรังษี
8. เด็กหญิงอรนลิน  ลีพร้อม
9. เด็กหญิงเอ  -
 
1. นางสาวทัศนียา  เจนดง
2. นางสาวจิตติมา  กล่อมจิต
3. นางสาวกนกวรรณ   สังควิสุทธิ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 1. เด็กชายกันตพัฒน์  อ่อนตา
2. เด็กหญิงกุลธิดา  บุตรประเสริฐ
3. เด็กหญิงขนิษฐา  -
4. เด็กหญิงจวงจันทร์  ทองผาชัยศรี
5. เด็กหญิงชนิดา  ผาภูมิสมบูรณ์
6. เด็กหญิงตาล  -
7. เด็กหญิงทิพย์สุดา  คำวัน
8. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  อยู่ดี
9. เด็กหญิงพรธิตา  ใจต่อตั้ง
10. เด็กหญิงพลอย  บัวน้อย
11. เด็กหญิงพิมพิสาน  อุดมพร
12. เด็กหญิงวรรณวร  ทองผานุกูล
13. เด็กชายสมพงษ์  -
14. เด็กหญิงสายทิพย์  สังขะสุขุม
15. เด็กหญิงอาลี  ผาภูมิชลาธาร
 
1. นางสาวเกณิกา  อ้นประเสริฐ
2. นางสาวเพ็ญศรี  อ่อนตาผา
3. นางปัญญาพร  ขันทะมา
4. นายสิทธิศร  สุขสนาน
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  วลีประเสริฐ
2. เด็กชายธีรศักดิ์  วงศ์แก้ว
3. เด็กชายธีระ  ทองอินทร์
4. เด็กชายน้องอ่ำ  ตรีอุษามณี
5. เด็กชายบุญส่ง  กมลศุภมุก
6. เด็กชายปัญญากร  บัววัฒนา
7. เด็กหญิงปิยะรัตน์  หงษา
8. เด็กหญิงพรรพัสสา  -
9. เด็กชายพีรพัฒน์  สกุลวงศ์
10. เด็กหญิงมอ  -
11. เด็กชายมานพ  เอ็นดู
12. เด็กหญิงวรรณลดา  มัญยะหงส์
13. เด็กหญิงวรรณา  สุทธิวงศ์ษา
14. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  พรหมเมือง
15. เด็กหญิงศรีไพร  -
16. เด็กหญิงสุวรรณี  ปุณณะการี
17. เด็กหญิงสุวัน  -
18. เด็กหญิงเพชราพร  กมลศุภเดช
19. เด็กชายเอกราช  -
20. เด็กชายแสดง  หงษ์ศุภบำรุง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณฤดล  เผือกอำไพ
2. นายณัฐนันท์  ศาลางาม
3. นางธนพร  ทองอ้ม
4. นางสาวสุกัญญา  ศักดิ์ยากรณ์
5. นางสาววีรพร  น้อยคำ
6. นางสุรัตน์  บัววัฒนา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 1. นายชาย  ไม่มีชื่อสกุล
2. นายตัน  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายประพีช  จันทร์เพ็ญ
4. เด็กหญิงวรรณฤดี  มัญยะหงษ์
5. เด็กชายวันศุกร์  วิจิตรบรรเจิด
6. เด็กชายสมคิด  ชินณวัฒนหงส์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณฤดล  เผือกอำไพ
2. นายณัฐนันท์  ศาลางาม
3. นายณัฐิวุฒิ  อินอ่อน
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กชายสุเทพ ( ม.1)  -
 
1. นางสาวทัศนียา  เจนดง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 1. เด็กหญิงพัชรียา   บุญยวง
 
1. นายกิตติภูมิ   มีมอญ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาช้าง 1. เด็กชายชลชัย  นาคสวาสดิ์
 
1. นายสถิต  หมีแรต
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กหญิงดวงกมล  ปราสาร
 
1. นายนรากร  สุขวิสิฎฐ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากลำปิล็อก 1. เด็กชายชาคร   สีลิพิน
 
1. นายศุภฤกษ์   จันทร์โอ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ 1. เด็กหญิงชนินาถ  ทิพย์กระโทก
 
1. นายเก้าเหมย  แซ่จ่าว
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กชายสิทธินันท์  ชื่นตา
 
1. นายสรศักดิ์  จันทร์โอ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กหญิงพบสุข  -
 
1. นายสรศักดิ์  จันทร์โอ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแหลม 1. เด็กชายสมชาย  -
 
1. นางสาวสลิล  สุขศรี
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาช้าง 1. เด็กหญิงประภัสสร  เนียมเกาะเพ็ชร
 
1. นายไกรษร  มูลทองสงค์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน 1. เด็กชายเจษฎา  พงษ์พานทอง
 
1. นางสาวสิริณัฏฐ์  ประยูรสุข
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กหญิงเนตรนภา  ธรรมอยู่
 
1. นางรพิพรรณ  สุขอุดมกอบกุล
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 1. เด็กชายธีรเดช   ศรีอุทราวงศ์
 
1. นางพเยาว์  สุภาพิน
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 1. เด็กหญิงชฎาพร  หงษ์สุขสวัสดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณฤดล  เผือกอำไพ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอูล่อง 1. เด็กชายชีวภาส  ภูสวัสดิ์
 
1. นางสาววราภรณ์  บุญส่ง
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง 1. เด็กหญิงบงกช  เพิ่มพูล
 
1. นางกิ่งแก้ว  ประดับวงศ์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงกฤษณา  สังขปัญญา
2. เด็กชายกิติพร  -
3. เด็กหญิงกุสุมา  สุนัน
4. เด็กหญิงคารใส  พลีเพื่อชาติ
5. เด็กชายคำพุธ  -
6. เด็กหญิงจรรยา  ธรรมอยู่
7. เด็กหญิงจารุวรรณ  ศิลาทอง
8. เด็กชายจิรภัทร์  ไทรสัขณรงค์
9. เด็กชายชนะ  -
10. เด็กหญิงชมพู่  -
11. เด็กหญิงชลิดา  -
12. เด็กหญิงซันลี  -
13. เด็กหญิงดรุณี  -
14. เด็กหญิงดีนา  -
15. เด็กชายตะวัน  -
16. เด็กชายนิเวศ  -
17. เด็กหญิงน้องหนู  -
18. เด็กหญิงบุญดี  -
19. เด็กหญิงพอจอแตะ  -
20. เด็กหญิงมาริสา  -
21. เด็กหญิงยอแสง  -
22. เด็กหญิงยิหวา  -
23. เด็กหญิงรินรดา  แซ่ย่าง
24. เด็กชายวีรพัด  -
25. เด็กหญิงศศิธร  -
26. เด็กชายศิวการณ์  สังขภัสสร
27. เด็กชายสหสวรรษ  -
28. เด็กหญิงสิริเนตร  ขาวคล้าย
29. เด็กหญิงสุดใจ  -
30. เด็กชายอิมมานูเอล  -
31. เด็กหญิงอ้อม  -
32. เด็กชายเซวา  -
33. เด็กหญิงเดลี่  -
34. เด็กหญิงเนตรดาว  สามหล้า
35. เด็กชายเมธา  ปิงมูล
36. เด็กชายเสรี  ทรัพย์ธรรมชาติ
37. เด็กชายเอชราห์  เสดวงชัย
38. เด็กหญิงแอน  -
 
1. นายธรรมเนียม  มะโนรัตน์
2. นายเลอมาน  ธรรมอยู่
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 1. เด็กชายจอด้า  -
2. เด็กหญิงชไมพร  -
3. เด็กหญิงญานิศา  ใครหอม
4. เด็กหญิงณฐมล  แก้วสระแสน
5. เด็กหญิงดารา  -
6. เด็กชายทศพล   อมรธนาวิศิษฏ์
7. เด็กชายทองก้อน  -
8. เด็กชายทัษมา  แก้วประเสริฐ
9. เด็กหญิงนิด  ภูมิกีรินทร์
10. เด็กหญิงนุสรัตน์  ทองเปราะ
11. เด็กหญิงปณิตา  เชื้อดี
12. เด็กหญิงปวีณา  วันทา
13. เด็กชายพรชัย  ทองเปราะ
14. เด็กหญิงพรศิริ  พงษ์พัฒนะกุล
15. เด็กหญิงมอทิน่า  -
16. เด็กหญิงรังสิมา  ปรึกษา
17. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ทองเปราะ
18. เด็กชายศรีวิชัย  -
19. เด็กหญิงศศิธร  -
20. เด็กชายสว่าง  -
21. เด็กหญิงสุรีพร  ธีระกมลกาญจน์
22. เด็กชายอภิชาติ  ภูโต
23. เด็กหญิงอรนุช  -
24. เด็กหญิงอาภรณ์  ธรรมวงศ์
25. เด็กหญิงอิพิว  -
26. เด็กหญิงเกตุแก้ว  -
27. เด็กหญิงเพ็ญนภา  บุญเจริญ
28. เด็กหญิงเอมี  -
29. เด็กชายไนไน  -
 
1. นายชัยณรงค์  มหาแสน
2. นางสุนันท์  เฉลิมกุล
3. นายชัยศิลป์  ภูดอนม่วง
4. นางสาวสุธิดา  ยี่รักษ์
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงนุชนาถ  แสงเพ็ชร
2. เด็กหญิงพัชรพร  ต๊ะติ๊บ
3. เด็กชายวิริยะ  ใจทน
4. เด็กชายวิเชษฐ์  -
5. เด็กชายวีระพงค์  วงค์ใส
6. เด็กชายสราวุฒิ  ถาบุญเรือง
7. เด็กหญิงสายสมร  งิ้วไชยราช
8. เด็กชายสิรวิทย์  ไร่เกษมสุข
9. เด็กหญิงอภิชญา  นันทะใจ
10. เด็กหญิงอินทิรา  -
 
1. นายบุญช่วย  พันธุชาติ
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 1. เด็กหญิงกุหลาบ  -
2. เด็กหญิงจิตรานุช  -
3. เด็กหญิงดวงใจ  -
4. เด็กชายทอง  -
5. เด็กหญิงทิพย์  กันขำ
6. เด็กชายบาส  -
7. เด็กหญิงรัตนา  -
8. เด็กชายสมชาติ  -
9. เด็กชายสมชาย  -
10. เด็กชายส้มโอ  -
 
1. นายนนทวรรธน์  เจริญบุตรานนท์
2. นางสุพรรษา  เจริญบุตรานนท์
3. ว่าที่ร้อยตรีลำไพร  อ่อนมณี
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ดาบทอง
2. เด็กหญิงนิโชโช้  -
3. เด็กหญิงภัทรธิดา   บุญเรือง
4. เด็กหญิงราณี  -
5. เด็กหญิงสุชาดา  ข่าต้น
6. เด็กหญิงอุทัยทิพย์  ปรึกษา
 
1. นางวาสนา  ต้นสาลี
2. นางสาวสุธิดา  ยีรักษ์
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอูล่อง 1. เด็กชายทาย  -
2. เด็กหญิงบัว  -
3. เด็กหญิงสุมาลี  -
4. เด็กหญิงเบญญาพร  จักรพล
5. เด็กหญิงเบญญาภา  -
6. เด็กหญิงเว  -
 
1. นางวารุณี  พรมฝ้าย
2. นางสาวสุภารัตน์  แซ่สัว
3. นางสาววราภรณ์  บุญส่ง
4. นายภูวนาถ  สวัสดิ์สุข
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 1. เด็กชาย-  -
2. เด็กหญิงกาญจนา  กาญจนสาธร
3. เด็กหญิงจันธิมา กีรติบวรกุล  กีรติบวรกุล
4. เด็กหญิงจารุณี  ทองคำ
5. เด็กหญิงศิวพร  ศรีเมฆ
6. เด็กหญิงโสรยา  -
 
1. นางสาวอังคณา  ฤกษ์ฉาย
2. นางนพมาศ  ผ่อนยา
3. นายไพรัตน์  ผ่อนยา
4. นายรัฐสิทธิ์  เบ้าอาสา
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 1. เด็กหญิงกล้วย  -
2. เด็กหญิงจิตรา  -
3. เด็กหญิงทิตย์วันดี  -
4. เด็กหญิงนิศานุช  รอดคำ
5. เด็กหญิงลูลู่  -
6. เด็กหญิงวนิดา  เซี่ยงไฮ้
7. เด็กหญิงเพชร  -
8. เด็กหญิงแก้ว  -
 
1. นายนนทวรรธน์  เจริญบุตรานนท์
2. นางสุพรรษา  เจริญบุตรานนท์
3. ว่าที่ร้อยตรีลำไพร  อ่อนมณี
4. นายกษิตินาถ  คำษร
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ทองสุขศรี
2. เด็กชายกรกช  เหมือนช้าง
3. เด็กหญิงกรพิณ  เหมือนช้าง
4. เด็กชายชัยวุฒิ  -
5. เด็กชายทักษิณา  โกศล
6. เด็กชายธนวัฒน์  ฤทธิ์ขัน
7. เด็กหญิงธรรมสรณ์  สุริวงษ์
8. เด็กชายธีรพงษ์  สีวัน
9. เด็กหญิงนุ้ย  -
10. เด็กหญิงพิชามญชุ์  เดชอุดม
11. เด็กหญิงพิยดา  เดชอุดม
12. เด็กชายรพีภัทร  สำลีอ่อน
13. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ศรีจันทร์
14. เด็กหญิงลินดา  ศรีทา
15. เด็กหญิงศิริวัล  สูคำแก้ว
 
1. นายนิธิศ  ว่องไว
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอูล่อง 1. เด็กชายพาณิชย์  วงศ์นพรัตน์
2. เด็กหญิงสมพร  -
 
1. นางสาวสุภารัตน์  แซ่สัว
2. นางวารุณี  พรมฝ้าย
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 1. เด็กหญิงนภหทัย  อรจันทร์
 
1. นางสาวพิชญาดา  คำชมภู
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 1. เด็กชายชัชชัย  ยุ่นเพ็ญ
 
1. นางจริมจิต  อยู่เย็น
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กชายปาริธร  -
 
1. นางสาวศิรินภา  พินิจพรรณ
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 1. เด็กชายกฤษดา  บุญศรี
 
1. นางสาวพิชญาดา  คำชมภู
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กชายหิรัญ  สินค้าประเสริฐ
 
1. นางวาสนา  เวชวิฐาน
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กหญิงมาริษา  -
 
1. นางสาวอลิษา  ถิ่นใหญ่
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กหญิงพอเกอะมุยดี  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางเพ็ญจันทร์   สีมา
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กหญิงจิตรา  -
 
1. นางสาวอลิษา  ถิ่นใหญ่
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กชายศวัสกร  มหาเรือนขวัญ
 
1. นางวรัญญา   เมฆเคลื่อน
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 1. เด็กชายแหลม  -
 
1. นายนพรัตน์  น้อยหนู
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา 1. เด็กชายกำธร  -
2. เด็กชายปฏิภาณ  แก้วสาทร
3. เด็กหญิงปนัดดา  การะวิง
4. เด็กหญิงพัชร์ชิสา  เลิศศรีบุญศิริ
5. เด็กชายอ้อม  -
 
1. นางสาวนวรัตน์  บุตรน้อย
2. นางสาวจันทิมา  ครุธวงษ์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายทัตธน  พรพุทธศรี
 
1. Mr.Tan  QI
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 1. เด็กหญิงนิภา  น้อยบรรจง
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  -
 
1. นายพชรดนัย  ขจรพิพัฒนกุล
2. นายนพรัตน์  น้อยหนู
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 1. เด็กหญิงพิวโค  -
2. เด็กหญิงเอบัว  -
 
1. นายพชรดนัย  ขจรพิพัฒนกุล
2. นางสาวรุ่งฟ้า   โคเลิศ
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 1. เด็กชายชาย  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายตาจี่  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายเนรี่  ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กชายเมาละเท่  ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กชายเยเทอู  ไม่มีชื่อสกุล
6. เด็กชายโด่ง  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายทวีชัย  สมบูรณ์
2. นายอภิชาติ  สวัสดิ์ธรรม
3. นายกมนทรรศน์   กมลนันทวงศ์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 1. เด็กชายซาพุ่ย  -
2. เด็กชายที่รัก  -
3. เด็กชายวิชัย  -
4. เด็กชายสมยศ  -
5. เด็กชายอาลี  -
6. เด็กชายเมเม  -
 
1. นายอัษฎาวุธ  โภคา
2. นางสาวจินดา  ศรีประเสริฐ
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กชายกุญแจ  -
2. เด็กชายรณพร  -
3. เด็กชายวิน  -
4. เด็กชายสดายุ  -
5. เด็กชายสมควร  -
6. เด็กชายสุเทพ  -
7. เด็กชายเจมส์  -
8. เด็กชายไคอู  -
 
1. นายณัฐพล  มิตรอารีย์
2. นางสาวนิตยา  มีแก้ว
3. นางรังสินี  โยธาธิติกุล
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน 1. เด็กหญิงจินดาพร  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงพัชชายา  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กชายรัตนพงษ์  แสงสรทวีศักดิ์
4. เด็กหญิงสุกัญญา  ทองผาโกมล
5. เด็กหญิงสุธิตา  ดำรงชัย
6. เด็กหญิงสุธิมน  ดำรงชัย
7. เด็กหญิงสุนิษา  ไอยราผาทอง
8. เด็กชายอนุชิต  ภวันตุ
9. เด็กหญิงเซอะเอน่า  ไม่มีนามสกุล
10. เด็กหญิงเมษยา  ทองผาภุมิสุจริต
 
1. นางสาวศุภกร  อ่อนละออ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงลัดดาวรรณ  โตแก้ว
3. นางสาวดารารัตน์  บุญสำเร็จ
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  หงษ์เลิศวิริยะ
2. เด็กหญิงวันดี  อรัญตะมะกุล
3. เด็กหญิงสุวรรณษา  จงศิริโสภา
4. เด็กหญิงอาว  -
 
1. นางสาวลภัส  ศะศิธร
2. นางสาวนุสรา  เฮ้งไพบูลย์
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 1. เด็กหญิงกนกพร    ตุ้มสี
2. เด็กชายปิว  -
3. เด็กหญิงสายรุ้ง   อินทร์คำ
 
1. นายสมชาย   พูลสวัสดิ์
2. นางมาลี   พูลสวัสดิ์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 1. เด็กชายชาย    โพธิ์เย็น
2. เด็กชายนฤมล    ปัญญาถิ่น
3. เด็กหญิงสุภา  -
 
1. นางมาลี   พูลสวัสดิ์
2. นายสมชาย   พูลสวัสดิ์
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 1. เด็กหญิงชมภูกา   ไวยิ่งยุทธ์
2. เด็กหญิงพิมนภา   ไวยิ่งยุทธ์
3. เด็กหญิงแตงกวา  -
 
1. นางสาววิไล    ไม้ทองงาม
2. นางสาววิไลพร   สมบัติภูธร
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 1. เด็กหญิงกาญจนา  -
2. เด็กหญิงปิยพัชร์    เสาวภา
3. เด็กหญิงอภิสมัย   เกษตรเกื้อกูล
 
1. นางสาววิไล   ไม้ทองงาม
2. นางสาววิไล พร  สมบัติภูธร
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กหญิงชูใจ   ปู่มา
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง   -
 
1. นายกฤตศิลป์  สังขนิธิ
2. นางสาวอลิษา  ถิ่นใหญ่
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์  ชูบูระ
2. เด็กชายปริวรรต  พัฒนกุล
 
1. นางรังษิยา  สดชื่น
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายพิทักษ์ชัย  อ้นทา
2. เด็กชายภัสฎา  เจริญมาก
 
1. นางณัฎฐา  เนาวเรศ
2. นางสาวศรัญญา  คำอ้อ
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายพรพรรณ  กรุดวิเทศ
2. เด็กชายอนิวัฒน์  เกียดโคกกรวด
 
1. นางสาวธิดานันทน์  บุญเพิ่ม
2. นางสาวกัตติกา  จันทจิตร
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 1. เด็กชายสมพร  -
 
1. นายก่อเกียรติ  วิเชียรบุตร
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  -
 
1. นายก่อเกียรติ  วิเชียรบุตร
 
149 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 1. เด็กชายพีระพงศ์   หงษ์ไชยพัฒน์
2. เด็กชายไพเล็ก  -
 
1. นายณัฐิวุฒิ  อินอ่อน
2. นางปทุมวดี  อินอ่อน
 
150 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ 1. เด็กชายศุกร์  -
2. เด็กชายเลี๊ยก  -
 
1. นายภาณุพงศ์  มุ่นพลาย
2. นางเกศฤทัย  คำษร
 
151 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 1. เด็กหญิงนัดดา  ธรรมเชิดชู
2. เด็กหญิงอุไร   อุดมปรีชากุล
3. เด็กหญิงเล็ก   ขันติธีระวสันต์
 
1. นายยุทธพงษ์  อ่วมรอต
2. นางสาวประภัสสร  ประภัสราภิวัฒน์
 
152 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 1. เด็กชายรเมศ   จันทะโก
2. เด็กชายวสันต์   สุขสมัย
 
1. นายณัฐิวุฒิ  อินอ่อน
2. นางปทุมวดี  อินอ่อน
 
153 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 1. เด็กชายสุรชา  สุนทรวิรุฬโรฒ
2. เด็กชายองอาจ  เพียรขุนทด
 
1. นายพรชัย  สินสวัสดิ์
2. นายณัฐพล  จารุมา
 
154 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก 1. เด็กหญิงกานต์สินี  สุดใจ
2. เด็กหญิงจิดาภา  -
 
1. นายประครอง  พังแสงสุ
2. นางมณีรักษ์  รงค์ฤทธิไกร
 
155 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 1. เด็กชายเด็กชายบุญธรรม   วงษ์ษา
2. เด็กชายเด็กชายแก้ว   -
 
1. นายยุทธพงษ์  อ่วมรอต
2. นางสาวธิดารัตน์  หาญรักษ์
 
156 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ 1. เด็กชายต้นน้ำ  -
2. เด็กชายสมบูรณ์  -
 
1. นายภาณุพงศ์  มุ่นพลาย
2. นายจิรวัฒน์  เจริญสุข
 
157 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 1. เด็กหญิงดาเป้  -
2. นางสาวมูรีทู  -
 
1. นางสาวพรพนา  จันทราภิรมย์
 
158 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ 1. เด็กชายชัย  -
2. เด็กชายสมชาย 1  -
 
1. นายภาณุพงศ์  มุ่นพลาย
2. นางเกศฤทัย  คำษร
 
159 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 1. เด็กชายอะเพิด   วงษ์ษา
2. เด็กหญิงอารีย์   สังขวนากุล
 
1. นายณัฐิวุฒิ  อินอ่อน
2. นางปทุมวดี  อินอ่อน
 
160 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 1. เด็กชายจิราเมศร์   ประเสริฐศักดิ์
2. เด็กชายวันชัย  -
 
1. นายณัฐิวุฒิ  อินอ่อน
2. นางปทุมวดี  อินอ่อน
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1. เด็กชายทรงฤทธิ์  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายศุภกร  ปิยธนาพงศ์
3. เด็กชายโจเกิล  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายสัญญา  งิ้วแถว
2. นายสมจิตร  พรหมจันทร์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กชายสมชาย  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายเกี๊ยก  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กชายโจตาเฮ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายอิสระ  ถิ่นใหญ่
2. นายฉัตรชัย  ศรีสุข
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองม่องทะ 1. เด็กชายจันทร์ทร  กิจก้องพนา
2. เด็กชายพุฒิชัย  กิตติขจรคีรี
3. เด็กชายอัศวิน  สุนัน
 
1. นายปิยะชัย  แน่นอุดร
2. นางสาวศจี  สุดดี
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเจริญ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  สมมุติรัมย์
2. เด็กหญิงนลินนิภา  โพธิสิงห์
3. เด็กหญิงมีซอ  -
 
1. นางจันสุดา  บุตรดี
2. นางสาวจิราภรณ์  ผาภูมิสุภร
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองม่องทะ 1. เด็กชายธิติสรณ์  สังขสุวรรณา
2. เด็กชายภินโย  สมนามทอง
3. เด็กชายโจเซ่  -
 
1. นายปิยะชัย  แน่นอุดร
2. นายสมศักดิ์  ภักดิภูมิโชติสกุล
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามกุย 1. เด็กหญิงกะแอ  -
2. เด็กหญิงนารี  -
3. เด็กหญิงน้ำใส  -
4. เด็กหญิงปิยนันท์  ทองผาโคทร
5. เด็กหญิงมิอะ  -
6. เด็กหญิงหมวย  -
 
1. นางสาวสุนิศา  ตุ่มศรียา
2. นางสาวเย็นจิตร  ทองจิตร์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 1. เด็กหญิงกานดา  บุตรพุ่ม
2. เด็กหญิงนริศรา  ไทรสังขดุษฎีกุล
3. เด็กหญิงพลอย  -
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุญเสริมถาวรนิจ
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  กิตติศรีเบญจา
6. เด็กหญิงโทย  -
 
1. นายพรชัย  สินสวัสดิ์
2. นางสาวนราภรณ์  ดอนใหญ่
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น 1. เด็กหญิงณัฐฑริตา  มะลิพันธ์
2. เด็กหญิงอาริืสา  สายมาอินทร์
3. เด็กหญิงเอยูมอ  -
 
1. นางสุนีย์   ศรีชัย
2. นางจตุพร  เป็นสุข
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 1. เด็กหญิงตู่  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายลินอู  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กชายเต๋า  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายยอดชาย  จันทร์สว่าง
2. นายสาธิต  ศรีจันทร์
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งจอ 1. เด็กหญิงทวี  -
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  บุญมีบุตร
3. เด็กหญิงภัทรา  ประเคนคะชา
 
1. นางสาวนวพร  มากสอย
2. นางสาวรพีพรรณ   อ่อนคำ
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณา  ปักษา
2. เด็กหญิงจอย  -
3. เด็กหญิงสายธาร  ศรีบัวทอง
 
1. นางสุชาดา  แก้วพวงใหม่
2. นางดวงใจ  จงเจริญ
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาช้าง 1. เด็กหญิงจำปี  -
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  สกุลมา
3. เด็กหญิงอรัญญา  อินเผ่าพงศ์
 
1. นางสาววัลยา  บุญไชย
2. นางสาวอภิยา  เจริญสุข
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหินดาด 1. เด็กหญิงกุลชา  สุริวงค์
2. เด็กหญิงนอข้าชา  -
3. เด็กหญิงปวีณ์นุช  ชูศรี
 
1. นางอรุณ  สระทองแดง
2. นางพัชนี  ยอดกุล
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกบ    
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเสือ 1. เด็กหญิงรัฐชุดานันท์  อินตะพันธ์
2. เด็กหญิงวรนุช  บรรหาญ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  พลแสน
 
1. นางสายใจ  จักขุพันธ์
2. นางสาวยุวลี  นามโนนเขวา
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กหญิงกัลยา   ไม่มี
2. เด็กหญิงหวาน  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กหญิงโส  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวอานิดดา   สังขดุษฎี
2. นางกรวรรณ  บุญทันเสน
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  แจ่มใส
2. เด็กหญิงวรางคณา  สร้อยทอง
3. เด็กหญิงเจนขวัญ  งามละม้าย
 
1. นางอนุสรณ์  แย้มกลัด
2. นางสาวนวพร  ศรีเหรา
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 1. เด็กหญิงสุธินี  หงสาวดี
2. เด็กหญิงอนุตรีย์  หอมนวล
3. เด็กหญิงเปิ้ล  -
 
1. นางทิพวัลย์  กุลวุฒิ
2. นางลอองฝน  พลอยประภา
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 1. เด็กหญิงอือิ  -
2. เด็กหญิงเล็ก  -
3. เด็กหญิงแอะซูโม่  -
 
1. นางสาวกรรณิกา  ทองคำรัตน์
2. นางปรียากร  ชาลวันกุมภีร์
 
180 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ศรีเมือง
 
1. นางสาวพนิตตา  ฤดีสุขธนกุล
 
181 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 1. เด็กหญิงจ๋า  พิสง
2. เด็กหญิงพัชรี  -
3. เด็กหญิงเจนจิรา  -
 
1. นางวันดี  เรืองบุญ
2. นางมิ่งขวัญ  กัณหา
 
182 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1. เด็กหญิงจันจิรา  -
2. เด็กหญิงจันทรา  -
3. เด็กชายจิราศักดิ์  -
 
1. นางสาวดรรชนี  ทองผาภูมินิธิ
 
183 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีฉ่ำ
 
1. นางสาวสมจิตร  วัฒนวราศิริรัตน์
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว 1. เด็กชายอาทิตย์  ปัญญา
 
1. นางรานีย์  บัวรัตนกาญจน์
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 1. เด็กชายบอล  -
 
1. นางสาวอรุโณทัย  ทรัพย์วารี
 
186 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายสุขสันต์  จุมปา
2. เด็กชายเปี๊ยก  -
 
1. นางสาววรลักษณ์  นิตยธรรม
2. นางสาวเจนจิรา  ภูมิบุญเจริญ
 
187 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว 1. เด็กชายพรต  -
2. เด็กชายภูชิต  ทองเจริญสิริภูมิ
 
1. นางสาวขวัญชนก  เพ่งพินิจ
2. นางรานีย์  บัวรัตนกาญจน์
 
188 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  สุนคำ
2. เด็กชายศักรินทร์  พลอยขาว
 
1. นางสาววรลักษณ์  นิตยธรรม
2. นางพรทิพย์  เจียงวงค์
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแหลม 1. เด็กหญิงฟ้า  -
 
1. นางสาวกนิษฐา  เปรมปรีชาญาณ
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ 1. เด็กชายสมรักษ์  -
 
1. นางสาวอังฉญา  สุดประเสริฐ
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว 1. เด็กหญิงบัวลี  -
2. เด็กชายพิทักษ์  ใจเมตตา
3. เด็กหญิงมะลิ  -
4. เด็กหญิงลุวะ  -
5. เด็กหญิงศรินยา  -
6. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ทองผาแสงสี
7. เด็กหญิงเอ  -
 
1. นางรานีย์  บัวรัตนกาญจน์
2. นางสาวขวัญชนก  เพ่งพินิจ
3. นางสาวสุพาณี  วงศ์เสนา
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายใหม่  -
 
1. นางสาววรลักษณ์  นิตยธรรม
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา 1. เด็กชายนพนัย  พูนเพิ่ม
 
1. นายสำเนียง  หลักแก้ว
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว 1. เด็กหญิงกรกช  อิศรภักดี
2. เด็กชายประภัสร์  -
3. เด็กชายสฝโชค  น้อยบัวงาม
 
1. นางรานีย์  บัวรัตนกาญจน์
2. นางสุรินทร์  อ่วมเจริญ
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสิงห์ 1. เด็กชายคิมหันต์  ทองเกษม
2. เด็กชายจีรศักดิ์  อรภักดี
3. เด็กชายชนะทรัพย์   วันจา
 
1. นางสาวปิยลัญน์  ศรีชัยภูมิ
2. นางสาวทิพย์ประภา  พรอัครธนกิตติ์
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 1. เด็กชายก้อ  -
2. เด็กหญิงปวีณา  -
3. เด็กหญิงศิริพร  ทองผาตระหง่าน
 
1. นางสาวอรุโณทัย  ทรัพย์วารี
2. นางสาวดุจเดือน  เจริญสุข
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา 1. เด็กชายชัชวาล  พลอยงาม
2. เด็กหญิงสาว  -
 
1. นางสาวอภิชญา  สังขจันทร์
2. นางบุรีรักษ์  สืบแสง
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 1. เด็กชายมนตรี  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายวรกานต์  กลิ่นไกล
3. เด็กชายวิทูนาย  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายยอดชาย  จันทร์สว่าง
2. นางปัญญาพร  ขันทะมา