รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
วันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 1. เด็กหญิงกันณวีร์  นาคปานเสือ
 
1. นางนุชนารถ  ถึงสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเทพวิทยาลัย 1. เด็กหญิงอธิชา  เริงอาจ
 
1. นางสาวพรสวรรค์  บุญหนุน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กชายอรรถพล  มุระพันธ์
 
1. นางสาวจันทิมา  ผลอินทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงกันยรัตน์  ทนุผล
 
1. นางกมลมาลย์  ช้อยแสง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงพรลภัส  อุ่นใจ
 
1. นางสาวอรุณรุ่ง  ศรีสุพรรณ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 1. นางสาวชลลดา  ลิ้มสมบุญ
 
1. นางพัชรีย์  คงมั่น
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวงกฎ 1. เด็กหญิงสิริวิมล  บุญมี
 
1. นางสุพร  ชื่นหทัย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมหาสอน "ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์" 1. เด็กชายชนาธิป  มีประโคน
 
1. นายจำนงค์  เพชรรัตน์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 1. เด็กหญิงจิรกนกกาญจน์  หมทอง
 
1. นางจิรพร  งวดชัย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.79 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกลำพานวิทยา 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  บางน้อย
2. เด็กหญิงสุกัญญา  มณีแก้ว
3. เด็กหญิงสุนันทา  ดำสกุล
 
1. นางรัตนา  กางกรณ์
2. นางสาวสายหยุด  แก้วสว่าง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดารัตน์ 1. เด็กชายกีรติ  ทองหวย
2. เด็กหญิงพิชญ์นรี  เพ็งอินทร์
 
1. นางสมร  หน่องพงษ์
2. นางสุจิตรา  บุญโพธิ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายสิทธา  ชาลี
 
1. นางกาญจนา  ศรีสวัสดิ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายธนภัทร  สังข์วงค์
 
1. นางวิยะดา  เขียวขจี
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสะแกราบ 1. เด็กชายพรเทพ  เทาดี
 
1. นางเกื้อกูล  โรคาพ่าย
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตองปุ 1. เด็กหญิงณัชชา  แก้วพินิจ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงอรไพลิน  ประทุมมาลย์
 
1. นางรวงพร  ภูเจริญ
2. นางณฑริกานต์  ผ่องแผ้ว
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 1. เด็กหญิงณัฐสุรางค์  คำพิลา
2. เด็กหญิงประภัสสร  พิลา
3. เด็กหญิงสุนิศา  กำเนิดดวง
 
1. นางสาวปิยะพร  ป้อมเกษตร์
2. นางธนาภรณ์  รักษ์มณี
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1. เด็กหญิงชนาภา  อ่อนตา
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เยาวลออง
3. เด็กหญิงพรอิศวเรศ  หิรัญประทีป
 
1. นางธิติมา  ศรีหมุน
2. นางสุกัญญา  บุญอนันต์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตองปุ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ปานพลอย
2. เด็กหญิงวิระพร  ขัณะษา
3. เด็กหญิงสุปราณี  พัฒนจันทร์
 
1. นางรวงพร  ภูเจริญ
2. นายสุรพงษ์  มากมี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กชายบุญพิทักษ์  เพ็งอบเชย
2. เด็กชายอนุชา  อาสานอก
 
1. นางสาวนวลสวาท  เพ็ชรสุขุม
2. นางอนงค์ลักษณ์  เย็นภากนกโชติ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงรุ่งกานต์  เคนพรม
2. เด็กหญิงวริศรา  ดิษฐพงษ์
 
1. นางจริยาพร  เสริมศาสตร์
2. นางสาวณัฐธยาน์  สมชนะ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กหญิงวิภาดา  พุ่มพวง
 
1. นางสมพร  คณโฑทอง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กหญิงกัลยาณี  คงสถิตย์
 
1. นางสมพร  คณโฑทอง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายฐานทัพ  เดชธงไชย
 
1. นางสาวฐิติชญาน์  ถาวรสารี
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงธัญชนก  ทองอินทร์
2. เด็กหญิงพิมนดา  ใจกาศ
3. เด็กชายศุภกรณ์  ภู่ขาว
 
1. นางรุ่งทิวา  มูลละ
2. นางมาลี  เสนารายณ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถนนแค 1. เด็กหญิงนิติยา  สืบสายกลิ่น
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ผ่องผิว
3. เด็กหญิงสุมิตตา  เทียมทอง
 
1. นางพรรณปมนพร  พิมพ์พืชน์
2. นางสาวอรอนงค์  กว้างนอก
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายนวพล  นิ่มประสารทรัพย์
2. เด็กหญิงปิ่นดาว  อยู่นุช
3. เด็กชายสมัคร์พนธ์  ลุประสงค์
 
1. นางวรนาฏ  ศิริปัญญา
2. นางอารมย์  ศรีผ่าน
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเมือง 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  แก้วกัลยา
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ปัตแวว
3. เด็กหญิงสุภชา  ฉลาดทำ
 
1. นางสาวสุนันทา  กองตาพันธุ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงพัชรพร  สมบัติพิบูลย์
2. เด็กหญิงอนัญญา  ตันติผาติ
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  พุ่มสำเภา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงประภาศรี  รักษาพล
2. นางกรรณิการ์  ขอสินกลาง
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กชายภาคภูมิ  ใจเด็ด
2. เด็กชายภาคีนัย  บัวปล้อง
3. เด็กชายอณุพงษ์  เตชะวานิช
 
1. นางกาญจนา  กลั่นเชื้อ
2. นางกิ่งกาญจน์  ปราชญา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสะแกราบ 1. เด็กหญิงพลอย  เปียนุ่ม
2. เด็กหญิงสลิลา  ใจตรงกล้า
3. เด็กหญิงแพร  เปียนุ่ม
 
1. นายวิชา  จรเดช
2. นางอุดมลักษณ์  ภัทรกาญจนานนท์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสะแกราบ 1. เด็กหญิงฐิติพร  ทองสุข
2. เด็กหญิงสุจิตรา  สังคะอ้น
3. เด็กหญิงอาภัสรา  นาคสุข
 
1. นายวิิชา  จรเดช
2. นางอุดมลักษณ์  ภัทรกาญจนานนท์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายสุรชัย  เทศสลุด
2. เด็กชายสุรโชค  เทศสลุด
 
1. นายนพรัตน์  ใจอารีย์
2. นางสาวจำเรียง  บางเลา
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาหนีบ 1. เด็กหญิงชลธิชา  สาระยิ่ง
2. เด็กชายรุ่งรัตน์  ลาเกลี้ยง
 
1. นางสุพิชฌาย์  เหล็กเพ็ชร์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 1. เด็กชายชลันธร  แก่นพรม
2. เด็กชายเอกวัฒน์  อุดมพร
 
1. นายฉลอง  สุดแสวง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กชายขันติพล  ทองกระจ่่าง
2. เด็กชายสิริวัฒน์  สังข์ศิริ
 
1. นายชำนาญ  จันทร์อินทร์
2. นางโกสุม  เพ็งภู่
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา 1. เด็กชายพีรภัทร์  ปานสีลา
2. เด็กชายสุทธิภัทร  บานเย็น
 
1. นายณรงค์กร  ฆ้องลา
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางลี่ 1. เด็กชายอัศวิน  เซี๊ยะสกุล
2. เด็กชายอาทิตย์  นุดนาบี
 
1. นางสังเวียน  ทองใบ
2. นางสาววลีภรณ์  พูลยิ่ง
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 1. เด็กชายณรงฤทธิ์  วารักดี
2. เด็กชายมนตรี  หอทอง
 
1. นางสาวสายทอง  จำปาทอง
2. นายธีรศักดิ์  อยู่วัฒนา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงกชพรรณ  จันทร
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญรวม
3. เด็กหญิงภคพร  โพธิ์สุนทร
4. เด็กหญิงอนนต์พร  จำปา
5. เด็กหญิงเขมิกา  บุญเพียร
 
1. นางรัชนี  เสนาะดี
2. นางสาวชนัญญา  นาแซง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ด้วงหิรัญ
2. เด็กหญิงชนาธิป  กองลำเจียก
3. เด็กหญิงชิดชนก  รุ่งพึ่ง
4. เด็กหญิงพัชราภา  อุตมาศูรย์
5. เด็กหญิงวิมุตตา  วิทยาภัค
 
1. นางสาวประภาศรี  วิลาสุวรรณ
2. นายอร่าม  สุนานันท์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 1. เด็กหญิงกรกมล  สวัสดี
2. เด็กหญิงชุติมา  ทองมาเต็ม
3. เด็กหญิงศุภมาศ  ศรีจันทรวงศ์
4. เด็กหญิงสุชามาศ  อาจขำ
5. เด็กหญิงสุพัตรา  ผมงาม
 
1. นางภาราดา  สวัสดี
2. นางสาวสุพิธ  ศรีจันทรวงศ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกหม้อ 1. เด็กหญิงกชพร  เพชรดีศรีสมบัติ
2. เด็กหญิงกรทิพย์  ภูนามูล
3. เด็กหญิงกฤษฎาพร  พรหมมา
4. เด็กหญิงวรรณิษา  ศิริปาน
5. เด็กหญิงอาภัสรา  ผูกพันธ์
 
1. นางเพชรา  ฤกษ์ดี
2. นางสาวอารีรัตน์  อ่ำสงวน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กหญิงจริญญา  สมสี
2. เด็กหญิงชลธิชา  งามแท้
3. เด็กชายพศิน  ใบกว้าง
4. เด็กหญิงอภิญญา   หน่อกลาง
5. เด็กหญิงเกวลิน  ข้อกิ่ง
 
1. นางสาวทองประชิด   ชินบุตร
2. นางปราณี  ธีรพรวงษ์งามดี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กชายกรกฤต   สินปะรุ
2. เด็กหญิงกุสุมา  นวลประเสิรฐ
3. เด็กหญิงนิรัชชา  คันทะมูล
4. เด็กหญิงพรลภัส  ป้อมบุบผา
5. เด็กหญิงสุวิชา  ปิ่นสุวรรณ
 
1. นางอาริษา  ช่วยบุญ
2. นางสาวรัตติญา  นวลจันทร์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เมฆสวรรค์
2. เด็กหญิงณัฏฐิณิชา  เดชสนธิ
3. เด็กหญิงภัคจีรา  เอี่ยมคง
4. เด็กหญิงวรรณ์วิษา  ทองแผ่น
5. เด็กหญิงแพทองธาร  พลอยโพธิ์
 
1. นายเอื้ออังกูร  เอี่ยมประภาศ
2. นายธนากูล  ผิวจันทร์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงพิรัตน์ดา  เจริญวงศ์
 
1. นางพนมพร  ชัยตระกูล
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงจิราพัสตร์  จิรสินปราชญ์
 
1. นางฉลอง  มามี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย 1. เด็กชายมงคลชัย  พงศาปาน
 
1. นางพรทิพย์  ผลเต็ม
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  พ่วงวงษ์
2. เด็กชายพิพัฒน์  มาตทะวัน
 
1. นางอรทัย  นกยูงแดง
2. นางชูกิจ  แก้วเหล็ก
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ทำคำภา
2. เด็กชายพิชานันท์  คงเกษม
 
1. นางนภัสวรรณ์  แก้วงาม
2. นางวัชรีย์  ศิริเสรี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายธนกร  จันทร์พวง
2. เด็กหญิงอทิตตยา  ดวงอาจ
 
1. นางสุภศิริ  ชาดวง
2. นางจารุนันท์  คงพันธุ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแขม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ธิจันทร์ดา
2. เด็กหญิงกาญจนา  จันทร์สังข์
3. เด็กหญิงจันเพ็ญ  จิตภักดี
4. เด็กชายปรมี  โคตรปัญญา
5. เด็กหญิงพฤกษา  เข้มแข็ง
6. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  พร้อมเพรียง
7. เด็กหญิงศศิวิมล  บุตรจันทร์
8. เด็กหญิงอริสา  จันทะคุ่ย
9. เด็กหญิงอัญชญาฎา  พิมพ์เกษม
10. เด็กหญิงอารีรัตน์  คำสอง
 
1. นางสาวกมลรัตน์  พงศรีพันธ์
2. นางอรนุช  นาคประสิทธิ์
3. นายสถาพร  นาเจริญ
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 85.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงกัลยกร  ฉิมมา
2. เด็กหญิงชณากานต์  โพธิ์งาม
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  นางงาม
4. เด็กหญิงฐิติชญา  ปลิ่นกลอง
5. เด็กหญิงณัฐกานต์  ประทีปถาวร
6. เด็กหญิงนวรัตน์  ทิพย์ทวี
7. เด็กหญิงนุชนาฎ  ใจสอาด
8. เด็กหญิงพัชรภา  แหยมทิพย์
9. เด็กหญิงพิชญาภา  ราศรี
10. เด็กหญิงภัทรวดี  ภู่ดำรงค์
11. เด็กหญิงมณีเมขลา  ขะวงษ์
12. เด็กหญิงรัตติกาล  ยอดบุรุษ
13. เด็กหญิงลภัสรดา  สุธาทัศน์
14. เด็กหญิงวิลาสินี  พลประเสริฐ
15. เด็กหญิงแพรวพิมล  ผิวผ่อง
 
1. นางสุพัตรา  พนมมาศ
2. นายประสิทธิชัย  เขาแก้ว
3. นางเบญจวรรณ  ดวงสีทา
4. นางสาวอังศนา  กุมภาพันธ์
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กหญิงกลิกา  แสงวงษ์
2. เด็กหญิงณัฐญา  แสนสุข
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ  หน่ายสังขาร
4. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ศรีวิชัย
5. เด็กหญิงนิตดา  มงคลทอง
6. เด็กหญิงปวันรัตน์  ทิสมบูรณ์
7. เด็กหญิงพิมพ์พิลัย  ขันนิยม
8. เด็กหญิงพิมวิภา  ปู่สี
9. เด็กหญิงวรพักตร์  เทียนทอง
10. เด็กหญิงศิริพร  หูไว
11. เด็กหญิงสิริมา  เนื่องเผือก
12. เด็กหญิงสุพรรณณิการ์  หอมขจร
13. เด็กหญิงอนุชรา  อนุภาพ
14. เด็กหญิงอรอนงค์  อำไพร
15. เด็กหญิงอาทิตยา  นามมนตรี
 
1. นายบรรพต  ปลื้มอารมณ์
2. นางกิ่งกาญจน์  ปราชญา
3. นางสาวรุ่งอรุณ  บุญประดิษฐ
4. นางศิรัญญา  เจนถนอมม้า
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายธนพัฒน์  มาโต
2. เด็กหญิงภัทรพิชาญ์  พิมทอง
 
1. นายวิฑูรย์  ไตรมงคลวิวัฒน์
2. นางสาวมยุรฉัตร  เพชรประดิษฐ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  พาภักดี
2. เด็กหญิงสุพรรษา  สาลีมา
 
1. นายสุวิทย์  ชิณบุตร
2. นางพิศมัย  เพ็งอินทร์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุบศร (ร.๓๑ พัน.๑ รอ.อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ศิวบวร
 
1. นางสำเนียง  สุขรักษ์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตูม 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  อะถาพัด
 
1. นางทุเรียน  เอียการนา
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 1. เด็กหญิงรวิวรรณ  นาไชยเวช
 
1. นายบุญสม  อรุณรักษ์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงกชพรรณ  แสงอิ่ม
 
1. นายบุญธรรม  งามระยับ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตูม 1. เด็กหญิงสุกัญญา  กัญญาเงิน
 
1. นางทุเรียน  เอียการนา
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทองใบใหญ่
 
1. นางสาวพรสวรรค์  แสงจันทร์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงพิชญาภัค  คำแตง
 
1. นายสุกัลย์  งามแสง
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กหญิงพัชรี  กันคง
 
1. นางสาวพรสวรรค์  แสงจันทร์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. เด็กหญิงพศิกา  เทียมจันทร์
2. เด็กหญิงโยษิตา  วงษ์ศรี
 
1. นางนิทรา  แสนทวี
2. นางสาวนิภาพร  บุญหนัก
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงอาริสา  พืชนะ
2. เด็กหญิงอินทิรา  หาจัตุรัส
 
1. นางสาวอรสา  เปล่งรัศมี
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  ผลัดประพุทธ
2. เด็กหญิงชลธิชา  หาจัตุรัส
 
1. นางสาวอรสา  เปล่งรัศมี
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงศันศนีย์  โกมลมาล
 
1. นางสาวอรสา  เปล่งรัศมี
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1. เด็กชายยุทธพงษ์  แก้วโมลี
2. เด็กหญิงสิริมา  รอดทรัพย์
3. เด็กชายสุริยพงศ์  งามพร้อม
 
1. นางนริศรา  เจริญศิริ
2. นางสาวขนิษฐา  รุ่งเรืองวิโรจน์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรพิทยา 1. เด็กชายพรคณิศวร์  คุณาวิวัฒน์
2. เด็กชายวศิน  กองทุน
3. เด็กหญิงศศิภา  เปล่งอรุณ
 
1. นางศรัญญา  เปล่งอรุณ
2. นางสาวประณิชญา  เปล่งอรุณ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กชายณัฐพล  แย้มชุมพร
2. เด็กชายประสงค์  กายสิทธิ์
3. เด็กชายสมภพ  ทองนที
 
1. นางสาวอรสา  เปล่งรัศมี
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมหาสอน "ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์" 1. เด็กชายวีรพัฒน์  พ่วงสละ
 
1. นายสมนึก  บุญคง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กชายคณิต  จั่นจอน
 
1. นายพิสิฐ  ชโลธร
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 1. เด็กชายสถาพร  พวงเเก้ว
 
1. นายทนา  เเปลกวงศ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กชายจิระพงศ์  อินทร์วงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเวชพิสิษฐ์  พุทธปสิทธิ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กชายปรมัตถ์  สุทธิประภา
 
1. นายพิสิฐ  ชโลธร
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 1. เด็กชายสถาพร  พวงเเก้ว
 
1. นายทนา  เเปลกวงศ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กหญิงอุไรพร  ยิ้มสรรเสริญ
 
1. นางสาวสุนิสา  มุสิกะสิน
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 1. เด็กหญิงเกษมณี  พรมเขียว
 
1. นายทนา  เเปลกวงศ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  วงษ์แก้ว
 
1. นางสาวฐิติพร  พันธุ์ดี
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายธนากร  ประชุมสาร
 
1. นางสุรีย์ภรณ์  พวงประดับ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 1. เด็กหญิงกนกพร  สีเจือทอง
 
1. นางสาวฐิติพร  พันธุ์ดี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 1. เด็กหญิงเกษมณี  พรมเขียว
 
1. นายทนา  เเปลกวงศ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 1. นางสาววิภาวัลย์  ทรัพย์เจริญ
 
1. นางสาวฐิติพร  พันธุ์ดี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมหาสอน "ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์" 1. เด็กหญิงณิชา  เพชรเรือนทอง
 
1. นายสมนึก  บุญคง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกระเบียน 1. เด็กหญิงนภัสกรณ์  ปาศรีวงษ์
 
1. นายสันติ  เทียนสี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมหาสอน "ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์" 1. เด็กหญิงปรวี  กลิ่นลูกอิน
 
1. นายสมนึก  บุญคง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายฉัตรมงคล  อินทร์คำ
 
1. นายกฤษณะ  ภู่ห้อย
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเทพวิทยาลัย 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พันธุ์ปิ่น
 
1. นางสาวฐิติมา  ขุนแร่
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กหญิงสุธินีย์  สุขขะ
 
1. นางสาวทองประชิด   ชินบุตร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 1. เด็กชายจตุรวิชญ์  กล่องทอง
2. เด็กหญิงจรรยมณฑน์  ความเพียร
3. เด็กหญิงทักษพร  จันทร์เทาว์
4. เด็กชายพงศกร  สมปอง
5. เด็กหญิงพนิดา  นิลนามะ
6. เด็กชายสถาพร  พวงเเก้ว
7. เด็กหญิงสรัลชนา  สุคันธจันทร์
8. เด็กหญิงเกษมณี  พรมเขียว
9. เด็กหญิงเนาวรัตน์  เหลืองอร่าม
 
1. นายทนา  เเปลกวงศ์
2. นางสาวธัญวลี  พวงชาติ
3. นางสาวกาญจนรัตน์  เเปลกวงศ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านหมี่ 1. เด็กชายกฤตพจน์  พลทอง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เสาสี
3. เด็กหญิงณัฐฎธิดา  ชมกลิ่น
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญจันทร์
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ป้อมวิเชียร
6. เด็กหญิงนิรชา  ยอดคำ
7. เด็กชายพงษ์ศิริ  แผ่นเงิน
8. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ปานขาว
9. เด็กชายภัทรพล  อดุลยฤทธิกุล
10. เด็กชายวุฒิพงษ์  จันทิ
11. เด็กชายศรันยู  เพิ่มพูนพานิช
12. เด็กชายศุภวิชญ์  เฉลิมนนท์
13. เด็กหญิงอรณี  ปิ่นภาพันธ์
14. เด็กหญิงเกวลี  กำเหนิดทรัพย์
15. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  สุขประเสริฐ
 
1. นายทองใบ  เพ็ชรครุฑ
2. นางภัทนียา  ประภาสโนบล
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนดึง 1. เด็กชายกมลทรรศน์  แจ่มจำรัส
2. เด็กชายชวิน  นิติ
3. เด็กชายณัฐพล  ธงอาษา
4. เด็กชายพีรพล  แก้วเพลีย
5. เด็กชายศรายุทธ  เจริญสุข
6. เด็กชายศุภกร  แก้วเพลีย
7. เด็กชายสรายุทธ  ช่อเข็ม
8. เด็กชายอนุกูล  โพธิรัตน์
9. เด็กชายเดชาวิชญ์  นิติ
10. เด็กชายเพชรรัตน์  ประทุมถิ่น
 
1. นายชูชีพ  อันทะชัย
2. นายบรรจง  แสงเรือง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสนามไชย 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ดาวเรือง
2. เด็กชายกิตติภพ  จันทร์เขียว
3. เด็กหญิงณัฐพร  อ่ำพันธ์ุ
4. เด็กหญิงณัฐพร  พันธิตา
5. เด็กชายดุษฎี  พ่วงวงศ์
6. เด็กชายตะวัน  อรรถวิเชียร
7. เด็กชายธีรภัทร  พันธ์ุชื่น
8. เด็กหญิงนภัสสร  แสงอ่อน
9. เด็กหญิงปติมา  แก้วพรม
10. เด็กชายพัชรพล  สุขพละ
11. เด็กหญิงภัคจิรา  ปิ่นเอก
12. เด็กหญิงรจเรข  เกตุดี
13. เด็กหญิงวรวรรณ  พ่วงวงษ์
14. เด็กชายวัชพล  ยาปัน
15. เด็กหญิงศิรประภา  เกตุสุข
16. เด็กหญิงสรัลชนา  สวนสุข
17. เด็กหญิงสุนิสา  จันทร์อรุณ
18. เด็กหญิงอชิรญา  คำภิระ
19. เด็กหญิงอลิสา  มีศิริ
20. เด็กชายอัมรินทร์  ขำปู่
 
1. นายวิเชียร  วงษ์นิ่ม
2. นางชวัลนุช  ปิ่นเอก
3. นางนาฏยา  ศรีวรรณ
4. นางอาภรณ์  เขาแก้ว
5. นางพรรณรายณ์  รุ่งหัวไผ่
6. นางสาวอัชรี  เอี่ยมแจ้งพันธ์ุ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกลำพานวิทยา 1. เด็กชายธนบดี  วิมล
 
1. นางรัตนา  กางกรณ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กหญิงกรกมล  บุญพูล
 
1. นายสมจิตร  เนียมประเสริฐ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น 1. เด็กชายนพการ  มูลกุศล
 
1. นางทิพย์วรรณ  บุญเสริม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงนาตยา  แย้มวัตร
 
1. นางชลาลัย  ไทยานันท์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 1. เด็กหญิงวรัญญา  ชอบเที่ยว
 
1. นางภาราดา  สวัสดี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกลำพานวิทยา 1. เด็กชายสมบูรณ์  วิมล
 
1. นางรัตนา  กางกรณ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 1. เด็กหญิงจิดาภา  สนธิ
 
1. นางภาราดา  สวัสดี
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 1. เด็กชายณัฐวร  สายทอง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  พูลฤทธิ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 1. เด็กหญิงศิราณี  บุญธรรม
 
1. นางสาวจารุวรรณ  พูลฤทธิ์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 1. เด็กหญิงพีรดา  สมบุญ
 
1. นางนิศารัตน์  โกมลสวัสดิ์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถนนแค 1. เด็กหญิงอัชราภรณ์  ปาตั๋น
 
1. นางเยาวลักษณ์  อินทรสมใจ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ซอย๖) เทศบาลตำบลโคกตูม 1. เด็กชายศุภโชค  กลมแก้ว
 
1. นางสาวพรรณพร  พลตื้อ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัมพวัน 1. เด็กหญิงนุศรา  บ่ายคล้อย
 
1. นางสุจินตนา  โยวบุตร
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กลิ่นสอาด
2. เด็กชายธนากร  ภู่พวง
3. เด็กชายธีรภัทร  ทรงงาม
4. เด็กหญิงนริสรา  ชื่นชอบ
5. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  อนุกูล
6. เด็กหญิงวิรัญญา  หงษ์คำภา
7. เด็กหญิงศศิวิมล  ชัยสาธร
8. เด็กหญิงสิริภรณ์  สิงห์ป้อม
9. เด็กชายอภินันท์  เพชรสีจา
10. เด็กชายอาทิตย์  ผาดจันทึก
 
1. นางสาวภัทราพร  มีสวัสดิ์
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกองบินโคกกะเทียม 1. เด็กชายกฤษดา  งามผล
2. เด็กชายจีรศักดิ์  เอี่ยมพร้อม
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จุพราหมณี
4. เด็กชายณัฐนนท์  ดีโท
5. เด็กหญิงดวงฤดี  มโนสุจริต
6. เด็กหญิงดาวริน  บุญธรรม
7. เด็กหญิงปวริศา  แสวงหา
8. เด็กหญิงอรัญญา  แทนลำ
9. เด็กชายอานุภาพ  มาดี
10. เด็กชายอโนทัย  ทองบุญ
 
1. นางพรสวรรค์  พงศ์อัมพรศรี
2. นางสาววิรงรอง  คงมณีเงิน
3. นางรวงทอง  ศรีนาค
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  หอทับทิม
2. เด็กหญิงลิลลณี  ผิวผ่อง
3. เด็กหญิงวรณัน  วัฒนธรรม
4. เด็กหญิงวรดา  ผิวผ่อง
5. เด็กหญิงวราภรณ์  ทองแวว
6. เด็กหญิงวิภาพรรณ  มะยมทอง
7. เด็กหญิงสิราวรรณ  บุตรดี
8. เด็กหญิงสิรินทรา  บุตรดี
 
1. นางอภิรดี  พานิชชอบ
2. นางผ่องศรี  บุญมา
3. นางวิไลวรรณ  ขุนจรูญ
4. นายสุชิน  ตุลาทอง
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  จันทฑีโร
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  นัทธี
3. เด็กหญิงนพมาศ  มีผล
4. เด็กหญิงประภัสสร  เย็นทรวง
5. นางสาววิภูสนา  เนียมงาม
 
1. นางเพ็ชรี  นิ่มโชคชัยเจริญ
2. นางสาววราทิพย์  ศรีอ่ำอ่วม
3. นางณิรัชญา  ฤทธิ์มาก
4. นางสาวณัฏฐยาภรณ์  รอดณรงค์
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงชญานินท์  ศรีสิงห์
2. เด็กหญิงณัฏฐกรปรียา  เจียมทอง
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รอดทองดี
4. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  รวบรวม
5. เด็กหญิงมัลลิกา  วงษ์เหมือน
6. เด็กหญิงสุทธนุช  ทับผึ้ง
 
1. นางเพ็ชรี  นิ่มโชคชัยเจริญ
2. นางสาววราทิพย์  ศรีอ่ำอ่วม
3. นางณิรัชญา  ฤทธิ์มาก
4. นางสาวณัฏฐยาภรณ์  รอดณรงค์
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร 1. เด็กหญิงกนกพร   แสวงสวาท
2. เด็กหญิงจันทร์ฐิมา   ทับสกุล
3. เด็กหญิงปิยะพร  เย็นใจ
4. เด็กหญิงวรวรรณ  ถมยา
5. เด็กหญิงวริศรา  เทศสกุล
6. เด็กหญิงอริสา  กองแก้ว
7. เด็กหญิงอริสา  ท้วมวงษ์
 
1. นางสุพิชฌาย์  เหลืองบุศราคัม
2. นางสาวอัจฉรา  สิทธิศุภพงศ์
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตูม 1. เด็กชายทอง  ชาวมอญ
2. เด็กชายธนพล  คุ้มฤทธิ์
3. เด็กชายภานุพงศ์  กองพต
4. เด็กชายศรัญกร  สุขแสงกิจ
5. เด็กหญิงแจ่มนภา  ทีลา
 
1. นางสุนิดา  สอนคำหาร
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. นายบูรณิศ  พรมไทย
2. นายพีรพล  กุระจินดา
 
1. นายก่อเกียรติ  พุฒหอม
2. นายอัครัช  อุกอาจ
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงปุญพุฒิพร  เจียงวรีวงศ์
 
1. นางอัญชลี  อิ่มโพ
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายรชต  แตงมีแสง
 
1. นางอัญชลี  อิ่มโพ
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร 1. เด็กชายก้องกิตติคุณ  บุญพึ่ง
 
1. นางสาวเกษร  พลอยประดับ
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  โกสินทร์ตระการ
 
1. นางนงลักษณ์  ศิริโก่งธนู
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงอัศรี  เพ็ญศิริสมบูรณ์
 
1. นางอัญชลี  อิ่มโพ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงสิริพร  ตันบุญยืน
 
1. นางนันทิยา  เสือปาน
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง 1. เด็กหญิงรสรินทร์  ถาแป้น
 
1. นางสุรีย์  สุขขี
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. เด็กชายวุฒิกร  เย็นฉ่ำ
 
1. นางพรทิพย์  ชูใจ
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงญาดา  สิริเพาประดิษฐ์
 
1. นางนฤมล  จันทร์เทียน
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายกิจไพบูลย์  บุญอ่อน
 
1. นางนันทิยา  เสือปาน
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 1. เด็กหญิงทิพย์ยุภา  บัวตา
2. เด็กชายพิทวัส  ศิลป์มา
3. เด็กชายภาคิน  โคกสลุง
4. เด็กชายศุภกิจ  จูมแพง
5. เด็กชายสนั่น  สวัสดี
 
1. นางนิศารัตน์  โกมลสวัสดิ์
2. นางนาถติยา  สนั่นเมือง
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายภาณุพล  มาลัยหอม
 
1. นางสมฤดี  ปลื้มอารมณ์
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ 1. เด็กหญิงนันทนา  สายธนู
2. เด็กหญิงวิชญาพร  ศรีสังข์งาม
 
1. นางอรอนงค์  ทัดเนียม
2. นางสาวปารวี  มั่นปาน
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงธัญญานุช  ชื่นชม
2. เด็กชายพฤกษ์  พฤกษาผล
 
1. นางสมพร  ขึ้นทันตา
2. นางวัลลีย์  อรุณฤกษ์
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา 1. เด็กชายกันตพงศ์  สายคงดี
2. เด็กชายธีระเดช  อันพาพรม
3. เด็กชายพงศกร  เดชกุล
4. เด็กชายพงศนาถ  จิระชัย
5. เด็กชายรชต  ห่วงแก้ว
6. เด็กชายอริยะพล  พรหมประทีป
 
1. นางทองคำ  แก้วแดง
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนดึง 1. เด็กชายกิตติ  เหมโพธิ์
2. เด็กชายจิราพัชร  ยาทอง
3. เด็กชายดิเรก  เมืองกลาง
4. เด็กชายนันทวัฒน์  รุ่งเขียน
5. เด็กชายปฏิภาณ  จันทร์ถนอม
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จันทองเทศ
 
1. นายพชร  ศิริวัฒน์
2. นายประกอบ  พุ่มโพธิ์งาม
3. นายสุรัตน์  เทพรงค์ทอง
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  พลไธสง
2. เด็กหญิงดลฤดี  บุญเทียบ
3. เด็กหญิงอิสรีย์  เพ็งผล
 
1. นางวัชรีย์  ศิริเสรี
2. นางลักษณา  ทองสุก
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงกฤดิพรรณ  เทศแจ่ม
2. เด็กหญิงจริญทิพย์  จันทร์พิศาล
3. เด็กหญิงจันจิรา  ผะกาเกศ
 
1. นางจินตนา  แย้มยิ้ม
2. นางนันทนา  บุญคุ้มครอง
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมุจลินท์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ขันทอง
2. เด็กหญิงกัญญภรณ์  เอี่ยมสำอางค์
3. เด็กหญิงวิชุรดา  อุ่นใจชน
 
1. นางรัชดาพร  เพชรรัตน์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กชายชินวัตร  ืทองมี
2. เด็กหญิงพุธิตา  เชี่ยวชาญ
 
1. นางสรินยา  วิมลมารยาท
2. นางสุวรรณา  ศรีโพธิ์น้อย
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายธีธัช  ปานถม
2. เด็กชายภูชัย  แสงทอง
 
1. นางกมลชนก  เสริมศักดิ์ศรี
2. นางสมฤดี  ปลื้มอารมณ์
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 1. เด็กหญิงจินตนา  ประเสริฐสังข์
2. เด็กหญิงอุษา  สอนสติ
 
1. นางสาววันดี  เต่าทอง
2. นายธีรศักดิ์  อยู่วัฒนา
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กชายสุธานนท์   กระต่ายโพธิ์
2. เด็กหญิงเบญจพร  แพทย์หลักฟ้า
 
1. นายก่อเกียรติ  พุฒหอม
2. นายขจร  ทองไทย
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กชายวรวุฒิ  เสริมสงค์
2. เด็กชายเฉลิม  บุญธรรม
 
1. นางสวาท  บุญเพชร
2. นางสาวจันทิมา  ผลอินทร์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กหญิงสุชาดา  สีสมุทร์
2. เด็กหญิงเมธาวี  จัดประจง
 
1. นางเกษณี  นิลละออ
2. นางสาวปวีณา  ยิ้มนิล
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร 1. เด็กชายอำนาจ  เนตรประเสริฐ
 
1. นางสาวปาริชาติ  พุ่มพฤกษ์
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กชายจาณุพงษ์  นิ่มศิริพัฒนากุล
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  รอดเมฆ
 
143 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 1. เด็กหญิงจิรวดี  ราคลี
2. เด็กชายอรรณพ  คณโฑเงิน
 
1. นางบังอร  จันทร์สุเทพ
2. นางสาวเกษร  ประทาพันธ์
 
144 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กชายจิรพงษ์  รักษ์วงศ์
2. เด็กชายพีรกานต์  สิทธิสาร
 
1. นางสาวปวีณา  เกิดแสวง
2. นายทักศิล  ศรีสุคนธมิตร
 
145 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายทวยเทพ  โพลาหา
2. เด็กหญิงพุทธฺดา  มณีวงศ์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พลศักดิ์
 
1. นางสาวขนิษฐา  วทัญญู
2. นายสมิทธิ์  บุปผา
 
146 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กชายนลทวัฒน์  เที่ยงคืน
2. เด็กชายวัชระ  สมัคการ
 
1. นายสมชาย  สัพโส
2. นางสำรวย  เกตุถาวร
 
147 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กชายชัชวาล  สีดา
2. เด็กชายเสกสรรค์  ข้อกิ่ง
 
1. นางสาวรัตติญา  นวลจันทร์
2. นายณรงค์กร   พฤศจันทร์
 
148 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กชายกมลภพ  เมืองบาล
2. เด็กชายณัชพล  พิมพา
 
1. นายณัฐวัฒน์  สว่างทุกข์
2. นายโกมินทร์  สิมดี
 
149 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายวีรภัทร  ท้วมเอื้อ
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  พงษ์สิงห์
 
1. นางสาวขนิษฐา  วทัญญู
2. นายสมิทธิ์  บุปผา
 
150 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กชายณัฐภัทร  สุนทรศารทูล
2. เด็กชายศิวกานต์  อุยิง
 
1. นางสาวสงกรานต์  กันอุปัทว์
2. นายณัฐวัฒน์  สว่างทุกข์
 
151 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสะแกราบ 1. เด็กหญิงสายใหม  แป้นซื่อ
2. เด็กชายอัครเดช  บุญทับถม
 
1. นายกังวาฬชัย  จำดี
 
152 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  แจ่มใส
2. เด็กหญิงธีรนุช  ดวงมณี
 
1. นางอัมพร  สุขเกษ
2. นายกิตติพงษ์  สงวนใจ
 
153 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงพรชนก  ขลิบเงิน
2. เด็กหญิงวรกนก  อินทร์สุข
 
1. นางสาวขนิษฐา  วทัญญู
2. นายสมิทธิ์  บุปผา
 
154 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พงษ์ไพร
2. เด็กชายธาดา  กลิ่นนุช
 
1. นายถนัดกิจ  จูฑะสุวรรณ์
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กชายศุภกร  วัฒนพันธ์
2. เด็กชายสิทธิพงษ์   กระสายแก้ว
3. เด็กชายอำนาจ  หนูคำ
 
1. นายชำนาญ  จันทร์อินทร์
2. นายวรศักดิ์  ภูเจริญ
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กชายชินวัฒน์  โฉมยา
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  จารุ
3. เด็กชายสิทธิชัย  เพิ่มพูน
 
1. นายชำนาญ  จันทร์อินทร์
2. นายวรศักดิ์  ภูเจริญ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กลิ่นกุหลาบ
2. เด็กชายธนดล  รักดี
3. เด็กชายวัทธิกร  ศรีวิชัย
 
1. นายบุญส่ง  เรืองซ้อน
2. นายสมชาย  สัพโส
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กชายวศิน  เที่ยงธรรม
2. เด็กชายวีรชน   ผึ่งอ่อน
3. เด็กชายสุทธิราช  สวัสดิ์เอื้อ
 
1. นายบุญส่ง  เรืองซ้อน
2. นายสมชาย  สัพโส
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง 1. เด็กหญิงจิรวัสสา   วัฒน์วันทนา
2. เด็กหญิงจิรัฐติกาล   คงมั่น
3. เด็กหญิงเจนจิรา  บัวทอง
 
1. นางอัจฉรา  ดุสรักษ์
2. นางนงลักษณ์  คงเฉลิมวัฒน์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กหญิงพรนภา  ก้อนคำ
2. เด็กหญิงรุจิรดร  เรืองสาคร
3. เด็กหญิงสหัสวดี   กรมกระโทก
 
1. นางสาวศศิณัฏฐ์  จันทร์เสือ
2. นางศุรภา   ดำรงค์เผ่า
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองแท่งนิสยาราม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ช่างสอน
2. เด็กหญิงชลธิชา  เขียนเจริญ
3. เด็กหญิงธารารัตน์  ฤกษ์มงคล
4. เด็กหญิงสุธิดา  อนุษา
5. เด็กหญิงเกษศรา  นนสกุล
6. เด็กชายโฆษิตย์  กมลเลิศ
 
1. นายบรรธร  ดิษบรรจง
2. นายเกษตร  อ่ำนาคินทร์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตองปุ 1. เด็กหญิงณัฐพร  กลั่นกระโทก
2. เด็กหญิงพรรณิภา  วงษ์ประภา
3. เด็กหญิงรติมา  ทองเงิน
4. เด็กหญิงรัตติยากรณ์  สุกใส
5. เด็กหญิงสุนิศา  รุ่งสว่าง
6. เด็กหญิงอังคณา  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นางเสงี่ยม  งามวิลัย
2. นางนงลักษณ์  ทับทิมศรี
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุบศร (ร.๓๑ พัน.๑ รอ.อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงบุปผา  จารุพันธ์ุ
2. เด็กชายปรเมศวร์  เปียจันทร์
3. เด็กหญิงอนัญธิญา  ไหมธรรมจักร์
 
1. นางรุ่งทิวา  เพชรเจ้ย
2. นางอรอนงค์  น่าชม
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองมน 1. เด็กหญิงฐิติพร  อัคคะวงษ์
2. เด็กหญิงธนพร  อ่อนเกตุพล
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  กลิ่นเกษร
 
1. นางณัฏฐวรรณ  พงษ์พรหม
2. นางสุวรรณา  ภู่แพร
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงปิยะพร  จอกทอง
2. เด็กหญิงผสุดี  คำรอด
3. เด็กหญิงเฉลิมมาศ  ชัยชนะ
 
1. นางศินีนาฏ  อำลา
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  เชื้อนาค
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  ปานพิมพ์
3. เด็กหญิงอาริษา  คมด้วย
 
1. นายเรืองศักดิ์  ศรีจันทร์
2. นางรัชฎาพร  ศุโภทยาน
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกระเบียน 1. เด็กหญิงกุลกันยา  สามารถ
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ตุ้มสุข
3. เด็กหญิงวันนิกา  งามวิชา
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  พรหมมา
2. นางลัดดา  สุทธา
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  สงค์ดำ
2. เด็กหญิงพัชรภรณ์  เพ็งวงษ์
3. เด็กหญิงสิริกร  นามนีชม
 
1. นางอารมณ์  ศรีผ่าน
2. นางสาวศรันยา  ปานขาว
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สีสมุทร
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ด่านหา
3. เด็กหญิงอลิษา  จันทแก้ว
 
1. นางสุทิน  มั่งมี
2. นางสาวขวัญเรือน  มาสิงห์
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 1. เด็กหญิงการันตรี  คุ้มครอง
2. เด็กชายธันวา  วงษาไชย
3. เด็กหญิงนิศากร  ชินศิริ
 
1. นางจินตนา  ประเสริฐศรี
2. นางศิริมา  เตียประเสริฐ
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกตุ 1. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ศรีธนาศักดิ์
2. เด็กหญิงณัฐฑิญา  ไม้มาก
3. เด็กหญิงวิมลพรรณ  โอลิศ
 
1. นางพรพิมล   ทองหล่อ
2. นางสุภาภรณ์  เทพชารี
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงณัฐมล  นุ้ยจำนัล
2. เด็กหญิงรุ่งกมล  วาสิทธิ์เทพ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  รอดคำ
 
1. นางรัตนา  ดอนหมื่นศรี
2. นางมะลิวัลย์  พลทอง
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงชื่นนภา  กลับสงวน
2. เด็กหญิงศรุตา  ตันติเวส
3. เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ  ศรีแจ่มใส
 
1. นางสาวศรันยา  ปานขาว
2. นางสุนีย์  มากหมู่
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. เด็กหญิงกวินา  ยงยุทธ
2. เด็กหญิงพรรณราย  ใจอารี
3. เด็กหญิงสิริภาภรณ์  สกุลดี
 
1. นางวัลลภา  เภากัน
2. นางสุนทรีย์  โชติเนตร
 
175 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายธนกร  กลั่นความดี
 
1. นางจิราพร  นุ่มฤทธิ์
 
176 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง 1. เด็กชายกั่ว  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงระ  แซ่วือ
3. เด็กหญิงลัดดา   แซ่ย่าง
 
1. นางธนิตา  ประเศรษโฐ
 
177 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง 1. เด็กชายอนาวิล  แจ้งพงษ์
2. เด็กหญิงอภิชญา   พึ่งสำราญ
3. เด็กหญิงเศาวรักษ์  ทองสาร
 
1. นางสาวจำเนียร  ทรัพย์ประเสริฐ
2. นางทับทิม  กรอบทอง
 
178 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงพัชลักษณ์  เสือจ้อย
 
1. นางบุบผา  สุขมาก
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงปริณดา  พงษ์แสวง
 
1. นางสมพร  ขึ้นทันตา
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกตุ 1. เด็กชายบัณฑิต  คำฝอย
 
1. นางเพ็ญศรี  เขียวสอาด
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กชายสมยศ  ขำคล้อย
 
1. นายสมบุญ  ลือศิริ
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดงสวอง 1. เด็กชายวชิรวิทย์  พรผุดผ่อง
 
1. นางวริศรา  พูลภิรมย์
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายธนพล  ศรีทอง
 
1. นางจารี  พาณิชย์กุล
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะเคียน 1. เด็กหญิงศิริพร  เปี่ยมสุข
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สังข์เปรม
3. นายอนุชา   ผิวฟัก
 
1. นางศิรินุช  โตจาด
2. นางมรรษมน  พูนอ้อย
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดงสวอง 1. เด็กชายพีระยุทธ  ช้างพงษ์
2. เด็กหญิงวรรณพร  นารี
3. เด็กหญิงอรัญญา  คำสอน
 
1. นางวริศรา  พูลภิรมย์
2. นางสาวอัญชลี  ไพราม
 
186 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเมือง 1. เด็กชายธีปรัศญา  แพรศรี
2. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  เหวขุนทด
 
1. นางสาวอมราวรรณ  พันธุ์วิชัย
2. นางสาววิภาพร  พันธุ์แน่น
 
187 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายศุภณัฐ  ชวานนท์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ไวยสุณี
 
1. นางกฤษณา  ตันศราวุธ
2. นางวิยะดา  เขียวขจี
 
188 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงกานต์รวี  กิจวิถี
2. เด็กชายดลธรรม  ชิตดี
 
1. นางสาวประภาศรี  วิลาสุวรรณ
2. นางพัชรี  ดวงสิงห์
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 1. เด็กหญิงสุภาพร  วรรณพงษ์
 
1. นางวรีย์  ภู่เจริญชัยวรรณ
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชีแวะ 1. เด็กชายสิทธิชัย  กันทะกลม
 
1. นางศุภากร  ไม้เจริญ
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. เด็กชายอมรเทพ  งาหอม
 
1. นางมาลี  เกตุเชื้อ
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กชายเทพประธาน  อิ่มรัตนรัก
 
1. นายสมบุญ  ลือศิริ
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) 1. เด็กหญิงอัญชิษฐา  มังสุไร
 
1. นางสุจิตตรา  เกลี้ยงพิบูลย์
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสงแจ้ง
2. เด็กหญิงขจีวรรณ  นวลสกุล
3. เด็กชายชิษณุพงษ์  ศรีดี
4. เด็กชายพลพล  จำปีทอง
5. เด็กหญิงภาวิณี  พวงจำปี
6. เด็กหญิงวรนุช  วรรณพฤกษ์
7. เด็กชายศราวุธ  ปานแก้ว
 
1. นายสมพงษ์  สุรนารถ
2. นางกันยารัตน์  อดิศรชูชัย
3. นายวิศณุ  อดิศรชูชัย
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. เด็กชายสุมนัส  บัวเฟื่อง
 
1. นางอุทัยวรรณ  น้อยตั้ง
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 1. เด็กชายวราวุธ  แซ่จัง
 
1. นางชนิกา  พันธุรังษี
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กชายภาคิน  กฤษ์บุปผา
 
1. นายสุพจน์  นามขันทอง
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 1. เด็กชายปริเยศ  น่วมแก้ว
 
1. นางสาวพนมวัลย์  จันทพินิจ
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุม่วง 1. เด็กชายณัฐนันท์  พันธ์นุช
 
1. นางสาวนิภา  เย็นฉ่ำ
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 1. เด็กหญิงกันต์ธร  มงคลสุข
 
1. นางสาวรัตติยา  พงษ์ปลัด
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเมือง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรมแก้ว
 
1. นางสาวสุนันทา  กองตาพันธุ์
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย 1. เด็กชายกวีณภัทร  หอมโทน
2. เด็กชายธนพล  ปานนก
3. เด็กชายสืบศักดิ์  เจริญสม
 
1. นางรุจิรา  เดชศรี
2. นางสมบัติ  ปิ่นทอง
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย 1. เด็กชายฑีรภัทร  จันทร์สิทธิ์
2. เด็กหญิงพรทิพย์   มูลมณี
3. เด็กหญิงสุธิตา  สอแจ้
 
1. นางสมบัติ  ปิ่นทอง
2. นางสุนีย์  รุ่งเรือง
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  แก้วงาม
2. เด็กหญิงปิยนันท์  สังเกตุ
3. เด็กหญิงวิภาพร  สุขมาก
 
1. นางดวงนภา  อยู่สุข
2. นางอุษา  สุรนารถ
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 1. เด็กหญิงปฐมา  กองทองนอก
2. เด็กชายวันชัย  ศรีมณฑล
3. เด็กหญิงอริสา  บุญเมฆ
 
1. นายเพชรศักดิ์   พานย้อย
2. นางสาวกรนิกา  จันทร์บัว
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายสุทธิภัทร  ขาวใบไม้
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ทองพรหม
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อุ่นเรือน
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  วัฒนจันทร์
2. นางมาลี  เสนารายณ์
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ปิ่นงาม
2. เด็กชายปุณณวิทย์  แสนบุตร
3. เด็กหญิงวรางคณา  ปัญญามัง
 
1. นางพัชรี  ดวงสิงห์
2. นางสุนีย์  มากหมู่
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 1. เด็กชายศราวุฒิ  หนูมี
2. นายอิสรีย์  พยอม
 
1. นายทนงศักดิ์  สนโสม
2. นายกิติศักดิ์  ขำกร่ำ
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กชายณภัทร  ปั้นต๊ะ
2. เด็กชายปฏิพัฒน์  พิณศรี
 
1. นางสาววรุณ  เพ็ชร์เจริญสุข
2. นายโกมินทร์  สิมดี
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกลำพานวิทยา 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  คชฤทธิ์
2. เด็กชายพีรพัฒน์   แสงอาทิตย์
 
1. นายธวัช  บุตรศรี
2. นายวันชัย  ศรีพรมมา
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 1. เด็กชายสุทธิชัย  สอนดา
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  เลี่ยมขาว
3. เด็กชายอาณัฐ  ศรีทรง
 
1. นายนิยม  น้อยตั้ง
2. นางจารุวรรณ  นาคประดิษฐ์
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อเงิน 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ทองสถิตย์
2. เด็กชายพายุ  พิมพ์พันธ์
3. เด็กชายสุทิน  โภคทรัพย์
 
1. นายสมเกียรติ  ศรีประสาน
2. นางบังอร  พจนธารี