สรุปเหรียญรางวัล สพป. นนทบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดไทรใหญ่ 35 14 5 10 54
2 มารีย์วิทยา นนทบุรี 34 11 3 7 48
3 วัดลาดปลาดุก 33 22 11 12 66
4 วัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 32 17 5 8 54
5 ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 31 21 21 12 73
6 วัดผาสุกมณีจักร 30 14 6 4 50
7 ชลประทานวิทยา 26 10 8 4 44
8 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 25 21 10 5 56
9 วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 25 9 9 3 43
10 สุเหร่าเขียว 20 18 12 12 50
11 บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 20 10 5 10 35
12 คลองเกลือ 19 22 8 6 49
13 แก้วอินทร์สุธาอุทิศ 18 7 9 6 34
14 บางบัวทองราษฎร์บำรุง 17 22 6 5 45
15 ชุมชนวัดบางไผ่ 17 13 8 3 38
16 วัดโพธิ์บ้านอ้อย 17 11 6 7 34
17 ชุมชนวัดไทรน้อย 17 9 10 13 36
18 ชุมชนไมตรีอุทิศ 15 15 8 7 38
19 กสิณธร 15 12 7 8 34
20 พิชญศึกษา 15 9 7 7 31
21 บ้านหนองเพรางาย 15 6 2 2 23
22 สุเหร่าปากคลองลำรี 13 15 13 13 41
23 วัดยอดพระพิมล 13 15 1 4 29
24 วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 13 7 4 3 24
25 วัดบ่อ 13 5 5 5 23
26 ชลประทานสงเคราะห์ 12 13 10 13 35
27 สามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 11 11 8 7 30
28 เทพพิทักษ์ 11 10 9 9 30
29 ประสานสามัคคีวิทยา 11 4 1 4 16
30 ดรุณวิทย์ศึกษา 10 17 7 9 34
31 วัดคลองขุนศรี 10 16 4 7 30
32 ชุมชนวัดราษฎร์นิยม 10 15 9 7 34
33 วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 10 15 8 10 33
34 วัดศรีเขตนันทาราม 10 12 11 9 33
35 เทศบาลวัดละหาร 10 7 8 7 25
36 วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 10 7 7 10 24
37 ประเสริฐอิสลาม 10 6 5 5 21
38 สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 9 8 2 2 19
39 พระแม่สกลสงเคราะห์ 8 7 6 8 21
40 วัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 8 4 3 4 15
41 วัดบางพูดใน(นนทวิทยา) 7 7 8 3 22
42 วัดคลองตาคล้าย 7 6 5 4 18
43 ธรรมมิสลาม ท่าอิฐ 7 5 8 6 20
44 ดีมากอุปถัมภ์ 7 2 5 1 14
45 นันทนวรวิทย์ 6 9 16 10 31
46 จิรดา 5 11 10 8 26
47 แสงประทีปรัฐบำรุง 5 9 10 11 24
48 ประชารัฐบำรุง 5 8 9 9 22
49 วัดลำโพ 5 8 5 7 18
50 วัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) 5 8 2 2 15
51 วัดพิกุลเงิน 5 7 1 2 13
52 ผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 5 6 5 7 16
53 วัดพระเงิน(อิสราวิทย์อุปกรณ์) 5 6 1 5 12
54 รุ่งเรืองวิทยา 5 4 13 9 22
55 วัดตาล 5 2 3 4 10
56 มูลนิธิปากเกร็ดวิทยา 4 10 2 7 16
57 วัดกู้ 4 5 5 8 14
58 สุเหร่าลากค้อน 4 5 5 4 14
59 ปิยะฉัตร 4 5 1 0 10
60 วัดเอนกดิษฐาราม 4 4 4 6 12
61 วัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) 4 4 2 1 10
62 วัดกลางเกร็ด 4 3 5 6 12
63 วัดลากค้อน 4 3 3 5 10
64 วัดศาลากุล 4 3 2 4 9
65 สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 4 2 0 0 6
66 วัดโมลี(นันทวิมล) 3 7 3 3 13
67 ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 3 6 7 4 16
68 วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทรานุกูล) 3 5 7 2 15
69 วัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) 3 4 2 4 9
70 วัดอินทร์ 3 2 8 3 13
71 บี เอฟ เอส 3 1 0 1 4
72 เจริญรัฐอุปถัมภ์ 2 11 14 2 27
73 ประถมพฤกษา 2 11 5 5 18
74 แสงประเสริฐ 2 10 8 5 20
75 วัดเสนีวงศ์ 2 10 5 10 17
76 บ้านคลองโต๊ะนุ้ย 2 9 8 6 19
77 วัดเพรางาย 2 8 3 7 13
78 บ้านคลองพระพิมล 2 7 7 7 16
79 บ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) 2 3 4 4 9
80 อนุบาลรุ้งเพชร 2 0 0 2 2
81 วัฒนพฤกษา 2 0 0 0 2
82 กุมุทมาส 1 7 5 2 13
83 วัดสาลีโขภิตาราม 1 6 4 5 11
84 บ้านคลองฝรั่งฯ 1 5 4 2 10
85 พึงรำลึก 1 4 7 6 12
86 สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 1 3 4 12 8
87 สหศึกษาบางบัวทอง 1 3 1 2 5
88 วัดบางบัวทอง 1 2 2 2 5
89 ท่าอิฐศึกษา 1 0 1 1 2
90 วัดเชิงเลน 1 0 1 1 2
91 ตลาดบางคูลัด 1 0 0 0 1
92 อนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 0 8 4 7 12
93 คล้ายสอนศึกษา 0 4 8 8 12
94 บ้านใหม่ 0 2 2 3 4
95 บ้านคลองหนึ่ง 0 2 0 2 2
96 วัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) 0 1 0 2 1
รวม 850 770 541 536 2,697