หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
วันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองใหม่ฯ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 416 12 ก.ย. 2557 09.00
-
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่ฯ อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง 811 12 ก.ย. 2557 09.00
-
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ฯ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 831 12 ก.ย. 2557 09.00
-
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองใหม่ฯ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 821 12 ก.ย. 2557 09.00
-
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่ฯ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 822 12 ก.ย. 2557 09.00
-
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ฯ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 823 12 ก.ย. 2557 09.00
-
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองใหม่ฯ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 12 ก.ย. 2557 09.00
-
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่ฯ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414 12 ก.ย. 2557 09.00
-
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ฯ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 824 12 ก.ย. 2557 09.00
-
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ฯ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมวนะภูติ 12 ก.ย. 2557 09.00
-
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่ฯ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 418 12 ก.ย. 2557 09.00
-
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ฯ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 826 12 ก.ย. 2557 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายสมพงษ์ เพชรหมื่นไวย 085-406-1016 sup_sompong@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]