หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
วันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายประสพ สลุงอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใดใหญ่ รองประธานกรรมการดำเนินงานช่วงชั้น ม.1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2 นายไพรัช ปั้นสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมุจลินทร์ รองประธานกรรมการดำเนินงานช่วงชั้น ม.1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3 นายจรัญ สง่าเม่น ผู้อำนวยการโรงเรียนซอย ๗ สาย ๔ ซ้าย รองประธานกรรมการดำเนินงานช่วงชั้น ม.1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4 นายรังสี เจริญศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าข้าม รองประธานศูนย์พัฒนาวิชาการสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
5 นางอุบล สวนสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบัณฑิตศึกษา รองประธานศูนย์พัฒนาวิชาการสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
6 นางศิริลักษณ์ บุญสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
7 นางเมตตา วิงวอน ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการฝ่ายอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาวิชาการสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
8 นางเพ็ญศรี สาคำภีร์ ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการฝ่ายอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาวิชาการสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
9 นางสุนทรีย์ โชติเนตร ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการฝ่ายอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาวิชาการสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
10 นางบุญสม ปัชโชตะสิงห์ ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการฝ่ายอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาวิชาการสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
11 นางวัลลภา เภากัน ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี ฝ่ายปฏิคมศูนย์พัฒนาวิชาการสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
12 นางสมนึก ศรีโสภณ ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี ฝ่ายปฏิคมศูนย์พัฒนาวิชาการสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
13 นางจงลักษณ์ เทียมสัมฤทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี ฝ่ายปฏิคมศูนย์พัฒนาวิชาการสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
14 นางชลาลัย สโรชลารักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี ฝ่ายปฏิคมศูนย์พัฒนาวิชาการสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
15 นางสาวรวีวรรณ สุวรรณภาณุ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี ฝ่ายปฏิคมศูนย์พัฒนาวิชาการสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
16 นางนฤมล เอี่ยมบัว ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี ฝ่ายปฏิคมศูนย์พัฒนาวิชาการสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
17 นางสาวสุภัคจิรา พลายละหาร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี ฝ่ายปฏิคมศูนย์พัฒนาวิชาการสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
18 นางสุนทรีย์ โชติเนตร ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี ฝ่ายปฏิคมศูนย์พัฒนาวิชาการสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
19 นางสาวนวินดา พิมพาพันธ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี ฝ่ายปฏิคมศูนย์พัฒนาวิชาการสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
20 นายเจริญ เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ประธานกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
21 นางสาววนิดา คำงาม บุคลากรคณิตศาสตร์โรงเรียนโคกสำโรง กรรมการฝ่ายประมวลผล และ รายงานผลการแข่งขัน
22 นางสาวชุลีกร สุขลักษณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดหนองพิมาน กรรมการฝ่ายประมวลผล และ รายงานผลการแข่งขัน
23 นางสาวปาริฉัตร์ ชมภูพันธุ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนโคกสำโรง กรรมการฝ่ายประมวลผล และ รายงานผลการแข่งขัน
24 นายอาคม เตียประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองใหม่ฯ ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการสาระภาษาไทย
25 นายอาคม เตียประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการสาระภาษาไทย
26 นายวรศักดิ์ ภูเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านดาบ ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการสาระคณิตศาสตร์
27 นายวรศักดิ์ ภูเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านดาบ ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการสาระคณิตศาสตร์
28 นายสิริเชษฐ์ ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการสาระวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
29 นายพีระพล ชั่งใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาทับควาย ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการสาระวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
30 นายปกิต ใจกว้าง รองผู้ตรวจการลูกเสือ ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ที่ปรีกษาคณะกรรมการดำเนินงาน
31 นายมาโนช เนื่องจากอวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางพึ่ง ที่ปรีกษาคณะกรรมการดำเนินงาน
32 นายประสิทธิ์ ทองหล่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางงา ที่ปรีกษาคณะกรรมการดำเนินงาน
33 นายประสิทธิ์ ทองหล่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางงา ที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
34 นายเกษม เขียวสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
35 นายถาวร คำเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
36 นายประชา ป้อมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37 นายอภิศักดิ์ พาณิชย์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
38 นายอภิศักดิ์ พาณิชย์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
39 นายจารึก ขึ้นทันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเพลิง ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการสาระภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40 นายประทวน นกยูงแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจัดหวัดทหารบกลพบุรี ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
41 นายบัญชา สุทธศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตูม ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการสาระศิลปะ
42 นายสุรวิทย์ เจียมจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรง ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
43 นายสุรวิทย์ เจียมจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรง ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
44 นายบัว โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองมน ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
45 นายคำลพ ศิริมากร ผู้อำนวยการโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการสาระการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
46 นางวัฒนา คลี่บุญ ครูโรงเรียนวัดบางพึ่ง กรรมการฝ่ายต้อนรับ
47 นายอภิศักดิ์ พาณิชย์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการสาระการศึกษาปฐมวัย
48 นายเฉลา คอนขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ ประธานกลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำลพบุรี
49 นายกมล นุชประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่ากล้วย ประธานกลุ่มโรงเรียนพระงาม
50 นายบัญชา สุทธศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตูม ประธานกลุ่มโรงเรียนพระนารายณ์
51 นายสมเกียรติ ศรีประสาน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อเงิน ประธานกลุ่มโรงเรียนต้นน้ำลพบุรีศรีละโว้
52 นายอภิศักดิ์ พาณิชย์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี ประธานกลุ่มโรงเรียนพิบูลสงคราม
53 นายประทวน นกยูงแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจัดหวัดทหารบกลพบุรี ประธานกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาการ
54 นายอาคม เตียประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองใหม่ ประธานกลุ่มโรงเรียนเขาสามยอด
55 นายหยด คณโฑทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสะแกราบ ประธานกลุ่มโรงเรียนตะวันศรีทอง
56 นายชัยภัทร พรหมบุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพิมาน ประธานกลุ่มโรงเรียนโคกสำโรงพัฒนาการศึกษา
57 นายสมศักดิ์ ป้อมบุบผา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยโป่ง ประธานกลุ่มโรงเรียนเขาวงพระจันทร์
58 นายวีระศักดิ์ พลอยบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า ประธานกลุ่มโรงเรียนเพนียด
59 นายมาโนช เนื่องจากอวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางพึ่ง ประธานกลุ่มโรงเรียนเพชรวงกฏ
60 นายสุรินทร์ สัมฤทธิ์เปี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพอำไพ ประธานกลุ่มโรงเรียนตักศิลา
61 นายณรงค์ หาทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระเตย ประธานกลุ่มโรงเรียนนิมิตใหม่
62 นายประกอบ พุ่มโพธิ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนดึง ประธานกลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร
63 นายประสิทธิ์ ทองหล่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางงาฯ ประธานกลุ่มโรงเรียนบูรพาท่าวุ้ง
64 นายพงษารัตน์ เย็นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองเม่า ประธานกลุ่มโรงเรียนคีรีสีหนาท
65 นางพรทิพย์ ทองอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ฯ ประธานกลุ่มโรงเรียนนพเก้า
66 นางพรทิพย์ โพธิ์บัว ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ประธานกลุ่มโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนลพบุรี
67 นายไพรัช ปั้นสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมุจลินท์ กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
68 นางดรุณี สัตย์ซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระมะเกลือ กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
69 นายชรินทร์ โปร่งสละ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
70 นายธวัชชัย สุขทัศน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
71 นางสาวประไพ อุบลทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
72 นางสุกิจกุล กินจำปา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
73 นางสาวอุษา หาชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะค่า กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
74 นางอรัญญา งามระยับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนทอง กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
75 นายวิชัย ม่วงจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางลี่ กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
76 นายปริญญา วรรณกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใดยาว กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
77 นายนิวัฒน์ สอนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดซับเสือแมบ กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
78 นางสุภาวรรณ ด่านสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
79 นางสาวพิศเพลิน ละม้ายแข ครูโรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
80 นายเอนก รัศมี ศึกษานิเทศก์ สพป.ลบ.1 กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการสาระคณิตศาสตร์
81 นายมานิตย์ สิงห์ไพร ศึกษานิเทศก์ สพป.ลบ.1 กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการสาระคณิตศาสตร์
82 นายมนตรี อุตสาหะ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลบ.1 กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการสาระคณิตศาสตร์
83 นางสาวนงลักษณ์ ทุมาภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการ สาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
84 นางสาววิรัชฎาพร ภาคากิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการ สาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
85 นางอารีย์ ปานถม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการ สาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
86 นางนันท์นภัส ขงขันมณีเวช ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการ สาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
87 นายสุรสิทธิ์ แจ่มเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนวััดตะเคียน กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
88 นายปิยวัชร์ วัฒนะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคุ้งนาบุญ กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
89 นางกรกนก ศิริวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
90 นางสาวทรงกลด เพชรบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกำจรวิทย์ กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
91 ว่าที่ร้อยตรีสุวิช พึ่งตน ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
92 นางภัทรา หน่ายทุกข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเย็นศิระ กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
93 นางละเอียด ศุภระมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบำรุงศึกษา กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
94 นายชำนาญ นิลสกุล ครูโรงเรียนกำจรวิทย์ กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
95 นางนงลักษณ์ กรุ่นทอง ครูโรงเรียนบัณฑิตศึกษา กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
96 นายปฐมพล เหมือนเพ็ชร์ ครูโรงเรียนโคกลำพานวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
97 นายนิกร ทองแผ่ ครูโรงเรียนวัดไผ่แตร กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
98 นางนิตยา กิ่งทวยหาญ ครูโรงเรียนวัดตะเคียน กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
99 นายวิบูลย์ ศรีโสภณ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี 1 ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มสาระภาษาไทย
100 นางศรีวิภา สมัครการ ศึกษานิเทศก์ สพป1 ลพบุรี 1 ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มสาระภาษาไทย
101 นางวารุณี รักงาน ศึกษานิเทศก์ สพป1 ลพบุรี 1 ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มสาระภาษาไทย
102 นายวิบูลย์ ศรีโสภณ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลบ.1 ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มสาระภาษาไทย
103 นางศรีวิภา สมัครการ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลบ.1 ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มสาระภาษาไทย
104 นางวารุณี รักงาน ศึกษานิเทศก์ สพป.ลบ.1 ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มสาระภาษาไทย
105 นายมานิตย์ สิงห์ไพร ศึกษานิเทศก์ สพป1 ลพบุรี 1 ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
106 นายเอนก รัศมี ศึกษานิเทศก์ สพป1 ลพบุรี 1 ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
107 นางอุปถัมภ์ เพชรหมื่นไวย ศึกษานิเทศก์ สพป1 ลพบุรี 1 ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
108 นายมนตรี อุสาหะ ศึกษานิเทศก์ สพป1 ลพบุรี 1 ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
109 นางเปรมฤดี ไสยประพาส ศึกษานิเทศก์ สพป1 ลพบุรี 1 ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
110 นายปัญญา คล้ายแพร ศึกษานิเทศก์ สพป1 ลพบุรี 1 ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
111 นางสาวชลดา วงษ์สกุล ศึกษานิเทศก์ สพป1 ลพบุรี 1 ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
112 นายณัฐศักดิ์ จันทร์ผล ศึกษานิเทศก์ สพป1 ลพบุรี 1 ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
113 นางสาวสิริกร กระสาทอง ศึกษานิเทศก์ สพป1 ลพบุรี 1 ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
114 นางมาลี สืบกระแส ศึกษานิเทศก์ สพป1 ลพบุรี 1 ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
115 นางวีณา ลิ้มสกุล ศึกษานิเทศก์ สพป1 ลพบุรี 1 ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
116 นางสุนทรี ศุภลักษณ์หิรัญ ศึกษานิเทศก์ สพป1 ลพบุรี 1 ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
117 นางชลธิชา กัณฐโรจน์ ศึกษานิเทศก์ สพป1 ลพบุรี 1 ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
118 นายสังวาลย์ สิงห์สา ศึกษานิเทศก์ สพป1 ลพบุรี 1 ศึกษานิเทศก์ ประจำกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
119 นางสาววิจิตรา เจือจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป1 ลพบุรี 1 ศึกษานิเทศก์ ประจำกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
120 นายพิเชษฐ์ อิ่มสุข ศึกษานิเทศก์ สพป1 ลพบุรี 1 ศึกษานิเทศก์ ประจำกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
121 นายสมพงษ์ เพชรหมื่นไวย ศึกษานิเทศก์ สพป1 ลพบุรี 1 ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
122 นางอุปถัมภ์ เพชรหมื่นไวย ศึกษานิเทศก์ สพป1 ลพบุรี 1 ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
123 นายพิเชษฐ์ อิ่มสุข ศึกษานิเทศก์ สพป1 ลพบุรี 1 ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี่
124 นายสังวาลย์ สิงห์สา ศึกษานิเทศก์ สพป1 ลพบุรี 1 ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี่
125 นางชนิกานต์ วงศ์กิตติวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป1 ลพบุรี 1 ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
126 นางสุนีย์ โตอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป1 ลพบุรี 1 ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
127 นายณัฐศักดิ์ จันทร์ผล ศึกษานิเทศก์ สพป1 ลพบุรี 1 ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
128 นางชนิกานต์ วงศ์กิตติวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป1 ลพบุรี 1 ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย
129 นางนิตยา ทับพุ่ม ศึกษานิเทศก์ สพป1 ลพบุรี 1 ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย
130 นายประสพ สลุงอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใดใหญ่ เลขานุการกลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำลพบุรี
131 นายสมเกียรติ เภากัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองปลิง เลขานุการกลุ่มโรงเรียนพระงาม
132 นายประชา ป้อมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนซอย๓ สาย ๔ ซ้าย เลขานุการกลุ่มโรงเรียนพระนารายณ์
133 นายวีระวัฒน์ วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำราญ เลขานุการกลุ่มโรงเรียนต้นน้ำลพบุรีศรีละโว้
134 นายคำลพ ศิริมากร ผู้อำนวยการโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ฯ เลขานุการกลุ่มโรงเรียนพิบูลสงคราม
135 นายสุทิน หลิ่มน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่แตร เลขานุการกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาการ
136 นางสุกิจกุล กินจำปา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองใหม่ฯ เลขานุการกลุ่มโรงเรียนเขาสามยอด
137 นางนุชสิรินันท์ กุลศรพิจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งทอง เลขานุการกลุ่มโรงเรียนตะวันศรีทอง
138 นางวันเพ็ญ สื่อแสงทอง ครูโรงเรียนวัดรัตนาราม เลขานุการกลุ่มโรงเรียนโคกสำโรงพัฒนาการศึกษา
139 นางวัลลภา สำเภาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสัมพันธมิตร เลขานุการกลุ่มโรงเรียนเขาวงพระจันทร์
140 นางสาวภาวนา วงศ์เพ็ญทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด เลขานุการกลุ่มโรงเรียนเพนียด
141 นางสาวชุติมา พรหมรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยแก้ว เลขานุการกลุ่มโรงเรียนเพชรวงกฏ
142 นางสุนีย์ ไพรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองน้ำทิพย์ เลขานุการกลุ่มโรงเรียนตักศิลา
143 นายสัญญา อินทจร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ เลขานุการกลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร
144 นางอรัญญา งามระยับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนทอง เลขานุการกลุ่มโรงเรียนบูรพาท่าวุ้ง
145 นายสุเทพ พงคชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร เลขานุการกลุ่มโรงเรียนคีรีสีหนาท
146 นางสาวอุษา หาชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะค่า เลขานุการกลุ่มโรงเรียนนพเก้า
147 นางสาวอุษา หาชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะค่า กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
148 นางจรัล คำพานิชย์ ครูโรงเรียนวัดหนองพิมาน กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
149 นางไขแสง วงษ์นิ่ม ครูโรงเรียนวัดเกตุ กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
150 นางสำราญ สุขประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดตะลุง กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
151 นางบุญฉลอง ตระกุดเงิน ครูโรงเรียนวัดหนองเมือง กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
152 นางสุวารี ตุ่มแก้ว ครูโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
153 นายนิวัฒน์ สอนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดซับเสือแมบ กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
154 นางจารี พาณิชย์กุล ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
155 นางสมาน เมืองแก้ว ครูโรงเรียนโคกสำโรง กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
156 นางประมวลมาศ จันทร์จุฬา ครูโรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
157 นางพรทิพย์ พงคชาติ ครูโรงเรียนวัดถ้ำตะโก กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
158 นางเพชรรัตน์ วลัย ครูโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
159 นางสาวพิศเพลิน ละม้ายแข ครูโรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
160 นางเพ็ญศิริ ขลิบเงิน ครูโรงเรียนชุบศร (ร.๓๑ พัน ๑ รอ.อุปถัมภ์) กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
161 นางมรรษมน พูนอ้อย ครูโรงเรียนวัดตะเคียน กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
162 นายลือชัย ทับพุ่ม ครูโรงเรียนวัดทองแท่งนิสยาราม กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
163 นางศศิวิมล ครองกิจการ ครูโรงเรียนวัดสะแกราบ กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
164 นายสายชล ทับพุ่ม ครูโรงเรียนวัดเทพอำไพ กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
165 นางดรุณี สัตย์ซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระมะเกลือ กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
166 นางกุหลาบ อินทรวงส์สักดิ์ ครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
167 นางเสาวนีย์ แสวงเจริญ ครูโรงเรียนวัดถนนแค กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
168 นางอุบล ยอดสลุง ครูโรงเรียนบ้านโคกตูม กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
169 นางทรรศมล ทองดี ครูโรงเรียนวัดถนนแค กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
170 นางพาซีย๊ะ บาฮะคีรี ครูโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
171 นางวราพร อิ่มสำราญ ข้าราชการบำนาญ กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
172 นางอารี พฤกษอาภรณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
173 นางสาวปริศนา กุลหอม ครูโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
174 นางเยาวภา เทาศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
175 นางผานิต แก้วหอมคำ ครูโรงเรียนชุบศร (ร.๓๑ พัน ๑ รอ.อุปถัมภ์) กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
176 นางเบญจพร มณีโชติ ครูโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
177 นางอรัญญา งามระยับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนทอง กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
178 นางสาวสายหยุด แก้วสว่าง ครูโรงเรียนโคกลำพานวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
179 นายทินกร รักสงบ ครูโรงเรียนซอยพิเศษ สาย ๔ ซ้าย กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
180 นายนิวัฒน์ เหมือนเพชร์ ครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
181 นางกมลมาลย์ ช้อยแสง ครูโรงเรียนบรรจงรัตน์ กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
182 นางกานดา พูลอำไภย์ ครูโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
183 นายประคอง แสวงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงสวอง กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
184 นางฐาปนันท์ ป้อมทอง ครูโรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู ๒๕๐๐) กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
185 นางสุพร ชื่นหทัย ครูโรงเรียนวัดเขาวงกฎ กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
186 นางวลัยพร ศุภภะ ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
187 นางสาวเสาวลักษณ์ จิโรจน์วงศ์ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
188 นางดรุณี คัมภ์วีระ ครูโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
189 นายวิชัย ม่วงจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางลี่ กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
190 นางสุวรรณ เครือเมฆ ครูโรงเรียนบ้านเขาทับควาย กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
191 นางสาวกรองจิตร์ อุ่นละม้าย ครูโรงเรียนบ้านทุ่งทอง กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
192 นางพรทิพย์ อภิสกุลพงศ์ ครูโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
193 นางอารีย์ รักสอน ครูโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
194 นางวัชรีย์ ศิริเสรี ครูโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
195 นายวีระศักดิ์ บุตรศรี ข้าราชการบำนาญ กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
196 นางประเทียนทอง ไต่เมฆ ครูโรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
197 นางวิเศษลักษณ์ สุภาณิชย์ ครูโรงเรียนโคกตูมวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
198 นางวรารัตน์ พุทธศิริ ครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
199 นางรัตนาวดี สว่างเรือง ครูโรงเรียนวัดถนนแค กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
200 นางสุรีรัตน์ ฉ่ำชุ่ม ครูโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
201 นายปริญญา วรรณกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใดยาว กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
202 นางจุรีรัตน์ ทองพานิชย์ ครูโรงเรียนบ้านสระเตย กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
203 นางระวิกุล นิลสกุล ครูโรงเรียนวัดตองปุ กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
204 นางพิมพ์ใจ แจ่มจันทร์ ครูโรงเรียนวัดทุุ่งสิงห์โต กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
205 นางสาวศิริพร กอนวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
206 นางธนนันท์ ถนอมวงศ์ ครูโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
207 นางสุภาวรรณ ด่านสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
208 นางสาวศรีพร คุ้มพร้อม ครูโรงเรียนวัดอัมพวัน กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
209 นางวราภรณ์ คชอัมพล ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
210 นางสาวจิตตรา อุ่นละม้าย ครูโรงเรียนกำจรวิทย์ กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
211 นางอุบล กลิ่นดี ครูโรงเรียนวัดบ้านดาบ กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
212 นางวันเพ็ญ เจริญหลาย ครูโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
213 นางไพรัช ปั้นสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมุจลินท์ กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
214 นางวรางค์ภรณ์ เนื่องจากอวน ครูโรงเรียนวัดบ้านดาบ กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
215 นางอัจฉรา แก้วพรหม ครูโรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
216 นางศิริวรรณ ก้องแดนไพร ครูโรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
217 นางไฉไล รักสงบ ครูโรงเรียนบ้านโคกตูม กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
218 นางรันทม คำชามา ครูโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาไทย
219 นางสมพร ขึ้นทันตา ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
220 นางศิรประภา แพรเมือง ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
221 นางสุภา บัวรักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
222 นางอัญชลี อิ่มโพ ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
223 นางทิพย์มาพร บุญส่ง ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
224 นางกมลชนก เสริมศักดิ์ศรี ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
225 นางสาวแน่งน้อย คล้ายทอง ครูโรงเรียนวัดธรรมิการาม กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
226 นางสุวรรณี สีสุภา ครูโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎ์รังสฤษฎ์) กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
227 นางสาวชนรดี โรจนศิลป์ ครูโรงเรียนบรรจงรัตน์ กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
228 Mr.Paul Michael Gilheany ครูชาวต่างชาติ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
229 นางไพลิน แมนน์ ครูโรงเรียนวัดอัมพวัน กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
230 นางนันทนัช อาษาสุข ครูโรงเรียนวัดสะพานคง กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
231 Miss.Tricia Purcell ครูชาวต่างชาติ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
232 นางนงลักษณ์ พลอยบุตร ครูโรงเรียนบ้านพรมทิน กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
233 นางสุคนธ์ อมรอมฤตกุล ครูโรงเรียนวัดดงสวอง กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
234 นางณภัทร หิรัญวรกานต์ ครูโรงเรียนวัดดอนโพธิ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
235 นายศิริชัย วิลาชัย ครูโรงเรียนวังขอนขว้าง กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
236 Mr.Joseph James Warburton ครูชาวต่างชาติ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
237 นางเบญจมาศ เติมแก้ว ครูโรงเรียนวัดท่าแค กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
238 นางรุ่งทิวา บุญเรือง ครูโรงเรียนวัดใหม่ขุนนวน กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
239 นางสาวศิริจันทร์ กลมอ่อน ครูโรงเรียนวัดสัมพันธ์มิตร กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
240 Mr.Clark Theodore ครูชาวต่างชาติ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
241 นางศรีพิมล ดุษดี ครูโรงเรียนวัดหนองน้ำทิพย์ กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
242 นางบังอร พจนธารี ครูโรงเรียนวัดบ่อเงิน กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
243 นางพูลศรี ฉายสว่าง ครูโรงเรียนวัดถนนแค กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
244 Miss Olivia Jayne Hill ครูชาวต่างชาติ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
245 นางประทีป ละม้ายแข ครูโรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
246 นางทิพพร เก่าประเสริฐ ครูโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
247 นายประธาน วารายานนท์ ครูโรงเรียนวัดไผ่แตร กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
248 Mr.Lian James Haddock ครูต่างชาติ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
249 นางจินตนา ประเสริฐศรี ครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
250 นางอุไร น้อยพันธ์ ครูโรงเรียนวัดหนองเมือง กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
251 นางสุรีย์ สุขขี ครูโรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
252 Mr.Darren Anthony ครูชาวต่างชาติ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
253 นางสมพิศ พูลเจริญ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
254 Ms. Wei Shuang Shuang ครูชาวต่างชาติ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
255 นางสาวธันษา ทองด้วง ครูโรงเรียนวัดสะพานคง กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
256 นางสาวจิรวรรณ จิตรเกตุ ครูโรงเรียนบ้านสระเตย กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
257 นางจันทสุภางค์ สุขทัศน์ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
258 นางอารีย์ พฤกษอาภรณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
259 นางกนกวรรณ นาสิงห์ ครูโรงเรียนวัดหนองกระเบื้อง กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
260 นางจามรี ชัยกิจกรณ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองนางาม กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
261 นางรติพร ชาลี ครูโรงเรียนบ้านเขาเตียนมิตรภาพที่ 134 กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
262 นางละเอียด พุ่มห้วยรอบ ครูโรงเรียนบ้านหัวบึง กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
263 นางสมัคร ตาใส ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
264 นางสาวแน่งน้อย คล้ายทอง ครูโรงเรียนวัดธรรมมิการาม กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
265 นายธวัชชัย สุขทัศน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองใหม่ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
266 นายนพพร ปั้นอยู่ ครูโรงเรียนวัดเกตุ กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
267 นายวิสุทธิ์ พลอยกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงแก้ว กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
268 นายประกาศ จุฑาเกตุ ครูโรงเรียนวัดท้องคุ้ง กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
269 นายวิเชียร ปาลวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
270 นายเม่น แตงงาม ครูโรงเรียนบ้านหัวบึง กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
271 นางรวิกุล นิลสกุล ครูโรงเรียนวัดตองปุ กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
272 นางกัลยา ประดิษฐสาร ครูโรงเรียนวัดน้ำจั้น กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
273 นางกนกวรรณ นาสิงห์ ครูโรงเรียนวัดหนองกระเบื้อง กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
274 นางอรทัย แสงเรือง ครูโรงเรียนวัดหนองกระเบื้อง กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
275 นางนวัตมน สวัสดิ์พูน ครูโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) กรรมการบันทึกทำผลการแข่งขันสาระภาษาไทย
276 ว่าที่ ร.ต.หญิงรัตนา ดาเผือก ครูโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) กรรมการบันทึกทำผลการแข่งขันสาระภาษาไทย
277 นางสาวฐิติชญาน์ ถาวรสารี ครูโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) กรรมการบันทึกทำผลการแข่งขันสาระภาษาไทย
278 นางสาวขวัญชนก คงประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) กรรมการบันทึกทำผลการแข่งขันสาระภาษาไทย
279 นางสาวอังขณา หาลาภ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดบ้านดาบ กรรมการบันทึกทำผลการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์
280 นายประสิทธิ์ วิทยานันท์ ครูโรงเรียนวัดบ้านดาบ กรรมการบันทึกทำผลการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์
281 นางรวงพร ภูเจริญ ครูช่วยราชการโรงเรียนวัดตองปุ กรรมการบันทึกทำผลการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์
282 นางสาวนวลสวาท เพ็ชร์สุขุม ครูโรงเรียนวัดบ้านดาบ กรรมการบันทึกทำผลการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์
283 นางอนงค์ลักษณ์ เย็นภากนกโชติ ครูโรงเรียนวัดบ้านดาบ กรรมการบันทึกทำผลการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์
284 นายชำนาญ จันทร์อินทร์ ครูโรงเรียนวัดบ้านดาบ กรรมการบันทึกทำผลการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์
285 นางสาวสุกฤตยา อินศร ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดบ้านดาบ กรรมการบันทึกทำผลการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์
286 นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ เกตุพรหมมา ครูโรงเรียนวัดบ้านดาบ กรรมการบันทึกทำผลการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์
287 นางสาวรัตนา แนบเนียร ครูโรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต กรรมการบันทึกทำผลการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์
288 นางสุทธิรา ฉัตรแก้ว ครูโรงเรียนวัดดงน้อย กรรมการบันทึกทำผลการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์
289 นางสาวธิดารัตน์ จันทร์ทวี เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย กรรมการบันทึกทำผลการแข่งขันสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมตอนต้น
290 นางคุณทิวา รัตน์นาคิน วิทยากรพิเศษ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการบันทึกทำผลการแข่งขันสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
291 นางสาวสุกัญญา ขวัญสมคิด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการบันทึกทำผลการแข่งขันสาระศิลปะ
292 นางสุภาภรณ์ เทพชารี ครูโรงเรียนวัดเกตุ กรรมการบันทึกทำผลการแข่งขันสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
293 นางเกษมศรี นาสิงห์คาน ครูโรงเรียนวัดบางพึ่ง กรรมการบันทึกทำผลการแข่งขันสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
294 นายพันธวิชญ์ เลี้ยงชีพชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสายห้วยแก้ว กรรมการบันทึกทำผลการแข่งขันสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
295 นางวาม ดุลยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรจงรัตน์ กรรมการจัดการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์
296 นายมานะ มิ่งทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมพวัน กรรมการจัดการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์
297 นายณรงค์ศักดิ์ กินจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนโพธิ์ กรรมการจัดการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์
298 นางธนพร หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชีแวะ กรรมการจัดการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์
299 นายคงกฤช เพ็งพืมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรย้อย กรรมการจัดการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์
300 นายอาทร บุญคุ้มครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ กรรมการจัดการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์
301 นางสาวผกาวรรณ เอกวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านซับเสือแมบ กรรมการจัดการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์
302 นายวิศณุ อดิศรชูชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ กรรมการจัดการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์
303 นางรวงพร ภูเจริญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนวัดตองปุ กรรมการจัดการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์
304 จ.อ.ทม พิมพ์ทน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนบ้านหลุมข้าว กรรมการจัดการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์
305 นางกาญจนา ศรีสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์
306 นางสุจิตรา เกลี้ยงพิบูล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์
307 นางพิมพา รัตนตรัยวงศ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนวัดโบสถ์ กรรมการจัดการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์
308 นางวิยะดา เขียวขจี ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์
309 นางสาวรัตนา แนบเนียร ครูโรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต กรรมการจัดการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์
310 นายสมศักดิ์ ก้านลำใย ครูโรงเรียนวัดวัดโคกโพธิกุญชร กรรมการจัดการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์
311 นางศิริกุล เยาวขันธ์ ครูโรงเรียนวัดสิริจันทร์นิมิต กรรมการจัดการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์
312 นางทิพารัก จันทรสงคราม ครูโรงเรียนวัดวัดท่าแค กรรมการจัดการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์
313 นางนิตนา ชูเชิด ครูโรงเรียนวัดวัดใดใหญ่ กรรมการจัดการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์
314 นายประสิทธิ์ ตุ้มปิ่น ครูโรงเรียนวัดข่อยกลาง กรรมการจัดการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์
315 นางสาวปาจารีย์ วิเศษชัย ครูโรงเรียนบ้านสระเตย กรรมการจัดการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์
316 นางกันยารัตน์ อดิศรชูชัย ครูโรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ กรรมการจัดการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์
317 นายชัยณรงค์ กฤษดากรชัย ครูโรงเรียนวัดชีแวะ กรรมการจัดการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์
318 นางนาถชนก ปิดทองคำ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหินปัก กรรมการจัดการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์
319 นางศศินา คีมทอง ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ กรรมการจัดการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์
320 นายเอนก รัศมี ศึกษานิเทศก์ สพป.ลบ.1 กรรมการจัดการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์
321 นายมนตรี อุสาหะ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลบ.1 กรรมการจัดการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์
322 นายมานิตย์ สิงห์ไพร ศึกษานิเทศก์ สพป.ลบ.1 กรรมการจัดการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์
323 นายประทวน นกยูงแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์
324 นายถาวร คำเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกระเทียม กรรมการจัดการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์
325 นายประสพ สลุงอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใดใหญ่ กรรมการจัดการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์
326 นายสุนทร ทับทิมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน กรรมการจัดการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์
327 นายบุญเลิศ เติมแก้ว ครูโรงเรียนวัดตะลุง กรรมการจัดการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์
328 นายเสงี่ยม ร้อยแสนศึก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลวงสุวรรณาราม กรรมการจัดการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์
329 นายสมชาย เฉิดโฉม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบโคกโพธิกุญชร กรรมการจัดการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์
330 นายปริญญา วรรณกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใดยาว กรรมการจัดการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์
331 นางสาวนวลสวาท เพ็ชร์สุขุม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนวัดบ้านดาบ กรรมการจัดการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์
332 จ.อ.ทม พิมพ์ทน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนบ้านหลุมข้าว กรรมการจัดการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์
333 นางกาญจนา ศรีสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์
334 นางวงพร ไพรวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนบ้านโคกกระเทียม กรรมการจัดการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์
335 นางธนภรณ์ บุญประทีป หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ กรรมการจัดการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์
336 นางสาวกฤตยาณี อนุรักษ์ ครูโรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ กรรมการจัดการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์
337 นางสาวปิยะพร ป้อมเกษตร ครูโรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม กรรมการจัดการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์
338 นางสาวจิรพร อุทัยกัณย์ ครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ กรรมการจัดการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์
339 นางสาวนงนิตย์ วงษ์การค้า ครูโรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก กรรมการจัดการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์
340 นางจริยาพร เสริมศาสตร์ ครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯ กรรมการจัดการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์
341 นางอัจฉรา พลประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดหัวสำโรง กรรมการจัดการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์
342 นางสาวรัตนา แนบเนียร ครูโรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต กรรมการจัดการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์
343 นางดวงเดือน เรืองสมบัติ ข้าราชการบำนาญ กรรมการจัดการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์
344 นางสาวธิดา พาณิชย์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยาง ณ รังสี กรรมการจัดการแข่งขันสาระวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
345 นายณรงค์ฤทธิ์ ปลากัดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกลำพานวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
346 นางกิ่งกาญจน์ ปราชญา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเขาทับควาย กรรมการพิมพ์เอกสารจัดการแข่งขันสาระวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
347 นางสาวสุจิตรา วงษ์นิ่ม ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการพิมพ์เอกสารจัดการแข่งขันสาระภาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
348 นางจินตนา แย้มยิ้ม ครูโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) กรรมการและเลขานุการสาระภาษาไทย
349 นางสาวนวลสวาท เพ็ชร์สุขุม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนวัดบ้านดาบ กรรมการและเลขานุการสาระคณิตศาสตร์
350 นางรวงพร ภูเจริญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนวัดตองปุ กรรมการและเลขานุการสาระคณิตศาสตร์
351 นางอนงค์ลักษณ์ เย็นภากนกโชติ ครูโรงเรียนวัดบ้านดาบ กรรมการและเลขานุการสาระคณิตศาสตร์
352 นางสาววิลัยรัก ภู่ประดิษฐ์ อนุบาลลพบุรี กรรมการและเลขานุการสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
353 นางสาวโอฐิมา เทพศิริ อนุบาลลพบุรี กรรมการและเลขานุการสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
354 นางสาวพัชราพร พลั่วบุตร อนุบาลลพบุรี กรรมการและเลขานุการสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
355 นายธนานุวัจน์ อาคมคง อนุบาลลพบุรี กรรมการและเลขานุการสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
356 นายสุทิน หลิ่มน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่แตร กรรมการและเลขานุการสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
357 นายศิลปชัย พุ่มห้วยรอบ ครูโรงเรียนบ้านหัวบึง กรรมการและเลขานุการสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
358 นางลำจวน ถ้ำหิน ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ กรรมการและเลขานุการสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
359 นางวัชรี จันทร์จิระ ครูโรงเรียนวัดบางพึ่ง กรรมการและเลขานุการสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
360 นายสุริฉันท์ กลัดงาม ครูโรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
361 นางสำอาง พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวบึง กรรมการและเลขานุการสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
362 นางชนิกานต์ วงศ์กิตติวรรณ ศึกษานิเทศน์ สพป.เขต 1 กรรมการและเลขานุการสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
363 นายบุญยิ่ง พุ่มสว่าง ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการและเลขานุการสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
364 นางวิมล เลสัก ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ กรรมการและเลขานุการสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
365 นางสาวอทิตยา รุจิญาติ ธุรการ กรรมการและเลขานุการสาระการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
366 นายบุญรุ่ง ประดิษฐ์กุล ลูกจ้างประจำโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) กรรมการฝ่ายสถานที่สาระภาษาไทย
367 นายณัฐพัชร พรโคตรปล้อง ลูกจ้างประจำโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) กรรมการฝ่ายสถานที่สาระภาษาไทย
368 นายสมส่วน ใจยืน ลูกจ้างประจำโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) กรรมการฝ่ายสถานที่สาระภาษาไทย
369 นายเชิง เพ็ชรสันทัด ลูกจ้างประจำโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) กรรมการฝ่ายสถานที่สาระภาษาไทย
370 นายวิเชียร เพ็ชรสันทัด ลูกจ้างประจำโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) กรรมการฝ่ายสถานที่สาระภาษาไทย
371 นางสาวราตรี สกุลศักดิ์ ครูโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) กรรมการฝ่ายสถานที่สาระภาษาไทย
372 นางอวยพร รัตนโสม ครูโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) กรรมการฝ่ายสถานที่สาระภาษาไทย
373 นางกานดา พูลอำไภย์ ครูโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) กรรมการฝ่ายสถานที่สาระภาษาไทย
374 นายสมศักดิ์ นามเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะวิมุติตาราม กรรมการฝ่ายสถานที่สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
375 นายไพรัช ปั้นสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมุจลินทร์ กรรมการฝ่ายสถานที่สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
376 นายจรัญ สง่าเม่น ผู้อำนวยการโรงเรียนซอย ๗ สาย ๔ ซ้าย กรรมการฝ่ายสถานที่สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
377 นางพรทิพย์ ทองอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์๙ กรรมการฝ่ายสถานที่สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
378 นายสุเทพ พงคชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
379 นายทวีศักดิ์ วีระประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาสมอคอน กรรมการฝ่ายสถานที่สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
380 นางจงลักษณ์ เทียมสัมฤทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
381 นางสุภารวี น้อมธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
382 นางสมนึก ศรีโสภณ ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
383 นางชลาลัย สโรชลารักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
384 นางหรรษา นุชประภา ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
385 นางสุมงคล อุวะไร ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
386 นางกำไล ปิ่นพา ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
387 นางอุทัยวรรณ น้อยตั้ง ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
388 นางเพ็ญศรี สาคำภีร์ ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
389 นายบุญยิ่ง พุ่มสว่าง ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
390 นางหรรษา นุชประภา ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
391 นายสายชล หอมขจร ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
392 นางวราภรณ์ คชอัมพล ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
393 นางเมตตา วิงวอน ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
394 นางสมคิด สุขเอี่ยม ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
395 นางบุญสม ปัชโชตะสิงห์ ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
396 นายจำแลง อินศร ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
397 นายมานิตย์ ตระกูลแสนศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
398 นางนฤมล เอี่ยมบัว ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
399 นางวัลลภา เภากัน ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
400 นางสุภาภรณ์ เตชะไตรภพ ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
401 นางกัลยา สอนประภา ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
402 นายประเสริฐ หลีทองหล่อ ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
403 นางปาลิน วงษ์แหวน ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
404 จ.ส.ท.สงบ จันทร ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
405 นางพรทิพย์ ชูใจ ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
406 นางสุดารัตน์ แป้นแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
407 นางสาวรวีวรรณ สุวรรณภาณุ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
408 นายชัยมงคล ไตรธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
409 นายบุญพริ้ง คนชาญ นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
410 นายสมมาตร ์ ศรีสว่าง ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
411 นางสาวสุภัคจิรา พลายละหาร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
412 นางสาวอรอนงค์ โตสาแน นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
413 นางสาวสุกัลตินี มาหะมะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
414 นางสาวนวินดา พิมพาพันธ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
415 นางสาวหนึ่งฤทัย ชาวดง นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
416 นายณัฐดนัย ไทยถาวร นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
417 นายดนุนันท์ นะราแสง นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
418 นางสาววรางคณา สีอุดร นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
419 นางสาวพีรดา บุญมา นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
420 นายปกิต ใจกว้าง รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กรรมการฝ่ายสถานที่สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
421 นายมาโนช เนื่องจากอวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางพึ่ง กรรมการฝ่ายสถานที่สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
422 นายประสิทธิ์ ทองหล่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางงา กรรมการฝ่ายสถานที่สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
423 นายประทวน นกยูงแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
424 นายบัว โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองมน กรรมการฝ่ายสถานที่สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
425 นายบุรินทร์ สิงห์โต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกตุ กรรมการฝ่ายสถานที่สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
426 นายวิสุทธิ์ พลอยกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงแก้ว กรรมการฝ่ายสถานที่สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
427 นายธวัชชัย สุขทัศน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองใหม่ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์ กรรมการฝ่ายสถานที่สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
428 นายวรรณะ กุดเปล่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ กรรมการฝ่ายสถานที่สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
429 นายชาติชาย กันทะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวุ้ง กรรมการฝ่ายสถานที่สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
430 นางสำอาง พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวบึง กรรมการฝ่ายสถานที่สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
431 นางวิชุดา หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวงกฎ กรรมการฝ่ายสถานที่สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
432 นางชุดา รัตนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนางาม กรรมการฝ่ายสถานที่สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
433 นายสมศักดิ์ อิ่มเอิบ ครูโรงเรียนวัดมุจลินท์ กรรมการฝ่ายสถานที่สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
434 นายสุริฉันท์ กลัดงาม ครูโรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
435 นายสุริยา สีขาว ครูโรงเรียนวัดน้ำจั้น กรรมการฝ่ายสถานที่สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
436 นายบรรจงศักดิ์ ทองอิ่ม ครูโรงเรียนบ้านโคกสุข กรรมการฝ่ายสถานที่สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
437 นายศิลปชัย พุ่มห้วยรอบ ครูโรงเรียนบ้านหัวบึง กรรมการฝ่ายสถานที่สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
438 ว่าที่ร้อยตรีหาญณรงค์ ชอบประดิษฐ์ ครูโรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง กรรมการฝ่ายสถานที่สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
439 นายวิเชียร วงษ์นิ่ม ครูโรงเรียนวัดสนามไชย กรรมการฝ่ายสถานที่สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
440 นางหรรษา นุชประภา ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
441 นางหรรษา นุชประภา ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
442 นายอภิศักดิ์ พาณิชย์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี ประธานกรรมการสาระภาษาต่างประเทศ
443 นายคำลพ ศิริมากร ผู้อำนวยการโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ รองประธานกรรมการสาระภาษาต่างประเทศ
444 นายวิเชียร สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมิการาม รองประธานกรรมการสาระภาษาต่างประเทศ
445 นายรุ่งเรือง พงษ์ยิหวา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพนียด รองประธานกรรมการสาระภาษาต่างประเทศ
446 นายวิชัย ม่วงจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางลี่ รองประธานกรรมการสาระภาษาต่างประเทศ
447 นางสาวนงลักษณ์ ทุมาภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการสาระต่างประเทศ
448 นางสาววิรัชฎาพร ภาคา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการสาระต่างประเทศ
449 นางอารีย์ ปานถม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการสาระต่างประเทศ
450 นางวัลลีย์ อรุณฤกษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการสาระต่างประเทศ
451 นางวัลลีย์ อรุณฤกษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการสาระต่างประเทศ
452 นางสมพร ขึ้นทันตา ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการสาระต่างประเทศ
453 นางศิรประภา แพรเมือง ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการสาระต่างประเทศ
454 นางสุภา บัวรักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการสาระต่างประเทศ
455 นางนันท์นภัส ขงขันมณีเวช ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการสาระต่างประเทศ
456 นางอัญชลี อิ่มโพ ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการสาระต่างประเทศ
457 นางทิพย์มาพร บุญส่ง ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการสาระต่างประเทศ
458 นางกมลชนก เสริมศักดิ์ศรี ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการสาระต่างประเทศ
459 นางสาวเรวดี เอี่ยมจินตนากิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการและเลขานุการกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสาระต่างประเทศ
460 นางสมฤดี ปลื้มอมรมณ์ ห้วหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กรรมการและเลขานุการกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสาระต่างประเทศ
461 นายคำลพ ศิริมากร ผู้อำนวยการโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ รองประธานศูนย์พัฒนาวิชาการสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
462 นายวิเชียร สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมิการาม รองประธานศูนย์พัฒนาวิชาการสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
463 นายรุ่งเรือง พงษ์ยิหวา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด รองประธานศูนย์พัฒนาวิชาการสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
464 นายวิชัย ม่วงจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางลี่ รองประธานศูนย์พัฒนาวิชาการสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
465 นายภิรมณ์ จันทร์โนทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองบัวขาว รองประธานศูนย์พัฒนาวิชาการสาระภาษาไทย
466 นายประคอง แสวงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงสวอง รองประธานศูนย์พัฒนาวิชาการสาระภาษาไทย
467 นายปกิต ใจกว้าง รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
468 จ.ส.อ.วินัย ศรีสุคนธรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
469 นายศิลปชัย พุ่มห้วยรอบ ครูโรงเรียนบ้านหัวบึง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
470 นางอัมพร สุขเกษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
471 นางสุทธิชา ฉัตรแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนวัดดงน้อย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
472 นางอนงลักษณ์ เย็นภากนกโชติ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนวัดบ้านดาบ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
473 นายปัญญา แก้วเหล็ก ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ประธานกรรมการที่ปรึกษาสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
474 นายมนตรี สืบสิงห์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต1 รองประธานกรรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
475 นายชนม์ พานิชชอบ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต1 รองประธานกรรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
476 นางสาวเรวดี เอี่ยมจินตนากิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
477 ว่าที่ร้อยตรีหาญณรงค์ ชอบประดิษฐ์ ครูโรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
478 นาวงิชุดา หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวงกฎ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
479 นายศิริศักดิ์ ชินบุตร ครูโรงเรียนบ้านโคกสุข กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
480 นางศรีจันทร์ ทวีคูณ ครูโรงเรียนวัดหนองกระเบียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
481 นางสาววิภาภรณ์ พันแน่น ครูโรงเรียนวัดหนองเมือง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
482 นางวิชุดา หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวงกฎ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
483 นางสมฤดี ปลื้มอารมณ์ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
484 นายชาติชาย กันทะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวุ้ง ประธานกรรมการสาระพัฒนาผู้เรียน
485 นายวรรณะ กุดเปล่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ ประธานกรรมการสาระพัฒนาผู้เรียน
486 นายบุรินทร์ สิงห์โต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกตุ ประธานกรรมการสาระพัฒนาผู้เรียน
487 นายปัญญา แก้วเหล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 ประธานกรรมการสาระพัฒนาผู้เรียน
488 นางวิชุดา หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวงกฎ ประธานกรรมการสาระพัฒนาผู้เรียน
489 นางชุดา รัตนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนางาม ประธานกรรมการสาระพัฒนาผู้เรียน
490 นายชาติชาย กันทะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวุ้ง ประธานกรรมการสาระพัฒนาผู้เรียน
491 นายพันธวิชญ์ เลี้ยงชีพชอบ ผู้อำนวยการวัดสายห้วยแก้ว ประธานกรรมการที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
492 นายเกษม เขียวสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง ประธานกรรมการที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
493 นางธนนันท์ ถนอมวงศ์ ครูโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสาระภาษาไทย
494 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป. ลพบุรี เขต1 รองประธานกรรมการคณะกรรมการที่ปรึ่กษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
495 นางสาวลออ วิลัย รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต1 รองประธานกรรมการคณะกรรมการที่ปรึ่กษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
496 นายประชา ป้อมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย ประธานกรรมการดำเนินงานช่วงชั้น ม.1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
497 นายอาคม เตียประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
498 นายไพบูลย์ วิเศษพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
499 นางมาลี สืบกระแส ศึกษานิเทศก์ สพป.ลบ.1 กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
500 นางชลธิชา กัณฐโรจน์ ศึกษานิเทกศก์ สพป.ลบ.1 กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
501 นางวีณา ลิ้มสกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.ลบ.1 กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
502 นางสุนทรี ศุภลักษณ์หิรัญ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลบ.1 กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
503 นางศรีวิภา สมัครการ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลบ.1 กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
504 นางอรทัย ขำวารี ครูโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุสาระภาษาไทย
505 นางสุภาวดี เฉลยถ้อย ครูโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุสาระภาษาไทย
506 นางเพ็ชรี นิ่มโชคชัยเจริญ ครูโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุสาระภาษาไทย
507 นางสุทธาทิพย์ บุญสำลี ครูโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุสาระภาษาไทย
508 นายทรงกต เอี่ยมบัว ครูโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ประธานกรรมการบันทึกทำผลการแข่งขันสาระภาษาไทย
509 นางวิชุดา หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวงกฎ รองประธานกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
510 นายเกษม เขียวสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง รองประธานกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
511 นายเกษม เขียวสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง รองประธานกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
512 นางสาวศุภารมย์ ปริมา ครูโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) กรรมการและเลขานุการรับรายงานตัวสาระภาษาไทย
513 นางสุวารี ตุ่มแก้ว ครูโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการรับรายงานตัวสาระภาษาไทย
514 นายชาญชัย นิ่มโชคชัยเจริญ ครูโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่สาระภาษาไทย
515 นางปาลิน วงษ์แหวน ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี เจ้าหน้าที่จัดการระบบคะแนนสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
516 นางสาวสุภัคจิรา พลายละหาร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี เจ้าหน้าที่จัดการระบบคะแนนสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
517 นายประชา ป้อมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ซอย3 สาย4 ซ้าย ประธานคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
518 นายถาวร คำเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
519 นางพรทิพย์ ทองอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
520 นายสุเทพ พงคชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
521 นางทิพวัลย์ พึ่งโพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
522 นางรัชวรรณ นรสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
523 นางวงพร ไพรวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
524 นายสมบัติ มีทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
525 นางอรุณีย์ ไชยเสนา ครูโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
526 นางอุไรวรรณ อมรพันธางค์ ครูโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
527 นางสุพรทิพย์ ดิษสร ครูโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
528 นายรณชัย ทีมีศรี ครูโรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
529 นางพรทิพย์ ผลเต็ม ครูโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
530 นางสุกัญญา ดอนโพธิ์ศรี ครูโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
531 นางสาวธิดารัตน์ จันทรทวี ธุรการโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
532 นางทิพย์วัลย์ พึ่งโพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย กรรมการดำเนินงานช่วงชั้น ม.1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
533 นางสุพรทิพย์ ดิษสร ครูโรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย กรรมการดำเนินงานช่วงชั้น ม.1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
534 นายวินิจ จันทร์ทวี ครูโรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย กรรมการดำเนินงานช่วงชั้น ม.1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
535 นางพรสุดา สังษิณวัตร ครูโรงเรียนซอยพิเศษ สาย ๔ ซ้าย กรรมการดำเนินงานช่วงชั้น ม.1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
536 นางรุจิรา เดชศรี ครูโรงเรียนซอย ๕ สาย ๒ ซ้าย กรรมการดำเนินงานช่วงชั้น ม.1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
537 นางวิไลลักษณ์ จึงจรรยา ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ กรรมการดำเนินงานช่วงชั้น ม.1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
538 นางภาวิณี มีคุณ ครูโรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย กรรมการดำเนินงานช่วงชั้น ม.1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
539 นางเรณู พันธ์ฉนวน ครูโรงเรียนพลร่มอนุรณ์ฯ ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมเพลงคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
540 นายบุญส่ง เรืองซ้อน ครูโรงเรียนบ้านเขาทับควาย กรรมการตัดสินกิจกรรมเพลงคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
541 นายทวีศักดิ์ ออกช่อ ครูโรงเรียนอนุบาลเพนียด กรรมการตัดสินกิจกรรมเพลงคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
542 นางปราณี พิมพ์วาปี ครูโรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม กรรมการตัดสินกิจกรรมเพลงคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
543 นางวันทนีย์ ขันเชื้อ ครูโรงเรียนวัดหัวสำโรง กรรมการ/เลขานุการตัดสิน กิจกรรมเพลงคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
544 นายเลียว พุกสอน ครูโรงเรียนบ้านเขานกเขาเปล้า ประธานกรรมการ ตัดสินกิจกรรมภาพยนตร์สั้น ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
545 นางพรทิพย์ ผลเต็ม ครูโรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย กรรมการ/เลขานุการดำเนินงานช่วงชั้น ม.1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
546 นางสาวสุกัญญา ดอนโพธิ์ศรี ครูโรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานช่วงชั้น ม.1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
547 นายสุนทร ขาวใส ครูโรงเรียนวัดบ้านดาบ กรรมการ ตัดสินกิจกรรมภาพยนตร์สั้น ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
548 นายสมใจ เพชรเจ้ย ครูโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ กรรมการ ตัดสินกิจกรรมภาพยนตร์สั้น ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
549 นายวัลลพ ศรีวิเชียร ครูโรงเรียนวัดตองปุ กรรมการ ตัดสินกิจกรรมภาพยนตร์สั้น ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
550 นายศิลปะชัย พุฒฉาย ครูโรงเรียนวัดมุจลินท์ กรรมการ/เลขานุการ ตัดสินกิจกรรมภาพยนตร์สั้น ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
551 นายถาวร คำเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
552 นายประชา ป้อมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
553 นายสมเกียรติ มิ่งสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวสำโรง รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
554 นายประสพ สลุงอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใดใหญ่ รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
555 นายสมมาตร ทองดี ครูโรงเรียนบ้านโคกสำโรง ประธานกรรมการ ตัดสินกิจกรรมละครคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
556 นางอรุณี วรรณกลาง ครูโรงเรียนวัดถนนแค กรรมการ ตัดสินกิจกรรมละครคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
557 นางพรพรรณ สดวกดี ครูโรงเรียนบ้านวังเพลิง กรรมการ ตัดสินกิจกรรมละครคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
558 นางเยาวลักษณ์ อินทรสมใจ ครูโรงเรียนวัดถนนแค กรรมการ ตัดสินกิจกรรมละครคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
559 นางสาวสุมล จันทนะวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านบางลี่ กรรมการ/เลขานุการ ตัดสินกิจกรรมละครคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
560 นางชูกิจ แก้วเหล็ก ครูโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราราษฎร์รังสฤษฎ์) ประธานกรรมการ ตัดสินกิจกรรมละครประวัติศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
561 นางสุภีร์ จันทร์ศรี ครูโรงเรียนโคกลำพานวิทยา กรรมการ ตัดสินกิจกรรมละครประวัติศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
562 นางสตางค์ ดวงสุดา ครูโรงเรียนบ้านสามเรือน กรรมการ ตัดสินกิจกรรมละครประวัติศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
563 นายไพโรจน์ กำทองคำ ครูโรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก กรรมการ ตัดสินกิจกรรมละครประวัติศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
564 นายสมบุญ ปัชโปตะสิงห์ ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการ /เลขานุการ ตัดสินกิจกรรมละครประวัติศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
565 นางสุธีรา เมตตาไพจิตร ครูโรงเรียนบ้านสระเตย ประธานกรรมการ ตัดสินกิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
566 นางสุชาดา ธรรมนิยม ครูโรงเรียนวัดซับเสือแมบ กรรมการ ตัดสินกิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
567 นายเกษม นิ่มสอาด ครูโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ กรรมการ ตัดสินกิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
568 นางลัดดา กฤษดากรชัย ครูโรงเรียนวัดใดใหญ่ กรรมการ ตัดสินกิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
569 นางรุ่งทิพย์ อุ่นอนันต์ ครูโรงเรียนอนุบาลเพนียด กรรมการ/เลขานุการ ตัดสินกิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
570 นายสุเทพ พงคชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร ประธานกรรมการดำเนินงานช่วงชั้นป.1-3 สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
571 นายจักร์รินทร์ พ่วงพี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ เจ้าหน้าที่จัดการระบบคะแนนสาระศิลปะ
572 นายรณชัย ทีมีศรี ครูโรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร กรรมการ/เลขานุการฝ่ายสถานที่และประสานงาน สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
573 นางรัชวรรณ นรสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) กรรมการ/เลขานุการฝ่ายสถานที่และประสานงาน สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
574 นางวงพร ไพรวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) กรรมการ/เลขานุการฝ่ายสถานที่และประสานงาน สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
575 นางสาวเขมรินทร์ บุญมี ครูธุรการโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) กรรมการ/เลขานุการฝ่ายสถานที่และประสานงาน สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
576 นางสาวประไพ อุบลทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุสาระภาษาไทย
577 นางธนนันท์ ถนอมวงศ์ ครูโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) กรรมการและเลขานุการบันทึกทำผลการแข่งขันสาระภาษาไทย
578 นางจินตนา แย้มยิ้ม ครูโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ประธานกรรมการรับรายงานตัวสาระภาษาไทย
579 นางรันทม คำชามา ครูโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) กรรมการรับรายงานตัวสาระภาษาไทย
580 นางเบญจพร มณีโชติ ครูโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) กรรมการรับรายงานตัวสาระภาษาไทย
581 นางกานดา พูลอำไภย์ ครูโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) กรรมการรับรายงานตัวสาระภาษาไทย
582 นางดรุณี คัมภ์วีระ ครูโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) กรรมการรับรายงานตัวสาระภาษาไทย
583 นางวัชรีย์ ศิริเสรี ครูโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) กรรมการรับรายงานตัวสาระภาษาไทย
584 นางเพชรรัตน์ วลัย ครูโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) กรรมการรับรายงานตัวสาระภาษาไทย
585 นางสุรีรัตน์ ฉ่ำชุ่ม ครูโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) กรรมการรับรายงานตัวสาระภาษาไทย
586 นางวันเพ็ญ เจริญหลาย ครูโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) กรรมการรับรายงานตัวสาระภาษาไทย
587 นางทิวา หมดมลทิน ครูโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) กรรมการรับรายงานตัวสาระภาษาไทย
588 นางธนนันท์ ถนอมวงศ์ ครูโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) กรรมการรับรายงานตัวสาระภาษาไทย
589 นางจินตนา แย้มยิ้ม ครูโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่สาระภาษาไทย
590 นางศุภิริ ชาดวง ครูโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราราษฎร์รังสฤษฎ์) ประธานกรรมการ ตัดสินกิจกรรมมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
591 นางพรสวรรค์ ทองกู่ ครูโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย กรรมการ ตัดสินกิจกรรมมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
592 นางอาริษา ช่วยบุญ ครูโรงเรียนบ้านหลุมข้าว กรรมการ ตัดสินกิจกรรมมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
593 นางรุจิรา เดชศรี ครูโรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย กรรมการ ตัดสินกิจกรรมมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
594 นางวิไลลักษณ์ จึงจรรยา ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) กรรมการ/เลขานุการ ตัดสินกิจกรรมมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
595 นางพรสุดา สังษิณวัตร ครูโรงเรียนซอยพิเศษ สาย 2 ซ้าย ประธานกรรมการ ตัดสินกิจกรรมสวดมนต์แปล ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาปีที่1-3 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
596 นางแก้วใจ ชัยอินทร์ ครูโรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1 กรรมการ ตัดสินกิจกรรมสวดมนต์แปล ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาปีที่1-3 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
597 นางรัชนี จันทบาล ครูโรงเรียนวัดบ้านทราย กรรมการ ตัดสินกิจกรรมสวดมนต์แปล ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาปีที่1-3 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
598 นางวารุณี โพสิโสภณ ครูโรงเรียนวัดตะเคียน กรรมการ ตัดสินกิจกรรมสวดมนต์แปล ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาปีที่1-3 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
599 นางสุพรทิพย์ ดิษสร ครูโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย กรรมการ/เลขานุการ ตัดสินกิจกรรมสวดมนต์แปล ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาปีที่1-3 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
600 นายประชา ป้อมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย ประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
601 นายถาวร คำเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
602 นายรณชัย ทีมีศรี ครูโรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร กรรมการฝ่ายประเมินผล สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
603 นายสมบัติ มีทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) กรรมการฝ่ายประเมินผล สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
604 นางวงพร ไพรวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) กรรมการฝ่ายประเมินผล สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
605 นางอรุณีย์ ไชยเสนา ครูโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) กรรมการฝ่ายประเมินผล สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
606 นายอมรเทพ ผ่องจิตร์ ธุรการโรงเรียนซอย ๕ สาย ๒ ซ้าย กรรมการฝ่ายประเมินผล สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
607 นายพิสุจน์ ทาบคำ ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยส้ม กรรมการฝ่ายประเมินผล สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
608 นางสุพรทิพย์ ดิษสร ครูโรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย กรรมการฝ่ายประเมินผล สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
609 นางสาวสุกัญญา ดอนโพธิ์ศรี ครูโรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย กรรมการฝ่ายประเมินผล สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
610 นางสาวสิริกร กระสาทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.ลบ.1 กรรมการ/เลขานุการ คณะกรรมการที่ปรึ่กษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
611 นางพรทิพย์ ผลเต็ม ครูโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย กรรมการ/เลขานุการ ฝ่ายประเมินผล สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
612 นางอำไพ เนตรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหลวง รองประธานกรรมการดำเนินงานช่วงชั้น ป.1-3 สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
613 นายวิศณุ อดิศรชูชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ รองประธานกรรมการดำเนินงานช่วงชั้น ป.1-3 สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
614 นางอรัญญา งามระยิบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านมะม่วงอยู่ประยงค์ คณะกรรมการประสานงานกิจกรรม กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
615 นางนงลักษณ์ ไล้ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยวด คณะกรรมการประสานงานกิจกรรม กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
616 นางอำไพ เนตรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหลวง คณะกรรมการประสานงานกิจกรรม กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
617 นางอุไรวรรณ อมรพันธางค์ ครูโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายประเมินผล สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
618 นางสาวธิดารัตน์ จันทร์ทวี ธุรการโรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายประเมินผล สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
619 นางกาญจนา กระตุดเงิน ธุรการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑(บ้านหัวช้าง) กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายประเมินผล สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
620 นายพงษารัตน์ เย็นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองเม่า กรรมการดำเนินงานช่วงชั้นป.1-3 สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
621 นายทวีศักดิ์ วีระประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาสมอคอน กรรมการดำเนินงานช่วงชั้นป.1-3 สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
622 นายสติ สุขชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำตะโก กรรมการดำเนินงานช่วงชั้นป.1-3 สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
623 นายรุ่งศักดิ์ โพธิ์ช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองปลาดุก กรรมการดำเนินงานช่วงชั้นป.1-3 สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
624 นางสาวนภาพรรณ ม้วนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา กรรมการดำเนินงานช่วงชั้นป.1-3 สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
625 นางสาวดวงรัตน์ วีระประสิทธิ์ ครูโรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร กรรมการ/เลขานุการดำเนินงานช่วงชั้นป.1-3 สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
626 นางสาวบรรจบ กิตติกุล ครูโรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานช่วงชั้นป.1-3 สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
627 นายถาวร คำเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) ประธานกรรมการดำเนินงานช่วงชั้น ป.4-6 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
628 นายสมเกียรติ มิ่งสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวสำโรง รองประธานกรรมการดำเนินงานช่วงชั้น ป.4-6 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
629 นางพรทิพย์ ทองอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ฯ รองประธานกรรมการดำเนินงานช่วงชั้น ป.4-6 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
630 นายสมศักดิ์ นามเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะวิมุติตาราม กรรมการดำเนินงานช่วงชั้น ป.4-6 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
631 นางนงลักษณ์ ไล้ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยวด กรรมการดำเนินงานช่วงชั้น ป.4-6 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
632 นายโสพล แก้วเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคงคาราม กรรมการดำเนินงานช่วงชั้น ป.4-6 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
633 นายชำนาญ ศรีงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านลาด กรรมการดำเนินงานช่วงชั้น ป.4-6 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
634 นางสาวอุษา หาชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะค่า กรรมการดำเนินงานช่วงชั้น ป.4-6 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
635 นางธนภร หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชีแวะ กรรมการดำเนินงานช่วงชั้น ป.4-6 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
636 นางสาวสิริกร กระสาทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต1 กรรมการดำเนินงานช่วงชั้น ป.4-6 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
637 นายรณชัย ทีมีศรี ครูโรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร กรรมการ/เลขานุการดำเนินงานช่วงชั้น ป.4-6 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
638 นางรัชวรรณ นรสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง) กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานช่วงชั้น ป.4-6 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
639 นางอุไรวรรณ อมรพันธางค์ ครูโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง) กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานช่วงชั้น ป.4-6 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
640 นางยุพาพร ศิริมากร ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการฝ่ายอำนวยการจัดสถานที่และเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันเล่านิทานประกอบท่าทาง ระดับปฐมวัย
641 นางบุบผา สุขมาก ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวลงทะเบียนการแข่งขันเล่านิทานประกอบท่าทาง ระดับปฐมวัย
642 นางสุดหล้า แก้วดวงงาม ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวลงทะเบียนการแข่งขันเล่านิทานประกอบท่าทาง ระดับปฐมวัย
643 นางปิยะพร สุ่นปาน ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวลงทะเบียนการแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย
644 นางรนุชสรา พางาม ธุรการโรงเรียน เจ้าหน้าที่จัดการระบบคะเเนนสาระศิลปะ-ทัศนศิลป์
645 นางสาววัลนิษา โสตถิพรรณ์ ธุรการโรงเรียนบ้านสระเตย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดการระบบคะเเนนสาระศิลปะ-ทัศนศิลป์
646 นางฉวีวรรณ พิบูลธนกิตติ ธุรการโรงเรียนชุบศรฯ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดการระบบคะเเนนสาระศิลปะ-ทัศนศิลป์
647 นางสมสุรีย์ ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลผลการแข่งขันการเล่านิทานประกอบท่าทาง ระดับปฐมวัย
648 นางนารีรัตน์ ชื่นชมบุญ ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการฝ่ายสวัสดิการ การแข่งขันเล่านิทานประกอบท่าทาง ระดับปฐมวัย
649 นางวิไลภรณ์ โพธิ์บุคดี ครู โรงเรียนบ้านหนองแขม เจ้าหน้าที่จัดการระบบคะแนนสาระวิทยาศาสตร์(ระดับประถมศึกษา)
650 นางวิภา ยศเรือง ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลผลการแข่งขันการสร้างภาพดัวยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย
651 นางอัญญณพัชร์ เจ้าสกุลสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวลงทะเบียนการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย
652 นางอรทิพย์ มัชฌิมสถิตย์ ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวลงทะเบียนการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย
653 นางทิพวรรณ รัศมี ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการฝ่ายอำนวยการจัดสถานที่และเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย
654 นางอุไร คีรี ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลผลการแข่งขันวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ระดับปฐมวัย
655 นางแก้วกัลยาณี เทพพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวลงทะเบียนการแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย
656 นางนิภา ใยบัวเอี่ยม ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการฝ่ายอำนวยการจัดสถานที่และเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันปั้นดินนัำมัน ระดับปฐมวัย
657 นายทน เขตกัน ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสิน ผู้ทรงคุณวุฒิ มีหน้าที่ตัดสินกิจกรรมแข่งขันทุกประเภทของกลุ่มสาระศิลปะ (สาขาทัศนศิลป์)
658 นายนิวัฒน์ เวชศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี คณะกรรมการตัดสิน ผู้ทรงคุณวุฒิ มีหน้าที่ตัดสินกิจกรรมแข่งขันทุกประเภทของกลุ่มสาระศิลปะ (สาขาทัศนศิลป์)
659 นายเสรี แก้ววิเชียร มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี คณะกรรมการตัดสิน ผู้ทรงคุณวุฒิ มีหน้าที่ตัดสินกิจกรรมแข่งขันทุกประเภทของกลุ่มสาระศิลปะ (สาขาทัศนศิลป์)
660 นางสุปราณี สุระชลภูมิ ครูโรงเรียนพระนารายณ์ คณะกรรมการตัดสิน ผู้ทรงคุณวุฒิ มีหน้าที่ตัดสินกิจกรรมแข่งขันทุกประเภทของกลุ่มสาระศิลปะ (สาขาทัศนศิลป์)
661 นายสมชาย แสงอิ่ม ครูโรงเรียนพระนารายณ์ คณะกรรมการตัดสิน ผู้ทรงคุณวุฒิ มีหน้าที่ตัดสินกิจกรรมแข่งขันทุกประเภทของกลุ่มสาระศิลปะ (สาขาทัศนศิลป์)
662 นายนันทนิท นันทศรี ครูโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสิน ผู้ทรงคุณวุฒิ มีหน้าที่ตัดสินกิจกรรมแข่งขันทุกประเภทของกลุ่มสาระศิลปะ (สาขาทัศนศิลป์)
663 นายอรรถบดี วิศิษฏ์วัฒน์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี คณะกรรมการตัดสิน ผู้ทรงคุณวุฒิ มีหน้าที่ตัดสินกิจกรรมแข่งขันทุกประเภทของกลุ่มสาระศิลปะ (สาขาทัศนศิลป์)
664 นายวีระพล พรหมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงพลับ คณะกรรมการกลาง การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสารการเรียนรู้ศิลปะ- ทัศนศิลป์
665 นางธนภร หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชีแวะ คณะกรรมการกลาง การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสารการเรียนรู้ศิลปะ- ทัศนศิลป์
666 นายไพฑูรย์ เฮงเจริญ ครูโรงเรียนวัดดงพลับ คณะกรรมการกลาง การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสารการเรียนรู้ศิลปะ- ทัศนศิลป์
667 นางทองทิพย์ ศรีเมือง ครูโรงเรียนบ้านเขาทับควาย คณะกรรมการกลาง การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสารการเรียนรู้ศิลปะ- ทัศนศิลป์
668 นางทุเรียน เอียการนา ครูโรงเรียนบ้านโคกตูม คณะกรรมการกลาง การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสารการเรียนรู้ศิลปะ- ทัศนศิลป์
669 นางจิรรัตน์ ชื่นชวน ครูโรงเรียนบ้านสระเตย คณะกรรมการกลาง การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสารการเรียนรู้ศิลปะ- ทัศนศิลป์
670 นางสำเนียง สุขรักษ์ ครูโรงเรียนชุบศร คณะกรรมการกลาง การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสารการเรียนรู้ศิลปะ- ทัศนศิลป์
671 นางฉวีวรรณ พิบูลธนกิตติ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนชุบศรฯ คณะกรรมการกลาง การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสารการเรียนรู้ศิลปะ- ทัศนศิลป์
672 นางรนุชสรา พางาม เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดดงพลับ คณะกรรมการกลาง การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสารการเรียนรู้ศิลปะ- ทัศนศิลป์
673 นางสาววัลนิษา โสตถิพรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านสระเตย คณะกรรมการกลาง การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสารการเรียนรู้ศิลปะ- ทัศนศิลป์
674 นางสาวชุติมา พรหมรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยแก้ว ประธานกรรมการฝ่ายต้อนรับ
675 นางกุลนิตย์ ศักดิ์สุภา ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการฝ่ายจัดทำประกาศผลการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย
676 นางสายพันธ์ โอมะคุปต์ ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการฝ่ายจัดทำประกาศผลการแข่งขันวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ระดับปฐมวัย
677 นางปิยะนาถ เกิดโภคา ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวลงทะเบียนการแข่งขันวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ระดับปฐมวัย
678 นางสาวอัจฉรา อัจฉริยพงศ์ธร ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวลงทะเบียนการแข่งขันวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ระดับปฐมวัย
679 นายอนุสรณ์ นารถ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการฝ่ายอำนวยการจัดสถานที่และเตรียมอุปกรณ์แข่งขันวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ระดับปฐมวัย
680 น.ส.วิรัชฎาพร ภาคากิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการปฐมวัย
681 นางอารีย์ ปานถม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการปฐมวัย
682 นายเกษม เขียวสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการปฐมวัย
683 นางประภา วรสุขขัง รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการปฐมวัย
684 นายสุนทร ทับทิมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการปฐมวัย
685 นายไพรัช ปั้นสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมุจลินท์ กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการปฐมวัย
686 นายถาวร คำเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกะเทียมฯ กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการปฐมวัย
687 นายหล้า พูลสุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังจั่น กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการปฐมวัย
688 นายบุรินทร์ สิงห์โต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกตุ กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการปฐมวัย
689 นางอรทิพย์ มัชฌิมสถิตย์ ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการปฐมวัย
690 นางนิภา ใยบัวเอี่ยม ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการปฐมวัย
691 นางมาริสา หิรัญพรสวรรค์ ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการปฐมวัย
692 นางนารีรัตน์ ชื่นชมบุญ ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการปฐมวัย
693 นางปริศนา มานะกิจ ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการปฐมวัย
694 นางรัชนี สาระพันธุ์ ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการปฐมวัย
695 นางวิภา ยศเรือง ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการปฐมวัย
696 นางวรรณา สุนานันท์ ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการปฐมวัย
697 นางแก้วกัลยาณี เทพพันธุ์ ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการปฐมวัย
698 นางบุบผา สุขมาก ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการปฐมวัย
699 นางทิพวรรณ รัศมี ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการปฐมวัย
700 นางปิยะพร สุ่นปาน ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการปฐมวัย
701 นางมาลี ประทุม ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการปฐมวัย
702 นางกุลนิตย์ ศักดิ์สุภา ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการปฐมวัย
703 นางสมสุรีย์ ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการปฐมวัย
704 นางอัญญณพัชร์ เจ้าสกุลสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการปฐมวัย
705 นางสุดหล้า แก้วดวงงาม ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการปฐมวัย
706 นางอุไร คีรี ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการปฐมวัย
707 นายอนุสรณ์ นารถ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการปฐมวัย
708 นางยุพาพร ศิมากร ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการปฐมวัย
709 นายอภิศักดิ์ พาณิชย์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการปฐมวัย
710 นายประทวน นกยูงแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบก รองประธานศูนย์พัฒนาวิชาการปฐมวัย
711 นายรุ่งเรือง พงษ์ยี่หวา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด รองประธานศูนย์พัฒนาวิชาการปฐมวัย
712 น.ส.นงลักษณ์ ทุมาภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี รองประธานศูนย์พัฒนาวิชาการปฐมวัย
713 น.ส.เรวดี เอี่ยมจินตนากิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการปฐมวัย
714 นางปิยะนาถ เกิดโภคา ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการปฐมวัย
715 นางสาวอัจฉรา อัจฉริยพงศ์ธร ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการปฐมวัย
716 นางสายพันธ์ โอมะคุปต์ ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูลการแข่งขันในระบบประจำศูนย์พัฒนาวิชาการปฐมวัย
717 นางปริศนา มานะกิจ ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการฝ่ายสวสดิการ การแข่งขันวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ระดับปฐมวัย
718 นายสัญชัย กัญญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกระเบื้อง กรรมการดำเนินงานสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
719 นายปกิต ใจกว้าง รองผู้ตรวจการลูกเสือ ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กรรมการดำเนินงานสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
720 นายมาโนช เนื่องจากอวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางพึ่ง กรรมการดำเนินงานสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
721 นายประสิทธิ์ ทองหล่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางงา กรรมการดำเนินงานสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
722 นายบัว โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองมน กรรมการดำเนินงานสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
723 นายดิลก รัตนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนศึกษา กรรมการดำเนินงานสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
724 นายสุรัช พิมพาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลปัทมาคม กรรมการดำเนินงานสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
725 นางรัตณา สุนันทวนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ กรรมการดำเนินงานสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
726 นางสำอาง พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวบึง กรรมการดำเนินงานสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
727 นายเหลา พันธ์ุทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสนามไชย กรรมการดำเนินงานสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
728 นายเกษม เขียวสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง กรรมการดำเนินงานสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
729 นายชาติชาย กันทะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวุ้ง กรรมการดำเนินงานสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
730 นางสาวชุติมา พรหมรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยแก้ว กรรมการดำเนินงานสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
731 นายพันธวิชญ์ เลี้ยงชีพชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสายห้วยแก้ว กรรมการดำเนินงานสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
732 นายวรรรณะ กุดเปล่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ กรรมการดำเนินงานสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
733 นางอรัญญา งามระยับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนทอง กรรมการดำเนินงานสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
734 นางชุดา รัตนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนางาม กรรมการดำเนินงานสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
735 นายบรรจงศักดิ์ ทองอิ่ม ครูโรงเรียนบ้านโคกสุข กรรมการดำเนินงานสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
736 นายประวิทย์ รอดน้อย ครูโรงเรียนวัดสายห้วยแก้ว กรรมการดำเนินงานสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
737 นายบุรินทร์ สิงห์โต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกตุ กรรมการดำเนินงานสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
738 นางกาญจนา กลั่นเชื้อ ครู โรงเรียนบ้านเขาทับควาย ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
739 นางสาวสุนันทา กองตาพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดหนองเมือง กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
740 นางกิ่งกาญจน์ ปราชญา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเขาทับควาย กรรมการและเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
741 นางมาลี สืบกระแส ผู้อำนวยกการกลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการที่ปรึกษากลุ่มพัฒนาผู้เรียน
742 นางศรีวิภา สมัครการ ศึกษานิเทศก์ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการที่ปรึกษากลุ่มพัฒนาผู้เรียน
743 นางสุนทรี ศุภลักษณ์หิรัญ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลบ.1 กรรมการที่ปรึกษากลุ่มพัฒนาผู้เรียน
744 นางชนิกานต์ วงศ์กิตติวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลบ.1 กรรมการที่ปรึกษากลุ่มพัฒนาผู้เรียน
745 นางกิ่งกาญจน์ ปราชญา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเขาทับควาย เจ้าหน้าที่จัดการระบบคะแนน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
746 นายชนม์ พานิชชอบ รองผู้อำนวยการ สพป.ลบ.1 รองประธานกรรมการ
747 นายสุทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลบ.1 รองประธานกรรมการ
748 นายมนตรี สืบสิงห์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลบ.1 รองประธานกรรมการ
749 นายสมเกียรติ ศรีประสาน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อเงิน รองประธานกรรมการ
750 นายสามารถ อ่อนไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงน้อย รองประธานกรรมการ
751 นายเฉลา คอนขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ รองประธานกรรมการ
752 นายไพฑูรย์ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุมข้าว รองประธานกรรมการ
753 นายสุชิน ตุลาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามเรือน(วันครู ๒๕๐๐) รองประธานกรรมการ
754 นายทัพชัย แย้มชุมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตองปุ รองประธานกรรมการ
755 นางวรรณา สุนานันท์ ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี รองประธานกรรมการตัดสิน กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
756 นางเพ็ญศรี จันทร์อินทร์ ครู โรงเรียนวัดโบสถ์ กรรมการดำเนินงาน สาระวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
757 นางสาวสุนันทา กองตาพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดหนองเมือง กรรมการดำเนินงาน สาระวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
758 นางปิยะวรรณ แม้นญาติ ครู โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร กรรมการดำเนินงาน สาระวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
759 นางกาญจนา กลั่นเชื้อ ครู โรงเรียนบ้านเขาทับควาย กรรมการและเลขานุการดำเนินงาน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
760 นางกิ่งกาญจน์ ปราชญา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเขาทับควาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน สาระวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
761 นายบรรจงศักดิ์ ทองอิ่ม ครูโรงเรียนบ้านโคกสุข กรรมการตัดสินการผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-ป.3
762 นายประวิทย์ รอดน้อย ครูโรงเรียนวัดสายห้วยแก้ว กรรมการตัดสินการผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-ป.3
763 นายขวัญชัย แสงเดือน ครูโรงเรียนวัดห้วยกรวด กรรมการตัดสินการผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-ป.3
764 นางกฤติยาภรณ์ โพธิ์ทอง ครูโรงเรียนวัดเทพอำไพ กรรมการตัดสินการผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-ป.3
765 นางขวัญใจ ทองปาน ครูโรงเรียนวัดท่าช้าง กรรมการตัดสินการผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-ป.3
766 นางสุกัญญา นวลแสง ครูโรงเรียนวัดห้วยแก้ว กรรมการตัดสินการผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-ป.3
767 นายสุริยา สีขาว ครูโรงเรียนวัดน้ำจั้น กรรมการตัดสินการผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-ป.3
768 นางอารมณ์ พุ่มบานเย็น ครูโรงเรียนบ้านหนองนางาม กรรมการตัดสินการผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-ป.3
769 นางนาตยา สนั่นเมือง ครูโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า กรรมการตัดสินการผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-ป.3
770 นางสาวผกาวรรณ เอกวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านซับเสือแมบ กรรมการตัดสินการผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-ป.3
771 นางสาวนฤมล อ่วมท่าวุ้ง ครูโรงเรียนบ้านหนองนางาม กรรมการตัดสินการผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-ป.3
772 นายมาโนช เนื่องจาอวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางพึ่ง กรรมการที่ปรึกษาการผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-ป.3
773 นายมาโนช เนื่องจากอวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางพึ่ง กรรมการที่ปรึกษาการผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-ป.3
774 นายสมศักดิ์ อิ่มเอิบ ครูโรงเรียนวัดมุจลินท์ ประธานกรรมการการผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-ป.3
775 นางลำจวน ถ้ำหิน ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ กรรมการและเลขานุการ การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1- ป.3
776 นายวิเชียร วงษ์นิ่ม ครูโรงเรียนวัดสนามไชย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-ป.3
777 นายวรรณะ กุดเปล่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
778 นางพรทิพย์ ทองอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ กรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
779 นางอำไพ เนตรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหลวง กรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
780 นางอรัญญา งามระยับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนทอง กรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
781 นางนงลักษณ์ ไล้ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยวด กรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
782 นายสมบัติ มีทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) กรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
783 นางอรุณีย์ ไชยเสนา ครูโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) กรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
784 นางอุไรวรรณ อมรพันธางค์ ครูโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) กรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
785 นางมาลี ประทุม ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการฝ่ายจัดทำประกาศผลการแข่งขันเล่านิทานประกอบท่าทาง ระดับปฐมวัย
786 นางรัชนี สาระพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลผลการแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายสมพงษ์ เพชรหมื่นไวย 085-406-1016 sup_sompong@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]