หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาววิภา รักงาม ศึกษานิเทศก์ ผู้ดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลระดับเขตพื้นที่
2 นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต2 ผู้ดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลระดับเขตพื้นที่
3 นายศิริโรจน์ ภักดีกลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวชุม ผู้ดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลระดับเขตพื้นที่
4 นางสาวณัชชา จำเริญใจ ครูโรงเรียนบ้านบัวชุม ผู้ดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลระดับเขตพื้นที่
5 นายเดชา ศรีนาราง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ ประธานกรรมการ
6 นายตรีภพ สมัครลาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร ประธานกรรมการ
7 นางชูศรี โปร่งเจริญ ครู โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี ประธานกรรมการ
8 นางยุพาพร ศรีพร้อม ครู โรงเรียนบ้านม่วงค่อม ประธานกรรมการ
9 นางงามตา ศรีสุมานันท์ ครู โรงเรียนบ้านท่ากรวด ประธานกรรมการ
10 นายกุลเกียรติ เสริมกูลเกียรติ ครู โรงเรียนหนองโกวิทยา ประธานกรรมการ
11 นางเตือนใจ คล้ายเครือญาติ ครู โรงเรียนบ้านท่าดินดำ ประธานกรรมการ
12 นางสาวอารีย์ สนุ่นดี ครู โรงเรียนบ้านเกาะรัง ประธานกรรมการ
13 นายอรุณ รักใคร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะรัง ประธานกรรมการ
14 นายวินัย พรรณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี ประธานกรรมการ
15 นายมานัส ปิยะคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ ประธานกรรมการ
16 นายวิรุณชัย เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลวัดนองม่วง ประธานกรรมการ
17 นางสาวรุ่งรัตน์ กล้วยดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแสมสาร รองประธานกรรมการ
18 นางบุญเตือน สุบิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี รองประธานกรรมการ
19 นายสำเริง ฤทธิ์เต็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระเพลง รองประธานกรรมการ
20 นายวิชชา เกียรติศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง รองประธานกรรมการ
21 นายสมนึก วัชรอาภาไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม รองประธานกรรมการ
22 นายอุดม ใจดีเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุกะชัด รองประธานกรรมการ
23 นายณรงค์ พิบูลรัตนสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมชนแดน รองประธานกรรมการ
24 นางวรรณิดา เพ็ชรมณี ศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต ๒ รองประธานกรรมการ
25 นายบรรเทิง อิงแอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ รองประธานกรรมการ
26 นายสมเกียรติ มาลาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดีลัง รองประธานกรรมการ
27 นายเจริญศักดิ์ ทะนุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขารวก รองประธานกรรมการ
28 นายสมนึก วัชรอาภาไพบูลย์ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม รองประธานกรรมการ
29 นางรังสิมา จันทะโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ กรรมการ
30 นางสาวศิริ คงเจริญ ครู โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี กรรมการ
31 นางสาววิภา จำมั่น ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น กรรมการ
32 นางสาวสาวิตรี ทับทิมทอง ครูธุรการ โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ กรรมการ
33 นายวีรวัฒน์ ระนาท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาราบ กรรมการ
34 นางสาวรุ่งรัตน์ กล้วยดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแสมสาร กรรมการ
35 นางปภาดา จันดาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสาราม กรรมการ
36 นายเดชา ศรีนาราง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ กรรมการ
37 นายชูชาติ จันทบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทะเลทอง กรรมการ
38 นายจิรายุ สิทธิปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะค่า กรรมการ
39 นางสาววาสนา อินทรกุล ครูโรงเรียนบ้านยางราก กรรมการ
40 นางสาวพยุง คงพิทักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ กรรมการ
41 นางวันทนา สุขสุแพทย์ ครูโรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ กรรมการ
42 นางสมจิตร บานเย็น ครูโรงเรียนบ้านเขายายกะตา กรรมการ
43 นางสมปอง ฉันทานุรักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง กรรมการ
44 นางสุภาวรัตน์ วงษ์กาษจนารัตน์ ครูโรงเรียนบ้านบังชุม กรรมการ
45 นางนิด นิตย์กระโทก ครูโรงเรียนบ้านหัวลำ กรรมการ
46 นายบำเพ็ญ วาชัยศรี ครูโรงเรียนบ้านยางราก กรรมการ
47 นางสาวบุญมา สุขนา ครูโรงเรียนบ้านบัวชุม กรรมการ
48 นางสุวรรณี ไชยศึก ครูโรงเรียนอนุบาลท่าหลวง กรรมการ
49 นางสายฝน บัวหลวง ครูโรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม กรรมการ
50 นางสาวถาวร โพพินิจ ครูโรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ กรรมการ
51 นางสาวกรรณิการ์ คูณจันทร์ทึก ครูโรงเรียนบ้านบัวชุม กรรมการ
52 นางสาวศิริพร เจริญสุข ครูโรงเรียนอนุบาลท่าหลวง กรรมการ
53 นางสาวพัชราภรณ์ พิมพา ครูโรงเรียนบ้านป่าเขว้า กรรมการ
54 นายธนสรณ์ ภมร ครูโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา กรรมการ
55 นางสาวบุษยากรณ์ อุบลพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำโกฏิทอง กรรมการ
56 นางอภิรักษ์ ฉิวเฉื่อย ครูโรงเรียนบ้านเขาราบ กรรมการ
57 นายวิทวรรธ อุ่นเมือง ครูโรงเรียนบ้านสระเพลง กรรมการ
58 นางรุ่งนภา คงไกรฤกษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ กรรมการ
59 นางสุขฤดี แก้วภัทรเนตร ครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี กรรมการ
60 นางจินตนา ผลมะตาด ครู โรงเรียนวัดโพธิ์งาม กรรมการ
61 นางสุภาภร เขียวสะอาด ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๐ กรรมการ
62 นางดวงสุดา อ่อนจ้าย ครูโรงเรียนบ้านยางราก กรรมการ
63 นางภัณทิรา พรมสมบัติ ครูโรงเรียนอนุบาลท่าหลวง กรรมการ
64 นางทัศนีย์ ชุ่มจิตร์ ครูโรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย กรรมการ
65 นางสาวนิตา เพียรกิจนา ครูโรงเรียนอนุบาลท่าหลวง กรรมการ
66 นางกมลพร ขันแสง ครูโรงเรียนบ้านดงน้อย กรรมการ
67 นางสำเริง กออินทร์ ครูโรงเรียนบ้านวังแขม กรรมการ
68 นางพิกุล นักดนตรี ครูโรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง กรรมการ
69 นางทิพย์ภา รอดศรี ครู โรงเรียนบ้านเกาะรัง กรรมการ
70 นางสาวอัจฉรา เทียมเมฆ ครูธุรการโรงเรียนบ้านหนองมะค่า กรรมการ
71 นายไพโรจน์ พิมประสาร ครูธุรการโรงเรียนบ้านห้วยสาราม กรรมการ
72 นางสาวปวีสุดา เถาว์ยา ครูโรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร กรรมการ
73 นางสาวลักษณ์ภัทร โอชารส ครู โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ กรรมการ
74 นางสาวธมนวรรณ จันทร์สวย ครู โรงเรียนบ้านหนองมะค่า กรรมการ
75 นางวนิดา วังคีรีภัช ครู โรงเรียนบ้านเกาะรัง กรรมการ
76 นางนรีรัตน์ จันทร์เพ็ญ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 กรรมการ
77 นางพนิดา สังสมศักดิ์ ครู โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี กรรมการ
78 นางสาวมาลา พานอังกาบ ครู โรงเรียนบ้านเขายายกะตา กรรมการ
79 นางเฉลิมศรี พัฒนเจริญ ครู โรงเรียนบ้านช่องสาริกา กรรมการ
80 นางสาวดนิตา เพียรกิจนา ครู โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง กรรมการ
81 นางสาววาสนา เกิดมงคล ครู โรงเรียนบ้านหัวลำ กรรมการ
82 นายณัฐกฤษ สิทธิเลาะ ครู โรงเรียนบ้านวังทอง กรรมการ
83 นางนฤธร ถมจอหอ ครู โรงเรียนบ้านเกาะรัง กรรมการ
84 นายธวัชชัย นิพัทธ์โยธิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาแหลม กรรมการ
85 นายสนั่น สุดใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกรกฟ้า กรรมการ
86 นางสุภาพ สุริยาอารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับหินขวาง กรรมการ
87 นายธรรมนูญ หงษ์คำดี ศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรีเขต 2 กรรมการ
88 นายชลอ จันทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางราก กรรมการ
89 นางสาววิภา รักงาม ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
90 นายธรรมรงค์ เปราะจันทึก ครู โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ กรรมการ
91 นายสงคราม ยอดพงษา โรงเรียนบ้านหนองตะแบก กรรมการ
92 นางสาวภัทรพร เกตุเกิด ศึกษานิเทศก์ สพป.ลบ.2 กรรมการและเลขานุการ
93 นางสาวอรชร โตสลุง ครูโรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร กรรมการและเลขานุการ
94 นางสาวประชุมพร ปานเพชร ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ
95 นางสาวนุชจรี เขตตะ ครู โรงเรียนบ้านเกาะรัง กรรมการและเลขานุการ
96 นายวัฒนกรณ์ จิวาลักษณ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกกลาง กรรมการและเลขานุการ
97 นายคณวัฒน์ บริสุทธิ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ กรรมการและเลขานุการ
98 นายพร้อม จันทนะ โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ
99 นายเสริม ธรรมศรี ครู โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
100 นายสายันต์ ดวงอัคฆะ ครู โรงเรียนบ้านเกาะรัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
101 นายทวีชัย ฤกษ์พิชัย ครูโรงเรียนบ้านหนองขาม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
102 นางสาวสุชาดา อู่เงิน ครู โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
103 นางวันเพ็ญ ชื่นแช่ม โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
104 นางสาวดุจดาว บุญประสงค์ ธุรการ ร.ร.ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขัน
105 นางสาวปิ่นนภา อุทธา ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านซับจำปา เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขัน
106 นางสาวกิตติยา นุสรณ์กิตติกุล ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านซับจำปา เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขัน
107 นางสาวขวัญฤทัย เงินดี ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านปรางค์น้อย เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขัน
108 นางกำไล วัชรอาภาไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลวัดนองม่วง เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขัน
109 สตอ.หญิง ฉันทนี โดยคำดี โรงเรียนอนุบาลวัดนองม่วง เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาววิภา รักงาม mail: wipa.rakngam@gmail.com 081 852 7049
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]