หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
วันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

[ ทั้งหมด   10 ก.ย. 2557   12 ก.ย. 2557   13 ก.ย. 2557   18 ก.ย. 2557   21 เม.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 12 ก.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองใหม่ฯ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 416 12 ก.ย. 2557 09.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่ฯ อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง 811 12 ก.ย. 2557 09.00
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ฯ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 831 12 ก.ย. 2557 09.00
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองใหม่ฯ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 821 12 ก.ย. 2557 09.00
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่ฯ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 822 12 ก.ย. 2557 09.00
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ฯ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 823 12 ก.ย. 2557 09.00
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองใหม่ฯ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 12 ก.ย. 2557 09.00
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่ฯ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414 12 ก.ย. 2557 09.00
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ฯ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 824 12 ก.ย. 2557 09.00
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ฯ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมวนะภูติ 12 ก.ย. 2557 09.00
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่ฯ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 418 12 ก.ย. 2557 09.00
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ฯ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 826 12 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียน ทบอ. ค่ายนารายณ์ศึกษา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1301 12 ก.ย. 2557 09.00-11.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียน ทบอ. ค่ายนารายณ์ศึกษา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1302 12 ก.ย. 2557 09.00-11.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียน ทบอ. ค่ายนารายณ์ศึกษา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1303 12 ก.ย. 2557 09.00-11.00
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียน ทบอ. ค่ายนารายณ์ศึกษา อาคาร กาญจนาภิเษก ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 12 ก.ย. 2557 09.00
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียน ทบอ. ค่ายนารายณ์ศึกษา อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 12 ก.ย. 2557 09.00
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียน ทบอ. ค่ายนารายณ์ศึกษา อาคาร กาญจนาภิเษก ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 12 ก.ย. 2557 09.00
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียน ทบอ. ค่ายนารายณ์ศึกษา อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 12 ก.ย. 2557 09.00
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียน ทบอ. ค่ายนารายณ์ศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 12 ก.ย. 2557 09.00 - 11.30
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียน ทบอ. ค่ายนารายณ์ศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 12 ก.ย. 2557 09.00 -11.30
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียน ทบอ. ค่ายนารายณ์ศึกษา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1304 12 ก.ย. 2557 เริ่ม 09.00
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียน ทบอ. ค่ายนารายณ์ศึกษา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1305 12 ก.ย. 2557 เริ่ม 09.00
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียน ทบอ. ค่ายนารายณ์ศึกษา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1306 12 ก.ย. 2557 เริ่ม 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียน ทบอ. ค่ายนารายณ์ศึกษา อาคาร ๑ ชั้น ๒ ห้อง ๔/๓ 12 ก.ย. 2557 09.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียน ทบอ. ค่ายนารายณ์ศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป. 4/3 12 ก.ย. 2557 09.00
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียน ทบอ. ค่ายนารายณ์ศึกษา อาคาร ๑ ชั้น ๒ ห้อง Lap 1 12 ก.ย. 2557 09.00
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียน ทบอ. ค่ายนารายณ์ศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง Lap 2 12 ก.ย. 2557 09.00
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียน ทบอ. ค่ายนารายณ์ศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 4/1 12 ก.ย. 2557 09.00
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียน ทบอ. ค่ายนารายณ์ศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป. 4/2 12 ก.ย. 2557 09.00
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียน ทบอ. ค่ายนารายณ์ศึกษา อาคาร เวทีเล็กหน้าอาคาร ๑ 12 ก.ย. 2557 09.00
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียน ทบอ. ค่ายนารายณ์ศึกษา หอประชุม 12 ก.ย. 2557 09.00
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียน ทบอ. ค่ายนารายณ์ศึกษา ลานประดู่ (โต๊ะหินอ่อน) 12 ก.ย. 2557 09.00
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียน ทบอ. ค่ายนารายณ์ศึกษา อาคารพลศึกษา 12 ก.ย. 2557 09.00
11 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียน ทบอ. ค่ายนารายณ์ศึกษา โรงยิมนีเซียมโกษาธิบดี (ศูนย์สงครามพิเศษ) 12 ก.ย. 2557 09.00
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียน ทบอ. ค่ายนารายณ์ศึกษา โรงยิมนีเซียมโกษาธิบดี (ศูนย์สงครามพิเศษ) 12 ก.ย. 2557 09.00
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียน ทบอ. ค่ายนารายณ์ศึกษา โรงยิมนีเซียมโกษาธิบดี (ศูนย์สงครามพิเศษ) 12 ก.ย. 2557 09.00
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียน ทบอ. ค่ายนารายณ์ศึกษา โรงยิมเนเซี่ยมโกษาธิบดี (ศูนย์สงครามพิเศษ) 12 ก.ย. 2557 09.00
15 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียน ทบอ. ค่ายนารายณ์ศึกษา โรงยิมเนเซี่ยมโกษาธิบดี (ศูนย์สงครามพิเศษ) 12 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกกระเทียม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องอนุบาล 12 ก.ย. 2557 09.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกกระเทียม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องอนุบาล 12 ก.ย. 2557 09.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกกระเทียม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องอนุบาล 12 ก.ย. 2557 09.00
4 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกกระเทียม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 12 ก.ย. 2557 09.00
5 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกกระเทียม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 12 ก.ย. 2557 09.00
6 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกกระเทียม ศาลาประชาคม ชั้น 1 ห้อง ศาลาประชาคม 12 ก.ย. 2557 09.00
7 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกกระเทียม ศาลาประชาคม ชั้น 1 ห้อง ศาลาประชาคม 12 ก.ย. 2557 09.00
8 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกกระเทียม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องประถมศึกษาปีที่ 5 12 ก.ย. 2557 09.00
9 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกกระเทียม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องประถมศึกษาปีที่ 4 12 ก.ย. 2557 09.00
10 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกกระเทียม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องประถมศึกษาปีที่ ๖ 12 ก.ย. 2557 09.00
11 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกกระเทียม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 1 12 ก.ย. 2557 09.00
12 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกกระเทียม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องจริยะ 12 ก.ย. 2557 09.00
13 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกกระเทียม อาคาร ธรรมานามัย 100 ปี ชั้น 1 ห้อง อาคาร ธรรมานามัย 12 ก.ย. 2557 09.00
14 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกกระเทียม ห้องสมุด ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 12 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี อาคาร เอนกประสงค์ ชั้น ป.1-6 12 ก.ย. 2557 09.00
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี อาคาร เอนกประสงค์ ชั้น ม.1-3 12 ก.ย. 2557 09.00
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ห้องโสต ด้านหลัง 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ม.1-3 ห้อง ห้องโสต ด้านหน้า 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนชุบศรฯ อาคาร เอนกประสงค์เล็ก 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนชุบศรฯ อาคาร เอนกประสงค์เล็ก 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนชุบศรฯ อาคาร เอนกประสงค์เล็ก 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนชุบศรฯ อาคารโรงอาหาร 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนชุบศรฯ อาคารโรงอาหาร 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนชุบศรฯ อาคารโรงอาหาร 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนชุบศรฯ อาคาร โรงอาหาร 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุบศรฯ อาคาร โรงอาหาร 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนชุบศรฯ อาคาร เอนกประสงค์ใหญ่ 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนชุบศรฯ อาคาร เอนกประสงค์ใหญ่ 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนชุบศรฯ อาคาร เอนกประสงค์ใหญ่ 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุบศรฯ อาคาร โรงอาหาร 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุบศรฯ ชั้นล่างอาคารกมลพยงค์ 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุบศรฯ ชั้นล่างอาคารกมลพยงค์ 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนชุบศรฯ ชั้นล่างอาคารกมลพยงค์ 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง อาคารเรียน 1 12 ก.ย. 2557 09.00-16.00
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง อาคารเรียน 1 12 ก.ย. 2557 09.00-16.00
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง อาคารเรียน 1 12 ก.ย. 2557 09.00-16.00
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง อาคารเรียน 1 12 ก.ย. 2557 09.00-16.00
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง อาคารเรียน 1 12 ก.ย. 2557 09.00-16.00
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง อาคารเรียน 1 12 ก.ย. 2557 09.00-16.00
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง อาคารเรียน 1 12 ก.ย. 2557 09.00-16.00
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง อาคารเรียน 1 12 ก.ย. 2557 09.00-16.00
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง อาคารเรียน 1 12 ก.ย. 2557 09.00-16.00
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง อาคารเรียน 1 12 ก.ย. 2557 09.00-16.00
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง อาคารเรียน 1 12 ก.ย. 2557 09.00-16.00
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง อาคารเรียน 1 12 ก.ย. 2557 09.00-16.00
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง อาคารเรียน 1 12 ก.ย. 2557 09.00-16.00
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง อาคารเรียน 1 12 ก.ย. 2557 09.00-16.00
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง อาคารเรียน 1 12 ก.ย. 2557 09.00-16.00
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง อาคารเรียน 1 12 ก.ย. 2557 09.00-16.00
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง อาคารเรียน 1 12 ก.ย. 2557 09.00-16.00
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง อาคารเรียน 1 12 ก.ย. 2557 09.00-16.00
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง อาคารเรียน 1 12 ก.ย. 2557 09.00-16.00
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง อาคารเรียน 1 12 ก.ย. 2557 09.00-16.00
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง อาคารเรียนห้องอนุบาล 12 ก.ย. 2557 09.00-16.00
22 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง อาคารเรียนห้องอนุบาล 12 ก.ย. 2557 09.00-16.00
23 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง อาคารเรียนห้องอนุบาล 12 ก.ย. 2557 09.00-16.00
24 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง อาคารเรียนห้องอนุบาล 12 ก.ย. 2557 09.00-16.00
25 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง อาคาร 12 ก.ย. 2557 09.00-16.00
26 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง อาคาร 12 ก.ย. 2557 09.00-16.00
27 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง อาคาร 12 ก.ย. 2557 09.00-16.00
28 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง เวที 2 ลานไทร 12 ก.ย. 2557 09.00-16.00
29 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง เวที 2 ลานไทร 12 ก.ย. 2557 09.00-16.00
30 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง เวที 1 โรงอาหาร 12 ก.ย. 2557 09.00-16.00
31 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง เวที 1 โรงอาหาร 12 ก.ย. 2557 09.00-16.00
32 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง เวที 1 โรงอาหาร 12 ก.ย. 2557 09.00-16.00
33 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง เวที 1 โรงอาหาร 12 ก.ย. 2557 09.00-16.00
34 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง เวที 2 ลานไทร 12 ก.ย. 2557 09.00-16.00
35 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง เวที 2 ลานไทร 12 ก.ย. 2557 09.00-16.00
36 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง เวที 2 ลานไทร 12 ก.ย. 2557 09.00-16.00
37 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง เวที 2 ลานไทร 12 ก.ย. 2557 09.00-16.00
38 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง เวที 1 โรงอาหาร 12 ก.ย. 2557 09.00-16.00
39 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง เวที 1 โรงอาหาร 12 ก.ย. 2557 09.00-16.00
40 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง เวที 2 ลานไทร 12 ก.ย. 2557 09.00-16.00
41 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง เวที 2 ลานไทร 12 ก.ย. 2557 09.00-16.00
42 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง เวที 2 ลานไทร 12 ก.ย. 2557 09.00-16.00
43 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง เวที 2 ลานไทร 12 ก.ย. 2557 09.00-16.00
44 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง อาคาร 12 ก.ย. 2557 09.00-16.00
45 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง อาคาร 12 ก.ย. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแขม ใต้ถุน อาคารเรียนตึก 2 ชั้น 12 ก.ย. 2557 09.00
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแขม ใต้ถุน อาคารเรียนตึก 2 ชั้น 12 ก.ย. 2557 09.00
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแขม ใต้ถุน อาคารเรียนตึก 2 ชั้น 12 ก.ย. 2557 09.00
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแขม ใต้ถุน อาคารเรียนตึก 2 ชั้น 12 ก.ย. 2557 09.00
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแขม บริเวณหน้ามุข อาคารเรียนหลังยาว 12 ก.ย. 2557 09.00
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแขม เวที โรงอาหาร 12 ก.ย. 2557 09.00
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแขม ใต้ถุน อาคารเรียนตึก 2 ชั้น 12 ก.ย. 2557 09.00
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแขม บริเวณหน้ามุข อาคารเรียนหลังยาว 12 ก.ย. 2557 09.00
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแขม บริเวณหน้ามุข อาคารเรียนหลังยาว 12 ก.ย. 2557 09.00
10 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแขม บริเวณหน้ามุข อาคารเรียนหลังยาว 12 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อาคาร MEP ห้อง ป.4/7 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อาคาร MEP ห้อง ป.2/7 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อาคาร MEP ห้อง ป.3/7 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อาคาร MEP ห้อง ป.6/7 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.4/4 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อาคาร MEP ห้อง ป.1/7 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.4/3 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 12 ก.ย. 2557 09.00-15.00
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.4/5 12 ก.ย. 2557 09.00-15.00
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี เวทีปฐมวัยคนเก่ง (บนเวที )หน้าอาคารอำนวยการ 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อาคาร 12 ก.ย. 2557 09.00
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อาคาร MEP ห้อง ห้องสมุด MEP 12 ก.ย. 2557 09.00 - 10.00
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อาคาร 12 ก.ย. 2557 09.00
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.4/6 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ศูนย์อาเซียนศึกษา 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี อาคารเอนกประสงค์ 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี สนามกีฬาหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี สนามกีฬาหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี เฉลิมพระเกียรติ(หลังเสาธง) ห้อง โสต1 12 ก.ย. 2557 13.00-16.00
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี เฉลิมพระเกียรติ(หลังเสาธง) ห้อง โสต 1 12 ก.ย. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมพุทธรักษา 12 ก.ย. 2557 09.00-15.00
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อาคารหอประชุมราชพฤกษ์ 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อาคารหอประชุมราชพฤกษ์ 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อาคารหอประชุมราชพฤกษ์ 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายสมพงษ์ เพชรหมื่นไวย 085-406-1016 sup_sompong@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]