หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นนทบุรี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 82 44 54.32% 14 17.28% 10 12.35% 13 16.05% 81
2 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 81 41 57.75% 15 21.13% 5 7.04% 10 14.08% 71
3 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 99 35 38.46% 23 25.27% 21 23.08% 12 13.19% 91
4 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 57 34 61.82% 11 20% 3 5.45% 7 12.73% 55
5 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 81 33 42.31% 22 28.21% 11 14.1% 12 15.38% 78
6 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 67 32 51.61% 17 27.42% 5 8.06% 8 12.9% 62
7 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 55 30 55.56% 14 25.93% 6 11.11% 4 7.41% 54
8 โรงเรียนชลประทานวิทยา 49 26 54.17% 10 20.83% 8 16.67% 4 8.33% 48
9 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 57 26 55.32% 9 19.15% 9 19.15% 3 6.38% 47
10 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 64 25 40.98% 21 34.43% 10 16.39% 5 8.2% 61
11 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 58 25 44.64% 16 28.57% 8 14.29% 7 12.5% 56
12 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 78 21 33.33% 18 28.57% 12 19.05% 12 19.05% 63
13 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 46 20 44.44% 10 22.22% 5 11.11% 10 22.22% 45
14 โรงเรียนคลองเกลือ 61 19 34.55% 22 40% 8 14.55% 6 10.91% 55
15 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 42 18 45% 7 17.5% 9 22.5% 6 15% 40
16 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 53 17 34% 22 44% 6 12% 5 10% 50
17 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 54 17 36.96% 18 39.13% 4 8.7% 7 15.22% 46
18 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 45 17 41.46% 13 31.71% 8 19.51% 3 7.32% 41
19 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 44 17 41.46% 11 26.83% 6 14.63% 7 17.07% 41
20 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 55 17 34.69% 9 18.37% 10 20.41% 13 26.53% 49
21 โรงเรียนกสิณธร 44 15 35.71% 12 28.57% 7 16.67% 8 19.05% 42
22 โรงเรียนพิชญศึกษา 44 15 39.47% 9 23.68% 7 18.42% 7 18.42% 38
23 โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 29 15 60% 6 24% 2 8% 2 8% 25
24 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 29 14 50% 7 25% 4 14.29% 3 10.71% 28
25 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 62 13 24.07% 15 27.78% 13 24.07% 13 24.07% 54
26 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 37 13 39.39% 15 45.45% 1 3.03% 4 12.12% 33
27 โรงเรียนวัดบ่อ 29 13 46.43% 5 17.86% 5 17.86% 5 17.86% 28
28 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 44 11 25.58% 12 27.91% 11 25.58% 9 20.93% 43
29 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 47 11 29.73% 11 29.73% 8 21.62% 7 18.92% 37
30 โรงเรียนเทพพิทักษ์ 41 11 28.21% 10 25.64% 9 23.08% 9 23.08% 39
31 โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 22 11 55% 4 20% 1 5% 4 20% 20
32 โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา 43 10 23.26% 17 39.53% 7 16.28% 9 20.93% 43
33 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 43 10 24.39% 15 36.59% 9 21.95% 7 17.07% 41
34 โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 44 10 23.26% 15 34.88% 8 18.6% 10 23.26% 43
35 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 34 10 31.25% 7 21.88% 8 25% 7 21.88% 32
36 โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 50 10 29.41% 7 20.59% 7 20.59% 10 29.41% 34
37 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 35 10 38.46% 6 23.08% 5 19.23% 5 19.23% 26
38 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ 20 10 52.63% 3 15.79% 5 26.32% 1 5.26% 19
39 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 35 9 42.86% 8 38.1% 2 9.52% 2 9.52% 21
40 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 32 8 27.59% 7 24.14% 6 20.69% 8 27.59% 29
41 โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย 23 8 34.78% 6 26.09% 5 21.74% 4 17.39% 23
42 โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 23 8 42.11% 4 21.05% 3 15.79% 4 21.05% 19
43 โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 24 8 36.36% 3 13.64% 5 22.73% 6 27.27% 22
44 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 35 7 21.21% 8 24.24% 9 27.27% 9 27.27% 33
45 โรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา) 27 7 28% 7 28% 8 32% 3 12% 25
46 โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ 28 7 26.92% 5 19.23% 8 30.77% 6 23.08% 26
47 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ 41 6 14.63% 9 21.95% 16 39.02% 10 24.39% 41
48 โรงเรียนจิรดา 37 5 14.71% 11 32.35% 10 29.41% 8 23.53% 34
49 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 42 5 14.29% 9 25.71% 10 28.57% 11 31.43% 35
50 โรงเรียนวัดลำโพ 26 5 20% 8 32% 5 20% 7 28% 25
51 โรงเรียนวัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) 22 5 29.41% 8 47.06% 2 11.76% 2 11.76% 17
52 โรงเรียนวัดพิกุลเงิน 22 5 31.25% 8 50% 1 6.25% 2 12.5% 16
53 โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 32 5 21.74% 6 26.09% 5 21.74% 7 30.43% 23
54 โรงเรียนวัดพระเงิน(อิสราวิทย์อุปกรณ์) 24 5 29.41% 6 35.29% 1 5.88% 5 29.41% 17
55 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 43 5 15.63% 5 15.63% 13 40.63% 9 28.13% 32
56 โรงเรียนวัดอินทร์ 20 5 27.78% 2 11.11% 8 44.44% 3 16.67% 18
57 โรงเรียนวัดตาล 15 5 35.71% 2 14.29% 3 21.43% 4 28.57% 14
58 โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 36 4 12.9% 11 35.48% 14 45.16% 2 6.45% 31
59 โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา 34 4 17.39% 10 43.48% 2 8.7% 7 30.43% 23
60 โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทรานุกูล) 22 4 22.22% 5 27.78% 7 38.89% 2 11.11% 18
61 โรงเรียนวัดกู้ 22 4 18.18% 5 22.73% 5 22.73% 8 36.36% 22
62 โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน 18 4 22.22% 5 27.78% 5 27.78% 4 22.22% 18
63 โรงเรียนปิยะฉัตร 10 4 40% 5 50% 1 10% 0 0% 10
64 โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม 28 4 22.22% 4 22.22% 4 22.22% 6 33.33% 18
65 โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) 11 4 36.36% 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 11
66 โรงเรียนวัดลากค้อน 17 4 26.67% 3 20% 3 20% 5 33.33% 15
67 โรงเรียนวัดศาลากุล 16 4 30.77% 3 23.08% 2 15.38% 4 30.77% 13
68 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
69 โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) 19 3 18.75% 7 43.75% 3 18.75% 3 18.75% 16
70 โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 22 3 15% 6 30% 7 35% 4 20% 20
71 โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) 13 3 23.08% 4 30.77% 2 15.38% 4 30.77% 13
72 โรงเรียนบี เอฟ เอส 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
73 โรงเรียนตลาดบางคูลัด 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
74 โรงเรียนประถมพฤกษา 28 2 8.7% 11 47.83% 5 21.74% 5 21.74% 23
75 โรงเรียนแสงประเสริฐ 27 2 8% 10 40% 8 32% 5 20% 25
76 โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 36 2 7.41% 10 37.04% 5 18.52% 10 37.04% 27
77 โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย 26 2 8% 9 36% 8 32% 6 24% 25
78 โรงเรียนวัดเพรางาย 24 2 10% 8 40% 3 15% 7 35% 20
79 โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล 30 2 8.7% 7 30.43% 7 30.43% 7 30.43% 23
80 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) 14 2 15.38% 3 23.08% 4 30.77% 4 30.77% 13
81 โรงเรียนอนุบาลรุ้งเพชร 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
82 โรงเรียนวัฒนพฤกษา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
83 โรงเรียนกุมุทมาส 36 1 6.67% 7 46.67% 5 33.33% 2 13.33% 15
84 โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม 16 1 6.25% 6 37.5% 4 25% 5 31.25% 16
85 โรงเรียนบ้านคลองฝรั่งฯ 13 1 8.33% 5 41.67% 4 33.33% 2 16.67% 12
86 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 26 1 4.76% 4 19.05% 8 38.1% 8 38.1% 21
87 โรงเรียนพึงรำลึก 19 1 5.56% 4 22.22% 7 38.89% 6 33.33% 18
88 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 20 1 5% 3 15% 4 20% 12 60% 20
89 โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง 8 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 7
90 โรงเรียนวัดบางบัวทอง 7 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 7
91 โรงเรียนวัดเชิงเลน 4 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
92 โรงเรียนท่าอิฐศึกษา 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
93 โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 22 0 0% 8 42.11% 4 21.05% 7 36.84% 19
94 โรงเรียนบ้านใหม่ 8 0 0% 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 7
95 โรงเรียนบ้านคลองหนึ่ง 7 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
96 โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) 4 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายการีม หะรีเมา โทร 086 0155461 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]