หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ระหว่างวันที่ 24-27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดคลองขวาง อาคาร อบจ.นนทบุรี ชั้น 3 ห้อง ป.3 25 ก.ย. 2557 09.00 - 16.30 เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 - 09.00 น.
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคลองขวาง อาคาร อบจ.นนทบุรี ชั้น 3 ห้อง ป.1/2 25 ก.ย. 2557 09.00 - 16.30 เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 - 09.00 น.
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคลองขวาง อาคาร อบจ.นนทบุรี ชั้น 5 ห้อง ม.1/2 24 ก.ย. 2557 13.00 - 14.30 เริ่มลงทะเบียนเวลา 11.00 น.
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดคลองขวาง อาคาร อบจ.นนทบุรี ชั้น 3 ห้อง ห้อง ป.1/1 และ ห้อง ป.1/2 24 ก.ย. 2557 13.00 - 14.30 เริ่มลงทะเบียนเวลา 11.00 น.
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคลองขวาง อาคาร อบจ.นนทบุรี ชั้น 4 ห้อง ห้อง ป.6 และ ห้อง smart room 24 ก.ย. 2557 13.00 - 14.30 เริ่มลงทะเบียนเวลา 11.00 น.
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคลองขวาง อาคาร อบจ.นนทบุรี ชั้น 5 ห้อง ห้อง ม.2 24 ก.ย. 2557 13.00 - 14.30 เริ่มลงทะเบียนเวลา 11.00 น.
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดคลองขวาง อาคาร อบจ.นนทบุรี ชั้น 4 ห้อง ห้อง smart room 25 ก.ย. 2557 09.00 - 16.30 เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 - 09.00 น.
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคลองขวาง อาคาร อบจ.นนทบุรี ชั้น 4 ห้อง ห้อง ป.5 25 ก.ย. 2557 09.00 - 16.30 เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 - 09.00 น.
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคลองขวาง อาคาร อบจ.นนทบุรี ชั้น 5 ห้อง ห้อง ม.2 25 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 - 09.00 น.
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคลองขวาง อาคาร อบจ.นนทบุรี ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมพระครูโสภิตธรรมวิสุทธิ์ 24 ก.ย. 2557 13.00 เริ่มลงทะเบียนเวลา 11.00 น.
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคลองขวาง อาคาร อบจ.นนทบุรี ชั้น 4 ห้อง ห้อง ป.4 และ ห้อง ป.5 24 ก.ย. 2557 13.00 - 14.00 เริ่มลงทะเบียนเวลา 11.00 น.
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคลองขวาง อาคาร อบจ.นนทบุรี ชั้น 5 ห้อง ห้อง ม.1/1 24 ก.ย. 2557 13.00 - 14.30 เริ่มลงทะเบียนเวลา 11.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายการีม หะรีเมา โทร 086 0155461 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]