หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nbi2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางสาวรวงทอง ใจแสวงโรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์ วาปีกะโรงเรียนบ้านคลองพระพิมลกรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ อาจหยุดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางสุมามาลย์ คลังนุชโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยมประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ ปุณณารักษ์โรงเรียนวัดลำโพกรรมการ
3. นางวรชดา ธรรมวรรณโรงเรียนบ้านคลองพระพิมลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสุนิสา มาลามานโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรีประธานกรรมการ
2. นางปรารถนา นนทรีโรงเรียนท่าอิฐศึกษากรรมการ
3. นางสุรีย์ แสงสว่างโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางสาวสัมฤทธิ์ เหมือนนาคโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางธัญพร พวงน้อยโรงเรียนพระหฤทัย นนทบุรีกรรมการ
3. นางพยอม โลศิริโรงเรียนวัดเสนีวงศ์กรรมการ
4. นางชลลดา คุ้มหรั่งโรงเรียนวัดเพรางายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางสุภาพ สวัสดิ์พึ่งโรงเรียนบ้านราษฎร์นิยมฯประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี วันแอเลาะห์โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ บางบัวทองกรรมการ
3. นางแพทอง เมืองดิษฐ์โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรีกรรมการ
4. นางมณีจันทร์ เจริญกุลโรงเรียนวัดตำหนักเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางจุฑาทิพ เลยะกุลโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางพัชนี สุวรรณปราโมทย์โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ ราชพฤกษ์กรรมการ
3. นางสาวปรารถนา ขำประเสริฐโรงเรียนวัดเสนีวงศ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางวลัยภรณ์ พงษ์ศิลป์โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศประธานกรรมการ
2. นางวรรณิดา โกมุสกุณีโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรกรรมการ
3. นางอรณีย์ ฐิติกรวิวัฒน์โรงเรียนคลองเกลือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางมาลัย เหล่าประเสริฐโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศรีสง่า จันอินทร์โรงเรียนวัฒนพฤกษากรรมการ
3. นางเบญวรรณ โกเมนทร์โรงเรียนวัดศาลากุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายชนินทร ศรีแลโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี เพียรทรัพย์โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์กรรมการ
3. นางศรีลักษณ์ พรหมด้าวโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกัญยรัตน์ ผาแดงโรงเรียนวัดคลองขวางประธานกรรมการ
2. นางสาวอักษร พูลศรีโรงเรียนชลประทานวิทยากรรมการ
3. นางสาวอนัญญา อัตนัยโรงเรียนคลองเกลือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางศิริพรรณ พงศ์สิฏานนท์โรงเรียนคลองเกลือประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา พวงเล็กโรงเรียนเปรมประชาวัฒนากรรมการ
3. นางพรทิพย์ เนตรจุ้ยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ เพชรสันทัดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ พรหมศรโรงเรียนพิชญศึกษากรรมการ
3. นางสาวกัญญารัตน์ ยวนเมืองโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางอมรรัตน์ อุ่ยแสงจันทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯประธานกรรมการ
2. นายเจนณรงค์ อินทสุขโรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการ
3. นายมนู โหมดเทศน์โรงเรียนวัดเพรางายกรรมการ
4. นายธนัญชัย บุตรไทยครูโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยากรรมการ
5. นางอัจฉรา จงบุญเจือโรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางอุบล จงสมจิตโรงเรียนบ้านหนองเพรางายประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ กุลวงศ์วิทย์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯกรรมการ
3. นางปรารถนา วรรณนรันทร์โรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
4. นางอุษา ตันตระกูลโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55กรรมการ
5. นางพุทธิยา พื้นพรมโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่กรรมการ
6. นางสาวภัทรสุชา โคตวงศ์โรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางณัฐญา เจริญพันธุ์วัดลาดปลาดุกประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ ทองสาลีสารสาสน์วิเทศบางบัวทองกรรมการ
3. นายสมปอง จันทร์เจริญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ปุญญารัตน์ โพธิสารไทยรัฐวิทยา95กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายพงศ์พร สิงหเรศร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯประธานกรรมการ
2. นางนภสกร ผ่องอำไพศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ บุตตะจีนโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางยุภาวดี รูปเล็กชุมชนวัดไทรน้อยประธานกรรมการ
2. นายวิศรุต วันแอเลาะห์ชุมชนวัดไทรน้อยกรรมการ
3. นางสาวสุภนิษฐ์ ชอบบุญชุมชนวัดบางโคกรรมการ
4. นางสาวทองเพียร ครูนาสุเหร่าปากคลองลำรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางสาวสุนีย์ สอนศิลป์โรงเรียนวัดเพรางายประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา สุรินทร์ธนาสารโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา กรรมการ
3. นางพวงน้อย พัฒนบุรีโรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางยุพาวดี รูปเล็กชุมชนวัดไทรน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวชุลีพร นิโรรัมย์ชุมชนวัดไทรน้อยกรรมการ
3. นางสาวสุภนิษฐ์ ชอบบุญชุมชนวัดบางโคกรรมการ
4. นางสาววิลัยพร อาจหยุดสุเหร่าเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวจินตนา ดวงกุลสาโรงเรียนบางบัวทองประธานกรรมการ
2. นายเพิ่มพัฒน์ นาคนิลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี กรรมการ
3. นางสาวสุขฤทัย มีสุขโรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการ
4. นางสาวสุภัททรา ทองเปลี่ยนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายประพัฒน์ ขอสกุลไพศาลไทรน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวกรวิกา ดีเอี่ยมไทรน้อยกรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ กรีธาธรชุมชนวัดไทรน้อยกรรมการ
4. นางนิกข์นิฌา ศรีบุตรตาอนุราชประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางบุษยรัตน์ ตรีสัตย์โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุกประธานกรรมการ
2. นางวันทนีย์ ธรรมกีรติวงศ์โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่กรรมการ
3. นางวันเพ็ญ บุญนัดดาโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรกรรมการ
4. นายถวิล แป้นนางรองโรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา ทองเปลี่ยนโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการ
6. นางสุภาพร เจริญพันธุ์โรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการ
7. นางพัทยา นิลอุบลโรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางอวยพร บุญพรโรงเรียนวัดลาดปลาดุกประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ วังทะพันธ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษากรรมการ
3. นางมาลี ภิบาลบุตรโรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการ
4. นางกัญญาวีร์ ขอสกุลไพศาลโรงเรียนวัดคลองเจ้ากรรมการ
5. นางสาวผานิช ธงฉิมพลีโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
6. นางสาววิไลวรรณ เกตุสิทธิ์โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรกรรมการ
7. นางวาสนา สุขโตโรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวสกุณา กาสิงห์วัดเสนีวงศ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววิภารัตน์ ชุมภูสุเหร่าปากคลองลำรีกรรมการ
3. นางสาวอรัญญา ชำนาญวาดชุมชนวัดบางโคกรรมการ
4. นายอนุโพธิ์ ชุมศรีสารสาสน์วิเทศบางบัวทองกรรมการ
5. นางสาวชญาภา ใจเสงี่ยมวัดลาดปลาดุกกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายณัฐภน พึ่งฉิมรุจโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)ประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ จอสูงเนินโรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก (ถาวรวิทย์อุปกฤต)กรรมการ
3. นางสาวอัญชลี ระสารักษ์โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุงกรรมการ
4. นางสาวกฤตติกา ศิริประภาโรงเรียนคลองเกลือกรรมการ
5. นางกัลยา ทำบุญโรงเรียนวัดลำโพ ( คล้อยประชารังสฤษฎ์ )กรรมการ
6. นางสาวพัทยา ดุจจานุทัศน์โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตรวิทยา)กรรมการ
7. นางสาวสิรินทร์ โกมลสุทธิ์โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ยกรรมการ
8. นางสาวธันวรัตน์ โพธิ์ศรีทองโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายณัฐภน พึ่งฉิมรุจโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)ประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ จอสูงเนินโรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก (ถาวรวิทย์อุปกฤต)กรรมการ
3. นางสาวอัญชลี ระสารักษ์โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุงกรรมการ
4. นางสาวกฤตติกา ศิริประภาโรงเรียนคลองเกลือกรรมการ
5. นางกัลยา ทำบุญโรงเรียนวัดลำโพ ( คล้อยประชารังสฤษฎ์ )กรรมการ
6. นางสาวพัทยา ดุจจานุทัศน์โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตรวิทยา)กรรมการ
7. นางสาวสิรินทร์ โกมลสุทธิ์โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ยกรรมการ
8. นางสาวธันวรัตน์ โพธิ์ศรีทองโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางนันทิยา บุตรไทยโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55ประธานกรรมการ
2. นางสาววรุณยุภา นามวงษาโรงเรียนบ้านคลองหนึ่งกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ ชมแคโรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา)กรรมการ
4. นายวีระยุทธ พงค์เกื้อโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรกรรมการ
5. นางสาวณัฐภรณ์ นรพงษ์โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางนันทิยา บุตรไทยโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55ประธานกรรมการ
2. นางวรุณยุภา นามวงษาโรงเรียนบ้านคลองหนึ่งกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ ชมแคโรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา)กรรมการ
4. นายวีระยุทธ พงค์เกื้อโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรกรรมการ
5. นางสาวณัฐภรณ์ นรพงษ์โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสุนันท์ เกตุกรายโรงเรียนวัดไทรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางชื่นใจ ปานงามโรงเรียนวัดตาลกรรมการ
3. นายพีรทัศน์ แจงบำรุงโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ ดวงเพ็ญโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ฯกรรมการ
5. นางสุภาวดี วุฒิรัตน์โรงเรียนวัดคลองขวาง (จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสุนันท์ เกตุกรายโรงเรียนวัดไทรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางชื่นใจ ปานงามโรงเรียนวัดตาลกรรมการ
3. นายพีรทัศน์ แจงบำรุงโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ ดวงเพ็ญโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ฯกรรมการ
5. นางสุภาวดี วุฒิรัตน์โรงเรียนวัดคลองขวาง (จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสุวรรณา แก้วจินดาโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)ประธานกรรมการ
2. นายยอดยิ่ง แมลงภู่โรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
3. นางสาวมาลัยรัตน์ สุขกาวโรงเรียนวัดบางรักใหญ่ (สายอักษรศรี)กรรมการ
4. นางสาวอรุชา พงษ์ศิริโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรกรรมการ
5. นายสุเมธ วังธนะรุ่งโรจน์โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณา แก้วจินดาโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)ประธานกรรมการ
2. นายยอดยิ่ง แมลงภู่โรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
3. นางสาวมาลัยรัตน์ สุขกาวโรงเรียนวัดบางรักใหญ่ (สายอักษรศรี)กรรมการ
4. นางสาวอรุชา พงษ์ศิริโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรกรรมการ
5. นายสุเมธ วังธนะรุ่งโรจน์โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายศุภกฤษ ไชยศรโรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิสมัย บัณฑิตสิงห์โรงเรียนวัดท่าเกวียน (ศึกษาประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางสาวมยุรา งามดีโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
4. นายอนุวัฒน์ ร่มโพธิ์ทองโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
5. นางวิราวรรณ ทวีพรไพบูลย์โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการ
6. นายธีระ ช้างแดงโรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายศุภกฤษ ไชยศรโรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิสมัย บัณฑิตสิงห์โรงเรียนวัดท่าเกวียน (ศึกษาประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางสาวมยุรา งามดีโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
4. นายอนุวัฒน์ ร่มโพธิ์ทองโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
5. นางวิราวรรณ ทวีพรไพบูลย์โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการ
6. นายธีระ ช้างแดงโรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายนัฐพล อ่อนมาโรงเรียนซอและห์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายชัยยล แสนธิไชยยาโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยมกรรมการ
3. นายปราการ ทัศนพิทักษ์โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ยกรรมการ
4. นายวันชัย พูนชัยโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
5. นายกฤษดา พัฒนชีวะพูลโรงเรียนวัดคลองขุนศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายนัฐพล อ่อนมาโรงเรียนซอและห์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายชัยยล แสนธิไชยยาโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยมกรรมการ
3. นายปราการ ทัศนพิทักษ์โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ยกรรมการ
4. นายวันชัย พูนชัยโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
5. นายกฤษดา พัฒนชีวะพูลโรงเรียนวัดคลองขุนศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายนัฐพล อ่อนมาโรงเรียนซอและห์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายชัยยล แสนธิไชยยาโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยมกรรมการ
3. นายปราการ ทัศนพิทักษ์โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ยกรรมการ
4. นายวันชัย พูนชัยโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
5. นายกฤษดา พัฒนชีวะพูลโรงเรียนวัดคลองขุนศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายนัฐพล อ่อนมาโรงเรียนซอและห์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายชัยยล แสนธิไชยยาโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยมกรรมการ
3. นายปราการ ทัศนพิทักษ์โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ยกรรมการ
4. นายวันชัย พูนชัยโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
5. นายกฤษดา พัฒนชีวะพูลโรงเรียนวัดคลองขุนศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายนัฐพล อ่อนมาโรงเรียนซอและห์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายชัยยล แสนธิไชยยาโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยมกรรมการ
3. นายปราการ ทัศนพิทักษ์โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ยกรรมการ
4. นายวันชัย พูนชัยโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
5. นายกฤษดา พัฒนชีวะพูลโรงเรียนวัดคลองขุนศรีกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายศักดิ์สิทธิ์ นิลสีนวลโรงเรียนวัดคลองตาคล้ายประธานกรรมการ
2. นางสาวสายสุนี ชอบสวนโรงเรียนวัดบางโคกรรมการ
3. นางสาวกุลิตา ทัศนพิทักษ์โรงเรียนบ้านคลองพระพิมลกรรมการ
4. นางสาวสิรินภา พลอยวงศ์โรงเรียนคลองเกลือกรรมการ
5. นายนพรัตน์ กรังพานิชโรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางณัศธร เผือกผ่องโรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางพัฒนา บุญชูโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการ
3. นางพิศมัย จันทนมัฎฐะโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรกรรมการ
4. นางวิสาข์ ช่วยบำรุงโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
5. นางศันสนีย์ ทรงครุฑโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกิตติยา ดอกคำโรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางนพรัตน์ บุญลือโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
3. นายไสว ทองปานดีโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
4. นางศุภวรรณ บุญทศโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
5. นางสาวภัสราภรณ์ เซ่งติ้ดทรัพย์โรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวขวัญจิตร วิรัตน์จันทร์โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรประธานกรรมการ
2. นางนัยนา จั่นบุญมีโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
3. นางเวทิตา รติชนิตพงศ์โรงเรียนมารีย์วิทยากรรมการ
4. นางสาวธิรดา ปานอุทัยโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวเมทินี ท่าจีนโรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางวรรณภา ศรีปรีเปรมโรงเรียนบ้านราษฎร์นิยมประธานกรรมการ
2. นางสาวอังคณา ปานนกโรงเรียนวัดคลองขุนศรีกรรมการ
3. นางอาภรณ์ จุลสิกขีโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุกกรรมการ
4. นางประพิศ รตางศุโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
5. นางสาวณฐยา เทพประดิษฐ์โรงเรียนกสิณธรณ์เซนต์ปีเตอร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนริศา เสาวไพบูลย์โรงเรียนคลองเกลือประธานกรรมการ
2. นางสาวนภศูล กล้าตลุมบอนโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
3. นางประภัสสร พ่วงจินดาโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ มัณยานนท์โรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายพานุ มาลัยโรงเรียนจิรดาประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒนชัย คำสงครามโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวภัทรานิษฐ์ นิธิพัฒน์จารุกรโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวนาถวดี เหลาะโต๊ะหมันโรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายธีรพัฒน์ หอมพุ่งโรงเรียนคลองเกลือกรรมการ
3. นายสำเริง ยิ้มดีโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55กรรมการ
4. นายพิพรรธ เอี่ยมยี่สุ่นโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางชานิศา โพธิขำโรงเรียนคลองเกลือประธานกรรมการ
2. นางสาวสายสุดา มีโชคโรงเรียนวัดเพรางายกรรมการ
3. นางอุไร วงศ์พระเวทย์โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่กรรมการ
4. นางสาวสุพรรษา เขียวเซ็นโรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางสาวจุฑารัตน์ อินทรามะโรงเรียนแสงประทีปกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางวัลลา คงธรรมโรงเรียนวัดพระเงินประธานกรรมการ
2. นางประไพ จันทร์แฉ่งโรงเรียนบางบัวทองราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวอุมาพร วงษ์การดีโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
4. นางนิภา สุมาลุย์โรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการ
5. นางสาวสุชาดา สังข์เสือโพธิ์โรงเรียนราษฏร์นิยมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางจิรปราง ประกอบกิจโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายกิตติ์ติกานต์ กัณพิพัฒน์โรงเรียนชุมชนวัดบางโคกรรมการ
3. นางนันทณา ธนะเพชรพิบูลย์โรงเรียนแสงประเสริฐกรรมการ
4. นางอภิญญา เข็มกลัดโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
5. นางสาวนวิยา จิตอารีย์โรงเรียนสากลศึกษากรรมการ
6. นางสาวสร้อยมณี แผ่ประดิษฐ์โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางกาญจนาภรณ์ ไทรชมภูโรงเรียนวัดไทรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายเจษฏา ศิริพงษ์โรงเรียนชุมชนวัดบางโคกรรมการ
3. นางสาวธีมาพร พรมราชโรงเรียนวัดลากค้อนกรรมการ
4. นางดวงจันทร์ เสมสายัณห์โรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการ
5. นายศักดิ์ชัย จรมั่งนอกโรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการ
6. นางสาวบรรจง สายสัมพันธ์โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอำไพ แต่สุวรรณโรงเรียนชุมชนวัดบางโคประธานกรรมการ
2. นางสาวสุหร่าย อนุพนธ์วิทยาโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
3. นางสาวศันสนีย์ ผลชูชื่นโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
4. นางจันทนา พรพระลักขณาโรงเรียนพิชญศึกษากรรมการ
5. นางสุทิน รักการโรงเรียนราษฏร์นิยมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางเบญจลักษณ์ อดใจโรงเรียนวัดไทรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางบุญศิริ บุญเจริญโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
3. นางสาวอ้อมจิต วงศ์วีระพันธุ์โรงเรียนวัดคลองตาคล้ายกรรมการ
4. นางสาวปนัฏฐา สุนทรมัจฉะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษากรรมการ
5. นางกาญจนา เพ็ญสุวรรณโรงเรียนเปรมประชาวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวสิริพร จันทร์แก้วโรงเรียนวัดไทรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางมณฑา ปิยะธำรงชัยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษากรรมการ
3. นางชลอ กุดจอกโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
4. นางสาวประทิน กิจกระจ่างโรงเรียนราษฎร์นิยมกรรมการ
5. นางสาวณัฐากาญจน์ เศรษฐกัญจน์โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสุกันยา ภักตร์เจริญโรงเรียนวัดสะพานสูงประธานกรรมการ
2. นางพาณิภัค วงศ์ชิตโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์กรรมการ
3. นางสาวรจนา สังวรสินธุ์โรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
4. นางสิริกร อรุณศรีโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรกรรมการ
5. นางสาวบังอร ศรีปรีเปรมโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
6. นางสาวรัชฎาภรณ์ ถิ่นจันทโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
7. นางพรรณทวี มูนาวีโรงเรียนรุ่งเรืองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นางดุษณี จันทร์แก้วโรงเรียนวัดไทรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ผู้มีสัตย์โรงเรียนสากลศึกษากรรมการ
3. นางสุวิมล พัวพินิตโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
4. นายไพรัตน์ รูปเล็กโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
5. นายปัญจภูมิ หลาบคำโรงเรียนวัดคลองขุนศรีกรรมการ
6. นายฤทธิชานันท์ พวงเพ็ชรโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางพินีวัลย์ สุทธิดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองฝรั่งประธานกรรมการ
2. นายอดิเรก รื่นเสือโรงเรียนไทรน้อยกรรมการ
3. นายเขื่อนเพชร สุริยะบุตรโรงเรียนวัดยอดพระพิมลกรรมการ
4. นายธาตรี รัตนนิมิตโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการ
5. นางสาวรัญชิดา คงขุนทดครูสอนแอโรบิกกรรมการ
6. นางสาวรัชนก แซ่ไหลครูสอนแอโรบิกกรรมการ
7. นางสาวสุคลทิพย์ สมทองโรงเรียนชุมชนวัดบางโคกรรมการ
8. นายเอกสิทธิ์ อำมาตย์เอกโรงเรียนวัดศรีราษฏร์(เอนกนาครราษฏร์บำรุง)กรรมการ
9. นายสมพร สุทธิประภาโรงเรียนบ้านคลองฝรั่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางสิริลักษณ์ แพรพรมผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐบำรุงประธานกรรมการ
2. นายวิษณุ มัณยานนท์โรงเรียนวัดคลองเจ้ากรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ ชูเลิศโรงเรียนประชารัฐบำรุงกรรมการ
4. นายวีรศักดิ์ คำนกคุ้มโรงเรียนบ้านคลองหนึ่งกรรมการ
5. นายพลภิสาน แสงพรหมโรงเรียนวัดคลองขุนศรีกรรมการ
6. นายสมนึก บุตตะโรงเรียนคลองเกลือกรรมการ
7. นายวิสูตร จันทรโรงเรียนวัดเพรางายกรรมการ
8. นายคม เผ่นโผนโรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนากรรมการ
9. นายเอกสิทธิ์ อำมาตย์เอกโรงเรียนวัดศรีราษฏร์(เอนกนาครราษฏร์บำรุง)กรรมการ
10. นางวัชรียา ระดิ่งหินโรงเรียนบ้านคลองฝรั่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสิริลักษณ์ แพรพรมผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐบำรุงประธานกรรมการ
2. นายสุริยา ภู่ดำโรงเรียนบ้านคลองฝรั่งกรรมการ
3. นายสุรสิงห์ ผาเจริญโรงเรียนชุมชนวัดบางโคกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ อาษาโรงเรียนวัดเสนีวงศ์กรรมการ
5. นางวัชรียา ระดิ่งหินโรงเรียนบ้านคลองฝรั่งกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางสรัญญา ศรีปิ่นแก้วโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยกรรมการ
2. นางนิยม ขุนคงเสถียรโรงเรียนบ้านคองฝรั่งกรรมการ
3. นายวิเชียร มีนิ่มโรงเรียนบ้านหนองเพรางายกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางสาววิไลลักษณ์ พลอยโตโรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรีกรรมการ
2. นายเผด็จ แจ่มนุชโรงเรียนวัดไทรใหญ๋กรรมการ
3. นายอัสซัน มุสตาฟาโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยากรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร มีนิ่มโรงเรียนบ้านหนองเพรางายกรรมการ
2. นายพัฐสรร รัชตะชาติโรงเรียนชุมชนวัดบางโคกรรมการ
3. นางสาวณรินทญา แน่นอุดรโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางสรัญญา ปิ่นแก้วโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยกรรมการ
2. นายวิเชียร มีนิ่มโรงเรียนบ้านหนองเพรางายกรรมการ
3. นายพัฐสรร รัชตะชาติโรงเรียนชุมชนวัดบางโคกรรมการ
4. นางสาวณริญทญา แน่นอุดรโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางสรัญญา ศรีปิ่นแก้วโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยกรรมการ
2. นางนิยม ขุนคงเสถียรโรงเรียนบ้านคลองฝรั่งกรรมการ
3. นายวิเชียร มีนิ่มโรงเรียนบ้านหนองเพรางายกรรมการ
4. นายพัฐสรร รัชตะชาติโรงเรียนชุมชนวัดบางโคกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายพัฐสรร รัชตะชาติโรงเรียนชุมชนวัดบางโคกรรมการ
2. นางสรัญญา ศรีปิ่นแก้วโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยกรรมการ
3. นายวิเชียร มีนิ่มโรงเรียนบ้านหนองเพรางายกรรมการ
4. นางสาวณรินทญา แน่นอุดรโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางรุ่งอรุณ บุญทันโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการ
2. นางสาวรติรัตน์ กุลธีรเสฎฐ์โรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายสุรชัย พลายด้วงโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรีกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายเผด็จ แจ่มนุชโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
2. นายสุรชัย พลายด้วงโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรีกรรมการ
3. นายฮัสซัน มุสตาฟาโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายวิเชียร มีนิ่มโรงเรียนบ้านหนองเพรางายกรรมการ
2. นางวาสนา สุขโตโรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการ
3. นายพัฐสรร รัชตะชาติโรงเรียนชุมชนวัดบางโคกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายเผด็จ แจ่มนุชโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
2. นายอัสซัน มุสตาฟาโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยากรรมการ
3. นางสาววิไลลักษณ์ พลอยโตโรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางรุ่งอรุณ บุญทันโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการ
2. นางนิยม ขุนคงเสถียรโรงเรียนบ้านคลองฝรั่งกรรมการ
3. นางสาวรติรัตน์ กุลธีรเสฎฐ์โรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายอัสซัน มุสตาฟาโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยากรรมการ
2. นายเผด็จ แจ่มนุชโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
3. นางสาววิไลลักษณ์ พลอยโตโรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรีกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางรุ่งอรุณ บุญทันโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการ
2. นางสาวรติรัตน์ กุลธีรเสฎฐ์โรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายสุรชัย พลายด้วงโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรีกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายพัฐสรร รัชตะชาติโรงเรียนชุมชนวัดบางโคกรรมการ
2. นางวาสนา สุขโตโรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการ
3. นางสาวณริญทญา แน่นอุดรโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายเผด็จ แจ่มนุชโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
2. นายสุรชัย พลายด้วงโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรีกรรมการ
3. นายฮัสซัน มุสตาฟาโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยากรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายพรชัย หมื่นสุขโรงเรียนสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญฤทธิ์ จ้อยพึ่งพรโรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์กรรมการ
3. นายมาวิน จามรโชติ์โรงเรียนวัดคลองตาคล้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายพรชัย หมื่นสุขโรงเรียนสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญฤทธิ์ จ้อยพึ่งพรโรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์กรรมการ
3. นายเอกรินทร์ ฤทธิรนโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายพรชัย หมื่นสุขโรงเรียนสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญฤทธิ์ จ้อยพึ่งพรโรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์กรรมการ
3. นายมาวิน จามรโชติ์โรงเรียนวัดคลองตาคล้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายพรชัย หมื่นสุขโรงเรียนสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญฤทธิ์ จ้อยพึ่งพรโรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์กรรมการ
3. นายมาวิน จามรโชติ์โรงเรียนวัดคลองตาคล้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายภูมินทร์ ขันทองโรงเรียนวัดไทรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายเอกรินทร์ ฤทธิรนโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายกัณตภณ วงศ์ตระกูลวัฒนาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางสาวเนตรชนก พันธุ์นาคโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัตรา ศรีสุขโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวนพรัตน์ ยี่ภู่โรงเรียนชุมชนวัดบางโคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวเนตรชนก พันธุ์นาคโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัตรา ศรีสุขโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวนพรัตน์ ยี่ภู่โรงเรียนชุมชนวัดบางโคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางสาวเนตรชนก พันธุ์นาคโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัตรา ศรีสุขโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวนพรัตน์ ยี่ภู่โรงเรียนชุมชนวัดบางโคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายภูมินทร์ ขันทองโรงเรียนวัดไทรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายเอกรินทร์ ฤทธิรนโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายกัณตภณ วงศ์ตระกูลวัฒนาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางสาวเนตรชนก พันธุ์นาคโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัตรา ศรีสุขโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวนพรัตน์ ยี่ภู่โรงเรียนชุมชนวัดบางโคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางสาวเนตรชนก พันธุ์นาคโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัตรา ศรีสุขโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวนพรัตน์ ยี่ภู่โรงเรียนชุมชนวัดบางโคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายภูมินทร์ ขันทองโรงเรียนวัดไทรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายเอกรินทร์ ฤทธิรนโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายกัณตภณ วงศ์ตระกูลวัฒนาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางสาวเนตรชนก พันธุ์นาคโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัตรา ศรีสุขโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวนพรัตน์ ยี่ภู่โรงเรียนชุมชนวัดบางโคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายพรชัย หมื่นสุขโรงเรียนสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมาวิน จามรโชติ์โรงเรียนวัดคลองตาคล้ายกรรมการ
3. นางสาวนพรัตน์ ยี่ภู่โรงเรียนชุมชนวัดบางโคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายภูมินทร์ ขันทองโรงเรียนวัดไทรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายมาวิน จามรโชติ์โรงเรียนวัดคลองตาคล้ายกรรมการ
3. นายเอกรินทร์ ฤทธิรนโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายกัณตภณ วงศ์ตระกูลวัฒนาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นายบุญฤทธิ์ จ้อยพึ่งพรโรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ประธานกรรมการ
2. นายวิทยา มุ้ยจีนโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
3. นายเอกรินทร์ ฤทธิรนโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ พานิชสกุลโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ประธานกรรมการ
2. นายวิทยา มุ้ยจีนโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
3. นายภูมินทร์ ขันทองโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
4. นายกัณตภณ วงศ์ตระกูลวัฒนาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯกรรมการ
5. นายเอกรินทร์ ฤทธิรนโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายรังสรรค์ ผลพิกุลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯประธานกรรมการ
2. นายพลากร สมคิดโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวนพรัตน์ ยี่ภู่โรงเรียนชุมชนวัดบางโคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายพลากร สมคิดโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายกัณตภณ วงศ์ตระกูลวัฒนาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
3. นายภูมินทร์ ขันทองโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายพลากร สมคิดโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายกัณตภณ วงศ์ตระกูลวัฒนาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
3. นายภูมินทร์ ขันทองโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุรพล จันใบเล็กโรงเรียนผาสุกมณีจักรประธานกรรมการ
2. นายอนุพล แสงทองโรงเรียนชลประทานวิทยากรรมการ
3. นายมนูญ สกุลตาลโรงเรียนคลองโยงเวทีอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุรพล จันใบเล็กโรงเรียนผาสุกมณีจักรประธานกรรมการ
2. นายอนุพล แสงทองโรงเรียนชลประทานวิทยากรรมการ
3. นายมนูญ สกุลตาลโรงเรียนคลองโยงเวทีอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวเนตรชนก พันธุ์นาคโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสประธานกรรมการ
2. นางรัฐพร พุฒิธนสมบัติโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
3. นางสาวสุภัตรา ศรีสุขโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวเนตรชนก พันธุ์นาคโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสประธานกรรมการ
2. นางรัฐพร พุฒิธนสมบัติโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
3. นางสาวสุภัตรา ศรีสุขโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวเนตรชนก พันธุ์นาคโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสประธานกรรมการ
2. นางรัฐพร พุฒิธนสมบัติโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
3. นางสาวสุภัตรา ศรีสุขโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวเนตรชนก พันธุ์นาคโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสประธานกรรมการ
2. นางรัฐพร พุฒิธนสมบัติโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
3. นางสาวสุภัตรา ศรีสุขโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุรพล จันใบเล็กโรงเรียนผาสุกมณีจักรประธานกรรมการ
2. นายมนูญ สกุลตาลโรงเรียนคลองโยงเวทีอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายพลากร สมคิดโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุรพล จันใบเล็กโรงเรียนผาสุกมณีจักรประธานกรรมการ
2. นายมนูญ สกุลตาลโรงเรียนคลองโยงเวทีอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายพลากร สมคิดโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรพล จันใบเล็กโรงเรียนผาสุกมณีจักรประธานกรรมการ
2. นายมนูญ สกุลตาลโรงเรียนคลองโยงเวทีอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายพลากร สมคิดโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรพล จันใบเล็กโรงเรียนผาสุกมณีจักรประธานกรรมการ
2. นายมนูญ สกุลตาลโรงเรียนคลองโยงเวทีอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายพลากร สมคิดโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวเนตรชนก พันธุ์นาคโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสประธานกรรมการ
2. นางรัฐพร พุฒิธนสมบัติโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
3. นางสาวสุภัตรา ศรีสุขโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวเนตรชนก พันธุ์นาคโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสประธานกรรมการ
2. นางรัฐพร พุฒิธนสมบัติโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
3. นางสาวสุภัตรา ศรีสุขโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวเนตรชนก พันธุ์นาคโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสประธานกรรมการ
2. นางรัฐพร พุฒิธนสมบัติโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
3. นางสาวสุภัตรา ศรีสุขโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวเนตรชนก พันธุ์นาคโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสประธานกรรมการ
2. นางรัฐพร พุฒิธนสมบัติโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
3. นางสาวสุภัตรา ศรีสุขโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายไผท สถิรคุณโรงเรียนวัดสพานสูงประธานกรรมการ
2. นายพลากร สมคิดโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศกรรมการ
3. นายภูมินทร์ ขันทองโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวรุทัย ญานะพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือกกรรมการ
2. นางสาวณัฐนิชา ไพศาลสิริวัฒน์โรงเรียนชุมชนไมีตรีอุทิศกรรมการ
3. นางศันสนีย์ ทรงครุฑโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยกรรมการ
4. นางฐิตาภา ภู่เจริญโรงเรียนคลองเกลือกรรมการ
5. นางศิริจันทร์ คงคุ้มภัยโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางศันสนีย์ ทรงครุฑโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยกรรมการ
2. นางวรุทัย ญานะพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือกกรรมการ
3. นางศิริจันทร์ คงคุ้มภัยโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวณัฐนิชา ไพศาลสิริวัฒน์โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการ
5. นางฐิตาภา ภู่เจริญโรงเรียนคลองเกลือกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางรัชนี เต็มแก้วโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยกรรมการ
2. นางสาวธัญภัค ดีสวนโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสกรรมการ
3. นางสาวศิวพร เชยทองโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุกกรรมการ
4. นางโชติกา เกษรสังข์โรงเรียนชุมชนวัดบางโคกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางรัชนี เต็มแก้วโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยกรรมการ
2. นางสาวธัญภัค ดีสวนโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสกรรมการ
3. นางโชติกา เกษรสังค์โรงเรียนชุมชนวัดบางโคกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางศิริจันทร์ คงคุ้มภัยโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยากรรมการ
2. นางวรุทัย ญานะพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือกกรรมการ
3. นางศันสนีย์ ทรงครุฑโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยกรรมการ
4. นางสาวณัฐนิชา ไพศาลสิริวัฒน์โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการ
5. นางฐิตาภา ภู่เจริญโรงเรียนคลองเกลือกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางศันสนีย์ ทรงครุฑโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยกรรมการ
2. นางสาวณัฐนิชา ไพศาลสิริวัฒน์โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการ
3. นางวรุทัย ญานะพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือกกรรมการ
4. นางฐิตาภา ภู่เจริญโรงเรียนคลองเกลือกรรมการ
5. นางศิริจันทร์ คงคุ้มภัยโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางรัชนี เต็มแก้วโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยกรรมการ
2. นางสาวธัญภัค ดีสวนโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสกรรมการ
3. นางโชติกา เกษรสังข์โรงเรียนชุมชนวัดบางโคกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นางรัชนี เต็มแก้วโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยกรรมการ
2. นางสาวธัญภัค ดีสวนโรงเรียนปรมัยยิกาวาสกรรมการ
3. นางโชติกา เกษรสังข์โรงเรียนชุมชนวัดบางโคกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางศิวาพร รัตนพันธ์โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรประธานกรรมการ
2. นางสาวกิ่งแก้ว สังคะหะโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการ
3. Mr.Roy Villalobosโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางภรณี การะนุตโรงเรียนวัดลำโพประธานกรรมการ
2. นางสาวเมทินี ท่าจีนโรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์กรรมการ
3. Mr.Stuart Grant Ross Wylieโรงเรียนคลองเกลือกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายชัยกมล สิงห์คุณโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุกกรรมการ
2. Mr.David F. Rafaelโรงเรียนประเสริฐอิสลามกรรมการ
3. นางสุรัชฌา ตั้งเวทย์การโรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสาวชลินธร บุตรดีวงค์โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชานัน พัชโรรสโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยมกรรมการ
3. Mr.Wilghar Baysonโรงเรียนคลองเกลือกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสมนึก บุตตะโรงเรียนคลองเกลือ ประธานกรรมการ
2. นางอัจจิมา อรุณรัตน์โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสกรรมการ
3. Mr.Michel Baysonโรงเรียนวัดตำหนักใต้กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางบุษบา มีสมสารโรงเรียนสุเหร่าเขียว ประธานกรรมการ
2. Ms.Emilou Acuinโรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสาววลัยลักษณ์ ทุมกลางโรงเรียนประเสริฐอิสลามกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายทิวากร เลาหสิงห์โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรวี วงษ์ดีโรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา)กรรมการ
3. Ms.Andylyn P. Suanโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางวัชรา ปูเต๊ะ โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยาประธานกรรมการ
2. Mr.Santos L. Monโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการ
3. นางนันทะนา ปัญญานนท์โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสาวจรรยา เสาร์ศรีจันทร์โรงเรียนชลประทานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมาลี จันทราสุวรรณโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
3. นางสาวธนิกานต์ ทิวากรกุลโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการ
4. นางสาวจิราวรรณ นามเพ็งโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการ
5. Mr.Gerard R. Purezaโรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา)กรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวพิศมัย บัณฑิตสิงห์โรงเรียนวัดท่าเกวียนประธานกรรมการ
2. Mr.Darwin Tagaduar โรงเรียนชุมชนวัดบางโคกรรมการ
3. นางฐิตารีย์ แกมทอง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) กรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางปราณีต เดชมณีรัตน์โรงเรียนชุมชนวัดบางโคประธานกรรมการ
2. Mr.Jun O.Denis โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรีกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ สายยืดโรงเรียนวัดลาดปลาดุก กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายธนะสิทธิ์ ศิริธรรมโรงเรียนปากเกร็ดประธานกรรมการ
2. นางชาลินี มุสตัง ติงกีโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
3. นายณัฐพล เพ็งโสภาโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
4. Mr.Liu Chaoโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
5. Mr.Sun Taoโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
6. Ms.Chen Hongxiuโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
7. Ms.Guo Yanbinโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพรรษา เขียวเซ็น โรงเรียนสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. Mrs.Phoebelyn Ciriaco Rinsulat โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุกกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ ดีแป้นโรงเรียนวัดเสนีวงศ์กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางเสมอใจ พวงมาลีโรงเรียนคลองเกลือ ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ สุธาพจน์โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการ
3. MissJoylyn B. Alubโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่กรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางสาวธาราพร ศิริจรูญเรืองผอ.โรงเรียนวัดตำหนักเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพนันท์ แย้มสินข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ สุพรรณไพรองผอ.โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่กรรมการ
4. นางวรรษธณพร นากระโทกครู โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่กรรมการ
5. นายสมยศ วงษ์รักสันติครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯกรรมการ
6. นางนิยม ขุนคงเสถียรครูโรงเรียนบ้านคลองฝรั่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายเทิดศักดิ์ สุวรรณรงค์ผอ.โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมรัฐ พัฒน์พินิจศึกษานิเทศก์ สพป.นบ2กรรมการ
3. นายบัญญัติ ผลนาคผอ.โรงเรียนวัดศรีเขตนันทารามกรรมการ
4. นางศิริพร ศรีอินทร์สุทธิ์รอง ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่กรรมการ
5. นางกิตติยา ดอกคำครู โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์กรรมการ
6. นายอุทัย หอมคุณครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯกรรมการ
7. นายพันธ์ณที สัตย์ซื่อครู โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่กรรมการ
8. นายสมศักดิ์ โปร่งใจครู โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่กรรมการ
9. นางสาวจินตนา ธีระสง่าครู โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่กรรมการ
10. นางอำไพ แต่สุวรรณ์ครู โรงเรียนชุมชนวัดบางโคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนครผอ.โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรีประธานกรรมการ
2. นายปัญญา อินทร์ใจเอื้อข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายชีวิน ยุ่นสมานครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการ
4. นายยอดยิ่ง แมลงภู่ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
5. นายคำรณ มาลาคำครู โรงเรียนคลองเกลือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางสาวสมทรง ภู๋ประเสริฐครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชนินทร ศรีแลครู โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่กรรมการ
3. นางอาภา ชูกิจไพศาลครูู โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสกรรมการ
4. นายฤทธิ็์ชานันท์ พวงเพชรครู โรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
5. นางอุไรวรรณ รัชตโยธินครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางสาวสมทรง ภู่ประเสริฐครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชนินทร ศรีแลครู โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่กรรมการ
3. นางอาภา ชูกิจไพศาลครู โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสกรรมการ
4. นายฤทธิ็์ชานันท์ พวงเพชรครู โรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
5. นางอุไรวรรณ รัชตโยธินครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางบุญช่วย เซ่งติ๊ดทรัพย์ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางปิยนันท์ วัฒกีเจริญครู โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่กรรมการ
3. นางสาวนรีรัตน์ พันธุ์บุตรน้อยครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการ
4. นางสมนึก บุตตะครู โรงเรียนคลองเกลือกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา ด้วงชนะครู โรงเรียนบ้านดอกตะลุมพุกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางพวงเพ็ญ เลิศฤทธิ์ภูวดลศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา เถนว่องโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่กรรมการ
3. นางรุ่งอรุณ บุญทันโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการ
4. นางสาวนิตยา สารีกุลโรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการ
5. นางวรรณา นรารัตน์โรงเรียนวัดยอดพระพิมลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางพวงเพ็ญ เลิศฤทธิ์ภูวดลศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา เถนว่องครู โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่กรรมการ
3. นางรุ่งอรุณ บุญทันครู โรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการ
4. นางสาวนิตยา สาริกุลครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการ
5. นางวรรณา นรารัตน์ครู โรงเรียนวัดยอดพระพิมลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญจา เสมอเหมือนศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นางพุทธิยา พื้นพรมครู โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่กรรมการ
3. นางราตรี มาลีหวลครู โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางอรมัย แม้นศรีครู โรงเรียนวัดลำโพกรรมการ
5. นางสาวพจนีย์ สวนเกิดครู โรงเรียนวัดบางรักใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญจา เสมอเหมือนศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นางพุทธิยา พื้นพรมครู โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่กรรมการ
3. นางราตรี มาลีหวลครู โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางอรมัย แม้นศรีครู โรงเรียนวัดลำโพกรรมการ
5. นางสาวพจนีย์ สวนเกิดครู โรงเรีนวัดบางรักใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายจำเป็น เขียวแก่โรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการ
2. นายมนตรี มหาโพดโรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการ
3. นางสาวชญาภา ใจเสงี่ยมโรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายธีระ ช้างแดงโรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการ
2. นางสาวขวัญใจ อ่องลออโรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการ
3. นางสาวชญาภา ใจเสงี่ยมโรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิตยา สาริกุลโรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการ
2. นางสาวขวัญใจ อ่องลออโรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการ
3. นายธีระ ช้างแดงโรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายภัทรพงศ์ อนุธรรมโรงเรียนประเสริฐอิสลามประธานกรรมการ
2. นายมนตรี คล้ายสมบัติโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรกรรมการ
3. นางสาวแสงดาว พรหมมาศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายเธียรไท ไชยาโรงเรียนแสงประเสริฐ ประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี ทับทิมโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการ
3. นางสาวแสงดาว พรหมมาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิรัตน์ บุญประกอบโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรีประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพงศ์ บุญเมืองโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55กรรมการ
3. นายเธียรไท ไชยา โรงเรียนแสงประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสำเริง ยิ้มดีโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55ประธานกรรมการ
2. นายเธียรไท ไชยาโรงเรียนแสงประเสริฐกรรมการ
3. นางสาวพีรญา พรเพ็งโรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยมกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางวิริยาภรณ์ เปสะพันธุ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯประธานกรรมการ
2. นางสาวพีรญา พรเพ็งโรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยมกรรมการ
3. นายสิทธิรัตน์ บุญประกอบ โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรีกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสิทธิพงศ์ บุญเมืองโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55ประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ สุขสกนธ์โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย กรรมการ
3. นางสาวปิยะพร ลิ้มขจรเดช โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพงศ์ บุญเมืองโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55ประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี ทับทิมโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการ
3. นายพจน์จรินทร์ สิทธิวรชาติ โรงเรียนพิชญศึกษากรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสำเริง ยิ้มดีโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55ประธานกรรมการ
2. นางชลลดา เจริญสุขโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการ
3. นางสาวแสงดาว พรหมมาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายธนวัฒน์ สุขสกนธ์โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย ประธานกรรมการ
2. นางสาวอลิษา หงษ์ทองโรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม กรรมการ
3. นายสำเริง ยิ้มดี โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55กรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสิทธิรัตน์ บุญประกอบ โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรีประธานกรรมการ
2. นางสาวพีรญา พรเพ็งโรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยมกรรมการ
3. นางสาวอลิษา หงษ์ทองโรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสำเริง ยิ้มดีโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55ประธานกรรมการ
2. นายภัทรพงศ์ อนุธรรมโรงเรียนประเสริฐอิสลามกรรมการ
3. นายสิทธิรัตน์ บุญประกอบโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรีกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายมนตรี คล้ายสมบัติโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรประธานกรรมการ
2. นายพจน์จรินทร์ สิทธิวรชาติ โรงเรียนพิชญศึกษากรรมการ
3. นายสิทธิพงศ์ บุญเมืองโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ ศรีมิ่งเมืองนิเวชโรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุงกรรมการ
2. นางกัญญาภัค วรรณรังษีโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทองกรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ กรีธาธรโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยกรรมการ
4. นางสาวพชร รวยทรัพย์โรงเรียนท่าอิฐศึกษากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นางกัญญาภัค วรรณรังษีโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทองกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ ศรีมิ่งเมืองนิเวชโรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุงกรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ กรีธาธรโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยกรรมการ
4. นางสาวพชร รวยทรัพย์โรงเรียนท่าอิฐศึกษากรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางจำเนียร สุกาญจนะโรงเรียนวัดบางบัวทองประธานกรรมการ
2. นางสาวจิดาภา ศรีสิงห์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯกรรมการ
3. นางสาวเพลินพิศ ผิวอ่อนดีโรงเรียนบ้านหนองเพรางายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางจำเนียร สุกาญจนะโรงเรียนวัดบางบัวทองประธานกรรมการ
2. นางสาวจิดาภา ศรีสิงห์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯกรรมการ
3. นางสาวเพลินพิศ ผิวอ่อนดีโรงเรียนบ้านหนองเพรางายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุชาลักษณ์ อักษรนิตย์โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพาสนา ศิริบุตรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯกรรมการ
3. นางปทุมพร โตสิงห์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุชาลักษณ์ อักษรนิตย์โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววัลย์ภัสร์ กนกหงส์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯกรรมการ
3. นายขรรค์ชัย ประยูรยวงโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางมาลี ประยูรวงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางณิฐากร อิ่มสะอาดโรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุงกรรมการ
3. นางจุฑามาศ ไทยสุชาติโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางมาลี ประยูรวงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางณิฐากร อิ่มสะอาดโรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุงกรรมการ
3. นางจุฑามาศ ไทยสุชาติโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางยินดี ไฝสีทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯประธานกรรมการ
2. นางกนกพร นาคะวัชราภาโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55กรรมการ
3. นางสุนันท์ เกตุกรายโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายรัฐภูมิ โลศิริโรงเรียนวัดเสนีวงศ์ประธานกรรมการ
2. นายรังสรรค์ ผลพิกุลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯกรรมการ
3. นายณัฐพันธ์ ไชยวงค์โรงเรียนวัฒนพฤกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางยินดี ไฝสีทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯประธานกรรมการ
2. นางกนกพร นาคะวัชราภาโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55กรรมการ
3. นางสุนันท์ เกตุกรายโรงเรียนวัดไทรใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายรัฐภูมิ โลศิริโรงเรียนวัดเสนีวงศ์ประธานกรรมการ
2. นายรังสรรค์ ผลพิกุลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯกรรมการ
3. นายณัฐพันธ์ ไชยวงค์โรงเรียนวัฒนพฤกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอาภรณ์ มาธุระโรงเรียนวัดท่าเกวียนประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรี ธรรมศรีโรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุงกรรมการ
3. นางลัดดา เปรมครุฑโรงเรียนคลองเกลือ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางอาภรณ์ มาธุระโรงเรียนวัดท่าเกวียนประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรี ธรรมศรีโรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุงกรรมการ
3. นางลัดดา เปรมครุฑโรงเรียนคลองเกลือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสุปาณี กานุรักษ์โรงเรียนชุมชนวัดบางโคประธานกรรมการ
2. นางธนิษฐา มากวิสัยโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางคูรัดกรรมการ
3. นางสุดา พวงจำปาโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสุปาณี กานุรักษ์โรงเรียนชุมชนวัดบางโคประธานกรรมการ
2. นางธนิษฐา มากวิสัยโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางคูรัดกรรมการ
3. นางสุดา พวงจำปาโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางรินดา กัณฑ์ศรีโรงเรียนวัดไทรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาววานิดา มิงสะเมาะโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55กรรมการ
3. นางมุกดา ธนไมตรีจิตต์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางรินดา กัณฑ์ศรีโรงเรียนวัดไทรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาววานิดา มิงสะเมาะโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55กรรมการ
3. นางมุกดา ธนไมตรีจิตต์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวภัทรียา แววศักดิ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาววริษรา ทิมดีโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการ
3. นางสาวนนทวรรณ พวงทองโรงเรียนวัดเสนีวงศ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางอาภา ชูกิจไพศาลโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสประธานกรรมการ
2. นางกนกทิพย์ บินเทพโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรกรรมการ
3. นางสุจิรา เนตรวิจิตรโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 กรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางพรทิพย์ ปะกายะโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวัชรี น้อยเสนีย์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95กรรมการ
3. นางสาวธนารัตน์ เจือจันทร์โรงเรียนวัดคลองขุนศรี กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางจารุชา แจงบำรุงโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวปทิตตา นาตะโหนดโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อยกรรมการ
3. นางปรียานุช จุลพรหมโรงเรียนวัดคลองขวางกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางนพวรรณ วณิชพิมลอนันต์โรงเรียนวัดไทรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางโสภา เมืองจันทร์โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรกรรมการ
3. นางสาวยุวดี คุ้มพันธุ์แย้มโรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุพิชชา อยู่ดีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา ศิริพงษ์โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการ
3. นางวริศรา ทิมดีโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสุพิชชา อยู่ดีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา ศิริพงษ์โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการ
3. นางวริศรา ทิมดีโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสุพิชชา อยู่ดีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา ศิริพงษ์โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการ
3. นางวริศรา ทิมดีโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุพิชชา อยู่ดีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา ศิริพงษ์โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการ
3. นางวริศรา ทิมดีโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุพิชชา อยู่ดีครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
2. นายเจษฎา ศิริพงษ์โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการและเลขานุการ
3. นางวริศรา ทิมดีโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสุพิชชา อยู่ดีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา ศิริพงษ์โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการ
3. นางวริศรา ทิมดีโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสุพิชชา อยู่ดีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา ศิริพงษ์โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการ
3. นางวริศรา ทิมดีโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุพิชชา อยู่ดีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา ศิริพงษ์โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการ
3. นางวริศรา ทิมดีโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวสุกัลญา ศรีอุดรโรงเรียนตลาดบางคูลัดประธานกรรมการ
2. นางวรางคณา สุขสระศรีโรงเรียนวัดกลางเกร็ดกรรมการ
3. นางสาวมะณีทอง สวนโคกกลางโรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุกัลญา ศรีอุดรโรงเรียนตลาดบางคูลัดประธานกรรมการ
2. นางวรางคณา สุขสระศรีโรงเรียนวัดกลางเกร็ดกรรมการ
3. นางสาวมะณีทอง สวนโคกกลางโรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุกัลญา ศรีอุดรโรงเรียนตลาดบางคูลัดประธานกรรมการ
2. นางวรางคณา สุขสระศรีโรงเรียนวัดกลางเกร็ดกรรมการ
3. นางสาวมะณีทอง สวนโคกกลางโรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวสุกัลญา ศรีอุดรโรงเรียนตลาดบางคูลัดประธานกรรมการ
2. นางวรางคณา สุขสระศรีโรงเรียนวัดกลางเกร็ดกรรมการ
3. นางสาวมะณีทอง สวนโคกกลางโรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายสันติสุข แสงศรีโรงเรียนวัดไทรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวกษมา ด่านชาญชัยโรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสวรรค์)กรรมการ
3. นางสาววันดี ศรีบัวหลวงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจันทคณา แก้วมาโรงเรียนวัดไทรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตติรถ บุญรอดโรงเรียนวัดศรีเขตนันทารามกรรมการ
3. นายปฏิพัทธ์ พจนพิมลโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจันทคณา แก้วมาโรงเรียนวัดไทรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตติรถ บุญรอดโรงเรียนวัดศรีเขตนันทารามกรรมการ
3. นายปฏิพัทธ์ พจนพิมลโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวมณฑินี พิมลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุณี ก๋งเอมโรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์กรรมการ
3. นายพิพรรธ เอี่ยมยี่สุ่นโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวมณฑินี พิมลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุณี ก๋งเอมโรงเรียนวััดสังวรพิมลไพบูลย์กรรมการ
3. นายพิพรรธ เอี่ยมยี่สุ่นโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวพิชญากร กุศลการณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางมาเลียม กล่ำปานโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการ
3. นายทศพร ทิวะทรัพย์โรงเรียนวัดกลางเกร็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวพิชญากร กุศลการณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางมาเลี่ยม กล่ำปานโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการ
3. นายทศพร ทิวะทรัพย์โรงเรียนวัดกลางเกร็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายทศพร ทิวะทรัพย์โรงเรียนวัดกลางเกร็ดประธานกรรมการ
2. นางมาเลียม กล่ำปานโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการ
3. นางสาวพิชญากร กุศลการณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวพิชญากร กุศลการณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางมาเลียม กล่ำปานโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการ
3. นายทศพร ทิวะทรัพย์โรงเรียนวัดกลางเกร็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวพิชญากร กุศลการณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางมาเลียม กล่ำปานโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการ
3. นายทศพร ทิวะทรัพย์โรงเรียนวัดกลางเกร็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเศรษฐยศ ขุมนาคโรงเรียนวัดอินทร์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ระโหฐานโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยากรรมการ
3. นางสาวศิรประภา สาธุชาติโรงเรียนวัดพิกุลเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวพิชญากร กุศลการณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางมาเลียม กล่ำปานโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการ
3. นายทศพร ทิวะทรัพย์โรงเรียนวัดกลางเกร็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวพิชญากร กุศลการณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางมาเลียม กล่ำปานโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการ
3. นายทศพร ทิวะทรัพย์โรงเรียนวัดกลางเกร็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางมาเลียม กล่ำปานโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชญากร กุศลการณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นายทศพร ทิวะทรัพย์โรงเรียนวัดกลางเกร็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวพิชญากร กุศลการณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นายทศพร ทิวะทรัพย์โรงเรียนวัดกลางเกร็ดรองประธานกรรมการ
3. นางมาเลียม กล่ำปานโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวพิชญากร กุศลการณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางมาเลียม กล่ำปานโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการ
3. นายทศพร ทิวะทรัพย์โรงเรียนวัดกลางเกร็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายขรรค์ชัย ประยูรยวงโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรา ชูมงคลโรงเรียนประชารัฐบำรุงกรรมการ
3. นางกิตติยา ดอกคำโรงเรียนดีมากอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายขรรค์ชัย ประยูรยวงโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรา ชูมงคลโรงเรียนวัดคลองตาคล้ายกรรมการ
3. นางกิตติยา ดอกคำโรงเรียนดีมากอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายขรรค์ชัย ประยูรยวงโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรา ชูมงคลโรงเรียนประชารัฐบำรุงกรรมการ
3. นางกิตติยา ดอกคำโรงเรียนดีมากอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายขรรค์ชัย ประยูรยวงโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรา ชูมงคลโรงเรียนประชารัฐบำรุงกรรมการ
3. นางกิตติยา ดอกคำโรงเรียนดีมากอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายขรรค์ชัย ประยูรยวงโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรา ชูมงคลโรงเรียนประชารัฐบำรุงกรรมการ
3. นางกิตติยา ดอกคำโรงเรียนดีมากอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายขรรค์ชัย ประยูรยวงโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรา ชูมงคลโรงเรียนประชารัฐบำรุงกรรมการ
3. นางกิตติยา ดอกคำโรงเรียนดีมากอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายขรรค์ชัย ประยูรยวงโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรา ชูมงคลโรงเรียนประชารัฐบำรุงกรรมการ
3. นางกิตติยา ดอกคำโรงเรียนดีมากอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวัชรี เพชรแสงโรงเรียนวัดคลองตาคล้ายประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาลิณี ราษฎร์นิยมโรงเรียนวัดกลางเกร็ดกรรมการ
3. นางนาถวดี สงวนศักดิ์โรงเรียนคล้ายสอนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวัชรี เพชรแสงโรงเรียนวัดคลองตาคล้ายประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาลิณี ราษฎร์นิยมโรงเรียนวัดกลางเกร็ดกรรมการ
3. นางนาถวดี สงวนศักดิ์โรงเรียนคล้ายสอนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนราวดี พูนสุขโรงเรียนคล้ายสอนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวมณฑริกา ชัยวงค์ษาโรงเรียนตลาดบางคูลัดกรรมการ
3. นางสาวรังษินี เงางามโรงเรียนวัดคลองขุนศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนราวดี พูนสุขโรงเรียนคล้ายสอนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวมณฑริกา ชัยวงค์ษาโรงเรียนตลาดบางคูลัดกรรมการ
3. นางสาวรังษินี เงางามโรงเรียนวัดคลองขุนศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววันต์ธนัท อูตรวิเชียรโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยฉัตร เวียงสงค์โรงเรียนคล้ายสอนศึกษากรรมการ
3. นายชูศักดิ์ ศรีจันทร์โรงเรียนวัดอินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาววันต์ธนัท อูตรวิเชียรโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยฉัตร เวียงสงค์โรงเรียนคล้ายสอนศึกษากรรมการ
3. นายชูศักดิ์ ศรีจันทร์โรงเรียนวัดอินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวจุฑาทิพย์ ชูแสงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นายปฏิพัทธ์ พจนพิมลโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการ
3. นายเจษฎา ศิริพงษ์โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวจุฑาทิพย์ ชูแสงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นายปฏิพัทธ์ พจนพิมลโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการ
3. นายเจษฎา ศิริพงษ์โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวจุฑาทิพย์ ชูแสงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นายปฏิพัทธ์ พจนพิมลโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการ
3. นายเจษฎา ศิริพงษ์โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเศรษฐยศ ขุมนาคโรงเรียนวัดอินทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาววันต์ธนัท อูตรวิเชียรโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
3. นางวริศรา ทิมดีโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวนันท์ชญาน์ พันธ์เพ็งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นายขรรค์ชัย ประยูรยวงโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการ
3. นางสาวพัชรา ชูมงคลโรงเรียนประชารัฐบำรุงกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายการีม หะรีเมา โทร 086 0155461 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]