หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

[ ทั้งหมด   7 ต.ค. 2557   8 ต.ค. 2557   9 ต.ค. 2557   10 เม.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 7 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 228 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
2 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 227 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
3 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
4 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 511 7 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 - 12.00
2 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 517 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
3 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 518 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
4 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 5 ห้อง 513 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 3 ห้อง 305 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 3 ห้อง 305 7 ต.ค. 2557 13.00-16.00
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 3 ห้อง 302 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
2 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
3 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
4 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
5 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
6 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ห้องโสต ห้อง หลวงพ่อคูณ 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา หลังอาคาร 4 ห้อง สนามบาสฯ 7 ต.ค. 2557 09.00
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา หลังอาคาร 4 ห้อง สนามบาสฯ 7 ต.ค. 2557 09.00
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 4 ห้อง 416 7 ต.ค. 2557 09.00
2 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 4 ห้อง 418 7 ต.ค. 2557 09.00
3 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 4 ห้อง 415 7 ต.ค. 2557 09.00
4 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 4 ห้อง 414 + ริมสระน้ำ 7 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา หอประชุม ห้อง หอประชุมใหญ่ 7 ต.ค. 2557 13,00
2 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา หอประชุม ห้อง หอประชุมใหญ่ 7 ต.ค. 2557 13,00
3 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา หอประชุม ห้อง หอประชุมใหญ่ 7 ต.ค. 2557 13,00
4 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา หอประชุม ห้อง ประชุมเล็ก 7 ต.ค. 2557 09.00
5 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา หอประชุม ห้อง ประชุมเล็ก 7 ต.ค. 2557 09.00
6 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา หอประชุม ห้อง ประชุมเล็ก 7 ต.ค. 2557 13,00
7 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา หอประชุม ห้อง ประชุมเล็ก 7 ต.ค. 2557 13,00
8 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ห้องโสต ห้อง หลวงพ่อคูณ 7 ต.ค. 2557 13,00
9 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ห้องโสต ห้อง หลวงพ่อคูณ 7 ต.ค. 2557 13,00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 5 ห้อง เวที 7 ต.ค. 2557 09.00
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 5 ห้อง เวที 7 ต.ค. 2557 09.00
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 5 ห้อง เวที 7 ต.ค. 2557 13,00
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 5 ห้อง เวที 7 ต.ค. 2557 13,00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 538 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
2 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 511 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
3 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
4 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 5 ห้อง 514 7 ต.ค. 2557 09.00
5 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 5 ห้อง 531 7 ต.ค. 2557 09.00
6 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 5 ห้อง 531 7 ต.ค. 2557 09.00
7 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 5 ห้อง 531 7 ต.ค. 2557 13.00
8 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 7 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 7 ต.ค. 2557 09.00
2 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 7 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคารคอมพิวเตอร์ ห้อง Com 3 7 ต.ค. 2557 09.00
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคารคอมพิวเตอร์ ห้อง Com 1 7 ต.ค. 2557 09.00
3 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคารคอมพิวเตอร์ ห้อง Com 2 7 ต.ค. 2557 09.00
4 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคารคอมพิวเตอร์ ห้อง Com 3 7 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 5 ห้อง ชั้นล่าง 7 ต.ค. 2557 09.00
2 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 - 522 7 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 1 ห้อง 125 7 ต.ค. 2557 09.00
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 1 ห้อง 124 7 ต.ค. 2557 09.00
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 1 ห้อง 123 7 ต.ค. 2557 09.00
4 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 1 ห้อง 126 7 ต.ค. 2557 09.00
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 4 ห้อง ชั้นล่าง 7 ต.ค. 2557 09.00
6 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 4 ห้อง ชั้นล่าง 7 ต.ค. 2557 09.00
7 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 4 ห้อง ชั้นล่าง 7 ต.ค. 2557 09.00
8 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 4 ห้อง ชั้นล่าง 7 ต.ค. 2557 09.00
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 4 ห้อง ชั้นล่าง 7 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 215-216 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 223-224 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
4 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 217 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาววิภา รักงาม mail: wipa.rakngam@gmail.com 081 852 7049
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]