หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 005 โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล 4 9 7
2 004 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 19 44 23
3 006 โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 52 129 85
4 007 โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 57 110 85
5 003 โรงเรียนช่องสาริกา 10 16 11
6 008 โรงเรียนซอย 12 สาย 4 ซ้าย 2 4 2
7 009 โรงเรียนซอย 16 สาย 3 ซ้าย 0 0 0
8 010 โรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย 5 23 7
9 011 โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา 12 23 16
10 012 โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย 3 9 6
11 013 โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 0 0 0
12 019 โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 12 19 13
13 018 โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 28 65 35
14 162 โรงเรียนบ่อทองลพบุรี 1 1 1
15 021 โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร 4 17 6
16 037 โรงเรียนบ้านคลอง 24 42 35
17 035 โรงเรียนบ้านคลองกลุ่ม 1 1 1
18 036 โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 3 5 4
19 041 โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 16 21 20
20 043 โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม 0 0 0
21 044 โรงเรียนบ้านซับจำปา 2 8 2
22 046 โรงเรียนบ้านซับผาสุก 0 0 0
23 048 โรงเรียนบ้านซับหินขวาง 8 22 13
24 042 โรงเรียนบ้านซับเค้าแมว 0 0 0
25 047 โรงเรียนบ้านซับโศก 12 28 17
26 045 โรงเรียนบ้านซับไทร 2 4 3
27 049 โรงเรียนบ้านดงดินแดง 27 50 39
28 050 โรงเรียนบ้านดงน้อย 3 11 6
29 051 โรงเรียนบ้านดงน้อย 22 27 18
30 054 โรงเรียนบ้านดินแดง 0 0 0
31 055 โรงเรียนบ้านดีลัง 14 29 19
32 052 โรงเรียนบ้านด่านจันทร์ 0 0 0
33 053 โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม 23 55 36
34 056 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1 3 2
35 057 โรงเรียนบ้านทะเลทอง 3 3 3
36 058 โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด 8 16 8
37 066 โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง 3 4 3
38 067 โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 9 19 13
39 068 โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง 14 29 18
40 059 โรงเรียนบ้านท่ากรวด 15 42 24
41 060 โรงเรียนบ้านท่าดินดำ 36 66 42
42 061 โรงเรียนบ้านท่าตะโก 3 8 6
43 062 โรงเรียนบ้านท่ามะกอก 2 10 4
44 063 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 4 4 4
45 065 โรงเรียนบ้านท่าหลวง 4 9 7
46 064 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 13 21 18
47 069 โรงเรียนบ้านธงชัยสามัคคี 0 0 0
48 070 โรงเรียนบ้านนาโสม 4 6 6
49 075 โรงเรียนบ้านบัวชุม 57 126 86
50 071 โรงเรียนบ้านบ่อคู่ 7 28 15
51 072 โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 9 31 13
52 073 โรงเรียนบ้านบ่อตะเคียนทอง 0 0 0
53 074 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำ 2 17 5
54 076 โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย 11 32 18
55 077 โรงเรียนบ้านป่าเขว้า 21 62 42
56 079 โรงเรียนบ้านพุกะชัด 3 8 4
57 080 โรงเรียนบ้านฟ่าวงาม 0 0 0
58 082 โรงเรียนบ้านมหาโพธิ 2 4 3
59 083 โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน 8 31 14
60 084 โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 40 84 54
61 081 โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 35 81 50
62 086 โรงเรียนบ้านยางราก 9 11 10
63 085 โรงเรียนบ้านยางโทน 14 41 24
64 087 โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง 8 18 11
65 090 โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ 10 24 17
66 093 โรงเรียนบ้านลำสนธิ 2 4 3
67 091 โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง 16 105 41
68 092 โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร 7 20 13
69 094 โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง 1 3 2
70 096 โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ 15 45 28
71 097 โรงเรียนบ้านวังทอง 15 31 20
72 095 โรงเรียนบ้านวังแขม 13 32 23
73 098 โรงเรียนบ้านศรีเมือง 2 3 3
74 099 โรงเรียนบ้านสระเพลง 12 23 18
75 100 โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ 1 1 1
76 101 โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 9 9 9
77 102 โรงเรียนบ้านสันตะลุง 0 0 0
78 106 โรงเรียนบ้านหนองขาม 1 3 1
79 107 โรงเรียนบ้านหนองจาน 4 4 4
80 108 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 0 0 0
81 110 โรงเรียนบ้านหนองบง 5 9 5
82 111 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 14 27 23
83 113 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 2 2 2
84 112 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1 1 1
85 114 โรงเรียนบ้านหนองปีกนก 5 19 9
86 116 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 42 78 65
87 285116 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1 2 2
88 117 โรงเรียนบ้านหนองสำราญ 2 4 3
89 119 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 7 13 12
90 103 โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 4 36 8
91 118 โรงเรียนบ้านหนองเสมา 6 16 10
92 104 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 6 10 8
93 115 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1 3 1
94 105 โรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว 0 0 0
95 109 โรงเรียนบ้านหนองไทร 0 0 0
96 126 โรงเรียนบ้านหัวลำ 18 36 22
97 121 โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ 2 8 4
98 122 โรงเรียนบ้านห้วยนา 0 0 0
99 123 โรงเรียนบ้านห้วยสะอาด 0 0 0
100 124 โรงเรียนบ้านห้วยสาราม 7 11 11
101 120 โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า 3 4 4
102 125 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 35 91 65
103 022 โรงเรียนบ้านเกาะรัง 16 34 26
104 025 โรงเรียนบ้านเขาขวาง 7 27 7
105 026 โรงเรียนบ้านเขาดินทอง 2 4 2
106 027 โรงเรียนบ้านเขาตะแคง 2 3 2
107 028 โรงเรียนบ้านเขาตำบล 0 0 0
108 029 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา 14 37 24
109 030 โรงเรียนบ้านเขารวก 18 46 30
110 285030 โรงเรียนบ้านเขารวก 2 4 4
111 031 โรงเรียนบ้านเขาราบ 6 31 14
112 032 โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ 11 19 14
113 033 โรงเรียนบ้านเขาหมูมัน 1 3 2
114 034 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 4 22 4
115 163 โรงเรียนบ้านเนินทอง 1 1 1
116 127 โรงเรียนบ้านเหวตาบัว 14 25 20
117 023 โรงเรียนบ้านแก่งน้ำเย็น 0 0 0
118 128 โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน 5 10 9
119 024 โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า 5 28 8
120 038 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1 1 1
121 039 โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร 19 64 31
122 040 โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ 5 8 6
123 078 โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ 8 19 13
124 129 โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 5 10 8
125 285129 โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 2 4 3
126 130 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 36 75 57
127 131 โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ 17 36 20
128 088 โรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ 0 0 0
129 089 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 5 11 7
130 132 โรงเรียนพรหมรังษี 53 121 83
131 285132 โรงเรียนพรหมรังษี 2 3 3
132 136 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี 24 70 45
133 138 โรงเรียนวัดดำรงบุล 11 27 15
134 140 โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ 3 7 5
135 141 โรงเรียนวัดศิริบรรพต 0 0 0
136 142 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 12 26 15
137 143 โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 30 56 44
138 144 โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี 10 23 15
139 145 โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง 8 18 9
140 146 โรงเรียนวัดหนองนา 6 10 8
141 137 โรงเรียนวัดโคกสลุง 10 24 14
142 139 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 7 11 9
143 150 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา 2 6 4
144 152 โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 50 129 75
145 153 โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 35 66 47
146 154 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 26 92 47
147 285154 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1 1 1
148 155 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง 25 41 35
149 156 โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 19 34 26
150 158 โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ 26 64 35
151 151 โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ 19 58 33
152 134 โรงเรียนโพธิ์นิมิต 0 0 0
153 015 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๐ (บ้านคันนาหิน) 8 20 14
154 002 โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา 10 12 11
155 014 โรงเรียนทองทาบพิทยา 14 22 18
156 017 โรงเรียนนารายณ์วิทยา 28 47 35
157 016 โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 14 37 18
158 147 โรงเรียนสร้างพัฒนา 8 29 15
159 148 โรงเรียนสัตยาไส 0 0 0
160 149 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 11 20 11
161 157 โรงเรียนอนุบาลสุวดีวิทยา 1 1 1
162 159 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ 28 48 31
163 160 โรงเรียนอารีสวัสดิ์ 1 2 1
164 133 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 0 0 0
165 001 โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา 5 5 5
166 135 โรงเรียนยงค์สุรีย์ศึกษา 0 0 0
รวม 1693 3915 2496
6411

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาววิภา รักงาม mail: wipa.rakngam@gmail.com 081 852 7049
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]