หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-lri1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางสาวอุษา หาชอบผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะค่าประธานกรรมการ
2. นางจรัล คำพานิชย์ครูโรงเรียนวัดหนองพิมานกรรมการ
3. นางไขแสง วงษ์นิ่มครูโรงเรียนวัดเกตุกรรมการ
4. นางสำราญ สุขประเสริฐครูโรงเรียนวัดตะลุงกรรมการ
5. นางบุญฉลอง ตระกุดเงินครูโรงเรียนวัดหนองเมืองกรรมการ
6. นางสุวารี ตุ่มแก้วครูโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายนิวัฒน์ สอนทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดซับเสือแมบประธานกรรมการ
2. นางจารี พาณิชย์กุลครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
3. นางสมาน เมืองแก้วครูโรงเรียนโคกสำโรงกรรมการ
4. นางประมวลมาศ จันทร์จุฬาครูโรงเรียนวัดปากคลองบางคู้กรรมการ
5. นางพรทิพย์ พงคชาติครูโรงเรียนวัดถ้ำตะโกกรรมการ
6. นางเพชรรัตน์ วลัยครูโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาวพิศเพลิน ละม้ายแขครูโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศิริ ขลิบเงินครูโรงเรียนชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑ รอ.อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางมรรษมน พูนอ้อยครูโรงเรียนวัดตะเคียนกรรมการ
4. นายลือชัย ทับพุ่มครูโรงเรียนทองแท่งนิสยารามกรรมการ
5. นางศศิวิมล ครองกิจการครูโรงเรียนวััดสะแกราบกรรมการ
6. นายสายชล ทับพุ่มครูโรงเรียนวัดเทพอำไพกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางดรุณี สัตย์ซื่อผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระมะเกลือประธานกรรมการ
2. นางกุหลาบ อินทรวงส์สักดิ์ครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์มิตรภาพที่ 50กรรมการ
3. นางเสาวนีย์ แสวงเจริญครูโรงเรียนวััดถนนแคกรรมการ
4. นางอุบล ยอดสลุงครูโรงเรียนบ้านโคกตูมกรรมการ
5. นางทรรศมล ทองดีครูโรงเรียนวัดถนนแคกรรมการ
6. นางพาซีย๊ะ บาฮะคีรีครูโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางวราพร อิ่มสำราญข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางอารี พฤกษอาภรณ์ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่กรรมการ
3. นางสาวปริศนา กุลหอมครูโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์กรรมการ
4. นางเยาวภา เทาศิริครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
5. นางผานิต แก้วหอมคำครูโรงเรียนชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑ รอ.อุปถัมภ์)กรรมการ
6. นางเบญจพร มณีโชติครูโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางอรัญญา งามระยับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสายหยุด แก้วสว่างครูโรงเรียนโคกลำพานวิทยากรรมการ
3. นายทินกร รักสงบครูโรงเรียนซอยพิเศษ สาย 4 ซ้ายกรรมการ
4. นายนิวัฒน์ เหมือนเพชร์ครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์มิตรภาพที่ 50กรรมการ
5. นางกมลมาลย์ ซ้อยแสงครูโรงเรียนบรรจงรัตน์กรรมการ
6. นางกานดา พูลอำไภย์ครูโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายประคอง แสวงเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงสวองกรรมการ
2. นางฐาปนันท์ ป้อมทองครูโรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500)กรรมการ
3. นางสุพร ชื่นหทัยครูโรงเรียนวัดเขาวงกฎกรรมการ
4. นางวลัยพร ศุภภะครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
5. นางสาวเสาวลักษณ์ จิโรจน์วงศ์ครูโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
6. นางดรุณี คัมภ์วีระครูโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายวิชัย ม่วงจีนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางลี่ประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณ เครือเมฆครูโรงเรียนบ้านเขาทับควายกรรมการ
3. นางสาวกรองจิตร์ อุ่นละม้ายครูโรงเรียนบ้านทุ่งทองกรรมการ
4. นางพรทิพย์ อภิสกุลพงศ์ครูโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้างกรรมการ
5. นางอารีย์ รักสอนครูโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
6. นางวัชรีย์ ศิริเสรีครูโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ บุตรศรีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางประเทียนทอง ไต่เมฆครูโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. นางวิเศษลักษณ์ สุภาณิชย์ครูโรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
4. นางวรารัตน์ พุทธศิริครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์มิตรภาพที่ 50กรรมการ
5. นางรัตนาวดี สว่างเรืองครูโรงเรียนวัดถนนแคกรรมการ
6. นางสุรีรัตน์ ฉ่ำชุ่มครูโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายปริญญา วรรณกลางผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใดยาวประธานกรรมการ
2. นางจุรีรัตน์ ทองพานิชย์ครูโรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการ
3. นางระวิกุล นิลสกุลครูโรงเรียนวัดตองปุกรรมการ
4. นางพิมพ์ใจ แจ่มจันทร์ครูโรงเรียนวัดทุ่งสิงห์โตกรรมการ
5. นางสาวศิริพร กอนวงศ์ครูโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)กรรมการ
6. นางธนนันท์ ถนอมวงศ์ครูโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางสุภาวรรณ ด่านสกุลรองผูู้อำนวยการโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีพร คุ้มพร้อมครูโรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการ
3. นางวราภรณ์ คชอัมพลครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวจิตตรา อุ่นละม้ายครูโรงเรียนกำจรวิทย์กรรมการ
5. นางอุบล กลิ่นดีครูโรงเรียนวัดบ้านดาบกรรมการ
6. นางวันเพ็ญ เจริญหลายครูโรงเรียนเมืืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายไพรัช ปั้นสอาดผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมุจลินท์ประธานกรรมการ
2. นางวรางค์ภรณ์ เนื่องจากอวนครูโรงเรียนวัดบ้านดาบกรรมการ
3. นางอัจฉรา แก้วพรหมครูโรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1กรรมการ
4. นางศิริวรรณ ก้องแดนไพรครูโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นางไฉไล รักสงบครูโรงเรียนบ้านโคกตูมกรรมการ
6. นางรันทม คำชามาครูโรงเรียนเมืืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)กรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสุจิตตรา เกลี้ยงพิบูลย์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา1ประธานกรรมการ
2. นายวีรวัจน์ น้อยพันธ์โรงเรียนวัดทุ่งสิงโตกรรมการ
3. นางวิยะดา เขียวขจีโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการ
4. นางณิรัชญา ฤทธิ์มากโรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
5. นางอัมพร สุขเกษโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวกาญจนา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ กัณณะโรงเรียนเมืองใหม่ ฯกรรมการ
3. นางสุทธิรา ฉัตรแก้วโรงเรียนวัดดงน้อยกรรมการ
4. นายชำนาญ นรสิงห์โรงเรียนบ้านโคกกะเทียมกรรมการ
5. นางสาวปาจารีย์ วิเศษชัยโรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการ
6. นางเสมอแข เจนสาริกิจโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนวลสวาท เพ็ชร์สุขุมโรงเรียนวัดบ้านดาบประธานกรรมการ
2. นางสมหวัง จุฑาเกตุโรงเรียนบ้านเกริ่นกฐินกรรมการ
3. นางสาวรัตนา แนบเนียรโรงเรียนวัดโพธิ์ระหัตกรรมการ
4. นางธนภรณ์ บุญประทีปโรงเรียนพิบุลสงเคราะห์ 1กรรมการ
5. นางวงพร ไพรวรรณ์โรงเรียนบ้านโคกกะเทียมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางรวงพร ภูเจริญโรงเรียนวัดตองปุประธานกรรมการ
2. นางกันยารัตน์ อดิศรชูชัยโรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์กรรมการ
3. นายสมบัติ บุราณรมย์โรงเรียนวัดสำราญกรรมการ
4. นางนาตยา สนั่นเมืองโรงเรียนนกเขาเปล้ากรรมการ
5. นางฐิติรัตน์ พิมพ์ทนโรงเรียนหนองหอยกรรมการ
6. นางสุรางค์ จันทรโรงเรียวัดสนามไชยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางดวงเดือน เรืองสมบัติข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางพิมพา รัตนตรัยวงศ์โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
3. นางสาวกัณฐิกา ฟั้นเอ้ยโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษากรรมการ
4. นางรวงพร ภูเจริญโรงเรียนวัดตองปุกรรมการ
5. นางจุรีย์ ใบกว้างโรงเรียนโคกสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางรวงพร ภูเจริญโรงเรียนวัดตองปุประธานกรรมการ
2. นางกันยารัตน์ อดิศรชูชัยโรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์กรรมการ
3. นายสมบัติ บุราณรมย์โรงเรียนวัดสำราญกรรมการ
4. นางนาตยา สนั่นเมืองโรงเรียนนกเขาเปล้ากรรมการ
5. นางฐิติรัตน์ พิมพ์ทนโรงเรียนหนองหอยกรรมการ
6. นางสุรางค์ จันทรโรงเรียนวัดสนามชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางดวงเดือน เรืองสมบัติข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางพิมพา รัตนตรัยวงศ์โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
3. นางสาวกัณฐิกา ฟั้นเอ้ยโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษากรรมการ
4. นางรวงพร ภูเจริญโรงเรียนวัดตองปุกรรมการ
5. นางจุรีย์ ใบกว้างโรงเรียนโคกสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายทม พิมพ์ทนโรงเรียนบ้านหลุ่มข้าวประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย กล่ำนาคโรงเรียนบรรจงรัตน์กรรมการ
3. นางชลณี อยู่วัฒนาโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
4. นางอนงค์ลักษณ์ เย็นภากนกโชติโรงเรียนวัดบ้านดาบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายทม พิมพ์ทนโรงเรียนบ้านหลุมข้าวประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา พลประเสริฐโรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการ
3. นางสาวปิยะพร ป้อมเกษตร์โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการามกรรมการ
4. นางมลินี ด้วงหนองบัวโรงเรียนบ้านวังเพลิงกรรมการ
5. นางจริยาพร เสริมศาสตร์โรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางอัจฉรา ศรีชนะกุลโรงเรียนอนุบาลลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสวอง พุกสอนโรงเรียนนกเขาเปล้ากรรมการ
3. นางนาถชนก ปิดทองคำโรงเรียนชุมชนตำบลหินปักกรรมการ
4. นางสาวผกาวรรณ เอกวัฒน์โรงเรียนวัดซับเสือแมบกรรมการ
5. นางประทีป ทางดีโรงเรียนสมอคอนวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวสุกฤตยา อินศรโรงเรียนวัดบ้านดาบกรรมการ
7. นายสมศักดิ์ ก้านลำใยโรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชรกรรมการ
8. นางศศินา คีมทองโรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางนิตยา กลิ่นสุคนธ์โรงเรียนเมืองใหม่ฯประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิื ตุ้มปิ่นโรงเรียนวัดข่อยกลางรองประธานกรรมการ
3. นายกิตติ พงศ์มากสิริกุลโรงเรียนวัดโคกหม้อกรรมการ
4. นายชัยณรงค์ กฤษดากรชัยโรงเรียนวัดชีแวะกรรมการ
5. นางสาวปาริชาติ พุ่มพฤกษ์โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตรกรรมการ
6. นางณัฏฐภัทร มาตขาวโรงเรียนวัดดงน้อยกรรมการ
7. นางณัฐพร ศรีติสารโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวจิรพร อุทัยกัณย์โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ฯประธานกรรมการ
2. นางสาวนงนิตย์ วงศ์การค้าโรงเรียนบ้านถลุงเหล็กกรรมการ
3. นางสาวกฤติยาณี อนุรักษ์โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์กรรมการ
4. นางพรทวี คำชูโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้ายกรรมการ
5. นางสาวไพลิน มณีศรีโรงเรียนบ้านเขาทับควายกรรมการ
6. นางอนงค์ลักษณ์ ทองลอยโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษากรรมการ
7. นางนิตยา ชูเชิดโรงเรียนวัดใดใหญ่กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางเบ็ญจวรรณ เสถียรกาลโรงเรียนวัดท้องคุ้งประธานกรรมการ
2. นางสาวเอื้อมเดือน ยังฉ่ำโรงเรียนบ้านวังขอนขว้างกรรมการ
3. นางทัศนียา สุมณฑาโรงเรียนเมืองใหม่(ชะลอราษฎรษ์รังสฤษณ์)กรรมการ
4. นางทองแท้ มณีรุ่งโรงเรียนวัดหนองแก้วกรรมการ
5. นางวัชรี แสวงเจริญโรงเรียนบรรจงรัตน์กรรมการ
6. นางกฤษณา พรหมวงษ์โรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมชิตร์ เที่ยงธรรมโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียดประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี จันทร์อินทร์โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
3. นางประนอม นิลลออโรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)กรรมการ
4. นางพรรณปมนพร พิมพ์พืชน์โรงเรียนวัดถนนแคกรรมการ
5. นายดนัย ทัดแก้วโรงเรียนวัดหนองกระเบียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางณัฐนันท์ สุนประชาโรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางศรีสุดา พลอยกลุ่มโรงเรียนเมืองใหม่(ชะลอราษฎร์รังสฤษณ์)กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญลักษณ์ สกุณีโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
4. นายชรินทร์ เสถียรกาลโรงเรียนบ้านเกริ่นกฐินกรรมการ
5. นางวัฒนา อุบลคลี่โรงเรียนวัดหนองกระเบียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสมพงษ์ ชินบุตรโรงเรียนบ้านหลุมข้าวประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิณัฎฐ์ จันทร์เสือโรงเรียนวัดบ้านดาบกรรมการ
3. นางศิริญา บุญอารักษ์โรงเรียนวัดตองปุกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ โพธิ์แจ้งโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
5. นางสาววรรณา ขยันกสิกรรมโรงเรียนวัดโป่งแคกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางพรรณี ศรีธรรมาโรงเรียนวัดดงสวองประธานกรรมการ
2. นางวรนาฏ ศิริปัญญาโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ ชมภู่โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐินกรรมการ
4. นางวิมล เลสักโรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่กรรมการ
5. นางสุนทร สุขเกษมโรงเรียนวัดเทพอำไพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายปัญญา คล้ายแพรศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เข ๑ประธานกรรมการ
2. นายชัยมงคล ไตรธรรมโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรีกรรมการ
3. นางสาวคมคาย ปาระมีโรงเรียนพานิชธรรมิการามกรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ ชมพู่โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐินกรรมการ
5. นางสาวสุนันทา กองตาพันธ์โรงเรียนวัดหนองเมืองกรรมการ
6. นางปิยะวรรณ แม้นญาติโรงเรียนวัดโพธิ์เกษตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางชุลีพร ไกรทุกข์ร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง)ประธานกรรมการ
2. นางสุรีรัตน์ ภู่กลั่นโรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
3. นางจุฑาทิพ รักฉ่ำพงษ์โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์กรรมการ
4. นางพเยาว์ ใจอารีรอบโรงเรียนวัดคอกกระบือ(จอมประชาสรรค์)กรรมการ
5. นางสมจิตร เพิ่มมาผลโรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการ
6. นางวิไลภรณ์ โพธิ์บุคดีโรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางมณีรัตน์ เอี่ยมอินทรีย์โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้ายประธานกรรมการ
2. นางสาววรรธณี ชูเชื้อโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
3. นางวราภรณ์ บุตรแพงโรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)กรรมการ
4. นางภรนิษฐ์ แสงกระจ่างโรงเรียนบ้านหัวสำโรงกรรมการ
5. นางนิตยา แตงน้อยโรงเรียนวัดตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสุนีย์ รุ่งเรืองโรงเรียนซอย ๕ สาย ๒ ซ้ายประธานกรรมการ
2. นายภูวเดช จารุภัทรภักดีโรงเรียนวัดสำราญกรรมการ
3. นายปัญญา คล้ายแพรศึกษานิเทศก์ สพป.ลบ.๑กรรมการ
4. นางชนินันท์ ไตรมงคลวิวัฒน์โรงเรียนเมืองใหม่(ชะลอราษฎร์รังสฤษณ์)กรรมการ
5. นางสุพิชฌาย์ เหล็กเพชร์โรงเรียนวัดเขาหนีบกรรมการ
6. นางอรทัย โพธิ์ยิ้มโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง)กรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ มีทรัพย์โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางนันทนา บุญคุ้มครองโรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)กรรมการ
3. นางชนิกา พันธุรังษีโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ (มิตรภาพที่ ๕๐)กรรมการ
4. นางพิศมัย เพ็งอินทร์โรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการ
5. นางสาวดวงแข เริงชัยภูมิโรงเรียนบ้านถลุงเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายชำนาญ จันทร์อินทร์โรงเรียนวัดบ้านดาบประธานกรรมการ
2. นางชูศรี ศรีเหนี่ยงโรงเรียนเมืองใหม่(ชะลอราษฎร์รังสฤษณ์)กรรมการ
3. นางจารุวรรณ นาคประดิษฐ์โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์กรรมการ
4. นายศรัญ คงไทยโรงเรียนเมืองใหม่(ชะลอราษฎร์รังสฤษณ์)กรรมการ
5. นายประภาส บุญปั้นโรงเรียนบ้านหนองชนะชัยกรรมการ
6. นางสาวดวงเนตร พวงพิกุลโรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตรกรรมการ
7. นางสุนาจ ศรีปั้นโรงเรียนวัดสิริจันทร์นิมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายชำนาญ จันทร์อินทร์โรงเรียนวัดบ้านดาบประธานกรรมการ
2. นางชูศรี ศรีเหนี่ยงโรงเรียนเมืองใหม่(ชะลอราษฎร์รังสฤษณ์)กรรมการ
3. นางจารุวรรณ นาคประดิษฐ์โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์กรรมการ
4. นายศรัญ คงไทยโรงเรียนเมืองใหม่(ชะลอราษฎร์รังสฤษณ์)กรรมการ
5. นายประภาส บุญปั้นโรงเรียนบ้านหนองชนะชัยกรรมการ
6. นางสาวดวงเนตร พวงพิกุลโรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตรกรรมการ
7. นางสุนาจ ศรีปั้นโรงเรียนสิริจันทร์นิมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายชำนาญ จันทร์อินทร์โรงเรียนวัดบ้านดาบประธานกรรมการ
2. นางชูศรี ศรีเหนี่ยงโรงเรียนเมืองใหม่(ชะลอราษฎร์รังสฤษณ์)กรรมการ
3. นางจารุวรรณ นาคประดิษฐ์โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์กรรมการ
4. นายศรัญ คงไทยโรงเรียนเมืองใหม่(ชะลอราษฎร์รังสฤษณ์)กรรมการ
5. นายประภาส บุญปั้นโรงเรียนบ้านหนองชนะชัยกรรมการ
6. นางสาวดวงเนตร พวงพิกุลโรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตรกรรมการ
7. นางสุนาจ ศรีปั้นโรงเรียนสิริจันทร์นิมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางฤดีมล อิ่มเอิบโรงเรียนวัดมุจลินท์ประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ จันทร์อินทร์โรงเรียนวัดบ้านดาบกรรมการ
3. นายกังวาฬชัย จำดีโรงเรียนวัดสะแกราบกรรมการ
4. นางสังเวียน ทองใบโรงเรียนบ้านบางลี่กรรมการ
5. นายปฐมพล เหมือนเพ็ชร์โรงเรียนโคกลำพานวิทยากรรมการ
6. นางปาริชาติ แห่งเจริญโรงเรียนวัดบางพึ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ ใจอารีย์โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)ประธานกรรมการ
2. นายวันชนะ เผือกกรุตโรงเรียนบ้านวังเพลิงกรรมการ
3. นายอพิทัย พักตร์ชื่นโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้ากรรมการ
4. นายนิวัฒน์ เกตุพรหมมาโรงเรียนวัดใดใหญ่กรรมการ
5. นางมยุรี ทองหล่อโรงเรียนวัดโพธิ์ระหัตกรรมการ
6. นางจันทนา สาดอนแพงโรงเรียนบ้านสามเรือนกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางธีราวดี เรืองโกศลครูโรงเรียนบ้านบางลี่ประธานกรรมการ
2. นางพรธิภา แสงเรืองครูโรงเรียนเขาสะพานนาคกรรมการ
3. นางอังคณา เที่ยงแท้ครูโรงเรียนตะกุดหว้ากรรมการ
4. นางศิริกัญญา ทองปานครูโรงเรียนอนุบาลเพนียดกรรมการ
5. นางพรสุดา สังษิณวัตรครูโรงเรียนซอยพิเศษ สาย 4 ซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางเสาวคนธ์ กล่องทองครูโรงเรียนวัดสะพานคงประธานกรรมการ
2. นางสุพรทิพย์ ดิษสรครูโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้ายกรรมการ
3. นางสุนีย์ มากหมู่ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเรณู พันธ์ฉนวนโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ฯประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ ออกช่อโรงเรียนอนุบาลเพนียดกรรมการ
3. นางปราณี พิมพ์วาปีโรงเรียนวัดพานิชธรรมมิการามกรรมการ
4. นางวันทนีย์ ขันเชื้อโรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายถาวร คำเที่ยงโรงเรียนบ้านโคกกะเทียมประธานกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุรเชาว์ เรืองวัฒกีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกหม้อประธานกรรมการ
2. นางธนภร หอมจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชีแวะกรรมการ
3. นางนิตยา ทับพุ่มศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต ๑กรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ อิ่มสุขศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต ๑กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายเฉลียว พุกสอนครูโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้าประธานกรรมการ
2. นายสุนทร ขาวใสครูโรงเรียนวัดบ้านดาบกรรมการ
3. นายสมใจ เพชรเจ้ยครูโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์กรรมการ
4. นายวัลลภ ศรีวิเชียรครูโรงเรียนวัดตองปุกรรมการ
5. นายศิลปะชัย พุฒฉายครูโรงเรียนวัดมุจลินท์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายเฉลียว พุกสอนโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ฯประธานกรรมการ
2. นายสุนทร ขาวใสโรงเรียนวัดบ้านดาบกรรมการ
3. นายสมใจ เพชรเจ้ยโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์กรรมการ
4. นายวัลลภ ศรีวิเชียรโรงเรียนวัดตองปุกรรมการ
5. นายศิลปะชัย พุฒฉายโรงเรียนวัดมุจลินท์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายสุชล พุกชาติครูโรงเรียนวัดทองแท่งนิสยารามประธานกรรมการ
2. นางวิภาเพ็ญ แก้วคำครูโรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
3. นางพรหมชนก เสถียรครูโรงเรียนเมืองละโว้วิทยากรรมการ
4. นางอุดม ม่วงจีนครูโรงเรียนวัดสิงห์ทองกรรมการ
5. นางสาวสุมล จันทนะวงษ์ครูโรงเรียนบ้านบางลี่กรรมการ
6. นางพรพรรณ สดวกดีครูโรงเรียนบ้านวังเพลิงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางชูกิจ แก้วเหล็กครูโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)ประธานกรรมการ
2. นางสุภีร์ จันทร์ศรีครูโรงเรียนโคกลำพานวิทยากรรมการ
3. นางสตางค์ ดวงสุดาครูโรงเรียนบ้านสามเรือนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายกวี น้อยมากครูโรงเรียนวัดดงน้อยประธานกรรมการ
2. นางสุดใจ สังวรครูโรงเรียนบ้านหนองกระเบียนกรรมการ
3. นางสาวอาภรณ์ พูลศิลป์ครูโรงเรียนวัดตะลุงกรรมการ
4. นางหรรษา สีสมุทรครูโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
5. นางพิษมัย รักใคร่ครูโรงเรียนกำจรวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางมณีรัตน์ นุ่มดีครูโรงเรียนบ้านวังเพลิงประธานกรรมการ
2. นางชันญานุช ขุนสะอาดศรีครูโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้ายกรรมการ
3. นางสุธารัตน์ ปิ่นมณีครูโรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการ
4. นางพรรณิภา คชสถิตย์ครูโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุธีรา เมตตาไพจิตรโรงเรียนบ้านสระเตยประธานกรรมการ
2. นางชุดา ธรรมนิยมโรงเรียนวัดซับเสือแมบกรรมการ
3. นางลัดดา กฤษดากรชัยโรงเรียนวัดใดใหญ่กรรมการ
4. นางรุ่งทิพย์ อุ่นอนันต์โรงเรียนอนุบาลเพนียดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางจงดี ใบกว้างครูโรงเรียนบ้านหลุมข้าวประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลรัตน์ อาวรณ์ครูโรงเรียนบ้านเกริ่นกฐินกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ พรหมโชติครูโรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชรกรรมการ
4. นางณรัธน์นันท์ ปิ่นเพ็ชร์ครูโรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางอาภาพัชร์ หาธรรมครูโรงเรียนบ้านวังขอนขว้างประธานกรรมการ
2. นางเรณู แก้วกันครูโรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้นกรรมการ
3. นางศรีรัตน์ พูลผลครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
4. นางศศิทร เลี่ยมเงินครูโรงเรียนสุเทพวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางศุภสิริ ชาดวงโรงเรียนเมืองใหม่ฯประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ ทองกู่โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้ายกรรมการ
3. นางอาริษา ช่วยบุญโรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการ
4. นางรุจิรา เดชศรีโรงเรียนซอย ๕ สาย ๒ ซ้ายกรรมการ
5. นางวิไลลักษณ์ จึงจรรยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑(บ้านหัวช้าง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นางเพชรา ฤกษ์ดีครูโรงเรียนวัดโคกหม้อประธานกรรมการ
2. นางนฤดี บุตรเนตรครูโรงเรียนชุบศรกรรมการ
3. นางอนงค์ มีศรีครูโรงเรียนวัดบางพึ่งกรรมการ
4. นายเสถียร เมืองทองครูโรงเรียนอนุบาลเพนียดกรรมการ
5. นางแก้วใจ ชัยอินทร์โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1กรรมการ
6. นางรัชนี จันทบาลโรงเรียนวัดบ้านทรายกรรมการ
7. นางวารุณี โพสิโสภณโรงเรียนวัดตะเคียนกรรมการ
8. นางประยงค์ รอนไพรินทร์ครูโรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้นกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ฤทธิ์ ปลากัดทองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกลำพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปิยะวัชร์ วัฒนะบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคุ้งนาบุญ รองประธานกรรมการ
3. นางมลฤดี ประกอบกิจผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ ขำสายผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายชำนาญ นิลสกุล ครูโรงเรียนกำจรวิทย์กรรมการ
6. นายสงบ จันทรครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการ
7. นางสาวพัชรี ขาวสะอาดครูโรงเรียนเทคโนโลยีละโว้ กรรมการ
8. นางพงษ์ลัดดา หอมขจร ครูโรงเรียนวัดถนนแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ฤทธิ์ ปลากัดทองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกลำพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปิยะวัชร์ วัฒนะบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคุ้งนาบุญ รองประธานกรรมการ
3. นางมลฤดี ประกอบกิจผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ ขำสายผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายชำนาญ นิลสกุล ครูโรงเรียนกำจรวิทย์กรรมการ
6. นายสงบ จันทรครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการ
7. นางสาวพัชรี ขาวสะอาดครูโรงเรียนเทคโนโลยีละโว้ กรรมการ
8. นางพงษ์ลัดดา หอมขจร ครูโรงเรียนวัดถนนแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสุรสิทธิ์ แจ่มเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนวััดตะเคียนประธานกรรมการ
2. นายรังสี เจริญศิลป์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าข้ามรองประธานกรรมการ
3. นางจุรีรัตน์ จุ่นเงินครูโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ กรรมการ
4. นางรัตนาพร แสงแจ่มครูโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
5. นายสุระชัย ไผทพฤกษ์ครูโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
6. นางประนอม ขันเดช ครูโรงเรียนซอย ๕ สาย ๒ ซ้ายกรรมการ
7. นายสมบัติ บุราณรมย์ครูโรงเรียนวัดสำราญกรรมการ
8. นายสายชล หอมขจร ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุทิน หลิ่มน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่แตรประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพล เหมือนพลอยครูโรงเรียนบ้านโคกกระเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)กรรมการ
3. นางเตือนตา เมืองบุญชูครูโรงเรียนวัดตองปุกรรมการ
4. นายวิฑูรย์ ไตรมงคลวิวัฒน์ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
5. นายสุชิน แสวงสุขครูโรงเรียนวัดโพธิ์ระหัตกรรมการ
6. นายวิรัช เล็กคงครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์กรรมการ
7. นางบังอร จันทร์สุเทพครูโรงเรียนวัดพานิชธรรมิการามกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางสาวทองประชิด ชินบุตรโรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการ
2. นางทองทิพย์ ศรีเมืองโรงเรียนบ้านเขาทับควายกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายธนพล ธนวัฒนายิ่งยงโรงเรียนศรีแก้วอนุกูลกรรมการ
2. นางนงเยาว์ พรหมคล้ายโรงเรียนบ้านวังเพลิงกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสุกัลย์ งามแสงโรงเรียนเมืองใหม่กรรมการ
2. นายสุรเชษฎ์ ภัทรกาญจนานนท์ โรงเรียนวัดหนองพิมานกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวิลาศ กนกตระกูล โรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
2. นางยุพาพร สุขเกษม โรงเรียนทบอ.ค่ายนารายณ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายทวี ภู่แสงโรงเรียนบ้านดอนดึงกรรมการ
2. นางสุนิศา พรศรีโรงเรียนอัสสัมชันคอนแวนต์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ อินทองโรงเรียนวัดเขาวงกฎกรรมการ
2. นางบุญตา ฤาชาโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายพิสิฏฐ์ อุยสกุลโรงเรียนวัดเทพกุญชรวรารามกรรมการ
2. นางสำเนียง สุขรักษ์ โรงเรียนชุบศรฯกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ เฮงเจริญโรงเรียนวัดดงพลับกรรมการ
2. นางรุ่งฤดี พวงวงศ์ษา โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสมยศ ทำทันโรงเรียนวัดโป่งเเคกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ บุญเนตรโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ฯกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางชัชสรัญ อิ่มปรีชาวงศ์โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาคกรรมการ
2. นางรุจิรา เดชศรีโรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้ายกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางจิรรัตน์ ชื่นชวนโรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการ
2. นางกนกวรรณ งามแสงโรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางสุภัชชา ทองโต โรงเรียนพิบูลปัทมาคมกรรมการ
2. นางน้ำทิพย์ ถาดมุขโรงเรียนวัดบ้านทรายกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางสมจริง ทิพย์พงษ์จิตราโรงเรียนบ้านสามเรือน(วันครู2500)กรรมการ
2. นางสุภากร ไม้เจริญโรงเรียนวัดชีแวะกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายเสน่ห์ จิตต์อารีโรงเรียนชุมชนตำบลหินปักกรรมการ
2. นางสมทรง สิงห์พงษ์โรงเรียนวัดชีเเวะกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางทุเรียน เอียการนาโรงเรียนบ้านโคกตูมกรรมการ
2. นางพรรณี ศรีธรรมมา โรงเรียนวัดดงสวองกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. จ.ส.อ.จตุพร สมใจผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายบรรจง แสงเรืองโรงเรียนบ้านดอนดึงกรรมการ
3. นายภูวเดช ไพเราะโรงเรียนวินิตศึกษาฯกรรมการ
4. นายทนา แปลกวงศ์โรงเรียนทุ่งทะเลหญ้ากรรมการ
5. นายสุธี สวนทองโรงเรียนวินิตศึกษาฯกรรมการ
6. นางสาวฐิติพร พันธุ์ดีโรงเรียนบ้านเกริ่นกฐินกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายจตุพร สมใจผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายบรรจง แสงเรืองโรงเรียนบ้านดอนดึงกรรมการ
3. นายภูวเดช ไพเราะโรงเรียนวินิตศึกษาฯกรรมการ
4. นายทนา แปลกวงศ์โรงเรียนทุ่งทะเลหญ้ากรรมการ
5. นายสุธี สวนทองโรงเรียนวินิตศึกษาฯกรรมการ
6. นางสาวฐิติพร พันธุ์ดีโรงเรียนบ้านเกริ่นกฐินกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. จ.ส.อ.จตุพร สมใจผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายบรรจง แสงเรืองโรงเรียนบ้านดอนดึงกรรมการ
3. นายภูวเดช ไพเราะโรงเรียนวินิตศึกษาฯกรรมการ
4. นายทนา แปลกวงศ์โรงเรียนทุ่งทะเลหญ้ากรรมการ
5. นายสุธี สวนทองโรงเรียนวินิตศึกษาฯกรรมการ
6. นางสาวฐิติพร พันธุ์ดีโรงเรียนบ้านเกริ่นกฐินกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. จ.ส.อ.จตุพร สมใจผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายบรรจง แสงเรืองโรงเรียนบ้านดอนดึงกรรมการ
3. นายภูวเดช ไพเราะโรงเรียนวินิตศึกษาฯกรรมการ
4. นายทนา แปลกวงศ์โรงเรียนทุ่งทะเลหญ้ากรรมการ
5. นายสุธี สวนทองโรงเรียนวินิตศึกษาฯกรรมการ
6. นางสาวฐิติพร พันธุ์ดีโรงเรียนบ้านเกริ่นกฐินกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.จตุพร สมใจผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายบรรจง แสงเรืองโรงเรียนบ้านดอนดึงกรรมการ
3. นายภูวเดช ไพเราะโรงเรียนวินิตศึกษาฯกรรมการ
4. นายทนา แปลกวงศ์โรงเรียนทุ่งทะเลหญ้ากรรมการ
5. นายสุธี สวนทองโรงเรียนวินิตศึกษาฯกรรมการ
6. นางสาวฐิติพร พันธุ์ดีโรงเรียนบ้านเกริ่นกฐินกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. จ.ส.อ.จตุพร สมใจผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายบรรจง แสงเรืองโรงเรียนบ้านดอนดึงกรรมการ
3. นายภูวเดช ไพเราะโรงเรียนวินิตศึกษาฯกรรมการ
4. นายทนา แปลกวงศ์โรงเรียนทุ่งทะเลหญ้ากรรมการ
5. นายสุธี สวนทองโรงเรียนวินิตศึกษาฯกรรมการ
6. นางสาวฐิติพร พันธุ์ดีโรงเรียนบ้านเกริ่นกฐินกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.จตุพร สมใจผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายบรรจง แสงเรืองโรงเรียนบ้านดอนดึงกรรมการ
3. นายภูวเดช ไพเราะโรงเรียนวินิตศึกษาฯกรรมการ
4. นายทนา แปลกวงศ์โรงเรียนทุ่งทะเลหญ้ากรรมการ
5. นายสุธี สวนทองโรงเรียนวินิตศึกษาฯกรรมการ
6. นางสาวฐิติพร พันธุ์ดีโรงเรียนบ้านเกริ่นกฐินกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางบรรจบ ชมกลิ่นผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ ชาครเนติโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. นางพรทิพา ผลโพธิ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายวิเชียร ชิดชอบโรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการ
5. นายกรกิต ศุภนครโรงเรียนวินิตศึกษาฯกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีเวชพิสิษฐ์ พุทธปสิทธิ์โรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการ
7. สิบเอกไพบูลย์ เกตุยาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางบรรจบ ชมกลิ่นผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ ชาครเนติโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. นางพรทิพา ผลโพธิ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายวิเชียร ชิดชอบโรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการ
5. นายกรกิต ศุภนครโรงเรียนวินิตศึกษาฯกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีเวชพิสิษฐ์ พุทธปสิทธิ์โรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการ
7. สิบเอกไพบูลย์ เกตุยาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางบรรจบ ชมกลิ่นผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ ชาครเนติโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. นางพรทิพา ผลโพธิ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายวิเชียร ชิดชอบโรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการ
5. นายกรกิต ศุภนครโรงเรียนวินิตศึกษาฯกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีเวชพิสิษฐ์ พุทธปสิทธิ์โรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการ
7. สิบเอกไพบูลย์ เกตุยาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางบรรจบ ชมกลิ่นผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ ชาครเนติโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. นางพรทิพา ผลโพธิ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายวิเชียร ชิดชอบโรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการ
5. นายกรกิต ศุภนครโรงเรียนวินิตศึกษาฯกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีเวชพิสิษฐ์ พุทธปสิทธิ์โรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการ
7. สิบเอกไพบูลย์ เกตุยาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางบรรจบ ชมกลิ่นผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ ชาครเนติโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. นางพรทิพา ผลโพธิ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายวิเชียร ชิดชอบโรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการ
5. นายกรกิต ศุภนครโรงเรียนวินิตศึกษาฯกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีเวชพิสิษฐ์ พุทธปสิทธิ์โรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการ
7. สิบเอกไพบูลย์ เกตุยาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางบรรจบ ชมกลิ่นผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ ชาครเนติโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. นางพรทิพา ผลโพธิ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายวิเชียร ชิดชอบโรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการ
5. นายกรกิต ศุภนครโรงเรียนวินิตศึกษาฯกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีเวชพิสิษฐ์ พุทธปสิทธิ์โรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการ
7. สิบเอกไพบูลย์ เกตุยาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางบรรจบ ชมกลิ่นผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ ชาครเนติโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. นางพรทิพา ผลโพธิ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายวิเชียร ชิดชอบโรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการ
5. นายกรกิต ศุภนครโรงเรียนวินิตศึกษาฯกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีเวชพิสิษฐ์ พุทธปสิทธิ์โรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการ
7. สิบเอกไพบูลย์ เกตุยาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นางบรรจบ ชมกลิ่นผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ ชาครเนติโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. นางพรทิพา ผลโพธิ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายวิเชียร ชิดชอบโรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการ
5. นายกรกิต ศุภนครโรงเรียนวินิตศึกษาฯกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีเวชพิสิษฐ์ พุทธปสิทธิ์โรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการ
7. สิบเอกไพบูลย์ เกตุยาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางบรรจบ ชมกลิ่นผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ ชาครเนติโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. นางพรทิพา ผลโพธิ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายวิเชียร ชิดชอบโรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการ
5. นายกรกิต ศุภนครโรงเรียนวินิตศึกษาฯกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีเวชพิสิษฐ์ พุทธปสิทธิ์โรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการ
7. สิบเอกไพบูลย์ เกตุยาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางบรรจบ ชมกลิ่นผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ ชาครเนติโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. นางพรทิพา ผลโพธิ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายวิเชียร ชิดชอบโรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการ
5. นายกรกิต ศุภนครโรงเรียนวินิตศึกษาฯกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีเวชพิสิษฐ์ พุทธปสิทธิ์โรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการ
7. สิบเอกไพบูลย์ เกตุยาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายกฤษฎางค์ ไวยนันท์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางรวีทิวา ไวยนันท์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
3. นางพรทิพา ผลโพธิ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายยงยุทธ ชาครเนติโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นางบรรจบ ชมกลิ่นผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นายบรรจง แสงเรืองโรงเรียนวัดหนองเมืองกรรมการ
7. นายทนา แปลกวงศ์โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้ากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎางค์ ไวยนันท์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางรวีทิวา ไวยนันท์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
3. นางพรทิพา ผลโพธิ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายยงยุทธ ชาครเนติโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นายบรรจง แสงเรืองโรงเรียนวัดหนองเมืองกรรมการ
6. นางบรรจบ ชมกลิ่นผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
7. นายทนา แปลกวงศ์โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้ากรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายกฤษฎางค์ ไวยนันท์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางรวีทิวา ไวยนันท์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
3. นางพรทิพา ผลโพธิ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายยงยุทธ ชาครเนติโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นายบรรจง แสงเรืองโรงเรียนวัดหนองเมืองกรรมการ
6. นางบรรจบ ชมกลิ่นโรงเรียนวัดหนองเมืองกรรมการ
7. นายทนา แปลกวงศ์โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้ากรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายกฤษฎางค์ ไวยนันท์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางรวีทิวา ไวยนันท์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
3. นางพรทิพา ผลโพธิ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายยงยุทธ ชาครเนติโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นายบรรจง แสงเรืองโรงเรียนวัดหนองเมืองกรรมการ
6. นางบรรจบ ชมกลิ่นผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
7. นายทนา แปลกวงศ์โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้ากรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นายกฤษฎางค์ ไวยนันท์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางรวีทิวา ไวยนันท์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
3. นางพรทิพา ผลโพธิ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายยงยุทธ ชาครเนติโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นายบรรจง แสงเรืองโรงเรียนวัดหนองเมืองกรรมการ
6. นางบรรจบ ชมกลิ่นผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
7. นายทนา แปลกวงศ์โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้ากรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายกฤษฎางค์ ไวยนันท์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางรวีทิวา ไวยนันท์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
3. นางพรทิพา ผลโพธิ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายยงยุทธ ชาครเนติโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นายบรรจง แสงเรืองโรงเรียนวัดหนองเมืองกรรมการ
6. นางบรรจบ ชมกลิ่นผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
7. นายทนา แปลกวงศ์โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้ากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายไพศาล สงวนใจโรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา สอนสวัสดิ์โรงเรียนใหม่จำปาทองกรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ เหมหอมวงศ์โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้ายกรรมการ
4. นางบุญเรือน คำถีระโรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการ
5. นายชำนาญ ชาวข้าวไร่โรงเรียนบ้านวังไผ่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายไพศาล สงวนใจโรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา สอนสวัสดิ์โรงเรียนวัดใหม่จำปาทองกรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ เหมหอมวงศ์โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้ายกรรมการ
4. นางบุญเรือน คำถีระโรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการ
5. นายชำนาญ ชาวข้าวไร่โรงเรียนบ้านวังไผ่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสมชาย คุ้มทองโรงเรียนเมืองใหม่ฯประธานกรรมการ
2. นางการะเกตุ บุญยรัตนิกรโรงเรียนกำจรวิทย์กรรมการ
3. นางวิจิตร กลิ่นนาคโรงเรียนวัดหนองคูกรรมการ
4. นางศรินทิพย์ สาระพันธุ์โรงเรียนวัดดงสวองกรรมการ
5. นายชูชาติ กินจำปาโรงเรียนวัดบ้านกล้วยกรรมการ
6. นายคนึง ชมสลุงผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสมชาย คุ้มทองโรงเรียนเมืองใหม่ฯประธานกรรมการ
2. นางการะเกตุ บุญยรัตนิกรโรงเรียนกำจรวิทย์กรรมการ
3. นางวิจิตร กลิ่นนาคโรงเรียนวัดหนองคูกรรมการ
4. นางศรินทิพย์ สาระพันธุ์โรงเรียนวัดดงสวองกรรมการ
5. นายชูชาติ กินจำปาโรงเรียนวัดบ้านกล้วยกรรมการ
6. นายคนึง ชมสลุงผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสมชาย คุ้มทองโรงเรียนเมืองใหม่ฯประธานกรรมการ
2. นางการะเกตุ บุญยรัตนิกรโรงเรียนกำจรวิทย์กรรมการ
3. นางวิจิตร กลิ่นนาคโรงเรียนวัดหนองคูกรรมการ
4. นางศรินทิพย์ สาระพันธุ์โรงเรียนวัดดงสวองกรรมการ
5. นายชูชาติ กินจำปาโรงเรียนวัดบ้านกล้วยกรรมการ
6. นายคนึง ชมสลุงผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสมชาย คุ้มทองโรงเรียนเมืองใหม่ฯประธานกรรมการ
2. นางการะเกตุ บุญยรัตนิกรโรงเรียนกำจรวิทย์กรรมการ
3. นางวิจิตร กลิ่นนาคโรงเรียนวัดหนองคูกรรมการ
4. นางศรินทิพย์ สาระพันธุ์โรงเรียนวัดดงสวองกรรมการ
5. นายชูชาติ กินจำปาโรงเรียนวัดบ้านกล้วยกรรมการ
6. นายคนึง ชมสลุงผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไพศาล สงวนใจโรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา สอนสวัสดิ์โรงเรียนวัดใหม่จำปาทองกรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ เหมหอมวงศ์โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้ายกรรมการ
4. นางบุญเรือน คำถีระโรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการ
5. นายชำนาญ ชาวข้าวไร่โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไพศาล สงวนใจโรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา สอนสวัสดิ์โรงเรียนวัดใหม่จำปาทองกรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ เหมหอมวงศ์โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้ายกรรมการ
4. นางบุญเรือน คำถีระโรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการ
5. นายชำนาญ ชาวข้าวไร่โรงเรียนบ้านวังไผ่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายไพศาล สงวนใจโรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา สอนสวัสดิ์โรงเรียนวัดใหม่จำปาทองกรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ เหมหอมวงศ์โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้ายกรรมการ
4. นางบุญเรือน คำถีระโรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการ
5. นายชำนาญ ชาวข้าวไร่โรงเรียนบ้านวังไผ่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายไพศาล สงวนใจโรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา สอนสวัสดิ์โรงเรียนวัดใหม่จำปาทองกรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ เหมหอมวงศ์โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้ายกรรมการ
4. นางบุญเรือน คำถีระโรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการ
5. นายชำนาญ ชาวข้าวไร่โรงเรียนบ้านวังไผ่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมชาย คุ้มทองโรงเรียนเมืองใหม่ฯประธานกรรมการ
2. นางการะเกตุ บุญยรัตนิกรโรงเรียนกำจรวิทย์กรรมการ
3. นางวิจิตร กลิ่นนาคโรงเรียนวัดหนองคูกรรมการ
4. นางศรินทิพย์ สาระพันธุ์โรงเรียนวัดดงสวองกรรมการ
5. นายชูชาติ กินจำปาโรงเรียนวัดบ้านกล้วยกรรมการ
6. นายคนึง ชมสลุงผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมชาย คุ้มทองโรงเรียนเมืองใหม่ฯประธานกรรมการ
2. นางการะเกตุ บุญยรัตนิกรโรงเรียนกำจรวิทย์กรรมการ
3. นางวิจิตร กลิ่นนาคโรงเรียนวัดหนองคูกรรมการ
4. นางศรินทิพย์ สาระพันธุ์โรงเรียนดงสวองกรรมการ
5. นายชูชาติ กินจำปาโรงเรียนวัดบ้านกล้วยกรรมการ
6. นายคนึง ชมสลุงผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไพศาล สงวนใจโรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา สอนสวัสดิ์โรงเรียนวัดใหม่จำปาทองกรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ เหมหอมวงศ์โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้ายกรรมการ
4. นางบุญเรือน คำถีระโรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการ
5. นายชำนาญ ชาวข้าวไร่โรงเรียนบ้านวังไผ่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไพศาล สงวนใจโรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา สอนสวัสดิ์โรงเรียนวัดใหม่จำปาทองกรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ เหมหอมวงศ์โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้ายกรรมการ
4. นางบุญเรือน คำถีระโรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการ
5. นายชำนาญ ชาวข้าวไร่โรงเรียนบ้านวังไผ่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายไพศาล สงวนใจโรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา บุญยรัตนิกรโรงเรียนกำจรวิทย์กรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ เหมหอมวงศ์โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้ายกรรมการ
4. นางบุญเรือน คำถีระโรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการ
5. นายชำนาญ ชาวข้าวไร่โรงเรียนบ้านวังไผ่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายไพศาล สงวนใจโรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา สอนสวัสดิ์โรงเรียนวัดใหม่จำปาทองกรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ เหมหอมวงศ์โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้ายกรรมการ
4. นางบุญเรือน คำถีระโรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการ
5. นายชำนาญ ชาวข้าวไร่โรงเรียนบ้านวังไผ่กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนันทวัน ณ กาฬสินธุ์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ อนันต์สลุงวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีกรรมการ
3. นางสาววิลาวรรณ เกตุพิจิตรบรรจงรัตน์กรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางนันทวัน ณ กาฬสินธุ์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ อนันต์สลุงวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีกรรมการ
3. นางสาววิลาวรรณ เกตุพิจิตรบรรจงรัตน์กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางไพเราะ แสงเปล่งวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์ภรณ์ พวงประดับอนุบาลลพบุรีกรรมการ
3. นางสาวภัทราพร มีสวัสดิ์โคกสำโรงกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางไพเราะ แสงเปล่งวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์ภรณ์ พวงประดับอนุบาลลพบุรีกรรมการ
3. นางสาวภัทราพร มีสวัสดิ์โคกสำโรงกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยมาศ ศรแก้ววิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวภา บัวแก้วบรรจงรัตน์กรรมการ
3. นางสาวสุนิสา มุสิกะสินบ้านวังเพลิงกรรมการ
4. นางทับทิม กรอบทองอนุบาลท่าวุ้งกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางชิตา ทัศมาลัยวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางทองล้วน บุญยิ่งข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวภาสวรรณ จันทร์ปานวัดตองปุกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยมาศ ศรแก้ววิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา มุสิกะสินบ้านวังเพลิงกรรมการ
3. นางสาวสุวภา บัวแก้วบรรจงรัตน์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวปิยมาศ ศรแก้ววิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา มุสิกะสินบ้านวังเพลิงกรรมการ
3. นางสาวสุวภา บัวแก้วบรรจงรัตน์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายสมยศ พูลผลบ้านหนองแขมประธานกรรมการ
2. นางทับทิม กรอบทองอนุบาลท่าวุ้งกรรมการ
3. นางสาวภัทราพร มีสวัสดิ์โคกสำโรงกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายสมยศ พูลผลบ้านหนองแขมประธานกรรมการ
2. นางทับทิม กรอบทองอนุบาลท่าวุ้งกรรมการ
3. นางสาวภัทราพร มีสวัสดิ์โคกสำโรงกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางสาวแน่งน้อย คล้ายทองโรงเรียนวัดธรรมิการาม ๑ประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณี สีสุภาโรงเรียนเมืองใหม่รองประธานกรรมการ
3. นางสาวชนรดี โรจนศิลป์โรงเรียนบรรจงรัตน์กรรมการ
4. Mr.Paul Michael Gilheanyโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
5. นางวัลลีย์ อรุณฤกษ์โรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางอัญชลี อิ่มโพโรงเรียนอนุบาลลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางไพลิน แมนน์โรงเรียนวัดอัมพวันรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธันษา ทองด้วงโรงเรียนวัดสะพานคงกรรมการ
4. MissTricia Purcellโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
5. นางสาวจีรวรรณ จิตรเกตุโรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางอภิรดี พานิชชอบโรงเรียนบ้านสามเรือน(วันครู ๒๕๐๐)ประธานกรรมการ
2. นางศรีจันทรฺ์ ทวีคูณโรงเรียนวัดหนองกระเบียนกรรมการ
3. MissRachael Ayreโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
4. นางสรินยา วิทลมารยาทโรงเรียนบ้านวังเพลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสุคนธ์ อมรอมฤตกุลโรงเรียนวัดดงสวองประธานกรรมการ
2. Mr.Joseph James Warburtonโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
3. นางอำไพ ทิศกระโทกโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราฎร์รังสฤษฎ์)กรรมการ
4. นางทิพย์มาพร บุญส่งโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางเบ็ญจมาศ เติมแก้วโรงเรียนวัดท่าแคประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ วงษ์พินิจโรงเรียนบ้านโคกตูมรองประธานกรรมการ
3. Mr.Clark Theodoreโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวศิริจันทร์ กลมอ่อนโรงเรียนวัดสัมพันธมิตรกรรมการ
5. นางศิรประภา แพรเมืองโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวปัทมาภรณ์ สุขพันธ์โรงเรียนวัดถนนแคประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญแข เมธาปกรณ์โรงเรียนบ้านถลุงเหล็กกรรมการ
3. MissKathryn Tylerโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
4. นางสุภัตรา กองเงินโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางศรีพิมล ดุษดีโรงเรียนวัดหนองน้ำทิพย์ประธานกรรมการ
2. นางบังอร พจนธารีโรงเรียนวัดบ่อเงินรองประธานกรรมการ
3. นางพูลศรี ฉายสว่างโรงเรียนวัดถนนแคกรรมการ
4. MissOlivia Jayne Hillโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
5. นางกมลชนก เสริมศักดิ์ศรีโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางพเยาว์ ช่วยเมืองโรงเรียนวัดบ้านดาบประธานกรรมการ
2. นายจีรยุทธ กันทิมโรงเรียนวัดมุจลินท์กรรมการ
3. MissNicole Powellโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
4. นางราตรี สุขมั่นโรงเรียนบ้านวังเพลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางประทีป ละม้ายแขวัดนิคมสามัคคีชัยประธานกรรมการ
2. นางทิพพร เก่าประเสริฐโรงเรียนเมืองใหม่(ซลอราษฎร์รังสฤษฎ์)รองประธานกรรมการ
3. นายประธาน วารายานนท์ โรงเรียนวัดไผ่แตรกรรมการ
4. Mr.Lian James Haddockโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
5. นางสุภา บัวรักษ์โรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางนภาพร เนียมหะโรงเรียนบ้านหลุมข้าวประธานกรรมการ
2. นางนพมาศ นิ่มตลุงโรงเรียนวัดตองปุรองประธานกรรมการ
3. MissRacael Emma Hornsdyโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวหัสยา นิ่มโชคชัยเจริญโรงเรียนวัดสะแกราบกรรมการ
5. นางไฉน เร่งรัดโรงเรียนวัดโพธิ์ระหัตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางอรอนงค์ ทัดเทียมโรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ประธานกรรมการ
2. นางฉลวย กลิ้งฝอยโรงเรียนบ้านบางลี่กรรมการ
3. Mr.Wesley Francisโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
4. นางพรทิพย์ ศิริจิวานนท์โรงเรียนซอยพิเศษสาย 4 ซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสมพิศ พูลเจริญโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mrs.Wei Shuang Shuangโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
3. นางคุณทิวา รัตน์นาคินโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา เพลินแสงโรงเรียนบ้านวังเพลิงประธานกรรมการ
2. นางอรุณีย์ ไชยเสนาโรงเรียนบ้านโคกกระเทียมกรรมการ
3. Mr.Naylan Arendseโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
4. นางสุรีย์ ปิยกิตติไพบูลย์โรงเรียนวัดสะแกราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางจินตนา ประเสริฐศรีโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์ สุขขีโรงเรียนวัดใหม่จำปาทองกรรมการ
3. Mr.Darren Anthonyโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
4. นางสมพร ขึ้นทันตาโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายวิเชียร วงษ์นิ่มโรงเรียนวัดสนามไชยกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายครูจิตร นาคพวงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งยอประธานกรรมการ
2. นายชาญ ชาลีครูโรงเรียนบ้านเขาเตียนฯกรรมการ
3. นายณรงค์กร พฤศจันทร์ครูโรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการ
4. นายประเทือง อรรถวิภานนธ์ครูโรงเรียนบ้านเขาสะพานนาคกรรมการ
5. นางสาวชุลีกร สุขลักษณ์ครูโรงเรียนวัดหนองพิมานกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายประกอบ ประจงแต่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งสิงห์โตประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตติญา นวลจันทร์ครูโรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการ
3. ว่าที่พันตรีพิสิษฐ์ กลิ่นจันทร์ครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
4. นางสาวมานิตา บุญมีครูโรงเรียนวัดมุจลินทร์กรรมการ
5. นางภณิตา เลิศธนาวงศาครูโรงเรียนบ้านวังไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสังวาลย์ สิงห์หาศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรีเขต 1ประธานกรรมการ
2. นายประภาส บุญปั้นครูโรงเรียนบ้านหนองชนะชัยกรรมการ
3. นายวิชัย ชิณบุตรครูโรงเรียนชุมชลตำบลบ้านหินปักกรรมการ
4. นางสาวคมคาย ปารมีครูโรงเรียนวัดพานิชธรรมมิการามกรรมการ
5. นางสาววิภาดา ขำปานโรงเรียนโคกสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายอังกูร อิงคนินันท์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุม่วงประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ มากมีครูโรงเรียนวัดตองปุกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา วทัญญูครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
4. นางสาวอนุรักษ์ กุญแจทองครูโรงเรียนชุมชนตำบลหินปักกรรมการ
5. นางสาวนิภา เย็นฉ่ำครูโรงเรียนบ้านพุม่วงกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวภาวนา วงศ์เพ็ญทักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สัพโสครูโรงเรียนบ้านเขาทับควายกรรมการ
3. นายสุทธินันท์ สงจันทร์ครูโรงเรียนบ้านโป่งยอกรรมการ
4. นางสาวปวีณา เกิดแสวงครูโรงเรียนโคกสำโรงกรรมการ
5. นายสำเริง กระตุดนาคครูโรงเรียนบ้านเขาทับควายกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยเอกอนุกูล นรากรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสะพานคงประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี เฉลยถ้อยครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
3. นายเทพพิทักษ์ อ่ำบุญครูโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้ากรรมการ
4. นางขวัญจิตร สวนสำราญครูโรงเรียนบ้านตะกุดหว้ากรรมการ
5. นางดารภา นาน้ำเชี่ยวโรงเรียนวัดหนองพิมานกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยเอกอนุกูล นรากรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสะพานคงประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี เฉลยถ้อยครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
3. นายเทพพิทักษ์ อ่ำบุญครูโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้ากรรมการ
4. นางขวัญจิตร สวนสำราญครูโรงเรียนบ้านตะกุดหว้ากรรมการ
5. นางดารภา นาน้ำเชียวโรงเรียนวัดหนองพิมานกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวสนธิกาญจน์ อ่อนสลุงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหอยประธานกรรมการ
2. นายสรวุฒิ บุญเพชรครูโรงเรียนบ้านวังเพลิงกรรมการ
3. นางสาวทิวาวรรณ สำเภาทองครูโรงเรียนบ้านทุ่งทองกรรมการ
4. นายกังวาฬชัย จำดีครูโรงเรียนวัดสะแกราบกรรมการ
5. นายทักศิล ศรีสุคนธมิตรครูโรงเรียนโคกสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวสนธิกาญจน์ อ่อนสลุงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหอยประธานกรรมการ
2. นายสรวุฒิ บุญเพชรครูโรงเรียนบ้านวังเพลิงกรรมการ
3. นางสาวทิวาวรรณ สำเภาทองครูโรงเรียนบ้านทุ่งทองกรรมการ
4. นายกังวาฬชัย จำดีครูโรงเรียนวัดสะแกราบกรรมการ
5. นายทักศิล ศรีสุคนธมิตรครูโรงเรียนโคกสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายยุทธภูมิ ตันติมาลาโรงเรียนบ้านหัวดงประธานกรรมการ
2. นายทศพล พลทองโรงเรียนบ้านตองปุกรรมการ
3. นายทรงกต เอี่ยมบัวโรงเรียนเมืองใหม่ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
4. นางสาววาทินี สิทธิพงษ์โรงเรียนบ้านโป่งยอกรรมการ
5. นายทม พิมพัทนต์โรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายหยด คณโฑทองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสะแกราบประธานกรรมการ
2. นางสาวปทุมพร แก้วประเสริฐครูโรงเรียนบ้านถลุงเหล็กกรรมการ
3. นางรติมา มีสันทัดครูโรงเรียนบ้านโป่งยอกรรมการ
4. นายเทพพิทักษ์ อ่ำบุญครูโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้ากรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา วทัญญูครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายครูจิตร นาคพวงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งยอประธานกรรมการ
2. นายชาญ ชาลีครูโรงเรียนบ้านเขาเตียนฯกรรมการ
3. นายณรงค์กร พฤศจันทร์ครูโรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการ
4. นายปริญา กรีกุลครูโรงเรียนบรรจงรัตน์กรรมการ
5. นางสาวชุลีกร สุขลักษณ์ครูโรงเรียนวัดหนองพิมานกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายไพฑูรย์ อิ่มสำราญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุมข้าวประธานกรรมการ
2. นายศรัณย์ คงไทยโรงเรียนเมืองใหม่ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
3. นางสุนารี ฤกษ์พิชัยโรงเรียนเมืองใหม่ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
4. นางละออ ทองพรมโรงเรียนเมืองใหม่ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
5. นายสุพจน์ นามขันทองโรงเรียนโคกสำโรงกรรมการ
6. นายชำนาญ จันทร์อินทร์โรงเรียนวัดบ้านดาบกรรมการ
7. นางพรสวรรค์ ชมเกตุแก้วโรงเรียนเมืองใหม่ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายไฟฑูรย์ อิ่มสำราญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุมข้าวประธานกรรมการ
2. นายศรัณย์ คงไทยโรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายประวิทย์ ดวงจิตรโรงเรียนบ้านท่าม่วงประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ ชาวเข้าไร่โรงเรียนบ้านวังไผ่กรรมการ
3. นางสาวกนิษฐา ปิดทองคำโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
4. นางคณัสณัฏฐา จำศรีโรงเรียนเมืองใหม่ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
5. นางวงเดือน จอมอาษาโรงเรียนบ้านวังจั่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ ดวงจิตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าม่วงประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ ชาวเข้าไร่โรงเรียนบ้านวังไผ่กรรมการ
3. นางสาวกนิษฐา ปิดทองคำโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
4. นางคณัสณัฏฐา จำศรีโรงเรียนเมืองใหม่ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
5. นางวงเดือน จอมอาษาโรงเรียนบ้านวังจั่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายหล้า พูลสุภาพผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังจั่นประธานกรรมการ
2. นายสุรชาติ สายไพศรีโรงเรียนบ้านถลุงเหล็กกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุษา ภู่ระหงษ์โรงเรียนบ้านถลุงเหล็กกรรมการ
4. นายดนัย ทัดแก้วโรงเรียนวัดหนองกะเบียนกรรมการ
5. นางศศิพงษ์ เพชรดีโรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายหล้า พูลสุภาพผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังจั่นประธานกรรมการ
2. นายสุรชาติ สายไพโรงเรียนบ้านถลุงเหล็กกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุษา ภู่ระหงษ์โรงเรียนวัดสะพานคงกรรมการ
4. นายดนัย ทัดแก้วโรงเรียนวัดหนองกะเบียนกรรมการ
5. นางศศิพงษ์ เพชรดีโรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาวอรุณี ดวงแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสำโรงประธานกรรมการ
2. นางณัฏฏฐ์ชนก น้อยพันธ์โรงเรียนเมืองใหม่ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
3. นางภาวดี ม่วงเกษมโรงเรียนบ้านวังขอนขว้างกรรมการ
4. นายสุริยา ขาวม่วงโรงเรียนบรรจงรัตน์กรรมการ
5. นางสลักจิตต์ โพธิ์หอมโรงเรียนวัดสะแกราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรุณี ดวงแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสำโรงประธานกรรมการ
2. นางณัฏฏฐ์ชนก น้อยพันธ์โรงเรียนเมืองใหม่ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
3. นางวิภาวดี ม่วงเกษมโรงเรียนบ้านวังขอนขว้างกรรมการ
4. นายสุริยา ขาวม่วงโรงเรียนบรรจงรัตน์กรรมการ
5. นางสลักจิตต์ โพธิ์หอมโรงเรียนวัดสะแกราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายปัญญา ทองงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาเตียนประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิวา เพชรเจ้ยโรงเรียนชุบศรกรรมการ
3. นางสาวศิริพร สินเนียงโรงเรียนบ้านวังไผ่กรรมการ
4. นางพวงเพ็ญ สื่อแสงทองโรงเรียนวัดตนารามกรรมการ
5. นางมัลลิกา ประทุมถิ่นโรงเรียนโคกสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสมควร ป้อมบุบผาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรัตนารามประธานกรรมการ
2. นายถุงเงิน เจริญสุขโรงเรียนบ้านหนองแกกรรมการ
3. นายไพโรจน์ กำทองคำโรงเรียนบ้านถลุงเหล็กกรรมการ
4. นายอพิทัย พักตร์ชื่นโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้ากรรมการ
5. นายอดุลย์ จงสวัสดิ์โรงเรียนวัดหนองพิมานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายปัญญา ทองงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาเตียนประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิวา เพชรเจ้ยโรงเรียนบ้านชุบศรกรรมการ
3. นางสาวศิริพร สินเนียงโรงเรียนบ้านวังไผ่กรรมการ
4. นางสาวพวงเพ็ญ สือแสงทองโรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
5. นางมัลลิกา ประทุมถิ่นโรงเรียนโคกสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมควร ป้อมบุบผาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรัตนารามประธานกรรมการ
2. นายถุงเงิน เจริญสุขโรงเรียนบ้านหนองแกกรรมการ
3. นายไพโรจน์ กำทองคำโรงเรียนบ้านถลุงเหล็กกรรมการ
4. นายอพิทัย พักตร์ชื่นโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้ากรรมการ
5. นายอดุลย์ จงสวัสดิ์โรงเรียนวัดหนองพิมานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวนุชสิรินันท์ กุลศรพิจิตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งทองประธานกรรมการ
2. นางสุนทรินทร์ โตสารเดชโรงเรียนวัดหนองพิมานกรรมการ
3. นายนฤมล ศรีสุคนธมิตรโรงเรียนวัดดงแก้วกรรมการ
4. นายสุทิน มั่งมีโรงเรียนบ้านวังขอนขว้างกรรมการ
5. นางสาวศุภรัตน์ หรรษภิษโญโรงเรียนโคกสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาวนุชสิรินันท์ กุลศรพิจิตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งทองประธานกรรมการ
2. นางสุนทรินทร์ โตสารเดชโรงเรียนวัดหนองพิมานกรรมการ
3. นางนฤมล ศรีสุคนธมิตรโรงเรียนวัดดงแก้วกรรมการ
4. นางสุทิน มั่งมีโรงเรียนบ้านวังขอนขว้างกรรมการ
5. นางสาวศุภรัตน์ หรรษภิษโญโรงเรียนโคกสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางรัชนี เจริญมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเกตุประธานกรรมการ
2. นางศินีนาฏ อำลาโรงเรียนโคกสำโรงกรรมการ
3. นางศุภนิตย์ แนบสนิทโรงเรียนอนุบาลเพนียดกรรมการ
4. นางอารีย์ ดวงแก้วโรงเรียนบ้านคลองเกตุกรรมการ
5. นางวิยะดา จงสวัสดิ์โรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางรัชนี เจริญมาโรงเรียนบ้านคลองเกตุประธานกรรมการ
2. นางศินีนาฏ อำลาโรงเรียนโคกสำโรงกรรมการ
3. นางสาวศุภนิตย์ แนบสนิทโรงเรียนอนุบาลเพนียดกรรมการ
4. นางอารีย์ ดวงแก้วโรงเรียนบ้านคลองเกตุกรรมการ
5. นางวิยะดา จงสวัสดิ์โรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางอำไพวรรณ เนตสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองคูประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ ปาลวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
3. นางพัทธจิตร แสงจันทร์โรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
4. นางนิภาพร เริงไวโรงเรียนเมืองใหม่ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
5. นางสาวมาเรียม พาอังกาบโรงเรียนบ้านวังเพลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวอำไพวรรณ เนตสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองคูกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ ปาลวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
3. นางพัทธจิตร แสงจันทร์โรงเรียนวัดตนารามกรรมการ
4. นางนิภาพร เริงไวโรงเรียนเมืองใหม่ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
5. นางสาวมาเรียม พานอังกาบโรงเรียนบ้านวังเพลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางวีนา ทองศรีโรงเรียนบ้านดงมะรุมประธานกรรมการ
2. นางมะลิ ทองเหมือนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังไผ่กรรมการ
3. นางเรวดี ตันติศักดิ์โรงเรียนบ้านคลองเกตุกรรมการ
4. นางพิกุล คงดำโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
5. นางวาสนา ศรีวิเชียรโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางมะลิ ทองเหมือนโรงเรียนบ้านวังไผ่ประธานกรรมการ
2. นางวีนา ทองศรีโรงเรียนบ้านดงมะรุมกรรมการ
3. นางเรวดี ตันติศักดิ์โรงเรียนบ้านคลองเกตุกรรมการ
4. นางพิกุล คงดำโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
5. นางวาสนา ศรีวิเชียรโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. ผศ.พัชรี ชีวะคำนวณม.ราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นางจิรพร นุ่มฤทธิ์โรงเรียนเมืองใหม่ฯรองประธานกรรมการ
3. นางยุพา สิงห์สูงโรงเรียนบ้านหนองแกกรรมการ
4. นางสาวจุไรรัตน์ ธูปทองโรงเรียนวัดยวดกรรมการ
5. นางสุวรรณา ก้อนทองโรงเรียนบ้านโคกกระเทียมกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวมนัณญา พลชาอังกูรโรงเรียนบ้านพรมทินประธานกรรมการ
2. นางพัชรีบูลย์ สัจจนานนท์โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกรองประธานกรรมการ
3. นางสุจิตรา จรรยาโรงเรียนวัดสะแกราบกรรมการ
4. นางนันทกา ทองอร่ามโรงเรียนวัดถนนแคกรรมการ
5. นางมารยาท กลิ่นจันทร์โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตรกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวขจิตพรรณ ทองคำม.ราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นางวรรณา สุนานนท์โรงเรียนอนุบาลลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางศิริรัตน์ สอนสืบโรงเรียนบ้านเกริ่นกฐินกรรมการ
4. นางพนอมรักษ์ คล้ายจีนโรงเรียนบ้านเพนียดกรรมการ
5. นางจงลักษณ์ เทียมสัมฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. ผศ.กิรณา เกี๋ยสกุลม.ราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นางรัชนี บุกบุญโรงเรียนบ้านวังจั่นรองประธานกรรมการ
3. นางจุฑาทิพ บรรพงศ์โรงเรียนวัดโคกหม้อกรรมการ
4. นางสาวขวัญเรือน มาสิงห์โรงเรียนบ้านวังขอนขว้างกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายปัญญา ทองงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเข้าเตียนมิตรภาพที่ ๑๓๔ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ กินจำปาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนโพธิ์รองประธานกรรมการ
3. นางสำราญ สุขประเสริฐครูโรงเรียนวัดตะลุงกรรมการ
4. นางพรทิพย์ ชูใจครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรีกรรมการ
5. นางสาวปทุมมาศ เครือแก้วนักศีกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
6. นางสาวนุชนาฎ พูลมีครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายปัญญา ทองงามโรงเรียนบ้านเขาเตียนมิตรภาพที่ 138ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ กินจำปาโรงเรียนวัดดอนโพธิ์รองประธานกรรมการ
3. นางสำราญ สุขประเสริฐโรงเรียนวัดตะลุงกรรมการ
4. นางพรทิพย์ ชูใจโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบดลพบุรี กรรมการ
5. นางนันทิรา คำจีนโรงเรียนวัดมหาสอนกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายปัญญา ทองงามโรงเรียนบ้านเขาเตียนมิตรภาพที่ 134ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ กินจำปาโรงเรียนวัดดอนโพธิ์รองประธานกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายปัญญา ทองงามโรงเรียนบ้านเขาเตียนมิตรภาพที่ 134ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ กินจำปาโรงเรียนวัดดอนโพธิ์รองประธานกรรมการ
3. นางสำราญ สุขประเสริฐ์โรงเรียนวัดตะลุงกรรมการ
4. นางพรทิพย์ ชูใจโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรีกรรมการ
5. นางนันทิรา คำจีนโรงเรียนวัดมหาสอนกรรมการ
6. นางสาวปทุมมาศ เครือแก้วนักศีกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
7. นางสาวนุชนาฎ พูลมีโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรัช พิมพาภรณ์โรงเรียนพิบูลปัทมาคมประธานกรรมการ
2. นายยุทธภูมิ ตันติมมาลาโรงเรียนบ้านหัวดงรองประธานกรรมการ
3. นางพรสวรรค์ พงศ์อัมพรศรีโรงเรียนกองบินโคกระเทียมกรรมการ
4. นางสวอง พุกสอนโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้ากรรมการ
5. นางภาสวรรณ จันทร์ปานโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียดกรรมการ
6. นายสายันต์ ยิ้มแฉ่งโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุรัช พิมพาภรณ์โรงเรียนพิบูลปัทมาคมประธานกรรมการ
2. นายยุทธภูมิ ตันติมมาลาโรงเรียนบ้านหัวดงรองประธานกรรมการ
3. นางพรสวรรค์ พงศ์อัมพรศรีโรงเรียนกองบินโคกกะเทียมกรรมการ
4. นางสวอง พุกสอนโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้ากรรมการ
5. นางภาสวรรณ จันทร์ปานโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียดกรรมการ
6. นายสายันต์ ยิ้มแฉ่งโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายเสนห์ รสฉ่ำโรงเรียนวัดใหม่จำปาทองประธานกรรมการ
2. นายคงกฤษ เพ็งพิมพ์โรงเรียนวัดไทรย้อยรองประธานกรรมการ
3. นายสมนึก ศรีโสภณโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรีกรรมการ
4. นางวรารัตน์ พุทธศิริโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50กรรมการ
5. นางสร้อยทิพย์ สืบแตจุ้ยโรงเรียนท่าวุ้งกรรมการ
6. นางสาวรภัทรภร ทองศรีรุ้งโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเสน่ห์ รสฉ่ำผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่จำปาทองประธานกรรมการ
2. นายคงกฤษ เพ็งพิมพ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไทรย้อยรองประธานกรรมการ
3. นายสมนึก ศรีโสภณครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรีกรรมการ
4. นางวรารัตน์ พูทธศิริครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕oกรรมการ
5. นางสร้อยทิพย์ สืบแตจุ้ยครูโรงเรียนท่าวุ้งกรรมการ
6. นางสาวสุพรรษา ร่วมรักษ์นักศีกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
7. นางสาวรภัทภร ทองศรีรุ้งครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายจำนง เพชรรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาสอนประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย กันทะวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวุ้งรองประธานกรรมการ
3. นางอังคณา ชำนาญระเบียบกิจครูโรงเรียนวัดใดยาวกรรมการ
4. นางสาวมัณฑนา ราตรีนักศีกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
5. นายจักรกฤษณ์ ธิโตครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายพงษ์จิตต์ ชะเอมจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาหนีบประธานกรรมการ
2. นางสาวสนธิกาญจน์ อ่อนสลุงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหอยรองประธานกรรมการ
3. นางอุษา สุรนารถครูโรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์กรรมการ
4. นางวิไลวรรณ ทองนาคครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕oกรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา บุญเรืองนักศีกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
6. นางสาวณัชชามน แจ้งแสงทองครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายบุรินทร์ สิงห์โตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกตุประธานกรรมการ
2. นายวิศณุ อดิศรชูชัยผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์รองประธานกรรมการ
3. นางสมทรง ปัทมศรครูโรงเรียนวัดหนองหอยกรรมการ
4. นางเสมอแข เจนสาริกิจครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์มิตรภาพที่ ๕oกรรมการ
5. นางสาวเวนิกา ไกรสำโรงนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
6. นายเจษฎา มั่งมูลครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสติ สุขชาติผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำตะโกประธานกรรมการ
2. นายบุญเลิศ เติมแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะลุงรองประธานกรรมการ
3. นางสุกัญญา รุ่งสุขครูโรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์กรรมการ
4. นางภานุมาศ คล้ายแพรครูโรงเรียนวัดเขาหนีบกรรมการ
5. นางฐิติรัตน์ พิมพ์ทนต์ครูโรงเรียนวัดหนองหอยกรรมการ
6. นางสาวธัญดา สุหฤทรุจนนุกูลครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายคำรณ พงศ์อัมพรศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์ทองประธานกรรมการ
2. นางปาณี ฉ่ำพึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยส้มรองประธานกรรมการ
3. นางชไมพร ผากาครูโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียดกรรมการ
4. นางกฤษณา อ่อนไสวครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์มิตรภาพที่ ๕oกรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ บุญท้วมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
6. นางศิรินภา จตุเทนครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ หาทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระเตยประธานกรรมการ
2. นางสาวพนมวัลย์ จันทรพินิจครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕oรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนา กางกรครูโรงเรียนโคกลำพานวิทยากรรมการ
4. นางขนิษฐา คุ้มทองครูโรงเรียนวดใหม่จำปาทองกรรมการ
5. นางสาวปานทิพย์ แสงสุริยะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
6. นายพงษ์พิพัฒน์ เขียนเจริญครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ หาทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระเตยประธานกรรมการ
2. นางสาวพนมวัลย์ จ้นทรพินิจครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕oรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนา กางกรครูโรงเรียนโคกลำพานวิทยากรรมการ
4. นางขนิษฐา คุ้มทองครูโรงเรียนวัดใหม่จำปาทองกรรมการ
5. นางสาวปานทิพย์ แสงสุริยะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
6. นายพงษ์พิพัฒน์ เขียนเจริญครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ หาทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระเตยประธานกรรมการ
2. นางสาวพนมวัลย์ จันทรพินิจครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕oรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนา กางกรครูโรงเรียนโคกลำพานวิทยากรรมการ
4. นางขนิษฐา คุ้มทองครูโรงเรียนวดใหม่จำปาทองกรรมการ
5. นางสาวปานทิพย์ แสงสุริยะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
6. นายพงษ์พิพัฒน์ เขียนเจริญครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ หาทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระเตยประธานกรรมการ
2. นางสาวพนมวัลย์ จันทรพินิจครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕oรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนา กางกรครูโรงเรียนโคกลำพานวิทยากรรมการ
4. นางขนิษฐา คุ้มทองครูโรงเรียนวัดใหม่จำปาทองกรรมการ
5. นางสาวปานทิพย์ แสงสุริยะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
6. นายพงษ์พิพัฒน์ เขียนเจริญครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ หาทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระเตยประธานกรรมการ
2. นางสาวพนมวัลย์ จันทรพินิจครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕oรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนา กางกรครูโรงเรียนโคกลำพานวิทยากรรมการ
4. นางขนิษฐา คุ้มทองครูโรงเรียนวัดใหม่จำปาทองกรรมการ
5. นางสาวปานทิพย์ แสงสุริยะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
6. นายพงษ์พิพัฒน์ เขียนเจริญครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประทวน นกยูงแดงผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายดุสิต เลิสานพผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหลวงรองประธานกรรมการ
3. นางจุฑาทิพ รักฉ่ำพงษ์ครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕oกรรมการ
4. นางกันยารัตย์ อดิศรชูชัยครูโรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์กรรมการ
5. นางนภาวัลย์ ซิ่วนัสครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยโทณัฎฐ์ชียกร ทองปานพานิชยกุลครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสามารถ อ่อนไสวผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงน้อยประธานกรรมการ
2. นายสุกิจ อินศรีชื่นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเมืองรองประธานกรรมการ
3. นางชณาภา แก้วนิยมครูโรงเรียนบ้านโคกกระเทียมกรรมการ
4. นางผานิต แก้วหอมคำครูโรงเรียนชุบศร ฯกรรมการ
5. นางสิริวรินทร์ โลสัมฤทธิ์ครูช่วยราชการโรงเรียนเมืองใหม่ชลอราษฎ์รังสฤษฎ์กรรมการ
6. นายทวีศักดิ์ ยงสมครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสามารถ อ่อนไสวผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงน้อยประธานกรรมการ
2. นายสุกิจ อินศรีชื่นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเมืองรองประธานกรรมการ
3. นางชณาภา แก้วนิยมครูโรงเรียนบ้านโคกกระเทียมกรรมการ
4. นางผานิต แก้วหอมคำครูโรงเรียนชุบศร ฯกรรมการ
5. นางสิริวรินทร์ โลสัมฤทธิ์ครูช่วยราชการโรงเรียนเมืองใหม่ชลอราษฎ์รังสฤษฎ์กรรมการ
6. นายทวีศักดิ์ ยงสมครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสามารถ อ่อนไสวผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงน้อยประธานกรรมการ
2. นายสุกิจ อินศรีชื่นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเมืองรองประธานกรรมการ
3. นางชณาภา แก้วนิยมครูโรงเรียนบ้านโคกกระเทียมกรรมการ
4. นางผานิต แก้วหอมคำครูโรงเรียนชุบศร ฯกรรมการ
5. นางสิริวรินทร์ โลสัมฤทธิ์ครูช่วยราชการโรงเรียนเมืองใหม่ชลอราษฎ์รังสฤษฎ์กรรมการ
6. นายทวีศักดิ์ ยงสมครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสามารถ อ่อนไสวผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงน้อยประธานกรรมการ
2. นายสุกิจ อินศรีชื่นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเมืองรองประธานกรรมการ
3. นางชณาภา แก้วนิยมครูโรงเรียนบ้านโคกกระเทียมกรรมการ
4. นางสิริวรินทร์ โลสัมฤทธิ์ครูช่วยราชการโรงเรียนเมืองใหม่ชลอราษฎ์รังสฤษฎ์กรรมการ
5. นางผานิต แก้วหอมคำครูโรงเรียนชุบศร ฯกรรมการ
6. นายทวีศักดิ์ ยงสมครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ฤทธิ์ ปลากัดทองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกลำพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางหยาดฝน กนกการครูโรงเรียนวัดเกตุรองประธานกรรมการ
3. นางกุหลาบ อินทรวงส์สักดิ์ครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕oกรรมการ
4. นางนิตยา ริมสีม่วงครูโรงเรียนพิบูลปัทมาคมกรรมการ
5. นางสาววรรณิษา แสนสุริวงศ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
6. นางสาวจตุพร ปัญโญใหญ่ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ฤทธิ์ ปลากัดทองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกลำพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางหยาดฝน กนกการครูโรงเรียนวัดเกตุรองประธานกรรมการ
3. นางกุหลาบ อินทรวงส์สักดิ์ครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕oกรรมการ
4. นางนิตยา ริมสีม่วงครูโรงเรียนพิบูลปัทมาคมกรรมการ
5. นางสาววรรณิษา แสนสุริวงศ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
6. นางสาวจตุพร ปัญโญใหญ่ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ฤทธิ์ ปลากัดทองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกลำพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางหยาดฝน กนกการครูโรงเรียนวัดเกตุรองประธานกรรมการ
3. นางกุหลาบ อินทรวงส์สักดิ์ครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕oกรรมการ
4. นางนิตยา ริมสีม่วงครูโรงเรียนพิบูลปัทมาคมกรรมการ
5. นางสาววรรณิษา แสนสุริวงศ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
6. นางสาวจตุพร ปัญโญใหญ่ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุรสิทธิ์ แจ่มเล็กผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางราตรี สมนึกครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕oรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกรนิกา จันทร์บัวครูโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตนภาพที่ ๑๓๔กรรมการ
4. นางพรทิพย์ บริสุทธิ์ครูโรงเรียนบ้านคลองเกตุกรรมการ
5. นางศิริประภา อิ่มจันทึกครูโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
6. นายภัยเรศ ใจมาครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางรัชนี เจริญมากผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองเกตุประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ แก้วสวรรค์ครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์มิตรภาพที่ ๕oรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธันย์นิชา วิรัตน์ศุภศิริครูโรงเรียนบ้านหนองสำโรงกรรมการ
4. นางประจุพร แย้มกมลครูโรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้ายกรรมการ
5. นางเบญจมาศ เติมแก้วครูโรงเรียนวัดท่าแคกรรมการ
6. นางสาววิมลมาศ แก่นสวัสดิ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนายไพรัช มาลาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสำรวย แท่นสูงเนินครูโรงเรียนบ้านห้วยดงรองประธานกรรมการ
3. นางวัลภา เภากันครูโรงเรียนอนุบาลทหารบกลพบุรีกรรมการ
4. นางเพชรรัตน์ รักสุภาพครูโรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการ
5. นางสาวศิรินทร์ อู่อ้นครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางธนภร หอมจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชีแวะประธานกรรมการ
2. นางทิพย์วัลย์ พึ่งโพธิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้ายรองประธานกรรมการ
3. นางอารี ดวงแก้วครูโรงเรียนบ้านครองเกตุกรรมการ
4. นางสาวกฤษดา เงินก้อนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
5. นางปวีณา จ่าแก้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประชา ป้อมทองผู้อำนวยการโรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้ายประธานกรรมการ
2. นางกัญรัตน์ สลุงอยู่ครูโรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้ายรองประธานกรรมการ
3. นางธนิตา บุญอยู่ครูโรงเรียนบ้านคลองเกตุกรรมการ
4. นางสาวอัจฉราภรณ์ โง่นสูงเนินนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
5. นางสาวปิยณัฐ อินทร์คำครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประชา ป้อมทองผู้อำนวยการโรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้ายประธานกรรมการ
2. นางกัญรัตน์ สลุงอยู่ครูโรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้ายรองประธานกรรมการ
3. นางธนิตา บุญอยู่ครูโรงเรียนบ้านคลองเกตุกรรมการ
4. นางสาวอัจฉราภรณ์ โง่นสูงเนินนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
5. นางสาวปิยณัฐ อินทร์คำครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายรุ่งเรื่อง พงษ์ยิหวาผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียดประธานกรรมการ
2. นายราชัน อินทรกำแหง ณ ราชสีมาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขุนนวนรองประธานกรรมการ
3. นางศิริมา เตียประเสริฐครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕oกรรมการ
4. นางนภาวัลย์ ซิ่วนัสครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
5. นางนงลักษณ์ ยงสมครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปริญญา วรรณกลางผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใดยาวประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ สนโสมครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕oรองประธานกรรมการ
3. นายสมพงษ์ สุรนารถครูโรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์กรรมการ
4. นายเฉลียว พุกสอนครูโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้ากรรมการ
5. นายกิติศักดิ์ ขำกร่ำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
6. นายอานนท์ จ่าแก้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปริญญา วรรณกลางผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใดยาวประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ สนโสมครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕oรองประธานกรรมการ
3. นายสมพงษ์ สุรนารถครูโรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์กรรมการ
4. นายเฉลียว พุกสอนครูโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้ากรรมการ
5. นายกิติศักดิ์ ขำกร่ำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
6. นายอานนท์ จ่าแก้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปริญญา วรรณกลางผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใดยาวประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ สนโสมครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕oรองประธานกรรมการ
3. นายสมพงษ์ สุรนารถครูโรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์กรรมการ
4. นายเฉลียว พุกสอนครูโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้ากรรมการ
5. นายกิติศักดิ์ ขำกร่ำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
6. นายอานนท์ จ่าแก้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ศักดิ์ กินจำปาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายสมัคร ช่างเสาร์ครูโรงเรียนวัดหนองเมืองรองประธานกรรมการ
3. นายนิยม น้อยตั้งครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕oกรรมการ
4. นางสาวอรสา แสงเพชรครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปริญญา วรรณกุลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใดยาวประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ นาคประดิษฐ์ครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕oรองประธานกรรมการ
3. นายคะนอง สีทำมาครูโรงเรียนวัดถ้ำตะโกกรรมการ
4. นางสาวอำภาพร ราชวัฒฐาครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายสมพงษ์ เพชรหมื่นไวย 085-406-1016 sup_sompong@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]