สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นนทบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชลประทานสงเคราะห์ 24 14 4 42 44 14 10 13 68
2 วัดลาดปลาดุก 17 7 8 32 33 22 11 12 66
3 วัดไทรใหญ่ 14 11 8 33 41 15 5 10 61
4 วัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 14 9 3 26 32 17 5 8 54
5 ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 11 12 8 31 35 23 21 12 79
6 วัดผาสุกมณีจักร 10 3 7 20 30 14 6 4 50
7 ชุมชนไมตรีอุทิศ 9 5 4 18 25 16 8 7 49
8 มารีย์วิทยา นนทบุรี 8 10 6 24 34 11 3 7 48
9 ชลประทานวิทยา 6 11 2 19 26 10 8 4 44
10 วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 6 5 3 14 14 7 4 3 25
11 วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 6 3 5 14 26 9 9 3 44
12 สุเหร่าเขียว 5 6 6 17 21 18 12 12 51
13 สุเหร่าปากคลองลำรี 5 5 5 15 13 15 13 13 41
14 ประเสริฐอิสลาม 5 4 0 9 10 6 5 5 21
15 คลองเกลือ 5 3 6 14 19 22 8 6 49
16 วัดคลองขุนศรี 5 2 4 11 17 18 4 7 39
17 บ้านหนองเพรางาย 5 2 4 11 15 6 2 2 23
18 บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 5 2 1 8 20 10 5 10 35
19 แก้วอินทร์สุธาอุทิศ 4 3 5 12 18 7 9 6 34
20 กสิณธร 3 5 0 8 15 12 7 8 34
21 ชุมชนวัดไทรน้อย 3 4 4 11 17 9 10 13 36
22 พิชญศึกษา 3 3 5 11 15 9 7 7 31
23 ชุมชนวัดบางไผ่ 3 3 3 9 17 13 8 3 38
24 วัดโพธิ์บ้านอ้อย 3 2 5 10 17 11 6 7 34
25 ดีมากอุปถัมภ์ 3 1 1 5 10 3 5 1 18
26 วัดบ่อ 3 0 5 8 13 5 5 5 23
27 สามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 2 5 5 12 11 11 8 7 30
28 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 2 5 4 11 25 21 10 5 56
29 รุ่งเรืองวิทยา 2 3 1 6 5 5 13 9 23
30 วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 2 2 3 7 10 7 7 10 24
31 วัดยอดพระพิมล 2 2 1 5 13 15 1 4 29
32 วัดกลางเกร็ด 2 2 1 5 8 3 5 6 16
33 บางบัวทองราษฎร์บำรุง 2 1 1 4 17 22 6 5 45
34 วัดศรีเขตนันทาราม 2 1 1 4 11 12 11 9 34
35 เทศบาลวัดละหาร 2 1 1 4 10 7 8 7 25
36 วัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 2 1 1 4 8 4 3 4 15
37 ประสานสามัคคีวิทยา 2 1 0 3 11 4 1 4 16
38 วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทรานุกูล) 2 0 0 2 4 5 7 2 16
39 ตลาดบางคูลัด 2 0 0 2 3 1 0 0 4
40 บ้านคลองโต๊ะนุ้ย 2 0 0 2 2 9 8 6 19
41 วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 1 1 1 3 10 15 8 10 33
42 วัดคลองตาคล้าย 1 1 1 3 8 6 5 4 19
43 วัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) 1 1 1 3 5 8 2 2 15
44 วัดตาล 1 1 0 2 5 2 3 4 10
45 เจริญรัฐอุปถัมภ์ 1 1 0 2 4 11 14 2 29
46 สุเหร่าลากค้อน 1 1 0 2 4 5 5 4 14
47 ประชารัฐบำรุง 1 0 1 2 7 8 9 9 24
48 วัดอินทร์ 1 0 1 2 5 2 8 3 15
49 แสงประเสริฐ 1 0 0 1 2 10 8 5 20
50 วัดสาลีโขภิตาราม 1 0 0 1 1 6 4 5 11
51 ท่าอิฐศึกษา 1 0 0 1 1 0 1 1 2
52 ชุมชนวัดราษฎร์นิยม 0 4 0 4 10 15 9 7 34
53 วัดพิกุลเงิน 0 3 2 5 5 8 1 2 14
54 สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 0 2 1 3 4 2 0 0 6
55 ผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 0 2 0 2 5 6 5 7 16
56 สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 0 1 3 4 9 8 2 2 19
57 จิรดา 0 1 2 3 5 11 10 8 26
58 วัดเสนีวงศ์ 0 1 2 3 2 10 5 10 17
59 ดรุณวิทย์ศึกษา 0 1 1 2 10 17 7 9 34
60 พระแม่สกลสงเคราะห์ 0 1 1 2 8 7 6 8 21
61 วัดบางพูดใน(นนทวิทยา) 0 1 0 1 7 7 8 3 22
62 นันทนวรวิทย์ 0 1 0 1 6 9 16 10 31
63 วัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) 0 1 0 1 4 4 2 1 10
64 วัดลากค้อน 0 1 0 1 4 3 3 5 10
65 วัดโมลี(นันทวิมล) 0 1 0 1 3 7 3 3 13
66 วัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) 0 1 0 1 3 4 2 4 9
67 วัฒนพฤกษา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
68 คล้ายสอนศึกษา 0 1 0 1 1 4 8 8 13
69 แสงประทีปรัฐบำรุง 0 0 4 4 5 9 10 11 24
70 เทพพิทักษ์ 0 0 2 2 11 10 9 9 30
71 มูลนิธิปากเกร็ดวิทยา 0 0 2 2 4 10 2 7 16
72 ธรรมมิสลาม ท่าอิฐ 0 0 1 1 7 5 8 6 20
73 วัดลำโพ 0 0 1 1 5 8 5 7 18
74 วัดกู้ 0 0 1 1 4 5 5 8 14
75 ปิยะฉัตร 0 0 1 1 4 5 1 0 10
76 บี เอฟ เอส 0 0 1 1 3 1 0 1 4
77 บ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) 0 0 1 1 2 3 4 4 9
78 วัดพระเงิน(อิสราวิทย์อุปกรณ์) 0 0 0 0 5 6 1 5 12
79 วัดเอนกดิษฐาราม 0 0 0 0 4 4 4 6 12
80 วัดศาลากุล 0 0 0 0 4 3 2 4 9
81 ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 0 0 0 0 3 6 7 4 16
82 ประถมพฤกษา 0 0 0 0 2 11 5 5 18
83 วัดเพรางาย 0 0 0 0 2 8 3 7 13
84 บ้านคลองพระพิมล 0 0 0 0 2 7 7 7 16
85 อนุบาลรุ้งเพชร 0 0 0 0 2 0 0 2 2
86 กุมุทมาส 0 0 0 0 1 7 5 2 13
87 บ้านคลองฝรั่งฯ 0 0 0 0 1 5 4 2 10
88 พึงรำลึก 0 0 0 0 1 4 7 6 12
89 สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 0 0 0 0 1 3 4 12 8
90 สหศึกษาบางบัวทอง 0 0 0 0 1 3 1 2 5
91 วัดบางบัวทอง 0 0 0 0 1 2 2 2 5
92 วัดเชิงเลน 0 0 0 0 1 0 1 1 2
93 อนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 0 0 0 0 0 8 4 7 12
94 บ้านใหม่ 0 0 0 0 0 2 2 3 4
95 บ้านคลองหนึ่ง 0 0 0 0 0 2 0 2 2
96 วัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0 1 0 2 1
รวม 224 189 162 575 931 781 541 536 2,253