สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นนทบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดลาดปลาดุก 17 7 8 32 33 22 11 12 66
2 วัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 14 9 3 26 32 17 5 8 54
3 วัดไทรใหญ่ 10 11 6 27 35 14 5 10 54
4 ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 10 10 7 27 31 21 21 12 73
5 วัดผาสุกมณีจักร 10 3 7 20 30 14 6 4 50
6 มารีย์วิทยา นนทบุรี 8 10 6 24 34 11 3 7 48
7 ชลประทานวิทยา 6 11 2 19 26 10 8 4 44
8 สุเหร่าปากคลองลำรี 5 5 5 15 13 15 13 13 41
9 วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 5 5 3 13 13 7 4 3 24
10 ชลประทานสงเคราะห์ 5 4 2 11 12 13 10 13 35
11 ประเสริฐอิสลาม 5 4 0 9 10 6 5 5 21
12 คลองเกลือ 5 3 6 14 19 22 8 6 49
13 วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 5 3 5 13 25 9 9 3 43
14 บ้านหนองเพรางาย 5 2 4 11 15 6 2 2 23
15 บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 5 2 1 8 20 10 5 10 35
16 สุเหร่าเขียว 4 6 6 16 20 18 12 12 50
17 แก้วอินทร์สุธาอุทิศ 4 3 5 12 18 7 9 6 34
18 กสิณธร 3 5 0 8 15 12 7 8 34
19 ชุมชนวัดไทรน้อย 3 4 4 11 17 9 10 13 36
20 พิชญศึกษา 3 3 5 11 15 9 7 7 31
21 ชุมชนวัดบางไผ่ 3 3 3 9 17 13 8 3 38
22 ชุมชนไมตรีอุทิศ 3 3 2 8 15 15 8 7 38
23 วัดโพธิ์บ้านอ้อย 3 2 5 10 17 11 6 7 34
24 วัดคลองขุนศรี 3 1 0 4 10 16 4 7 30
25 วัดบ่อ 3 0 5 8 13 5 5 5 23
26 สามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 2 5 5 12 11 11 8 7 30
27 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 2 5 4 11 25 21 10 5 56
28 วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 2 2 3 7 10 7 7 10 24
29 วัดยอดพระพิมล 2 2 1 5 13 15 1 4 29
30 รุ่งเรืองวิทยา 2 2 1 5 5 4 13 9 22
31 บางบัวทองราษฎร์บำรุง 2 1 1 4 17 22 6 5 45
32 เทศบาลวัดละหาร 2 1 1 4 10 7 8 7 25
33 วัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 2 1 1 4 8 4 3 4 15
34 ประสานสามัคคีวิทยา 2 1 0 3 11 4 1 4 16
35 บ้านคลองโต๊ะนุ้ย 2 0 0 2 2 9 8 6 19
36 วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 1 1 1 3 10 15 8 10 33
37 วัดศรีเขตนันทาราม 1 1 1 3 10 12 11 9 33
38 วัดคลองตาคล้าย 1 1 1 3 7 6 5 4 18
39 วัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) 1 1 1 3 5 8 2 2 15
40 วัดตาล 1 1 0 2 5 2 3 4 10
41 สุเหร่าลากค้อน 1 1 0 2 4 5 5 4 14
42 วัดกลางเกร็ด 1 0 0 1 4 3 5 6 12
43 วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทรานุกูล) 1 0 0 1 3 5 7 2 15
44 แสงประเสริฐ 1 0 0 1 2 10 8 5 20
45 วัดสาลีโขภิตาราม 1 0 0 1 1 6 4 5 11
46 ท่าอิฐศึกษา 1 0 0 1 1 0 1 1 2
47 ชุมชนวัดราษฎร์นิยม 0 4 0 4 10 15 9 7 34
48 วัดพิกุลเงิน 0 2 2 4 5 7 1 2 13
49 สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 0 2 1 3 4 2 0 0 6
50 ผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 0 2 0 2 5 6 5 7 16
51 สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 0 1 3 4 9 8 2 2 19
52 จิรดา 0 1 2 3 5 11 10 8 26
53 วัดเสนีวงศ์ 0 1 2 3 2 10 5 10 17
54 ดรุณวิทย์ศึกษา 0 1 1 2 10 17 7 9 34
55 พระแม่สกลสงเคราะห์ 0 1 1 2 8 7 6 8 21
56 วัดบางพูดใน(นนทวิทยา) 0 1 0 1 7 7 8 3 22
57 นันทนวรวิทย์ 0 1 0 1 6 9 16 10 31
58 วัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) 0 1 0 1 4 4 2 1 10
59 วัดลากค้อน 0 1 0 1 4 3 3 5 10
60 วัดโมลี(นันทวิมล) 0 1 0 1 3 7 3 3 13
61 วัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) 0 1 0 1 3 4 2 4 9
62 วัฒนพฤกษา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
63 แสงประทีปรัฐบำรุง 0 0 4 4 5 9 10 11 24
64 เทพพิทักษ์ 0 0 2 2 11 10 9 9 30
65 มูลนิธิปากเกร็ดวิทยา 0 0 2 2 4 10 2 7 16
66 ธรรมมิสลาม ท่าอิฐ 0 0 1 1 7 5 8 6 20
67 ดีมากอุปถัมภ์ 0 0 1 1 7 2 5 1 14
68 วัดลำโพ 0 0 1 1 5 8 5 7 18
69 วัดกู้ 0 0 1 1 4 5 5 8 14
70 ปิยะฉัตร 0 0 1 1 4 5 1 0 10
71 บี เอฟ เอส 0 0 1 1 3 1 0 1 4
72 บ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) 0 0 1 1 2 3 4 4 9
73 ประชารัฐบำรุง 0 0 0 0 5 8 9 9 22
74 วัดพระเงิน(อิสราวิทย์อุปกรณ์) 0 0 0 0 5 6 1 5 12
75 วัดเอนกดิษฐาราม 0 0 0 0 4 4 4 6 12
76 วัดศาลากุล 0 0 0 0 4 3 2 4 9
77 ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 0 0 0 0 3 6 7 4 16
78 วัดอินทร์ 0 0 0 0 3 2 8 3 13
79 เจริญรัฐอุปถัมภ์ 0 0 0 0 2 11 14 2 27
80 ประถมพฤกษา 0 0 0 0 2 11 5 5 18
81 วัดเพรางาย 0 0 0 0 2 8 3 7 13
82 บ้านคลองพระพิมล 0 0 0 0 2 7 7 7 16
83 อนุบาลรุ้งเพชร 0 0 0 0 2 0 0 2 2
84 กุมุทมาส 0 0 0 0 1 7 5 2 13
85 บ้านคลองฝรั่งฯ 0 0 0 0 1 5 4 2 10
86 พึงรำลึก 0 0 0 0 1 4 7 6 12
87 สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 0 0 0 0 1 3 4 12 8
88 สหศึกษาบางบัวทอง 0 0 0 0 1 3 1 2 5
89 วัดบางบัวทอง 0 0 0 0 1 2 2 2 5
90 วัดเชิงเลน 0 0 0 0 1 0 1 1 2
91 ตลาดบางคูลัด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
92 อนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 0 0 0 0 0 8 4 7 12
93 คล้ายสอนศึกษา 0 0 0 0 0 4 8 8 12
94 บ้านใหม่ 0 0 0 0 0 2 2 3 4
95 บ้านคลองหนึ่ง 0 0 0 0 0 2 0 2 2
96 วัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0 1 0 2 1
รวม 178 167 148 493 850 770 541 536 2,161