หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกสิณธร 44 77 58
2 002 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. 0 0 0
3 003 โรงเรียนกุมุทมาส 36 73 35
4 005 โรงเรียนคลองเกลือ 61 144 93
5 006 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 26 52 29
6 007 โรงเรียนจิรดา 37 59 38
7 010 โรงเรียนชลประทานวิทยา 49 125 59
8 011 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 82 150 115
9 013 โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 22 34 23
10 015 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 99 220 156
11 016 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 45 123 74
12 017 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 43 72 61
13 014 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 55 98 67
14 012 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 58 137 84
15 020 โรงเรียนญามีอุ้ลอิควาน 0 0 0
16 019 โรงเรียนญาโณทัย 0 0 0
17 021 โรงเรียนดรุณตะวันวิเทศศึกษา 0 0 0
18 022 โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา 43 89 55
19 023 โรงเรียนดารานุกูลนนทบุรี 0 0 0
20 024 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ 20 32 26
21 025 โรงเรียนท่าอิฐศึกษา 3 7 6
22 030 โรงเรียนธนพร 0 0 0
23 031 โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ 28 42 26
24 032 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ 41 91 65
25 033 โรงเรียนนานาชาติแฮมพ์ตั้น 0 0 0
26 034 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 53 134 83
27 042 โรงเรียนบี เอฟ เอส 5 7 5
28 036 โรงเรียนบ้านคลองฝรั่งฯ 13 38 18
29 037 โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล 30 47 40
30 038 โรงเรียนบ้านคลองหนึ่ง 7 10 7
31 035 โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย 26 48 40
32 039 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 46 106 66
33 040 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) 14 19 16
34 041 โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 29 62 35
35 043 โรงเรียนประชาบดี 0 0 0
36 044 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 35 58 42
37 045 โรงเรียนประถมพฤกษา 28 85 33
38 046 โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 22 55 26
39 047 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 35 55 47
40 048 โรงเรียนปิยะฉัตร 10 16 15
41 050 โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 32 69 52
42 052 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 0 0 0
43 051 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 32 46 32
44 053 โรงเรียนพิชญศึกษา 44 75 65
45 054 โรงเรียนพึงรำลึก 19 29 25
46 055 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 57 140 84
47 056 โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา 34 65 41
48 057 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 43 81 63
49 058 โรงเรียนฤกษบุตร์(สะอิ้งอนุสรณ์) 0 0 0
50 059 โรงเรียนวรรณทิพย์ วิทยา 0 0 0
51 060 โรงเรียนวัฒนพฤกษา 2 2 2
52 061 โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 24 58 30
53 062 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 29 53 33
54 063 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 54 94 75
55 065 โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย 23 49 29
56 064 โรงเรียนวัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) 22 41 32
57 067 โรงเรียนวัดตาล 15 31 22
58 068 โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) 11 23 14
59 069 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 57 107 71
60 071 โรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา) 27 49 41
61 072 โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 23 54 35
62 073 โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 50 105 78
63 074 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 55 123 88
64 075 โรงเรียนวัดพระเงิน(อิสราวิทย์อุปกรณ์) 24 33 24
65 078 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 67 126 90
66 080 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 37 81 53
67 081 โรงเรียนวัดลากค้อน 17 31 21
68 082 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 81 171 125
69 270082 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 4 7 7
70 083 โรงเรียนวัดลำโพ 26 45 26
71 085 โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) 4 6 6
72 084 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 44 89 53
73 086 โรงเรียนวัดศาลากุล 16 26 24
74 087 โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 44 73 62
75 088 โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทรานุกูล) 22 36 32
76 090 โรงเรียนวัดอินทร์ 20 44 33
77 091 โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) 13 23 15
78 066 โรงเรียนวัดเชิงเลน 4 6 5
79 076 โรงเรียนวัดเพรางาย 24 44 36
80 089 โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 36 85 60
81 092 โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม 28 66 43
82 077 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 44 135 55
83 079 โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) 19 42 20
84 070 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 81 245 145
85 097 โรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการนนทบุรี 0 0 0
86 093 โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบางบัวทอง 0 0 0
87 094 โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ 0 0 0
88 095 โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชพณิชยการ 0 0 0
89 096 โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีอัร-รอบิตี 0 0 0
90 098 โรงเรียนศรีสังวาลย์ 0 0 0
91 099 โรงเรียนศิริมงคลศึกษา 0 0 0
92 100 โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ 0 0 0
93 101 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 20 40 25
94 102 โรงเรียนสากลศึกษาบางบัวทอง 0 0 0
95 103 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 47 89 65
96 104 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 6 7 6
97 105 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 35 68 30
98 107 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 62 125 85
99 106 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 78 144 98
100 110 โรงเรียนอนุบาลกุลนันท์ 0 0 0
101 111 โรงเรียนอนุบาลจัตุพร 0 0 0
102 112 โรงเรียนอนุบาลจีเนียสคิดส์ 0 0 0
103 113 โรงเรียนอนุบาลจุติพร 0 0 0
104 115 โรงเรียนอนุบาลธัญญาภรณ์ 0 0 0
105 116 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ แมจิเยียร์ส 0 0 0
106 117 โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 22 36 28
107 118 โรงเรียนอนุบาลบ้านพฤกษา 0 0 0
108 119 โรงเรียนอนุบาลปาลินา ติวานนท์ 0 0 0
109 120 โรงเรียนอนุบาลพิชาดา 0 0 0
110 121 โรงเรียนอนุบาลระพีพรรณ 0 0 0
111 122 โรงเรียนอนุบาลรุ้งเพชร 4 8 6
112 124 โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กบางแพรก 0 0 0
113 125 โรงเรียนอนุบาลอันวิดา 0 0 0
114 123 โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต 0 0 0
115 114 โรงเรียนอนุบาลโชตะนันท์ 0 0 0
116 126 โรงเรียนอัมพรไพศาล 0 0 0
117 008 โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 36 60 52
118 009 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 64 156 107
119 018 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 0 0 0
120 026 โรงเรียนเทพพิทักษ์ 41 106 68
121 027 โรงเรียนเทพพิมานพิทยา 0 0 0
122 028 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 34 49 35
123 049 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 0 0 0
124 004 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 42 68 50
125 108 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 42 93 55
126 109 โรงเรียนแสงประเสริฐ 27 45 30
127 029 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 0 0 0
128 127 โรงเรียนตลาดบางคูลัด 4 10 7
129 129 โรงเรียนบ้านใหม่ 8 10 9
130 134 โรงเรียนวัดบางบัวทอง 7 9 7
131 133 โรงเรียนวัดพิกุลเงิน 22 35 28
132 130 โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม 16 24 21
133 131 โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง 8 22 8
134 132 โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน 18 33 27
135 136 โรงเรียนวัดกู้ 22 47 22
136 128 โรงเรียนวัดบ่อ 29 70 42
รวม 3147 6427 4301
10728

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายการีม หะรีเมา โทร 086 0155461 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]