หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ระหว่างวันที่ 24-27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสิทธิพงศ์ บุญเมือง ครู โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2
2 นายการีม หะรีเมา จพง.ธุรการ ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2
3 นายศักดิ์สิทธิ์ นิลสีนวล ครู โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย ฝ่ายจัดสถานที่และควบคุมนักเรียน
4 นายสังคม ชนม์สูงเนิน ครู โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย ฝ่ายจัดสถานที่และควบคุมนักเรียน
5 นายอาทร แสงชัน ครู โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย ฝ่ายจัดสถานที่และควบคุมนักเรียน
6 นางพวงเพชร สุทธิประภา ครู โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย ฝ่ายจัดสถานที่และควบคุมนักเรียน
7 นางสาวศศิธร พึ่งพุทธ ครู โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย ฝ่ายจัดสถานที่และควบคุมนักเรียน
8 นายวิเชียร สีกิ้ว นักการภารโรง โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย ฝ่ายจัดสถานที่และควบคุมนักเรียน
9 นางวัชรี เพชรแสง ครู โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย ฝ่ายต้อนรับประชาสัมพันธ์
10 นางยุพิน ห่วงทอง ครู โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย ฝ่ายต้อนรับประชาสัมพันธ์
11 Miss Melcris Vincoy ครู โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย ฝ่ายต้อนรับประชาสัมพันธ์
12 นางสาวอิสราภรณ์ เรืองแก้ว ครู โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย ฝ่ายต้อนรับประชาสัมพันธ์
13 นางเฉลา อัมหิรัญ หัวหน้างานบริหารทั่วไป ฝ่ายต้อนรับประชาสัมพันธ์
14 นายวิเชียร สีกิ้ว นักการภารโรง โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย ฝ่ายเครื่องเสียง
15 นายสังคม ชนม์สูงเนิน ครู โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย ฝ่ายเครื่องเสียง
16 นายอาทร แสงชัน ครู โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย ฝ่ายเครื่องเสียง
17 นายวิศรุตน์ วันแอเลาะ ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ฝ่ายเครื่องเสียง
18 นางรัชนี ไชยพงษ์ ครู โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย ฝ่ายประสานงาน
19 นางกนิษฐา ชมพูจันทร์ ครู โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย ฝ่ายประสานงาน
20 นางสาวเมธากานต์ ตังละแม ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย ฝ่ายประสานงาน
21 นางสาววิจิตรา สกุลจันทร์ ครู โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย ฝ่ายประสานงาน
22 นางสาวอรุณ มีสัตย์ ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี ฝ่ายประสานงาน
23 นายชัยฤกษ์ กลิ่นอ่วม ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี ฝ่ายประสานงาน
24 นางสาวศุภานัน ขวัญใจ ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี ฝ่ายประสานงาน
25 นายชัยศิริ ยิ้มแย้มแสง ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี ฝ่ายประสานงาน
26 นางสาวรังษินี เงางาม ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี ฝ่ายประสานงาน
27 นายสุจริต พุ่มไม้ ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี ฝ่ายประสานงาน
28 นายปัญจภูมิ หลาบคำ ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี ฝ่ายประสานงาน
29 นายพลภิสาน แสงพรหม ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี ฝ่ายประสานงาน
30 นางกวิตาภรณ์ อติชาติเกษมกุล ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี ฝ่ายประสานงาน
31 นางสาวประมวล ลาประวัติ ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี ฝ่ายประสานงาน
32 นายกฤษดา พัฒนชีวะพูล ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี ฝ่ายประสานงาน
33 นางสาววรรณพร แสงศรีบุญเรือง ครู โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย ฝ่ายบันทึกภาพ
34 นางสาวสุรีย์ เอี่ยมอาจ ครู อบต. โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย ฝ่ายบันทึกภาพ
35 นางสาวยุวดี นามนิล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดคลองขวาง ฝ่ายบันทึกภาพ
36 นางสาวอาจารีย์ สุโง๊ะ ครูธุรการ โรงเรียนสุเหร่าเขียว ฝ่ายบันทึกภาพ
37 นางสาวปาริชาติ เจริญสุข ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนสุเหร่าเขียว ฝ่ายบันทึกภาพ
38 นางสาวณฐมน ภู่กลมกล่อม ครู โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย ฝ่ายประสานงานระหว่างเขต
39 นางสาวอภิญญา เสือทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย ฝ่ายประสานงานระหว่างเขต
40 นางสาวทวินันท์ แก่นอากาศ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดคลองขวาง กรอกข้อมูลการแข่งขัน
41 นางเกษร ห้าวสุด ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดคลองขวาง กรอกข้อมูลการแข่งขัน
42 นางสาวเบญจมาส ฤทธิ์ดี ครูธุรการ โรงเรียนวัดคลองขวาง กรอกข้อมูลการแข่งขัน
43 นางสมหมาย ท้วมพ่วง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดคลองขวาง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
44 นางสาวไพลิน กลิ่นกลัด ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดคลองขวาง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
45 นางสาวสโรชา ศรีธรรม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดคลองขวาง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
46 นางเบญจมาส เนียรประดิษฐ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดคลองขวาง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
47 นางสุภาณี ศรีหาพล ครู คศ.1 โรงเรียนวัดคลองขวาง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
48 นางฉวีวรรณ จันทนาม ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดคลองขวาง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
49 นายโชคทวี วิจิวังสา ครู คศ.1 โรงเรียนวัดคลองขวาง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
50 นางสาวรุจิเรข ทับทอง ครู คศ.1 โรงเรียนวัดคลองขวาง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
51 นางสาวสุภาพร แสงรุ่ง ครูพี่เลี้ยงด็กเล็ก โรงเรียนวัดคลองขวาง ดูแลอาหารว่าง
52 นางเกษร ห้าวสุด ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดคลองขวาง เจ้าหน้าที่เวปไซด์โรงเรียน
53 นางสาวยุวดี นามนิล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดคลองขวาง เจ้าหน้าที่เวปไซด์โรงเรียน
54 นางสาวสุมิตรา บินทสูตร ครู คศ.1 โรงเรียนวัดคลองขวาง คณะกกรรมการจัดพิมพ์เกียรติบัตร
55 นางสาวทวินันท์ แก่นอากาศ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดคลองขวาง คณะกกรรมการจัดพิมพ์เกียรติบัตร
56 นางสาวเบญจมาส ฤทธิ์ดี ครูธุรการ โรงเรียนวัดคลองขวาง คณะกกรรมการจัดพิมพ์เกียรติบัตร
57 นางพัชรินทร์ ไทยจรรยา ครู คศ.3 โรงเรียนวัดคลองขวาง จัดเตรียมห้องพักคณะกรรมการ
58 นางสาวทวินันท์ แก่นอากาศ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดคลองขวาง จัดเตรียมห้องพักคณะกรรมการ
59 นางสาวอุไร อ่องละออ ครู คศ.2 โรงเรียนวัดคลองขวาง จัดเตรียมห้องพักคณะกรรมการ
60 นางเกษร ห้าวสุด ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดคลองขวาง จัดเตรียมห้องพักคณะกรรมการ
61 นางสาวกัญยรัตน์ ผาแดง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดคลองขวาง จัดเตรียมห้องพักคณะกรรมการ
62 นางสาวยุวดี นามนิล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดคลองขวาง จัดเตรียมห้องพักคณะกรรมการ
63 นางฉวีวรรณ จันทนาม ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดคลองขวาง จัดเตรียมห้องพักคณะกรรมการ
64 นางเบญจมาส เนียรประดิษฐ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดคลองขวาง จัดเตรียมห้องพักคณะกรรมการ
65 นางเบญจมาศ พัฒนชีวะพูล พนักงานราชการ โรงเรียนวัดคลองขวาง คณะกรรมการจัดการประชุม
66 นางสุภาวดี วุฒิรัตน์ ครู คศ.1 โรงเรียนวัดคลองขวาง คณะกรรมการจัดการประชุม
67 นางสาวสุมิตรา บินทสูตร ครู คศ.1 โรงเรียนวัดคลองขวาง คณะกรรมการจัดการประชุม
68 นางสาวทวินันท์ แก่นอากาศ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดคลองขวาง คณะกรรมการจัดการประชุม
69 นางสาวธนพร หิรัญธนยรัศมี ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดคลองขวาง คณะกรรมการจัดการประชุม
70 นางสาวสุมิตรา บินทสูตร ครู คศ.1 โรงเรียนวัดคลองขวาง คณะกรรมการจัดพิมพ์ป้ายชื่อกรรมการ
71 นางสาวเบญจมาส ฤทธิ์ดี ครูธุรการ โรงเรียนวัดคลองขวาง คณะกรรมการจัดพิมพ์ป้ายชื่อกรรมการ
72 นางสาวสุมิตรา บินทสูตร ครู คศ.1 โรงเรียนวัดคลองขวาง คณะกรรมการพิมพ์เกณฑ์การแข่งขันสาระภาษาไทย
73 นางสาวกัญยรัตน์ ผาแดง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดคลองขวาง คณะกรรมการพิมพ์เกณฑ์การแข่งขันสาระภาษาไทย
74 นางสาวทวินันท์ แก่นอากาศ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดคลองขวาง คณะกรรมการพิมพ์เกณฑ์การแข่งขันสาระภาษาไทย
75 นางฉวีวรรณ จันทนาม ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดคลองขวาง คณะกรรมการพิมพ์เกณฑ์การแข่งขันสาระภาษาไทย
76 นางสุภาวดี วุฒิรัตน์ ครู คศ.1 โรงเรียนวัดคลองขวาง คณะกรรมการจัดนิทรรศการ
77 นางสาวสุมิตรา บินทสูตร ครู คศ.1 โรงเรียนวัดคลองขวาง คณะกรรมการจัดนิทรรศการ
78 นางสาวยุวดี นามนิล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดคลองขวาง คณะกรรมการจัดนิทรรศการ
79 นางสมหมาย ท้วมพ่วง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดคลองขวาง คณะกรรมการจัดนิทรรศการ
80 นางสาวรุจิเรข ทับทอง ครู คศ.1 โรงเรียนวัดคลองขวาง คณะกรรมการจัดนิทรรศการ
81 นางเบญจมาส เนียรประดิษฐ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดคลองขวาง คณะกรรมการจัดนิทรรศการ
82 นางวราวัชร์ นานาศรีรัตน์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย คณะกรรมการจัดนิทรรศการ
83 นางนันทนา ปัญญานนท์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย คณะกรรมการจัดนิทรรศการ
84 นางสาวอุไร อ่องละออ ครู คศ.2 โรงเรียนวัดคลองขวาง คณะกรรมการประเมินกิจกรรม
85 นางเกษร ห้าวสุด ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดคลองขวาง คณะกรรมการประเมินกิจกรรม
86 นางสาวยุวดี นามนิล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดคลองขวาง คณะกรรมการประเมินกิจกรรม
87 นายโชคทวี วิจิวังสา ครู คศ.1 โรงเรียนวัดคลองขวาง คณะกรรมการประเมินกิจกรรม
88 นายชัชวาล จานแบน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดคลองขวาง คณะกรรมการประเมินกิจกรรม
89 นายณัชชานนต์ มีชนะ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดคลองขวาง คณะกรรมการประเมินกิจกรรม
90 นางเบญจมาศ พัฒนชีวะพูล พนักงานราชการ โรงเรียนวัดคลองขวาง คณะกรรมการประเมินกิจกรรม
91 นางสุภาวดี วุฒิรัตน์ ครู คศ.1 โรงเรียนวัดคลองขวาง คณะกรรมการประเมินกิจกรรม
92 นางสาวทวินันท์ แก่นอากาศ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดคลองขวาง คณะกรรมการประเมินกิจกรรม
93 นางสาวธนพร หิรัญธนยรัศมี ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดคลองขวาง คณะกรรมการประเมินกิจกรรม
94 นางสาวสุมิตรา บินทสูตร ครู คศ.1 โรงเรียนวัดคลองขวาง คณะกรรมการประเมินกิจกรรม
95 นางสาวณัฏฐนันท์ สิกขา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
96 นางสุวารี ปราบใหญ่ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
97 นางอ่อนศรี ธนูผล ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
98 นางปทุมพร โตสิงห์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่
99 นางสาวชมภูนุช มีสุขมาก ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่
100 นางวิริยาภรณ์ เปสะพันธุ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ
101 นางปรรัตน์ ตุ่มทอง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ
102 นางยมนา พาณิชย์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ
103 นางอัมพร นรรัตน์พุทธิ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ
104 นางศิริรัตน์ อรัณยะนาค ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ
105 นางยุพาภรณ์ แซ่ตั้ง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ
106 นายธนชัย มะหะหมัด ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ
107 นางสุขสันต์ พงษ์ชุบ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ
108 นางสาวภาวิณี มณีนพรัตน์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขันแปรรูปอาหาร
109 นางสาวชาลิกา เรืองสวัสดิ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขันแปรรูปอาหาร
110 นางปรารถนา พิมพ์โคตร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขันแปรรูปอาหาร
111 นายสนอง อัดแสง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
112 นางพรทิพย์ เนตรจุ้ย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
113 นายพงศกร โกศรี ครู โรงเรียนชุมชนวัดบางโค คณะกรรมการดำเนินงาน
114 นางสาวสุกัญญา พึ่งรุ่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค คณะกรรมการดำเนินงาน
115 นายสมภพ อัชชพันธ์ โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง คณะกรรมการดำเนินงาน
116 นายธนกฤต แง่พรหม โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง คณะกรรมการดำเนินงาน
117 นายสุริยา ภู่ดำ โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง คณะกรรมการดำเนินงาน
118 นางพิพ์ลภัส แก่นนาค ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย คณะกรรมการดำเนินงาน
119 นายจิรภาส ทองสิงหา ครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย คณะกรรมการดำเนินงาน
120 นายทัศน์พล พิมพ์ภัทรยศ ครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย คณะกรรมการดำเนินงาน
121 นางสาวกาญจน์ติมา บุตรอีด ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย คณะกรรมการดำเนินงาน
122 นางนุจรีย์ ไหลประสิทธิ์พร ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย คณะกรรมการดำเนินงาน
123 นายกัณตภณ วงศ์ตระกูลวัฒนา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
124 นางยุวากร ปราศจาก ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม
125 นางสอางค์พรรณ พวงดอกไม้ หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย ประธานกรรมการ
126 นายประจวบ กลมแป้น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดปลาดุก ประธานกรรมการ
127 นายนฤดม แสงเขียวงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ประธานกรรมการ
128 นายณรงค์ แสงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 ประธานกรรมการ
129 นายบุญธรรม โพธิ์สร้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองขวาง ประธานกรรมการ
130 นางบัวหลง ศรีเบญจพล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ประธานกรรมการ
131 นายสุเทพ วิมลจริยาบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ประธานกรรมการ
132 นายพรเทพ ภู่สุวรรณ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
133 นายสมศักดิ์ เพชรสันทัด ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
134 นายพงศ์พร สิงหเรศร์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
135 นายสมยศ วงษ์รักสันติ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
136 นายรังสรรค์ ผลพิกุล ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
137 นายธงชัย โสนอ่อน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
138 นายธนชัย มะหะหมัด ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
139 นายณัฐวุฒิ เบ็ญจา ครูโรงเรียนวัดอินทร์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
140 นายชัยรัตน์ พุ่มแย้ม นักการภารโรงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
141 นายจิตราวุธ บุราณเดช นักการภารโรงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
142 นางสาวนวลสุรีย์ แช่มสนิท ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายปฏิคม
143 นางสาวพูนสุข เลิศไกร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายปฏิคม
144 นางสาวเกษรศรี ยอมเจริญ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายปฏิคม
145 นางยมนา พาณิชย์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายปฏิคม
146 นางพัชรินทร์ ขุนจิตต์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายปฏิคม
147 นางสาวนันทกา การเสี่ยงศรี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายปฏิคม
148 นางสาวพรรณนิภา บุญสร้าง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายปฏิคม
149 ครูพี่เลี้ยงอนุบาล ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายปฏิคม
150 นางสาวชลธิชา ชัยศิริ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายปฏิคม
151 นางสาวผกามาศ จันทร์พล ผู้ผสานงานและจัดทำเอกสาร รองประธานกรรมการ
152 นายศุภชัย ภุมรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำโพ รองประธานกรรมการ
153 นางทรงศรี นาคทับที ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ รองประธานกรรมการ
154 นายปณต จตุพศ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองเกลือ รองประธานกรรมการ
155 นางเพ็ญจา เสมอเหมือน ศึกษานิเทศ สพป.นบ.เขต 2 รองประธานกรรมการ
156 นางพวงเพ็ญ เลิศฤทธิ์ภูวดล ศึกษานิเทศ สพป.นบ.เขต 2 รองประธานกรรมการ
157 นางมณี ด้วงโสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ รองประธานกรรมการ
158 นายพนมพร พีระพิทยมงคล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ รองประธานกรรมการ
159 นางสาวปทิตตา นาตะโหนด กรรมการจัดกิจกรรมปั้นดินน้ำมันและจัดทำเอกสาร กรรมการ
160 นางงามทิพย์ เฟื่องภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดปลาดุก กรรมการ
161 นายบุญยิ่ง แฉ่งฉายา ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก กรรมการ
162 นายชัยอนันต์ เย็นใจ ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก กรรมการ
163 นายโสภณ บัวลอย ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก กรรมการ
164 นางสุรัชฌา ตั้งเวทย์ถาวร ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก กรรมการ
165 นางนัยนา นุ่นงาม ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก กรรมการ
166 นายถวิล แป้นนางรอง ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก กรรมการ
167 นางชวารา ศรีสุข กรรมการฝ่ายบริการประจำห้องประกวด กรรมการ
168 ว่าที่ร้อยตรีสงกรานต์ ภูกองไชย กรรมการฝ่ายบริการประจำห้องประกวด กรรมการ
169 นางสาวบุญญากร แก้วกองเกิด กรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และรับลงทะเบียน กรรมการ
170 นางสาวฐิตาภรณ์ กูบฉิม กรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และรับลงทะเบียน กรรมการ
171 นายธนวัฒน์ สุขสกนธ์ ผู้ดูแลระบบข้อมูลผ่านเว็บไซต์ศูนย์ปฐมวัย กรรมการ
172 นายตรีทนาถ์ หามนตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการ
173 นายอดุล จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไทรใหญ่ กรรมการ
174 นายธีระชัย หันยอ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางเกร็ด กรรมการ
175 นายทศพร ทิวะทรัพย์ ครูโรงเรียนวัดกลางเกร็ด กรรมการ
176 นางประภัสสร พ่วงจินดา ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย กรรมการ
177 นางสาวนันท์ชญาน์ พันธ์เพ็ง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี กรรมการ
178 นายเจษฎา ศิริพงษ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค กรรมการ
179 นางสาวสิรินญา ทับคล้าย ครูโรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ กรรมการ
180 นายสุจริต พุ่มไม้ ครูโรงเรียนวัดครองขุนศรี กรรมการ
181 นางศศิธร ดีเหมาะ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
182 นายปัญญา วินิจผล ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
183 นางสาวพิชญากร กุศลการณ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี กรรมการ
184 นางสุพิชชา อยู่ดี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี กรรมการ
185 นางสาวจุฑาทิพย์ ชูแสง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี กรรมการ
186 นางสาววันดี ศรีบัวหลวง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี กรรมการ
187 นางสาวมณฑินี พิมล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี กรรมการ
188 นางจันทิพย์ อำมาตย์เอก ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค กรรมการ
189 นางขวัญชนก เกตุสุวรรณ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค กรรมการ
190 นางสาวสุภนิษฐ์ ชอบบุญ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค กรรมการ
191 นายขรรค์ชัย ประยูรยวง ครูโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ กรรมการ
192 นางมาเลียม กล่ำปาน ครูโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ กรรมการ
193 นางวริศรา ทิมดี ครูโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ กรรมการ
194 นายปฏิพันธ์ พจนพิมล ครูโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ กรรมการ
195 นางสาวสุกัลญา ศรีอุดดร ครูโรงเรียนตลาดบางคูลัด กรรมการ
196 นางสาวมณฑริกา ชัยวงค์ษา ครูโรงเรียนตลาดบางคูลัด กรรมการ
197 นางสาวมะณีทอง สวนโคกกลาง ครูโรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ กรรมการ
198 นางสาวเมทินี ท่าจีน ครูโรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ กรรมการ
199 นางสาวราตรี มาลีหวล ครูโรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ กรรมการ
200 นางสุนันท์ เกตุกราย ครูโรงเรียนวัดไทรใหญ่ กรรมการ
201 นางกาญจนาภรณ์ ไทรชมพู ครูโรงเรียนวัดไทรใหญ่ กรรมการ
202 นางเบญจลักษณ์ อดใจ ครูโรงเรียนวัดไทรใหญ่ กรรมการ
203 นางจันทคณา แก้วมา ครูโรงเรียนวัดไทรใหญ่ กรรมการ
204 นางวิไลพร อยู่สมบูรณ์ ครูโรงเรียนวัดไทรใหญ่ กรรมการ
205 นางอรวรรณ สังข์ทอง ครูโรงเรียนวัดไทรใหญ่ กรรมการ
206 นางจุฬาพร พลายด้วง ครูโรงเรียนวัดไทรใหญ่ กรรมการ
207 นายยอดยิ่ง แมลงภู่ ครูโรงเรียนวัดไทรใหญ่ กรรมการ
208 นางฉวีวรรณ จันทนาม ครูโรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) กรรมการ
209 นางสาวธนารัตน์ เจือจันทร์ ครูโรงเรียนวัดครองขุนศรี กรรมการ
210 นายพลภิสาน แสงพรหม ครูโรงเรียนวัดครองขุนศรี กรรมการ
211 นางสาวรังษินี เงางาม ครูโรงเรียนวัดครองขุนศรี กรรมการ
212 นางวัชรี เพชรแสง ครูโรงเรียนวัดคลองตาคล้าย กรรมการ
213 นางสาวจิราภรณ์ พึ่งมา ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) กรรมการ
214 นางสาวรัตติรถ บุญรอด ครูโรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม กรรมการ
215 นางสาวอรุณี ก๋งเอม ครูโรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ กรรมการ
216 นางสาวชนิดาภา จุน้อย ครูโรงเรียนวัดกลางเกร็ด กรรมการ
217 นางณัฐธิยา เหมือนมาตย์ ครูโรงเรียนวัดกลางเกร็ด กรรมการ
218 นางวรางคณา สุขสระศรี ครูโรงเรียนวัดกลางเกร็ด กรรมการ
219 นางวิทยาพร จูมวงค์ ครูโรงเรียนวัดกลางเกร็ด กรรมการ
220 นางสาวสุชาลิณี ราษฎร์นิยม ครูโรงเรียนวัดกลางเกร็ด กรรมการ
221 นางวันเพ็ญ ระโหฐาน ครูโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา กรรมการ
222 นางกิตติยา ดอกคำ ครูโรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ กรรมการ
223 นางสาวสายสุดา มีโชค ครูโรงเรียนวัดเพรางาย กรรมการ
224 นางสาวพิมพ์ลตา ธนพงษ์ไพศาล ครูโรงเรียนประชารัฐบำรุง กรรมการ
225 นางสาวทิพย์วารี โตสารภี ครูโรงเรียนประชารัฐบำรุง กรรมการ
226 นางสาวพัชรา ชูมงคล ครูโรงเรียนประชารัฐบำรุง กรรมการ
227 นางสาวมนณกร ประชุมรัตน์ ครูโรงเรียนคล้ายสอนศึกษา กรรมการ
228 นางสาวนพวรรณ์ เอี่ยมเจริญ ครูโรงเรียนคล้ายสอนศึกษา กรรมการ
229 นางนาถวดี สงวนศักดิ์ ครูโรงเรียนคล้ายสอนศึกษา กรรมการ
230 นางสาวปิยฉัตร เวียงสงค์ ครูโรงเรียนคล้ายสอนศึกษา กรรมการ
231 นางฐิตาภา ศรีบุษย์ ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการ
232 นายเศรษฐยศ ขุมนาค ครูโรงเรียนวัดอินทร์ กรรมการ
233 นายชูศักดิ์ ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนวัดอินทร์ กรรมการ
234 นางสาวปาริชาติ เจริญสุข ครูโรงเรียนสุเหร่าเขียว กรรมการ
235 นางสาวศิรประภา สาธุชาติ ครูโรงเรียนวัดพิกุลเงิน กรรมการ
236 นางอวยพร บุญพร ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก กรรมการและเลขานุการ
237 นางวรมน คงอ่อน เลขาศูนย์การศึกษาพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
238 นางยินดี ไฝสีทอง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการและเลขานุการ
239 นางบำรุง ทัศนา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการและเลขานุการ
240 นางณัฐญา เจริญพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
241 นางสาวสุขฤทัย มีสุข ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
242 นางสาววันต์ธนัท อูตรวิเชียร ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
243 นางสาวแสงดาว พรหมมาศ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
244 นางสาวปิยะพร ลิ้มขจรเดช ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
245 นางวิริยาภรณ์ เปสะพันธุ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
246 นางสุดา พวงจำปา ครูโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพทีี่ 55 ฝ่ายสถานที่
247 นายวรากร จันทร์กัณฑ์ ครูโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพทีี่ 55 ฝ่ายสถานที่
248 นายเกรียงไกร รื่นเสือ ครูโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพทีี่ 55 ฝ่ายสถานที่
249 นางจำเรืียง ปั้นยศ ครูโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพทีี่ 55 ฝ่ายสถานที่
250 นางสาวปิ่นเพชร สุวรรณโภคัย ครูโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพทีี่ 55 ฝ่ายสถานที่
251 นายยอดยิ่ง แมลงภู่ ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ฝ่ายสถานที่
252 นายวิศิษฐ์ คนราม ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ฝ่ายสถานที่
253 นายเผด็จ แจ่มนุช ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ฝ่ายสถานที่
254 นายพิพรรธ เอี่ยมยี่สุ่น ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ฝ่ายสถานที่
255 นายภูมินทร์ ขันทอง ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ฝ่ายสถานที่
256 นายอรรถพร ศรีธัญรัตน์ ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ฝ่ายสถานที่
257 นายรัชพงษ์ ศิริมาลาตัง ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ฝ่ายสถานที่
258 นายนิพล หลอดท้าว ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ฝ่ายสถานที่
259 นายวันชัย พูนชัย ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ฝ่ายสถานที่
260 นายสันติสุข แสงศรี ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ฝ่ายสถานที่
261 นายหล่ำ เดชเรืองศรี ช่างครุภัณฑ์โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ฝ่ายสถานที่
262 นายอนันต์ ทองเจริญ พนักงานขับรถโรงเรียนวัดไทรใหญ่ ฝ่ายสถานที่
263 นายพิเศษ แสงดี ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ฝ่ายสถานที่
264 นายชัยฤกษ์ กลิ่นอ่วม ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี ฝ่ายสถานที่
265 นายปัญจภูมิ หลาบคำ ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี ฝ่ายสถานที่
266 นายพลภิสาน แสงพรหม ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี ฝ่ายสถานที่
267 นายสุจริต พุ่มไม้ ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี ฝ่ายสถานที่
268 นายชัยศิริ ยิ้มแย้มแสง ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี ฝ่ายสถานที่
269 นายสวง เงินงาม ลูกจ้างประจำ ฝ่ายสถานที่
270 นายกฤษดา พัฒนชีวะพูล ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี ฝ่ายสถานที่
271 นางสุภาวดี วุฒิรัตน์ ครู คศ.1 โรงเรียนวัดคลองขวาง ฝ่ายสถานที่
272 นายณัชชานนต์ มีชนะ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดคลองขวาง ฝ่ายสถานที่
273 นายชัชวาล จานแบน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดคลองขวาง ฝ่ายสถานที่
274 นายโชคทวี วิจิวังสา ครู คศ.1 โรงเรียนวัดคลองขวาง ฝ่ายสถานที่
275 นายไพศาล ปัญญานนท์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ฝ่ายสถานที่
276 นายสุนทร ทรงประโคน ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ฝ่ายสถานที่
277 นายศักดิ์ชัย ใจบุญ ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ฝ่ายสถานที่
278 นายเสนอ เต็มแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ฝ่ายสถานที่
279 นายสถาพร เชื้อผาเต่า นักการภารโรง ฝ่ายสถานที่
280 นางปราณี สวนทิพย์ ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ฝ่ายปฏิคม
281 นางสาวปาริชาติ รักญาติ ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ฝ่ายปฏิคม
282 นางสาวสุพรรษา เรือนแก้ว ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ฝ่ายปฏิคม
283 นางสาวอัญชิตา สุริยะกุล ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ฝ่ายปฏิคม
284 นางศิริรักษ์ แก่นโกมล ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ฝ่ายปฏิคม
285 นางสาวอรทัย กัญญาประสิทธิื์ ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ฝ่ายปฏิคม
286 นางสาววันเพ็ญ กลิ่นเกลี้ยง ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ฝ่ายปฏิคม
287 นางสาวสุรัตน์ พวงภู่ ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ฝ่ายปฏิคม
288 นางอุษา ตันตระกูล ครูโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพทีี่ 55 ฝ่ายปฏิคม
289 นางสาวนริศรา พงศ์จิตประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพทีี่ 55 ฝ่ายปฏิคม
290 นางสาวขวัญลา จุฬะติตะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 ฝ่ายปฏิคม
291 นางดุษณี จันทร์แก้ว ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ฝ่ายปฏิคม
292 นางสุวิมล พัวพินิต ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ฝ่ายปฏิคม
293 นางสาวพรพรรณ มาลัย ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ฝ่ายปฏิคม
294 นางรัฐพร พุฒิธนสมบัติ ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ฝ่ายปฏิคม
295 นางสาวศรีนวล ภูบุญคง ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ฝ่ายปฏิคม
296 นางสาวญาณินี เอกแก้ว ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ฝ่ายปฏิคม
297 นางสาวสุนิสา ดุลยศรีบัณฑิต ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ฝ่ายปฏิคม
298 นางสาวอุมาพร วงษ์การดี ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ฝ่ายปฏิคม
299 นางสาวปณิยากรณ์ อัจฉริยะบุตร ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ฝ่ายปฏิคม
300 นางสาวทิพาพร ศรีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ฝ่ายปฏิคม
301 นางสาวภัสราภรณ์ เซ่งติ้ดทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ฝ่ายปฏิคม
302 นางผกามาศ จันทร์แก้ว ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ฝ่ายปฏิคม
303 นางรินดา กัณฑ์ศรี ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ฝ่ายปฏิคม
304 นางปวีณ์รัตน์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ ครู ฝ่ายปฏิคม
305 นางสาววัชรินทร์ รักพ่อ ครู ฝ่ายปฏิคม
306 นางสาวรวิสุดา เทศเมือง ครู ฝ่ายปฏิคม
307 นางสาววรรณสุดา เสือทุ่ง ครู ฝ่ายปฏิคม
308 นางสาวนิภาพร พิมพ์จักร ครู ฝ่ายปฏิคม
309 นางสาวศิรประภา บังทา ครู ฝ่ายปฏิคม
310 นางสาวธัญลักษณ์ ยิ้มขลิบ ครู ฝ่ายปฏิคม
311 นางสาววิภาพร ประทังเว ครู ฝ่ายปฏิคม
312 นางสาวสุมิตรา ทองพิลา ครู ฝ่ายปฏิคม
313 นางสาวสุภาพร แสงรุ่ง ครูพี่เลี้ยงด็กเล็ก โรงเรียนวัดคลองขวาง ฝ่ายปฏิคม
314 นางสาวชณัฐศิกานต์ เนื่องวัฒนา ครูพี่เลี้ยงด็กเล็ก โรงเรียนวัดคลองขวาง ฝ่ายปฏิคม
315 นางสุมิตรา เจริญสุข ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสุเหร่าเขียว ฝ่ายปฏิคม
316 นางสาวเยาวฤทธิ์ สงวนศิลป์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสุเหร่าเขียว ฝ่ายปฏิคม
317 นางจุรีรัตน์ ช่วยเกิด ครู คศ.1 โรงเรียนสุเหร่าเขียว ฝ่ายปฏิคม
318 นางสาวศิริรัตน์ บังจันทร์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสุเหร่าเขียว ฝ่ายปฏิคม
319 นายปณต จตุพศ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองเกลือ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
320 นางชาณิศา โพธิขำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองเกลือ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
321 นางศิริพรรณ พงศ์สิฎานนท์ ครู โรงเรียนคลองเกลือ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
322 นางเทวี เที่ยงอุทัย ครู โรงเรียนคลองเกลือ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
323 นางวราวัชร นานาศรีรัตน ครู โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
324 นางสาวปณิชา วิไลรัตนกุล ครู โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
325 นางฉวีวรรณ พรหมเมศร์ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
326 นางสาวอมรรัตน์ สิริอัต ครู โรงเรียนคลองเกลือ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
327 นางสาวกฤษณา โพธิ์กระสัง ครู โรงเรียนคลองเกลือ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
328 นางสาวจินตนา ใจเที่ยง ครู โรงเรียนคลองเกลือ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
329 นางสาวสุขฤทัย มีสุข ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก จัดทำรายงานสรุปผลและรายงานผลการแข่งขัน
330 นางวรรณณา เหมือนรุ่ง ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก จัดทำรายงานสรุปผลและรายงานผลการแข่งขัน
331 นางสาวสุขุมาล คำรักษ์ ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก จัดทำรายงานสรุปผลและรายงานผลการแข่งขัน
332 นายธีระ ช้างแดง ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก จัดทำรายงานสรุปผลและรายงานผลการแข่งขัน
333 นางศศินา รักปาน ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก จัดทำรายงานสรุปผลและรายงานผลการแข่งขัน
334 นางเย็นจิตร ศรีราม ครู คศ.3 โรงเรียนสุเหร่าเขียว จัดทำรายงานสรุปผลและรายงานผลการแข่งขัน
335 นางดวงจันทร์ เสมสายัณห์ ครู คศ.1 โรงเรียนสุเหร่าเขียว จัดทำรายงานสรุปผลและรายงานผลการแข่งขัน
336 นางสาวณัฐชานันท์ โตนาม พนักงานราชการ โรงเรียนสุเหร่าเขียว จัดทำรายงานสรุปผลและรายงานผลการแข่งขัน
337 นางสาวภิญญดา ทรงสิทธิ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสุเหร่าเขียว จัดทำรายงานสรุปผลและรายงานผลการแข่งขัน
338 นางสาวอาจารีย์ สุโง๊ะ ครูธุรการ โรงเรียนสุเหร่าเขียว จัดทำรายงานสรุปผลและรายงานผลการแข่งขัน
339 นางศศินา รักปาน ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก จัดทำเกียรติบัตรการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
340 นายธีระ ช้างแดง ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก จัดทำเกียรติบัตรการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
341 นางสาวเพ็ญศรี ขำสา ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก จัดทำเกียรติบัตรการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
342 นางสาวสุพรรษา เรือนแก้ว ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก จัดทำเกียรติบัตรการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
343 นางสาวรัตติกา นินเทศ ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก จัดทำเกียรติบัตรการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
344 นางสาวภัทรสุชา โคตวงศ์ ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก จัดทำเกียรติบัตรการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
345 นางบุษบา มีสมสาร ครู คศ.2 โรงเรียนสุเหร่าเขียว จัดทำเกียรติบัตรการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
346 นางสุมาลัย สุราทิพย์ ครู คศ.1 โรงเรียนสุเหร่าเขียว จัดทำเกียรติบัตรการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
347 นางสาววราภรณ์ หล้าเพชร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสุเหร่าเขียว จัดทำเกียรติบัตรการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
348 นางสาวกัญญาณี เกิดศรี ครู คศ.1 โรงเรียนสุเหร่าเขียว จัดทำเกียรติบัตรการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
349 นางสาวอาจารีย์ สุโง๊ะ ครูธุรการ โรงเรียนสุเหร่าเขียว จัดทำเกียรติบัตรการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
350 นางสาวสุวิมล เต๊ะดอเลาะ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสุเหร่าเขียว จัดทำเกียรติบัตรการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
351 นางอัจฉรา จงบุญเจือ ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก จัดสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
352 นายเจนณรงค์ อินทสุข ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก จัดสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
353 นางสาวภัทรสุชา โคตรวงศ์ ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก จัดสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
354 นางสาวสุพรรษา เรือนแก้ว ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก จัดสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
355 นางพวงน้อย พัฒนบุรี ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก จัดสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
356 นางสุภาพร เจริญพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก จัดสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
357 นางสาวสุขฤทัย มีสุข ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก จัดสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
358 นางวรรณณา เหมือนรุ่ง ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก จัดสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
359 นางพัทยา นิลอุบล ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก จัดสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
360 นายบุญยิ่ง แฉ่งฉายา ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก จัดสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
361 นายมนตรี มหาโพด ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก จัดสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
362 นางสาวสุพัด พลณรงค์ แม่บ้าน โรงเรียนวัดลาดปลาดุก จัดสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
363 นายสมศักดิ์ สุขไสใจ ครู คศ.2 โรงเรียนสุเหร่าเขียว จัดสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
364 นางสาวสาวิตตรี ทับทิม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสุเหร่าเขียว จัดสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
365 นายสำราญ จันทร์มาลี ครู คศ.3 โรงเรียนสุเหร่าเขียว จัดสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
366 นางสาวจิราวรรณ นามเพ็ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสุเหร่าเขียว จัดสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
367 นางกลอยใจ พัฒนคุณเจริญกิจ ครู คศ.3 โรงเรียนสุเหร่าเขียว จัดสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
368 นางดารารัตน์ หมัดดอเลาะ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสุเหร่าเขียว จัดสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
369 นางอุบล ทัศนา ครู คศ.2 โรงเรียนสุเหร่าเขียว จัดสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
370 นางสาวเกษรา ศรีกัณหา ครู คศ.1 โรงเรียนสุเหร่าเขียว จัดสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
371 นายเดชบดินทร์ เอี่ยมสะอาด ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสุเหร่าเขียว จัดสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
372 นางอัจฉรา จงบุญเจือ ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก จัดพิมพ์ข้อสอบการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
373 นางสาวอุดมศรี ยุ่นสมาน ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก จัดพิมพ์ข้อสอบการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
374 นางสาวปาริชาติ รักญาติ ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก จัดพิมพ์ข้อสอบการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
375 นางสาวศนิสา ฉายาช่าง ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก จัดพิมพ์ข้อสอบการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
376 นายเจนณรงค์ อินทสุข ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก จัดพิมพ์ข้อสอบการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
377 นางสาวภัทรสุชา โคตรวงศ์ ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก จัดพิมพ์ข้อสอบการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
378 นางสาวสุพรรษา เรือนแก้ว ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก จัดพิมพ์ข้อสอบการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
379 นางสุภาพร เจริญพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก จัดพิมพ์ข้อสอบการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
380 นางวรรณณา เหมือนรุ่ง ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก จัดพิมพ์ข้อสอบการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
381 นางสาวสุมณฑา เรืองบุญญา ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก จัดพิมพ์ข้อสอบการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
382 นางชลลดา เจริญสุข ครู คศ.1 โรงเรียนสุเหร่าเขียว จัดพิมพ์ข้อสอบการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
383 นางสาววิลัยพร อาจหยุด ครู คศ.1 โรงเรียนสุเหร่าเขียว จัดพิมพ์ข้อสอบการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
384 นางสาวสาวิตตรี ทับทิม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสุเหร่าเขียว จัดพิมพ์ข้อสอบการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
385 นางสาวนิตยา สาริกูล ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ฝ่ายพิธีการ
386 นางสาวยุวดี คุ้มพันธุ์แย้ม ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ฝ่ายพิธีการ
387 นางกลอยใจ พัฒนคุณเจริญกิจ ครู คศ.3 โรงเรียนสุเหร่าเขียว ฝ่ายพิธีการ
388 นางสาววิลัยพร อาจหยุด ครู คศ.1 โรงเรียนสุเหร่าเขียว ฝ่ายพิธีการ
389 นายสมศักดิ์ สุขไสใจ ครู คศ.2 โรงเรียนสุเหร่าเขียว ฝ่ายพิธีการ
390 นางสุดสวาท ชนะรัตน์ ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ฝ่ายอาหาร
391 นางมาลี ภิบาลบุตร ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ฝ่ายอาหาร
392 นางพัทยา นิลอุบล ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ฝ่ายอาหาร
393 นางเบ็ญจา จิตรขวัญ ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ฝ่ายอาหาร
394 นางสาวขวัญใจ อ่องลออ ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ฝ่ายอาหาร
395 นางกิตติยา พัฒนเวช ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ฝ่ายอาหาร
396 นางภริตา แจ่มกระจ่าง ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ฝ่ายอาหาร
397 นางสาวประจวบ โกสุม แม่ครัวโรงเรียนวัดลาดปลาดุก ฝ่ายอาหาร
398 นางสาวพิม แย้มขำ แม่ครัวโรงเรียนวัดลาดปลาดุก ฝ่ายอาหาร
399 นางประทุมมา หนูทอง แม่ครัวโรงเรียนวัดลาดปลาดุก ฝ่ายอาหาร
400 นางสาวอนงค์ งามแฉล้ม แม่ครัวโรงเรียนวัดลาดปลาดุก ฝ่ายอาหาร
401 นางพัชริน กองแก้ว ครู โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย ฝ่ายอาหาร
402 นางสาวอ้อมจิต วงศ์วีระพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย ฝ่ายอาหาร
403 นางกนิษฐา ชมพูจันทร์ ครู โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย ฝ่ายอาหาร
404 นางสาวพัชรินทร์ แสงกระโทก ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย ฝ่ายอาหาร
405 นางสาวปรมาพร คชรัตน์ ครู โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย ฝ่ายอาหาร
406 นางพัชรินทร์ ไทยจรรยา ครู คศ.3 โรงเรียนวัดคลองขวาง ฝ่ายอาหาร
407 นางสุพรรณี พุฒิธรรมพงศ์ ครู คศ.3 โรงเรียนวัดคลองขวาง ฝ่ายอาหาร
408 นางสาวอารีรัตน์ น้ำเย็นค้างฟ้า ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล โรงเรียนวัดคลองขวาง ฝ่ายอาหาร
409 นางสาวชณัฐศิกานต์ เนื่องวัฒนา ครูพี่เลี้ยงด็กเล็ก โรงเรียนวัดคลองขวาง ฝ่ายอาหาร
410 นางสมหญิง โพธิ์ศรี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนวัดคลองขวาง ฝ่ายอาหาร
411 นางสาวชินรัตน์ รัตนรักษ์ ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล โรงเรียนวัดคลองขวาง ฝ่ายอาหาร
412 นางสาวผจงพรรณ์ พันธุ์เพียร ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ฝ่ายอาหาร
413 นางยุภาวดี รูปเล็ก ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ฝ่ายอาหาร
414 นางฉวีวรรณ คล้ายสอน ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ฝ่ายอาหาร
415 นางอำไพ พะวัน ครู องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย ฝ่ายอาหาร
416 นางศิริวรรณ บาดใบหนู ครู องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย ฝ่ายอาหาร
417 นางสาวเปลวเทียน อ่ำเมือง ครู องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย ฝ่ายอาหาร
418 นางสาวกัญญ์พัฑฒา แสนคำ ครู องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย ฝ่ายอาหาร
419 นางสาวปิยนุช เชิญผึ้ง ครู องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย ฝ่ายอาหาร
420 นางจิรภา จาดบุญนาค ครู คศ.3 โรงเรียนสุเหร่าเขียว ฝ่ายอาหาร
421 นางธนวรรณ ศิริชัย ครู คศ.2 โรงเรียนสุเหร่าเขียว ฝ่ายอาหาร
422 นางสาวอัจฉราพร สุขไสใจ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสุเหร่าเขียว ฝ่ายอาหาร
423 นางสาวขวัญทิชา จัตริ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสุเหร่าเขียว ฝ่ายอาหาร
424 นางสาวณรินทญา แน่นอุดร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสุเหร่าเขียว ฝ่ายอาหาร
425 นางสาวปาริชาติ เจริญสุข ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนสุเหร่าเขียว ฝ่ายอาหาร
426 นางจำรูญศรี ประเสริฐนู ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ฝ่ายรับลงทะเบียน
427 นางสาวอรทัย กัญญาประสิทธิื์ ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ฝ่ายรับลงทะเบียน
428 นางสาวอัญชิตา สุริยะกุล ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ฝ่ายรับลงทะเบียน
429 นางสาวเพ็ญศรี ขำสา ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ฝ่ายรับลงทะเบียน
430 นางศิริรักษ์ แก่นโกมล ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ฝ่ายรับลงทะเบียน
431 นางณัฐกา การัมย์ ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ฝ่ายรับลงทะเบียน
432 นางสาวรัตติกา นินเทศ ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ฝ่ายรับลงทะเบียน
433 นางสาววรรณพร แสงศรีบุญเรือง ครู โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย ฝ่ายรับลงทะเบียน
434 นางเสริมสุข พึ่งทอง ครู โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย ฝ่ายรับลงทะเบียน
435 นางสาววิจิตรา สกุลจันทร์ ครู โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย ฝ่ายรับลงทะเบียน
436 นางสาวสุรีย์ เอี่ยมอาจ ครู อบต. โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย ฝ่ายรับลงทะเบียน
437 นางสาวรัตนา บุญเตาชู ครู ฝ่ายรับลงทะเบียน
438 นางตรีสุคนธ์ สุวรรณรัตน์ ครู ฝ่ายรับลงทะเบียน
439 นางบุษรัตน์ ใจจริง ครู ฝ่ายรับลงทะเบียน
440 นางสาวขวัญดาว กระแสโสม ครู ฝ่ายรับลงทะเบียน
441 นางวัชชิราภรณ์ ภู่พงศ์พานิช ครู ฝ่ายรับลงทะเบียน
442 นางสาวอรอนงค์ เอมชม ครู ฝ่ายรับลงทะเบียน
443 นางสาวสุริษา สิริเวชพันธ์ ครู ฝ่ายรับลงทะเบียน
444 นางสาวกุลธิดา บุญคำภา ครู ฝ่ายรับลงทะเบียน
445 นางวรรณี อนันตรักษ์ ครู ฝ่ายรับลงทะเบียน
446 นางสาวสุภัทรรินทร์ ทองทรัพย์ทวี ครู ฝ่ายรับลงทะเบียน
447 นางณัฐยา สุรศรีสรรค์ ครู ฝ่ายรับลงทะเบียน
448 นางสาวสรียา สุวราณรักษ์ ครู ฝ่ายรับลงทะเบียน
449 นางดาณุรัตน์ นามนิล ครูศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนวัดคลองขวาง ฝ่ายรับลงทะเบียน
450 นางสาวอรวรรณ์ ถ้ำกลาง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดคลองขวาง ฝ่ายรับลงทะเบียน
451 นางเกษร ห้าวสุด ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดคลองขวาง ฝ่ายรับลงทะเบียน
452 นางสาวณัฏฐนันท์ สิกขา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายรับลงทะเบียน
453 นางสุวารี ปราบใหญ่ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายรับลงทะเบียน
454 นางสาวอ่อนศรี ธนูผล ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายรับลงทะเบียน
455 นางปทุมพร โตสิงห์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายรับลงทะเบียน
456 นางสาวชมภูนุช มีสุขมาก ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายรับลงทะเบียน
457 นางยมนา พาณิชย์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายรับลงทะเบียน
458 นางปรรัตน์ ตุ่มทอง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายรับลงทะเบียน
459 นางสาวอัมพร นรรัตน์พุทธิ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายรับลงทะเบียน
460 นางปรารถนา พิมพ์โคตร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายรับลงทะเบียน
461 นางศิริรัตน์ อรัณยะนาค ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายรับลงทะเบียน
462 นางยุพาภรณ์ แซ่ตั้ง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายรับลงทะเบียน
463 นายธนชัย มะหะหมัด ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายรับลงทะเบียน
464 นายธนชัย มะหะหมัด ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายรับลงทะเบียน
465 นางสาวภาวิณี มณีนพรัตน์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายรับลงทะเบียน
466 นางสาวจิราพร ทองหนูนุ้ย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายรับลงทะเบียน
467 นางอุทัย รัตนอดิศักดิ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายรับลงทะเบียน
468 นางสาวพิชามล รุมพล ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายรับลงทะเบียน
469 นางวทันยา ปักราช ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายรับลงทะเบียน
470 นางวทันยา ปักราช ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายรับลงทะเบียน
471 นางสาวนันทกา การเสี่ยงศรี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายรับลงทะเบียน
472 นางสาวนันทกา การเสี่ยงศรี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายรับลงทะเบียน
473 นางรุ่งอรุณ บุญทัน ครู คศ.3 โรงเรียนสุเหร่าเขียว ฝ่ายรับลงทะเบียน
474 นางจุรีรัตน์ ช่วยเกิด ครู คศ.1 โรงเรียนสุเหร่าเขียว ฝ่ายรับลงทะเบียน
475 นางสาวธนิกานต์ ทิวากรกุล ครูผู้ช่วย โรงเรียนสุเหร่าเขีขว ฝ่ายรับลงทะเบียน
476 นางสาวอนุสรา บัวอุไร ครูผู้ช่วย โรงเรียนสุเหร่าเขีขว ฝ่ายรับลงทะเบียน
477 นางอัจฉราวดี คนตรง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสุเหร่าเขียว ฝ่ายรับลงทะเบียน
478 นางสาวสุวิมล เต๊ะดอเลาะ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสุเหร่าเขียว ฝ่ายรับลงทะเบียน
479 นางอวยพร บุญพร ครูโรงเรียนวัดลาดปลาดุก ฝ่ายการเงิน
480 นางมยุเรศ สว่างภพ ครูโรงเรียนวัดลาดปลาดุก ฝ่ายการเงิน
481 นางสาวสุขฤทัย มีสุข ครูโรงเรียนวัดลาดปลาดุก ฝ่ายการเงิน
482 นางสาวรัตติกา นิลเทศ ครูโรงเรียนวัดลาดปลาดุก ฝ่ายการเงิน
483 นางสาวอุไร อ่องละออ ครู คศ.2 โรงเรียนวัดคลองขวาง ฝ่ายการเงิน
484 นางเกษร ห้าวสุด ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดคลองขวาง ฝ่ายการเงิน
485 นางสาวยุวดี นามนิล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดคลองขวาง ฝ่ายการเงิน
486 นางบุษบา มีสมสาร ครู คศ.2 โรงเรียนสุเหร่าเขียว ฝ่ายการเงิน
487 นายสมศักดิ์ สุขไสใจ ครู คศ.2 โรงเรียนสุเหร่าเขียว ฝ่ายการเงิน
488 นางสาวสุวิมล เต๊ะดอเลาะ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสุเหร่าเขียว ฝ่ายการเงิน
489 นางอัมพร มีพลอย ครูโรงเรียนวัดลาดปลาดุก ฝ่ายปฐมพยาบาล
490 นางวัลลภา วินิจฉัยพัฒนกิจ ครูโรงเรียนวัดลาดปลาดุก ฝ่ายปฐมพยาบาล
491 นางสาวศนิสา ฉายาช่าง ครูโรงเรียนวัดลาดปลาดุก ฝ่ายปฐมพยาบาล
492 นางสาวพฤษรัตน์ เสนา ครูโรงเรียนวัดลาดปลาดุก ฝ่ายปฐมพยาบาล
493 นางสาวหัฏฐญา สมใจเพ็ง ครูโรงเรียนวัดลาดปลาดุก ฝ่ายปฐมพยาบาล
494 นางภริตา แจ่มกระจ่าง ครูโรงเรียนวัดลาดปลาดุก ฝ่ายปฐมพยาบาล
495 นางชนัญธร เจริญ ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ฝ่ายปฐมพยาบาล
496 นางพยุง หุ่นทอง ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ฝ่ายปฐมพยาบาล
497 นางประจวบ ศรีจันบุญ ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ฝ่ายปฐมพยาบาล
498 นางหนึ่งฤทัย เลิศวรคุณ ครู คศ.3 โรงเรียนสุเหร่าเขียว ฝ่ายปฐมพยาบาล
499 นางสาวจิราวรรณ นามเพ็ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสุเหร่าเขียว ฝ่ายปฐมพยาบาล
500 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมประจำตำบลละหาร โรงพยาบาลส่งเสริมประจำตำบลละหาร ฝ่ายปฐมพยาบาล
501 นางสาวปราณี พันธุ์แตง ครูโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพทีี่ 55 เอกสาร/ลงทะเบียนและรายงานตัว
502 นายสิทธิพงศ์ บุญเมือง ครูโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพทีี่ 55 เอกสาร/ลงทะเบียนและรายงานตัว
503 นางสาวอรอุมา สายชนะ ครูโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพทีี่ 55 เอกสาร/ลงทะเบียนและรายงานตัว
504 นางสาวขวัญลา จุฬะติตะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 เอกสาร/ลงทะเบียนและรายงานตัว
505 นางทัศนีย์ ลากุล ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ เอกสาร/ลงทะเบียนและรายงานตัว
506 นางศุภวรรณ บุญทศ ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ เอกสาร/ลงทะเบียนและรายงานตัว
507 นายไพรัตน์ รูปเล็ก ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ เอกสาร/ลงทะเบียนและรายงานตัว
508 นางสาวสิริพร จันทร์แก้ว ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ เอกสาร/ลงทะเบียนและรายงานตัว
509 นายพิพรรธ เอี่ยมยี่สุ่น ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ เอกสาร/ลงทะเบียนและรายงานตัว
510 นายอภิญญา เข็มกลัด ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ เอกสาร/ลงทะเบียนและรายงานตัว
511 นางสาวอุมาพร วงษ์การดี ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ เอกสาร/ลงทะเบียนและรายงานตัว
512 นางสาวปณิยากรณ์ อัจฉริยะบุตร ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ เอกสาร/ลงทะเบียนและรายงานตัว
513 นางสาวรันยา คงอนันต์ทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ เอกสาร/ลงทะเบียนและรายงานตัว
514 นางวันเพ็ญ มัณยานนท์ ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ เอกสาร/ลงทะเบียนและรายงานตัว
515 นางทัศนีย์ ลากุล ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ เอกสาร/ลงทะเบียนและรายงานตัว
516 นางสาวทิพาพร ศรีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ เอกสาร/ลงทะเบียนและรายงานตัว
517 นางสาวธนารัตน์ เจือจันทร์ ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี เอกสาร/ลงทะเบียนและรายงานตัว
518 นางสาวปุณยาพร จิตร์แจ้ง ครูธุรการ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี เอกสาร/ลงทะเบียนและรายงานตัว
519 นางสาวบิว ธัญญาผล พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี เอกสาร/ลงทะเบียนและรายงานตัว
520 นางสาวประมวล ลาประวัติ ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี เอกสาร/ลงทะเบียนและรายงานตัว
521 นายสุจริต พุ่มไม้ ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี เอกสาร/ลงทะเบียนและรายงานตัว
522 นางสาวกันยารัตน์ มีลาภา ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ เอกสาร/ลงทะเบียนและรายงานตัว
523 นางสาวมิ่งแก้ว สินทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ เอกสาร/ลงทะเบียนและรายงานตัว
524 นางกมลนัทธ์ แก่นเสาร์ ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ เอกสาร/ลงทะเบียนและรายงานตัว
525 นางวรัธน์ เอี่ยมแก้วไพศาล ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ เอกสาร/ลงทะเบียนและรายงานตัว
526 นายสันติสุข แสงศรี ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ เอกสาร/ลงทะเบียนและรายงานตัว
527 นางสาวปณิยากรณ์ อัจฉริยะบุตร ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ เอกสาร/ลงทะเบียนและรายงานตัว
528 นางอุบลรัตน์ ศรีมะพลับ ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ เอกสาร/ลงทะเบียนและรายงานตัว
529 นางธนัญญา กลิ่นกลัด ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ เอกสาร/ลงทะเบียนและรายงานตัว
530 นางสาวสุนิสา ดุลยศรีบัณฑิต ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ เอกสาร/ลงทะเบียนและรายงานตัว
531 นางสาวอุมาพร วงษ์การดี ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ เอกสาร/ลงทะเบียนและรายงานตัว
532 นางอภิญญา เข็มกลัด ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ เอกสาร/ลงทะเบียนและรายงานตัว
533 นางศิริวิมล นามศรี ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ เอกสาร/ลงทะเบียนและรายงานตัว
534 นางสาวศันสนีย์ ผลชูชื่น ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ เอกสาร/ลงทะเบียนและรายงานตัว
535 นายนิพล หลอดท้าว ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ เอกสาร/ลงทะเบียนและรายงานตัว
536 นางสาวรัชฎาภรณ์ ถิ่นจันท ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ เอกสาร/ลงทะเบียนและรายงานตัว
537 นางสาวบังอร ศรีปรีเปรม ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ เอกสาร/ลงทะเบียนและรายงานตัว
538 นางสาวดวงจันทร์ ปราบใหญ่ ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ เอกสาร/ลงทะเบียนและรายงานตัว
539 นางสาวภัสราภรณ์ เซ่งติ้ดทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ เอกสาร/ลงทะเบียนและรายงานตัว
540 นางสรัญญา ศรีปิ่นแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย เอกสาร/ลงทะเบียนและรายงานตัว
541 นางสาวจันจิรา รุ่งศรี ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย เอกสาร/ลงทะเบียนและรายงานตัว
542 นางสาวปราณี คงทอง ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย เอกสาร/ลงทะเบียนและรายงานตัว
543 นาวสาวพรฤทัย นิวรรัมย์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย เอกสาร/ลงทะเบียนและรายงานตัว
544 นางสาวมัสลิน ศรีธัญญา ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย เอกสาร/ลงทะเบียนและรายงานตัว
545 นางสาวดวงฤทัย น้อยลา ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย เอกสาร/ลงทะเบียนและรายงานตัว
546 นางสาวภัทรานิษฐ์ นิธิพัฒน์จารุกร ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย เอกสาร/ลงทะเบียนและรายงานตัว
547 นางสาวชุลีพร นิโรรัมย์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย เอกสาร/ลงทะเบียนและรายงานตัว
548 นางสาวนัดดาภา เพ็ชรพวง ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย เอกสาร/ลงทะเบียนและรายงานตัว
549 นายอดิศักดิ์ พานิชกุล ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย เอกสาร/ลงทะเบียนและรายงานตัว
550 นางศันสนีย์ ทรงครุฑ ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย เอกสาร/ลงทะเบียนและรายงานตัว
551 นางสาวศิรินทรา ด้วงเหม ครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย เอกสาร/ลงทะเบียนและรายงานตัว
552 นางสาวอรกัญญา เอมเสม ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย เอกสาร/ลงทะเบียนและรายงานตัว
553 นางสาวเยาวภา สุดสงวน ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย เอกสาร/ลงทะเบียนและรายงานตัว
554 นางรัชนี เต็มแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย เอกสาร/ลงทะเบียนและรายงานตัว
555 นางสาวสุดารัตน์ พัตตาสิงห์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย เอกสาร/ลงทะเบียนและรายงานตัว
556 นายธีระ ช้างแดง ครูโรงเรียนวัดลาดปลาดุก ฝ่ายจัดจราจร
557 นายถวิล แป้นนางรอง ครูโรงเรียนวัดลาดปลาดุก ฝ่ายจัดจราจร
558 นายศักดิ์ชัย จรมั่งนอก ครูโรงเรียนวัดลาดปลาดุก ฝ่ายจัดจราจร
559 นายเจนณรงค์ อินทสุข ครูโรงเรียนวัดลาดปลาดุก ฝ่ายจัดจราจร
560 นายมนตรี มหาโพด ครูโรงเรียนวัดลาดปลาดุก ฝ่ายจัดจราจร
561 นายนพรัตน์ กรังพานิช ครูโรงเรียนวัดลาดปลาดุก ฝ่ายจัดจราจร
562 นายอรุณชัย ฉายราศี ครูโรงเรียนวัดลาดปลาดุก ฝ่ายจัดจราจร
563 นายระพีพันธุ์ แก้วอ่ำ ครูโรงเรียนวัดลาดปลาดุก ฝ่ายจัดจราจร
564 นายอนุรักษ์ เขียวแก่ ครูโรงเรียนวัดลาดปลาดุก ฝ่ายจัดจราจร
565 นายสำเริง ยิ้มดี ครูโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพทีี่ 55 ฝ่ายจัดจราจร
566 นายกำจัด จูนิพัทธ์ ครูโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพทีี่ 55 ฝ่ายจัดจราจร
567 นายพสิษฐ์ เชื้อฉิม ครู ฝ่ายจัดจราจร
568 นายพิพัฒนชัย คำสงคราม ครู ฝ่ายจัดจราจร
569 นายสุวิชา สิงหเรศร์ ครู ฝ่ายจัดจราจร
570 นายมานพ สุยาละ ครู คศ.1 โรงเรียนสุเหร่าเขียว ฝ่ายจัดจราจร
571 นายวินัย พันธ์พืช ครูผู้ช่วย โรงเรียนสุเหร่าเขีขว ฝ่ายจัดจราจร
572 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.อ.บางบัวทอง สภ.อ.บางบัวทอง ฝ่ายจัดจราจร
573 เจ้าหน้าที่ อปพร. อปพร. ฝ่ายจัดจราจร
574 นายเดชบดินทร์ เอี่ยมสะอาด ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสุเหร่าเขียว ฝ่ายจัดจราจร
575 นางสาววิบูลย์ศรี อิสมาแอล ครูโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพทีี่ 55 อาหาร/เครื่องดื่มและพยาบาล
576 นางกนกพร นาคะวัชราภา ครูโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพทีี่ 55 อาหาร/เครื่องดื่มและพยาบาล
577 นางสาวกาญจนา พิลาล้ำ ครูโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพทีี่ 55 อาหาร/เครื่องดื่มและพยาบาล
578 นางศศินา รักปาน ครูโรงเรียนวัดลาดปลาดุก ฝ่ายจัดทำรายงานข้อมูล ประสานงาน ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
579 นายธีระ ช้างแดง ครูโรงเรียนวัดลาดปลาดุก ฝ่ายจัดทำรายงานข้อมูล ประสานงาน ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
580 นางสาวเพ็ญศรี ขำสา ครูโรงเรียนวัดลาดปลาดุก ฝ่ายจัดทำรายงานข้อมูล ประสานงาน ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
581 นางสาวสุวิมล เต๊ะดอเลาะ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสุเหร่าเขียว ฝ่ายจัดทำรายงานข้อมูล ประสานงาน ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
582 นางสาวอาจารีย์ สุโง๊ะ ครูธุรการ โรงเรียนสุเหร่าเขียว ฝ่ายจัดทำรายงานข้อมูล ประสานงาน ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
583 นางอุษา ตันตระกูล ครูโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพทีี่ 55 การเงินและบัญชี
584 นางนัญธิญา บุตรไทย ครูโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพทีี่ 55 การเงินและบัญชี
585 นายเด็จ สว่างอรุณ ประธานศูนย์เครือข่ายฯอำเภอไทรน้อย คณะกรรมการที่ปรึุกษา กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยม
586 นายสุเทพ วิมลจริยาบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดไทยน้อย คณะกรรมการที่ปรึุกษา กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยม
587 นางอุษา พิทักษ์วงศ์ ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์ คณะกรรมการที่ปรึุกษา กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยม
588 นายผดุงศักดิ์ วิศิษฎ์วิฒิกุล ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์ คณะกรรมการที่ปรึุกษา กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยม
589 นางสาววานิดา มิงสะเมาะ ครูโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพทีี่ 55 คณะกรรมการที่ปรึุกษา กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยม
590 นางนันทนา ปัญญานันท์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย คณะกรรมการที่ปรึุกษา กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยม
591 นางอภินันท์ วันแอเลาะ ครูโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี คณะกรรมการที่ปรึุกษา กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยม
592 นางสาวปราณี พันธุ์แตง ครูโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพทีี่ 55 คณะกรรมการที่ปรึุกษา กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยม
593 นางสาวสุทธิดา บุญกิจ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย คณะกรรมการอำนวยการ
594 นางพัชริน กองแก้ว ครู โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย คณะกรรมการอำนวยการ
595 นายสังคม ชนม์สูงเนิน ครู โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย คณะกรรมการอำนวยการ
596 นางวัชรี เพชรแสง ครู โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย คณะกรรมการอำนวยการ
597 นางสาวณฐมน ภู่กลมกล่อม ครู โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย คณะกรรมการอำนวยการ
598 นายศักดิ์สิทธิ์ นิลสีนวล ครู โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย คณะกรรมการอำนวยการ
599 นายอดุล จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไทรใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ
600 นายบพิธ มาธุระ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเกวียน คณะกรรมการอำนวยการ
601 นางดุษณี จันทร์แก้ว ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ
602 นายพิเศษ แสงดี ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ
603 นางประพิศ รตางศุ ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ
604 นางจุฬาพร พลายด้วง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไทรใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ
605 นางปรารถนา วรรณนรันทร์ ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ
606 นางทัศนีย์ ลากุล ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ
607 นางพัชรินทร์ ไทยจรรยา ครู คศ.3 โรงเรียนวัดคลองขวาง คณะกรรมการอำนวยการ
608 นางสาวอุไร อ่องละออ ครู คศ.2 โรงเรียนวัดคลองขวาง คณะกรรมการอำนวยการ
609 นายโชคทวี วิจิวังสา ครู คศ.1 โรงเรียนวัดคลองขวาง คณะกรรมการอำนวยการ
610 นางเบญจมาศ พัฒนชีวะพูล พนักงานราชการ โรงเรียนวัดคลองขวาง คณะกรรมการอำนวยการ
611 นายวิทยา ถาวรกันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ คณะกรรมการอำนวยการ
612 นายทวีศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี คณะกรรมการอำนวยการ
613 นางทรงศรี นาคทับที ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ คณะกรรมการอำนวยการ
614 นายเทิดศักดิ์ สุวรรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานสามัคคี คณะกรรมการอำนวยการ
615 นายบัญญัติ ผลนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม คณะกรรมการอำนวยการ
616 นายเฉลิมรัฐ พัฒน์พินิจ ศึกษานิเทศก์ สพป นนทบุรี เขต 23 คณะกรรมการอำนวยการ
617 นางสมศรี เต็มอนุภาพกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวุัดโมลี คณะกรรมการอำนวยการ
618 นายสิทธิชัย โลศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียบนวัดบางรักใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ
619 นางสาวธาราพร ศิริจรูญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหนักเหนือ คณะกรรมการอำนวยการ
620 นายสุวัฒน์ สุพรรณไพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ คณะกรรมการอำนวยการ
621 นายมาเลย์ เด็นลีเมาะ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ คณะกรรมการอำนวยการ
622 นางศิริพร ศรีอินทร์สุทธฺ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ คณะกรรมการอำนวยการ
623 นางสาวอังคณา ปานนก ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี คณะกรรมการอำนวยการ
624 นางวัชราภรณ์ พลโลก ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี คณะกรรมการอำนวยการ
625 นางสาวอรุณ มีสัตย์ ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี คณะกรรมการอำนวยการ
626 นายสมบัติ ถินน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองขุนศรี คณะกรรมการอำนวยการ
627 นางสาวรังษินี เงางาม ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี คณะกรรมการอำนวยการ
628 นายธรณิศวร์ จิตขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการอำนวยการ
629 นายปราโมทย์ อุดมศิลป์ ครู คณะกรรมการอำนวยการ
630 นายพีรทัศน์ แจงบำรุง ครู คณะกรรมการอำนวยการ
631 นางคนึง คล้ายสุบรรณ์ ครู คณะกรรมการอำนวยการ
632 นางสาวอัญชรี จำแนกรส ครู คณะกรรมการอำนวยการ
633 นางสาวรัตนา บุญเตาชู ครู คณะกรรมการอำนวยการ
634 นางสาวชุติมา จิตรังษี ครู คณะกรรมการอำนวยการ
635 นางสาวนวลสุรีย์ แช่มสนิท ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ คณะกรรมการอำนวยการ
636 นางพรทิพย์ เนตรจุ้ย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ คณะกรรมการอำนวยการ
637 นางสาวพรทิพย์ ดวงเพ็ญ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ คณะกรรมการอำนวยการ
638 นางสาวพูนสุข เลิศไกร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ คณะกรรมการอำนวยการ
639 นางสาวศิริวรรณ อาจหยุด ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ คณะกรรมการอำนวยการ
640 นางอุไรวรรณ กุลวงศ์วิทย์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ คณะกรรมการอำนวยการ
641 นางผ่องศรี มีมาก ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ คณะกรรมการอำนวยการ
642 นางมณฑา ปิยะธำรงชัย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ คณะกรรมการอำนวยการ
643 นายสมยศ วงษ์รักสันติ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ คณะกรรมการอำนวยการ
644 นายสนอง อัดแสง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ คณะกรรมการอำนวยการ
645 นางแววตา สุวรรณโชติ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ คณะกรรมการอำนวยการ
646 นางสาวบุบผา วิรุณพันธุ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ คณะกรรมการอำนวยการ
647 นางไพเราะ ชายด่าน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ คณะกรรมการอำนวยการ
648 นางสาวภาวิณี มณีนพรัตน์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ คณะกรรมการอำนวยการ
649 นางอมรรัตน์ อุ่ยแสงจันทร์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ คณะกรรมการอำนวยการ
650 นางสาวณัฏฐนันท์ สิกขา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ คณะกรรมการอำนวยการ
651 นางศรีลักษณ์ พรหมด้าว ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ คณะกรรมการอำนวยการ
652 นางอุทัย รัตนอดิศักดิ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ คณะกรรมการอำนวยการ
653 นางพัชรินทร์ วังทะพันธ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ คณะกรรมการอำนวยการ
654 นายพรเทพ ภู่สุวรรณ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ คณะกรรมการอำนวยการ
655 นายอนิรุทธิ์ เนตรวิจิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย คณะกรรมการอำนวยการ
656 นางสุรีย์ แสงสว่าง หัวหน้างานบุคคลทั่วไป คณะกรรมการอำนวยการ
657 นายธรรมรัตน์ กรีธาธร หัวหน้างานบริหารงบประมาณ คณะกรรมการอำนวยการ
658 นางประภัสสร พ่วงจินดา หัวหน้างานบริหารวิชาการ คณะกรรมการอำนวยการ
659 นางสาวปิยะดา ศรีอินทร์สุทธิ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย คณะกรรมการอำนวยการ
660 นางรุจิเรจ สาดแจ่ม ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ คณะกรรมการอำนวยการ
661 นายละออง กลมแป้น ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าเขียว คณะกรรมการอำนวยการ
662 นางอุบล ทัศนา ครู คศ.2 โรงเรียนสุเหร่าเขียว คณะกรรมการอำนวยการ
663 นางรุ่งอรุณ บุญทัน ครู คศ.3 โรงเรียนสุเหร่าเขียว คณะกรรมการอำนวยการ
664 นางจิรภา จาดบุญนาค ครู คศ.3 โรงเรียนสุเหร่าเขียว คณะกรรมการอำนวยการ
665 นายสมศักดิ์ สุขไสใจ ครู คศ.2 โรงเรียนสุเหร่าเขียว คณะกรรมการอำนวยการ
666 นางเย็นจิตร ศรีราม ครู คศ.3 โรงเรียนสุเหร่าเขียว คณะกรรมการอำนวยการ
667 นางบุษบา มีสมสาร ครู คศ.2 โรงเรียนสุเหร่าเขียว คณะกรรมการอำนวยการ
668 นางกลอยใจ พัฒนคุณเจริญกิจ ครู คศ.3 โรงเรียนสุเหร่าเขียว คณะกรรมการอำนวยการ
669 นางสาววิลัยพร อาจหยุด ครู คศ.1 โรงเรียนสุเหร่าเขียว คณะกรรมการอำนวยการ
670 นายสุจริต พุ่มไม้ ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี คณะกรรมการอำนวยการ
671 นางทัศนีย์ ลากุล ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ วัดและประเมินผล
672 นางวันเพ็ญ มัณยานนท์ ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ วัดและประเมินผล
673 นายวิศิษฐ์ คนราม ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ วัดและประเมินผล
674 นายวันชัย พูนชัย ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ วัดและประเมินผล
675 นางสาวรันยา คงอนันต์ทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ วัดและประเมินผล
676 นางนัยนา จั่นบุญมี ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ วัดและประเมินผล
677 นางสาวสิริพร จันทร์แก้ว ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ รวมรวบผลการแข่งขัน จัดทำเกียรติบัตร และบันทึกภาพประเมินผล
678 นางทัศนีย์ ลากุล ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ รวมรวบผลการแข่งขัน จัดทำเกียรติบัตร และบันทึกภาพประเมินผล
679 นางสาวอุมาพร วงษ์การดี ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ รวมรวบผลการแข่งขัน จัดทำเกียรติบัตร และบันทึกภาพประเมินผล
680 นางสาวปณิยากรณ์ อัจฉริยะบุตร ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ รวมรวบผลการแข่งขัน จัดทำเกียรติบัตร และบันทึกภาพประเมินผล
681 นายวันชัย พูนชัย ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ รวมรวบผลการแข่งขัน จัดทำเกียรติบัตร และบันทึกภาพประเมินผล
682 นายอรรถพร ศรีธัญรัตน์ ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ รวมรวบผลการแข่งขัน จัดทำเกียรติบัตร และบันทึกภาพประเมินผล
683 นางศุภวรรณ บุญทศ ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ รวมรวบผลการแข่งขัน จัดทำเกียรติบัตร และบันทึกภาพประเมินผล
684 นางสาวรันยา คงอนันต์ทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ รวมรวบผลการแข่งขัน จัดทำเกียรติบัตร และบันทึกภาพประเมินผล
685 นางสาวเจนจิรา ศรีรักษ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ รวมรวบผลการแข่งขัน จัดทำเกียรติบัตร และบันทึกภาพประเมินผล
686 นายสุเทพ ดิเรกโภค ครู รวมรวบผลการแข่งขัน จัดทำเกียรติบัตร และบันทึกภาพประเมินผล
687 นางบำรุง ทัศนา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ รวมรวบผลการแข่งขัน จัดทำเกียรติบัตร และบันทึกภาพประเมินผล
688 นายสุวรรณ ภู่เกลี๊ยะ ครู ฝ่ายประชาสัมพันธ์
689 นายสมใจ เอี่ยมแย้ม ครู ฝ่ายประชาสัมพันธ์
690 นางสาวสิริพร ภานุมาศเมธี ครู ฝ่ายประชาสัมพันธ์
691 นางสาวอุไร อ่องละออ ครู คศ.2 โรงเรียนวัดคลองขวาง ฝ่ายประชาสัมพันธ์
692 นางสาวอุไร อ่องละออ ครู คศ.2 โรงเรียนวัดคลองขวาง ฝ่ายประชาสัมพันธ์
693 นางสาวพูนสุข เลิศไกร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
694 นายสมศักดิ์ เพชรสันทัด ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
695 นายสมยศ วงษ์รักสันติ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายการีม หะรีเมา โทร 086 0155461 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]