สรุปเหรียญรางวัล สพป. นนทบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชลประทานสงเคราะห์ 44 14 10 13 68
2 วัดไทรใหญ่ 41 15 5 10 61
3 ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 35 23 21 12 79
4 มารีย์วิทยา นนทบุรี 34 11 3 7 48
5 วัดลาดปลาดุก 33 22 11 12 66
6 วัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 32 17 5 8 54
7 วัดผาสุกมณีจักร 30 14 6 4 50
8 ชลประทานวิทยา 26 10 8 4 44
9 วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 26 9 9 3 44
10 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 25 21 10 5 56
11 ชุมชนไมตรีอุทิศ 25 16 8 7 49
12 สุเหร่าเขียว 21 18 12 12 51
13 บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 20 10 5 10 35
14 คลองเกลือ 19 22 8 6 49
15 แก้วอินทร์สุธาอุทิศ 18 7 9 6 34
16 บางบัวทองราษฎร์บำรุง 17 22 6 5 45
17 วัดคลองขุนศรี 17 18 4 7 39
18 ชุมชนวัดบางไผ่ 17 13 8 3 38
19 วัดโพธิ์บ้านอ้อย 17 11 6 7 34
20 ชุมชนวัดไทรน้อย 17 9 10 13 36
21 กสิณธร 15 12 7 8 34
22 พิชญศึกษา 15 9 7 7 31
23 บ้านหนองเพรางาย 15 6 2 2 23
24 วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 14 7 4 3 25
25 สุเหร่าปากคลองลำรี 13 15 13 13 41
26 วัดยอดพระพิมล 13 15 1 4 29
27 วัดบ่อ 13 5 5 5 23
28 วัดศรีเขตนันทาราม 11 12 11 9 34
29 สามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 11 11 8 7 30
30 เทพพิทักษ์ 11 10 9 9 30
31 ประสานสามัคคีวิทยา 11 4 1 4 16
32 ดรุณวิทย์ศึกษา 10 17 7 9 34
33 ชุมชนวัดราษฎร์นิยม 10 15 9 7 34
34 วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 10 15 8 10 33
35 เทศบาลวัดละหาร 10 7 8 7 25
36 วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 10 7 7 10 24
37 ประเสริฐอิสลาม 10 6 5 5 21
38 ดีมากอุปถัมภ์ 10 3 5 1 18
39 สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 9 8 2 2 19
40 พระแม่สกลสงเคราะห์ 8 7 6 8 21
41 วัดคลองตาคล้าย 8 6 5 4 19
42 วัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 8 4 3 4 15
43 วัดกลางเกร็ด 8 3 5 6 16
44 ประชารัฐบำรุง 7 8 9 9 24
45 วัดบางพูดใน(นนทวิทยา) 7 7 8 3 22
46 ธรรมมิสลาม ท่าอิฐ 7 5 8 6 20
47 นันทนวรวิทย์ 6 9 16 10 31
48 จิรดา 5 11 10 8 26
49 แสงประทีปรัฐบำรุง 5 9 10 11 24
50 วัดลำโพ 5 8 5 7 18
51 วัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) 5 8 2 2 15
52 วัดพิกุลเงิน 5 8 1 2 14
53 ผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 5 6 5 7 16
54 วัดพระเงิน(อิสราวิทย์อุปกรณ์) 5 6 1 5 12
55 รุ่งเรืองวิทยา 5 5 13 9 23
56 วัดอินทร์ 5 2 8 3 15
57 วัดตาล 5 2 3 4 10
58 เจริญรัฐอุปถัมภ์ 4 11 14 2 29
59 มูลนิธิปากเกร็ดวิทยา 4 10 2 7 16
60 วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทรานุกูล) 4 5 7 2 16
61 วัดกู้ 4 5 5 8 14
62 สุเหร่าลากค้อน 4 5 5 4 14
63 ปิยะฉัตร 4 5 1 0 10
64 วัดเอนกดิษฐาราม 4 4 4 6 12
65 วัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) 4 4 2 1 10
66 วัดลากค้อน 4 3 3 5 10
67 วัดศาลากุล 4 3 2 4 9
68 สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 4 2 0 0 6
69 วัดโมลี(นันทวิมล) 3 7 3 3 13
70 ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 3 6 7 4 16
71 วัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) 3 4 2 4 9
72 บี เอฟ เอส 3 1 0 1 4
73 ตลาดบางคูลัด 3 1 0 0 4
74 ประถมพฤกษา 2 11 5 5 18
75 แสงประเสริฐ 2 10 8 5 20
76 วัดเสนีวงศ์ 2 10 5 10 17
77 บ้านคลองโต๊ะนุ้ย 2 9 8 6 19
78 วัดเพรางาย 2 8 3 7 13
79 บ้านคลองพระพิมล 2 7 7 7 16
80 บ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) 2 3 4 4 9
81 อนุบาลรุ้งเพชร 2 0 0 2 2
82 วัฒนพฤกษา 2 0 0 0 2
83 กุมุทมาส 1 7 5 2 13
84 วัดสาลีโขภิตาราม 1 6 4 5 11
85 บ้านคลองฝรั่งฯ 1 5 4 2 10
86 คล้ายสอนศึกษา 1 4 8 8 13
87 พึงรำลึก 1 4 7 6 12
88 สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 1 3 4 12 8
89 สหศึกษาบางบัวทอง 1 3 1 2 5
90 วัดบางบัวทอง 1 2 2 2 5
91 ท่าอิฐศึกษา 1 0 1 1 2
92 วัดเชิงเลน 1 0 1 1 2
93 อนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 0 8 4 7 12
94 บ้านใหม่ 0 2 2 3 4
95 บ้านคลองหนึ่ง 0 2 0 2 2
96 วัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) 0 1 0 2 1
รวม 931 781 541 536 2,253