รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  มูลธิโต
 
1. นางดุษยา  กลิ่นสุคนธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 94.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1. เด็กชายธิติวุฒิ  ศรีแสงแก้ว
 
1. นางนิภารัตน์  ฟักทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สมศรีแสง
 
1. นางยุพาพร  ศรีพร้อม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดำรงบุล 1. เด็กหญิงจุฑามณี  ถาวรทัศน์
 
1. นางอำภา  เวฬุวนารักษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา 1. เด็กหญิงสุพิชชา  บุญส่งศรี
 
1. นางรวีวรรณ  งามมีศรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กหญิงกนกพร  แผนสง่า
 
1. นางประภาศรี  แสงฉาย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ 1. เด็กหญิงเรนุกา  เทศจันทึก
 
1. นางสาวสุณี  พรสี่
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับหินขวาง 1. เด็กหญิงสุรีพร  ปิ่นเกตุ
 
1. นางสุภาพ  สุริยาอารักษ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ตองอ่อน
 
1. นางสาวธมนวรรณ  จันทร์สวย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 1. เด็กหญิงอาทิตยา  เมฆอุดม
2. เด็กหญิงอารดา  นวลดั้ว
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  ยลมุกดา
 
1. นางสาวนิตยา  นามโสม
2. นางณิชาภา  เชื้ออ่อน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงจันทิมา  พิมพ์สอน
2. เด็กหญิงสมิตา  เกิดแสวง
 
1. นางสุขสันต์  สังวงศ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จิตรซื่อ
2. เด็กหญิงอารยา  ทรัพย์ล้อม
 
1. นางประภาศรี  แสงฉาย
2. นางเยาวมาลย์   ตันประดับสิงห์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสร้างพัฒนา 1. เด็กชายฐิติพันธ์  ใจหาญ
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  โอนสันเทียะ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กชายตันติกร  เจียมทอง
 
1. นายลำจวน  ทองนิ่ม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมรังษี 1. นายอานนท์  น้อยสุวรรณ์
 
1. นายถาวร  เสือฉิม
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา 1. เด็กหญิงจันทร์จีรา  วรฤทธิ์
2. เด็กหญิงจีระภาพร  ท้วมเลี้ยง
3. เด็กหญิงสุชานาฏ  ขันตี
 
1. นางจิราพร  เขื่อนรอบเขต
2. นางบุบผา  กองพิลา
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดินแดง 1. เด็กหญิงชนาพร  โชติทองหลาง
2. เด็กหญิงนันทนา   อยู่สุข
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ทองคำน้อย
 
1. นางสาวเบญจพร  สิงห์ศักดิ์
2. นางสาวธนาภรณ์  จันทร์เกษม
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงนลิตา  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  ติธรรม
3. เด็กหญิงมัทนาลัย  ใจศรี
 
1. นายปรีชา  สุวรรณทอง
2. นางสาวดารณี  ปานทอง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 1. เด็กหญิงวิไลรัตน์  จุลลา
2. เด็กหญิงสิริกร   แก้วสง่า
3. เด็กหญิงอรนิชา  ใจกระสัน
 
1. นางสาวฐิติมน  นุบุญมา
2. นางสาวลักษณ์ภัทร  โอชารส
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง 1. เด็กหญิงศิริโสภา  ลาดสลุง
2. เด็กหญิงสโรชา  ศิริสลุง
 
1. นางสาวอนันต์  มั่นดี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเขว้า 1. นางสาวจรียา  สังข์ศิริ
2. นางสาวปิยธิดา  สายศรี
 
1. นางนงค์นุช  ใจเบิกบาน
2. นางเนตรทราย  แก้วอินทร์ศรี
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 1. เด็กชายประไพพัฒน์  แก้วเขียว
 
1. นางเสาวลักษณ์  จำมั่น
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  เพ็งภู่
 
1. นางสาวณัฐนันท์  อินทรพรหม
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  จันทร์ฝาง
 
1. นายวชิรพันธุ์  เถียรจัตุรัส
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงจตุพร  ชัยเจริญ
2. เด็กชายพงศธร  แสงวัฒนากุล
3. เด็กหญิงอติกานต์  เรืองรุ่งชัยกุล
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  เพียรชำนาญ
2. นางสาวสุธาทิพย์  ปานผา
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 1. เด็กชายวรวิช  พรมมา
2. เด็กหญิงสุกัญญา  อินทรสนธิ
3. เด็กหญิงสุภัทสา  อินทรสนธิ
 
1. นายสิทธิศักดิ์  สิทธิพงษ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง 1. เด็กหญิงณัฐนิมล  ใจยืน
2. เด็กหญิงวรรณิสา  ชูกุศล
3. เด็กหญิงเสาวนีย์  ตาเสือ
 
1. นางทิพวรรณ  สุขวิสูตร
2. นางกำไล  วัชรอาภาไพบูลย์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  บุญกลิ่น
2. เด็กหญิงวิไลพร  พันธะ
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ตรีวงษ์
 
1. นางสาวณัทณิชาภา  นาน้ำเชี่ยว
2. นายไพฑูรย์  ขันสุวรรณ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกสลุง 1. เด็กหญิงภัทรภร  สุดประโคน
2. เด็กหญิงวนิดา  สลุงอยู่
3. เด็กหญิงสลินญ่า  ชำนาญสูงเนิน
 
1. นายพรหมมินทร์  เผือกพันธ์
2. นางธวัลรัตน์  เผือกพันธ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. นายทวีรัฐ  ภู่เงินงาม
2. นางสาวบุษบา  หลวงอำมาตย์
3. เด็กหญิงอมิตตา  แม่นดาว
 
1. นางสุภัสสร  รองแหยม
2. นางสุกฤตา  จังพนาสิน
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดินแดง 1. เด็กหญิงชมพูนุช   เรือนเงิน
2. เด็กหญิงชลทิชา  ประจำเขตต์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  แย้มพลอย
 
1. นางสาวกมลทิพย์  พุ่มสกุล
2. นางสาวเบญจพร  สิงห์ศักดิ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดินแดง 1. เด็กหญิงดลนภา  ประทุมทอง
2. เด็กหญิงวลัยรัตน์  ขยันกิจ
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   แย้มสัจจา
 
1. นายธานี  แก้วอินทร์ศรี
2. นางสาวเบญจพร  สิงห์ศักดิ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กชายพศวัต  อิ่มเอิบ
2. นายวิสิฏ  กล่อมจันทร์
 
1. นางสุภัสสร  รองแหยม
2. นางสุกฤตา  จังพนาสิน
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกสลุง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ยาบ้านแป้ง
2. เด็กหญิงกุลชนา  อักษรเกษม
 
1. นายพรหมมินทร์  เผือกพันธ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 90.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง 1. เด็กชายชีวธันย์  กิ่งเนตร
2. เด็กชายภูทักษิณ  บุญชาติ
 
1. นายบุญยัง  บุญเมฆ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 91.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา 1. เด็กชายศรายุธ  เบิกบาน
2. เด็กชายเศรษฐวัฒน์  สายแวว
 
1. นางบุบผา  กองพิลา
2. นางสาวสมปอง  พรายงาม
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะรัง 1. เด็กชายพีรวัฒน์   ธรรมโส
2. เด็กชายวรรธนะ   ฝ่ายเป็น
 
1. นายสุภร  ขันธุปัทม์
2. นางสุวรรณา  ศรีจันทร์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระเพลง 1. เด็กชายจีรวัฒน์  พิมพา
2. เด็กชายเกรียงไกร  เลิศสันเทียะ
 
1. นางศิริลักษณ์  พิบูลรัตนสังข์
2. นายนคร  ใยดี
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 1. เด็กชายนราดล  จำปี
2. เด็กหญิงนริศรา  แสงแก้ว
 
1. นางจิดาภา  บุญลือ
2. นายอนุภาพ  โตโสภณ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงจรีรัตน์  ชื่นชุนทด
2. เด็กหญิงชาลิสา  จันท์เริง
3. เด็กหญิงณัฐพร  อยู่ทองหลาง
4. เด็กหญิงศิวพร  เฉลิมวัฒน์
5. เด็กหญิงเกตน์นิภา  ทวีจิตร์
 
1. นางพิมพ์ใจ  อิงแอบ
2. นางจุฑาทิพ  แป้นจันทร์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงกรกมล  เผ่าบริบูรณ์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญนารักษ์
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ฉุนหอม
4. เด็กหญิงอรทัย  นาโพธิ์
5. เด็กหญิงอัญมณี  เข็มเลิศ
 
1. นางนิทรา  เวสนุสิทธิ์
2. นายธนะชัย  เทียบขุนทด
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวลำ 1. เด็กหญิงกวิสรา  ตุพิมาย
2. เด็กหญิงจิราภา  ห่อเทศ
3. เด็กหญิงชัญญานุช  กล้าหาญ
4. เด็กหญิงวศิกา  ต่ายสกุล
5. เด็กหญิงสโรชา  ภูทอง
 
1. นางสาววรญา  แสงสว่าง
2. นางสาววาสนา  เกิดมงคล
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วารีรัตน์
2. เด็กหญิงปิ่นสุดา  หัสดี
3. เด็กหญิงฟารีมา  ประพาน
4. เด็กหญิงสุกัณยา  ไพจิตร
5. เด็กชายอุดมศักดิ์  ตาลพันธุ์
 
1. นางกาญจนาณัฐ  จูงวงศ์
2. นางสาววลัยพร  นุ่มพินิจ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากรวด 1. เด็กชายนครินทร์  งามลาภ
2. เด็กชายนวพล  ทองทับ
3. เด็กหญิงรสสุคนธ์  อ่อนน้อม
4. เด็กชายวสรรค์  มายัง
5. เด็กหญิงสุพรรษา  มะลิรัมย์
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  อิ่มใจ
2. นางสาวสุภัสสรา  เกตุสำราญ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขายายกะตา 1. เด็กหญิงกัญธิชา  วงษา
2. เด็กหญิงธนพร  นาบุญ
3. เด็กหญิงวาสนา  พลูหนองกุง
4. เด็กหญิงอรสินี  ค้ากระบือ
5. เด็กชายอิทธิกร  เคร่งใจ
 
1. นางสาวทักษพร  วงษ์เครือวัลย์
2. นายสมชาย  ไข่นิล
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากรวด 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  วงษา
2. เด็กหญิงพรลดา  ปล้องมะณี
3. เด็กหญิงรัญญา  สาริวงษ์
4. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  กลิ่นสีสุข
5. เด็กชายวรเมธ  ตาด้วง
 
1. นายธีระชัย  กลิ่นหอม
2. นางสาวกรรณิการ์  ละออง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อิ่มแก้ว
2. เด็กหญิงจิรารัตน์  แซ่หลอ
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  อัครพิเชษฐ
4. เด็กหญิงพีรดา  สิงห์งาม
5. เด็กหญิงรัตนากร  อ่อนน้อม
 
1. นางสาววรัทยา  ผาดจันทึก
2. นางช่อทิพย์  เขตจำนงค์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง 1. เด็กหญิงกรกนก  ใหญ่ยิ่ง
2. เด็กหญิงกัลยา  ใสไกร
3. เด็กหญิงคนิตา  ราศรี
4. เด็กหญิงจิตรลดา  รวบรวม
5. เด็กหญิงจิราพรรณ  อิ่นแก้วปวงคำ
6. เด็กชายชญานนท์  อินสถิตย์
7. เด็กหญิงชลดา  คำนิล
8. เด็กหญิงฑิมัมพร  วิรัตน์
9. เด็กชายทรรษรัตน์  เอกชน
10. เด็กหญิงธนกฤต  เรือนจันทร์
11. เด็กชายธนาวุฒิ  เผือกประพัฒน์
12. เด็กหญิงพัชรินทร์  ปิ่นวิเศษ
13. เด็กชายพิชิตชัย  เนตรแก้ว
14. เด็กหญิงมาริสา  เจยุรัตน์
15. เด็กชายสิทธิชัย  พรานทนงค์
16. เด็กหญิงสุพรรษา  เพียรกิจนา
17. เด็กหญิงสุุนาพร   สิทธิ์น้อย
18. เด็กชายอดิเรก  สิทธิ์น้อย
19. เด็กชายอภิชัย  เดิมสลุง
20. เด็กชายอาทิตย์  ตุ้มสุวรรณ
 
1. นางสาววัชรี  สุภา
2. นางสาววิลาสิณี  วาโย
3. นางสาวบุษยากร   อุบลพฤกษ์
4. นางประทิน  ดีเฉย
5. นางวนิดา  สลุงอยู่
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง 1. เด็กหญิงกรกนก  ใหญ่ยิ่ง
2. เด็กหญิงกัลยา  ใสไกร
3. เด็กหญิงคนิตา  ราศรี
4. เด็กหญิงจิตรลดา  รวบรวม
5. เด็กหญิงจิราพรรณ  อิ่นแก้วปวงคำ
6. เด็กชายชญานนท์  อินสถิตย์
7. เด็กหญิงชลดา  คำนิล
8. เด็กหญิงฑิมัมพร  วิรัตน์
9. เด็กชายทรรษรัตน์  เอกชน
10. เด็กชายธนกฤต  เรือนจันทร์
11. เด็กชายธนาวุฒิ  เผือกประพัฒน์
12. เด็กหญิงพัชรินทร์  ปิ่นวิเศษ
13. เด็กชายพิชิตชัย  เนตรแก้ว
14. เด็กหญิงมาริสา  เจยุรัตน์
15. เด็กชายสิทธิชัย  พรานทนงค์
16. เด็กหญิงสุนาพร  สิทธิ์น้อย
17. เด็กหญิงสุพรรษา  เพียรกิจนา
18. เด็กชายอดิเรก  สิทธิ์น้อย
19. เด็กชายอภิชัย  เดิมสลุง
20. เด็กชายอาทิตย์  ตุ้มสุวรรณ
 
1. นางสาวบุษยากร  อุบลพฤกษ์
2. นางสาววิลาสิณี  วาโย
3. นางสาวรัตนา  ศิริคุปต์
4. นางอัจฉรา  เทพทอง
5. นางวนิดา  ธูปทอง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงปิยวดี  ดวงอัคฆะ
 
1. นางมณีรัตน์  หวังศิริ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสาราม 1. เด็กหญิงชนกานต์  นุชนิยม
 
1. นางสาวณัฐริน  ทิมรอด
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดินแดง 1. เด็กหญิงนิติยา  อินทร์แพ่ง
 
1. นายกัณฑ์คุปต์  ประเสริฐศรี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 1. เด็กหญิงชนานันท์  เหว่าสำเนียง
2. เด็กชายธนพล  เหว่าสำเนียง
 
1. นางศรีภูมิ  หวังเจริญ
2. นางสาวสุภาพร  โสภโณทัย
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ 1. เด็กชายพรพิศิษฐ์  เบ้าศรี
2. เด็กหญิงศศิประภา  ฉายพล
 
1. นางสาวพยุง  คงพิทักษ์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. เด็กหญิงนริศรา  ชูชัยมงคล
2. เด็กชายมนตรี  แสงบุญ
 
1. นางประทุมพร  สิทธิปัญญา
2. นางสาวจิตรลดา  สิทธิปัญญา
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงชุติมา  สุขีเกตุ
2. เด็กหญิงนริศรา  วรวัฒน์
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  อินทะโชติ
4. เด็กหญิงภัทราภรณ์  นาทอง
5. เด็กหญิงมณีวรรณ  ชีอยู่
6. เด็กหญิงวาสนา  แก้วงาม
7. เด็กหญิงวิไลวรรณ  วรประดิษฐ์
8. เด็กหญิงศิรินภา  รื่นระรวย
9. เด็กหญิงศิริภัสสร  กุกสันเทียะ
10. เด็กหญิงเนตรนภา  มณีพูล
 
1. นางกัญณภัทร  หุ่นสุวรรณ
2. นางสาววิภาภรณ์  มานิมนต์
3. นางอรุณี  พูลสวัสดิ์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาราบ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  รางวงษ์
2. เด็กหญิงกัญญาพัธร  จันทรา
3. เด็กหญิงชิดกมล  แสงทอง
4. เด็กชายชิษณุพงษ์  อ่อนศรี
5. เด็กหญิงญาสุมินทร์  สุขศรี
6. เด็กชายทนง  ใจหาญ
7. เด็กชายบรรณสรณ์  ทองอ่อน
8. เด็กชายพัทชธร  วิเทียนเทียบ
9. เด็กหญิงมะลิวรรณ  สุขเพิก
10. เด็กชายวรวิทย์  พูนรัมย์
11. เด็กชายวรเมศร์  เข็มมี
12. เด็กชายวินัย  รอดแก้ว
13. เด็กหญิงสุกัญญา  อ่ำทรัพย์
14. เด็กหญิงสุวรรณษา  จิตรเพ็ชร
15. เด็กชายเปรมปชา  ครุษสังข์
 
1. นายชวลิต  แสงแก้ว
2. นางสาวรสรินทร์  บุญเพ็ง
3. นางเสาวภา  ขันไชย
4. นางสาวพนิตาพิชา  ศรีไสยา
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร 1. เด็กหญิงกนกพร  สุขเพราะนา
2. เด็กชายธนดล  ระคำภา
3. เด็กชายธนยศ  มั่งมี
4. เด็กหญิงนภสร  พุ่มพวง
5. เด็กชายปุญณโชติ  พลากิจ
6. เด็กหญิงพรรณนิภา  วุ่นคง
7. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ไชยโชติ
8. เด็กหญิงมลิณี  ความมั่น
9. เด็กหญิงมะลิสา  มลภา
10. เด็กชายวัชรินทร์  ก่อบุญ
11. เด็กหญิงสกุลทิพย์  คำเพราะ
12. เด็กชายสิทธิพร  สิงห์สำราญ
13. เด็กหญิงอรทัย  วงษ์สงศราม
14. เด็กชายเจษฎา  ใจเหี้ยม
15. เด็กชายเสน่ห์  ม่วงเรือน
 
1. นายธนาพงศ์  คำศรี
2. นางสาวรุ่งรัตน์  กล้วยดี
3. นายชวลิต  แสงแก้ว
4. นางสรินท์นรี  ศรีทอง
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ 1. เด็กหญิงกุฑาฬา  ชัยพนัส
2. เด็กชายวรวิทย์  แก้วนวล
 
1. นางสาวจันทิมา  ทองดี
2. นายสมปอง  บุญแต่ง
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. นางสาวกุลสตรี  สีดาพงษ์
2. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  นาภูทัด
 
1. นายพิทักษ์  พูลแก้ว
2. นายสอาด  มีชัย
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกสลุง 1. เด็กหญิงเมฆขลา  เกิดลาภ
 
1. นายสุรชัย  เสือสูงเนิน
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 1. เด็กหญิงสวรรยา  ชูวงค์
 
1. นายยุทธศักดิ์  เชื้อสามารถ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กหญิงอรพรรณ  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางวีรยา  คำแหง
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  หรั่งอินทร์
 
1. นางสมบูรณ์  ประเสริฐพงษ์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 1. เด็กชายธนาธิป  เกรียงยศ
 
1. นายยุทธศักดิ์  เชื้อสามารถ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 1. เด็กหญิงปริศนา  กุลเมือง
 
1. นายยุทธศักดิ์  เชื้อสามารถ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 1. เด็กหญิงประภาศรี  กุลเมือง
 
1. นายยุทธศักดิ์  เชื้อสามารถ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กหญิงผุสดี  ศรีทอง
 
1. นางวีรยา  คำแหง
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กหญิงจิตรานุช  โทนอ้น
2. เด็กหญิงรัชชนก  ศรีสุข
 
1. นางวีรยา  คำแหง
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด 1. เด็กหญิงสุจินดา  ทิพราโค
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เพ็ชรอินทร์
 
1. นางสุธารักษ์  มณีอินทร์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กหญิงพนิดา  เภตรา
2. เด็กหญิงวิกาญจน์ดา  อ่อนสิงห์
 
1. นางวีรยา  คำแหง
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 1. เด็กชายธีรภัทธ์  แก่นสลุง
 
1. นายยุทธศักดิ์  เชื้อสามารถ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงนิตวิภา  จันทระ
2. เด็กหญิงภูษิตา  โคตรวงษ์จันทร์
3. เด็กชายโชติพล  สมอินทร์
 
1. นางระดารัตน์  พึ่งสุรินทร์
2. นายอาทิตย์  ดำรงค์ศักดิ์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทร์พุดซา
2. เด็กชายณัฐพล  สีสุดตา
3. เด็กชายภัทรภณ  บุญชื่น
 
1. นางไพรพณา  ชัยปัญญา
2. นายณรงค์  พิบูลรัตนสังข์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระเพลง 1. เด็กชายณัฐพงศ์  กุนเจียง
2. เด็กชายลภัส  กุลกิจ
3. เด็กชายสุนทร  เสมาเพ็ชร
 
1. นายพรทวี  สุมาลี
2. นางสาวเจนจิรา  ธีระสง่า
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 1. เด็กชายพงษ์ระพี  บูรณะ
 
1. นายหนูจันทร์  อาจมุณี
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 1. เด็กชายจีรโชติ  อุมานนท์
 
1. นายอนันต์เดช  เรือนเงิน
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 1. เด็กหญิงศศิกาณฑ์  ชุ่มจิตต์
 
1. นายหนูจันทร์  อาจมุณี
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 1. เด็กชายวรากรณ์  ฉิมสุข
 
1. นายชัยวัฒน์  ไพรวรรณ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 1. เด็กชายวัฒนา  หล้าโนนตุ่น
 
1. นายทศพร  ศรีสกุล
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 1. เด็กชายอดิศร  กลิ่นจันทร์
 
1. นางเยาวลักษณ์  คำโพธิ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 1. เด็กชายภคพล  พิมพ์สงวน
 
1. นายทศพร  ศรีสกุล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  ละบุญเมือง
 
1. นายวีระยุทธิ์  คำโพธิ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 1. เด็กหญิงแพรวา  ละบุญเมือง
 
1. นายอนันต์เดช  เรือนเงิน
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 1. เด็กหญิงมณฑิตา  ศิริคำ
 
1. นายวีระยุทธิ์  คำโพธิ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  แก้วขวัญข้า
 
1. นายอนันต์เดช  เรือนเงิน
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับโศก 1. เด็กหญิงเพชรลดา  เปียสุข
 
1. นางสาวอุไรวรรณ   ลาวรรณ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงภัทรวดี  พิมพ์สารี
 
1. นางสาวสรารัตน์  คงดีจันทร์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับโศก 1. เด็กชายณัฐภัทร  อ่อนวรรณะ
 
1. นายภาณุมาส  ชุ่มชื่น
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 1. เด็กชายธนพงษ์  พิเศษรักษ์
 
1. นายอนันต์เดช  เรือนเงิน
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 1. เด็กหญิงรินตะวัน  ลาดสลุง
 
1. นายวุฒิพงษ์  สีสุก
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวลำ 1. นางสาวศรสวรรค์  ภูทอง
 
1. นางสาวศุภธิดา  ยอดหอม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับโศก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พลเสน
2. เด็กชายณัฐพล  ต้นแก้ว
3. เด็กชายธีรกานต์  มณีพราว
4. เด็กหญิงบุญรัตน์  อยู่ลอง
5. เด็กชายราชัน  ดีคราม
6. เด็กหญิงศรัญญา  อาสนิค
7. เด็กชายอนุวัฒน์  ยิ่งกว่าชาติ
8. เด็กหญิงอินทิรา  ภิรมยา
9. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ถนอมเวช
 
1. นายภาณุมาส  ชุ่มชื่น
2. นางนภาพร  จันทะบูรณ์
3. นายเฉลิม  สุขสาขา
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  แก้วขวัญข้า
2. เด็กชายจีรโชติ  อุมานนท์
3. เด็กหญิงณัฐพร  สีหาจักร
4. เด็กชายดนุเดช  แสงทอง
5. เด็กชายธนพงศ์  พิเศษรักษ์
6. เด็กหญิงนิตยา  เข็มจันทร์
7. เด็กชายนิวัตร  ยั่งยืน
8. เด็กชายพงศกร  ปานขวัญ
9. เด็กชายพัฒนวุฒิ  พุฒดี
10. เด็กชายพิสิษฐ์  ลานสมบัติ
11. เด็กชายรัตนชัย  พรมเสน
12. เด็กชายอภิสิทธิ์  แสงสิทธิโยธิน
13. เด็กชายอรรถพล  เกิดสลุง
14. เด็กชายเอกพันธ์  บุตรไสย
15. เด็กหญิงแพรวา  ละบุญเมือง
 
1. นายอนันต์เดช  เรือนเงิน
2. นางรุ่งนภา  เพ็ชรไม้
3. นางสาวสุธิศา  กลัดสี
4. นายชัยรัตน์  เขาแก้ว
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน 1. เด็กหญิงกัลยาณี   โพโทเดิม
2. เด็กหญิงขนิษฐา  เจนะ
3. เด็กชายจตุรภัทร  อินทร์สุข
4. เด็กหญิงจันธิมา  เจตนเสน
5. เด็กหญิงชนากานต์  แจ้จัตุรัส
6. เด็กหญิงชนิตา   สนสุข
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  สโมสร
8. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ศรีวิชัย
9. เด็กชายธีรพัฒน์  สุพะนาม
10. เด็กหญิงนริศรา  เกียรตินอก
11. เด็กชายปิยะพงศ์  เหลาบุญมา
12. เด็กหญิงพิยดา  เหลาบุญมา
13. เด็กหญิงภัณฑิรา  ปอมั่น
14. เด็กหญิงวรรณวรินทร์  แก้วบัวดี
15. เด็กหญิงวิลาสินี  สิงห์โต
16. เด็กหญิงสุชาดา  พรมอ่อน
17. เด็กชายสุรศักดิ์  ลาชมภู
18. เด็กหญิงสฺุธินันท์  เนี่ยงจิต
19. เด็กหญิงอาภัสรา  บัวชื่น
20. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  โสรส
 
1. นายประเสริฐ  อินทโชติ
2. นางสมรัก  ไชยทองศรี
3. นางกุญชลี  สีดำ
4. นางกาญจนา  พันธุรักษ์
5. นางพัชรี  ไชยารักษ์
6. นางพัชรา  ช่วยค้ำชู
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กหญิงกัญจนา  มุงคะวงษ์
2. เด็กหญิงกัลยกร  พานทอง
3. เด็กหญิงกาญจนา  น้อยตง
4. เด็กหญิงจุทาทิพย์  ทองคลี่
5. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีนวล
6. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พิมพ์ทอง
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทาสถาน
8. เด็กหญิงณัฐินันท์  ม่วงกรุง
9. เด็กหญิงธนาพร  แจ่มใส
10. เด็กหญิงธมลวรรณ  สุขเรณู
11. เด็กหญิงธิดารัตน์  กระดาษแก้ว
12. เด็กหญิงนริศรา  บุญทา
13. เด็กหญิงปิยะฉัตร  อาจปรุ
14. เด็กหญิงผกามาศ  โสมคำภา
15. เด็กหญิงพรนภา  นาไพรวัน
16. เด็กหญิงพัชราภา  หวานใจ
17. เด็กหญิงพินิตา  ทองอาบ
18. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  มุงคะวงษ์
19. เด็กหญิงภัชราภา  พุ่มวันเพ็ญ
20. เด็กหญิงมินตรา  งามเปี่ยม
21. เด็กชายรพีพัฒน์  ทรงเวียง
22. เด็กหญิงวรรณวิภา  เจริญผล
23. เด็กหญิงวรรณษา  เลิศศุภาวิทย์นภา
24. เด็กชายวัชรพล  เพ็ญเกตการ
25. เด็กหญิงวิภาดา  สว่างวงษ์
26. เด็กหญิงวิมลสิริ  ตุ้มทอง
27. เด็กชายวิสิฏ  กล่อมจันทร์
28. เด็กชายศักดิ์ภัทร  ทองอินทร์
29. เด็กหญิงสุดารัก  สงฉิม
30. เด็กหญิงสุพรรษา  ชะเอม
31. เด็กหญิงสไบทิพย์  สารีผล
32. เด็กหญิงเกวลิน  โนนตะคุณ
33. เด็กหญิงเกศริน  ดวงสุวรรณ
34. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  พัฒนชัย
35. เด็กหญิงไพลิน  ขุนโยธา
 
1. นายสุรศักดิ์  รองนากุล
2. นายสันติ  คงมณีเงิน
3. นายดำรงค์  เจียมทอง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวชุม 1. เด็กชายชัยชนะ  โยคะสิงห์
2. เด็กชายชัยณรงค์  กลั้นใจได้
3. เด็กชายชุติพนธ์  โม่งแสวง
4. เด็กชายธีรภัทร  ถนอมนาค
5. เด็กชายบดินทร์เดช  ติดบุตร
6. เด็กหญิงอริษา  นวลทอง
 
1. นายสำราญ  ไกรแก้ว
2. นายสมโชค  หัสสลีมูล
3. นายศิริโรจน์  ภักดีกลาง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กชายชื่นฤทัย  อินทะโชติ
 
1. นายสันติ  คงมณีเงิน
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขายายกะตา 1. เด็กหญิงสุภาพร  ทองจันทร์
 
1. นางฉวีพัชร์  บานเย็น
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  พลสัน
 
1. นางเล็ก  ชูวงษ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 1. เด็กหญิงนรินรัตน์  สมพงษ์
 
1. นางเล็ก  ชูวงษ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายธัชพล   จิตรกลาง
 
1. นางเฉลียว  สุทธิจันทร์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 1. เด็กหญิงนรินรัตน์  สมพงษ์
 
1. นางเล็ก  ชูวงษ์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายสมรักษ์  พรศิริ
 
1. นายอมร  บุญเจริญ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 1. เด็กหญิงธารารัตน์  อ่อนวงศ์
 
1. นายนัฐพล  แสนทวีสุข
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กชายณัฐกานต์  ล้อมประเสริฐ
 
1. นายสันติ  คงมณีเงิน
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงสุปาลิตา  เหลืองอ่อน
 
1. นางสาววภาพร  วินทะไชย
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 1. เด็กชายชยันธร  ม่วงกรุง
 
1. นายธนิสร  กิ่งวงษา
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวลำ 1. เด็กหญิงปราณี  แก้วล้ำ
 
1. นางสาวธิดา  ตันบัว
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กชายณัฐยศ  เงินฤทธิ์
 
1. นายสันติ  คงมณีเงิน
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  สิงห์ลือ
 
1. นายนัฐพล  แสนทวีสุข
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ 1. เด็กชายทัศนะ  เชียงสิน
 
1. นายจักรกฤษ  รื่นสด
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ศรีศร
 
1. นางดวงพร  แตงสี
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 1. เด็กหญิงกัลยา  บุญธรรม
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เพ็งเลื่อน
3. เด็กหญิงชลรัตดา  มีสำราญ
4. เด็กชายชัยนรินทร์  สุรินทร์
5. เด็กหญิงฐิติมา  สาลี
6. เด็กชายณัฐธัญ  อ่อนศรี
7. เด็กหญิงณัฐวัลย์  ไชยสงคราม
8. เด็กชายดังก้อง  คูนา
9. เด็กชายธนธรณ์  เพ็ชรตะกั่ว
10. เด็กหญิงธนิศา  เจริญสุข
11. เด็กชายธีรภัทร์  วงษ์อินทร์
12. เด็กชายปาราเมศ   ไซ่
13. เด็กชายพีรพัฒ  พลแก้ว
14. เด็กชายภานุกร  ชวนพิมาย
15. เด็กชายมนตรี  คำพีระ
16. เด็กหญิงริษา  ดำดุน
17. เด็กชายรุ่งรดิสดิ์  เหมือนประเสริฐ
18. เด็กหญิงวรนุช  เมืองโม้ง
19. เด็กหญิงวรรณพร  อ่อนศรี
20. เด็กหญิงวิลัยพร  เต่าทอง
21. เด็กหญิงสุกันยา  โพธิสา
22. เด็กหญิงสุภาภรณ์  กล่อมกริมสกุล
23. เด็กชายสุรพงษ์  คีรี
24. เด็กชายอนุสรณ์  ชอบสอน
25. เด็กหญิงอรัญญา  คีรี
26. เด็กหญิงอาทิตยาพร  โสดาบัน
27. เด็กหญิงอาริสา  บรรจงชาติ
 
1. นายชลัมพล  ธูปกระแจะ
2. นายสุรวิทย์  ประเสริฐพงษ์
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 1. เด็กชายกรกฏ  มั่นคง
2. เด็กชายชยันธร  ม่วงกรุง
3. เด็กชายชินวัตร  สุวรรณอัมพร
4. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  คล้ายหอม
5. เด็กชายทศพล  พุ่มมาลา
6. เด็กชายทัศกร  พานิชลาน
7. เด็กชายธนพนธ์  พรมไทย
8. เด็กชายธนวัฒน์  ดาดี
9. เด็กหญิงนรินทิพย์  จุ่นทอง
10. เด็กหญิงประทานพร  ใบชา
11. เด็กชายปัณณชัย  หาทางลาน
12. เด็กชายพงศกร  ประจง
13. เด็กหญิงพงษ์ศุลี  ผลมะตูม
14. เด็กชายพัฒนพงศ์  เหว่าสำเนียง
15. เด็กชายพิชิตชัย  อยู่นิ่ม
16. เด็กหญิงภัศรา  แก้วแสนขัน
17. เด็กชายภานุวัฒน์  โดดสกุล
18. เด็กชายมนไท  มันทุปา
19. เด็กหญิงมินทรา  พิมพ์ประชา
20. เด็กหญิงวราพร  หาทางลาน
21. เด็กหญิงวรารัตน์  สมัครลาน
22. เด็กชายวัชเรนทร์  ขันติเนตร
23. เด็กหญิงศศิธร  อนันสลุง
24. เด็กชายสิงหา  พึ่งประสม
25. เด็กชายสิทธิชัย  ศรีนาคเรือง
26. เด็กหญิงสุธิดา  ลำธาร
27. เด็กชายอนุพนธ์  โสดานาคะ
28. เด็กหญิงอาทิตยา  ภูเวียง
29. เด็กหญิงอินทิราภรณ์  สว่างพื้น
30. เด็กหญิงอุไรวรรณ  แสงพรม
31. เด็กชายเอกภพ  เชื่อมวงศ์
 
1. นายธนิสร  กิ่งวงษา
2. นางศรีภูมิ  หวังเจริญ
3. นางรัตนา  เนตรสุวรรณ
4. นางสาวน้ำผึ้ง  สายศรีโกศล
5. นางสุรีพร  บุญด้วยลาน
6. นายสัญชัย  ประสานสุข
7. นางรักษิตา  วรเกียรติตระกูล
8. นางสาวณัชยา  ทำลานดี
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 1. เด็กชายกล้าณรงค์  แข็งขัน
2. เด็กชายจักรพันธ์  ปรึกษา
3. เด็กหญิงจิรประภา  จันทร์ยานะ
4. เด็กหญิงนพรัตน์  บัวหิรัญ
5. เด็กชายวรรณชัย  เลิศสีมา
6. เด็กหญิงศรสวรรค์  อำลาจันทร์
7. เด็กชายสมประสงค์  สีเลิศ
8. เด็กหญิงอภีษฎา  พุฒเส็ง
 
1. นายวุฒิพงษ์  สีสุก
2. นางคณิตตา  รู้กิจนา
3. นางศิริลักษณ์  พินิจชัย
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงปภัสสร  จันทร์ทา
2. เด็กชายประวิตร  แก่นยงค์
3. เด็กหญิงผกาภรณ์  จวนรุ่ง
4. เด็กชายพงศภัค  โลมชุม
5. เด็กชายระพีพัฒน์  พึ่งเจียม
6. เด็กหญิงรุริญา  ลำพันแดง
7. เด็กหญิงวรินญาดา  ป้องจิตใส
8. เด็กชายสุขาวดี  ศรีประเสริฐ
9. เด็กชายเกรียงไกร  อ่อนละมูล
10. เด็กหญิงเนตรนภา  บัวคุ้ม
 
1. นางกิ่งกาญจน์  วาโย
2. นายสิปปนนท์  บุญกว้าง
3. นางอรุณี  พูลสวัสดิ์
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 1. เด็กหญิงจิระประภา  จันยานะ
2. เด็กหญิงณัฏฐา  เลดา
3. เด็กหญิงธัญทิวา  แสนประสิทธิ์
4. เด็กหญิงนพรัตน์  บัวหิรัญ
5. เด็กหญิงศรสวรรค์  อำลาจันทร์
6. เด็กหญิงอภีษฎา  พุฒเส็ง
 
1. นายวุฒิพงษ์  สีสุก
2. นางคณิตตา  รู้กิจนา
3. นางพาขวัญ  คำโห
4. นายฐิติไชย  ศรีผ่าน
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร 1. เด็กหญิงณัฎฐา  แสงโพธิ์
2. เด็กหญิงณิชากานต์  จำปาขาว
3. เด็กหญิงทดากร  ชอบคุย
4. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ใจเหี้ยม
5. เด็กหญิงสุรัสวดี  กองแสนศรี
6. เด็กหญิงหทัยภัทร  เปี่ยมสิน
 
1. นางสาวชุติมน  เนืองนิตย์
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงทองศิริ  ทิพย์สมบัติ
2. เด็กหญิงธนัชพร  มงคลพงษ์
3. เด็กหญิงปณิตา  พิมพ์โพธิ์
4. เด็กหญิงปนัดดา  พิมพ์โพธิ์
5. เด็กหญิงปรีญาภรณ์  สังสีมา
6. เด็กหญิงวิยากร  ประเสริฐดี
7. เด็กหญิงวิลาสินี  หวลอาวรณ์
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  เกษไชย
 
1. นางกิ่งกาญจน์  วาโย
2. นายสิปปนนท์  บุญกว้าง
3. นางเนตร์ศิริ  นิธิวราเรืองวุฒิ
4. นางอรุณี  พูลสวัสดิ์
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเขว้า 1. เด็กหญิงนันทวัน  บัวรอด
2. เด็กชายวสิน  ดวงสี
3. เด็กหญิงวันวิสา  พงไพร
4. เด็กหญิงศรัญญา  สอาด
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  โสภากุล
6. เด็กหญิงสุพรรษา  มังกรแก้ว
7. เด็กหญิงสุภาพรรณ  ดะชาชัย
8. เด็กหญิงสุวนันท์  บรรดิษฐ์
9. เด็กหญิงอัญธิชา  เกิดผล
10. เด็กหญิงอารีรัตน์   เป้ป้อม
 
1. นางเนตรทราย  แก้วอินทร์ศรี
2. นางนงค์นุช  ใจเบิกบาน
3. นางสาวพัชราภรณ์  พิมพา
4. นางยุวดี  เส็งผล
5. นางวิณี  ซื่อตรง
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงกฤติยา  เกวียนทอง
2. เด็กหญิงจันทร์ธร  -
3. เด็กหญิงจิรประภา  พิลา
4. เด็กหญิงณัฐชญา  สุขมล
5. เด็กหญิงนันทิกา  ภุมมาวงษ์
6. เด็กหญิงวันดี  วิไลเลิศ
7. เด็กหญิงสุวนันท์  รโหฐาน
8. เด็กหญิงอมาวศรี  ธูปทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤษณ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. เด็กชายชาติ  บุญอ้อย
2. เด็กชายณัฐพล  พหลยุทธ์
3. เด็กชายพนัดชัย  ทองเอี่ยม
4. เด็กชายพีรัชชัย  แสวงมิ้ม
5. เด็กหญิงสุวนันท์  บรรดาศักดิ์
 
1. นายทรงพิทย์  คำภา
2. นางสาวจิตรลดา  สิทธิปัญญา
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าดินดำ 1. เด็กชายณัฐพล   ทองจันทร์
2. เด็กชายสุรชัย  เกตุตระกูล
 
1. นายสุรัตน์  ด้านวังขวา
2. นางทองอ่อน  ยางหงษ์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 1. เด็กหญิงวรันลักษณ์  พันธรณี
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ไม้เลี้ยง
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 1. เด็กหญิงอริศศิรา  เจริญฉิม
 
1. นางพัชรี  จันทร์งาม
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เขาทอง
 
1. นางสาวปุณณดา  สืบเพ็ง
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  จันทรังสิยานนท์
 
1. นายศรัณย์  ตรีคูณ
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ทองคำ
 
1. นางสาวสมพร  อินรา
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดีลัง 1. เด็กหญิงสิริยากร  เจริญสลุง
 
1. นายยงยุทธ  ใสสะรัง
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  รักงาม
 
1. นางสาวกฤษณา  คงพุ่ม
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ผ่องแผ้ว
 
1. นายนรภัทร  ศรีสมบัติ
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สมัครไทย
 
1. นายศรันย์  ตรีคุณ
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหวตาบัว 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ตอบไธสง
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  กัณทะษา
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวลำ 1. เด็กชายจักรวาล  อ่ำสำลี
2. เด็กชายธณัชฌา  ห่อเทศ
3. เด็กหญิงรุจิษยา  ณะวงศ์ษา
4. เด็กหญิงวรรณการ  สุวรรณศรี
5. เด็กชายเดชบดินทร์  บัวชุมสุข
 
1. นางสาวธิดา  ตันบัว
2. นายนรินทร์  อินทรวงส์สักดิ์
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม 1. เด็กชายสหรัฐ  คำทา
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ม่วงศรีจันทร์
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ 1. เด็กชายสมชาย  แซ่ย่าง
 
1. นายเต่าเหมย  แซ่หลี่
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 1. เด็กหญิงณัฐริดา  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นายนรภัทร  ศรีสมบัติ
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 1. เด็กหญิงสร้อยทิพย์  มีสุนทร
2. เด็กชายเมธิชัย  วงค์กาศ
 
1. นางศิริลักษณ์  พินิจชัย
2. นางณัฐชไม  สาดฟัก
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา 1. เด็กหญิงศุภษร  สังข์สุวรรณ์
2. เด็กหญิงสุธิดา  แจ่มเจริญ
 
1. นางสาวมาลัย  ล้อมจันทร์
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวชุม 1. เด็กชายกิตติธัช  พรมสวัสดิ์
2. เด็กชายคชาพล   กันยา
3. เด็กชายณัฐภูมิ   พรมชาติ
4. เด็กชายวัฒนา   ดุงสูงเนิน
5. เด็กชายสุรเชษฐ์   สุขธรรม
6. เด็กชายอภิวิชญ์   อ่ำกำเนิด
 
1. นายสมชาย   สีสด
2. นางสุนีย์   สีสด
3. นายสำราญ   ไกรแก้ว
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อคู่ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ศรีหงษ์
2. เด็กชายชาญณรงค์  บุญจิตร
3. เด็กชายธนวัฒน์  ขวัญหอม
4. เด็กชายธีรภัทร  อินทร์โต
5. เด็กชายวีระยุทธ  เกิดทะเล
6. เด็กชายศตวรรษ  พันอึ่ง
 
1. นายเศกสิทธิ์  ประมูลศิลป์
2. นางสุภาวดี  ประมูลศิลป์
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ 1. เด็กชายคัมภีร์  โพธิ์สันเทียะ
2. นายธนวินท์  พันทะนี
3. เด็กชายพิเชษฐ์  ศิริรวง
4. นายวัชรพงศ์  หาญนอก
5. นายวีระศักดิ์  สดศรีทอง
6. เด็กชายศรัณย์  เชิดชู
7. เด็กชายสิทธิศักดิ์  หวินสูงเนิน
8. เด็กชายอทิพล  พิมพา
 
1. นายนิพนธ์  จันทะโพธิ์
2. นายพัฒนพงศ์  ถนอมชาติ
3. นายกฤษณพล  สร้อยวัน
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร 1. เด็กหญิงกาญจนา  ผกากาญจน์
2. เด็กหญิงขวัญมนัส  ใบขุนทด
3. เด็กหญิงจิดาภา  พินสะเกษ
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  เสถียรธรรม
5. เด็กหญิงปณิดา  แก้วฆ้องวงศ์
6. เด็กหญิงรันติยา  สุขดา
7. เด็กหญิงวราภรณ์  พิงขุนทด
8. เด็กหญิงศุภลักษณ์  กวกขุนทด
9. เด็กหญิงสมจิตร  เปียนขุนทด
10. เด็กหญิงสุวนันท์  เคลือบขุนทด
 
1. นายบุญธรรม  พิมพล
2. ว่าที่ร้อยตรีณัฐกิตติ์ชยากรณ์  ตรีวิเศษ
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทองคำ
2. เด็กหญิงณัฐริชา  พุทธรักษา
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  ประประโคน
4. เด็กหญิงทิพาวรรณ  พิมขุนทอง
5. เด็กหญิงนริศรา  แก้วบุญน้อย
6. เด็กชายปวรรณวัฒน์  น้อยดี
7. เด็กหญิงภุมวารี  สิงห์ไชย
8. เด็กหญิงมินลดา  ดวงแก้ว
9. เด็กชายวิษณุสรรค์  มั่นทุกะ
10. เด็กชายเนรมิต  เกิดสิน
 
1. นายประจบ  โชติพรม
2. นางวรรณา  โชติพรม
3. นางสาวชญาดา  ขุมทรัพย์
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวชุม 1. เด็กชายปิยะพงษ์   อยู่กระทุ่ม
2. เด็กชายวันเฉลิม   โกทัญ
3. เด็กหญิงศศิธร   ช้างป่าต้น
4. เด็กชายสุรชัช  สุขธรรม
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  คงจันทร์
 
1. นางสาวประทีป   ใจมงคล
2. นางสาวณัชชา   จำเริญใจ
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวชุม 1. เด็กหญิงธิดาภรณ์   สุวรรณศรี
2. เด็กหญิงปทุมมา  สนั่นเมือง
3. เด็กหญิงสิราวรรณ   สุวรรณดี
 
1. นางบงกช   พลอยสวัสดิ์
2. นายสมบัติ   พลอยสวัสดิ์
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. เด็กหญิงณัฐริกา  อ้นโต
2. เด็กชายประสาร  ดาวทอง
3. เด็กหญิงอิศราภรณ์  คงพันปี
 
1. นางสาวธมนวรรณ  จันทร์สวย
2. นางมัญณิศตรา  คงพันปี
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 1. เด็กหญิงศิริกัญญา  กอสูงเนิน
2. เด็กหญิงอธิศศิรา  เจริญฉิม
3. เด็กหญิงอารยา  โสภา
 
1. นางวรรณวิสาข์  บุญประสงค์
2. นางพัชรี  จันทร์งาม
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 99.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คูนา
2. เด็กหญิงปรียาณัฐ  ชำนาญดี
3. เด็กหญิงพินทุสร  เงียบเย้า
 
1. นางวรรณวิสาข์  บุญประสงค์
2. นางปานทอง  ป้อมสนาม
 
151 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  สมสุข
2. เด็กชายวีรพงษ์  ชาดา
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  เผ่าน้อย
2. นางพัชรินทร์  ศรทรง
 
152 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ 1. เด็กชายปรมี  จูเกลี้ยง
2. เด็กชายพลาธิป  เทียนพิมาย
 
1. นางสาวอรอุมา  วงษ์ชาลี
 
153 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลอง 1. เด็กชาย ศุภพงษ์   สีเหรา
2. เด็กหญิงมาลี  สีอิน
3. เด็กหญิงวันทนี  กอกัน
 
1. นายสิริวัฒน์  พูนนาค
2. นางสาธร  ชอบคุย
 
154 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดีลัง 1. เด็กชายถิรพล  พันธุ์เดช
2. เด็กชายรามณรงค์  ฮวดจำปา
 
1. นายชนะภัย  เดชะวงศ์
2. นางสาววลัยพร  คำแพง
 
155 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขายายกะตา 1. เด็กชายธนกร  คล้ายเดช
2. เด็กหญิงเมธาวลัย  ตะทา
 
1. นางสมฤทัย  อุดชา
2. นางสาวพรทิพย์  แก้วหล่อ
 
156 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีอุดร
2. เด็กชายสุธิพงษ์  มูลทานี
 
1. นางช่อทิพย์  เขตจำนงค์
2. นางสาววรัทยา  ผาดจันทึก
 
157 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  สมสุข
2. เด็กหญิงสโรชา  นุชงาม
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  เผ่าน้อย
 
158 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อิ่มแก้ว
2. เด็กหญิงบุษยมาส  หุ้มแพร
 
1. นางช่อทิพย์  เขตจำนงค์
2. นางสาวจุฑารัตน์  อู่สำราญ
 
159 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหวตาบัว 1. เด็กหญิงธนภรณ์  บุญขวัญ
2. เด็กหญิงอนัญพร  คำจีนสี
 
1. นายณรงค์เดช   ภัสรางกูร
2. นางสาวสุมิตรา  ฉิมมา
 
160 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กชายกรวัชร  เหมือนเผ่า
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีอุดร
 
1. นางช่อทิพย์  เขตจำนงค์
2. นายวีระพงศ์  แกมขุนทด
 
161 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สาโพนทัน
2. เด็กชายสุรวงค์  มาตสีกลาง
 
1. นายคณวัฒน์  บริสุทธิื
2. นายธรรมรงค์  เปราะจันทึก
 
162 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กชายปิยะพันธ์  ปานจันทร์
2. เด็กชายเตชัส  เขตจำนงค์
 
1. นางช่อทิพย์  เขตจำนงค์
2. นายศักดิ์ชัย  สุขประเสริฐ
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. เด็กชายทัตเทพ  เห็งขุนทด
2. เด็กชายธงไชย  ครูทำนา
3. เด็กชายพีรพัทธ์  การะเกตุ
 
1. นายธรรมนูญ  คงพันปี
2. นางมัญณิศตรา  คงพันปี
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม 1. เด็กชายปนิธิ  โพธิ์สีดา
2. เด็กชายศุภกร  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กชายเกริกชัย  ช่วยนา
 
1. นางสาวสุกัญญา  สุดสายออ
2. นางสาวสุวรรณรา  นาทอง
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดินแดง 1. เด็กชายกฤติน  ปั้นสีทอง
2. เด็กหญิงกฤติยา  ตรีชื่น
3. เด็กชายกิตติพงษ์  บางแสน
 
1. นายธานี  แก้วอินทร์ศรี
2. นางสาวศรีภัทรา  ศรีบัวคลี่
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดินแดง 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  มีสูงเนิน
2. เด็กชายประกาศิต  ทองคำ
3. เด็กชายอนุชา  สุวรรณราช
 
1. นายธานี  แก้วอินทร์ศรี
2. นางศรินยา  จันโนทัย
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวชุม 1. เด็กชายธนาธิป  สมบูรณ์
2. เด็กชายธีรภัทร  ศรีสมบัติ
3. เด็กชายธีรเทพ  บุญจันทร์
 
1. นางสาวบุญมา  สุขนา
2. นางสาวรัตน์วลี  แก้วม่วง
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวชุม 1. เด็กชายภาณุวิชญ์  ศิริวรรณ์
2. เด็กชายศุภสิทธิ์  อินแพง
3. เด็กชายเกษม  นาสุข
 
1. นางสาวบุญมา  สุขนา
2. นายสมชาย  สีสด
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ 1. เด็กหญิงกาญจนา  เชาว์ไว
2. เด็กหญิงณัฐลินีย์  รุนรอด
3. เด็กหญิงนีรชา  แสงจันทร์
4. เด็กหญิงพิมลดา  จำปาสัก
5. เด็กหญิงสุรภา  ภราดร
6. เด็กหญิงอาลิษา  เพียซ้าย
 
1. นางประไพ  สุจริตตั้งธรรม
2. นางกัญญาณัฐ   นิลจง
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม 1. เด็กหญิงตองหญิง  แพทย์เมืองจันทร์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  แจ่มดอน
3. เด็กหญิงนิภาพร  เส็นชัย
4. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ใจมั่น
5. เด็กหญิงศิรินันท์  สมคะเณย์
6. เด็กหญิงสุนิษา  พรมแตง
 
1. นางสาวสุวรรณรา  นาทอง
2. นางสาวมณีรัตน์  ระนาด
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงจิตตา  บุญมา
2. เด็กหญิงอังคณา  ระบายทรัพย์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ไชยศรี
 
1. นายทวีชัย  ฤกษ์พิชัย
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 1. เด็กหญิงฐิติมา  สาลี
2. เด็กหญิงธนิศา  เจริญสุข
3. เด็กหญิงวรนุช  เมืองโม้ง
 
1. นายชลัมพล  ธูปกระแจะ
2. นางสาวสว่างนภา  คุณภู่
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขายายกะตา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  พรมจารี
2. เด็กหญิงธิดา  รุ่งเจริญ
3. เด็กหญิงปิยะพร  ตามระเบียบ
 
1. นางสาวทักษพร  วงษ์เครือวัลย์
2. นางสาวจุฑาทิพย์  พิศาภาค
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าดินดำ 1. เด็กหญิงจันทิมา  ทองจันทร์
2. เด็กชายนพนันท์  จันทวงศ์
3. เด็กชายปฐวี  ปัถมัง
 
1. นางสาวชุลีกร   ศรีสวัสดิ์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร 1. เด็กหญิงกรรณิกา  การะเกตุ
2. เด็กหญิงนิตยาพร  มัธนัง
3. เด็กหญิงศรัญญา  สายทอง
 
1. นางสาวทองพูล  สุเดชะ
2. นางอารี  ใจตรงกล้า
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาราบ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุริวงษ์
2. เด็กหญิงจรรยาพร  มาสุข
3. เด็กหญิงพิมพา  ประไวย์
 
1. นายชวลิต  แสงแก้ว
2. นางสาวรสรินทร์  บุญเพ็ง
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  สมบัติ
2. เด็กชายรพีภัทร  ใจหาญ
3. เด็กหญิงอติภรณ์  น้อยสันเทียะ
 
1. นางเพ็ญรุ่ง  ธรรมศรี
2. นางเพ็ญจันทร์  ประสพสม
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 1. เด็กหญิงกิตติวรา  พิมพ์เมือง
2. เด็กชายชาญชัย  คชวงษ์
3. เด็กชายธีรพัฒน์  น้อยเจริญ
 
1. นายชัยวัฒน์  กลิ่นเกษร
2. นางสาวสายบัว  กล้วยดี
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เขียวเซ็น
2. เด็กหญิงปนิดา  จันลาชัย
3. เด็กหญิงปพิชญา  ใจดีเย็น
 
1. นายชัยวัฒน์  กลิ่นเกษร
2. นางสาวสายบัว  กล้วยดี
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าดินดำ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สีนิล
2. เด็กหญิงภัทรมน  พรมมะ
3. เด็กชายอดิศร  คนชาญ
 
1. นายนคร  คล้ายเครือญาติ
2. นางเตือนใจ  คล้ายเครือญาติ
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พระบำรุง
2. เด็กหญิงสุพรรษา  (ไม่มีนามสกุล)
3. เด็กหญิงเจนจิรา  บัวเชย
 
1. นางสาวสุมลมาศ  ปั้นงา
2. นางนัยนา  โชคสุขนิรันดร
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองนา 1. นายณัฐวุฒิ  พวงพิน
2. เด็กหญิงนฤมล  จันทร์แย้ม
3. เด็กหญิงมัทนา  สุขโชติ
 
1. นางมยุรี  สภาพกาย
2. นางดวงเนตร  อินทร์น้อย
 
183 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง 1. เด็กหญิงธนภรณ์  สมพงษ์
 
1. นางนภาพร  ช่องท้วม
 
184 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงถาวรีย์  นิ่มโชคชัยรัตน์
2. เด็กชายพงษ์ฑัต  แก้วปนทอง
3. เด็กชายอานนท์  ดรชัย
 
1. นางทิพวรรณ  บัวศรี
2. นางทิพวรรณ  พุทธาไอ่
 
185 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  พัดน้อย
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ผลพละ
3. เด็กหญิงวิภาวี  แบ่งส่วน
 
1. นางศรีนวล  มีนา
2. นางนภาพร  ช่องท้วม
 
186 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงปิยธิดา  หนูเส็ง
 
1. นางมาลี  เงินวิเศษ
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขารวก 1. เด็กชายนพดล  กลอนกลาง
 
1. นางสาวกัญญ์ชิสา  นิธิศรัตนภักดี
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 1. เด็กหญิงอุบลรัตน์  ทรัพย์ซ้อน
 
1. นางสาวนิตยา  นามโสม
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 1. เด็กชายชำนาญ  ปานโตนด
 
1. นางเสาวลักษณ์  วรชิน
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กชายญาณวุฒิ  นาคสีสุก
 
1. นางสาวอรุณลักษณ์  สิงห์สถิตย์
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 1. เด็กชายชุติวัต  หวังอาษา
 
1. นางมยุรา  โลหะเวช
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กชายจตุรพร  ผลเพียร
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ยวงสุวรรณ
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง 1. เด็กหญิงจารวี  ทองเอี่ยม
 
1. นางสาวกัลยารัตน์  ชอบค้าขาย
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. เด็กหญิงบุญขวัญ  ทองปลาด
2. เด็กหญิงพัชรี  สินสุพรรณ
3. เด็กหญิงแก้วกานดา  ศรีวงษ์
 
1. นางสวรินทร์  นิมิตภาวัฒน์
2. นางสาวธมนวรรณ  จันทร์สวย
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นนท์นอก
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญวัง
3. เด็กชายสุรศักดิ์  จิตรจำนงค์
 
1. นางณิชาภา  เชื้ออ่อน
2. นางวัลลภา  ศรีวัฒนพันธุ์
 
196 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขารวก 1. เด็กหญิงรสจรินทร์  ปัญญาเฟือง
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  วันกลม
 
1. นางสาวเบญจมาศ  กนกขุมทรัพย์
2. นางสาวมะริวรรณ  นาประกอบ
 
197 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 1. เด็กชายชนัสถ์นันท์  คำศรี
2. เด็กชายทิวากร  บัวศรี
 
1. นางรุ่งนภา  คงไกรฤกษ์
2. นางสาวนุชจรี  พัทยา
 
198 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กชายดนัย  สังข์บุญชู
2. เด็กหญิงศิรินทรา  น้อยศิริมงคล
 
1. นายเกรียงไกร  แก้วทองคำ
2. นางสาวสังวาลย์  เหมือนเมือง
 
199 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อคู่ 1. เด็กชายจักลิน  สีวีระ
2. เด็กหญิงสุพรรษา  คชพันธ์
 
1. นางสาวสุรีย์พร  วินิชบุตร
2. นางสมหมาย  ป่าสลุง
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 1. เด็กหญิงสุรีภรณ์  เจริญฉิม
 
1. นางจริยา  พิมพา
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวชุม 1. เด็กชายจักรพรรดิ   แป้นณรงค์ชัย
 
1. นางทองพลู   ทับพุ่ม
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 1. เด็กชายวันโชค  กลิ่นกลัด
 
1. นายสุติปิยะ  เศรษฐีธร
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขารวก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองคำ
2. เด็กหญิงดารารัตน์  จันทร์คล้อย
3. เด็กหญิงนิลรัตน์  มุ้ยแก้ว
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  มาจันทึก
5. เด็กหญิงภัทรธิดา  แสงนาค
6. เด็กหญิงสุนารี  คอกกระโทก
7. เด็กหญิงอุไลวรรณ  โมลา
 
1. นายวินัย  หลาบงาม
2. นายภัทราวุธ  ไชยเชษฐ์
3. นางลภัสกร  เสือลอย
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขารวก 1. เด็กหญิงสุรภา  ทรงเจริญ
 
1. นางสาวกัญญ์ชิสา  นิธิศรัตนภักดี
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 1. เด็กหญิงอุบลรัตน์  ทรัพย์ซ้อน
 
1. นางจริยา  พิมพา
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมรังษี 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  มะลิวงศ์
 
1. นางวิรัตน์  วงษ์แก้ว
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โลจรัส
 
1. นางปัทมาวดี  ผาสุข
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 1. เด็กชายวันโชค  กลิ่นกลัด
 
1. นายณรงค์  ฉ่ำแสง
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 1. เด็กชายอภิชาติ  เกตุบัว
 
1. นายนัฐพล  แสนทวีสุข
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. เด็กหญิงสุณิตา  พรมโครต
 
1. นายรัชพล  ช้างน้อย
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  อถาพัด
2. เด็กชายวุฒิชัย  ดวงนิล
3. เด็กชายสุรศักดิ์  อุดมพืช
 
1. นางมาลี  ดวงสีแก้ว
2. นางสาววิศนี  พองพรหม
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โลจรัส
2. เด็กชายนวพล  อารีวงศ์
3. เด็กหญิงสุรีภรณ์  เจริญฉิม
 
1. นางจริยา  พิมพา
2. นางปัทมาวดี  ผาสุข
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง 1. เด็กชายสุรชัช  พรานทนงค์
2. เด็กชายอดิเรก  สิทธิ์น้อย
3. เด็กชายเทวัญ  ชมชื่น
 
1. นางสาวรัตนา  ศิริคุปต์
2. นางประทิน  ดีเฉย
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ 1. เด็กหญิงพัชราภา  ดีสันเทียะ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ทองคำ
3. เด็กชายสิทธิชัย  แขมจังหรีด
 
1. นางประไพ  สุจริตตั้งธรรม
2. นางกัญญาณัฐ  นิลจง
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ 1. เด็กชายตะวัน   แสนบัว
2. เด็กชายพิทักษิณ   สุระทิน
3. เด็กชายวิสิทธิ์  วิทยา
 
1. นางชงโค  คงสมุทร
2. นางรพีชล  แดนสิงห์
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง 1. เด็กชายจิรายุทธ  พิกุลทอง
2. เด็กชายอ๊อฟ  หารเอี่ยม
3. เด็กชายเทวัญ  ชมชื่น
 
1. นางสาวรัตนา  ศิริคุปต์
2. นางสาววิลาสิณี  วาโย
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ขาวพ่วน
2. เด็กชายศุภกฤต  ศูนย์ปาน
3. เด็กชายสุเทพ  เมยขุนทด
 
1. นางบุษบา  ศรีวิชา
2. นางสาวรัชนู  บัวผ่อง
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง 1. เด็กชายกิตติพัทธ์  อยู่กระทุ่ม
2. เด็กชายฟ้ารุ่ง  เจริญมาก
3. เด็กชายศิศีระ  เกิดวิเศษ
 
1. นายฤทธิชัย  ช้างแก้ว
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหวตาบัว 1. เด็กหญิงกชกร  ปิสสา
2. เด็กหญิงยอดขวัญ  ขำเส็ง
3. เด็กหญิงอณิดา  แสงมาลัย
 
1. นางสาวกฤษฎาพร  บัวทอง
2. นางสาวจามรี  รักษาวงษ์
 
220 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์   มูลนา
2. เด็กหญิงพรไพรินทร์   ไทยศรี
3. เด็กหญิงราชวัณดี   สาลีศรี
 
1. นางนางประไพ   สุจริตตั้งธรรม
2. นางกัญญาณัฐ  นิลจง
 
221 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขารวก 1. เด็กหญิงสุรภา  ทรงเจริญ
2. เด็กชายอริสมันต์  ทองจอก
 
1. นางลภัสกร  เสือลอย
2. นางสาวกัญญาณัฏฐ์  ผ่านไกร
 
222 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 1. เด็กชายนวพล  บุญประดิษฐ์
 
1. นางสาวสรินยา  ฉิมมา
2. นายฐากร  ตะกรุดสงค์
 
223 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. เด็กชายวรวิทย์  สุดใจ
2. เด็กชายสุนันท์  เครือสินธุ์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ศรีวิชัย
2. นางสวรินทร์  นิมิตภาวัฒน์
 
224 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 1. เด็กชายดังก้อง  คูนา
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  กล่อมกริมสกุล
3. เด็กหญิงอาริสา  บรรจงชาติ
 
1. นายชลัมพล  ธูปกระแจะ
2. นางสาวสว่างนภา  คุณภู่
 
225 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร 1. เด็กชายกฤษดา  ไผ่ประการ
2. เด็กชายณรงค์กร  ชมพู
3. เด็กชายภาสกร  สุขเพราะนา
 
1. นางสาวพรรธนอนงค์  กาวี
2. นางปราริชาติ  ทองแถม