หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-lri2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางศรีสุพรรณ ไชยดาโรงเรียนสหพันธ์อ่างทองกรรมการ
2. นางสุกัญญา เพ่งนครโรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสาวศศิธร ไพรศรีโรงเรียนบ้านคลองกรรมการ
4. นางปานทอง ป้อมสนามโรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพกรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางโกศล กาหลงโรงเรียนบ้านหนองเสมากรรมการ
2. นางวรพรรณ เพ็ชรคงโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นางรัตนากฤต ทองจันทร์โรงเรียนวัดโคกสลุงกรรมการ
4. นางสาวภทรพร เจริญมากโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางชูศรี โปร่งเจริญโรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรีกรรมการ
2. นางสาวลักษณ์ภัทร โอชารสโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการ
3. นางสาวธมนวรรณ จันทร์สวยโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางมยุรี ด้านวังขวาโรงเรียนบ้านท่าดินดำกรรมการ
2. นางมณฑา คำคุณโรงเรียนบ้านมหาโพธิกรรมการ
3. นางกำไล วัชรอาภาไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วงกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางกำไร ดิดประเสริฐโรงเรียนอนุบาลลำสนธิกรรมการ
2. นางประจิม มีมั่งคั่งโรงเรียนบ้านคลองกรรมการ
3. นางสาวเดือนเพ็ญ หนูสลุงโรงเรียนวัดหนองตามิ่งกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางงามตา ศรีสุมานันท์โรงเรียนบ้านท่ากรวดกรรมการ
2. นางพนิดา สังสมศักดิ์โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรีกรรมการ
3. นางสาวมาลา พานอังกาบโรงเรียนบ้านเขายายกะตากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางเพ็ญรุ่ง กุณฑลทองโรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคมกรรมการ
2. นางสาวพิชญาณัญ บุตรล้านช้างโรงเรียนบ้านเขาราบกรรมการ
3. นายณัฐกฤต สิทธิเลาะโรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาวจรีย์ กำเนิดศิริโรงเรียนบ้านเหวตาบัวกรรมการ
2. นางนิภารัตน์ ฟักทองโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวมาลัย สมสวนจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางยุพาพร ศรีพร้อมโรงเรียนบ้านม่วงค่อมกรรมการ
2. นางวนิดา วังคีรีภัชโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
3. นางนรีรัตน์ จันทร์เพ็ญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33กรรมการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายกุลเกียรติ เสริมกูลเกียรติโรงเรียนหนองโกวิทยากรรมการ
2. นางเฉลิมศรี พัฒนเจริญโรงเรียนบ้านช่องสาริกากรรมการ
3. นางสาวดนิตา เพียรกิจนาโรงเรียนอนุบาลท่าหลวงกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางสุขสันต์ สังข์วงศ์โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
2. นางกฤษฎา หรรษไพบูลย์โรงเรียนวัดหนองนากรรมการ
3. นางรัชนี คุ้มศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองเสมากรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางเตือนใจ คล้ายเครือญาติโรงเรียนบ้านท่าดินดำกรรมการ
2. นางสาววาสนา เกิดมงคลโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
3. นายณัฐกฤษ สิทธิเลาะโรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายประสาร หลิมวานิชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลประธานกรรมการ
2. นางฉลอง เพ็งสอนครูโรงเรียนนารายณ์วิทยา กรรมการ
3. นางอัมพร สังข์สำโรงครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ กรรมการ
4. นางสาวอาภาภรณ์ กระโจมแก้วครูโรงเรียนวัดหนองตามิ่ง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายประสาร หลิมวานิชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลประธานกรรมการ
2. นายบุญส่ง ดังกลาง ครูโรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
3. นางสาวนิรมล ลุนลาน ครูโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นายสมาน โคตรเพ็ชรครูโรงเรียนอนุบาลโคกเจริญกรรมการ
5. นายหิรัญ ปั้นโตครูโรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมนึก วัชรอาภาไพบูลย์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนารามประธานกรรมการ
2. นายฐิติไชย ศรีผ่านครูโรงเรียนบ้านม่วงค่อมกรรมการ
3. นายอรรถพร ดิษยมณฑลครูโรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรีกรรมการ
4. นายพรทวี สุมาลีครูโรงเรียนบ้านสระเพลงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายประวิทย์ ต้นสมบรูณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนมณี จงใจมั่นครูโรงเรียนพรหมรังษีกรรมการ
3. นางสาวนันทนา จามจุรีย์ครูโรงเรียนชุมชนวัดจงโกฯกรรมการ
4. นางรัชนีวรรณ แพรเมืองครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
5. นางสาววลัยพร คำแพง ครูโรงเรียนบ้านดีลังกรรมการ
6. นางอรพิน ไชยโชติ โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายสำเริง ฤทธิ์เต็มผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระเพลงประธานกรรมการ
2. นางทัตติยา แก้วมณีครูโรงเรียนวัดหนองนากรรมการ
3. นางสาววัชรีย์ ทองอินทร์ครูโรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรมกรรมการ
4. นางสาววิภา จำมั่นครูโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายประวิทย์ ต้นสมบรูณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนมณี จงใจมั่นครูโรงเรียนพรหมรังษีกรรมการ
3. นางสาวนันทนา จามจุรีย์ครูโรงเรียนชุมชนวัดจงโกฯกรรมการ
4. นางรัชนีวรรณ แพรเมืองครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
5. นางสาววลัยพร คำแพงครูโรงเรียนบ้านดีลังกรรมการ
6. นางอรพิน ไชยโชติครูโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางบุญเตือน สุบินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรนันท์ มาอยู่วังครูโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
3. นายตวงสิทธิ์ อุทธศรีครูโรงเรียนบ้านท่ากรวดกรรมการ
4. นางสาวศลิษา โปร่งเจริญครูโรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายศิริโรจน์ ภักดีกลางรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวชุมประธานกรรมการ
2. นายถาวร เสือฉิมครูโรงเรียนพรหมรังษีกรรมการ
3. นางประคอง แย้มสวาทครูโรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์กรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา โมกศักดิ์ครูโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการ
5. นางมลฑา โคตรเพ็ชรครูโรงเรียนอนุบาลโคกเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายวิชชา เกียรติศิริผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชจรินทร์ หลีกทุกข์ครูโรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาววรัทยา ผาดจันทร์ทึกครูโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
4. นางสาวพิชญา ผลปราชญ์ครูโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากรรมการ
5. นางสาวมินตรา ปานสอนครูโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
6. นางสาวศิริ คงเจริญครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายไพศาล ทับพุ่มผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปล้องประธานกรรมการ
2. นายณัฐนนท์ รัตนวรสุนันท์ครูโรงเรียนบ้านปรางค์น้อยกรรมการ
3. นายสมชาย ไข่นิลครูโรงเรียนบ้านเขายายกะตากรรมการ
4. นายสุรพงษ์ นาคแหลมครูโรงเรียนบ้านทะเลทอง กรรมการ
5. นางเสาวลักษณ์ จำมั่นครูโรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคมกรรมการ
6. นางอุทัยทิพย์ สินธุไชยครูโรงเรียนชุมชนชัยบาดาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายไพศาล ทับพุ่มผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปล้องประธานกรรมการ
2. นายวชิรพันธุ์ เถียรจัตุรัสครูโรงเรียนบ้านด่านไทยล้อมกรรมการ
3. นายวัลลภ โพธิ์สุนทรครูโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนารามกรรมการ
4. นางดาวเรือง สกุลเดชครูโรงเรียนบ้านเหวตาบัว กรรมการ
5. นางทักษพร วงศ์เครือวัลย์ครูโรงเรียนบ้านเขายายกะตากรรมการ
6. นายสุรศักดิ์ ปานพรหมครูโรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งรัตน์ กล้วยดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแสมสารประธานกรรมการ
2. นางนภาพร มหัจฉริยานุศาสน์ครูโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
3. นางสาววธูดา นาน้ำเชี่ยวครูโรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
4. นางวิภา ทองยศครูโรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวมะริวรรณ นาประกอบครูโรงเรียนบ้านเขารวกกรรมการ
6. นางสาวธนาภรณ์ จันทร์เกษมครูโรงเรียนบ้านดงดินแดงกรรมการ
7. นางอารยา แก้วพิลาครูโรงเรียนบ้านกุดตาเพชรกรรมการ
8. นางจิตรา พันธุ์ธรรมครูโรงเรียนบ้านคลองกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายกิตติ ศรีโยธินโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.บรรเจิด สุกุราโรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้ายกรรมการ
3. นางสาวชุลีกร ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านท่าดินดำกรรมการ
4. นางสาวฐณัชชา ทองคงโรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ กิ่งไทรผอ.ร.ร.บ้านม่วงค่อมประธานกรรมการ
2. นางสาวชารีฟาฮ์ ปทานโรงเรียนบ้านสระเพลงกรรมการ
3. นางอารี เสือฉิมโรงเรียนพรมหมรังสีกรรมการ
4. นางสาวอุทัยวรรณ เพียรชำนาญโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายวิทยา วิเชียรศรีโรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสุภัสสร รองแหยมโรงเรียนอนุบาลท่าหลวงกรรมการ
3. นายธัณย์นุชิต หัสนีย์ธนเดชโรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์กรรมการ
4. นางวัลลี ศักดิ์สุวรรณโรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายสมนึก ศรีไพฑูรย์ผอ.ร.ร.บ้านมะกอกหวานกรรมการ
2. นางสมปอง เหรียญทองโรงเรียนบ้านดีลังกรรมการ
3. นางกำไล วัชรอาภาไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วงกรรมการ
4. นางสาววิไลพร โสภาโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายอมร บุญเจริญโรงเรียนบ้านดงน้อย(สระโบสถ์)ประธานกรรมการ
2. นายบุญเทิด วงษ์กาญจนรัตน์โรงเรียนบ้านบัวชุมกรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ กนกขุมทรัพย์โรงเรียนบ้านเขารวกกรรมการ
4. นางวรรณวิสาข์ บุญประสงค์โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางอารีมิตร แพรเมืองผอ.ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจพร สิงห์ศักดิ์โรงเรียนบ้านดงดินแดงกรรมการ
3. นางจินดาภา อุบลบานโรงเรียนบ้านท่ากรวดกรรมการ
4. นายสิทธิศักดิ์ สิทธิพงษ์โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายพิพัฒน์ ทองเผือกโรงเรียนบ้านด่านจันทร์ประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ ศรทรงโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการ
3. นางสาวณัทณิชาภา นาน้ำเชี่ยวโรงเรียนบ้านด่านไทยล้อมกรรมการ
4. นางพาโชค เสมียนรัมย์โรงเรียนวัดหนองตามิ่งกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวอุทุมพร แจ่มเมืองผอ.ร.ร.บ้านเขายายกะตาประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ ศรทรงโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการ
3. นางพาโชค เสมือนรัมย์โรงเรียนวัดหนองตามิ่งกรรมการ
4. นางสาวณัทณิชาภา นาน้ำเชี่ยวโรงเรียนบ้านด่านไทยล้อมกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายสมพร คล้ายวงษ์โรงเรียนบ้านมหาโพธิประธานกรรมการ
2. นายบุญยัง บุญเมฆโรงเรียนวัดหนองตามิ่งกรรมการ
3. นางสาววรรวิสา สุพรมโรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางเต็มศิริ นาทันตองโรงเรียนบ้านโคกแสมสารกรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ ต้นสมบูรณ์ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งตาแก้วประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ พลอยบุตรโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ แก้วหล่อโรงเรียนบ้านเขายายกะตากรรมการ
4. นางจิดาภา บุญลือโรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายวันชัย ชอบค้าขายโรงเรียนบ้านวังแขมประธานกรรมการ
2. นายเศกสิทธิ์ ประมูลศิลป์โรงเรียนบ้านบ่อคู่กรรมการ
3. นาย กฤษณพล สร้อยวันโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์กรรมการ
4. นางสาวสมปอง พรายงามโรงเรียนซอย 19สาย 2 ขวากรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายวิทยา วิเชียรศรีโรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ ดุสิตบุตร์โรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
3. นายสุขสันต์ จันทรังษ์โรงเรียนบ้านซับโศกกรรมการ
4. นายอำนาจ วงษ์กัลหาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 100 (บ้านคันนาหิน)กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายวัลลภ นวลตาโรงเรียนบ้านห้วยเขว้าประธานกรรมการ
2. นายสุติปิยะ เศรษฐีธรโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมกรรมการ
3. นายศิวะ จักรสุวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
4. นายยุทธนา พุกสอาดโรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย นิพัทธ์โยธินผอ.ร.ร.บ้านเขาแหลมประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย กัณหาโรงเรียนบ้านท่าดินดำกรรมการ
3. นางสาววิภาพร แก้วมณีโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากรรมการ
4. นายอาจหาญ พันเตโรงเรียนบ้านเหวตาบัวกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเดชชัย สรรพรชัยพงศ์ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านชัยบาดาลประธานกรรมการ
2. นายดิลก จำปาโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการ
3. นายวิเชียร โตแย้มโรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157กรรมการ
4. นายธรรมนูญ คงพันปีโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวินัย พรรณรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรีประธานกรรมการ
2. นางสาวดุษฎี หนูสลุงโรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ กรรมการ
3. นางเพ็ญจันทร์ ประสพสมโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์กรรมการ
4. นางกรองแก้ว ศรีสุมานันท์โรงเรียนอนุบาลท่าหลวงกรรมการ
5. นางสาวฉัตรเฉลย ปัจฉิมโรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์กรรมการ
6. นางนภาพร สุขเจริญ โรงเรียนบ้านซับโศกกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายวินัย พรรณรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรีประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์พิชชา เสียมสกุลโรงเรียนบ้านหนองเสมากรรมการ
3. นางวันเพ็ญ จันทร์ภู่ โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรมกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ เศียรนอกโรงเรียนบ้านหนองปีกนกกรรมการ
5. นางสาวเจนจิรา บัวเกตุโรงเรียนบ้านป่าเขว้ากรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายคำนึง เย็นจิตรผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมรังษีประธานกรรมการ
2. นายเผด็จ ธรรมศักดิ์ชัยครูโรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรีกรรมการ
3. นางสาวกนกมณี สิรินทร์ภากนกครูโรงเรียนบ้านปรางน้อยกรรมการ
4. นางสาววรญา แสงสว่างครูโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
5. นางพัทรินทร์ ฤกษ์สังเกตุครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
6. นางมนทนี พรมโสภาครูโรงเรียนวัดหนองนากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายบรรเทิง อิงแอบผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโค้งรถไฟประธานกรรมการ
2. นางกุหลาบ ศรีเหมาะ โรงเรียนบ้านท่าหลวงกรรมการ
3. นางกาญจนาณัฐ จูงวงศ์โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
4. นางเสาวภา ขันไชย โรงเรียนบ้านเขาราบกรรมการ
5. นายศิลา สุทธิจันทร์โรงเรียนบ้านมะกอกหวานกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายบรรเทิง อิงแอบผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโค้งรถไฟกรรมการ
2. นางภัสสร กุลเมืองโรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศกรรมการ
3. พระสมุห์คฑาวุฒิ ฐิตคุณโณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง กรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ ละอองโรงเรียนบ้านท่ากรวดกรรมการ
5. นายทศพร ศรีสกุล โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนารามกรรมการ
6. นางเฉลิมศรี ธัญญเจริญโรงเรียนบ้านคลองกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา สังข์ชุมรองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมรังษีประธานกรรมการ
2. นางจิรณี ประกอบเสียงครุโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
3. นางลำยอง เคียนทองครูโรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรีกรรมการ
4. นางสาวสุรัตน์ ครึ้มค้างพลูครูโรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
5. นายพลัฐ สุวรรณพฤกษ์ครูโรงเรียนบ้้านสระเพลงกรรมการ
6. นายทวีศักดิ์ โกมณเทียรครูโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย นิพัทธ์โยธินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาแหลมประธานกรรมการ
2. นายธรรมนูญ คงพันปีโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
3. นายทวีชัย ฤกษ์พิชัยโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
4. นายวัฒนกรณ์ จิวาลักษณ์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
5. นางสาววิภาภรณ์ มานิมนต์โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ กรรมการ
6. นายธีระชัย กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านท่ากรวดกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสุปอน ทำคามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายแมนศักดิ์ กาสีครูโรงเรียนบ้านสระเพลงกรรมการ
3. นายรัชพล ช้างน้อยครูโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
4. นายบัณฑิต สุนทรีครูโรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวศิรินภา คำเรืองโคตรครูโรงเรียนชุมชนวัดจงโกกรรมการ
6. นางสาวสายบัว กล้วยดีครูโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายสมชาย เงินแจ่มรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดีลังประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดารัตน์ ยาทิพย์ครูโรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
3. นางสมหมาย จิตต์เสถียรครูโรงเรียนบ้านดีลังกรรมการ
4. นายสุเทพ สัจจนานนท์ครูโรงเรียนพรหมรังษีกรรมการ
5. นายสธณ ตริตรองครูโรงเรียนพรหมรังษีกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายสมชาย เงินแจ่มผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดีลังประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดารัตน์ ยาทิพย์ครูโรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
3. นางสมหมาย จิตต์เสถียรครูโรงเรียนบ้านดีลังกรรมการ
4. นายสุเทพ สัจจนานนท์ครูโรงเรียนพรหมรังษีกรรมการ
5. นายสธณ ตริตรองครูโรงเรียนพรหมรังษีกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสุภาพ สุริยาอารักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับหินขวางประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริมา เถื่อนทนนท์ โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ หวังศิริโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นายเผด็จ ธรรมศักดิ์ชัยโรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรีกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสุภาพ สุริยาอารักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับหินขวางประธานกรรมการ
2. นางวันทนีย์ วิบูลย์พันธุ์โรงเรียนบ้านท่าหลวงกรรมการ
3. นางสุนีย์ วงษ์ปุบผาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๐กรรมการ
4. นางสมถวิล พูลฤทธิ์โรงเรียนบ้านทุุุ่งตาแก้วกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ มาลามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดีลังประธานกรรมการ
2. นายกัณฑ์คุปต์ ประเสริฐศรีครูโรงเรียนบ้านดงดินแดงกรรมการ
3. นางสุวารี โสมาบุตรครูโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
4. นางสาวขวัญลดา สุขถนอมครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นางพลอยพิมล เพ็ชรยะมาตร์ครูโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการ
6. นางสมจิต อากรนาคครูโรงเรียนบ้านท่าดินดำกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายสนั่น สุดใจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกรกฟ้าประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์ วัดเข่งโรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์กรรมการ
3. นางศรีภูมิ วังเจริญโรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
4. นางไฉน พลอยบุตรโรงเรียนบ้านวังแขม กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายสนั่น สุดใจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกรกฟ้าประธานกรรมการ
2. นายชาตรี ช่างเหลาโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
3. นางรพีชล แดนสิงห์โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์กรรมการ
4. นางจตุพร ใจดีเย็นโรงเรียนบ้านยางรากกรรมการ
5. นางยุพา พานเมืองโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสมาน ด้วงพรหมครูโรงเรียนพรหมรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวฉัตรฤดี สัณหวงศ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
3. นางระพีพรรณ จิตสมครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
4. นางสาวสมพร เกตุพรหมครูโรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
5. นางสาวกัญญ์ชิสา นิธิศรัตนภักดีครูโรงเรียนบ้านเขารวกกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นางมณีรัตน์ แสงประไพครูโรงเรียนบ้านม่วงค่อมประธานกรรมการ
2. นางสาวปาจรีย์ วายโสภาครูโรงเรียนบ้านวังแขมกรรมการ
3. นายสุชาติ พิณดวงครูโรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการ
4. นางสาวสุทธีรนันท์ พึ่งเพียรครูโรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางภัสสร กุลเมืองครูโรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศกรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ ผอบเพ็ชรครูโรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์กรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ พิบูลรัตนสังข์ โรงเรียนบ้านแหลมชนแดนประธานกรรมการ
2. นายวิฑูรย์ อ่อนธรรม โรงเรียนบ้านเหวตาบัวรองประธานกรรมการ
3. นายวินัย หลาบงาม โรงเรียนบ้านเขารวกกรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ จันทร โรงเรียนบ้านสระเพลงกรรมการ
5. นายปรีชา เปลี่ยนสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
6. นางสาวจันทิมา ทองดีโรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ(บ้านหนองรี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายบุศรินทร์ หอมกลิ่นยาโรงเรียนนิคมลำนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายพิศิษฐ์ มิ่งศักดิ์ศรี โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพองรองประธานกรรมการ
3. นายพิทักษ์ พูลแก้วโรงเรียนบ้านหนองประดู่ กรรมการ
4. นายธานี แก้วอินทร์ศรีโรงเรียนบ้านดงดินแดงกรรมการ
5. นายบุญส่ง ดังกลาง โรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ พิบูลรัตนสังข์ โรงเรียนบ้านแหลมชนแดนประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร พูลพงษ์โรงเรียนบ้านกุดตาเพชรรองประธานกรรมการ
3. นายอิศเรศ สนั่นเมือง โรงเรียนบ้านเขารวกกรรมการ
4. นายสุระนัน รถน้อยโรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
5. นางสาวไพรินทร์ สายจันทร์โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์กรรมการ
6. นายอภิชาต โตแก้วโรงเรียนบ้านหนองจานกรรมการ
7. นายสิทธิศักดิ์ สิทธิพงษ์โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ คำวอนโรงเรียนบ้านหนองตะแบกประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต สังวิจิตรโรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ ๑๕๗รองประธานกรรมการ
3. นายนิรันด์ กิ่งพิกุลโรงเรียนบ้านหนองตะแบกกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสุรชัย เสือสูงเนินโรงเรียนวัดโคกสลุงประธานกรรมการ
2. นายทัศนัย ไพรีโรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์กรรมการ
3. นายอาทิตย์ ดำรงศักดิ์โรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางมณทกานต์ กองณรงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางวิรัตน์ วงษ์ท้าวโรงเรียนพรหมรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวศลิสา พุทธมนต์โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์กรรมการ
3. นางไพรวัลย์ ไตรญาณโรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคมกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางวีรยา คำแหงโรงเรียนอนุบาลท่าหลวงประธานกรรมการ
2. นายสุระชัย เสือสูงเนินโรงเรียนวัดโคกสลุงกรรมการ
3. นายศุภชัย เกษไชยโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
4. นายวินัย ปัจฉิมโรงเรียนอนุบาลโคกเจริญกรรมการ
5. นายเชิงชาย กาลพัชกุลโรงเรียนบ้านพุกะชัดกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวินัย ปัจฉิมโรงเรียนอนุบาลโคกเจริญประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ แจ่มปัญญาโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
3. นางไพรวัลย์ ไตรญาณโรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางสมบูรณ์ ประเสริฐพงษ์โรงเรียนอนุบาลลำสนธิกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสุรชัย เสือสูงเนินโรงเรียนวัดโคกสลุงประธานกรรมการ
2. นายยุทธศักดิ์ เชื้อสามารถโรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
3. นายสัมฤทธิ์ เจิมปรุโรงเรียนบ้านเขายายกะตากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางวีรยา คำแหงโรงเรียนอนุบาลท่าหลวงประธานกรรมการ
2. นายสุระชัย เสือสูงเนินโรงเรียนวัดโคกสลุงกรรมการ
3. นายศุภชัย เกษไชยโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
4. นายวินัย ปัจฉิมโรงเรียนอนุบาลโคกเจริญกรรมการ
5. นายเชิงชาย กาลพัชกุลโรงเรียนบ้านพุกะชัดกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางวีรยา คำแหงโรงเรียนอนุบาลท่าหลวงประธานกรรมการ
2. นายสุระชัย เสือสูงเนินโรงเรียนวัดโคกสลุงกรรมการ
3. นายศุภชัย เกษไชยโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
4. นายวินัย ปัจฉิมโรงเรียนอนุบาลโคกเจริญกรรมการ
5. นายเชิงชาย กาลพัชกุลโรงเรียนบ้านพุกะชัดกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางวีรยา คำแหงโรงเรียนอนุบาลท่าหลวงประธานกรรมการ
2. นายสุระชัย เสือสูงเนินโรงเรียนวัดโคกสลุงกรรมการ
3. นายศุภชัย เกษไชยโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
4. นายวินัย ปัจฉิมโรงเรียนอนุบาลโคกเจริญกรรมการ
5. นายเชิงชาย กาลพัชกุลโรงเรียนบ้านพุกะชัดกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางปรียานุช พรหมบุญโรงเรียนวัดหนองนาประธานกรรมการ
2. นายวันชัย ราชสีห์โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณกรรมการ
3. นางสาวอรยา จิตต์ศิริโรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้วกรรมการ
4. นางดนตรี พินิจชัยโรงเรียนบ้านมะกอกหวานกรรมการ
5. นางสาวพัชราพร นาสะอ้านโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายอาวุธ รอดศรีโรงเรียนบ้านเกาะรังประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ วงษ์ท้าวโรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้ายกรรมการ
3. นายจำรัส อุดขาวโรงเรียนบ้านนาโสมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางวีรยา คำแหงโรงเรียนอนุบาลท่าหลวงประธานกรรมการ
2. นายสุระชัย เสือสูงเนินโรงเรียนวัดโคกสลุงกรรมการ
3. นายศุภชัย เกษไชยโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
4. นายวินัย ปัจฉิมโรงเรียนอนุบาลโคกเจริญกรรมการ
5. นายเชิงชาย กาลพัชกุลโรงเรียนบ้านพุกะชัดกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางวีรยา คำแหงโรงเรียนอนุบาลท่าหลวงประธานกรรมการ
2. นายสุระชัย เสือสูงเนินโรงเรียนวัดโคกสลุงกรรมการ
3. นายศุภชัย เกษไชยโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
4. นายวินัย ปัจฉิมโรงเรียนอนุบาลโคกเจริญกรรมการ
5. นายเชิงชาย กาลพัชกุลโรงเรียนบ้านพุกะชัดกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางไพรพนา ชัยปัญญาโรงเรียนบ้านแหลมชนแดนประธานกรรมการ
2. นางสาววิมล สีสอนโรงเรียนวัดหนองตามิ่งกรรมการ
3. นางระดารัตน์ พึ่งสุรินทร์โรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายนำศักดิ์ ดวงเงินโรงเรียนบ้านบัวชุมประธานกรรมการ
2. นางสาววิมล สีสอนโรงเรียนวัดหนองตามิ่งกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ดำรงศักดิ์โรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ พระสีโรงเรียนบ้านแหลมชนแดนกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางวีรยา คำแหงโรงเรียนอนุบาลท่าหลวงประธานกรรมการ
2. นายสุระชัย เสือสูงเนินโรงเรียนวัดโคกสลุงกรรมการ
3. นายศุภชัย เกษไชยโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
4. นายวินัย ปัจฉิมโรงเรียนอนุบาลโคกเจริญกรรมการ
5. นายเชิงชาย กาลพัชกุลโรงเรียนบ้านพุกะชัดกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นางสาวศุภธิดา ยอดหอมโรงเรียนบ้านหัวลำประธานกรรมการ
2. นายอนันต์เดช เรือนเงินโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีนฤพล คชเดชโรงเรียนวักพรหมรังษีกรรมการ
4. นายภาณุมาส ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านซับโศกกรรมการ
5. นายทศพร ศรีสกุลโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาคฯกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางสาวศุภธิดา ยอดหอมโรงเรียนบ้านหัวลำประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนฤพล คชเดชโรงเรียนวัดพรหมรังสีกรรมการ
3. นายอนันต์เดช เรือนเงินโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
4. นายภาณุมาส ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านซับโศกกรรมการ
5. นายทศพร ศรีสกุลโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาคฯกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นางสาวศุภธิดา ยอดหอมโรงเรียนบ้านหัวลำประธานกรรมการ
2. นายอนันต์เดช เรือนเงินโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีนฤพล คชเดชโรงเรียนวัดพรหมรังษีกรรมการ
4. นายภาณุมาส ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านซับโศกกรรมการ
5. นายทศพร ศรีสกุลโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาคฯกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางสาวศุภธิดา ยอดหอมโรงเรียนบ้านหัวลำประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนฤพล คชเดชโรงเรียนวัดพรหมรังสีกรรมการ
3. นายอนันต์เดช เรือนเงินโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
4. นายภาณุมาส ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านซับโศกกรรมการ
5. นายทศพร ศรีสกุลโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาคฯกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นางสาวศุภธิดา ยอดหอมโรงเรียนบ้านหัวลำประธานกรรมการ
2. นายอนันต์เดช เรือนเงินโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีนฤพล คชเดชโรงเรียนวัดพรหมรังษีกรรมการ
4. นายภาณุมาส ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านซับโศกกรรมการ
5. นายทศพร ศรีสกุลโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาคฯกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวศุภธิดา ยอดหอมโรงเรียนบ้านหัวลำประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนฤพล คชเดชโรงเรียนวัดพรหมรังสีกรรมการ
3. นายอนันต์เดช เรือนเงินโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
4. นายภาณุมาส ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านซับโศกกรรมการ
5. นายทศพร ศรีสกุลโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาคฯกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางสาวศุภธิดา ยอดหอมโรงเรียนบ้านหัวลำประธานกรรมการ
2. นายอนันต์เดช เรือนเงินโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีนฤพล คชเดชโรงเรียนวัดพรหมรังษีกรรมการ
4. นายภาณุมาส ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านซับโศกกรรมการ
5. นายทศพร ศรีสกุลโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาคฯกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวศุภธิดา ยอดหอมโรงเรียนบ้านหัวลำประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนฤพล คชเดชโรงเรียนวัดพรหมรังสีกรรมการ
3. นายอนันต์เดช เรือนเงินโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
4. นายภาณุมาส ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านซับโศกกรรมการ
5. นายทศพร ศรีสกุลโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาคฯกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายภาณุมาส ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านซับโศกประธานกรรมการ
2. นางอภิรดี กสิวัฒน์โรงเรียนบ้านดีลังกรรมการ
3. นางสาวศุภธิดา ยอดหอมโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
4. นางสาวชไมพร ชิณบุตรโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการ
5. นางพรรณภา พฤทธิ์ตระการโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายภาณุมาส ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านซับโศกประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภธิดา ยอดหอมโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
3. นางอภิรดี กสิวัฒน์โรงเรียนบ้านดีลังกรรมการ
4. นายวุฒิพงษ์ สีสุกโรงเรียนบ้านม่วงค่อมกรรมการ
5. นางพรรณภา พฤทธิ์ตระการโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายภาณุมาส ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านซับโศกประธานกรรมการ
2. นางอภิรดี กสิวัฒน์โรงเรียนบ้านดีลังกรรมการ
3. นางสาวศุภธิดา ยอดหอมโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
4. นายวุฒิพงษ์ สีสุกโรงเรียนบ้านม่วงค่อมกรรมการ
5. นางพรรณภา พฤทธิ์ตระการโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายภาณุมาส ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านซับโศกประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภธิดา ยอดหอมโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
3. นางอภิรดี กสิวัฒน์โรงเรียนบ้านดีลังกรรมการ
4. นายวุฒิพงษ์ สีสุกโรงเรียนบ้านม่วงค่อมกรรมการ
5. นางพรรณภา พฤทธิ์ตระการโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายภาณุมาส ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านซับโศกประธานกรรมการ
2. นางอภิรดี กสิวัฒน์โรงเรียนบ้านดีลังกรรมการ
3. นางสาวศุภธิดา ยอดหอมโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
4. นายวุฒิพงษ์ สีสุกโรงเรียนบ้านม่วงค่อมกรรมการ
5. นางพรรณภา พฤทธิ์ตระการโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายภาณุมาส ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านซับโศกประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภธิดา ยอดหอมโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
3. นางอภิรดี กสิวัฒน์โรงเรียนบ้านดีลังกรรมการ
4. นายวุฒิพงษ์ สีสุกโรงเรียนบ้านม่วงค่อมกรรมการ
5. นางพรรณภา พฤทธิ์ตระการโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางอภิรดี กสิวัฒน์โรงเรียนบ้านดีลังประธานกรรมการ
2. นายชัยพร ปัญจศิริเลขโรงเรียนวัดหนองตามิ่งกรรมการ
3. นางสาวสรารัตน์ ดงดีจันทร์โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางสาวศุภธิดา ยอดหอมโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
5. นางพรรณภา พฤทธิ์ตระการโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายภาณุมาส ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านซับโศกประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภธิดา ยอดหอมโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
3. นางอภิรดี กสิวัฒน์โรงเรียนบ้านดีลังกรรมการ
4. นางสาวชไมพร ชิณบุตรโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการ
5. นางพรรณภา พฤทธิ์ตระการโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายภาณุมาส ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านซับโศกประธานกรรมการ
2. นางอภิรดี กสิวัฒน์โรงเรียนบ้านดีลังกรรมการ
3. นางสาวศุภธิดา ยอดหอมโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
4. นางสาวชไมพร ชิณบุตรโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการ
5. นางพรรณภา พฤทธิ์ตระการโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายภาณุมาส ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านซับโศกประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภธิดา ยอดหอมโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
3. นางอภิรดี กสิวัฒน์โรงเรียนบ้านดีลังกรรมการ
4. นายวุฒิพงษ์ สีสุกโรงเรียนบ้านม่วงค่อมกรรมการ
5. นางพรรณภา พฤทธิ์ตระการโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางพรรณภา พฤทธิ์ตระการโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงษ์ สีสุกโรงเรียนบ้านม่วงค่อมกรรมการ
3. นายอนันต์เดช เรือนเงินโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
4. นางอภิรดี กสิวัฒน์โรงเรียนบ้านดีลังกรรมการ
5. นางสาวศุภธิดา ยอดหอมโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางพรรณภา พฤทธิ์ตระการโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงษ์ สีสุกโรงเรียนบ้านม่วงค่อมกรรมการ
3. นายอนันต์เดช เรือนเงินโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
4. นางอภิรดี กสิวัฒน์โรงเรียนบ้านดีลังกรรมการ
5. นางสาวศุภธิดา ยอดหอมโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายภาณุมาส ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านซับโศกประธานกรรมการ
2. นางอภิรดี กสิวัฒน์โรงเรียนบ้านดีลังกรรมการ
3. นางสาวศุภธิดา ยอดหอมโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
4. นางสาวชไมพร ชิณบุตรโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการ
5. นางพรรณภา พฤทธิ์ตระการโรงเเรียนบ้านหนองโกวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นางอภิรดี กสิวัฒน์โรงเรียนบ้านดีลังประธานกรรมการ
2. นายอนันต์เดช เรือนเงินโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
3. นายภานุมาส ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านซับโศกกรรมการ
4. นางพรรณภา พฤทธิ์ตระการโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากรรมการ
5. นายทศพร ศรีสกุลโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาคฯกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นางอภิรดี กสิวัฒน์โรงเรียนบ้านดีลังประธานกรรมการ
2. นายอนันต์เดช เรือนเงินโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
3. นายภานุมาส ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านซับโศกกรรมการ
4. นางพรรณภา พฤทธิ์ตระการโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากรรมการ
5. นายทศพร ศรีสกุลโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาคฯกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายบุญชู ปัญจชัยโรงเรียนบ้านเนินทองประธานกรรมการ
2. นายเชาวฤทธิ์ อยู่สุขเจริญโรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
3. นายสุชาติ ไชยโชติโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
4. นายภานุมาส ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านซับโศกกรรมการ
5. นางสาวศุภธิดา ยอดหอมโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นางเล็ก ชูวงษ์โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายจำนง ในพิมายโรงเรียนบ้านซับเค้าแมวกรรมการ
3. นางสาวรัตนา ศิริคุปต์โรงเรียนบ้านลำโกฏิทองกรรมการ
4. นายรึทัย งามขำโรงเรียนวัดโคกสลุงกรรมการ
5. นางสาวธีรพร อเนกศิลป์โรงเรียนบ้านม่วงค่อมกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นางเล็ก ชูวงษ์โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายจำนง ในพิมายโรงเรียนบ้านซับเค้าแมวกรรมการ
3. นางสาวรัตนา ศิริคุปต์โรงเรียนบ้านลำโกฏิทองกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายอนันต์เดช เรือนเงินโรงเรียนบ้านแก่งเสือเต้นประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ รองนากุลโรงเรียนอนุบาลท่าหลวงกรรมการ
3. นายชัยพร ปัญจศิริเลขโรงเรียนวัดหนองตามิ่งกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายธีระชัย กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านท่ากรวดประธานกรรมการ
2. นายปริวัตร สรรพรชัยพงษ์โรงเรียนบ้านท่าหลวงกรรมการ
3. นางเล็ก ชูวงษ์โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์กรรมการ
4. นายรึทัย งามขำโรงเรียนวัดโคกสลุงกรรมการ
5. นายชัยพร ปัญจศิริเลขโรงเรียนวัดหนองตามิ่งกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายธีระชัย กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านท่ากรวดประธานกรรมการ
2. นายปริวัตร สรรพรชัยพงษ์โรงเรียนบ้านท่าหลวงกรรมการ
3. นางเล็ก ชูวงษ์โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์กรรมการ
4. นายรึทัย งามขำโรงเรียนวัดโคกสลุงกรรมการ
5. นายชัยพร ปัญจศิริเลขโรงเรียนวัดหนองตามิ่งกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นางเล็ก ชูวงษ์โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายจำนง ในพิมายโรงเรียนบ้านซับเค้าแมวกรรมการ
3. นางสาวรัตนา ศิริคุปต์โรงเรียนบ้านลำโกฏิทองกรรมการ
4. นายรึทัย งามขำโรงเรียนวัดโคกสลุงกรรมการ
5. นางสาวธีรพร อเนกศิลป์โรงเรียนบ้านม่วงค่อมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางเล็ก ชูวงษ์โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายจำนง ในพิมายโรงเรียนบ้านซับเค้าแมวกรรมการ
3. นางสาวรัตนา ศิริคุปต์โรงเรียนบ้านลำโกฏิทองกรรมการ
4. นายรึทัย งามขำโรงเรียนวัดโคกสลุงกรรมการ
5. นางสาวธีรพร อเนกศิลป์โรงเรียนบ้านม่วงค่อมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายเทียนชัย รัตนจินดาโรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นายเชิงชาย กาลพัชกุลโรงเรียนบ้านพุกะชัดกรรมการ
3. นายรุจิกร ข้อสังข์โรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นายธนะชัย เทียบขุนทดโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายเทียนชัย รัตนจินดาโรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นายเชิงชาย กาลพัชกุลโรงเรียนบ้านพุกะชัดกรรมการ
3. นายรุจิกร ข้อสังข์โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
4. นายธนะชัย เทียบขุนทดโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธีระชัย กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านท่ากรวดประธานกรรมการ
2. นายปริวัตร สรรพรชัยพงษ์โรงเรียนบ้านท่าหลวงกรรมการ
3. นางเล็ก ชูวงษ์โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์กรรมการ
4. นายรึทัย งามขำโรงเรียนวัดโคกสลุงกรรมการ
5. นายชัยพร ปัญจศิริเลขโรงเรียนวัดหนองตามิ่งกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธีระชัย กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านท่ากรวดประธานกรรมการ
2. นายปริวัตร สรรพรชัยพงษ์โรงเรียนบ้านท่าหลวงกรรมการ
3. นางเล็ก ชูวงษ์โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์กรรมการ
4. นายรึทัย งามขำโรงเรียนวัดโคกสลุงกรรมการ
5. นายชัยพร ปัญจศิริเลขโรงเรียนวัดหนองตามิ่งกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายปริวัตร สรรพรชัยพงษ์โรงเรียนบ้านท่าหลวงประธานกรรมการ
2. นายเทียนชัย รัตนจินดาโรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคมกรรมการ
3. นางอรุณี พูลสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายปริวัตร สรรพรชัยพงษ์โรงเรียนบ้านท่าหลวงประธานกรรมการ
2. นายเทียนชัย รัตนจินดากรรมการ
3. นางอรุณี พูลสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธีระชัย กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านท่ากรวดประธานกรรมการ
2. นายปริวัตร สรรพรชัยพงษ์โรงเรียนบ้านท่าหลวงกรรมการ
3. นางเล็ก ชูวงษ์โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์กรรมการ
4. นายรึทัย งามขำโรงเรียนวัดโคกสลุงกรรมการ
5. นายชัยพร ปัญจศิริเลขโรงเรียนวัดหนองตามิ่งกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธีระชัย กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านท่ากรวดประธานกรรมการ
2. นายปริวัตร สรรพรชัยพงษ์โรงเรียนบ้านท่าหลวงกรรมการ
3. นางเล็ก ชูวงษ์โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์กรรมการ
4. นายรึทัย งามขำโรงเรียนวัดโคกสลุงกรรมการ
5. นายชัยพร ปัญจศิริเลขโรงเรียนวัดหนองตามิ่งกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธีระชัย กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านท่ากรวดประธานกรรมการ
2. นายปริวัตร สรรพรชัยพงษ์โรงเรียนบ้านท่าหลวงกรรมการ
3. นางเล็ก ชูวงษ์โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์กรรมการ
4. นายรึทัย งามขำโรงเรียนวัดโคกสลุงกรรมการ
5. นายชัยพร ปัญจศิริเลขโรงเรียนวัดหนองตามิ่งกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธีระชัย กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านท่ากรวดประธานกรรมการ
2. นายปริวัตร สรรพรชัยพงษ์โรงเรียนบ้านท่าหลวงกรรมการ
3. นางเล็ก ชูวงษ์โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์กรรมการ
4. นายรึทัย งามขำโรงเรียนวัดโคกสลุงกรรมการ
5. นายชัยพร ปัญจศิริเลขโรงเรียนวัดหนองตามิ่งกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายนัฐพล แสนทวีโรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157ประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ สำเร็จศิลป์โรงเรียนวัดโคกสลุงกรรมการ
3. นายทักษากรณ์ สีดาถมโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายนัฐพล แสนทวีโรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157ประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ สำเร็จศิลป์โรงเรียนวัดโคกสลุงกรรมการ
3. นายทักษากรณ์ สีดาถมโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสำราญ ไกรแก้วโรงเรียนบ้านบัวชุมประธานกรรมการ
2. นายนัฐพล แสนทวีสุขโรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายธีระชัย กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านท่ากรวดประธานกรรมการ
2. นายปริวัตร สรรพรชัยพงษ์โรงเรียนบ้านท่าหลวงกรรมการ
3. นางเล็ก ชูวงษ์โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์กรรมการ
4. นายรึทัย งามขำโรงเรียนวัดโคกสลุงกรรมการ
5. นายชัยพร ปัญจศิริเลขโรงเรียนวัดหนองตามิ่งกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุภัทรา ยังเจริญโรงเรียนวัดหนองตามิ่งประธานกรรมการ
2. นางฐานิตา สะอาดโรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
3. นางกิ่งกาญจน์ วาโยโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
4. นางจุรีรัตน์ บุญเพ็งรักษ์โรงเรียนบ้านท่ากรวดกรรมการ
5. นางสาวน้ำค้าง แซ่โค้วโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสุภัทรา ยังเจริญโรงเรียนวัดหนองตามิ่งประธานกรรมการ
2. นางฐานิตา สะอาดโรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
3. นางกิ่งกาญจน์ วาโยโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ พรานทนงค์โรงเรียนวัดโคกสลุงกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุภัทรา ยังเจริญโรงเรียนวัดหนองตามิ่งประธานกรรมการ
2. นางฐานิตา สะอาดโรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
3. นางกิ่งกาญจน์ วาโยโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
4. นางจุรีรัตน์ บุญเพ็งรักษ์โรงเรียนบ้านท่ากรวดกรรมการ
5. นางสาวน้ำค้าง แซ่โค้วโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสุภัทรา ยังเจริญโรงเรียนวัดหนองตามิ่งประธานกรรมการ
2. นางฐานิตา สะอาดโรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
3. นางกิ่งกาญจน์ วาโยโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ พรานทนงค์โรงเรียนวัดโคกสลุงกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤษณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนบ้านเขาแหลมประธานกรรมการ
2. นางรุจิเรข กาญจนวรานนท์โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการ
3. นางอภิญญา เครือสุคำโรงเรียนบ้านเขารวกกรรมการ
4. นางสิปปนนท์ บุญกว้างโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
5. นางจุรีรัตน์ บุญเพ็งรักษ์โรงเรียนบ้านท่ากรวดกรรมการ
6. นางสุภัทรา ยังเจริญโรงเรียนวัดหนองตามิ่งกรรมการ
7. นางฐานิตา สอาดโรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
8. นางกุสุมา คำศิลาโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤษณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนบ้าเขาแหลมประธานกรรมการ
2. นางรุจิเรข กาญจนวรานนท์โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการ
3. นางอภิญญา เครือสุคำโรงเรียนบ้านเขารวกกรรมการ
4. นายสิปปนนท์ บุญกว้างโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
5. นางกุสุมา คำศิลาโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤษณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนบ้านเขาแหลมประธานกรรมการ
2. นางรุจิเรข กาญจนวรานนท์โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการ
3. นางอภิญญา เครือสุคำโรงเรียนบ้านเขารวกกรรมการ
4. นางสิปปนนท์ บุญกว้างโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
5. นางจุรีรัตน์ บุญเพ็งรักษ์โรงเรียนบ้านท่ากรวดกรรมการ
6. นางกุสุมา คำศิลาโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์กรรมการ
7. นางสุภัทรา ยังเจริญโรงเรียนวัดหนองตามิ่งกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤษณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนบ้าเขาแหลมประธานกรรมการ
2. นางรุจิเรข กาญจนวรานนท์โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการ
3. นางอภิญญา เครือสุคำโรงเรียนบ้านเขารวกกรรมการ
4. นายสิปปนนท์ บุญกว้างโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
5. นางกุสุมา คำศิลาโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ตี่สุขโรงเรียนบ้านทุ่งดินแดงประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ นิตย์กระโทกโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
3. นายธีระศักดิ์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ตี่สุขโรงเรียนบ้านทุ่งดินแดงประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ นิตย์กระโทกโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
3. นายธีระศักดิ์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางวราภรณ์ พหลยุทธ์โรงเรียนซอย 19 สาย2 ขวาประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลทิพย์ พุ่มสกุลโรงเรียนบ้านดงดินแดงกรรมการ
3. นางสาวไกรสร บุญหนักโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวฉันทนา หาภักดีโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมกรรมการ
5. นางสาวพลอยระวี ศิริจันทร์โรงเรียนบ้านโคกแสมสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางสาวอันชรี หาภักดีโรงเรียนบ้านเขารวกประธานกรรมการ
2. นางจันจิรา คอนขำโรงเรียนบ้านดงดินแดงกรรมการ
3. นางจันธิลา กางสันเทียะโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกากรรมการ
4. นางสาวชโลบล จั่นงามโรงเรียนบ้านกุดตาเพชรกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ ยิ่งรัมย์โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางฐนมณ สมชนะโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางธัญชนก ทองดีโรงเรียนบ้านคลองกรรมการ
3. นางอำไพ ช้อยสูงเนินโรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157กรรมการ
4. นางณัฐชไม ฟาดฟักโรงเรียนบ้านม่วงค่อมกรรมการ
5. นายชลัมพล ธูปกระแจะโรงเรียนบ้านหนองเกตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางกุญชลี สีดำโรงเรียนบ้านมะกอกหวานประธานกรรมการ
2. นางสาวประทินทิพย์ อินโตโรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์กรรมการ
3. นางนางพัชรี จันทร์งามโรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่157กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางวัชรีย์ แก้วตาโรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นางกนกวรรณ เอี่ยมสมานโรงเรียนบ้านวังแขมกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ สิงห์เฉลิมวงษ์โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายนรภัทร ศรีสมบัติโรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรธนอนงค์ กาวีโรงเรียนบ้านโคกแสมสารกรรมการ
3. นางรักษิตา วรเกียรติตระกูลโรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางวิรัช รัตนเจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย พุ่มอินทร์โรงเรียนบ้านซับโศกกรรมการ
3. นางสาวหทัยทิพย์ จัตุเรศโรงเรียนบ้านทุ่งดินแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางมัญณิศตรา คงพันปีโรงเรียนบ้านหนองมะค่าประธานกรรมการ
2. นางพนิดา สังสมศักดิ์โรงเรียนสุนทรเทพคีรีกรรมการ
3. นางสาววิไลย์ ทองมีโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางศรีสุดา พงค์ถิ่นโรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายกำพลศักดิ์ ทาแป้งโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์กรรมการ
3. นางมณฑา จันทร์ไข่โรงเรียนบ้านเหวตาบัวกรรมการ
4. นางสาวนันทนา พันตาวงษ์โรงเรียนอนุบาลท่าหลวงกรรมการ
5. นางสาวศศิกาญจน์ ลีลาธรรมสัจจะโรงเรียนวัดหนองตามิ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางเกษริน ตาระกาโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนารามประธานกรรมการ
2. นายขวัญฤดี แววเพ็ชรโรงเรียนบ้านด่านไทยล้อมกรรมการ
3. นางวราพร ปานแม้นโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการ
4. นายสธณ ตริตรองโรงเรียนวัดพรหมรังษีกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวลักษณ์ กัณทะษาโรงเรียนบ้านเหวตาบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวทักษกร แก้ววิเชียรโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากรรมการ
3. นางประภา พรประสิทธิ์โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวประภาพร คนซื่อโรงเรียนบ้านมหาโพธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายเต่าเหมย แซ่หลีโรงเรียนอัสสัมชัญ คอนแวนต์ ลำนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยภรณ์ ทองเก่าโรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวงกรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ ม่วงศรีจันทร์โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายเต่าเหมย แซ่หลีโรงเรียนอัสสัมชัญ คอนแวนต์ ลำนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยภรณ์ ทองเก่าโรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวงกรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ ม่วงศรีจันทร์โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายนรภัทร ศรีสมบัติโรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157ประธานกรรมการ
2. นายสุรเดช ทองมีโรงเรียนบ้านท่าดินดำ(ภูมิปัญญาภาษาญี่ปุ่น)กรรมการ
3. นายสนั่น แท่นนอกโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางสำอางค์ บุญเสือโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนวพร เสริมกูลเกียรติโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากรรมการ
3. นางสาวอัจจิมา รัตนปัญญาโรงเรียนบ้านหนองปีกนกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นายศรันย์ ตรีคุณโรงเรียนอัสสัมชัญ คอนแวนต์ ลำนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ ไม้เลี้ยงโรงเรียนสี่ซับศรีเจริญธรรมกรรมการ
3. นางสาวปุญณดา สืบเพ็งโรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายเฉลิมชัย สุวรัตน์โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายบุญเทิด วงษ์กาญจนรัตน์โรงเรียนบ้านบัวชุมกรรมการ
3. นายสมเกียรติ เอมจั่นโรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคมกรรมการ
4. นายนัฐพล แสนทวีสุขโรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ ๑๕๗กรรมการ
5. นางสาวรัชตวรรณ พิมเสนโรงเรียนบ้านกุดตาเพชรกรรมการ
6. นางสาวทักษพร วงศ์เครือวัลย์โรงเรียนบ้านเขายายกะตากรรมการ
7. นายวิรัตน์ เดชบำรุงโรงเรียนบ้านเขาตะแคงกรรมการ
8. นางวิจิตรา กองแก้วโรงเรียนซอย ๑๒ สาย ๔ ซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายพิพัฒน์ ทองเผือกโรงเรียนบ้านด่านจันทร์ประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ สุขเรืองรองโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
3. นายสงบ ทรัพย์สินโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
4. นายสุชานนท์ ใจธรรมโรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคมกรรมการ
5. นายวิโรจน์ ขาวนอกโรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายคณวัฒน์ บริสุทธิ์โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ ๑๕๗กรรมการ
7. นายยุทธศาสตร์ วงษ์สมบูรณ์โรงเรียนวัดหนองตามิ่งกรรมการ
8. นายดนัย เนื่องขันตรีโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยเอกอรรณพ คงสมนามโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นประธานกรรมการ
2. นายสุขพระชัย ยามะเพวันโรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคมกรรมการ
3. นายธงชัย โม่งแสวงโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
4. นายคณวัฒน์ บริสุทธิ์โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ ๑๕๗กรรมการ
5. นายดนัย เนื่องขันตรีโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายสมยศ อำพันศิริโรงเรียนบ้านวังก้านเหลืองประธานกรรมการ
2. นายอุดม ชูแก้วโรงเรียนบ้านยางรากกรรมการ
3. นายวิเชียร เกิดประกอบโรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคมกรรมการ
4. นายรัชพล ช้างน้อยโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
5. นางสาวรัตนา ศิริคุปต์โรงเรียนบ้านลำโกฎิทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายธีระศักดิ์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านหนองประดู่ประธานกรรมการ
2. นายประจบ โชติพรมโรงเรียนบ้านบ่อดินสอทองกรรมการ
3. นายอุบล ช้างใหญ่โรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายธีระศักดิ์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านหนองประดู่ประธานกรรมการ
2. นางวัชรี บุญมานำโรงเรียนพรหมรังษีกรรมการ
3. นางสาวลัดดาวัลย์ วรรณโสภาโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนารามกรรมการ
4. นางปนิดา พ่วงเจริญโรงเรียนบ้านมหาโพธิกรรมการ
5. นางสาวประทีป ใจมงคลโรงเรียนบ้านบัวชุมกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางงามตา ศรีสุมานันท์โรงเรียนบ้านท่ากรวดประธานกรรมการ
2. นางกาญจนาณัฏฐ์ จูงวงศ์โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
3. นางอินทภัทร สันติภิทักษ์โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ เนียมคำโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรีย์พร วนิชบุตรโรงเรียนบ้านบ่อคู่ประธานกรรมการ
2. นางกรองแก้ว ศรีสุมานันท์โรงเรียนอนุบาลท่าหลวงกรรมการ
3. นางปรางทอง อ่อนธรรมโรงเรียนบ้านปรางค์น้อยกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ ยาทิพย์โรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางอังคณา ปราสาททองโรงเรียนบ้านท่าหลวงประธานกรรมการ
2. นางวาสนา น้ำเพชรโรงเรียนบ้านห้วยสารามกรรมการ
3. นางสาวณัชยา ทำลานดีโรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
4. นางสาวสิริภัทร โหราเรืองโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายขจรศักดิ์ บุญด้วยลานโรงเรียนบ้านมะนาวหวานประธานกรรมการ
2. นางรัตนา เพ็ชรเมืองโรงเรียนพรหมรังษีกรรมการ
3. นางสาวจงกล แก้วคชสารโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการ
4. นางสุภาวดี ประมูลศิลป์โรงเรียนบ้านบ่อคู่กรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางสาวสุณี คุณประดิษฐ์สพป.ลบ.เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายศรันย์ ตรีคุณโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางวัชรี แก้วตาโรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางสาวธัญชนก ทองดีโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกากรรมการ
5. นายสธณ ตริตรองโรงเรียนพรหมรังษีกรรมการ
6. นายสุริยา สงฉิมโรงเรียนบ้านท่าดินดำกรรมการ
7. นายนรภัทร ศรีสมบัติโรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157กรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางสาวสุณี คุณประดิษฐ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายศรันย์ ตรีคุณโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางวัชรี แก้วตาโรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางสาวธัญชนก ทองดีโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกากรรมการ
5. นายสธณ ตริตรองโรงเรียนพรหมรังษีกรรมการ
6. นายสุริยา สงฉิมโรงเรียนบ้านท่าดินดำกรรมการ
7. นายนรภัทร ศรีสมบัติโรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157กรรมการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางสาวภัทรพร เกตุเกิดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาววิภา จำมั่นโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิราพร เขื่อนรอบเขตโรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวากรรมการ
4. นางจิตรา พันธุ์ธรรมโรงเรียนบ้านคลองกรรมการ
5. นายวชิรพันธุ์ เถียรจัตุรัสโรงเรียนบ้านด่านไทยล้อมกรรมการ
6. นางเสาวลักษณ์ จำมั่นโรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคมกรรมการ
7. นางสาวรัตนมณี ประดับมุขโรงเรียนพรหมรังษีกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทรพร เกตุเกิดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2กรรมการ
2. นางสาววิภา จำมั่นโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
3. นางสาวจิราพร เขื่อนรอบเขตโรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวากรรมการ
4. นางจิตรา พันธุ์ธรรมโรงเรียนบ้านคลองกรรมการ
5. นายวชิรพันธุ์ เถียรจัตุรัสโรงเรียนบ้านด่านไทยล้อมกรรมการ
6. นางเสาวลักษณ์ จำมั่นโรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคมกรรมการ
7. นางสาวรัตนมณี ประดับมุขโรงเรียนพรหมรังษีกรรมการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางลัคณา แพงอุดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางวรรณิดา เพ็ชรมณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2รองประธานกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ ไชยดาโรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางประจิม มีมั่งคั่งโรงเรียนบ้านคลองกรรมการ
5. นางวรรณวิสา สุขขีนัยโรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญกรรมการ
6. นายวินัย หลาบงามโรงเรียนบ้านท่ากรวดกรรมการ
7. นางบุบผา กองพิลาโรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวากรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางสาวลัคณา แพงอุดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางวรรณิดา เพ็ชรมณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2รองประธานกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ ไชยดาโรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางประจิม มีมั่งคั่งโรงเรียนบ้านคลองกรรมการ
5. นางสาววรรณวิสา สุขขีนัยโรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญกรรมการ
6. นายวินัย หลาบงามโรงเรียนบ้านท่ากรวดกรรมการ
7. นางบุบผา กองพิลาโรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวากรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางสาวลัดดาวัลย์ โพธิ์สุวรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญานัฏ บุญพิละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอาภาภรณ์ กระโจมแก้วโรงเรียนวัดหนองตามิ่งรองประธานกรรมการ
4. นางสาวนภาพร มหัจฉริยานุศาสน์โรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
5. นายอาจหาญ พันเตโรงเรียนบ้านเหวตาบัวกรรมการ
6. นางเนตร์ศิริ นิธิวราเรืองวุธโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวลัดดาวัลย์ โพธิ์สุวรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญานัฏ บุญพิละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอาภาภรณ์ กระโจมแก้วโรงเรียนวัดหนองตามิ่งรองประธานกรรมการ
4. นางสาวนภาพร มหัจฉริยานุศาสน์โรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
5. นายอาจหาญ พันเตโรงเรียนบ้านเหวตาบัวกรรมการ
6. นางเนตร์ศิริ นิธิวราเรืองวุธโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวอรอุมา วงษ์ชาลีโรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิประธานกรรมการ
2. นายณรงค์เดช ภัสรางกูรโรงเรียนบ้านเหวตาบัวกรรมการ
3. นางสาวราตรี ใจเที่ยงโรงเรียนบ้านปรางค์น้อยกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายชำนาญ เนียมแสงครูโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ ประธานกรรมการ
2. นายถนอมศักดิ์ อินทร์น้อยครูโรงเรียนวัดหนองนา กรรมการ
3. นายอรรคพร ดิษยมณฑลครูโรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายธนาพงศ์ คำศรีโรงเรียนบ้านโคกแสมสารประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนฤพล คชเดชโรงเรียนพรหมรังษีกรรมการ
3. นายณรงค์เดช ภัสรางกูรโรงเรียนบ้านเหวตาบัวกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวนภัสนันท์ ภู่วิจิตรโรงเรียนบ้านวังทองประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมลพร พหลยุทธโรงเรียนบ้านสระเพลงกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีนฤพล คชเดชโรงเรียนพรหมรังสีกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์เดช ภัธรางกูรโรงเรียนเหวตาบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา สุดสายออโรงเรียนบ้านด่านไทยล้อมกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายศิริวัฒน์ พูนนาคครูโรงเรียนบ้านคลองประธานกรรมการ
2. นางสาววรัทยา ผาดจันทึกครูโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ กรรมการ
3. นายโกมิน มาลา ครูโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากรรมการ
4. นายปรัชกรณ์ แต่งงามโรงเรียนบ้านห้วยสารามกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมลพร พหลยุทธโรงเรียนบ้านสระเพลงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา อู่เงินโรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗กรรมการ
3. นายธนาพงศ์ คำศรีโรงเรียนบ้านโคกแสมสารกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวบุษยากร อุบลพฤกษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำโกฎิทองประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา อินทรทะกูล ครูโรงเรียนบ้านยางรากกรรมการ
3. นางสาววาริน สิงห์เงิน ครูโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
4. นายวีระวุฒิ อุดชาครูโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสรินท์นรี ศรีทองโรงเรียนบ้านโคกแสมสารประธานกรรมการ
2. นางสมฤทัย อุดชาโรงเรียนบ้านเขายายกะตากรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายถนอมศักดิ์ อินทร์น้อยครูโรงเรียนวัดหนองนาประธานกรรมการ
2. นายเดชณรงค์ชัย ศรีชัยครูโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
3. นายสิริวัฒน์ พูนนาคครูโรงเรียนบ้านคลองกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายบูรพา วิถีปัญญาโรงเรียนบ้านสระเพลงประธานกรรมการ
2. นางสาววงศ์เดือน ศรีสวัสดิ์โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสมฤทัย อุดชาโรงเรียนบ้านเขายายกะตากรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางลภัสกร เสือลอยครูโรงเรียนบ้านเขารวกประธานกรรมการ
2. นายสมโชค หัสสลีมูลครูโรงเรียนบ้านบัวชุมกรรมการ
3. นายเกษมศักดิ์ มีดีครูโรงเรียนบ้านพุกะชัดกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นางช่อทิพย์ เขตจำนงครูโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายมานพ โสมดี ครูโรงเรียนบ้านหนองประดู่ กรรมการ
3. นายธนาพงศ์ คำศรีครูโรงเรียนบ้านโคกแสมสารกรรมการ
4. นายมนตรี คุ้มครองครูโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีนฤพล คชเดชโรงเรียนพรหมรังษีประธานกรรมการ
2. นายณรงค์เดช ภัสรางกูรโรงเรียนบ้านเหวตาบัวกรรมการ
3. นายธนาพงศ์ คำศรีโรงเรียนบ้านโคกแสมสารกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นางสาวบุษยากรณ์ อุบลพฤกษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำโกฏิทองประธานกรรมการ
2. นางลภัสกร เสือลอย ครูโรงเรียนบ้านเขารวก กรรมการ
3. นายมนตรี คุ้มครองครูโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางนิด นิตย์กระโทกครูโรงเรียนบ้านหัวลำ ประธานกรรมการ
2. นายบำเพ็ญ วาชัยศรี ครูโรงเรียนบ้านยางรากกรรมการ
3. นายธนสรณ์ ภมรครูโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวอรอุมา วงษ์ชาลีโรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิประธานกรรมการ
2. นายเขษมศักดิ์ ฤทธิเดชโรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์กรรมการ
3. นางนิตยา อยู่เรืองโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางวันทนา สุขสุแพทย์ครูโรงเรียนอนุบาลโคกเจริญประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร บานเย็นครูโรงเรียนบ้านเขายายกะตากรรมการ
3. นางสมปอง ฉันทานุรักษ์ครูโรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วงกรรมการ
4. นางกมลพร ขันแสงครูโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางจุรีรัตน์ พิลึกโรงเรียนบ้านวังทองประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา อินทรกูลโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์กรรมการ
3. นางนิตยา อยู่เรืองโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสมปอง ฉันทานุรักษ์ครูโรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วงประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ คุณจันทร์ทึกครูโรงเรียนบ้านบัวชุมกรรมการ
3. นางสาวถาวร โพพินิจครูโรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์กรรมการ
4. นางวันทนา สุขสุแพทย์ครูโรงเรียนอนุบาลโคกเจริญกรรมการ
5. นางสาวชญากร แคภูเขียวโรงเรียนบ้านลำโป่งเพชรกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ ชุ่มจิตร์โรงเรียนซอย ๑๗ สาย ๒ ซ้ายประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีณา ยสุคำโรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗กรรมการ
3. นางสาวแสงดาว ขันอาสาโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสาวกรรณิการ์ คูณจันทร์ทึก ครูโรงเรียนบ้านบัวชุมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร เจริญสุขครูโรงเรียนอนุบาลท่าหลวงกรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ พิมพาครูโรงเรียนบ้านป่าเขว้ากรรมการ
4. นายธนสรณ์ ภมรครูโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางสาวบุษยากรณ์ อุบลพฤกษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำโกฏิทองประธานกรรมการ
2. นางลภัสกร เสือลอยครูโรงเรียนบ้านเขารวกกรรมการ
3. นายวิทวรรธ อุ่นเมืองครูโรงเรียนบ้านสระเพลงกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณรา นาทองโรงเรียนบ้านด่านไทยล้อมประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัสนันท์ ภู่วิจิตรโรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
3. นายธนสรณ์ รามาโรงเรียนหนองโกวิทยากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายชลัมพล ธูปกระแจะโรงเรียนบ้านหนองเกตุประธานกรรมการ
2. นางรัตนา เนตรสุวรรณโรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ คูณจันทร์ทึกโรงเรียนบ้านบัวชุมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร เขียวสะอาดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๐ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ ประสบสมโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์กรรมการ
3. นางสาวมธุรส เบื้องกลางโรงเรียนบ้านเขาดินทองกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางรุ่งนภา คงไกรฤกษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาสิณี วาโยครูโรงเรียนบ้านลำโกฏิทองกรรมการ
3. นางเพ็ญรุ่ง ธรรมศรี ครูโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์กรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสุขฤดี แสงภัทรเนตรครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ประธานกรรมการ
2. นางดวงสุดา อ่อนจ้ายครูโรงเรียนบ้านยางรากกรรมการ
3. นางภัณทิรา พรมสมบัติครูโรงเรียนอนุบาลท่าหลวงกรรมการ
4. นางทัศนีย์ ชุ่มจิตรโรงเรียนซอย ๑๗ สาย ๒ ซ้ายกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางศุภณัฏฐา สุขวงค์โรงเรียนบ้านวังทองประธานกรรมการ
2. นายชนะภัย เดชะวงศ์โรงเรียนบ้านดีลังกรรมการ
3. นางเพ็ญจันทร์ ประสบสมโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางทัศนีย์ ชุ่มจิตร์ครูโรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย ประธานกรรมการ
2. นางสาววนิตา เพียรกิจนา ครูโรงเรียนอนุบาลท่าหลวงกรรมการ
3. นางกมลพร ขันแสงครูโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
4. นางดวงสุดา อ่อนจ้ายโรงเรียนบ้านยางรากกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสรินท์นรี ศรีทองโรงเรียนบ้านโคกแสมสารประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีรัตน์ ระนาดโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์กรรมการ
3. นางสาวเกศิณี พรมน้ำโรงเรียนบ้านด่านไทยล้อมกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสำเริง กออินทร์ ครูโรงเรียนบ้านวังแขมประธานกรรมการ
2. นางพิกุล นักดนตรี ครูโรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง กรรมการ
3. นางทิพย์ภา รอดศรีครู โรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางวาสนา สุขภิรมย์โรงเรียนบ้านปรางค์น้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศิณี พรมน้ำโรงเรียนบ้านด่านไทยล้อมกรรมการ
3. นางทัศนีย์ ชุ่มจิตร์โรงเรียนซอย ๑๗ สาย ๒ ซ้ายกรรมการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางจิตรลดา มั่นคงโรงเรียนอนุบาลท่าหลวงกรรมการ
2. นางบุหงา อาทิตย์เที่ยงโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
3. นางเจริญ คล้ายวงษ์โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์กรรมการ
4. นางสาวทัศณีญา นาเมืองโรงเรียนวัดหนองตามิ่งกรรมการ
5. นางวิศณี เพชรกังสดาลโรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์กรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางกมลทิพย์ เพียรกิจนาโรงเรียนบ้านพุกะชัดกรรมการ
2. นางสมใจ นิ่มทองโรงเรียนอนุบาลท่าหลวงกรรมการ
3. นางกัญธิมา เทียมกลิ่นโรงเรียนบ้านม่วงค่อมกรรมการ
4. นางนภาพร ช่องท้วมโรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วงกรรมการ
5. นางสาวอโณทัย ย่อยสูงเนินโรงเรียนอนุบาลท่าหลวงกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางอุมารินทร์ ทับทิมศรีโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการ
2. นางสาววชิราภรณ์ บุญถนอมโรงเรียนบ้านสระเพลงกรรมการ
3. นางสาวจำเนียร ศรีผดุงโรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
4. นางสาวณัฐกฤตา ประทุมเทศโรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์กรรมการ
5. นางเลขา เทือกเถาว์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 100กรรมการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางสาวพบจันทร์ ศรีสลุงโรงเรียนบ้านหนองตามิ่งกรรมการ
2. นางทัศนีย์ สังคะอ้นโรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ ๑๕๗กรรมการ
3. นางสาวจินตนา อ่อนน้อมโรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
4. นางสุทธิลักษณ์ อยู่นิ่มโรงเรียนบ้านคลองสาริกากรรมการ
5. นางขนิษฐา กสิบุตรโรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวากรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางศรีวิลัย ชูแก้วโรงเรียนบ้านยางรากกรรมการ
2. นางสมจิตร์ แปลงขุนทดโรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
3. นางจิรณี ประกอบเสียงโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศรีวิลัย ชูแก้วโรงเรียนบ้านยางรากกรรมการ
2. นางสมจิตร์ แปลงขุนทดโรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
3. นางจิรณี ประกอบเสียงโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวันวิสา สุขขีนัยโรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญกรรมการ
2. นายสุดเขต อิ่มลาโรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
3. นายสรายุทธ ยศเรืองโรงเรียนบ้านหนองตะแบกกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนิตยา ทิวงษ์โรงเรียนบ้านท่าดินดำกรรมการ
2. นางพรชนก ทองพิมพ์โรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
3. นางอุษาภรณ์ มาอินทร์โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางนิตยา ทิวงษ์โรงเรียนบ้านท่าดินดำกรรมการ
2. นางพรชนก ทองพิมพ์โรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
3. นางอุษาภรณ์ มาอินทร์โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุดใจ ปักษีโรงเรียนบ้านช่องสาริกากรรมการ
2. นางรุ่งนภา คงไกรฤกษ์โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์กรรมการ
3. นายวัฒนกรณ์ จีราลักษณ์โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุดใจ ปักษีโรงเรียนบ้านช่องสาริกากรรมการ
2. นางรุ่งนภา คงไกรฤกษ์โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์กรรมการ
3. นายวัฒนกรณ์ จีราลักษณ์โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์กรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางณิชาภา เชื้ออ่อนโรงเรียนชุมชนจงโกมิตรภาพ ๑๕๗กรรมการ
2. นางสมคิด ศรีภาชน์โรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการ
3. นางมยุรา โลหะเวชโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสวรินทร์ นิมิตภาวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
2. นายวิทยา เนียมหอมโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
3. นายเกษมศักดิ์ มีดีโรงเรียนบ้านพุกะชัดกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสวรินทร์ นิมิตภาวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
2. นายวิทยา เนียมหอมโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
3. นายเกษมศักดิ์ มีดีโรงเรียนบ้านพุกะชัดกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสวรินทร์ นิมิตภาวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
2. นายวิทยา เนียมถนอมโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
3. นายเกษมศักดิ์ มีดีโรงเรียนบ้านพุกะชัดกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอุดม ชูแก้วโรงเรียนบ้านยางรากกรรมการ
2. นายชวลิต แสงแก้วโรงเรียนบ้านเขาราบกรรมการ
3. นายสุชาติ ดุสิตบุตร์โรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสวรินทร์ นิมิตภาวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
2. นายวิทยา เนียมหอมโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
3. นายเกษมศักดิ์ มีดีโรงเรียนบ้านพุกะชัดกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสวรินทร์ นิมิตภาวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
2. นายวิทยา เนียมหอมโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
3. นายเกษมศักดิ์ มีดีโรงเรียนบ้านพุกะชัดกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสวรินทร์ นิมิตภาวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
2. นายวิทยา เนียมถนอมโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
3. นายเกษมศักดิ์ มีดีโรงเรียนบ้านพุกะชัดกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมหมาย เย็นใจโรงเรียนบ้านทะเลทองกรรมการ
2. นางเกษร จันพลับโรงเรียนบ้านหนองตะแบกกรรมการ
3. นายพีรเสฏฐ์ รินลาโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย เย็นใจโรงเรียนบ้านพุกะชัดกรรมการ
2. นางเกษร จันพลับโรงเรียนบ้านหนองตะแบกกรรมการ
3. นายพีรเสฏฐ์ รินลาโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพเยาว์ อินสกุลโรงเรียนบ้านท่าหลวงกรรมการ
2. นางประคอง มั่งคั่งโรงเรียนบ้านหนองตะแบกกรรมการ
3. นางทองพูน ทับพุ่มโรงเรียนบ้านบัวชุมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรำไพ โพธิ์แดงโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการ
2. นางสมพิศ ทรัพย์สินโรงเรียนชุมชนแก่งเสือเต้นกรรมการ
3. นางสาวกัญญาณัฎฐ์ ผ่านไกรโรงเรียนบ้านเขารวกกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรุ่งนภา คงไกรฤกษ์โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์กรรมการ
2. นางลักขณา คันธสอนโรงเรียนชมชนจงโกมิตรภาพ ๑๕๗กรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ นิ่มวัฒนานนท์โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปณิดา พ่วงเจริญโรงเรียนมหาโพธิ์กรรมการ
2. นางอภิญญา เครือสุคำโรงเรียนบ้านเขารวกกรรมการ
3. นางนิตยา อยู่เรืองโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรพีชล แดนสิงห์โรงเรียนบ้านท่าหลวงกรรมการ
2. นางสาวลักขณา เทียนช้างโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นางสุนิสา ปานหิรัญโรงเรียนพรหมรังษีกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนรวิชญ์ เหล่าวิระไชยนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
3. นางจันทร์แรม จำปาโรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์กรรมการ
4. นางสาวอภิญญา สารเดชโรงเรียนบ้านศรีเมืองกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประวัติ โฑธิ์แดงโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการ
2. นางสุธาทิพย์ โมกศิริโรงเรียนบ้านพุกะชัดกรรมการ
3. นางสาวรัตนาวดี จงใจมั่นโรงเรียนพรหมรังษีกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวรรษภรณ์ นิตยกุลเศรษฐ์โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญกรรมการ
2. นายณรงค์ พิบูลรัตนสังข์โรงเรียนบ้านแหลมชนแดนกรรมการ
3. นางสาธร ชอบคุยโรงเรียนบ้านคลองกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาววิภา รักงาม mail: wipa.rakngam@gmail.com 081 852 7049
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]