สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นนทบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ระหว่างวันที่ 24-27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  มุกดา
 
1. นางสาวอรุณ  มีสัตย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกสิณธร 1. เด็กหญิงสิริกร  สุภาวุฒิ
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ขำดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนันทนวรวิทย์ 1. เด็กหญิงวีรนัฐ  วรวัฒน์วิจิตร
 
1. นางพรรณี  อินทร์กรด
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กหญิงอภิญญา  สงหลำ
 
1. นางประไพวรรณ  กระจ่างมนตรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กิตติธรกุล
 
1. นางสุวรรณี  บุนนาค
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดพระเงิน(อิสราวิทย์อุปกรณ์) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวดวงกมล  กาญจนกุลดิษฐ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงอชิตา  พิมพา
 
1. นางศรัญญา  เหมือนจันทร์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดเชิงเลน 1. เด็กหญิงดาราณี  มะหะหมัด
 
1. นางลำดวน  แก้วคำกอง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 1. เด็กหญิงนัฐชา  บุญพรม
 
1. นางสาวศิริรักษ์  วัลมาลี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กหญิงนฤพร  ถาวรอภิชาติ
 
1. นางสาวอรพินท์  บุตรงาม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  เผ่าชู
 
1. นางปรรัตน์  ตุ่มทอง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีปัญญากร
 
1. นางเบญจลักษณ์  อดใจ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 1. เด็กหญิงนันทิชา  นิ่มนวล
 
1. นางวรรณา  นรารัตน์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนเทพพิทักษ์ 1. เด็กหญิงอณิศา  พานทอง
 
1. นางรัตนกุล  บำรุงลาภ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงชยานิษฐ์  ศศินวรกุล
 
1. นางอภิญญา  นิลวรรณ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 77 เงิน 16 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มะลา
 
1. นางสุมาลัย  สุราทิพย์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 77 เงิน 16 โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม 1. เด็กชายปรีติ  ภูมิฐาน
 
1. นางจรัตน์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 77 เงิน 16 โรงเรียนวัดลำโพ 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ทองด้วง
 
1. นางกัลยา  ทำบุญ
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 76 เงิน 19 โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา 1. เด็กหญิงปาริชาต  เมืองสุวรรณ
 
1. นางสาวมาลา  บุญจรัญ
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 76 เงิน 19 โรงเรียนจิรดา 1. เด็กหญิงพริมรตา  ทิพพะรักษ์
 
1. นายบุญเกิด  คำสาร
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 75 เงิน 21 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายสิทธิชัย  สัมฤทธิ์
 
1. นางสาวกัญยรัตน์  ผาแดง
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 75 เงิน 21 โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กชายเตชัส  นุ่มนิ่ม
 
1. นางสาวนิภาพร  ทองมั่น
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 74 เงิน 23 โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทรานุกูล) 1. เด็กหญิงชลณิชา  ภู่ขำ
 
1. นางสาววิลัยวรรณ์  สีสาวัน
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 73 เงิน 24 โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน 1. เด็กหญิงแพรไหม  ลอมาเละ
 
1. นางสาวแสงหล้า  สรรพช่าง
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 73 เงิน 24 โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย 1. เด็กหญิงฟาติมะห์  ลามอ
 
1. นางเกล็ดแก้ว  ศรีนวลดี
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 73 เงิน 24 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  พนัสดิษฐ์
 
1. นางศุภรัตน์  ศรีสนิท
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 72 เงิน 27 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 1. เด็กชายชาญชัย   ฟาดสูงเนิน
 
1. นางพิศสวาท   เสมาขันธ์
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 72 เงิน 27 โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 1. เด็กหญิงมาริสา  แซ่ตัน
 
1. นางนภพร  อัมพรจรัส
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 72 เงิน 27 โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง 1. เด็กหญิงสิริรัตน์   ผุสสระ
 
1. นายปกรณ์พศ   โสกูล
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 71 เงิน 30 โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงสิริภัทร  ธงทอง
 
1. นางสาววารีรัตน์  สุนารี
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 71 เงิน 30 โรงเรียนวัดพิกุลเงิน 1. เด็กหญิงวิยะดา  แย้มทรัพย์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ฟักป้อม
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 71 เงิน 30 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 1. เด็กหญิงวรวลัญช์  คำภีร์
 
1. นางวาสนา  สนไชย
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 70 เงิน 33 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงพิชญาภัค   หาญชัยภูมิ
 
1. นางสาวลำเพย  ทินสมุทร
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 70 เงิน 33 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กชายเมธา  กุลนาพันธ์
 
1. นางอรวรรณ  เชาวนปรีชา
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 35 โรงเรียนพึงรำลึก 1. เด็กหญิงสโรชา  ตางระแม
 
1. นางสาวนมิตตรา  วันแอเลาะ
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กหญิงถีรนา  ถีระแก้ว
 
1. นางสาวอรอุมา  สายชนะ
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 36 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายปัญญาเลิศ  หลวงสาร
 
1. นางดวงเนตร  ทองคำชุม
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) 1. เด็กหญิงสิรารัตน์  จำปาศิริ
 
1. นางชนัญญา  แก้วเก็บ
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดลากค้อน 1. เด็กหญิงอ่อนละมุน  กลมแป้น
 
1. นายภควัตต์  บวรนุวัฒน์
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 40 โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ 1. เด็กหญิงรสรินทร์  ขำธานี
 
1. นางอนัญญา  วันแอเลาะ
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 41 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงรัตนาภร  ภูมิราช
 
1. นางสาววีณา  อ่อนเรือง
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 41 โรงเรียนประถมพฤกษา 1. เด็กหญิงพิมพ์ดาว  กลิ่นเทียน
 
1. นางรัชนี  อ่อนชื่น
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 43 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กหญิงนันทนัช  คำแหง
 
1. Missสุพัตรา  สุวรรณปิณฑะ
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 44 โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 1. เด็กชายวิกรรัตน์  บุญชัย
 
1. นายสมจิตร  คำดี
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 44 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงบุษฎี  อินทร์น้อย
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  รุ่งศรี
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กหญิงเพียงดาว  อุ่นทิม
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ทองผิว
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 44 โรงเรียนวัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายสิริพงศ์  เมืองที่รัก
 
1. นางพบสิริ  อุ่นเอม
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 48 โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 1. เด็กหญิงธนัญชนก  ชูสังข์
 
1. นางสมนึก  ดิเรกศรี
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 48 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กหญิงพันธ์ชนก  แจ้งคำขำ
 
1. นางบวรนันท์  ภู่อินทร์
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 48 โรงเรียนวัดบ่อ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  อำไพลาภสุข
 
1. นางปัทมา  กรรณิการ์
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 51 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กหญิงอมลรดา  ทองจันทร์มูล
 
1. นางสาวสิริพร  ภาณุมาศเมธี
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 51 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงปริตตา  คนตรง
 
1. นางรัตนา  เมฆขาว
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 51 โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงณัฐชา  เอี่ยมท้วม
 
1. นางประภาศิริ  ธนะศักดินันท์
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 51 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 1. เด็กหญิงภาพิมล  ภักสงศรี
 
1. นายสุรชัย  เจริญวัย
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 51 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  แก่นไทย
 
1. นางสาวรวงทอง  ใจแสวง
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 56 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 1. เด็กหญิงฌิชา  พงษ์เกษม
 
1. นางสลวยรัตน์  ถาวรกันต์
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 56 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ฟักหอม
 
1. นางเบ็ญจา  จิตรขวัญ
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 56 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงอรรฐิศา  รัตนประยูร
 
1. นางอรปรียา  นันตะสุข
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 56 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 1. เด็กชายสุกฤษฎิ์  สิงห์สูงเนิน
 
1. นางรัชนี  หลายรัตน์
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 56 โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 1. เด็กหญิงสุภาพร  สอนรอด
 
1. นางสุวรรณา  ศิริบรรรจง
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 56 โรงเรียนแสงประเสริฐ 1. เด็กหญิงชลิตา  มูซอ
 
1. นางสาวดวงดาว  กิ่งพาน
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 56 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 1. เด็กชายรุ่งสุริยา  ธรรมธีรภัทร
 
1. นางสาวอภิญญา  วงศ์จอม
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 56 โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุภิชชา  มณีโคตร
 
1. นางจิดาภา  เงาแสงทิพย์
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  แฝงกาย
 
1. นางพัชนี  สุวรรณปราโมทย์
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงเอเซีย  นวนพิจิตร
 
1. นางบุญศิริ  บุญเจริญ
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนกุมุทมาส 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คำชู
 
1. นางปนัดดา  ใช้ฮวดเจริญ
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา 1. เด็กหญิงรวิภา  ญาติดอน
 
1. นางณิชาภา  ยังสว่าง
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กชายศิวกร  ปั้นพุ่มโพธิ์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ชูชาญ
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงเกวลี  เริงโพธิ์
 
1. นางสุมามาลย์   คลังนุช
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงอำพร  ศรีทอง
 
1. นางอรปรียา  นันตะสุข
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกู้ 1. เด็กหญิงสิรินรี  ประทีป ณ ถลาง
 
1. นางสาวนภาพร  ปินตารักษ์
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงถนอมขวัญ  ปรีีชานุกูล
 
1. นางสาวขนิษฐา  เกตุกราย
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บารมี
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  รุ่งศรี
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กชายพีรณัฐ  เจียรจินดารัตน์
 
1. นางลัดดา  เปรมครุฑ
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ 1. เด็กชายกฤษนัส  เหล็กดี
 
1. นางสาววรรณิภา  สวนดี
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพพิทักษ์ 1. เด็กหญิงพิรุฬห์พรรณ  เกตุสุวรรณ
 
1. นางรัตนกุล  บำรุงลาภ
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กหญิงณัฐรียา  ลือชัย
 
1. Missประภัสสร  บัวระพันธ์
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิงกมลภรณ์  น่วมแหว๋ว
 
1. นางพัชริน  ขุนจิตต์
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา) 1. เด็กหญิงณัฐวศา  สายด้วง
 
1. นางสาวอุ่นศรี  อยู่อ้อน
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กหญิงนิชนันท์  อาลัยลักษณ์
 
1. นางวรรณี  สุประดิษฐ์ศักดิ์
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 1. เด็กหญิงลวิตา  วาสนาดี
 
1. นางสาวปาณชา  มัยตรีเดช
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กหญิงทองสุข  จั่นเพ็ชร์
 
1. นางรสมล  ล่องอำไพ
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนปิยะฉัตร 1. เด็กหญิงบุณยาพร  จิตธัญญา
 
1. นางจิตนิภา  เกตุเผือก
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 85 ทอง 17 โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา 1. เด็กหญิงสานใจ  แก้วกล้า
 
1. นางสาววิไล  วันดี
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 85 ทอง 17 โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา 1. เด็กหญิงปิยภรณ์  อรรคเศรษฐัง
 
1. นางประหยัด  พุกมนต์
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 85 ทอง 17 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงอนันดา  มัยยามัด
 
1. นางสุภารัตน์  หนูหน่าย
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 84 ทอง 20 โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงปรารถนา  มณี
 
1. นางมาลัย  เหล่าประเสริฐ
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 82 ทอง 21 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  หมื่นกล้า
 
1. นางจุฑาทิพ  เลยะกุล
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 82 ทอง 21 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงกัญชลิกา  มะลา
 
1. นางสาวศิริรัตน์  บังจันทร์
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 81 ทอง 23 โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม 1. เด็กหญิงวิยะดา  เหมือนบางซื่อ
 
1. นางสาวเรณู  ขำเลิศ
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 80 ทอง 24 โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) 1. เด็กหญิงสมฤทัย  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นางทัณฑิกา  เหมือนสะอาด
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 80 ทอง 24 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงช่อลดา  น้อยมลิวรรณ
 
1. นางกิตติยา  ดอกคำ
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 80 ทอง 24 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงจีราภา  ศรีเกษสุข
 
1. นางจำรูญศรี  ประเสริฐนู
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 80 ทอง 24 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายเปรม  ผลิตผลการพิมพ์
 
1. นางสาวสุพัฒน์ศรี  ครุฑไทย
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 80 ทอง 24 โรงเรียนวัดลำโพ 1. เด็กหญิงพานทอง  คงพนัส
 
1. นางภรณี  การะนุต
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 80 ทอง 24 โรงเรียนวัดบ่อ 1. เด็กหญิงภิญญดา  วงษ์พล
 
1. นางปัทมา  กรรณิการ์
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 80 ทอง 24 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ 1. เด็กหญิงจินตณา  สิทธิโชคศิริ
 
1. นางประภาพรรณ  มะลีมาน
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 79 เงิน 31 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 1. เด็กหญิงปรินดา  บุญยม
 
1. นางสุนิสา  มาลามาน
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 79 เงิน 31 โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์   สะสาน
 
1. นางมณีจันทร์  เจริญกุล
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 79 เงิน 31 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 1. เด็กหญิงสุนทรี  จันทร์แก้ว
 
1. นางสมบูรณ์  ผดุงล้อม
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 79 เงิน 31 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  วิริยะบุศย์
 
1. นางศิริวรรณ  กรัตสุวรรณ
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 78 เงิน 35 โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กหญิงวรสิริ  เทียนทอง
 
1. นางสุวรรณี  บุนนาค
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 78 เงิน 35 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กชายสุรสิทธิ์  อู่ทอง
 
1. นางสาวปราณี  พันธุ์แตง
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 77 เงิน 37 โรงเรียนจิรดา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สายบัว
 
1. นางสาวพนมรุ้ง  กลมค้างพูล
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 77 เงิน 37 โรงเรียนประถมพฤกษา 1. เด็กชายกิจธวุฒิ  สันติรัตนพงษ์
 
1. นางรัชนี  อ่อนชื่น
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 76 เงิน 39 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 1. เด็กหญิงซีรีน  จันทร์แฉ่ง
 
1. นางสาวศุภนุช  เจียมวงษ์
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 76 เงิน 39 โรงเรียนวัดพระเงิน(อิสราวิทย์อุปกรณ์) 1. เด็กหญิงส้ม  ยาจีน
 
1. นางวัลลา  คงธรรม
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 75 เงิน 41 โรงเรียนวัดบางบัวทอง 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  แสนใส
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  ใบแบน
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 75 เงิน 41 โรงเรียนบ้านคลองหนึ่ง 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  ศรีภักดี
 
1. นางสาวณัฏฐ์กานดา  ทรัพย์แก้ว
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 75 เงิน 41 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กหญิงกัญญาดา  นาทอง
 
1. นางชบา  เผ่าภิญโญ
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 74 เงิน 44 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กหญิงวรัญญา  ดีสาระ
 
1. นางอัญชลี  พาสิงห์สี
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 74 เงิน 44 โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วิเศษ
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  โพธิ์ศรี
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 74 เงิน 44 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงวิรินดา  เชื้อชาติ
 
1. นางสาวสุมิตรา  บินทสูตร
 
114 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 72 เงิน 47 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1. เด็กชายพรรษิษฐ์  ตันติสิทธิ์ติกุล
 
1. นางพัชนี  สุวรรณปราโมทย์
 
115 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 72 เงิน 47 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 1. เด็กหญิงนัยน์เนตร  จั้นเพชร
 
1. นางสาวธีราวัลย์  ลาวัณย์ทวีป
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 72 เงิน 47 โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย 1. เด็กหญิงญันนะห์  มิตรสมาน
 
1. นางเกล็ดแก้ว  ศรีนวลดี
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 72 เงิน 47 โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 1. เด็กหญิงศิรินญา  เอี่ยมใหญ่
 
1. นางธีรวรรณ  มะโนกิจ
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 71 เงิน 51 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงทิพย์ธิวา  เฉยทิพย์
 
1. นางสาวกานดา  อินสตุล
 
119 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 71 เงิน 51 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สุขหลวง
 
1. นางเบญจลักษณ์  อดใจ
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 70 เงิน 53 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 1. เด็กหญิงกนกพร  ผ่องทอง
 
1. นางพเยาว์  พันอินากูล
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 54 โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 1. เด็กหญิงชญานันท์  นนทอ
 
1. นางสาวยอดรัก  บุญญานุประภาส
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 55 โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 1. เด็กหญิงจรุงทิพย์  บุษยากร
 
1. นางวรนุช  แสงวิจิตร
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 55 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 1. เด็กหญิงสุณิศา  สวนไผ่
 
1. นางสาวปิยฉัตร  เวียงสงค์
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 57 โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  วีระบุตร
 
1. นายประดิษฐ์  ประทุมวัลย์
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 57 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กหญิงเย็นฤดี  สุระพี
 
1. นางกวิตาภรณ์  อติชาติเกษมกุล
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 59 โรงเรียนพึงรำลึก 1. เด็กหญิงวณิชยา  นุชอารีย์
 
1. นางสาวปิยะนุช  ปูเต๊ะ
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดลากค้อน 1. เด็กหญิงวันดี  มากยิ่ง
 
1. นายดุษดี  จำเริญศักดิ์ศรี
 
128 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทรานุกูล) 1. เด็กหญิงเดือนฉาย  อิศรเสนา ณ อยุธยา
 
1. นางกัลยา  จุลเดชะ
 
129 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงโสภิดา  ประกูน
 
1. นางจุฑามาศ  ไทยสุชาติ
 
130 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กหญิงสุภัสสร  เชื้อผู้ดี
 
1. นางเนิ่น  จตุพศ
 
131 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนกสิณธร 1. เด็กหญิงลดามณี  ทิพย์สิงห์
 
1. นายรณฤทธิ์  โพธิคม
 
132 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ประสพสิน
 
1. นางสาววารีรัตน์  สุนารี
 
133 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนกุมุทมาส 1. เด็กชายจิรายุ  คำด้า
 
1. นางสุชนัน  ขุนพิทักษ์
 
134 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 1. เด็กหญิงสุทธิดา  แว่นสอน
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ใจก้อนแก้ว
 
135 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายฐนพัฒน์  บุญชู
 
1. นางกัญญาวีร์  ขอสกุลไพศาล
 
136 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงอัสมา  ฉิมวิเศษ
 
1. นางฉวีวรรณ  จันทนาม
 
137 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงซัลฟา  อาจหาญ
 
1. นางสาวสมทรง  ภู่ประเสริฐ
 
138 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงวิดารัตน์  ยอดนิล
 
1. นางเอื้อมพร  เบ็ญนา
 
139 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 4 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงนิชา  คนตรง
 
1. นางเย็นจิตร  ศรีราม
 
140 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีอำไพ
 
1. นางสาวปิ่นเพชร  สุวรรณโภคัย
 
141 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กหญิงพิม  คำหงส์
 
1. นางรสมล  ล่องอำไพ
 
142 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 1. เด็กชายธนกฤต  อาจหาญ
 
1. นางสุนิสา  มาลามาน
 
143 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 55.5 เข้าร่วม 8 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. นางสาวจุฑารัตน์  แก้วแสนขัน
 
1. นางสุพัฒนา  ศรีสุวรรณ์
 
144 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 55.5 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  ปานกล่ำ
 
1. นางสาวนิตยา  สาริกูล
 
145 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 10 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ศรีเพชร
 
1. นายคนิษฐ์  ทองแจ่ม
 
146 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 43.5 เข้าร่วม 11 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กชายอัฌนาวิน  การีม
 
1. นางกัลยา  พรหมเดช
 
147 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 1. เด็กหญิงอริษฐ์  แจ่มพัฒน์
 
1. นางนพภาภรณ์  ฉัตรฉลวย
 
148 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กหญิงอัญชิสา  มีนวล
 
1. นางสาวสุปรียา  จิตต์บรรเทา
 
149 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กชายวรภพ  หวายเด
 
1. นางวรรณิดา  โกมุทสกุณี
 
150 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 83 ทอง 4 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงพีรญาฌ์  สำลีม่วง
 
1. นางรติยา  ปุ่นอุดม
 
151 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 83 ทอง 4 โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ 1. เด็กหญิงรุสลี  เรืองปราชญ์
 
1. นางรวีวรรณ  เบ็ญซาอิด
 
152 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 83 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กหญิงภัทรสร  จันตัน
 
1. นางวัลภา  เอี่ยมสุขแสง
 
153 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงวรรณภรณ์  ศรีไพรินท์
 
1. นางศุภรัตน์  ศรีสนิท
 
154 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 82 ทอง 7 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1. เด็กหญิงสุธินี  หาญคำภา
 
1. นางพัชนี  สุวรรณปราโมทย์
 
155 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 81 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ภู่ขำ
 
1. นางสมพร  วสุวัต
 
156 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 81 ทอง 9 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงภคนันท์  คฤหบดี
 
1. นางสายทอง  พวงร้อย
2. นางสายทอง  พวงร้อย
 
157 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 80 ทอง 11 โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงชุติมา  เนตรขำ
 
1. นางประภาศิริ  ธนะศักดินันท์
 
158 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 79 เงิน 12 โรงเรียนเทพพิทักษ์ 1. เด็กหญิงสฎาพร  บุญจันทร์
 
1. นางรัตนกุล  บำรุงลาภ
 
159 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 78 เงิน 13 โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงพรรณหนึ่งทิวา  ปรีดีขนิษฐ์
 
1. นางอัมพรพรรณ  รักษพรรณ์
 
160 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 77 เงิน 14 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงเมย์รัตนา  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวณัฐสรัญ  ตาเรือนสอน
 
161 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 77 เงิน 14 โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กหญิงจิตตดา  อาชีวเกษตรกร
 
1. นางลัดดา  เปรมครุฑ
 
162 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 77 เงิน 14 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กชายนวพล  สายะเสวี
 
1. นางศรีลักษณ์  พรหมด้าว
 
163 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 77 เงิน 14 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กหญิงจันธิมา  เขียวมา
 
1. นางบุษยรัตน์  ตรีสัตย์
 
164 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76 เงิน 18 โรงเรียนวัดพระเงิน(อิสราวิทย์อุปกรณ์) 1. เด็กหญิงกิมสร  อ้วน
 
1. นางสาวดวงกมล  กาญจนกุลดิษฐ
 
165 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75 เงิน 19 โรงเรียนกสิณธร 1. เด็กหญิงศิศิรา  สุกทน
 
1. นางสมพร  เวียงอินทร์
 
166 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75 เงิน 19 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงลภัสรดา  ซ้ายบรรณ
 
1. นางแพทอง  เมืองดิษฐ์
 
167 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75 เงิน 19 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 1. เด็กหญิงเอวิตรา  ยศเตา
 
1. นางสาวศิริรักษ์  วัลมาลี
 
168 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74 เงิน 22 โรงเรียนวัดพิกุลเงิน 1. เด็กหญิงศันสนีย์  สังข์ภิญโญ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ฟักป้อม
 
169 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74 เงิน 22 โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงส้มโอ  จะพือ
 
1. นางสาวศรีวิจิตร  เกิดวัน
 
170 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73 เงิน 24 โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสชนก  ทองแม้น
 
1. นางณิชาภา  ยังสว่าง
 
171 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73 เงิน 24 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กหญิงกำไร  เงินงาม
 
1. นางสาวอรุณ  มีสัตย์
 
172 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73 เงิน 24 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงพิชญาภัค  หาญชัยภูมิ
 
1. นางสาวลำเพย  ทินสมุทร
 
173 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 72 เงิน 27 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  จิตต์ภิรมย์
 
1. นางสาวกัญยรัตน์  ผาแดง
 
174 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 71 เงิน 28 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กหญิงเพ็ญธิดา  ชาวเรือหัก
 
1. นางสาวอรอุมา  สายชนะ
 
175 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 70 เงิน 29 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ 1. เด็กหญิงณปภา  แก้วช่วย
 
1. นางพรรณี  อินทร์กรด
 
176 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 30 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงเจนนิสา  โดรีนดิ๊กแมน
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ฐานังขะโน
 
177 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 30 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กชายอธิชาติ  ทองมี
 
1. นางสุรีย์  แสงสว่าง
 
178 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 32 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงกันติมา  แสงอรุณ
 
1. นางสุมาลัย  สุราทิพย์
 
179 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย 1. เด็กหญิงอุมากร  ลาท่าทราย
 
1. นางเกล็ดแก้ว  ศรีนวลดี
 
180 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 32 โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน 1. เด็กหญิงปณิตา  น้อยปลา
 
1. นางสาวแสงหล้า  สรรพช่าง
 
181 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 32 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เม่นคล้าย
 
1. นางสลวยรัตน์  ถาวรกันต์
 
182 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 32 โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงโรมณรินทร์  นิมา
 
1. นางศรัญญา  เหมือนจันทร์
 
183 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 37 โรงเรียนวัดบ่อ 1. เด็กหญิงศรัญญา  แนวประเสริฐ
 
1. นางประไพ  ภิญญะโพธิ์
 
184 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 38 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ 1. เด็กชายปรัชญา  บาดใบหนู
 
1. นายอึ่งชัย  ดวงจันทร์
 
185 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 38 โรงเรียนพึงรำลึก 1. เด็กหญิงนจี  ราบเรียบ
 
1. นางสาวนมิตตรา  วันแอเลาะ
 
186 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 40 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกฤตยา  ประยูร
 
1. นางสาวอรุณศรี  ยิ้มแย้ม
 
187 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 40 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงปาริชาติ  จันทร์ชู
 
1. นางสาววีณา  อ่อนเรือง
 
188 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 42 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  เกตุวงษ์สา
 
1. นางสาวสิริพร  ภาณุมาศเมธี
 
189 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 42 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ประกอบสาย
 
1. นางพิศสวาท   เสมาขันธ์
 
190 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 42 โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทองขาว
 
1. นางสาวมาลา  บุญจรัญ
 
191 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 42 โรงเรียนจิรดา 1. เด็กหญิงนัชชา  อารักษ์คุณากร
 
1. นายบุญเกิด  คำสาร
 
192 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 42 โรงเรียนวัดอินทร์ 1. เด็กหญิงมุกมณี  พุฒินิล
 
1. นายณัฐวุฒิ  เบ็ญจา
 
193 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 47 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงนุชนารถ  เลี่ยมอยู่
 
1. นางสมจิตร  สุขโข
 
194 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 48 โรงเรียนประถมพฤกษา 1. เด็กหญิงธีราพร  คำเจริญ
 
1. นางรัชนี  อ่อนชื่น
 
195 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 49 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กหญิงอัยรดา  มะหะหมัด
 
1. นางอัจฉรา  ชื่นชุ่มทรัพย์
 
196 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 50 โรงเรียนวัดกู้ 1. เด็กหญิงณันธิชา  เชาว์ไว
 
1. นางสาวสุคลธรณ์  สัตย์ซื่อ
 
197 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 51 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กชายสพลดนัย  กลิ่นเย็น
 
1. นางสาวอรพินท์  บุตรงาม
 
198 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 52 โรงเรียนวัดลากค้อน 1. เด็กชายนครินทร์  พิบูลชยากาศ
 
1. นายภควัตต์  บวรนุวัฒน์
 
199 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 53 โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 1. เด็กชายบุญอุ้ม  พ่วงขวัญ
 
1. นายสมจิตร  คำดี
 
200 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 39 เข้าร่วม 54 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 1. เด็กชายมารวย  แก้วกระแสน
 
1. นายสุรชัย  เจริญวัย
 
201 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชุดไธสง
 
1. นางจารุวรรณ  กันตรง
 
202 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  วรณิวัฒนา
 
1. นางณิฐากร  อิ่มสะอาด
 
203 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม 1. เด็กหญิงพุทธธิดา  เกียผึ้ง
 
1. นางจรัตน์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
204 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 1. เด็กชายพรชัย  จิตต์เอื้อ
 
1. นางสมนึก  ดิเรกศรี
 
205 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 1. เด็กหญิงหทัยทิพย์  ศุภเลิศ
 
1. นางวรรณา  นรารัตน์
 
206 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงภัทรภร  คัมภีรภาพ
 
1. นางแพทอง  เมืองดิษฐ์
 
207 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) 1. เด็กหญิงปลายนภา  นาสูงเนิน
 
1. นางกัลยา  พรพระแก้ว
 
208 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เล็กทับ
 
1. นางจำรูญศรี  ประเสริฐนู
 
209 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ่อ 1. เด็กหญิงโชติกา  บางจริง
 
1. นางสาวถนอม  สมทรัพย์
 
210 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจิรดา 1. เด็กหญิงวรวลัญช์  โพธิ์จันทร์
 
1. นางสาวพนมรุ้ง  กลมค้างพูล
 
211 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1. เด็กหญิงภูษชญา  อุ่นเรือน
 
1. นางพัชนี  สุวรรณปราโมทย์
 
212 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา 1. เด็กหญิงปนัสยา  เรืองศรี
 
1. นางสาววิไล  วันดี
 
213 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงสุนิชา  แจ้งเกิด
 
1. นางศิริวิมล  นามศรี
 
214 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  มัฎฐาพันธ์
 
1. นางสาวสุปรียา  จิตต์บรรเทา
 
215 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 1. เด็กหญิงพรนิภา  กลัดโพธิ์
 
1. นางสุกัญญา  คล้ายแพร
 
216 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  สันติวงศ์งาม
 
1. นางอัญชลี  พาสิงห์สี
 
217 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 79 เงิน 12 โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สายสีแก้ว
 
1. นางสุณัฏฐณีร์  เตจาคำ
 
218 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 79 เงิน 12 โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา 1. เด็กหญิงสรัลชนา  บุญประกอบ
 
1. นางประหยัด  พุกมนต์
 
219 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 78 เงิน 14 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงศลีวรรณ  อัศวนพเกียรติ
 
1. นางศิริวรรณ  กรัตสุวรรณ
 
220 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 78 เงิน 14 โรงเรียนพึงรำลึก 1. เด็กชายอติภัทร  อุหมัด
 
1. นางสาวปิยะนุช  ปูเต๊ะ
 
221 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 78 เงิน 14 โรงเรียนวัดลากค้อน 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เกิดผล
 
1. นายดุษดี  จำเริญศักดิ์ศรี
 
222 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77 เงิน 17 โรงเรียนประถมพฤกษา 1. เด็กหญิงโกลัญญา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางรัชนี  อ่อนชื่น
 
223 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77 เงิน 17 โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน 1. เด็กหญิงชลิดา  โต๊ะเถื่อน
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  โพธิ์ศรี
 
224 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77 เงิน 17 โรงเรียนปิยะฉัตร 1. เด็กชายพงศ์ภรณ์  ศรีพัฒน์
 
1. นางพินทอง  ดำรงวงค์คำพวง
 
225 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77 เงิน 17 โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ 1. เด็กหญิงเจติยา  มิงสะเมาะ
 
1. นางสาววรรณิภา  สวนดี
 
226 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76 เงิน 21 โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แป้นบูชา
 
1. นางมาลัย  เหล่าประเสริฐ
 
227 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76 เงิน 21 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ 1. เด็กหญิงสุธิดา  หลอดทอง
 
1. นางประภาพรรณ  มะลีมาน
 
228 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76 เงิน 21 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สมตน
 
1. นางสมบูรณ์  ผดุงล้อม
 
229 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 24 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงนภัสรา  เถาถวิล
 
1. นางสุรีย์  แสงสว่าง
 
230 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74 เงิน 25 โรงเรียนเทพพิทักษ์ 1. เด็กชายชนกพัฒน์  ภู่นอก
 
1. นางรัตนกุล  บำรุงลาภ
 
231 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74 เงิน 25 โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม 1. เด็กหญิงแสง  ตาแวน
 
1. นางเรณู  ขำเลิศ
 
232 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74 เงิน 25 โรงเรียนกุมุทมาส 1. เด็กชายธีรดนย์  สุริยนต์
 
1. นางสุชนัน  ขุนพิทักษ์
 
233 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74 เงิน 25 โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กหญิงสุพิชฌาน์  จันทร์เอี่ยม
 
1. นางลัดดา  เปรมครุฑ
 
234 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74 เงิน 25 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กชายวิราศิณี  แพทย์รอบรู้
 
1. นางรัชนี  วรฤทธานนท์
 
235 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 73 เงิน 30 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงวราพร  สุไลมาน
 
1. นางสุภารัตน์  หนูหน่าย
 
236 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 73 เงิน 30 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงอมิตา  รอดเรือง
 
1. นางสาวสุพัฒน์ศรี  ครุฑไทย
 
237 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 73 เงิน 30 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิงจิตติมา  มัศยานันท์
 
1. นางศิริวรรณ  อาจหยุด
 
238 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 72 เงิน 33 โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) 1. เด็กหญิงปิยะภัทร  ภิรมย์คช
 
1. นางทัณฑิกา  เหมือนสะอาด
 
239 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 72 เงิน 33 โรงเรียนวัดกู้ 1. เด็กหญิงธิญาดา  ข่าขันมะลี
 
1. นางสาวนภาพร  ปินตารักษ์
 
240 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 72 เงิน 33 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 1. เด็กชายมูร็อด  สืบนุช
 
1. นางสาวธีราวัลย์  ลาวัณย์ทวีป
 
241 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 71 เงิน 36 โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 1. เด็กหญิงวิชญาดา  พรมบุตร
 
1. นางวรนุช  แสงวิจิตร
 
242 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 71 เงิน 36 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 1. เด็กหญิงพิโชบล  ยาดี
 
1. นางสาวปิยฉัตร  เวียงสงค์
 
243 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 71 เงิน 36 โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงปทิตตา  แสงสาง
 
1. นางสาวขนิษฐา  เกตุกราย
 
244 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 39 โรงเรียนวัดพระเงิน(อิสราวิทย์อุปกรณ์) 1. เด็กหญิงสุภาพร  พลไกร
 
1. นางวัลลา  คงธรรม
 
245 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 39 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 1. เด็กหญิงสายอักษร  เจริญมิน
 
1. นางสาวปาณชา  มัยตรีเดช
 
246 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 39 โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  พิเลิศรัม
 
1. นางมณีจันทร์  เจริญกุล
 
247 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 39 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  แสนจ้ำ
 
1. นางกวิตาภรณ์  อติชาติเกษมกุล
 
248 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 43 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 1. เด็กชายจีรพงษ์  พูนน้อย
 
1. นางพเยาว์  พันอินากูล
 
249 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 43 โรงเรียนกสิณธร 1. เด็กชายปรีชาพล  ฤดีอเนกสิน
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  ยวนเมือง
 
250 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 43 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงอริศรา  คงเสือ
 
1. นางจุฑาทิพ  เลยะกุล
 
251 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 46 โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 1. เด็กหญิงมลธิชา  ฉ่ำเกิด
 
1. นางธีรวรรณ  มะโนกิจ
 
252 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 46 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงเปรมฤดี  นาคงาม
 
1. นางสุมามาลย์   คลังนุช
 
253 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 48 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงชลธิชา  สวัสดี
 
1. นางสาวกานดา  อินสตุล
 
254 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 48 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กหญิงบุษราคัม  โคตะสิน
 
1. นางวันเพ็ญ  วรพันธ์
 
255 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 48 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 1. เด็กหญิงวริญดา  แสงศรี
 
1. นางสุนิสา  มาลามาน
 
256 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 51 โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย 1. เด็กหญิงจัสมิน  ลาสะมอ
 
1. นางเกล็ดแก้ว  ศรีนวลดี
 
257 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 52 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุธิมา  ดวงจันทร์
 
1. นางกิตติยา  ดอกคำ
 
258 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 52 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  บุญยม
 
1. นางเนิ่น  จตุพศ
 
259 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 52 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงขนิษรา  จงฉิม
 
1. นางสาวสุมิตรา  บินทสูตร
 
260 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 55 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 1. เด็กหญิงชุติมา  ชาวปลายนา
 
1. นายสุรชัย  เจริญวัย
 
261 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 56 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงอันดา  สลักเพชร
 
1. นางสาวศิริรัตน์  บังจันทร์
 
262 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 57 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงศุกลกานต์  สืบสำราญ
 
1. นางจุฑามาศ  ไทยสุชาติ
 
263 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 57 โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 1. เด็กหญิงจีรนันท์  วัดสา
 
1. นางสุวรรณา  ศิริบรรรจง
 
264 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 59 โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงพร  ติ๊บใจ
 
1. นางสาวศรีวิจิตร  เกิดวัน
 
265 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจีรานันท์  เลาะหะมาน
 
1. นางสาววารีรัตน์  สุนารี
 
266 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านคลองหนึ่ง 1. เด็กหญิงอรอนงค์   น้อยนวล
 
1. นางสาวณัฏฐ์กานดา  ทรัพย์แก้ว
 
267 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กหญิงฐิติมา  จันทร์เที่ยง
 
1. นางสาวปราณี  พันธุ์แตง
 
268 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงลักษิกา  จำปาม่วงสีสุข
 
1. นางฉวีวรรณ  จันทนาม
 
269 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงปฐมา  ปักกะทานัง
 
1. นางสาวภาสุรี  สุภาชัย
 
270 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 1. เด็กหญิงน้ำหวาน  กิตตินาทอง
 
1. นางศุนิศา  นัดวิไล
 
271 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มุกดาวรรณ
 
1. นางสาวนิตยา  สาริกูล
 
272 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงสุวนันท์  ใจหวัง
 
1. นางเอื้อมพร  เบ็ญนา
 
273 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 1. เด็กหญิงแพรวมณี  ดีมิตร
 
1. นางสาวปรารถนา  ขำประเสริฐ
 
274 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71 เงิน 7 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กหญิงจรรย์อมล  สุขรุ่งเรือง
 
1. นางรสมล  ล่องอำไพ
 
275 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายนราธิป  บดีรัฐ
 
1. นางสาวสมทรง  ภู่ประเสริฐ
 
276 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  อ่อนหวาน
 
1. นางกัลยา  พรหมเดช
 
277 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงสุนิษฐา  บุญมา
 
1. นางชลลดา  เจริญสุข
 
278 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงสิริธร  ไชยศิริ
 
1. นายคนิษฐ์  ทองแจ่ม
 
279 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  โตประดิษฐ์
 
1. นางอัมพรพรรณ  รักษพรรณ์
 
280 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัฒนพฤกษา 1. เด็กหญิงวรพรรณ  บวงสรวง
 
1. นางทวี  เลี่ยมโคกสูง
 
281 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงพาสุข  ไวยกุล
 
1. นางสาวลำเพย  ทินสมุทร
 
282 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง 4 โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 1. เด็กหญิงชนกานต์  พุ่มเที่ยง
 
1. นางสาวพจนีย์  สวนเกิด
 
283 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง 5 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงนิศา  คนตรง
 
1. นางสุมาลัย  สุราทิพย์
 
284 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง 5 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1. เด็กหญิงวลีลักษณ์  รักชเงิน
 
1. นางพัชนี  สุวรรณปราโมทย์
 
285 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง 5 โรงเรียนวัดพระเงิน(อิสราวิทย์อุปกรณ์) 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์   บุตรดี
 
1. นางสาวดวงกมล  กาญจนกุลดิษฐ
 
286 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง 8 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ทองพราว
 
1. นางสาวจิราวรรณ  ประจันตะเสน
 
287 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง 8 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิงกัลยกร   เล่นวารี
 
1. นางพรทิพย์  เนตรจุ้ย
 
288 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 10 โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  อ่อนอินทร์
 
1. นางสาวอนัญญา  อัตนัย
 
289 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กหญิงอรกต  โวดทวี
 
1. นางมาลัยพร  สมสวย
 
290 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 11 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กชายวรโชติ  หอมหวล
 
1. นางสาวศุภานัน  ขวัญใจ
 
291 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 11 โรงเรียนวัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงอัญชุลี  ลุงสุ
 
1. นางพบสิริ  อุ่นเอม
 
292 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 14 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงชาลิสา  สะอาด
 
1. นางเกษร  ห้าวสุด
 
293 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 14 โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงชมพูนุช  จวงจ่าย
 
1. นางศรัญญา  เหมือนจันทร์
 
294 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 14 โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงนิชชา  ชะโรทร
 
1. นางประภาศิริ  ธนะศักดินันท์
 
295 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 17 โรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา) 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  นุ่มไทย
 
1. นางสาวลำพวน  ธูปแก้ว
 
296 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 17 โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 1. เด็กหญิงนันทิยา  วงศ์หนายโกด
 
1. นางสุวรรณา  ศิริบรรรจง
 
297 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 17 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  อินทริง
 
1. นางสาวศิริรักษ์  วัลมาลี
 
298 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81 ทอง 20 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจีจี้  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางวรรณา  ทวีชื่นสกุล
 
299 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81 ทอง 20 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงญาณิดา  ภาษาชีวะ
 
1. นางอรปรียา  นันตะสุข
 
300 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81 ทอง 20 โรงเรียนวัดลำโพ 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  จำปาเงิน
 
1. นางกัลยา  ทำบุญ
 
301 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 23 โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  อินทรประจักษ์
 
1. นางสาวมาลา  บุญจรัญ
 
302 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79 เงิน 24 โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกศิกานต์  แสงปลั่ง
 
1. นางจิดาภา  เงาแสงทิพย์
 
303 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79 เงิน 24 โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ทองแสง
 
1. นางสาวศศิธร  วิจิตรนิมมาน
 
304 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79 เงิน 24 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร   ศรีโนย
 
1. นางสมจิตร  สุขโข
 
305 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79 เงิน 24 โรงเรียนประถมพฤกษา 1. เด็กชายวชิรวิทย์  พิณบรรเลง
 
1. นางรัชนี  อ่อนชื่น
 
306 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79 เงิน 24 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายวีระพัฒน์  โสดากุล
 
1. นางนิชานันท์  ทองฤทธิ์
 
307 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79 เงิน 24 โรงเรียนแสงประเสริฐ 1. เด็กหญิงฉัตรลัดดา  โสมแพร
 
1. นางสาวดวงดาว  กิ่งพาน
 
308 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 30 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 1. เด็กหญิงณิชาภัทร์  เกษสาคร
 
1. นางอารีรัตน์  เกตุกัน
 
309 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 77 เงิน 31 โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ 1. เด็กหญิงอันดา  ระดิ่งหิน
 
1. นางอนัญญา  วันแอเลาะ
 
310 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76 เงิน 32 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 1. เด็กหญิงณัชชา  ทิมทอง
 
1. นางสลวยรัตน์  ถาวรกันต์
 
311 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76 เงิน 32 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 1. เด็กหญิงอุสรา  ดีเอี่ยม
 
1. นางพิศสวาท   เสมาขันธ์
 
312 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76 เงิน 32 โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กหญิงอนัญญา  ตั้งสินมั่นคง
 
1. นางสุวรรณี  บุนนาค
 
313 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76 เงิน 32 โรงเรียนกสิณธร 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แก้วกำเนิด
 
1. นางสาวชลิดา  กมลประยุทธ์
 
314 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75 เงิน 36 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 1. เด็กหญิงสาลินี  คณะพล
 
1. นางวาสนา  สนไชย
 
315 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 73 เงิน 37 โรงเรียนเทพพิทักษ์ 1. เด็กหญิงพชรพร  จิตต์มนัส
 
1. นางจินตนา  จตุราวิชานันท์
 
316 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 71 เงิน 38 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  มะปูเลาะ
 
1. นางวันเพ็ญ  ระโหฐาน
 
317 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 71 เงิน 38 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงพรภัสสร  งามดี
 
1. นางพัชรี  บัวลอย
 
318 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 71 เงิน 38 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงนพรัตน์  สงวนรัตน์
 
1. นางศุภรัตน์  ศรีสนิท
 
319 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 70 เงิน 41 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงนริญวดี  กำไลทอง
 
1. นางอภิญญา  นิลวรรณ
 
320 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 70 เงิน 41 โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย 1. เด็กหญิงรังสิมา  ระเบียบ
 
1. นางเกล็ดแก้ว  ศรีนวลดี
 
321 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 70 เงิน 41 โรงเรียนวัดอินทร์ 1. เด็กหญิงภัทรียา  พวงเขียว
 
1. นายณัฐวุฒิ   เบ็ญจา
 
322 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีสมบูรณ์
 
1. นางสุภาพ  สวัสดิ์พึ่ง
 
323 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 44 โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทรานุกูล) 1. เด็กหญิงอัญมณี  เชยกลิ่นพุฒ
 
1. นางสาววิลัยวรรณ์  สีสาวัน
 
324 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 46 โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม 1. เด็กหญิงศิริณัฐ  ขำเลิศ
 
1. นางจรัตน์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
325 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 47 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ก๋าแก้ว
 
1. นางบุษบา  จีนปาน
 
326 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 48 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 1. เด็กหญิงริสา  รัตไกรนนท์
 
1. นางลออง  ฤกษ์วิษณุรัตน์
 
327 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 49 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงพิชชาญา  พลับมูล
 
1. นางจันทิพย์  อำมาตย์เอก
 
328 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 50 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงชุติมา  ลานทอง
 
1. นางสาวนัดดาภา  เพ็ชรพวง
 
329 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 51 โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม 1. เด็กหญิงศิรินุช  แป๊ะเอี่ยม
 
1. นางสาวนพรัตน์  สิงห์โห
 
330 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 51 โรงเรียนพึงรำลึก 1. เด็กหญิงจณิสตา  สุขสบาย
 
1. นางสาวนมิตตรา  วันแอเลาะ
 
331 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 53 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กหญิงสุนิษา  ศรีธรรม
 
1. นางสาวอรพินท์  บุตรงาม
 
332 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 54 โรงเรียนวัดลากค้อน 1. เด็กหญิงนิ่มนวล  ตาตัน
 
1. นายภควัตต์  บวรนุวัฒน์
 
333 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  พงษ์นุเคราะห์
 
1. นางสาวสิริพร  ภาณุมาศเมธี
 
334 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 1. เด็กหญิงปัญญานีย์  เทียมพันโท
 
1. นายสมจิตร  คำดี
 
335 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนนันทนวรวิทย์ 1. เด็กหญิงซูเฟีย  ยงวิทย์
 
1. นางพรรณี  อินทร์กรด
 
336 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 1. เด็กหญิงแหม่ม  ตาจุก
 
1. นางจารุวรรณ  กันตรง
 
337 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา 1. เด็กหญิงธฤดี  เอี่ยมองค์
 
1. นายปริตต์  สมนึก
 
338 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงชยาน์ทิพย์  พึ่งมา
 
1. นางบุญศิริ  บุญเจริญ
 
339 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงวิยะดา  ช่วงดี
 
1. นางมาลัย  เหล่าประเสริฐ
 
340 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงวสิกา  อ่อนสุวรรณ
 
1. นางสุมามาลย์   คลังนุช
 
341 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กหญิงวรรณวิภา  บัวพันธ์
 
1. Missประภัสสร  บัวระพันธ์
 
342 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81.5 ทอง 4 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงวาสินี  พรมวงศ์ซ้าย
 
1. นางวรัธน์  เอี่ยมแก้วไพศาล
 
343 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนวัฒนพฤกษา 1. เด็กหญิงบุณยาพร  เสือโภชน์
 
1. นางทวี  เลี่ยมดคกสูง
 
344 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80.2 ทอง 6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1. เด็กหญิงธีรตา  มั่นคง
 
1. นางพัชนี  สุวรรณปราโมทย์
 
345 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80.2 ทอง 6 โรงเรียนประถมพฤกษา 1. เด็กหญิงสุมิตรา  บุญแก้ว
 
1. นางรัชนี  อ่อนชื่น
 
346 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนวัดกู้ 1. เด็กหญิงเปรมิกา  สังข์ประดิษฐ์
 
1. นางสาวนภาพร  ปินตารักษ์
 
347 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77.8 เงิน 9 โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงมาย  ตันผัด
 
1. นางสาวขนิษฐา  เกตุกราย
 
348 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77.5 เงิน 10 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กหญิงนัญชกาญจน์  นรินทร์รัตน์
 
1. นางอำภา  ปทุมาสูตร
 
349 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77.2 เงิน 11 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายปฏิพัทธิ์  ตาลซาย
 
1. นางสาวสุพัฒน์ศรี  ครุฑไทย
 
350 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76.5 เงิน 12 โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พฤฑฒิกุล
 
1. นางสุวรรณี  บุนนาค
 
351 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75.5 เงิน 13 โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทรานุกูล) 1. เด็กหญิงมณฑชญา  วงศ์ถวิล
 
1. นางกัลยา  จุลเดชะ
 
352 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 74.9 เงิน 14 โรงเรียนวัดลำโพ 1. เด็กหญิงนุชนารี  บุญมา
 
1. นางภรณี  การะนุต
 
353 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 73.8 เงิน 15 โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา 1. เด็กหญิงเอมวิลัย  บุญใหญ่
 
1. นางประหยัด  พุกมนต์
 
354 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 71.9 เงิน 16 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กหญิงศุภพร  ทองคำ
 
1. นางสาวสุชานันท์  โพธิ์ตาด
 
355 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 71.8 เงิน 17 โรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา) 1. เด็กหญิงธนัชญา  วงศ์วรรณ
 
1. นางสาวอุ่นศรี  อยู่อ้อน
 
356 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 70.8 เงิน 18 โรงเรียนวัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงเปมิกา  ร้อยกรอง
 
1. นางกัญญาวีร์  ขอสกุลไพศาล
 
357 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 68.4 ทองแดง 19 โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 1. เด็กหญิงสิรินันท์  แพนชัยสง
 
1. นางธิติมา  นิ่มชื่น
 
358 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 67.2 ทองแดง 20 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 1. เด็กหญิงอทิตยา  จันทร์โคตร
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  พ่วงสุด
 
359 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 67.1 ทองแดง 21 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ 1. เด็กชายธนภูมิ  กองกะมุด
 
1. นางประภาพรรณ  มะลีมาน
 
360 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 66.6 ทองแดง 22 โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงอาทิติยพร  กระจ่างจาย
 
1. นางสาวสุกฤตา  จันทร์งาม
 
361 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 66.6 ทองแดง 22 โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 1. เด็กหญิงพิมพจี  สมเพชร
 
1. นางสาวพจนีย์  สวนเกิด
 
362 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 66.4 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) 1. เด็กหญิงรัตติกาล  เยี่ยมโพธิ์ศรี
 
1. นางมณีจันทร์  เจริญกุล
 
363 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 64.5 ทองแดง 25 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 1. เด็กหญิงเมธาวี  ดีใจ
 
1. นางสาวธีราวัลย์  ลาวัณย์ทวีป
 
364 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 64.5 ทองแดง 25 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กชายรชานนท์  อุปโคต
 
1. นางจุฑามาศ  ไทยสุชาติ
 
365 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 64.2 ทองแดง 27 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 1. เด็กหญิงพฤกษาสวรรค์  ใจตรง
 
1. นางสาวปาณชา  มัยตรีเดช
 
366 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 64.1 ทองแดง 28 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กหญิงชนาพร  หอมชื่น
 
1. นางชบา  เผ่าภิญโญ
 
367 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 63.5 ทองแดง 29 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 1. เด็กหญิงอาพร  ดั่นเจริญ
 
1. นางพเยาว์  พันอินากูล
 
368 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 63.1 ทองแดง 30 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 1. เด็กหญิงเกศกนก  เขี้ยวเพชร
 
1. นางสาวปิยฉัตร  เวียงสงค์
 
369 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  รักญาติ
 
1. นางสาววรรณิภา  สวนดี
 
370 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) 1. เด็กชายณภัทร  แฟงรอด
 
1. นางทัณฑิกา  เหมือนสะอาด
 
371 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงวรัญญา  สุกจั่น
 
1. นางสาวกานดา  อินสตุล
 
372 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงวาณิชา  สังเกตกิจ
 
1. นางสาวนัดดาภา  เพ็ชรพวง
 
373 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงธมกร  โชติรัตนากร
 
1. นางศิริวรรณ  กรัตสุวรรณ
 
374 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเทพพิทักษ์ 1. เด็กหญิงรมิฏาษ์  มโนมธุรพจน์
 
1. นางจินตนา  จตุราวิชานันท์
 
375 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดบางบัวทอง 1. เด็กหญิงวรรณภา  แสนหยุด
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  ใบแบน
 
376 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา 1. เด็กหญิงเอกนรี  กลิ่นเปี่ยม
 
1. นายปริตต์  สมนึก
 
377 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม 1. เด็กชายสุวรรณชัย  สุ่นสี
 
1. นางสาวเรณู  ขำเลิศ
 
378 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงวาสนา  ภาวงษ์
 
1. นางสาวสุมิตรา  บินทสูตร
 
379 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนกสิณธร 1. เด็กหญิงวาริสา  ธนกรวิทย์
 
1. นางสาวอ้อมใจ  อุศุภการี
 
380 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 1. เด็กหญิงวรินธร  บุญชัย
 
1. นางธีรวรรณ  มะโนกิจ
 
381 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนพึงรำลึก 1. เด็กชายมูฮำหมัดอาลี  เจริญพันธ์
 
1. นางสาวปิยะนุช  ปูเต๊ะ
 
382 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงสมใจ  ภาพฉิมพลี
 
1. นางสาวอารยา  ทองเพชร
 
383 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิงชินาภรณ์  นคร
 
1. นางสาคร  นิ่มนวล
 
384 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงมณวดี  หวังชม
 
1. นางสาวศิริรัตน์  บังจันทร์
 
385 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงวีรภัทรา  ทองอุราฬ
 
1. นางกิตติยา  พัฒนเวช
 
386 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายคามินทร์  อิตกี
 
1. นางสุภารัตน์  หนูหน่าย
 
387 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดพระเงิน(อิสราวิทย์อุปกรณ์) 1. เด็กหญิงอักษราภัค   ยะรินทร์
 
1. นางวัลลา  คงธรรม
 
388 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงกรรวี  หนูชัย
 
1. นางอรปรียา  นันตะสุข
 
389 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กชายเมธวิน  ทองสัมฤทธิ์
 
1. นางลัดดา  เปรมครุฑ
 
390 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) 1. เด็กหญิงอารยา  ไชยลุม
 
1. นางกัลยา  พรพระแก้ว
 
391 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย 1. เด็กหญิงนัสรีน  มากทรัพย์
 
1. นางเกล็ดแก้ว  ศรีนวลดี
 
392 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กหญิงปนัดดา  แก้ววิสาตร์
 
1. นางสาวปราณีี  พันธุ์แตง
 
393 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  สุระพี
 
1. นางกวิตาภรณ์  อติชาติเกษมกุล
 
394 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กหญิงณัฐมล  บัวสุวรรณ
 
1. นางรสมล  ล่องอำไพ
 
395 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 1. เด็กหญิงกฤติยา  ปัญญาไว
 
1. นางสุนิสา  มาลามาน
 
396 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงวิยะดา  จันทร์ลาย
 
1. นางฉวีวรรณ  จันทนาม
 
397 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงอารยา  อาดำ
 
1. นางเย็นจิตร  ศรีราม
 
398 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กหญิงนฤมล  ส้มสาย
 
1. นางณัฐวรินธร  กระดิ่งทอง
 
399 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงปริชญา  ศรีสร้อยแก้ว
 
1. นางสาวนิตยา  สาริกูล
 
400 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงธรรญะร  วงศ์เล็ก
 
1. นางสุพัฒนา  ศรีสุวรรณ์
 
401 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 1. เด็กหญิงนฤมล  คงศิริ
 
1. นางสาวปรารถนา  ขำประเสริฐ
 
402 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  แกล้วกล้า
 
1. นางพิมพ์ลภัส  แก่นนาค
 
403 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงนิดา  มาตรี
 
1. นายคนิษฐ์  ทองแจ่ม
 
404 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงพรทิพย์  เตมีย์ศิลปิน
2. เด็กชายสหัสวรรษ  สุดธูป
3. เด็กหญิงอาจารี  ทองแท้
 
1. นางสุรัชฌา  ตั้งเวทย์ถาวร
2. นางสาวนิตยา  สาริกูล
 
405 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 70.58 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ยอดโมกข์
2. เด็กหญิงหทัยชนก  คงสร
3. เด็กหญิงอารียา  บินซาอี๊ด
 
1. นางเย็นจิตร  ศรีราม
2. นางชลลดา  เจริญสุข
 
406 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อ 1. เด็กหญิงกมลชนก  พุทธศิริเกษม
2. เด็กหญิงภิรม  จุดประสงค์
 
1. นางสุนันทา  ศิริสธนพันธ์
 
407 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เหล็กคำ
2. เด็กหญิงปภาวรินท์  โมลิยกุล
 
1. นางสุมามาลย์   คลังนุช
2. นางสาวสุชานัน  พัชโรรส
 
408 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปิยะฉัตร 1. เด็กหญิงนงนภัส  อบเชย
2. เด็กหญิงปุญญิศา  บุญเลิศ
 
1. นางสวิตตา  เมืองขวา
2. Mr.อาทิตย์  หาญรุ่งเรืองกิจ
 
409 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1. เด็กหญิงณัฐชยกานติ์  ชูชื่น
2. เด็กชายธรรมรัตน์  ชูบรรจง
 
1. นางพัชนี  สุวรรณปราโมทย์
 
410 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) 1. เด็กหญิงภานุชนาถ  ทองคงเหย้า
2. เด็กหญิงสโรชา  เปรมผล
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ทับล้อม
 
411 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงปวีณา  ทาทอง
2. เด็กหญิงราตรี  เงางาม
 
1. นางมาลัย  เหล่าประเสริฐ
2. นางศรัญญา  เหมือนจันทร์
 
412 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กหญิงชลธิชา  สาระขันธ์
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  ภู่อร่าม
 
1. นางลัดดา  เปรมครุฑ
2. นางลัดดา  เปรมครุฑ
 
413 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงฐิติพร  ใฝเพ็ชร
2. เด็กชายณัฐพงษ์  จ่ารักษ์
 
1. นางจันทนา  เพ็ชรบุญศรี
2. นางแพทอง  เมืองดิษฐ์
 
414 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 1. เด็กหญิงณัฐยา  กาญจนรักษ์
2. เด็กหญิงบุญญาวาสน์  ดวงแข
 
1. นางรุ่งทิพย์  นิยมสินธุ์
 
415 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 1. เด็กหญิงสาธิตา  แช่มจ้อย
2. เด็กชายสิทธิโชค  ศรีเล็กยัง
 
1. นางฉลวย  ศรีอินทร์สุทธิ์
2. นางบุษบา  จีนปาน
 
416 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 1. เด็กหญิงวาสนา  คล้ายเมือง
2. เด็กหญิงสิริพร  เรืองฉาย
 
1. นางพเยาว์  พันอินากูล
 
417 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 74 เงิน 12 โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกิตติยา  เอี่ยมเที่ยง
2. เด็กหญิงถนอมขวัญ  ปรีชานุกูล
 
1. นางสาวขนิษฐา  เกตุกราย
2. นางประภาศิริ  ธนะศักดินันท์
 
418 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 73 เงิน 13 โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงมาริษา  ประคำสี
2. เด็กหญิงรัชนี  ธูปแก้ว
 
1. นายประดิษฐ์  ประทุมวัลย์
2. นางสาวราตรี  มาลีหวล
 
419 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 73 เงิน 13 โรงเรียนวัดศาลากุล 1. เด็กหญิงมิ่งกมล  มั่นนุช
2. เด็กหญิงวิภาดา  เผือกนาง
 
1. นางเบญจวรรณ  โกเมนทร์
2. นางสุพรรณ  ไชยเทพา
 
420 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 15 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายต้นกล้า  โพธิ์แก้ว
2. เด็กหญิงเนตรดาว  พันธุ์พิทย์แพทย์
 
1. นางสำเนียง  วิลามาศ
2. นางสาวอารยา  ทองเพชร
 
421 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิงธนัญญา  เครือพันธุ์
2. เด็กหญิงยุภาวดี  เกตุแก้ว
 
1. นายสมศักดิ์  เพชรสันทัด
2. นางสาวณัฏฐนันท์  สิกขา
 
422 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กหญิงกุลสินี  แซ่จวง
2. เด็กหญิงลลิดา  โมกขรัตน์
 
1. นางสุวรรณี  บุนนาค
2. นางสาวสุปรียา  จิตต์บรรเทา
 
423 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กหญิงรัตติกานต์  หนูพันธ์
2. เด็กหญิงรัศมี  ชิปาปะ
 
1. นางสาวนิตติยา  ตั้งเจริญ
 
424 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 19 โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  มะหะหมัดกอเซ็ม
2. เด็กหญิงวิรุฬกานต์  สวัสดิ์วงษ์สกุล
 
1. นางสาววรรณิภา  สวนดี
 
425 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 20 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงพัชราพร  หนองคาย
2. เด็กหญิงลักขณา  สมบุญ
 
1. นางสาวกานดา  อินสตุล
2. นางพัฒนา  กำเหนิดศิลป์
 
426 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดกู้ 1. เด็กหญิงนทีกานต์  พิมเชื้อ
2. เด็กหญิงวนัชพร  มาทา
 
1. นางสาวนภาพร  ปินตารักษ์
 
427 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงพรธิดา  กุลเกิด
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  ทองดี
 
1. นางศิริวิมล  นามศรี
2. นางวรัธน์  เอี่ยมแก้วไพศาล
 
428 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 22 โรงเรียนกสิณธร 1. เด็กหญิงพงศ์พิชญา  ชินดิศธนานันต์
2. เด็กชายสรวิชญ์  คิดประดิษฐ์ทิพย์
 
1. นางจารุณี  อนันต์อภิรักษ์
2. นางสาวกัญญารัตน์  ยวนเมือง
 
429 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 24 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ 1. เด็กชายณัฐนนท์  ปิ่นกุลบุตร
2. เด็กชายภูธเนศ  แก้วกำพล
 
1. นางประภาพรรณ  มะลีมาน
2. นางนิภา  อุรัจฉัท
 
430 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 24 โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) 1. เด็กหญิงจิดาภา  คล้ายเจียว
2. เด็กหญิงนันทเลิศ  รักเย็น
 
1. นางทัณฑิกา  เหมือนสะอาด
 
431 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 24 โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 1. เด็กหญิงสิตานันท์  พรหมสุวรรณ
2. เด็กหญิงแสงดาว  ปลื้มจิต
 
1. นางสาวยอดรัก  บุญญานุประภาส
 
432 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 24 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงประภัสสร  ช่อมงคลชัย
2. เด็กหญิงวศินี  ย่านสากล
 
1. นางศิริวรรณ  กรัตสุวรรณ
 
433 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 24 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ไทรชมภู
2. เด็กหญิงเปรมิกา  หาญณรงค์
 
1. นางปราณี  สวนทิพย์
2. นางกิตติยา  พัฒนเวช
 
434 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 24 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงมูจีรา  เจริญสุข
2. เด็กหญิงเอเซีย  อิตกี
 
1. นางสุภารัตน์  หนูหน่าย
2. นางเพ็ญรุ่ง  หนูหน่าย
 
435 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 24 โรงเรียนวัดพระเงิน(อิสราวิทย์อุปกรณ์) 1. เด็กหญิงสุจันทรา   บัวกลิ่น
2. เด็กหญิงอภิญดา   ศรีแสงรัตน์
 
1. นางวัลลา  คงธรรม
 
436 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 24 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  นักดนตรี
2. เด็กหญิงศิริภัสสร  บูรณ์เจริญ
 
1. นางประไพ  สันธินาค
2. นางทิชากร  ทับอินทร์
 
437 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงอริสรา  สุสุนทร
2. เด็กชายอาณาจักร  แก้วบรรจง
 
1. นางสาวสุพัฒน์ศรี  ครุฑไทย
2. นางรัชนี  พ่วงเพ็ชร
 
438 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 24 โรงเรียนกุมุทมาส 1. เด็กชายตติกร  ทะวะศิริ
2. เด็กชายธนวัฒน์  สุสุพรรณ
 
1. นางสาวพรพิมล  แสงกล้า
 
439 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 24 โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  วุฒิยิ่งยง
2. เด็กหญิงปิยปาณ  วรรณพัฒน์
 
1. นางประหยัด  พุกมนต์
 
440 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดคลองขุนศรี    
441 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงศิริพร  แสงอ่อน
2. เด็กหญิงสุจิตตา  เทียนไทย
 
1. นางฉวีวรรณ  จันทนาม
2. นางเบญจมาส  เนียรประดิษฐ
 
442 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงพัชริดา  แก้วเก็บคำ
2. เด็กหญิงสุชาดา  หาญยง
 
1. นางสาวสมทรง  ภู่ประเสริฐ
2. นางสาวณัฐสรัญ  ตาเรือนสอน
 
443 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. นางสาวชนากาญจน์  ผ่องแก้ว
2. นางสาวเบญจวรรณ  เรืองดาว
 
1. นางรัตนาภรณ์  บางจริง
 
444 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กหญิงกัญญาเรศ  แสงสุ่ม
2. เด็กชายณัฐพร  ทองผิว
 
1. นางรสมล  ล่องอำไพ
 
445 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีสมัย
2. เด็กชายอุ่นอากาศ  พิศเพ็ง
 
1. นางเย็นจิตร  ศรีราม
2. นางเย็นจิตร  ศรีราม
 
446 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 6 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  โพธิ์เปี่ยม
2. นายปารเมศ  ขวัญมั่น
 
1. นางสาวภาสุรี  สุภาชัย
 
447 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงชญาชิดา  อิสริยะพร
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ธรรมวิเศษ
 
1. นางสาวนิตยา  สาริกูล
 
448 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กหญิงนาตาลี  ทองม่วง
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ธรรมเชิดชูพงษ์
 
1. นางสาวปิ่นเพชร  สุวรรณโภคัย
 
449 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กชายวรอรรถ  ลิ้มปัญญาเลิศ
 
1. นางสาววีณา  เกษรา
 
450 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกสิณธร 1. เด็กหญิงภัสนันท์  สัมฤทธิ์สุทธิ์
 
1. นางสาวมณีรัตน์  วงคล่อง
 
451 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 1. เด็กชายชัญญานุช  สายหงษ์
 
 
452 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82.5 ทอง 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กชายสหรัฐ  ลีโอ ณ ลำพูน
 
1. นางยุพาภรณ์  แซ่ตั้ง
 
453 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 72 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 1. เด็กชายนครา  ศรีจันทร์
 
1. นางขนิษฐา  เถนว่อง
 
454 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 70 เงิน 6 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กชายรวีวัฒน์  แจ้งคง
 
1. นางวันเพ็ญ  บุญนัดดา
 
455 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กชายวรดร  วระดี
 
1. นางสาวนุชรัตน์  คะอังกุ
 
456 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงพิศุทธินี  บัวเผื่อน
 
1. นางสาวฐาปนันท์  กันยา
 
457 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 66.5 ทองแดง 9 โรงเรียนกุมุทมาส 1. เด็กหญิงบูชิตา  ทิพย์พิลา
 
1. นางสาวอุบล  สุภิสิงห์
 
458 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 10 โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา 1. เด็กชายศิวกร  สุวิมล
 
1. นายมานะ  คำสอน
 
459 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 50.5 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีชมภู
 
1. นางสาวเพียรพนม  เคียงวงค์
 
460 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 12 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 1. เด็กชายปรมินทร์  วันแอเลาะห์
 
1. นางจินตนา  มะปูเลาะ
 
461 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 12 โรงเรียนประถมพฤกษา 1. เด็กชายปริญญา  สีพลัง
 
1. นางสมพิศ  พรแหยม
 
462 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 46.5 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดบ่อ 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  รอดสำราญ
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ณ บุตรจอม
 
463 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 15 โรงเรียนจิรดา 1. เด็กชายนิธิพจน์  อังศุธีรกุล
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ผู้พวง
 
464 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 16 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 1. เด็กชายภควัต  สุระวงศ์
 
1. นางนิตยา  สูชัยยะ
 
465 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 17 โรงเรียนเทพพิทักษ์ 1. เด็กชายพิชัยยุทธ  ทวีพงษ์ไพรัช
 
1. นางจินตนา  จตุราวิชานันท์
 
466 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดลำโพ 1. เด็กหญิงณัชชา  ดีตันนา
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  สีมา
 
467 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 33 เข้าร่วม 19 โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กชายอธิปไตย  อุตสารัมย์
 
1. นางชนัญชิดา  แก้วเก็บ
 
468 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 33 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 1. เด็กชายจอมทัพ  ขำกว้าง
 
1. นางสาววนิดา  ม่วงโพธิ์เงิน
 
469 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 29 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ฮำสกุล
 
1. นายเจนณรงค์  อินทสุข
 
470 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 29 เข้าร่วม 21 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มะลา
 
1. นางสาวกัญญาณี  เกิดศรี
 
471 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 28.5 เข้าร่วม 23 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กชายอธิชาติ  ทองมี
 
1. นางสาวภัทรานิษฐ์  นิธิพัฒน์จารุกร
 
472 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 24 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 1. เด็กชายธนบดี  สืบสาย
 
1. นางอรอนงค์  สุดใจ
 
473 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 24.5 เข้าร่วม 25 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงพิณรภัทร  ภิรมย์สุข
 
1. นายพิเศษ  แสงดี
 
474 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 1. เด็กชายยืนยง  สาพญา
 
1. นางวรรณา  นรารัตน์
 
475 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 27 โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 1. เด็กชายอนุวัตร  นกออก
 
1. นางสาวสุกัญญา  ผดุงเทศ
 
476 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 21 เข้าร่วม 28 โรงเรียนวัดพระเงิน(อิสราวิทย์อุปกรณ์) 1. เด็กหญิงกิมสร  อ้วน
 
1. นางสาวแจ่มศรี  มะยะเฉี่ยว
 
477 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 21 เข้าร่วม 28 โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงนิศาชล  รอดเขียว
 
1. นางสุรีรัตน์  พีระณรงค์
 
478 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 17 เข้าร่วม 30 โรงเรียนวัดเพรางาย 1. เด็กหญิงวีสวัสดิ์  คงดั่น
 
1. นางสาววนิดา  คุ้มภัย
 
479 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 15.5 เข้าร่วม 31 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ 1. เด็กชายภูริทัต  ดวงลิขิต
 
1. นางสาวภัณฑิรา  เชี่ยงหว่อง
 
480 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 15 เข้าร่วม 32 โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  รัตน์ทิพย์
 
1. นางสาวสกุณา  กาสิงห์
 
481 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 14.5 เข้าร่วม 33 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กชายจิรภัทร  อร่ามศรี
 
1. นางสาวอรอุมา  สายชนะ
 
482 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 13.5 เข้าร่วม 34 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  สังข์ชัย
 
1. นายสมทรง  พึ่งสมบุญ
 
483 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 35 โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทรานุกูล) 1. เด็กชายปยุต  แสพลกรัง
 
1. นางณัศธร  เผือกผ่อง
 
484 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 36 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 1. เด็กชายคุณานนท์  ใจสุราช
 
1. นางสาวยุพิน  ผายเตชะ
 
485 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนประชารัฐบำรุง 1. เด็กหญิงอุสรา  ดีเอี่ยม
 
1. นางสาวพิมพ์ลตา  ธนพงษ์ไพศาล
 
486 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กหญิงศราพร  สร้อยทอง
 
1. นายสมศักดิ์  น้อยวิเศษ
 
487 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงเทวธิดา  นิธิวาณิชย์
 
1. นางสาววีณา  อ่อนเรือง
 
488 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงเอเซีย  นวลพิจิตร
 
1. นางบุญศิริ  บุญเจริญ
 
489 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง    
490 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 1. เด็กหญิงวชิรญา  ศรีสุวรรณ
 
1. นางอุบล  จงสมจิต
 
491 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1. เด็กชายชัยธนาพันธ์  นิ่มทัศนศฺริ
 
1. นางพัชนี  สุวรรณปราโมทย์
 
492 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทับประไพ
 
1. นางสุมาลี  พิสัยพันธ์
 
493 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 1. เด็กชายนฤนนทร์  แสงสว่าง
 
1. นางอรพรรณ  เม้าอุดม
 
494 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนพึงรำลึก 1. เด็กชายชาณุ  เชื้อผู้ดี
 
1. นางสาวอรอนงค์  เนตรสวัสดิ์
 
495 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กชายอิศรเมศวร์  เลาห์สัฒนะ
 
1. นางสาวเบญญาภา  วัฒนวงศ์
 
496 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงศิรดา  ไมตรีจิตต์
 
1. นางพรวิไล  นิลใบ
 
497 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กชายสิริวุฒิ  ศิริพรหมสมบัติ
 
1. นางฉวีวรรณ  แสนสุุทธิ
 
498 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กชายนพรัตน์  โอวาทจรูญจิตต์
 
1. นางอุไรวรรณ  กุลวงศ์วิทย์
 
499 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 73.5 เงิน 5 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1. เด็กชายกฤตภาส  สุวรรณนาวิน
 
1. นางสาวสาคร  แผนสูง
 
500 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 6 โรงเรียนกสิณธร 1. เด็กชายนรภัทร  สงวนโชคชัย
 
1. นางสาวมณีรัตน์  วงคล่อง
 
501 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 61.5 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดบ่อ 1. เด็กชายคณิติน  ตติยก้องเกียรติ์
 
1. นางตันหยง  สังขพันธ์
 
502 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 1. เด็กชายธวัลรัตน์  ช้อยเครือ
 
1. นางบุบผา  วรรธธนภาส
 
503 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทรานุกูล) 1. เด็กหญิงเดือนฉาย  อิศรเสนา ณ อยุธยา
 
1. นางสาวเอื้อมพร  หมอนลี
 
504 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 10 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 1. เด็กหญิงปริญชณา  เสมอไวย์
 
1. นางพุทธิยา  พื้นพรม
 
505 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 11 โรงเรียนประถมพฤกษา 1. เด็กหญิงนนฑา  ประจันนวล
 
1. นางศรีเรือน  เรืองกลิ่น
 
506 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 12 โรงเรียนจิรดา 1. เด็กหญิงเปมิกา  ธนชัยสิทธิ์
 
1. นางสาวจุรีพร  กำหอม
 
507 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 13 โรงเรียนกุมุทมาส 1. เด็กชายคุณากร  รัตนเลิศรัศมี
 
1. นายเดี่ยว  วงษ์สุด
 
508 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 38.5 เข้าร่วม 14 โรงเรียนพึงรำลึก 1. เด็กชายวุฒินันท์  ศรีจันทร์
 
1. นางสาววนิดา  โพธิ์ทอง
 
509 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงนิธิกาน  สุตัญตั้งใจ
 
1. นายไพรัตน์  รูปเล็ก
 
510 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 37.5 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กชายวงศพัทธิ์  พวงซ้อน
 
1. นางสาวพัชรี  แจ่มพิศ
 
511 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 1. เด็กหญิงกัลยาณี  คำหยาด
 
1. นางอุบล  จงสมจิต
 
512 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 18 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 1. เด็กหญิงบุศรินทร์  ธีราธรรม
 
1. นายโกศล  วัฒนมะโน
 
513 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 19 โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา 1. เด็กชายสรวิศ  นรสิงห์
 
1. นายมานะ  คำสอน
 
514 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 19 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กชายวรรธนัย  แสนโม่
 
1. นางสาวนายิกา  ดอกพวง
 
515 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 27.5 เข้าร่วม 21 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายพลกฤษณ์  แก้วแสนขัน
 
1. นางอัจฉรา  ผ่าโผน
 
516 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 27.5 เข้าร่วม 21 โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา 1. เด็กชายสวัสดิ์ชัย  ปานน้อย
 
1. นายศุภฤกษ์  สุรังสิมันต์กุล
 
517 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงสุพรรณี  ทวีโภค
 
1. นางสาวปารณีย์  เปี้ยทา
 
518 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 23 โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ 1. เด็กชายชนาธิป  ชาติเชื้อ
 
1. นายยุทธพงศ์  อาบูบากา
 
519 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) 1. เด็กชายกฤษกร  สะสันติ
 
1. นายสนม  ศรีปรีเปรม
 
520 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 25 โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม 1. เด็กหญิงอลิษา  หล่าเพี้ย
 
1. นายสมศักดิ์  สุขอาบใจ
 
521 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 27 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 1. เด็กหญิงดวงสว่าง  โหลทอง
 
1. นางสาวพิมพ์ลตา  ธนพงษ์ไพศาล
 
522 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 23.5 เข้าร่วม 28 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กชายมิกาเอล  มูหมัด
 
1. นางสาวสุขฤทัย  มีสุข
 
523 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 29 โรงเรียนวัดพระเงิน(อิสราวิทย์อุปกรณ์) 1. เด็กหญิงสุภาพร  พลไกร
 
1. นางสาวอรัญญา  ศิริโสภณ
 
524 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 29 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ดอเลาะ
 
1. นางสาววิลัยพร  อาจหยุด
 
525 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 31 โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กชายธีรพล  จันทร์สำโรง
 
1. นางไกรสมร  ดีถนัด
 
526 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 21.5 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กหญิงโต้ง  ปานอิน
 
1. นายขวัญยืน  ผึ้งทอง
 
527 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 33 โรงเรียนวัดลำโพ 1. เด็กชายสัญญา  พรมดี
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  การะนุต
 
528 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 33 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กหญิงอารียา  สาดท่าโพธิ์
 
1. นางสาวเกษร  วงศ์ภักดี
 
529 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 33 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ 1. เด็กชายณภัทร  เอื้อประเสริฐ
 
1. นางสาวภัณฑิรา  เซี่ยงหว่อง
 
530 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 20.5 เข้าร่วม 36 โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 1. เด็กหญิงณัฐชา  บุญเฉย
 
1. นายรัฐภูมิ  โลศิริ
 
531 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 37 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 1. เด็กหญิงชลิตา  มะปูเลาะ
 
1. นางศุระสา  นิพันธ์โชติ
 
532 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 19.5 เข้าร่วม 38 โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงปวีณา  ทาทอง
 
1. นายสมควร  เหล่าประเสริฐ
 
533 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 19.5 เข้าร่วม 38 โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 1. เด็กชายตะวัน  สุวรรณฤทธิ์
 
1. นางสาวมินา  เนียมนคร
 
534 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 40 โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 1. เด็กหญิงชนิกานต์  นำพา
 
1. นางสาวสุวรรณา  สีขันแก้ว
 
535 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 17 เข้าร่วม 41 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 1. เด็กหญิงเกตน์สิรี  ลอมาเละ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอานภาพ  ศรีมิ่งเมืองนิเวช
 
536 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 42 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 1. เด็กชายเอกรินทร์  ศรีเพชร
 
1. นายสมทรง  พึ่งสมบุญ
 
537 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 42 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กชายธีร์ธวัช  พลอยโต
 
1. นางสาวกาญจนา  พิลาล้ำ
 
538 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 44 โรงเรียนแสงประเสริฐ 1. เด็กหญิงสุนันดา  คล้ายจีน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนิรุทธิ์  อับดุลลกาซิม
 
539 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 44 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กหญิงภาลิณี  จระเกต
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  คงรังษี
 
540 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 46 โรงเรียนวัดลากค้อน 1. เด็กชายพงศกร  เจิมศรี
 
1. นางสาวธีมาพร  พรมราช
 
541 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 46 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 1. เด็กชายเจนณรงค์  ศุภสร
 
1. นางสุภาภรณ์  แจ่มสายบัว
 
542 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 13 เข้าร่วม 48 โรงเรียนเทพพิทักษ์ 1. เด็กชายพลาดร  นรขุน
 
1. นางจินตนา  จตุราวิชานันท์
 
543 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 49 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 1. เด็กชายสหฤทธิ์  ฤทธิ์ดี
 
1. นายณัฐกร  กั๋งเซ่ง
 
544 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 50 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กชายเจษฎา  พรมมา
 
1. นางสาวยุพา  ตุ้มท้วม
 
545 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 50 โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน 1. เด็กชายคุณากร  รัน
 
1. นางสาวกานดา  ปานอ่อน
 
546 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กชายชานันท์  นิยมราษฏร์
 
1. นางสาวกาญจนา  สุรินทร์ธนาสาร
 
547 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงสิณี  ทรงงาม
 
1. นางอรพรรณ  เม้าอุดม
 
548 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงนาตาลี  จูเล็ก
 
1. นางสาวสมจิตร  เจริญใจ
 
549 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กชายกัมปนาท  โคต่อเนตร
 
1. นางสาวชญาภา  ใจเสงี่ยม
 
550 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 1. เด็กชายณัฐดนัย  นามพระหัตถ์
 
1. นางสาวสกุณา  กาสิงห์
 
551 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กหญิงกัณนิฐา  จะแล
 
1. นายขวัญยืน  ผึ้งทอง
 
552 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายศรัทธา  ศรีไพบูลย์
 
1. นายสมปอง  จันทร์เจริญ
 
553 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 5 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  เขียวแก้ว
 
1. นางสาวสุภนิษฐ์  ชอบบุญ
 
554 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กชายแมน  สีแสง
 
1. นางสาวกาญจนา  พิลาล้ำ
 
555 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 5 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กหญิงธนันดา  เชื้อสกุล
 
1. นางกัลยา  พรหมเดช
 
556 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 8 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงนิชา  คนตรง
 
1. นางกลอยใจ  พัฒนคุณเจริญกิจ
 
557 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 1. เด็กหญิงปัทมา  มะลีมาน
 
1. นางสาววิภารัตน์  ชุมภู
 
558 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ    
559 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงน้องจอย  -
 
1. นางอรพรรณ  เม้าอุดม
 
560 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กหญิงธนารีย์  ไกรวาส
2. เด็กชายธีธัช  กิจศุภไพศาล
3. เด็กหญิงแพรพลอย  สุวรรณเจริญ
 
1. Missสุภาวดี  สุเมธีศรีวงศ์
2. นางอภิฤดา  สังข์สุวรรณ
 
561 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงณัฐศรันย์  บาลนคร
2. เด็กหญิงพรนิภา  นพรัตน์
3. เด็กหญิงอารดา  ลิ้มบุญยประเสริฐ
 
1. นางสาวสุขฤทัย  มีสุข
2. นางอวยพร  บุญพร
 
562 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 85.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 1. เด็กหญิงชนิตา  ไชโย
2. เด็กชายศิลวัต  ปรีชานุวัฒน์
3. เด็กหญิงอุ้มบุญ  ไพรศรี
 
1. นางอุบล  จงสมจิต
2. นายพิชิต  ลิอินทร์
 
563 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 42.27 เข้าร่วม 4 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 1. เด็กหญิงชาริสา  นามัสเก
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  เรืองโอสถ
3. เด็กหญิงพีรดา  รอดมณี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอานภาพ  ศรีมิ่งเมืองนิเวช
 
564 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายพงศ์สรัชต์  ภิรมย์คล้อย
2. เด็กชายมงคล  ยี่หลง
3. เด็กหญิงอธิตญา  ยิ้มแย้ม
 
1. นางกัญญาวีร์  ขอสกุลไพศาล
2. นางสาวไพรินทร์  แก้วน้อย
 
565 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกมลชนก  สุขสุผล
2. เด็กชายธรรณวุฒิ  สิทธิกรณ์
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปานเฟือง
 
1. นางสาวปารณีย์  เปี้ยทา
2. นางสาวเพียรพนม  เคียงวงค์
 
566 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  กลิ่นชั้น
2. เด็กชายปรินทร์  ทิพเทพ
3. เด็กหญิงอริสา  เชยพิมพ์
 
1. นางสุวิมล  พัวพินิต
2. นางสาวศันสนีย์  ผลชูชื่น
 
567 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงซัลฟา  อาจหาญ
2. เด็กชายสรัล  แสงยะรัก
3. เด็กหญิงสุชาดา  หาญยง
 
1. นายสมปอง  จันทร์เจริญ
2. นางสาวสมจิตร  เจริญใจ
 
568 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 1. เด็กชายคัมภีร์  แฮแสง
2. เด็กหญิงพรนรี  ทวีสิน
3. เด็กหญิงศรัญญา  พันธมิตร
 
1. นางณัฐธิยา  เหมือนมาตย์
2. นางสาวณัฐสุดา  ทองสงค์
 
569 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กหญิงสุดธิดา   นาอ้น
2. เด็กหญิงเงิน   ตาล้อง
3. เด็กหญิงใบหม่อน  กันหมู่ร้าย
 
1. นางวัชราภรณ์  พลโลก
2. นางสาวอรุณ  มีสัตย์
 
570 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิงรินรดา  แย้มสาย
2. เด็กหญิงวนิดา  วุฒิบุญมนัส
3. เด็กหญิงเอมิกา  คนยืน
 
1. นางพัชรินทร์  วังทะพันธ์
2. นายพงศ์พร  สิงหเรศร์
 
571 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงปรียาณัฐ  พ่วงขวัญ
2. เด็กชายรัชพล  จักดี
3. เด็กหญิงอรอุมา  อาญาเมือง
 
1. นางสาวยุพา  ตุ้มท้วม
2. นางสาวสุภนิษฐ์  ชอบบุญ
 
572 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ 1. เด็กหญิงดลนภัส  พุฒิชาติ
2. เด็กชายธนวัฒน์  โชติรัตน์อมรกุล
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วสนธิ
 
1. นางบาหยัน  น้อยวิเศษ
2. นางสาวจินต์ศุจี  วัฒนมะโน
 
573 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กหญิงดลยพร  สุทร
2. เด็กหญิงธนวรรณ  พ่วงพลับ
3. เด็กชายธีรภัทร์  สีนนท์
 
1. นางวิภาภรณ์  อินทรกลาง
2. นางไกรสมร  ดีถนัด
 
574 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 69 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์   กลิ่นชั้น
2. เด็กชายปรินทร์  ทิพเทพ
3. เด็กหญิงอริสา  เชยพิมพ์
 
1. นางสาวศันสนีย์  ผลชูชื่น
2. นางสุวิมล  พัวพินิต
 
575 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงณัชชา   ใจหนัก
2. เด็กหญิงณิชา  แสงสุวรรณ
3. เด็กหญิงปนัดดา   พันธ์เครือวัลย์
 
1. นายณัฐกร  กั๋งเซ่ง
2. นางอรอนงค์  สุดใจ
 
576 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 66 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)    
577 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดเพรางาย 1. เด็กชายกรัญย์  พวงทอง
2. เด็กหญิงจุฑามาส  สามเพชรเจริญ
3. เด็กหญิงไอศวรรย์  อินพา
 
1. นางสาววิมล  อาจด่อน
2. นางสาววนิดา  คุ้มภัย
 
578 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 62 ทองแดง 11 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  แป้นนางรอง
2. เด็กหญิงถุงแป้ง  ฉายพึ่ง
3. เด็กหญิงธันย์ชนก  เรืองสุข
 
1. นางรัชนี  พ่วงเพ็ชร
2. นางสาวสุพัฒน์ศรี  ครุฑไทย
 
579 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 1. เด็กชายจันทนนท์  ตุงคะสิริ
2. เด็กชายรังสิมันต์  ไชยปิง
3. เด็กหญิงวิลาสินี  มีแสงจันทร์
 
1. นางพุทธิยา  พื้นพรม
2. นางปิยนันท์  วัฒกีเจริญ
 
580 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงณัฐฐิฐา  จิตหาญ
2. เด็กชายปาริชาติ  นวกานนท์
3. เด็กหญิงสมิตตานันท์  เจริญวงษ์
 
1. นายพีรพงษ์  พรมโคตร
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  โนรี
 
581 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กชายกฤษณะ  สานุพงศ์
2. เด็กหญิงจุฬาพร  หอมลำดวน
3. เด็กหญิงอรทัย  โพธิ์ทอง
 
1. นางณัฐญา  เจริญพันธุ์
2. นางสาวชญาภา  ใจเสงี่ยม
 
582 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงปิยธิดา  นาคำ
2. เด็กหญิงพัชรี  ทับทิมกลาง
3. เด็กหญิงสวนันท์  ชัยรัตน์
 
1. นางสาวสุภนิษฐ์  ชอบบุญ
2. นางสาวอรัญญา  ชำนาญวาด
 
583 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กชายวีรภัทร  บุญที่สุด
2. เด็กชายสัญชัย  โรจน์รุ่ง
 
1. นางสาวผานิช  ธงฉิมพลี
2. นางสาวทิพาพร  ศรีสวัสดิ์
 
584 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายฐนพัฒน์  บุญชู
2. เด็กชายเบญจกุล  อินทรกมล
 
1. นางกัญญาวีร์   ขอสกุลไพศาล
2. นางสาวไพรินทร์  แก้วน้อย
 
585 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กหญิงนภัสสร  อัฐวงศ์
2. เด็กหญิงพรรณี  แย้มบาน
 
1. นางสาววิไลวรรณ  เกตุสิทธิ์
2. นางวันเพ็ญ  บุญนัดดา
 
586 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิงกรกมล  สุขประสงค์
2. เด็กชายวชิราวุฒิ  รักสวัสดิ์
 
1. นายพรเทพ  ภู่สุวรรณ
2. นางอุไรวรรณ  กุลวงศ์วิทย์
 
587 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงณัฐชยา  จันทร์ไพจิตร์
2. เด็กหญิงภุมรินทร์  ประภาศรี
 
1. นางสาวสุขฤทัย  มีสุข
2. นางอวยพร  บุญพร
 
588 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดเพรางาย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แสงจันทร์ศรี
2. เด็กชายนนทภัทรณ์  โสดามัก
 
1. นางสาวภัทรวดี  สมานมิตร
2. นางสาววนิดา  คุ้มภัย
 
589 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 7 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กชายภูสิษฐ์  เปลี่ยมแพร
2. เด็กชายวรเชษฐ์  อยู่คง
 
1. นางสาวกานดา  ทำนองดี
 
590 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  ไชยวังราช
2. เด็กชายพีรศักดิ์  โชติพานิช
 
1. นายสมศักดิ์  น้อยวิเศษ
 
591 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล 1. เด็กหญิงอนุศรา  บุญมี
2. เด็กหญิงไข่มุก  คำศรี
 
1. นายสัณห์ศักดิ์  ศรีทองเพชร
2. นางสาวกุลิดา  ทัศนพิทักษ์
 
592 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงกันตา  คนตรง
2. เด็กชายมูนีบ  เจริญสุข
 
1. นางสาววิลัยพร  อาจหยุด
 
593 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงจิตรานุช  มากท้วม
2. เด็กหญิงชลธิชา  ช้างเชื้อ
 
1. นางสาวฐิติมา  ลีศิริรุ่งโรจน์
 
594 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กชายธนายุทธ  วนเมธิน
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  อาลากุล
 
1. นางสาวอรัญญา  ชำนาญวาด
2. นางสาวสุภนิษฐ์  ชอบบุญ
 
595 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กชายพีระพัฒน์  บัวสอน
2. เด็กชายอลงกต  เชื้อทอง
 
1. นางณัฐญา  เจริญพันธุ์
2. นางสาวชญาภา  ใจเสงี่ยม
 
596 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 1. เด็กหญิงกติกา  ศรีสำอาง
2. เด็กชายชนินท์  ทับทิม
 
1. นางสาววิภารัตน์  ชุมภู
 
597 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 5 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กชายปิยะเวช  งิ้วแหลม
2. เด็กหญิงสายสวาสดิ์  เมฆขลา
 
1. นายธรรมรัตน์  กรีธาธร
 
598 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กชายศิธิศักดิ์  โตสวน
2. เด็กชายเจษฎา  สุคำภา
 
1. นายขวัญยืน  ผึ้งทอง
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  รวมกลาง
 
599 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 1. เด็กชายชัชนันท์  ขำเลิศ
 
1. นางวันทนีย์  ธรรมกีรติวงศ์
 
600 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กชายธาราชล  เตชะกวิน
 
1. นางสาวศมภัส  เยือกเย็น
 
601 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ผ่องแผ้ว
 
1. นางวันเพ็ญ  บุญนัดดา
 
602 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจิรดา 1. เด็กชายฐิติวัชร์  รำนา
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ผู้พวง
 
603 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กหญิงลภัสรดา  อุตโรกุล
 
1. นางสาววีณา  เกษรา
 
604 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กชายปิติพร  ศรีอมรรัตนกุล
 
1. นางนัยนา  จั่นบุญมี
 
605 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1. เด็กชายภวิศ  นิลมาศ
 
1. นางพัชนี  สุวรรณปราโมทย์
 
606 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 6 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายเจตกาญจน์  โพธิ์เงิน
 
1. นางสาวอารดาภา  ตั้งกิตติธัช
 
607 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 33 เข้าร่วม 9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กชายเสฏฐพงศ์  ตรุษลักษณ์
 
1. นางยมนา  พานิชย์
 
608 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 33 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กชายฐิติพัฒน์    เยาวะลา
 
1. นางสาวศศิธร  ช่วงบุญศรี
 
609 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 33 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดพระเงิน(อิสราวิทย์อุปกรณ์) 1. เด็กชายเพชร  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวแจ่มศรี  มะยะเฉี่ยว
 
610 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 33 เข้าร่วม 9 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 1. เด็กชายวิภูศิษฏ์  บุญมี
 
1. นางสุรีย์  รุทธพิชัยรักษ์
 
611 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 33 เข้าร่วม 9 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงพิชญพร  ศักดิ์คำ
 
1. นางสาวภัทรานิษฐ์  นิธิพัฒน์จารุกร
 
612 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 33 เข้าร่วม 9 โรงเรียนกสิณธร 1. เด็กหญิงพิชญากร  พุ่มม่วง
 
1. นางสาวมณีรัตน์  วงคล่อง
 
613 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 33 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงแพรวา  โสรัจวงษ์เจริญ
 
1. นายเจนณรงค์  อินทสุข
 
614 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 33 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  แสงฟ้า
 
1. นางวัชราภรณ์  พลโลก
 
615 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 33 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กชายสมาน  เย็นใจ
 
1. นางสาวอรอุมา  สายชนะ
 
616 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 33 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดกู้ 1. เด็กหญิงเกศินี  เกลี้ยงประดิษฐ์
 
1. นางสาวเปียทิพย์  อุทัยอัน
 
617 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 33 เข้าร่วม 9 โรงเรียนประถมพฤกษา 1. เด็กชายผไทเทพ  ลีฬพงษ์
 
1. นางสมพิศ  พรแหยม
 
618 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 33 เข้าร่วม 9 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ศรีปัดถา
 
1. นางสาวผกาแก้ว  ชุติวรรณพร
 
619 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 33 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 1. เด็กชายจักรินทร์  ศรีสุข
 
1. นางสาวสกุณา  กาสิงห์
 
620 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 22 โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กหญิงปานิสรา  แม้นสุขมณี
 
1. นางไกรสมร  ดีถนัด
 
621 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 22 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 1. เด็กชายวริทธิ์ธร  สรชาติ
 
1. นางสาวพิมพ์ลตา  ธนพงษ์ไพศาล
 
622 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงวันดารา  อ่อนบุญมา
 
1. นางสาวเพียรพนม  เคียงวงค์
 
623 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 1. เด็กหญิงธนัดดา  กิตติรัตน์ชัชวาล
 
1. นายสมทรง  พึ่งสมบุญ
 
624 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 22 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายอัสนัย  สันติเพชร
 
1. Missกาญจนา  ทองเปลี่ยน
 
625 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 22 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงนิศา  คนตรง
 
1. นางสาวกัญญาณี  เกิดศรี
 
626 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 27 เข้าร่วม 28 โรงเรียนวัดบ่อ 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  มุ่งปั่นกลาง
 
1. นางสาวนภาภรณ์  จรมาศ
 
627 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 27 เข้าร่วม 28 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 1. เด็กชายรัฐภูมิ  สาพญา
 
1. นางวรรณา  นรารัตน์
 
628 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 27 เข้าร่วม 28 โรงเรียนวัดอินทร์ 1. เด็กชายจักริน  จันทร์น้อย
 
1. นางนางสุนันทา  อาลัยผล
 
629 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 27 เข้าร่วม 28 โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  วงศ์เกษม
 
1. นางสาวฐาปนันท์  กันยา
 
630 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 27 เข้าร่วม 28 โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง 1. เด็กชายภคพล  สุทธิโพธิ์
 
1. นางสาวกาญจนา  ประสาท
 
631 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 27 เข้าร่วม 28 โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา 1. เด็กชายณฐภัทร  จันทร์มาทอง
 
1. นายมานะ  คำสอน
 
632 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 27 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงสาง  จะท่อ
 
1. นางสาวกฤษณา  อ่อนเหลา
 
633 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 27 เข้าร่วม 28 โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โต๊ะเถื่อน
 
1. นางสุรีรัตน์  พีระณรงค์
 
634 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 27 เข้าร่วม 28 โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม 1. เด็กชายพิชิตชัย  สุวรรณวัฒน์
 
1. นางสาวชรีวรรณ  พันธ์ประสงค์
 
635 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 27 เข้าร่วม 28 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ผลวิบูลย์
 
1. นายธนันชัย  บุตรไทย
 
636 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนนันทนวรวิทย์ 1. เด็กชายรัฐพงษ์  แสงจันดา
 
1. นางบาหยัน  น้อยวิเศษ
 
637 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กชายพรภวิษย์  รวยทรัพย์
 
1. นางสาวอรุณศรี  ยิ้มแย้ม
 
638 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนพึงรำลึก 1. เด็กหญิงโรไวดา  การีฟี
 
1. นางสาวมัทนา  แสงสุวรรณ์
 
639 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 1. เด็กชายนรากร  วิชัยยุทธ
 
1. นางสาวราตรี  มาลีหวล
 
640 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 1. เด็กชายนิธิกร  คลังนุช
 
1. นางอรอนงค์  สุดใจ
 
641 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล    
642 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนแสงประเสริฐ 1. เด็กหญิงประกายมุข  แสนรักษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนิรุทธิ์  อับดุลลกาซิม
 
643 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 1. เด็กชายประวีร์  หมากดี
 
1. นางสาวศิริรัตน์  รัตแสง
 
644 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กชายอรรถพล  นิ่มคุ้ม
 
1. นางบุษยรัตน์  ตรีสัตย์
 
645 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) 1. เด็กชายสุทธิรัก  โพธิ์ศรี
 
1. นางสุภาพ  สวัสดิ์พึ่ง
 
646 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงกชกร  สายคำมาตร
 
1. นางจันทิพย์  อำมาตย์เอก
 
647 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 1. เด็กชายพรชัย  จิตต์เอื้อ
 
1. นางสมนึก  ดิเรกศรี
 
648 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนเทพพิทักษ์ 1. เด็กชายวชิรวิทย์  นิลาพันธ์
 
1. นางสาวทาริกา  กาญจนพรหม
 
649 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 1. เด็กชายพิเชษฐ์  ถาอ้อย
 
1. นางสาวมินา  เนียมนคร
 
650 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 1. เด็กชายธีรภัทร  คนตรง
 
1. นางจินตนา  มะปูเลาะ
 
651 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา 1. เด็กชายณพัฒน์  แพรวัฒนะสุข
 
1. นางบุษบา  อุตธรรมมา
 
652 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สันติสิรินภา
 
1. นางสาวธัญญชล  บุ้งทอง
 
653 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดเพรางาย 1. เด็กชายธนาวุฒิ  พ่วงจีน
 
1. นางสาววนิดา  คุ้มภัย
 
654 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กชายธนาคาร  เนื่องจากนิล
 
1. นางวันเพ็ญ  บุญนัดดา
 
655 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กชายโฆสิต  บัวเปรม
 
1. นางสาววรรณภา  ไชยสาร
 
656 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กชายกนก  แจ้งจุล
 
1. นางไกรสมร  ดีถนัด
 
657 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 63 ทองแดง 4 โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กชายบุญวฤทธิ์  สันติธำรงวิทย์
 
1. นางฉวีวรรณ  แสนสุุทธิ
 
658 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 63 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กชายธีรพงศ์  แซ่กัว
 
1. นางพวงน้อย  พัฒนบุรี
 
659 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 6 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงฉันทนิษฐ์  พัวจตุรพัฒน์
 
1. นางสาวเบญญาภา  วัฒนวงศ์
 
660 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 6 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  บุญตั้ง
 
1. นายชัชวาล  คำแพงราช
 
661 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 8 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กชายสุกฤษฎิ์  แย้มวงษ์
 
1. นางอุไรวรรณ  กุลวงศ์วิทย์
 
662 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดลากค้อน 1. เด็กชายณภัทร  บำรุงราษฎร์
 
1. นางสาวธีมาพร  พรมราช
 
663 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงปัทมภรณ์  นรมั่ง
 
1. นางสาวไพรินทร์  แก้วน้อย
 
664 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 10 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายณพวีร์  มณีวงษ์
 
1. Missสุภาวดี  สุเมธีศรีวงศ์
 
665 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 10 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงกรชนก  สุขเทียบ
 
1. นายณัฐกร  กั๋งเซ่ง
 
666 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 10 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงกานต์สิรี  แสงหนู
 
1. นางยุพาวดี  รูปเล็ก
 
667 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 10 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายอาทิตย์  ตีวาร์
 
1. นางสาวศศิธร  สิงหะคเชนทร์
 
668 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 10 โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ 1. เด็กหญิงศิวาภรณ์  แวสะตัง
 
1. นายยุทธพงศ์  อาบูบากา
 
669 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 16 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กชายธีรภัทร  สุขวิเศษ
 
1. นางสาววิลัยพร  อาจหยุด
 
670 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงยุวดี  นามแก้ว
 
1. นางสาวผานิช  ธงฉิมพลี
 
671 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดอินทร์ 1. เด็กชายธวัชชัย  ขุนทอง
 
1. นางสุนันทา   อาลัยผล
 
672 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 16 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 1. เด็กชายอนุชา  อินทรเทศ
 
1. นางพุทธิยา  พื้นพรม
 
673 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดบ่อ 1. เด็กชายทีฆทัศน์  ม่วงบุญศรี
 
1. นางปลื้มพร  ประไพพงษ์
 
674 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดพระเงิน(อิสราวิทย์อุปกรณ์) 1. เด็กหญิงปณิฏา  เสริมศิริ
 
1. นางสาวอรัญญา  ศิริโสภณ
 
675 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 22 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ 1. เด็กชายสิรวิช  จิตติเจริญวิทย์
 
1. นางบาหยัน  น้่อยวิเศษ
 
676 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 22 โรงเรียนพึงรำลึก 1. เด็กชายพรภวิษย์  ศิริพันธ์
 
1. นางสาวจัสมิน  อับดุลลากาซิม
 
677 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 22 โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 1. เด็กชายสิทธิพร  ตั้งในเกียรติกุล
 
1. นายวัชรพล  นกทอง
 
678 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 22 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 1. เด็กชายกฤษณ์  จันทุมากร
 
1. นางบุบผา  วรรธธนภาส
 
679 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดพิกุลเงิน 1. เด็กหญิงพิชญาภา  เทพสุวรรณ์
 
1. นางสาววรารัตน์  ช้างเขียว
 
680 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กชายธนภัทร  มณีวงค์
 
1. นางวัชราภรณ์  พลโลก
 
681 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กชายอำนวจ  คงดั่น
 
1. นางสาวกาญจนา  พิลาล้ำ
 
682 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 1. เด็กหญิงสิรี  วิไลวงศ์เสถียร
 
1. นายสมทรง  พึ่งสมบุญ
 
683 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม 1. เด็กชายพงศกร  บุญมี
 
1. นายสมศักดิ์  สุขอาบใจ
 
684 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 31 โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  รักนาย
 
1. นายวิรัตน์  ศรีตะลาลัย
 
685 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 31 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 1. เด็กหญิงเจติญา  สุทธิพงษ์
 
1. นางศุระสา  นิพันธ์โชติ
 
686 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 33 โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สูงสุข
 
1. นายภิรกร  กวินแก้วโกศล
 
687 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล    
688 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 33 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 1. เด็กชายนพรัตน์  ช่วงพิชิต
 
1. นางสาวพิมพ์ลตา  ธนพงษ์ไพศาล
 
689 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 33 โรงเรียนกสิณธร 1. เด็กชายนันทพงศ์  คุณุทัย
 
1. นางสาวมณีรัตน์  วงคล่อง
 
690 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กหญิงรักษิตา  ทองเทศ
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  รวมกลาง
 
691 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 33 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ธีรภัทรไพบูลย์
 
1. นางโชติกา   เกษรสังข์
 
692 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 33 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 1. เด็กหญิงทัศนาภรณ์  น่วมเลิศ
 
1. นางสาวทิพาพร  ชัยสิทธิโยธิน
 
693 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 33 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  รัดคุ่ย
 
1. นางสาวเกษร  วงศ์ภักดี
 
694 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 33 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1. เด็กชายภูมิ  รัศมีเวสารัช
 
1. นายชนะพล  บุณยภาธิน
 
695 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 33 โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา 1. เด็กชายณิชากร  พลหาญ
 
1. นางสาวรวยรื่น  ลี้กุลวัฒนา
 
696 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 43 โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 1. เด็กชายจีรศักดิ์  สุกรเมือง
 
1. นางสาวปารณีย์  เปี้ยทา
 
697 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 43 โรงเรียนวัดศาลากุล 1. เด็กชายกัมพล  ผอบทอง
 
1. นางสาวชนิกานต์  สงวนไพบูลย์
 
698 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบี เอฟ เอส 1. เด็กชายธนกฤต  กิจธารทอง
 
1. นายไตรรัตน์  เพ็ชรสิงห์
 
699 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 43 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 1. เด็กชายอานัส  ไพเมือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอานภาพ  ศรีมิ่งเมืองนิเวช
 
700 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 43 โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา 1. เด็กชายศิรสิทธิ์  เตียสุวัติเศรษฐ
 
1. นางสุมานี  ผลเสวก
 
701 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 43 โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 1. เด็กชายอนุชา  ยศสมบัติ
 
1. นางสาวสุกัญญา  ผดุงเทศ
 
702 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 43 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 1. เด็กชายสิทธิชัย  บุญยม
 
1. นางสุภาภรณ์  แจ่มสายบัว
 
703 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 43 โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 1. เด็กชายธนวัตร  บุญเฉย
 
1. นายรัฐภูมิ  โลศิริ
 
704 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 43 โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 1. เด็กชายธณนนท์  รัตนะ
 
1. นางสาวสุวรรณา  สีขันแก้ว
 
705 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 43 โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม 1. เด็กชายกิตติพงศ์  วันกลิ่น
 
1. นางสาวชรีวรรร  พันธ์ประสงค์
 
706 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 1. เด็กชายสุภาพบุรุษ  ประสพสิน
 
1. นางสุธาวรรณ  หัสนันท์
 
707 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายเจษฎาพร  รามัญเพ็ง
 
1. นางสาวสมจิตร  เจริญใจ
 
708 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์  รอสูงเนิน
 
1. นางสาวยุพิน  ผายเตชะ
 
709 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  หงษ์เหิรนภา
 
1. นายณัฐพงษ์  ไชยวงศ์
 
710 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านคลองหนึ่ง 1. เด็กชายชัยอานนท์   แสงชัน
 
1. นางสาวกันยารัตน์  เข็มแก้ว
 
711 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  มาลา
 
1. นางสาวกาญจนา  สุรินทร์ธนาสาร
 
712 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดกู้ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  พันธ์จีน
 
1. นางสาวเปียทิพย์  อุทัยอัน
 
713 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  จันทร์นวล
 
1. นางมุกดา  สิงหบุญ
 
714 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายพลสิงห์  ตาเละมัน
 
1. นายสมควร  เหล่าประเสริฐ
 
715 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนจิรดา 1. เด็กหญิงชนัญญพัทธ์  ทิฑะชน
 
1. นางสาวจุรีพร  กำหอม
 
716 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดีอ่ำ
 
1. นางสาวอรัญญา  ชำนาญวาด
 
717 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กหญิงสุจิตรา  มัดจุฬา
 
1. นางสาวกาญจนา  พิลาล้ำ
 
718 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กชายวิศรุต  มะดอเลาะ
 
1. นางกลอยใจ  พัฒนคุณเจริญกิจ
 
719 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กชายณพวีร์  อรุณสิขพันธ์
 
1. นางสาวชญาภา  ใจเสงี่ยม
 
720 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 33.33 เข้าร่วม 5 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 1. เด็กหญิงปัทมา  มะลีมาน
 
1. นางสาววิภารัตน์  ชุมภู
 
721 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 13.33 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กหญิงวิชา  คำปัน
 
1. นายขวัญยืน  ผึ้งทอง
 
722 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 1. เด็กชายอนุชาติ  มะฮะหมัด
 
1. นางสุธาวรรณ  หัสนันท์
 
723 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงมุฑิตา  แก้วสา
 
1. นายสมปอง  จันทร์เจริญ
 
724 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  เชื้อผู้ดี
 
1. นางกัลยา  พรหมเดช
 
725 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กชายปัญญาวุฒิ  เครือปลูก
 
1. นางยุพาวดี  รูปเล็ก
 
726 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 1. เด็กหญิงรุ้งราย  ทัพพูล
 
1. นางสาวสกุณา  กาสิงห์
 
727 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กชายศุธิภรณ์  วัฒนา
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ทรัพย์คต
3. เด็กชายใจหลวง  อินแก้ว
 
1. นางสาวศิริจรรยา  นราเกตุ
2. นางสาวพัทยา  ดุจจานุทัศน์
 
728 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กชายชญานิน  จันทร์ขาว
2. เด็กหญิงมณินทร  ศรีเสริมพันธ์
3. เด็กชายเจษฎา  วีระกุล
 
1. นางสุภาพร  แตงไทย
2. นายปราโมทย์  ใยจุ้ย
 
729 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กหญิงธนัชพร  เกิดสังข์
2. เด็กชายสุวิจักษณ์  เอียดเรือง
3. เด็กชายเมธวิน  ทองสัมฤทธิ์
 
1. นางสาวกฤตติกา  ศิริประภา
2. นางจิรัชยา  พิชัยฤกษ์
 
730 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87.5 ทอง 4 โรงเรียนกสิณธร 1. เด็กชายปณพล  ขำนิพัทธ์
2. เด็กชายวีรวิทย์  นิรันพรพุทธา
3. เด็กหญิงอภิชญา  สุนทราภา
 
1. นางเสริมทรัพย์  แซ่จู
2. นางรอบีย๊ะ  ไกรชิต
 
731 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 77.75 เงิน 5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กชายบัญญพนต์  วงศ์ทหาร
2. เด็กชายภาณุพงศ์  นิธิพันธ์ไพรัตน์
3. เด็กชายลัทธวัฒน์  ทนินซ้อน
 
1. นางสาวพรทิพย์   ดวงเพ็ญ
2. นางผ่องศรี  มีมาก
 
732 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 77.25 เงิน 6 โรงเรียนวัดบ่อ 1. เด็กชายณัฐกานต์  มณีพันธ์
2. เด็กชายศิลป์ชัย  วีระกุล
3. เด็กชายสืบสกุล  บำรุงบุตร
 
1. นางอรอุษา  หมื่นพวง
2. นางขนิษฐา  จิตธรรมมา
 
733 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กชายธีรภัทร  ป้อมนิล
2. เด็กหญิงปิยะนุช  เดชจำเริญ
3. เด็กหญิงลภัสรดา  จอดเกาะ
 
1. นางนัยนา  นุ่นงาม
2. นายสุเมธ  สืบสำราญ
 
734 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 76.5 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายธนายุทธ  ไชยบาล
2. เด็กชายธีรภัทร์  ศรีพงษ์เสริฐ
3. เด็กชายสรรพสิฐ  ยาดี
 
1. นางวิราวรรณ  ทวีพรไพบูลย์
2. Missศิริณภา  ขันทะสีมา
 
735 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 74.38 เงิน 9 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1. เด็กชายธนัตถ์ภัทร  วิรัตน์อุดมสิน
2. เด็กหญิงมานิตา  ถนัดค้า
3. เด็กหญิงวิพาวรรณ  เขมะรังษี
 
1. นางสาวหนูพลอย  สิงห์เสน
2. นางสาววไลพร  โมหา
 
736 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 72.13 เงิน 10 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กหญิงจิรพัฒน์  แก้วดอนไพร
2. เด็กชายวิริทธิ์พล  จันทร์ชำนิ
3. เด็กหญิงอรวรรณ  สนทอง
 
1. นายวีรยุทธ์  พงค์เกื้อ
2. นางศิริพรรณ   กาญจนพล
 
737 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดลำโพ 1. เด็กหญิงปัทมาวรรณ  หันตุลา
2. เด็กหญิงสุธิดา  ภูแข็ง
3. เด็กชายเจษฎา  โมศิลารัตน์
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  สีมา
 
738 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 65.25 ทองแดง 12 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 1. เด็กหญิงคอซานะห์  มิตรสมาน
2. เด็กหญิงจณิสตา  นาทอง
3. เด็กหญิงอริสยา  นิสุรง
 
1. นางสาวสายฝน  คำยศ
2. นางสาวอัญชลี  ระสารักษ์
 
739 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 38.25 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงนุชนาถ  เทียนทอง
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  วงศ์วิทิต
3. เด็กหญิงแพรพิไล  จุลบล
 
1. นางสาวธนัชพร  อิ่มดี
2. นายภูวริศ  บุญเจริญ
 
740 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 14 โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กุญแจทอง
2. เด็กหญิงศิรดา  แสงหิ่งห้อย
3. เด็กชายอิงคนันท์  สุทธิปัญโญ
 
1. นางอภิญญา  เอกมนต์
 
741 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 29.5 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงจิรานนท์  ศรีนกทอง
2. เด็กชายนพดล  วัฒนพันธ์
3. เด็กชายอนุวัฒนา  คามดา
 
1. นางสาวสิรินดา  ดำแพร
2. นางสาวมยุรา  งามดี
 
742 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 29.25 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 1. เด็กชายกิตติพงศ์  วงศ์โสม
2. เด็กชายอรรถวุฒิ  บรมสถิตย์
3. เด็กชายอัตพล  ศรีคงคต
 
1. นางสมบูรณ์  ผดุงล้อม
 
743 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 28.5 เข้าร่วม 17 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 1. เด็กชายกฤษณ์  จันทุมากร
2. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ตังวัธนวิบูลย์
3. เด็กชายพีรณัฐ  เดชสุทธาชีพ
 
1. นางสาวเพลินทิพย์  คำพรรษา
 
744 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 18 โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 1. เด็กหญิงจุฑาพร  สุขขีวัด
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองวิธิ
3. เด็กหญิงสุพัตรา  คงค้าน
 
1. นางสาวศิรัญญา  ชูศรีทอง
2. นางสาวณันทน์ชญา  บาริศรี
 
745 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 27.25 เข้าร่วม 19 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงพงผกา  ศรีชูชาติ
2. เด็กหญิงภนิตา  บุญสม
3. เด็กชายวงศธร  แก้วประเสริฐ
 
1. นางสาวอทิติ  งามขำ
2. นางสาวรัตติกาล  ริมแจ้ง
 
746 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 26.5 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  รักวงค์
2. เด็กชายศิวพล  ใจซื่อ
3. เด็กหญิงศิศิประภา  บุญสาร
 
1. นางมุกดา  สิงหบุญ
2. นางสาวมาลัยรัตน์  สุขกาว
 
747 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 26.5 เข้าร่วม 20 โรงเรียนพึงรำลึก 1. เด็กชายณัฐวัตร  พัตจุน
2. เด็กหญิงดานา  แมนศรี
3. เด็กชายอิกบาล  สัญชัยวรนันท์
 
1. นางสาวจัสมิน  อับดุลลากาซิม
2. นางวนิดา  โพธิ์ทอง
 
748 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 26.5 เข้าร่วม 20 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 1. เด็กชายปราภพ  สังข์ปิ่น
2. เด็กหญิงพันธิพา  พันธุรัตน์
3. เด็กหญิงพิมมาดา  กตัญญู
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  พูลประเสริฐ
 
749 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 23 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกุลปรียา  ชาวหวายสอ
2. เด็กหญิงธีร์ธิดา  จารุประภา
3. เด็กชายอภิวันทษ์  หยาดน้ำค้าง
 
1. นางพรรณี  ทองด้วง
2. นายอนุวัฒน์  ร่มโพธิ์ทอง
 
750 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 23 โรงเรียนเทพพิทักษ์ 1. เด็กชายคณาสิน  ศรีเดช
2. เด็กชายพลาทิตย์  เจริญสุข
3. เด็กชายเจษฎา  อยู่สวัสดิ์
 
1. นางจินตนา  จตุราวิชานันท์
2. นางสาวเทวิณี  ศิริพิกุลพันธุ์
 
751 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 25.5 เข้าร่วม 25 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงพฤกษา  ออมปริศ
2. เด็กชายอาทิตย์  ศรีชมชื่น
3. เด็กหญิงอารยา  อกอุ่น
 
1. นางสาวทวินันท์  แก่นอากาศ
 
752 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 25.25 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม 1. เด็กหญิงณัฐกาน  วงษ์หวังจันทร์
2. เด็กชายนพดล  นาคกุญชร
3. เด็กชายนันทภรณ์  แสงจันทร์
 
1. นายณรงค์  คำหรรษา
2. นางรังสิมา  ลักษณานุรักษ์
 
753 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 27 โรงเรียนประถมพฤกษา 1. เด็กหญิงพรรษจิรา  มนปราณีต
2. เด็กหญิงวรดา  พุกทิศา
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  สีเทา
 
1. นายภานุเดช  เรืองกลิ่น
2. นางสาวพัฒน์นรี  ฟักโต
 
754 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 24.5 เข้าร่วม 28 โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงนิตญาย์  เรืองโรจน์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  พรมสุวรรณ
3. เด็กหญิงยุวดี  เกิดสมบูรณ์
 
1. นางอรพรรณ  เม้าอุดม
2. นายรังสรรค์  จือศานติ
 
755 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 24.5 เข้าร่วม 28 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 1. เด็กหญิงปนิตา  แว่นคำ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สุขแจ่ม
3. เด็กชายอัครวินท์  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวกมลชนก  แสงสว่าง
 
756 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 24.25 เข้าร่วม 30 โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา 1. เด็กหญิงชนิกานต์  แหนมเชย
2. เด็กชายธีรภัทร  คล่องขยัน
3. เด็กหญิงอาณัฐสุดา  คำพระยา
 
1. นายศิริมงคล  เชาวนิตย์
 
757 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 31 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงทิพย์วรา  น้อยอามาตย์
2. เด็กหญิงพักชมพู  คุ้มสุวรรณ
3. เด็กชายอานัณย์  นิลจินดา
 
1. นายสิทธิชัย  นักรู้
2. นางสาวรวิสรา  สาเดช
 
758 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 21.5 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกชพงษ์  แดงนำ
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ขำลำพู
3. เด็กหญิงจิดาภา  วิริยะอุดมผล
 
1. นางสาวดวงเดือน  ทิพโชติ
 
759 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 21.25 เข้าร่วม 33 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กหญิงช่อผกา  แดงน้อย
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีชมภู
3. เด็กหญิงอนุธิดา  สีหะวงษ์
 
1. นางสาวสุกัญญา  บรรเทา
2. นางสาวกนิษฐา  อิ่มน้อย
 
760 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 20.75 เข้าร่วม 34 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 1. เด็กชายธิติกานต์  แสนสะอินทร์
2. เด็กชายพัชรพล  คำมั่น
3. เด็กชายอนันดา  พลนะเดช
 
1. นายชัยพร  ชัยสิทธิเวชช
 
761 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 35 โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  วามะลุน
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ชายหงษ์
3. เด็กชายศราวุธ  โต๊ะเถื่อน
 
1. นางสาวสุทิน  ดิษวะหะ
2. นางสาวมยุรา  หอมชื่น
 
762 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 19.5 เข้าร่วม 36 โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม 1. เด็กหญิงกุนจิรา  วาหมงคล
2. เด็กชายชรัส  ครุฑนวม
3. เด็กชายสุทัศน์  สีนวล
 
1. นายสฤทธิ์  รองทอง
 
763 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 37 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กชายธนพล  ฤทธิ์งาม
2. เด็กหญิงนันทิชา  ตาวัน
3. เด็กหญิงพุด  ตาหม้อ
 
1. นายกฤษดา  พัฒนชีวะพูล
2. นางสาวปุณยาพร  จิตร์แจ้ง
 
764 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 12.75 เข้าร่วม 38 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงนันดา  มูฮำหมัดสะแระ
2. เด็กหญิงอาตอม  สุนสงวน
3. เด็กหญิงอานิศรา  สำเภาทอง
 
1. นางสาวเกษรา  ศรีกันหา
 
765 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 11.75 เข้าร่วม 39 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 1. เด็กหญิงณัชชา  มะปูเลาะ
2. เด็กหญิงมุตา  นิระมิ
3. เด็กหญิงวรานุช  นวลหงษ์
 
1. นางสาวสาคร  ปานทอง
2. นางสาวกุลธิดา  ด่านชาญชัย
 
766 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนจิรดา 1. เด็กชายชยานนท์  พรอดิเรกลาภ
2. เด็กชายตะวัน  สิทธิเกษร
3. เด็กชายวิทย์วศิน  ฝังกิจ
 
1. นางสาวจารุณี  มนปราณีต
 
767 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 1. เด็กชายณัฐชัย  บุญเฉย
2. เด็กชายธนากร  เกตุมา
3. เด็กชายสุประดิษฐ์  สังข์นาค
 
1. นางสาวเพชรประกาย  สีสิงห์
2. นางสาวปิยนุช  จันทะคร
 
768 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านคลองหนึ่ง 1. เด็กชายพัฒนา   ไกรงู
 
1. นางสาววรุณยุภา  นามวงษา
 
769 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กชายชานันท์  นิยมราษฏ์
2. เด็กชายภราดร  หะระซัน
3. เด็กหญิงอธิษฐาน  อนันต์ชัยชัชวาล
 
1. นางสาวธันวรัตน์  โพธิ์ศรีทอง
2. นางกรรณิการ์  พลีสุดใจ
 
770 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดเพรางาย 1. เด็กหญิงธนพร  โฆสิตรัตน
2. เด็กชายอำพล  รูปสมวงศ์
3. เด็กหญิงเกษมณี  พจนามณีรัตน์
 
1. นางสาววิมล  อาจด่อน
2. นางสาวนิภาวรรณ  ขำสา
 
771 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กชายพันศักดิ์   ผึ่งผาย
2. เด็กหญิงมนทา  ดอมไธสงค์
3. เด็กชายเด็กเท่  คงมั่น
 
1. นางสาวศิริจรรยา  นราเกตุ
2. นางสาวพัทยา  ดุจจานุทัศน์
 
772 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. นางสาวจินตนา  กลิ่นเทียน
2. นางสาวชลธิชา  กลิ่่นเทียน
3. นายนัด  สงค์นา
 
1. นางสุภาวดี  วุฒิรัตน์
 
773 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กหญิงจัสมิน  สังเกตุกิจ
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  เชื้อผู้ดี
3. เด็กหญิงอรัชพร  เรืองเที่ยง
 
1. นางสาวธันวรัตน์  โพธิ์ศรีทอง
2. นางพรรณทวี  มูนาวี
 
774 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.25 ทอง 4 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. นางสาวขนิษฐา  ปุริสังข์
2. เด็กหญิงมินตรา  สุโภชน์
3. นางสาวสายธาร  ศรีรักษา
 
1. นางสาวพิสมัย  บัณฑิตสิงห์
 
775 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78.38 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  แก้วพิกุล
2. เด็กชายจาครินทร์  วัชโรบล
3. เด็กชายบารมี  เสือจุ้ย
 
1. นางสาวณัฐภรณ์  นรพงษ์
2. นางสุวรรณา  แก้วจินดา
 
776 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.13 เงิน 6 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กชายจิรายุ  ชูนาม
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  บุญหมั่น
3. เด็กหญิงอภิญญา  สีเคลือบ
 
1. นายธีระ  ช้างแดง
2. นายอรุณชัย  ฉายราศรี
 
777 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.88 เงิน 7 โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 1. เด็กชายคณกร  สักดีกุล
2. เด็กหญิงภควดี  เส็งเล็ก
3. เด็กชายอนุรักษ์  ถิ่นเขาชี
 
1. นางสาวเพชรประกาย  สีสิงห์
2. นางสาวปิยนุช  จันทะคร
 
778 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.63 เงิน 8 โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  อาจหาญ
2. เด็กหญิงจณิสตา  อาจหาญ
3. เด็กชายพีระพัฒน์  บุญประกอบ
 
1. นางสาววันวิสาข์  เนียมหมวด
2. นายพิทักษ์  บุญยอดศรี
 
779 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69.38 ทองแดง 9 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัฐยาวา  พุ่มโต
2. เด็กหญิงสุกัญญา  พานิช
3. เด็กชายไตรภพ  ดาทอง
 
1. นางนุชจริน  อุชชิน
2. นายอนุวัฒน์  ร่มโพธิ์ทอง
 
780 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 1. เด็กชายชารวี  เด็นลีเมาะ
2. เด็กหญิงฐานมาศ  เห่งพุ่ม
3. เด็กหญิงปนัดดา  คำสุขุม
 
1. นางสาวทองเพียร  ครูนา
 
781 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 11 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงนิชา  คนตรง
2. เด็กหญิงสุนิษฐา  บุญมา
3. เด็กหญิงหทัยชนก  คงสร
 
1. นางสาวเกษรา  ศรีกันหา
2. นายมานพ  สุยาละ
 
782 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงกนกพร  ทูลสุริยา
2. เด็กชายฐิติพล  ผลผ่องใส
3. เด็กหญิงตรีทิพภา  ฤทธิลา
 
1. นายสุเมธ  สืบสำราญ
2. นางนัยนา  นุ่นงาม
 
783 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงวรธิดา  แสงทองเจริญ
2. เด็กหญิงวันศิกา  ม่วงขาว
3. เด็กหญิงวาศิกา  ม่วงขาว
 
1. นางสาวสิรินดา  ดำแพร
2. นางสาวมยุรา  งามดี
 
784 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 1. เด็กหญิงกัลยาณี  คำหยาด
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  เทศทอง
3. เด็กหญิงสุภาวดี  คงดั่น
 
1. นางอุบล  จงสมจิต
2. นายพิชิต  ลิอินทร์
 
785 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85.6 ทอง 4 โรงเรียนวัดบ่อ 1. เด็กหญิงชนากานต์  ไกรสิริโภค
2. เด็กหญิงนิสรา  แดงพุก
3. เด็กหญิงปิยาภรณ์  จุดประสงค์
 
1. นางสาวมนณภัทร  อู่อรุณ
2. นายสกนธ์  อิ่มใจ
 
786 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84.2 ทอง 5 โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงชญาณี  จันทรกุล
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  มีอิสสระ
3. เด็กหญิงประภาสินี  คำเอี่ยม
 
1. นางสุภาพร  แตงไทย
2. นางสาวดวงดาว  แซ่เอี้ย
 
787 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงกัญนภัส  วิโนทัย
2. เด็กหญิงชิตยาภรณ์  ภู่เกาะ
3. เด็กหญิงภัทรธร  นุชเนตรเกศทอง
 
1. นางสาวรัตติกาล  ริมแจ้ง
2. นางสาวอทิติ  งามขำ
 
788 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81.2 ทอง 7 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เจริญวัฒนะพานิช
2. เด็กหญิงรมย์รวินทร์  ประเสริฐ
3. เด็กหญิงอภิญญา  วันแอเลาะ
 
1. นางสาวดวงเดือน  ทิพโชติ
 
789 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80.4 ทอง 8 โรงเรียนกสิณธร 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองสุกมาก
2. เด็กชายปราน  มังกรพิศม์
3. เด็กหญิงปุญญิศา  ทรงธรรมวัฒน์
 
1. นางรอบีย๊ะ  ไกรชิต
2. นางสาวฐานิดา  อาชานนท์
 
790 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงศรสวรรค์  มาลาวิทยา
2. เด็กหญิงอรวรรณ  ตรงประเสริฐ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ทิพย์สุข
 
1. นางสาวศิรินทรา  ด้วงเหม
2. นางสาวอรกัญญา  เอมเสม
 
791 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) 1. เด็กหญิงภานุชนาท  ทองคงเหย้า
2. เด็กชายภูมิภัทร  พุทธรัตร์
3. เด็กหญิงศุภรดา  ใจบุญ
 
1. นายอดิชัย  สุพรรณท้าว
 
792 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 79.6 เงิน 11 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 1. เด็กชายกฤษฎา  ประเสริฐ
2. เด็กหญิงณัชญา  สร้อยไข
3. เด็กหญิงสโรชา  มากหลาย
 
1. นางสาวสาคร  ปานทอง
2. นางสาวทองเพียร  ครูนา
 
793 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78.8 เงิน 12 โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กหญิงกุลยา  นิ่มเนียม
2. เด็กหญิงสุภัคญาดา  พวงทอง
3. เด็กหญิงสุภาพร  เรืองพรวิสุทธิ์
 
1. นางดวงชีวัน  เกษร
2. นางสาวกฤตติกา  ศิริประภา
 
794 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78.8 เงิน 12 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กชายปรานุพงษ์  ใจกัณฑ์
2. เด็กหญิงรุจิกาญจน์  วรภาพ
3. เด็กหญิงไพลิน  เพื่อตระกูล
 
1. นางจาริยา  พรมผล
2. นางสาวพรฑิตา  หวังชื่นชม
 
795 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75.4 เงิน 14 โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เรือนสำโรง
2. เด็กหญิงวรรณธิวา  จ้อยเล็ก
3. เด็กหญิงสมถวิล  ชมดอกไม้
 
1. นางสาวธนัชพร  อิ่มดี
2. นายภูวริศ  บุญเจริญ
 
796 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75.2 เงิน 15 โรงเรียนวัดเพรางาย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แสงจันทร์ศรี
2. เด็กหญิงธนพร  โฆสิตรัตน
3. เด็กหญิงมินตรา  อุดมพันธ์
 
1. นางสาววิมล  อาจด่อน
2. นางสาวลัดดาวัลย์  บุญสิงห์
 
797 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74 เงิน 16 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กหญิงนภาพร  อุ่นศิริ
2. เด็กหญิงภาวิณี  สุยะดุก
3. เด็กหญิงเพียงตะวัน  สายวายุกุล
 
1. นางวิราวรรณ  ทวีพรไพบูลย์
2. Missศิริณภา  ขันทะสีมา
 
798 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 73.2 เงิน 17 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อาจทวีคูณ
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  พวงมาลา
3. เด็กหญิงนัฐกานต์  ทองนาคะ
 
1. นางพรรณี  ทองด้วง
 
799 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 73 เงิน 18 โรงเรียนเทพพิทักษ์ 1. เด็กหญิงญาณิดา  ชัยประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สีทอง
3. เด็กหญิงอริสา  ธงพันษา
 
1. นางจินตนา  จตุราวิชานันท์
2. นางสาวเทวิณี  ศิริพิกุลพันธุ์
 
800 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 72.8 เงิน 19 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงพรชนก  แสงทอง
2. เด็กหญิงสุทธิดา  แสงอรุณ
3. เด็กหญิงอรอุมา  ปัณฑรนนทกะ
 
1. นางสาวทวินันท์  แก่นอากาศ
 
801 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 71.6 เงิน 20 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิงจินตพร  ธรรมประเสริฐ
2. เด็กหญิงธนาภา  พีรเศรษฐโสภณ
3. เด็กหญิงบุณยวีร์  บุญญะเลิศลักษณ์
 
1. นางสาววัลย์ณภัสร์  กนกหงษ์
2. นางปทุมพร  โตสิงห์
 
802 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 71.2 เงิน 21 โรงเรียนจิรดา 1. เด็กหญิงชญานันท์  มะละเว
2. เด็กชายณภัทร  คำสาร
3. เด็กหญิงดวงกมล  ศรีชื่น
 
1. นางสาวจารุณี  มนปราณีต
 
803 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 70.6 เงิน 22 โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 1. เด็กชายชนัส  ทิวารัมย์
2. เด็กหญิงรสริน  ชอบจิตร
3. เด็กชายอนุนูล  มูลนอก
 
1. นางสาวพรพิมล  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
2. นางสาวราตรี  มาลีหวล
 
804 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนพิชญศึกษา    
805 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  อั้นตุ่น
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  คงจีน
3. เด็กหญิงแพรว  ไตรยวงศ์
 
1. นายชัยยล  แสนธิไชยยา
2. นายณัฐวุฒิ  คลังนุช
 
806 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พรมดี
2. เด็กหญิงปาลิกา  จริยาเมธา
3. เด็กหญิงโชติกา  เรือนแป้น
 
1. นางสาววรรณี  สุทธิจันทึก
2. นางสาวปาณิสรา  กาฬเสาร์
 
807 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กชายภาณุพงศ์  เป็งจา
2. เด็กหญิงยุภาพร  เนื่องนาคา
3. เด็กชายสุริยันต์  ชัยปัญหา
 
1. นายธีระ  ช้างแดง
2. นายอรุณชัย  ฉายราศรี
 
808 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. นางสาวพัชณิดา  มีพุ่ม
2. นางสาววันวิสาข์  เพ็ชรเขียว
3. นางสาวอารียา  ดอกพุฒซ้อน
 
1. นางสุภาวดี  วุฒิรัตน์
 
809 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 1. เด็กหญิงนัจญวา  ดีทอง
2. เด็กหญิงวรินทร  นาทอง
3. เด็กหญิงศรุตยา  มะปูเลาะ
 
1. นางสาวทองเพียร  ครูนา
2. นางสาวสาคร  ปานทอง
 
810 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71 เงิน 4 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงพรรณารายณ์  พุมาเกรียว
2. เด็กชายวิชญะ  โต๊ะเถื่อน
3. เด็กหญิงวิภาวินี  บ๊ะซา
 
1. นายมานพ  สุยาละ
 
811 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุตรนุช
2. เด็กชายสุขวิช  สอนสวัสดิ์
3. เด็กชายอานันท์  ฟู้
 
1. นางสาวอาภาภรณ์  แก้วโสภณ
2. นายฉัตรเฉลิม  ตินะมาตร
 
812 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงนลินรัตน์  อนุลักษณ์
2. เด็กหญิงภรณ์โสภา  อินทิยศ
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  เฟื่องฟูกิจการ
 
1. นางสาวอทิติ  งามขำ
2. นางสาวรัตติกาล  ริมแจ้ง
 
813 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิงกัลยาภรณ์  เจริญวัย
2. เด็กหญิงนันทกานต์  นิลาภรณ์
3. เด็กหญิงภรพรรณศิริ  จุ้ยนวล
 
1. นางผ่องศรี  มีมาก
2. นางสาววัลย์ณภัสร์  กนกหงษ์
 
814 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 4 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ 1. เด็กหญิงดากานดา  รักภู่
2. เด็กหญิงวรดา  ศรีทุมสุข
3. เด็กหญิงอรดี  สีเหมือน
 
1. นางแพรว  ไม้แก่นจันทร์
2. นางสาวทักษิณี  สุวรรณลาภา
 
815 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 4 โรงเรียนกสิณธร 1. เด็กชายฉัตริน  หมื่นสุกแสง
2. เด็กชายช. ชยางกูร  สมสิน
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  สันติเมธี
 
1. นางเสริมทรัพย์  แซ่จู
2. นางอัจฉรา  ทองธรรมชาติ
 
816 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 4 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายตันติกร  อดิศักดิ์รัตนา
2. เด็กหญิงธนพร  ศรีสิงห์
3. เด็กหญิงศศิวรรณ  เชิงประโคน
 
1. นางกมลพร  มาอยู่ดี
 
817 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 4 โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กหญิงธัญวรรณ  สร้อยทอง
2. เด็กชายบรรณารักษ์  เส็งน้อย
3. เด็กหญิงศศิกาน  ไชยชมภู
 
1. นายพัฒนพร  ชินประดิษฐ
2. นางสาวสุกัญญา  การธนะศาษฐ์
 
818 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกนกพร  พัฒนี
2. เด็กชายบุญได้  แสงจั่น
3. เด็กชายพิชิตชัย  เพ็งเวลุน
 
1. นางสาวพรพิมล  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
2. นางสาวราตรี  มาลีหวล
 
819 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กชายชนะพัฒน์  แขวงดาหาร
2. เด็กชายปฐวี  ทุริยานนท์
3. เด็กชายเอกรัตน์  นพสันติ
 
1. นางสุนันท์  เกตุกราย
2. นายพิพรรธ  เอี่ยมยี่สุ่น
 
820 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กชายกิตติพัทธ์  เครือเพียกุล
2. เด็กชายภพธร  ยิ้มเผือก
3. เด็กหญิงวรัชยา  วงศ์ละคร
 
1. นางศิริเพ็ญ  ลบเมฆ
2. นายสุรสิทธิ์  วีระคำ
 
821 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงธีรนาฏ  อดทน
2. เด็กหญิงยุภารัตน์  ไพรเขต
3. เด็กชายสกุลชัย  ภูสิงห์
 
1. นายอรุณชัย  ฉายราศรี
2. นายอนุรักษ์  เขียวแก่
 
822 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. นายพุทธวาท  ครุผาด
2. นายสุนันตะ  ศรีล้อม
3. นายเสกสรรค์  พางาม
 
1. นางสาวณัฐภรณ์  นรพงษ์
2. นายพิเชษฐ์  แซ่ลิ้ม
 
823 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปรีเปรม
2. นายประสพโชค  มณีจันทร์สุข
3. เด็กหญิงอริษา  จันติ๊บ
 
1. นางสุภาวดี  วุฒิรัตน์
 
824 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กชายปิยะพงษ์  คงคา
2. เด็กชายพีรพล  เพิ่มชาติ
3. เด็กชายสุทธิชัย  ศรีพิลา
 
1. นางนันธิญา  บุตรไทย
2. นายสิทธิพงศ์  บุญเมือง
 
825 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 1. เด็กชายณัฐดนัย  นามพระหัตถ์
2. เด็กชายสุขเกษม  ศรีนวล
3. เด็กชายสุริยา  ธิมาชัย
 
1. นางสาวเพชรประกาย  สีสิงห์
2. นางสาวปิยนุช  จันทะคร
 
826 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 1. เด็กชายพีระพงษ์  ปัดทุม
2. เด็กชายวีรภัทร  พานิชย์
3. เด็กชายสุริยา  ฉิมรักษ์
 
1. นางเมย์ลภัส  ถิรธนังไชยเจริญ
2. นางเมย์ลภัส  ถิรธนังไชยเจริญ
 
827 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กหญิงทัดดาว  นิลสนธิ
2. เด็กหญิงบุญยานุช  งามจำรัส
3. เด็กหญิงแก้วอุบลรัศม์  บรรณสาร
 
1. นางวรางคณา  ประเสริฐวงษ์
2. นางสาวอรุชา  พงษ์ศิริ
 
828 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน 1. เด็กหญิงจัสมิน  ดอเลาะ
2. เด็กชายนวมินทร์  อาจหาญ
3. เด็กหญิงนุศรา  อาจหาญ
 
1. นางสาวมยุรา  หอมชื่น
2. นางสาวสุทิน  ดิษวะหะ
 
829 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พันธ์ทอง
2. เด็กชายสุทิวัส  สะไกร
3. เด็กหญิงสุภาวัลย์  ทองใบ
 
1. นางสาวศิรินทรา  ด้วงเหม
2. นางสาวอรกัญญา  เอมเสม
 
830 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 82.3 ทอง 4 โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงชนกวนันท์  กลางบุรัมย์
2. เด็กชายสิทธิชัย  บุญชุ่ม
3. เด็กหญิงเบญญาภา  รัตนวิเชียร
 
1. นางสุภาพร  แตงไทย
2. นายปราโมทย์  ใยจุ้ย
 
831 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงวัชรีพร  ช่างกลึงเหมาะ
2. เด็กหญิงสิริน  พรเกษมประเสริฐ
3. เด็กหญิงสุนิสา  ครุผาด
 
1. นายสิทธิชัย  นักรู้
2. นางสาวรวิสรา  สาเดช
 
832 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 78.8 เงิน 6 โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย 1. เด็กหญิงรสริน  คล้ายจีน
2. เด็กหญิงวิมลวรรณ  บ่างแสงนุรัตน์
3. เด็กหญิงสิรินทรา  มีเพชร
 
1. นายสังคม  ชนม์สูงเนิน
2. นางสาวอิศราภรณ์  เรืองแก้ว
 
833 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 78.5 เงิน 7 โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  คงทน
2. เด็กหญิงอริญา  ฤทธิ์คำ
3. เด็กหญิงไพลิน  มิ่งสมร
 
1. นางกฤติกานต์  แหวนวงษ์
2. นางสาววัชราภรณ์  เพชรดี
 
834 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา 1. เด็กหญิงทวาราวดี  โพธิ์ไพโรจน์
2. เด็กหญิงมาริษา  ประจำถิ่น
3. เด็กหญิงเพชรลดา  เถาว์มูล
 
1. นางสาวปาณิสรา  กาฬเสาร์
2. นางสาววรรณี  สุทธิจันทึก
 
835 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 74 เงิน 9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วรรณสาร
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์ษมล  สัตยเศารยะ
3. เด็กหญิงนภสร  ทะรินทร์
 
1. นางสาววัลย์ณภัสร์  กนกหงษ์
2. นางปทุมพร  โตสิงห์
 
836 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 73.5 เงิน 10 โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กชายคณาธิป  ธราเธียรไท
2. เด็กชายนพวงศ์  คงจันทร์
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ยรรยง
 
1. นางศิริเพ็ญ  ลบเมฆ
2. นายสุรสิทธิ์  วีระคำ
 
837 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 72.8 เงิน 11 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงมาน้าล  รัมภักดิ์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  รีมา
3. เด็กชายวัชรินทร์  ชินวงค์
 
1. นางสาวเกษรา  ศรีกันหา
 
838 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 72.3 เงิน 12 โรงเรียนบ้านคลองฝรั่งฯ 1. เด็กชายวรฤทธิ์  เกษนาค
2. เด็กชายวายุทธ  บุญเจริญ
3. เด็กชายอภิวัฒน์  แก้วเนตร
 
1. นางวัชรียา  ระดิ่งหิน
2. นายพิสิษฐ์  คำดี
 
839 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 70.8 เงิน 13 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงทานตะวัน  โพธิ์แก้ว
2. เด็กหญิงมนัสพร  ค่ายหนองสรวง
3. เด็กหญิงอนุสรา  พิมพ์พิมาย
 
1. นางสุนันท์  เกตุกราย
2. นายยอดยิ่ง  แมลงภู่
 
840 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  เห็นหลอด
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  เสมอใจ
3. เด็กหญิงศศินา  เปลี่ยนอ้น
 
1. นางพรรณี  ทองด้วง
2. นายอนุวัฒน์  ร่มโพธิ์ทอง
 
841 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 60.3 ทองแดง 15 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 1. เด็กชายกิติเทพ  เกษนอก
2. เด็กชายน้ำมนต์  เข็มกลัด
3. เด็กชายสิปปกร  โสมรักษ์
 
1. นางสาวสายฝน  คำยศ
2. นางสาวอัญชลี  ระสารักษ์
 
842 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม 1. เด็กชายธนากร  คำแก้ว
2. เด็กชายนพรัตน์  ทองคุ่ย
3. เด็กหญิงสุนิสา  ชุ่มแสง
 
1. นายสฤทธิ์  รองทอง
 
843 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 51.8 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดลำโพ 1. เด็กชายธนดล  พันธ์ไม้สี
2. เด็กหญิงศุภัชชญา  ทองคำ
3. เด็กหญิงอทิตยา  อาจเอื้อม
 
1. นางสาวฤดี  เที่ยงภักดิ์
 
844 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 1. เด็กหญิงช่อผกา  ไตรภูธร
2. เด็กหญิงปิยพร  ศรีมุงคุณ
3. เด็กหญิงศรัญญา  บัวผัน
 
1. นางสาวเพชรประกาย  สีสิงห์
2. นางสาวปิยนุช  จันทะคร
 
845 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กหญิงพันพัสสา  แจ้งคำขำ
2. เด็กหญิงสุภัสรา  เชื้อผู้ดี
3. เด็กหญิงสุภัสสร  เชื้อผู้ดี
 
1. นางกรรณิการ์  พลีสุดใจ
2. นางสาวธันวรัตน์  โพธิ์ศรีทอง
 
846 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนประถมพฤกษา 1. เด็กชายภูบดินทร์  ไกลถิ่น
2. เด็กชายวุฒิชัย  ปู่ช่วย
3. เด็กชายเอกวัสส์  ศรุติวัฒน์ภิญโญ
 
1. นายภานุเดช  เรืองกลิ่น
 
847 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 1. เด็กหญิงชญาดา  นิระมิ
2. เด็กหญิงณัชชา  มะปูเลาะ
3. เด็กชายเอกภพ  วงศ์สิรสวัสดิ์
 
1. นางสาวสาคร  ปานทอง
2. นางสาวกุลธิดา  ด่านชาญชัย
 
848 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล 1. เด็กชายนิพัฒน์  สดเสมอ
2. เด็กชายวีรภัทร  กำลังวัย
3. เด็กชายอัน  แสนสุข
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  วาปีกะ
2. นางสาวกุลิดา  ทัศนพิทักษ์
 
849 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงกัลยา  ทองด้วง
2. เด็กชายนรินทร์  ลิลา
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  ธรรมสุข
 
1. นายธีระ  ช้างแดง
2. นางสาวชญาภา  ใจเสงี่ยม
 
850 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. นางสาวธนพร  งามแสงแข
2. เด็กชายนพเดช  ่ฉ่ำทอง
3. นางสาวศศิธร  พันธุมาลา
 
1. นางสาวณัฐภรณ์  นรพงษ์
2. นางสุวรรณา  แก้วจินดา
 
851 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายคงเดช  ขุนศรีจตุรงค์
2. เด็กชายศุภวัฒน์  ศรีคะเรศ
3. เด็กชายสุวินัย  คำแดง
 
1. นางสาวน้ำตาล  โชติชื่น
2. นางสาววรรณะ  คงเจริญสุข
 
852 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กชายนนทวัช  ทองคำ
2. เด็กชายนาวิน  สุนา
3. เด็กชายวิศรุต  มะดอเลาะ
 
1. นางสาวเกษรา  ศรีกันหา
2. นายมานพ  สุยาละ
 
853 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 5 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กชายจักรินทร์  แจ้งสิน
2. เด็กหญิงนภาลัย  แพทย์รอบรู้
3. เด็กหญิงรัตติกาล  คล่องแคล่ว
 
1. นางสาวพรชนก  คณาอนันต์
2. นางสาวสาวิตรี  นพเก้า
 
854 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ    
855 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงศิริพร  ยันตะพันธ์
2. เด็กหญิงอรอนงค์  เนตรสืบสาย
 
1. นายธีระ  ช้างแดง
2. นายอนุรักษ์  เขียวแก่
 
856 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กหญิงนัทฐิกา  วังคำ
2. เด็กชายภราดร  คงทรัพย์
 
1. นายสิทธิพงศ์  บุญเมือง
2. นางนันธิญา  บุตรไทย
 
857 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. นายภัทรธร  พึ่งยัง
2. เด็กหญิงสุภาพร  โสดาดง
 
1. นางสุภาวดี  วุฒิรัตน์
 
858 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กชายอนัทชัย  เนียมสอน
2. เด็กชายอัครพล  บุญยศาสตร์
 
1. นายณัฐภณ  พึ่งฉืิมรุจ
2. นายกิติ์ติกานต์  กัณฑ์พิพัฒน์
 
859 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 1. เด็กชายสหรัฐ  มังคุด
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  รุ่งฟ้า
 
1. นางเมย์ลภัส  ถิรธนังไชยเจริญ
2. นางเมย์ลภัส  ถิรธนังไชยเจริญ
 
860 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทรานุกูล) 1. เด็กชายวิวรรธนา  เดชะคัมพร
2. เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  ศรีแก้ว
 
1. นางกัลยา  จุลเดชะ
2. นางสาวนิศากร  ดีแจ้ง
 
861 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกสิณธร 1. เด็กชายธีรภัทร์  ดวงบุญ
2. เด็กชายปวริศร์  กาวินคำ
 
1. นางอัจฉรา  ทองธรรมชาติ
2. นางศิรประภา  ประดับเวทย์
 
862 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์  กลันทกสุวัณณ์
2. เด็กหญิงเขมจิรา  ประสมพืช
 
1. นายวีรยุทธ์  พงค์เกื้อ
2. นางสาวอรุชา  พงษ์ศิริ
 
863 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดกู้ 1. เด็กชายนิธิภัทร  นิยมานนท์
2. เด็กหญิงอณิษฐา  แพทย์หมัด
 
1. นางสาววงจันทร์  ศรีอุดม
 
864 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 5 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กหญิงพชรมญฐ์  จำปา
2. เด็กหญิงลูกแก้ว  บุญยะทารี
 
1. นางวิราวรรณ  ทวีพรไพบูลย์
2. Missศิริณภา  ขันทะสีมา
 
865 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 6 โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน 1. เด็กชายกฤษฎา  อาจหาญ
2. เด็กชายพงศธร  สุขพลอย
 
1. นางสาวสุทิน  ดิษวะหะ
2. นางสาวมยุรา  หอมชื่น
 
866 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กชายธนพล  ยอดดี
2. เด็กชายสัญชัย  โรจน์รุ่ง
 
1. นางประพิศ  รตางศุ
2. นางสุนันท์  เกตุกราย
 
867 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) 1. เด็กหญิงพัสวี  มาบางครุ
2. เด็กชายภูมิภัทร  พุทธรัตน์
 
1. นายอดิชัย  สุพรรณท้าว
 
868 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 1. เด็กชายสุรศักดิ์  หนองผือ
2. เด็กชายเอกรินทร์  แป้นเงิน
 
1. นางสาวธนัชพร  อิ่มดี
2. นายภูวริศ  บุญเจริญ
 
869 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดลากค้อน 1. เด็กชายปวรุตม์  สุขเทียบ
2. เด็กชายเพชร  ตาปุ๊ด
 
1. นางสาวธีมาพร  พรมราช
2. นางสาวนันท์พัน  เหมือนโพธิ์
 
870 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 1. เด็กชายนครา  ศรีจันทร์
2. เด็กชายปฐมพัฒน์  อยู่เจริญ
 
1. นางวาสนา  สนไชย
2. นางสาวเกศสุดา  โพธามาตย์
 
871 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 4 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กชายทวี  จุงหลิ่ง
2. เด็กชายไตรภพ  จุ้ยเปีย
 
1. นางสาวรวิสรา  สาเดช
2. นายพรมทอง  ต๊ะน้อย
 
872 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย 1. เด็กชายธีระพงษ์  วันโสภา
2. เด็กชายวันชนะ  ชัยฤทธิ์
 
1. นางสาวอิศราภรณ์  เรืองแก้ว
 
873 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 6 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 1. เด็กชายชัชนันท์  บุญยม
2. เด็กชายปรมินทร์  วันแอเลาะ
 
1. นางสาวสาคร  ปานทอง
 
874 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 7 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 1. เด็กชายปัญญา  มาตยากุล
2. เด็กชายสมพล  ชัยฉลาด
 
1. นายชมพล  ชุมคง
 
875 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านคลองฝรั่งฯ 1. เด็กชายจักรินทร์  ศรีปรีเปรม
2. เด็กชายภูวดล  สารีเกิด
 
1. Mr.พิสิษฐ์  คำดี
2. Mr.ธนกฤต  แง่พรหม
 
876 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 9 โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา 1. เด็กชายปารเมศ  ตั้งสะสม
2. เด็กชายสุวโรจน์  เกตุแก้ว
 
1. นายมานะ  คำสอน
2. นายเทพนม  ศิลาอ่อน
 
877 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายรัชพล  เชียงใหม่
2. เด็กชายเมฆินทร์  วังสิงห์
 
1. นางสาวรุจิเรข  ทับทอง
 
878 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 10 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 1. เด็กชายพีรยะ  น้อยเหนื่อย
2. เด็กชายสุรศักดิ์  นพศรี
 
1. นายชัยยล  แสนธิไชยยา
2. นายณัฐวุฒิ  คลังนุช
 
879 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 1. เด็กชายกฤติพงศ์  ทานา
2. เด็กชายประเสริฐ  ศรีภิรมย์
 
1. นางสาวกมลชนก  แสงสว่าง
 
880 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 13 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายณัชชานนท์  จันทรสกรี
2. เด็กชายสิทธิชัย  ธนีสรรค์
 
1. นายชวลิต  ประทุมเมศร์
 
881 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 13 โรงเรียนแสงประเสริฐ 1. เด็กชายกฤษฎา  มูแอ
2. เด็กชายปิติ  วันแอเลาะ
 
1. นางลำยอง  ปิ่นจงมีสุข
 
882 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 1. เด็กชายกกุศล  บุญสาร
2. เด็กชายจอมทัพ  ขำกว้าง
 
1. นางสาวทิพวรรณ์  วีระวัฒน์โยธิน
2. นางสาวมาลัยรัตน์  สุขกาว
 
883 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 16 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กชายนฤดม  โพธิ์เอี่ยม
2. เด็กชายศิวกร  สานธิยากุล
 
1. นางสาวณัฐชานันท์  โตนาม
 
884 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 17 โรงเรียนกสิณธร 1. เด็กชายกฤษฎา  ต้องไกรเลิศ
2. เด็กชายปวริศ  หีดจันทร์
 
1. นางศิรประภา  ประดับเวทย์
2. นายวีรวิชญ์  อารีสวัสดิ์
 
885 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) 1. เด็กชายพงศธร  มูลนาค
2. เด็กชายสมศักดิ์  ริ้วแพร
 
1. นางชนัญญา  แก้วเก็บ
 
886 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 19 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กชายธนพัทธ์  ตอสะกุล
2. เด็กชายธีระภัทร  วงค์ปัน
 
1. นางสาวศิรินทรา  ด้วงเหม
 
887 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 1. เด็กชายสรยุทธ  ไวยทิ
2. เด็กชายสิทธิพร  จันทร์รักษา
 
1. นางอรพรรณ  เม้าอุดม
2. นายรังสรรค์  จือศานติ
 
888 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 39 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กชายณรงศักดิ์  แตกเงิน
2. เด็กชายวง  ตาวง
 
1. นายกฤษดา  พัฒนชีวะพูล
2. นายสุจริต  พุ่มไม้
 
889 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 22 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  แสงอุทัย
2. เด็กชายศักดิ์พนม  ทรัพย์ประโคน
 
1. นางสาวภานุมาศ  ศรีสุนนท์
 
890 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดบ่อ 1. เด็กชายปิยบุตร  ยงเพชร
2. เด็กชายพิระภัทร  นริดพันธ์
 
1. นายสกนธ์  อิ่มใจ
2. นายเบญจรงค์  บรรณทอง
 
891 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 24 โรงเรียนวัดเพรางาย 1. เด็กชายธนพัทธ์  คงดั่น
2. เด็กชายอดิเทพ  พรสุทธิชัยพงศ์
 
1. นางสาววิมล  อาจด่อน
2. นายวิสูตร  จันทร
 
892 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธนาลักษณ์  สีขาว
2. เด็กชายสรวิชญ์  พุทธรักษา
 
1. นางธนรัตน์  ยุทธการ
 
893 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 24 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กชายธนพัฒน์  แก่นเฟื่อง
2. เด็กชายเป็นหนึ่ง  วัจนสวัสดิ์
 
1. นายกมลชัย  พอกแก้ว
2. นายอนุชา  ศรสีมาชัย
 
894 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 27 โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายสิทธิกร  ภาคีวุฒิ
2. เด็กชายอนุชา  จันทร์แย้ม
 
1. นายเอกสิทธิ์  อำมาตย์เอก
2. นางอภิรดี  สัมพันธารักษ์
 
895 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 21 เข้าร่วม 28 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 1. เด็กชายภูริช  พิชญานุรัตน์
2. เด็กชายสินทรัพย์  ปัทมะมัน
 
1. นางมัณฑนา  วัฒนะ
 
896 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 21 เข้าร่วม 28 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายธนกรณ์  อำรุง
2. เด็กชายอณุวัฒน์  ผดุงศาสตร์
 
1. นางสาวณัฐสรัญ  ตาเรือนสอน
2. นางสาววรรณะ  คงเจริญสุข
 
897 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายเทพโยธิน  กำลังเสือ
2. เด็กชายใจกล้า  กุนทอง
 
1. นางสาวมณีรัตน์  เรืองศิลป์
2. นายวีรพันธุ์  ดวงดูสัน
 
898 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 30 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กชายณภัทร  เจียมจิตต์
2. เด็กชายริฟฮาน  ดาราวี
 
1. นายธนันชัย  บุตรไทย
2. นางสาวธันวรัตน์  โพธิ์ศรีทอง
 
899 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 19 เข้าร่วม 32 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แตรวงศ์
2. เด็กชายธีระพงษ์  ประสพสิน
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  พูลประเสริฐ
 
900 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 19 เข้าร่วม 32 โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กชายกิตติโชติ  แก้วบุญทิน
2. เด็กชายแผ่นภพ  ไพเราะ
 
1. นายพงษ์พันธ์   โคตรนอกกอก
2. นางสุภาพร  แตงไทย
 
901 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 13 เข้าร่วม 34 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายกฤติพงศ์  ลอมะเละ
2. เด็กชายวชิระวิทย์  สนิทกลาง
 
1. Mr.ปฏิภาณ  ชัยศรีรัมย์
 
902 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 13 เข้าร่วม 34 โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา 1. เด็กชายสิทธิพร  ขำเปลี่ยน
2. เด็กชายอธิชา  ยาวิชัย
 
1. นายกอนแก้ว  สิงหันต์
 
903 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดพิกุลเงิน 1. เด็กชายณัฐภูมิ  อยู่สุข
2. เด็กชายวรากร  สุขก้อน
 
1. นางสาวปียาพัชร  สุขประเสริฐ
 
904 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กชายกฤษณะ  บรมตาด
2. เด็กชายธีรวัฒน์  ฝ่ายสีเพช
 
1. นายพิเศษ  แสงดี
2. นายวันชัย  พูนชัย
 
905 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม 1. เด็กชายภคภพ  จันทร์ชมภู
2. เด็กชายโกวิทย์  แสงผึ้ง
 
1. นางสาวเพลินพิศ  เหมือนพันธุ์
2. นางจรัตน์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
906 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กชายธีรเจต  กาญจนจันทร์
2. เด็กชายรัตนไตรรงค์  โสมกิ่ง
 
1. นายวีรยุทธ์  พงค์เกื้อ
2. นายสุรพล  จันใบเล็ก
 
907 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล 1. เด็กชายปรเมท  เลื่อนประเสริฐ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  วาปีกะ
2. นางสาวกุลิดา  ทัศนพิทักษ์
 
908 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กชายธนพัฒน์  นรจีน
2. เด็กชายอนวัช  แท่นแก้ว
 
1. นายพิเศษ  แสงดี
2. นายวันชัย  พูนชัย
 
909 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 1. เด็กชายคุุ้มวงค์  ชินวงค์
2. เด็กชายเมทวินทร์  ละวีวัลย์
 
1. นางสาวทิพวรรณ์  วีระวัฒน์โยธิน
2. นางสาวมาลัยรัตน์  สุขกาว
 
910 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ่อ 1. เด็กชายณราวุฒิ  ประพัฒน์
2. เด็กชายศรวิษฐ์  มั่งมีธนพาณิชย์
 
1. นายเบญจรงค์  บรรณทอง
2. นายสกนธ์  อิ่มใจ
 
911 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 96 ทอง 4 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 1. เด็กชายนัทวุฒิ  กั้วนามน
2. เด็กชายสุทธิชัย  คงปิ่น
 
1. นางสาวกมลชนก  แสงสว่าง
 
912 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 95 ทอง 5 โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) 1. เด็กชายชานนท์  สร้อยอากาศ
2. เด็กชายอนันต์  ดีกลับ
 
1. นางชนัญญา  แก้วเก็บ
 
913 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม 1. เด็กชายสุรชัย  สืบแนวสิงห์
2. เด็กชายเจม  คงเรือง
 
1. นางสาวเพลินพิศ  เหมือนพันธุ์
2. นางสุภาภรณ์  ปักกาเวสา
 
914 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล 1. เด็กชายสายรักษ์  มณีศรี
2. เด็กชายอภิรักษ์  จุ้ยงาม
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  วาปีกะ
2. นางสาวกุลิดา  ทัศนพิทักษ์
 
915 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  บุญสุข
2. เด็กชายมนัสวิน  สุขพลอย
 
1. นางสาวธันวรัตน์  โพธิ์ศรีทอง
2. นายฮัสซัน  มุสตาฟา
 
916 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายศศิชา  ชาใจ
2. เด็กชายโต  เมียนมาร์
 
1. นายฉัตรเฉลิม  ตินะมาตร
2. นายชวลิต  ประทุมเมศร์
 
917 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 71 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายธนากร  อ้วนโพธิ์กลาง
2. เด็กชายอนุวัช  แจ้งมงคล
 
1. Mr.ปฏิภาณ  ชัยศรีรัมย์
 
918 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กชายกฤตยชญ์  สุธรรมาภรณ์
2. เด็กชายศุภวิชญ์  เกตุปาน
 
1. นายปราโมทย์  ใยจุ้ย
2. นางเรไร  เปรมกระโทก
 
919 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 1. เด็กชายจุตพร  ทินสมุทร
2. เด็กชายอนุศักดิ์  สีเหลือง
 
1. นายชัยยล  แสนธิไชยยา
2. นายณัฐวุฒิ  คลังนุช
 
920 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 63 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กชายคำเส็ง  ตาแก้ว
2. เด็กชายยี่คำ  ตานุ้ง
 
1. นายกฤษดา  พัฒนชีวะพูล
2. นายสุจริต  พุ่มไม้
 
921 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 62 ทองแดง 14 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 1. เด็กชายศิลา  กรูดไคร้
2. เด็กชายสถาปัตย์  ชุมชื่น
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  พูลประเสริฐ
 
922 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 62 ทองแดง 14 โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา 1. เด็กชายปกรณ์  เปี่ยมสวัสดิ์
2. เด็กชายวีรภัทร  ดีมาก
 
1. นายกอนแก้ว  สิงหันต์
 
923 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 61 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายอภิวัฒน์  หรนพ
2. เด็กชายไพโรจน์  ทับทิมนิล
 
1. นายรักชาติ  ประทุมสิทธิ์
2. นายวิษณุ  มัณยานนท์
 
924 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีทะ
2. เด็กชายสมศักดิ์  อยู่ลือ
 
1. นายวิรัตน์  ใจกล้า
 
925 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 18 โรงเรียนกสิณธร 1. เด็กชายติณณภพ  ปินใจ
2. เด็กชายพุฒิพร  แกล้วทนงค์
 
1. นางสาวจิตกานต์  บุนนาค
2. นางรอบีย๊ะ  ไกรชิต
 
926 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 19 โรงเรียนจิรดา 1. เด็กหญิงกุลปรียา  อดุลวิริยการณ์
2. เด็กชายอิทธิพล  ทองพัฒน์
 
1. นางสาวจารุณี  มนปราณีต
 
927 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 20 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กชายชาคริต  จรจันทร์
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  เตชะกิตติขจร
 
1. นายสิทธิชัย  นักรู้
2. นายคนิษฐ์  ทองแจ่ม
 
928 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 21 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 1. เด็กชายสรายุทธ  มะเด็น
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  อยู่เจริญ
 
1. นายชมพล  ชุมคง
 
929 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 1. เด็กชายพาคีนัย  ทองไข่
2. เด็กชายอิทธิกร  ปั้นน้อย
 
1. นางสาวธนัชพร  อิ่มดี
2. นายภูวริศ  บุญเจริญ
 
930 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 23 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 1. เด็กชายตะวัน  บุญมั่งมี
2. เด็กชายปิยวัฒน์  ตรีวัฒนชัยกุล
 
1. นางสาวเพลินทิพย์  คำพรรษา
 
931 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 23 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โฉมอยู่
2. เด็กชายสุทัศน์  ทองใสศร
 
1. นางสาวภานุมาศ  ศรีสุนนท์
 
932 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กชายพันธ์ทิพย์  ตาพัด
2. เด็กชายสุรศักดิ์  โตสันเทียะ
 
1. นายกฤษดา  พัฒนชีวะพูล
2. นายสุจริต  พุ่มไม้
 
933 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) 1. เด็กชายนิติพนธ์  เหว่าขจร
2. เด็กชายอดิเทพ  พวงแก้ว
 
1. นางชนัญญา  แก้วเก็บ
 
934 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายบริวัฒท์  เงินทอง
2. เด็กชายเฉลิมวงศ์  เวียงวิราศไพศาล
 
1. นายธนรัตน์  ยุทธการ
 
935 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม 1. เด็กชายประมุข  ศรีปานมั่น
2. เด็กชายสุธ๊มนต์  พลรักษา
 
1. นางสาวเพลินพิศ  เหมือนพันธุ์
2. นางสายพิณ  เหมือนพิมพ์ทอง
 
936 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 1. เด็กชายต่อลาภ  แซมทอง
2. เด็กชายภัทรดนัย  ผิวผ่อง
 
1. นางมุกดา  สิงหบุญ
2. นางสาวมาลัยรัตน์  สุขกาว
 
937 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 1. เด็กชายพีรพัฒ  ลอมาเละ
2. เด็กชายสุรศักดิ์  แสงส้ม
 
1. นายชมพล  ชุมคง
 
938 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายดนัย  บุตรดีสิงห์
2. เด็กชายดัชกรณ์  บุญโสม
 
1. Mr.ปฏิภาณ  ชัยศรีรัมย์
 
939 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 1. เด็กชายจตุพร  ทินสมุทร
2. เด็กชายณัฐกานต์  สืบสาย
 
1. นายชัยยล  แสนธิไชยยา
2. นายณัฐวุฒิ  คลังนุช
 
940 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กชายอดิเทพ  มะลิงาม
2. เด็กชายเฉลิมพร  สุขสถาน
 
1. นายวิรัตน์  ใจกล้า
 
941 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญมา
2. เด็กชายอธิศ  ตระกูลมีนัก
 
1. นายกอนแก้ว  สิงหันต์
 
942 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 73 เงิน 11 โรงเรียนวัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายณัฐพร  ศรีสุข
2. เด็กชายณัฐพล  ศรีสุข
 
1. นายรักชาติ  ประทุมสิทธิ์
2. นายวิษณุ  มัณยานนท์
 
943 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 73 เงิน 11 โรงเรียนวัดบ่อ 1. เด็กชายกฤษดา  ฟักสอาด
2. เด็กชายสหภาพ  สามสี
 
1. นายเบญจรงค์  บรรณทอง
2. นายสกนธ์  อิ่มใจ
 
944 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 71 เงิน 13 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กชายศุภนัฐ  ศุภโกศล
2. เด็กชายอารีย์  แก้วในหิน
 
1. นายสิทธิชัย  นักรู้
2. นายคนิษฐ์  ทองแจ่ม
 
945 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 71 เงิน 13 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กชายจิรเมธ  ชมลักษณ์
2. เด็กชายฐิติกร  ไทรบัวแก้ว
 
1. นายพิเศษ  แสงดี
2. นายวันชัย  พูนชัย
 
946 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 71 เงิน 13 โรงเรียนกสิณธร 1. เด็กชายจิรเมธ  อนันตรังสี
2. เด็กชายณัฐพงศ์  บำเพ็ญธรรม
 
1. นางสาวปราณี  ม้าสุวรรณ
2. นางศิรประภา  ประดับเวทย์
 
947 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 70 เงิน 16 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 1. เด็กชายพนมศักดิ์  หาสอดส่อง
2. เด็กชายภาณุเดช  คุณอนันต์
 
1. นางสาวกมลชนก  แสงสว่าง
 
948 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 17 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 1. เด็กชายธนโชติ  สุริยันต์
2. เด็กชายวีระพล  ภูขาว
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  พูลประเสริฐ
 
949 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กชายพัชรพล  ท่าทราย
2. เด็กชายภัทราวุธ  ดาราศร
 
1. นางเรไร  เปรมกระโทก
2. นายปราโมทย์  ใยจุ้ย
 
950 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 63 ทองแดง 19 โรงเรียนจิรดา 1. เด็กชายฐิติวุฒิ  อาจหาญ
2. เด็กชายภูมินันท์  ภู่ธงแก้ว
 
1. นางสาวจารุณี  มนปราณีต
 
951 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 20 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 1. เด็กหญิงจิตร์รัตน์  จันทร์สว่าง
2. เด็กชายอังกฤษ  วิศาลคุณา
 
1. นายชัยพร  ชัยสิทธิเวชช
 
952 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 1. เด็กชายติณณภพ  เย็นมี
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  หมื่นประเทศ
 
1. นางสาวธนัชพร  อิ่มดี
2. นายภูวริศ  บุญเจริญ
 
953 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กชายชาคริต  ไปปอ
2. เด็กชายมงคล  โชว์วงษ์
 
1. นางสาวธันวรัตน์  โพธิ์ศรีทอง
2. นายฮัสซัน  มุสตาฟา
 
954 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 23 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 1. เด็กชายตอเอฟ  ราบเรียบ
2. เด็กชายรัฐนันท์  วิโรภาส
 
1. นางสาวภานุมาศ  ศรีสุนนท์
 
955 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 23 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 1. เด็กชายขัตติยะ  นิยมวัน
2. เด็กชายวรรธนัย  ไชยพร
 
1. นางสาวเพลินทิพย์  คำพรรษา
 
956 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 23 โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา 1. เด็กชายธนัตถ์  มูลบุตร
2. เด็กชายวิริยะ  นิ่มวิลัย
 
1. นายมานะ  คำสอน
2. นายเทพนม  ศิลาอ่อน
 
957 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล 1. เด็กชายสายรักษ์  มณีศรี
2. เด็กชายอภิรักษ์  จุ้ยงาม
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  วาปีกะ
2. นางสาวกุลิดา  ทัศนพิทักษ์
 
958 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  แก้วนามอม
2. เด็กชายพิมพ์กานต์  ฉายสุวรรณ
 
1. นายสิทธชัย  นักรู้
2. นายพงศกร  โกศรี
 
959 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน 1. เด็กชายอนุพงศ์  โต๊ะเถื่อน
2. เด็กชายอิทธิพล  มากสมบูรณ์
 
1. นางสาวกมลทิพย์  คนขยัน
2. นางสาวบุปผา  อินทร์ศิริ
 
960 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กชายธนวัฒน์  แก้วมีสี
2. เด็กชายศุภกฤษ  ช่างกลึงเหมาะ
 
1. นายสิทธชัย  นักรู้
2. นายพงศกร  โกศรี
 
961 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 62.34 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 1. นายศราวุธ  ศรีโยธา
2. เด็กชายสายฟ้า  ประดิษฐ์
 
1. นางเมย์ลภัส  ถิรธนังไชยเจริญ
2. นางเมย์ลภัส  ถิรธนังไชยเจริญ
 
962 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กชายภาสกร  ประวัติ
2. เด็กชายอรรถพล  ฟักเงิน
 
1. นายสำเริง  ยิ้มดี
2. นายสิทธิพงศ์  บุญเมือง
 
963 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงนภา  คนตรง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สานธิยากูล
3. เด็กหญิงสโรชา  เซ็นเยาะ
4. เด็กชายอัครพล  ชูเลิศ
5. เด็กชายอัครวินท์  ชูเลิศ
 
1. นางสาวณัฐชานันท์  โตนาม
2. นางสาวภิญญดา  ทรงสิทธิ์
 
964 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์พิตรา  สาลีวรรณ
2. เด็กหญิงสุรสุดา  รัตนภิรมย์
3. เด็กหญิงอรอุมา  มะลิงาม
4. เด็กหญิงอารยา  โชติช่วง
5. เด็กหญิงโสภิตา  อาดำ
 
1. นางเครือวัลย์  ลบทอง
2. นางสาวน้ำฝน  พันธ์แตง
 
965 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กหญิงนฤมล  ชาดทอง
2. เด็กหญิงพนิดา  รูปเหมาะ
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  จันทนารักษ์
4. เด็กหญิงมาลิษา  ศรีกระแจะ
5. เด็กหญิงศิริพร  มงคลธง
 
1. นางดวงใจ  ภะโว
 
966 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82.8 ทอง 4 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  พูนสวัสดิ์
2. เด็กหญิงชนิกานต์  จินาห้อง
3. เด็กชายพงศ์ศิริ  เอมะรัตน์
4. เด็กหญิงวาสนา  วันดี
5. เด็กหญิงอรสา  ปลั่งถาวรกุล
 
1. นางสมจิต  สุขโข
2. นางศุภวรรณ  บุญทศ
 
967 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 71 เงิน 5 โรงเรียนกสิณธร 1. เด็กหญิงชญาภา  จิรธนวิชัย
2. เด็กหญิงธัญรดี  เหล่าพิเชียรพงษ์
3. เด็กหญิงพัชรวัลย์  วงษ์งาม
4. เด็กหญิงรัตนณี  โพธิ์เจริญ
5. เด็กหญิงอรัญดา  ลาสธรรม
 
1. นางสาวกุลิสรา  กะตะศิลา
 
968 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงฌานิศา  สนเล็ก
2. เด็กหญิงณิชารีย์  อยู่ศิริ
3. เด็กหญิงทรรศพร  ศรีศักดา
4. เด็กหญิงนิชา  ชาญประไพ
5. เด็กหญิงวราภรณ์  เผือกยิ้ม
 
1. นางสาวกษมา  ด่านชาญชัย
2. นางชลอ  กุดจอก
 
969 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงคีตภัทร  สุบิน
2. เด็กหญิงนาตาชา  บินเซาะ
3. เด็กหญิงปาลิตา  เจริญสุข
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  มิงสะเมาะ
5. เด็กหญิงฟ้าใส  สุดสาคร
 
1. นางดวงจันทร์  เสมสายัณห์
2. นางสาวสุวิมล  เต๊ะดอเลาะ
 
970 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชลลดา  โชติแก้ว
2. เด็กหญิงช่อลดา  น้อยมลิวรรณ
3. เด็กหญิงณัฐชา  พุ่มราตรี
4. เด็กหญิงวนิดา  เลี่ยมอยู่
5. เด็กหญิงสุรีพร  ปานทอง
 
1. นางกิตติยา  ดอกคำ
2. นางสาวรวงทอง  ใจแสวง
 
971 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  มหาโคตร
2. เด็กหญิงธัญชนก  ธรรมพิทักษ์
3. เด็กหญิงพิชชานันท์  จันทร์มณี
4. เด็กหญิงลดาวัลย์  แสนสุข
5. เด็กหญิงษรารินท์  ม่วงปาน
 
1. นางปานใจ  ทองปาล
2. นางสุธิตา  กองแกน
 
972 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงกนกรัศมิ์  คงล้วน
2. เด็กหญิงกรนันท์  ศรสุรินทร์
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ถวิลไพร
4. เด็กหญิงกิติยา  เอี่ยมสะอาด
5. เด็กหญิงพนัดดา  สถาพรเจริญยิ่ง
 
1. นางศุภวรรณ  บุญทศ
2. นางสาวมยุรา  งามดี
 
973 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กหญิงกัญญาดา  นาทอง
2. เด็กหญิงดารินทร์  สายชนะ
3. เด็กหญิงธนิดา  ทองเนื้อ
4. เด็กหญิงอรรญา  สีเขียว
5. เด็กหญิงอลิสา  เกาะลอย
 
1. นางดวงใจ  ภะโว
 
974 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา 1. เด็กหญิงชนาภัทร  สุขชื่น
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ปทุมภา
3. เด็กหญิงปัณฑิตา  ช้างพันธุ์
4. เด็กหญิงพัตรพิมล  โคตรจันทร์
5. เด็กหญิงวรกานต์  ยศศิริ
 
1. นางพจนีย์  ควันธรรม
 
975 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนกสิณธร 1. เด็กหญิงกวิสรา  เกื้อกูลศาสนกิจ
2. เด็กหญิงปพิชญา  เอกยศสุพร
3. เด็กหญิงภัคษิมา  กฤษณะการะเกตุ
4. เด็กหญิงวาริสา  ธนกรวิทย์
5. เด็กหญิงสุพิชญา  การุณ
 
1. นายตวงสิทธิ์  ตงศิริ
 
976 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา 1. เด็กหญิงชุตินันท์  กิททะเจริญชัย
2. เด็กหญิงพลอยปภัส  ปิติรัชต์ธีรโชติ
3. เด็กหญิงลลิลทิพย์  ถาวรตระกูลสุข
4. เด็กหญิงลักษมน  คำมูล
5. เด็กหญิงอธิชา  จันทรส
 
1. นางสาวอมรรัตน์  อิทธิพรนุสนธิ์
2. นางนิติยาภรณ์  บุญสุข
 
977 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กหญิงชลนิชา  ม่วงบุญศรี
2. เด็กหญิงณภัทร  ฤชุพันธ์ุ
3. เด็กหญิงภาสินี  หม่อนสอน
4. เด็กชายวีรวัฒน์  วงศ์สิกุล
5. เด็กชายสุรศักดิ  ทองเดือน
 
1. นางลัดดา  เปรมครุฑ
2. นางเสมอใจ  พวงมาลี
 
978 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิงชรัญญา  ถิ่นสุวรรณ
2. เด็กหญิงนรีพร  หอมแก่นจันทร์
3. เด็กหญิงนิชนันท์  คำนงค์
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรสุขจันทรา
5. เด็กหญิงเบญจรงค์  วงษ์จินดา
 
1. นางมณฑา  ปิยะธำรงชัย
2. นางสาวพูนสุข  เลิศไกร
 
979 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ปิ่นทอง
2. เด็กหญิงฟาลินดา  แก้วพันธ์พฤกษ์
3. เด็กหญิงศิรินันท์  โชติสุขสงวน
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  โชติสุขสงวน
5. เด็กหญิงสุภาพร  ฤกษ์อ่ำ
 
1. นางสาวชรัลชิดา  หมายใหญ่กลาง
 
980 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 1. เด็กหญิงณัฐพร  กรุดสายสอาด
2. เด็กชายพรพรรณ  พิลึก
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  จินดา
4. เด็กหญิงวราภรณ์  โตทอง
5. เด็กหญิงอรทัย  เหล่าพิมพ์
 
1. นายเอกชัย  ทวี
 
981 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนกุมุทมาส 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พุทธานุ
2. เด็กหญิงนาขวัญ  สมบูรณ์ชัย
3. เด็กหญิงพิมพิกา  พืชพิสุทธ์
4. เด็กหญิงวริศรา  เจริญชอบ
5. เด็กหญิงศศิธร  อินทคีรี
 
1. นางพจณี  อ่ำสกุล
 
982 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1. เด็กชายกันตพัฒน์  ชุ่มดี
2. เด็กหญิงชัชฏาภรณ์  สายงาม
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  วิริยาภร
4. เด็กชายบารมี  เพชรคง
 
1. นายแทนไท  ลิ้มสกุล
 
983 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงจันธิกานต์  พระสว่าง
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  เกิดกลิ่น
3. เด็กหญิงธัญยาพร  รัตนเพ็ชร์
4. เด็กหญิงปภัสรา  ป้องจิตใส
5. เด็กหญิงสุภัคตา  เสือใหญ่
 
1. นางสาวสมคิด  ทองดอนน้อย
2. นายฤทธิชานันท์  พวงเพ็ชร
 
984 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ธาดาเกริกกุล
2. เด็กหญิงศตพร  นามวงศ์
3. เด็กชายสิริชัย  สุขคุ้ม
4. เด็กหญิงอธิชา  สุขพัฒนากุล
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  อันแสน
 
1. นางสาวขวัญจิตร  วิรัตน์จันทร์
2. นางพิศวง  มาเมือง
 
985 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงเทียน
2. เด็กหญิงรมย์ธีรา  คุ้มเทศ
3. เด็กหญิงวริศรา  อาบทอง
4. เด็กหญิงอรอุมา  เล่าเรื่อง
5. เด็กชายเจตพินิฐ  เกิดนาค
 
1. นางประพิศ  รตางศุ
2. นางสาวปณิยากรณ์  อัจฉริยะบุตร
 
986 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  อุดาการ
2. เด็กหญิงณัฐิดา  คูณหารพะไล
3. เด็กหญิงดลฤดี  ราชการดี
4. เด็กหญิงอาทิตยา  ดีสุข
5. เด็กชายเกตน์สิรี  บุญศิริ
 
1. นายกิตติศักดิ์  คงทน
2. นางเทวี  เที่ยงอุทัย
 
987 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงฐานิกา  ผกาแก้ว
2. เด็กชายศุภกิจ  กระแสร์ญาณ
3. เด็กหญิงสาธิดา  ไพรัมย์
4. เด็กหญิงสุกัญญา  ทองหนองบัว
5. เด็กหญิงอารดา  ถนนจีน
 
1. นางสาวจรูญ  บังทองจันทร์
2. นางประนอม  โอ้อิ๊ว
 
988 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 63 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กชายณัฐนันท์  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงพรรณิภา  ลาดี
3. เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  แดงชาติ
4. เด็กหญิงสุวรรณา  ชุมตรีนอก
5. เด็กชายอดุลวิทย์  บัวบาน
 
1. นายยุทธสิทธิ์  แหวนเงิน
 
989 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงชนิตา  เทือกชัยภูมิ
2. เด็กชายนที  ทวีวรรณ์
3. เด็กหญิงปุณณภา  จอมที่รักษ์
4. เด็กชายสิริพงศ์  เมืองที่รัก
5. เด็กหญิงสุรีพร  รุ่งฤกษ์
 
1. นางพบสิริ  อุ่นเอม
2. นางกัญญาวีร์  ขอสกุลไพศาล
 
990 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงขวัญชีวา  ชิดชัยภูมิ
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  กำแพงแก้ว
3. เด็กหญิงภูริชญา  นันทะชัย
4. เด็กหญิงสุธิดา  แจ่มใส
5. เด็กหญิงอธิติญา  ทับเอี่ยม
 
1. นางวันเพ็ญ  มัณยานนท์
2. นางกาญจนาภรณ์  ไทรชมภู
 
991 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงธนพร  ผลาเกษ
2. เด็กหญิงบุณยานุช  อุ่ยตระกูล
3. เด็กหญิงภัทราพร  บุญไพโรจน์
4. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อภินันท์สมบูรณ์
5. เด็กหญิงแพรวา  เหลาคม
 
1. นางนฤมล  สุสาขา
2. นางสาวสุพร  ชอสกุล
 
992 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กหญิงปณิดา  บุญมาก
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  เกษคำ
3. เด็กชายวิชชากร  ชูช่วยสุวรรณ
4. เด็กหญิงอาริยา  โพธิ์ศรี
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กลันทกสุวัณณ์
 
1. นางสาวพิศมัย  จันทนมัฎฐะ
2. นางทิพรัตน์  เสมสันทัด
 
993 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนกสิณธร 1. เด็กหญิงกษิตินาถ  ศรีภูมิ
2. เด็กชายชยุตม์  ประเสริฐสิทธิโชค
3. เด็กชายสรนันท์  สาลีผลิน
4. เด็กหญิงอภิชญา  วงค์คำพุทธ
5. เด็กหญิงเบญญาภา  รุ่งหิรัญ
 
1. นายวัลลภ  ศรีจำรัส
 
994 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงชลทิพย์  นิลเทียม
3. เด็กหญิงฐิติมา  จันทร์เที่ยง
4. เด็กหญิงบวรรัตน์  นาเหมือง
5. เด็กหญิงวารินทร์  พลอยโต
 
1. นางสาวนริศรา  พงศ์จิตประเสริฐ
 
995 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กหญิงจิราพัชร  กลิ่นหอม
2. เด็กชายณภัทร  โพนขุนทด
3. เด็กชายณัชชา  แก้วมณี
4. เด็กชายธนัชชา  คงเหล็ก
5. เด็กชายนฤชาญ  ทองผิว
 
1. นางอาภรณ์  จุลสิกขี
 
996 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญยืน
2. เด็กหญิงทิราภรณ์  พวงเกตุ
3. เด็กชายทีฆวัฒน์  ตองสุข
4. เด็กชายรชานนท์  อุปโคต
5. เด็กหญิงอรสา  หอมเจริญ
 
1. นางพรทิพย์  นุชเจริญ
2. นางเขมิกา  เตชะมา
 
997 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกฤตพงศ์  สังข์ศิลปชัย
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา  บำรุงศรี
3. เด็กชายฉัตรมงคล  ไพหก
4. เด็กหญิงณภัทร  วงษ์ประดิษฐ์
5. เด็กหญิงน้ำมนต์  เถื่อนใย
 
1. นางสาวจรูญ  บังทองจันทร์
2. นางประนอม  โอ้อิ๊ว
 
998 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 9 โรงเรียนวัดเพรางาย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แสงจันทร์ศรี
2. เด็กหญิงตรีรัตน์  สืบสอน
3. เด็กชายธนากร  สบาย
4. เด็กหญิงมินตรา  อุดมพันธ์
5. เด็กหญิงเกษมณี  พจนามณีรัตน์
 
1. นายมนู  โหมดเทศน์
2. นางจีระวัฒน์  โหมดเทศน์
 
999 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา    
1000 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กชายพีรณัฐ  เจียรจินดารัตน์
2. เด็กหญิงภูริชญา  จินดารัตน์
3. เด็กชายมณฑล  ฤกษ์เกียรติลาภ
4. เด็กหญิงวาสนา  สิทธิขันแก้ว
5. เด็กหญิงอินทิรา  บุญรักษา
 
1. นางลัดดา  เปรมครุฑ
2. นางฐิตาภา  ภู่เจริญ
 
1001 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ภิรมย์ฤทธิ์
2. เด็กชายผัด  บุญทอง
3. เด็กหญิงพรรณิภา  บุญเฉย
4. เด็กหญิงวันวิสา  เชิดชู
5. เด็กชายวิชิต  จุมเชียง
 
1. นางกัญญาวีร์  ขอสกุไพศาล
2. นายรักชาติ  ประทุมสิทธิ์
 
1002 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กชายชยพล  กรุดประเสริฐ
2. เด็กหญิงธนัชชา  วิรุณพันธ์
3. เด็กหญิงธารวิมล  หอมน้อย
4. เด็กหญิงวันวิสา  แก้วประภา
5. เด็กหญิงวิภาวดี  อาจสถิตย์
 
1. นางสาวโนรี  พิทยาศักดิ์งาม
 
1003 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายนราวุฒิ  แจ้งสวน
2. เด็กชายพลจักษณ์  คชกฤษ
3. เด็กหญิงศิรินทิพย์  เนียมเทศ
4. เด็กชายอภิชาติ  ขำเหม
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  แพบัว
 
1. นางรุ่งทิพย์  บุตตะจีน
2. Missจิตรประภา  ดาคม
 
1004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงนันทิยา  ยี่ภู่
2. เด็กหญิงปรียาณัฐ  พ่วงขวัญ
3. เด็กหญิงลักขณา  สมบุญ
4. เด็กหญิงสุชาดา  บุญทิน
5. เด็กชายเจษฎา  เปลี่ยนกลิ่น
 
1. นางจารุภัทร  บุญอิ่ม
2. นางสาวอธิตยา  สุขโพธิ์เพชร
 
1005 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กชายกร  ภักดี
2. เด็กชายนาวิน  คำวิชัย
3. เด็กชายวิศรุฒ  เทียนทอง
4. เด็กชายสัญชัย  อักษร
5. เด็กชายอุดมศักดิ์  สินสุข
 
1. นางสาวสมคิด  ทองดอนน้อย
2. นายฤทธิชานันท์  พวงเพ็ชร
 
1006 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 1. เด็กชายชลพรรษ  ณ มูฮำหมัด
2. เด็กหญิงซาลีนา  โหวดมงคล
3. เด็กหญิงวาสิฐฐี  เกลียวทอง
4. เด็กชายอดิชัย  วงศ์สิรสวัสดิ์
5. เด็กหญิงอภินันท์  กาญจนรักษ์
 
1. นายสิทธิรัตน์  บุญประกอบ
2. นางผกาพันธุ์  ทนศิริรัตนา
 
1007 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์)    
1008 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 1. เด็กหญิงกัลยาณี  คำหยาด
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  เทศทอง
3. เด็กชายพรเทพ  รื่นอ้น
4. เด็กชายวีรดนย์  ศรีสุวรรณ
5. เด็กหญิงสุภาวดี  คงดั่น
 
1. นางจารุวรรณ  กันตรง
2. นายอาทิตย์  มะสกุล
 
1009 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 82.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงจีระตะนันท์  ศรีนกทอง
2. เด็กหญิงชลธิชา  โป๊ตะคาร
3. เด็กหญิงพิชชาภา  โพธิราช
4. เด็กหญิงพิยดา  ประกอบกุล
5. เด็กหญิงสุชดาพร  คูณพันธ์
 
1. นายพิพรรธ  เอี่ยมยี่สุ่น
2. นางปรารถนา  วรรณนรันทร์
 
1010 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กชายกนกพล  คร้ามทิม
2. เด็กหญิงจริยา  ชื่นเจริญ
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  ดวงแก้ว
4. เด็กชายธนพล  ยอดดี
5. เด็กหญิงธัญญ์นรี   ถิ่นโพธิ์วงค์
6. เด็กหญิงนริศา  ใจบุตร
7. เด็กชายปฐวี  ทุริยานนท์
8. เด็กหญิงปทุมรัตน์  คนเที่ยง
9. เด็กหญิงพรพญา  เหรียญจู
10. เด็กหญิงพัชรี  เตยไธสง
11. เด็กชายศราวุฒิ  รอนยุทธ์
12. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทร์คงวงษ์
13. เด็กหญิงสุพินญา  ชัยเฉลิมศักดิ์
14. เด็กหญิงอฐิสา  ภิรมย์โต
15. เด็กหญิงอรัญญา  ชายสีอ่อน
16. เด็กหญิงเนตรนภา  ฉ่ำนิด
17. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จันทร์มีชัย
18. เด็กชายเอกรัตน์  นพสันติ
19. เด็กหญิงแพรวา  ศรีสวัสดิ์
20. เด็กหญิงไทรทอง  ยังอินทร์
 
1. นายอรรถพร  ศรีธัญรัตน์
2. นางทัศนีย์   ลากุล
3. นางสาวสิริพร  จันทร์แก้ว
4. นางศิริวิมล  นามศรี
5. นางสาวรันยา  คงอนันต์ทรัพย์
 
1011 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กชายชานันท์  นิยมราษฏ์
2. เด็กหญิงณัฐริกา  มาลา
3. เด็กหญิงนภัสสร  ฉอสุวรรณชาติ
4. เด็กหญิงพันพัสสา  แจ้งคำขำ
5. เด็กชายภราดร  หะระซัน
6. เด็กหญิงภูนิสา  สอาด
7. เด็กชายมหาสมุทร  พูลเอี่ยม
8. เด็กชายรังสิมันต์  บุญเพ็ชร
9. เด็กหญิงรินรดา  รามบุตร
10. เด็กหญิงวรัญญา  สาริกา
11. เด็กหญิงศิริลักษณ์  วีระแก้ว
12. เด็กหญิงสุภัสรา  เชื้อผู้ดี
13. เด็กหญิงสุภัสสร  เชื้อผู้ดี
14. เด็กหญิงสโรชา  สุขมาก
15. เด็กชายอนาคิน  จารุวัฒนพงษ์
16. เด็กชายอิรวัชร์  ทัพวงศ์
17. เด็กชายเอ๋  รุ่งเรือง
 
1. นายฮัสซัน  มุสตาฟา
2. นางเนิ่น  จตุพศ
3. นางกรรณิการ์  พลีสุดใจ
4. นางสาวกาญจนา  สุรินทร์ธนาสาร
5. นายแก้วมณี  บุญลี
 
1012 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพพิทักษ์ 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  ไท้ทอง
2. เด็กชายณัฐกร  สัณฐิติจิรวงศ์
3. เด็กชายทุ่งกว้าง  ภู่ขวัญเมือง
4. เด็กชายธีรเมธ  สมดี
5. เด็กหญิงปาณิสรา  บัวตูม
6. เด็กหญิงพริมา  นรขุน
7. เด็กหญิงมนชนก  โพธิ์วรรณ
8. เด็กหญิงมนต์ฑาทิพย์  วัฒนะนุพงศ์
9. เด็กหญิงมัชฌิมา  กิตติเสรีวงศ์
10. เด็กชายวัชรวิทย์  ประทีปพิชัย
11. เด็กหญิงศศธร  หอมทวนลม
12. เด็กชายศุภปราณ  ปานประยูร
13. เด็กชายสรศักดิ์  ปาปะโน
14. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ดาบแก้ว
15. เด็กหญิงสิริรัตน์  ราชครู
16. เด็กหญิงสุภัชญา  ผู่พิพัฒน์
17. เด็กหญิงอมิตา  แย้มประยงค์
18. เด็กชายอัษฎากรณ์  ตะพานนาค
19. เด็กหญิงฮัยฟา  บริสุทธิ์
20. เด็กหญิงเอเรนนี  อำพัน
 
1. นางพรชนก  กองทอง
2. นางสาวชลิดา  นุชบางเดื่อ
3. นางจินตนา  จตุราวิชานันท์
4. นางสาวเทวิณี  ศิริพิกุลพันธุ์
5. นายเอกลักษณ์  สายศิลลา
 
1013 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงกัลยณัฐ  บุญส่ง
2. เด็กหญิงขัตติยา  สวยวิชา
3. เด็กหญิงชนาภา  คำมั่นคง
4. เด็กหญิงชิตยาภรณ์  ภู่เกาะ
5. เด็กหญิงณัฐฐิฐา  จิตหาญ
6. เด็กชายณัฐวิชช์  ธนะกรศิรวัจน์
7. เด็กชายธีรภัทร  ช้างเกิด
8. เด็กหญิงนันท์นภัส  กาญจนดำเกิง
9. เด็กชายบัณฑิต  ประจันเขตต์
10. เด็กหญิงบัวนภา  ศรีพร
11. เด็กหญิงปลายฟ้า  ชะโลธร
12. เด็กหญิงปาริชาติ  นวกานนท์
13. เด็กชายวรพล  คำใจ
14. เด็กชายศุภณัฐ  ราศรี
15. เด็กชายสมปอง  พลอยโต
16. เด็กหญิงสมิตานันท์  เจริญวงษ์
17. เด็กชายอดิศักดิ์  บุญประเสริฐ
18. เด็กหญิงอรรฐิศา  รัตนประยูร
19. เด็กชายอริย์ธัช  รัตนพงษ์
20. เด็กหญิงอาทิมา  สนั่นวงศ์สังข์
 
1. นายพีรพงษ์  พรมโคตร
2. นางสาววาสนา  วงษ์พฤกษา
3. นายกมลชัย  พอกแก้ว
4. นางสาวอภิชา  โสดา
5. นางสาวหนึ่งฤทัย  โนรี
 
1014 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เฟื่องฟุ้ง
2. เด็กชายคุณาธิป  จันทร์อ่ำ
3. เด็กชายจักรินทร์  เกิดสนอง
4. เด็กชายณภัทร  สรสิทธิ์
5. เด็กหญิงณัฐชนก  เทียนกระจ่าง
6. เด็กชายณัฐพร  เงินทอง
7. เด็กชายทัตติยะ  เมฆนิล
8. เด็กชายธนภัทร  เอมเสม
9. เด็กชายธเนศ  รัตนะ
10. เด็กชายนุกูล  ภิรมย์โพล้ง
11. เด็กชายปรนัย  สีเขียวสด
12. เด็กชายปัทวี  ปัทมะสนธิ
13. เด็กหญิงพัชรินทร์  ฤทธิ์ประเสริฐ
14. เด็กชายวัชระ  อาจเอี่ยม
15. เด็กชายศุภชัย  วัดอักษร
16. เด็กหญิงสุธิพร  ใจกล้า
17. เด็กชายอภิสิทธิ์  สำเนียงใส
18. เด็กชายอัษฎางค์  แสงเผือก
19. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กุมภาสุข
20. เด็กชายเสฐวุฒ  กระดี่
 
1. นางศุภวรรณ  บุญทศ
2. นางศิริวิมล  นามศรี
3. นางสาวกันยารัตน์  มีลาภา
4. นายเผด็จ  แจ่มนุช
5. นางสาวอุมาพร  วงษ์การดี
 
1015 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 1. เด็กหญิงวชิรญา  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  จั่นเพชร
 
1016 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กหญิงปทิตตา  เชื้อกสิการ
 
1. Missจุฑารัตน์  บุญเกิด
 
1017 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กหญิงชนาภา  โททอง
 
1. นางสาวธัญชนก  คล้ายสังข์
 
1018 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  สายจันทร์
 
1. นางเวทิตา  รติชนิตพงศ์
 
1019 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นามแก้ว
 
1. นางอภิญญา  เข็มกลัด
 
1020 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 6 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงเอเซีย  นวนพิจิตร
 
1. นางพรพทิพย์  นุชเจริญ
 
1021 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  กลิ่นจันทร์
 
1. นางสาวขวัญใจ  สุขจั่น
 
1022 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 8 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กหญิงศิรินันท์  อุทาภักดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชัด  คงคืน
 
1023 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 8 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กหญิงจีรนันท์  แสงจันทร์
 
1. นายปัญจภูมิ  หลาบคำ
 
1024 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 8 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงธิดานนท์  อิ่มพงษ์
 
1. นางสาวอุดมศรี  ยุ่นสมาน
 
1025 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 8 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กหญิงพรพรรณ  กระจ่างแพทย์
 
1. นางมยุรี  กระจ่างแพทย์
 
1026 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 8 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กระบัง
 
1. นางโกสุม  บุญพิทักษ์
 
1027 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 13 โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กชายก้องกิตากร  สุคัสถิตย์
 
1. นางสาวภัทรานิษฐ์  วุฒิประสิทธิ์
 
1028 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 13 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธวัชชัย  พวงมาลา
 
1. นางสาวรวงทอง  ใจแสวง
 
1029 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 13 โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 1. เด็กหญิงจิดาภา  ไตรคูณ
 
1. นางสาวทิพวรรณ์  วีระวัฒน์โยธิน
 
1030 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 13 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กชายธีรพัฒ  คูณดอน
 
1. นางสาวชนิกานต์  อาจเมือง
 
1031 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 13 โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ 1. เด็กหญิงเมรินดา  ลาวัง
 
1. นางสาวเรณู  เปลี่ยวปลอด
 
1032 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 18 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กชายชนะชัย  ชุมภู
 
1. นางจำเรียง  ปั้นยศ
 
1033 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 18 โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา 1. เด็กหญิงอาทิตญา  จงลาด
 
1. นางสาววิไลภรณ์  ชัยวัฒนมงคล
 
1034 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 18 โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม 1. เด็กหญิงบุษกร  ลายน้ำทอง
 
1. นางอารมณ์  ดอกแย้ม
 
1035 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 21 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิงวรกมล  พัดทอง
 
1. นางสาวพรพิมล  บุญอินทร์
 
1036 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 21 โรงเรียนกสิณธร 1. เด็กชายปิยบุตร  กังวานกิจวาณิช
 
1. นางสาวธนวรรธน์  ทองมั่น
 
1037 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 21 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายภัทรพล  ธนาวิทยากร
 
1. นางประไพ  จันทร์แฉ่ง
 
1038 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 24 โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 1. เด็กหญิงธนัญญา  นามริด
 
1. นางสาวศศิธร  วิจิตรนิมมาน
 
1039 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 25 โรงเรียนวัดเพรางาย 1. เด็กหญิงปนัดดา  ใสเกลี้ยม
 
1. นายมนู  โหมดเทศน์
 
1040 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 25 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กชายจิตปกร  ทองคำ
 
1. นายทัศน์พล  พิมพ์ภัทรยศ
 
1041 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 25 โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงนัดธิดา  หอมกลิ่น
 
1. นางสาวจีรนันท์  ศรีระทัด
 
1042 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 28 โรงเรียนแสงประเสริฐ 1. เด็กหญิงนนทิยา  สนเเจริญ
 
1. นางนันทณา  ธนะเพชรพิบูลย์
 
1043 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 29 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 1. เด็กหญิงรัตนา  โทสมจิตร์
 
1. นางชาลิสา  สินธุ์ประสิทธิ์
 
1044 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 29 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 1. เด็กหญิงสิริกร  ดวงราษี
 
1. นางสาวปถมภรณ์  สุขสอาด
 
1045 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 29 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 1. เด็กหญิงธนมน  ตาซื่อ
 
1. นางวรรษธณพร  นากระโทก
 
1046 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 29 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 1. เด็กหญิงศราสิณี  นิ่มโพธิ์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  อินทรามะ
 
1047 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนกุมุทมาส 1. เด็กหญิงญาดา  วงษ์ธรรม
 
1. นางพจณี  อ่ำสกุล
 
1048 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กหญิงภัคจิรา  เดชแพร
 
1. นางกรรณิการ์  พลีสุดใจ
 
1049 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กหญิงเอมิกา  กงชัยญา
 
1. นางอุระสา  สุหร่าย
 
1050 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงศลิษา  กุลโพนเมือง
 
1. นางปานใจ  ทองปาล
 
1051 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กหญิงณธภัทร  จริยาวดี
 
1. นางสาววาสนา  ฮามไสย์
 
1052 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ยิ่งถาวร
 
1. นางสาวดารารัตน์  หลงห่วง
 
1053 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงกรพิน  กาฬภักดี
 
1. นางกาญจนาภรณ์  ไทรชมภู
 
1054 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายณภัทรนันท์  ศิลปะ
 
1. นางกมสี  วราภรณ์พิทักษ์
 
1055 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา 1. เด็กหญิงกานต์นภัส  ชูช่วย
 
1. นางมานิดา  แสงเมือง
 
1056 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 1. เด็กชายวีรดนย์  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  จั่นเพชร
 
1057 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา    
1058 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุธิมา  ดวงจันทร์
 
1. นางกิตติยา  ดอกคำ
 
1059 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ผึ้งคุ้ม
 
1. นางสาวปถมภรณ์  สุขสอาด
 
1060 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กชายธนากร  แจ้งเจริญ
 
1. นางพรทิพย์  นุชเจริญ
 
1061 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 1. เด็กหญิงวทันพร  สาลี
 
1. นางสาวณัฐสินี   โพธิสิทธิ์
 
1062 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  พานทอง
 
1. นายศักดิ์ชัย  จรมั่งนอก
 
1063 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงธรรญชนก  ปันน้อย
 
1. นางสรัลลักษณ์  วิเศษศรี
 
1064 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 17 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อาจหาญ
 
1. นางสาวรติรัตน์  กุลธีรเสฏฐ์
 
1065 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 17 โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 1. เด็กหญิงวรรณิษา  บุญยนันท์
 
1. นางสาวมาลัยรัตน์  สุขกาว
 
1066 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 19 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงบุณยากร  หวองเจริญพาณิช
 
1. นายวิศรุต  หงษ์โพธิ์
 
1067 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 19 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กชายกิตติภพ  ประสิทธิ์แสงอารีย์
 
1. นางจำเรียง  ปั้นยศ
 
1068 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 19 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 1. เด็กหญิงมาดีนะห์  เทศเซ็น
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ไชยชนะ
 
1069 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 22 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 1. เด็กชายภานุวัฒน์  หลงประเทศ
 
1. นางชาลิสา  สินธุ์ประสิทธิ์
 
1070 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 23 โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม 1. เด็กหญิงปนัดดา  รางแรม
 
1. นางสาวรักนทิน  จงศิริ
 
1071 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 23 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กชายวิชญะ  ศรีโสม
 
1. นางสาวอังคณา  ปานนก
 
1072 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 25 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงมีนา  อยู่เย็น
 
1. นางดวงจันทร์  เสมสายัณห์
 
1073 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 25 โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กชายพฤกษ์  เชียรเจรีญ
 
1. นางรัตนา  แจ่มใส
 
1074 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 25 โรงเรียนพึงรำลึก 1. เด็กหญิงสุพิชญา  มนัสวกุล
 
1. นางสาวราชิดา  อิสมาแอน
 
1075 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 25 โรงเรียนเทพพิทักษ์ 1. เด็กหญิงศุภัคจิรา  ปานประยูร
 
1. นายเอกลักษณ์  สายศิลลา
 
1076 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 29 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กหญิงอริสรา  เพิ่มเพ็ชร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชัด  คงคืน
 
1077 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 29 โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 1. เด็กหญิงนิภารัตน์  ทวีวัฒน์
 
1. นางสาวณัฐากาญจน์  เศรษฐกัญจน์
 
1078 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 29 โรงเรียนวัดเพรางาย 1. เด็กชายศิริชัย  นรารัตน์
 
1. นายมนู  โหมดเทศน์
 
1079 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 29 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงมุกธิดา  เปลี่ยนเพ็ง
 
1. นายเจษฎา  ศิริพงษ์
 
1080 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 29 โรงเรียนกสิณธร 1. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ขุนหอม
 
1. นางสาววัลลภา  พิบูลย์สวัสดิ์
 
1081 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 34 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  มูลชาติ
 
1. นางสายทอง  พวงร้อย
 
1082 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 34 โรงเรียนแสงประเสริฐ 1. เด็กชายธัชชเวชช์  พรหมแย้ม
 
1. นางนันทณา  ธนะเพชรพิบูลย์
 
1083 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 36 โรงเรียนจิรดา 1. เด็กชายกัลยกร  แก้วกระจ่าง
 
1. นายวัชรากร  ธาตุดี
 
1084 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดบางบัวทอง 1. เด็กชายเจฮาล  มาเที่ยง
 
1. นางสาวปวีณา  จูสุวรรณ
 
1085 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดพระเงิน(อิสราวิทย์อุปกรณ์) 1. เด็กหญิงอักษราภัค   ยะรินทร์
 
1. นางสาวเนตรชนก  แจ่มใจ
 
1086 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กหญิงอนันญา  ใบกาเด็น
 
1. นางฐิตาภา  ภู่เจริญ
 
1087 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 1. เด็กหญิงณัฐชญา  เอี่ยมใหญ่
 
1. นายโชคชัย  นันเชียงเครือ
 
1088 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดศาลากุล 1. เด็กหญิงอภัย  คงศร
 
1. นางวิภาวรรณ  พวงลูกอินทร์
 
1089 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปอระวีย์  ไตรวงค์
 
1. นายประดิษฐ์  ประทุมวัลย์
 
1090 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนกุมุทมาส 1. เด็กชายณัฏฐภูมิ  ล้วนใจบุญ
 
1. นางพจณี  อ่ำสกุล
 
1091 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดพิกุลเงิน 1. เด็กหญิงชนากานต์  มีมาก
 
1. นางสาวเจนจิรา  สราญจิตต์
 
1092 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1. เด็กชายธนทรัพย์  หลวงพนัง
 
1. นายแทนไท  ลิ้มสกุล
 
1093 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงเยาวนาท  พิทักษ์
 
1. นางสาวสุพรรษา  เขียวเซ็น
 
1094 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงพริ้มเพรา  หวังใจสุข
 
1. นายกิติ์ติกานต์  กัณพิพัฒน์
 
1095 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  วิชัยวงศ์
 
1. นางจำเรียง  ปั้นยศ
 
1096 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงวิภาวดี  มณีแก้วสี
 
1. นางวิสาข์  ช่วยบำรุง
 
1097 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กชายชนะชัย  ดำโรม
2. เด็กหญิงณัฐภา  งามดี
 
1. นางปรางทิพย์  สว่างแจ้ง
2. นางเบญจลักษณ์  อดใจ
 
1098 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กชายชัยพิทักษ์  พงษ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงธนัชญา  แฉ่งละมัย
 
1. นางนวลศรี  สุดจิตพร
2. นางเวทิตา  รติชนิตพงศ์
 
1099 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กชายกุญชร  สัญญะวิชัย
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  โตทรัพย์
 
1. นางสาวนิรมล  จันทร์ดุริยะวงศ์
 
1100 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82.33 ทอง 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กชายชนาธิป  ลอยร่อน
2. เด็กหญิงปิยธิดา  สุกุมลจันทร์
 
1. นางสาวปนัฏฐา  สุนทรมัจฉะ
2. นางสาวสุธาทิพย์  หัวเพชร
 
1101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81.75 ทอง 5 โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงจุธามาศ  สาธร
2. เด็กชายสุภโชค  จุลอุภัย
 
1. นางปวีณา  สิทธิพรหม
 
1102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81.25 ทอง 6 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  พมน้อม
2. เด็กหญิงอภิชยา  นวลนิ่ม
 
1. นางสาวนิภาพร  ไปดี
2. นางสาวขวัญจิตร  วิรัตน์จันทร์
 
1103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 7 โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย 1. เด็กชายนภัสกร  คล้ายพุ่ม
2. เด็กหญิงนิตย์รดี  ชัยหานิตย์
 
1. นางสาวณฐมน  ภู่กลมกล่อม
 
1104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79.5 เงิน 8 โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 1. เด็กชายพิเชษฐ์  ถาอ้อย
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ไทรจันทร์
 
1. นางสาวลำพา  วุฒิศักดิ์ชัยกุล
2. นางสาวนิตยา  อ้นหมูทอง
 
1105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79.25 เงิน 9 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงญาณิศา  รัตนะ
2. เด็กชายพลวัต  ชนะศิรินนท์
 
1. นางสาวอุดมศรี  ยุ่นสมาน
2. นางสาวปาริชาติ  รักญาติ
 
1106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78.75 เงิน 10 โรงเรียนวัดศาลากุล 1. เด็กหญิงธรภรณ์  แหวนทองคำ
2. เด็กชายปฐมพร  รตตะสา
 
1. นางเบญจวรรณ  โกเมนทร์
2. สิบเอกศุุภกฤตธิพงษ์  อาษาธง
 
1107 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78.75 เงิน 10 โรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา) 1. เด็กหญิงกนกพันธ์  ดวงมาลัย
2. เด็กชายพรศักดิ์  พรหมลาย
 
1. นางสาวศศิวิมล  ชูรัตน์
2. นางสาวสกุณี  พานสูงเนิน
 
1108 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78.75 เงิน 10 โรงเรียนกสิณธร 1. เด็กชายณธายุ  สุภีทวี
2. เด็กหญิงพิมพิศา  ทรัพย์สมบุญ
 
1. นางสาวสาวิตรี  แสนโกศิก
 
1109 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78.5 เงิน 13 โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา 1. เด็กหญิงบุษราคัม  บุญใหญ่
2. เด็กชายสิรภพ  เตียสุวัติเศรษฐ
 
1. นางมานิดา  แสงเมือง
2. นางมารศรี  จิรอมรกุล
 
1110 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78.25 เงิน 14 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กชายศุภกิจ  กล้าหาญ
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์  แสงโสม
 
1. นางสาวอังคณา  ปานนก
2. นางสาวอังคณา  ปานนก
 
1111 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77.75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 1. เด็กชายอภิโชติ  พ่วงจีน
2. เด็กหญิงเหมือนฝัน  แก้วนก
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  จั่นเพชร
 
1112 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77.75 เงิน 15 โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทรานุกูล) 1. เด็กหญิงนภสร  จันมาค้อ
2. เด็กชายป้อมเดช  ฟุง
 
1. นางปราณี  จั่นจำรูญ
2. นางจริยา  ชื่นแขก
 
1113 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77.75 เงิน 15 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายภูมิรพี  พูลวิรัตน์
2. เด็กหญิงลักษิกาณ์  ขำเพิ่มสุข
 
1. นางกมสี  วราภรณ์พิทักษ์
2. นางประไพ  จันทร์แฉ่ง
 
1114 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77.5 เงิน 18 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายสหัสณัฏฐ์  สุทธิพณิชพงศ์
2. เด็กหญิงสุรดาริน  รินท้าว
 
1. Missวิทยา  คงแก้ว
 
1115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77.5 เงิน 18 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กหญิงกชนันท์  เอี่ยมมาลา
2. เด็กชายณัฐกานต์  เมืองวงษ์
 
1. นางอาภรณ์  จุลสิกขี
2. นางสาวสุกัญญา  นราเกตุ
 
1116 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77.5 เงิน 18 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงสุธีธิดา  รักศิริ
2. เด็กชายอติคุณ  สิทธิรัก
 
1. นายเจษฎา  ศิริพงษ์
2. นางสาวอธิตยา  สุขโพธิ์เพชร
 
1117 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77.5 เงิน 18 โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 1. เด็กหญิงปะรินา  บัวผัน
2. เด็กชายภาคภูมิ  ดวงสว่าง
 
1. นายโชคชัย  นันเชียงเครือ
 
1118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77.32 เงิน 22 โรงเรียนวัดตาล 1. เด็กชายธรรมทัศน์  รู้แพร่
2. เด็กหญิงนันทิชา  เพียรดี
 
1. นางสาวสุธาศิณีย์  บุญถึง
2. นางสาววราภรณ์  พรมทอง
 
1119 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77.25 เงิน 23 โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 1. เด็กชายสุวรรณภูมิ  ปรุงจิตร
2. เด็กหญิงอรณิชา  แก้วเก็บ
 
1. นางสรัลลักษณ์  วิเศษศรี
2. นางสาวจีรนันท์  ศรีระทัด
 
1120 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 24 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงน้ำเย็น  จิตตะสิริ
2. เด็กชายปรัชญา  บาดใบหนู
 
1. นางสาวสร้อยมณี  แผ่ประดิษฐ์
2. นางสาวปาริชาต  ดวงประทีป
 
1121 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76.75 เงิน 25 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกนกนภัส  ป้อมทอง
2. เด็กชายสิทธิชัย  ธนีสรรค์
 
1. นางสายทอง  พวงร้อย
2. นางสาวธิรดา  ปานอุทัย
 
1122 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76.75 เงิน 25 โรงเรียนประถมพฤกษา 1. เด็กชายชนม์ชนันทร์  ทองนอก
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ญาติวงค์
 
1. นางสมพิศ  พรแหยม
 
1123 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76.5 เงิน 27 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงนิภาพร  พรมเขต
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ทัพจั่น
 
1. นายไพสิฐ  ชุ่มมั่น
 
1124 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76.5 เงิน 27 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กชายธนกฤต  เชื้อรามัญ
2. เด็กหญิงธิภาพร  ไชยสินธุ์
 
1. นางสาวชนิกานต์  อาจเมือง
2. นางสาวอรอนงค์  เอมชม
 
1125 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76.25 เงิน 29 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เมรัตน์
2. เด็กชายสุรทิน  มั่นยืน
 
1. นายทัศน์พล  พิมพ์ภัทรยศ
2. นายสุนทร  ทรงประโคน
 
1126 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 30 โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  อุดาการ
2. เด็กชายเจษฎา  จำปาหอม
 
1. นางสาวสิรินภา  พลอยวงศ์
2. นางสาวธัญชนก  คล้ายสังข์
 
1127 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 30 โรงเรียนวัดเพรางาย 1. เด็กชายระพีพันธ์  ผิวผ่อง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ชื่นบุญมา
 
1. นายมนู  โหมดเทศน์
2. นางจีระวัฒน์  โหมดเทศน์
 
1128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 30 โรงเรียนวัดกู้ 1. เด็กชายชินภัทร  วงศานุสิทธิ์
2. เด็กหญิงสโรชา  ราชอุดม
 
1. นางสาวปริชาติ  โพธิ์ใบงาม
 
1129 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 30 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 1. เด็กหญิงธัญชนก  โต๊ะเถื่อน
2. เด็กชายสมัชญ์  อินสำราญ
 
1. นางสาวณัฐสินี   โพธิสิทธิ์
2. นางเขมญานิษฐ์  ปะวะเสนะ
 
1130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 75.75 เงิน 34 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงพรรณภัทร  ลิขิตประกิตกุล
2. เด็กชายวิกร  ภากรเสถียร
 
 
1131 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 75.5 เงิน 35 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 1. เด็กหญิงญานินท์  เผือกหอม
2. เด็กชายเอ  ต่างใจ
 
1. นางสุจิตรา  มัธยางกูล
2. นางสาวปัญญา  ร่มจำปา
 
1132 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 75.25 เงิน 36 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 1. เด็กชายนภดล  สุขคงพะเนา
2. เด็กหญิงอมริศา  พรมสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุชานัน  พัชโรรส
2. นางสาวดารารัตน์  หลงห่วง
 
1133 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 37 โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงนันทิชา  ยืนยงค์
2. เด็กชายเอกรินทร์  ภาคนาที
 
1. นางสาววิมล  กัญญาคำ
2. นางสาวเบญจวรรณ  แจ่มเจริญ
 
1134 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 74.25 เงิน 38 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 1. เด็กชายประกฤษฎิ์  สินธุเดช
2. เด็กหญิงพิไลวรรณ  สุขปรุง
 
1. นายธีรวัฒน์  กำแพงเพ็ชร
2. นางชาลิสา  สินธุ์ประสิทธิ์
 
1135 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 39 โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 1. เด็กชายสุธิราช  โยธาภักดี
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ร่วมธรรม
 
1. นางสาวเมทินี  ท่าจีน
2. นางสาวรัชดาพร  แผ่พร
 
1136 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 73.5 เงิน 40 โรงเรียนจิรดา 1. เด็กชายปุณชญาณัฏฐ์  ธรรมปัญญาสกุล
2. เด็กหญิงสุชาดา  ยันตโกเศศ
 
1. นายวัชรากร  ธาตุดี
 
1137 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 73.25 เงิน 41 โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม 1. เด็กหญิงกตัญญุตา  ขำปลื้มจิตร์
2. เด็กชายภานุพงศ์  ฉ่ำนิตย์
 
1. นางจินตนา  ผิวเจริญ
2. นางสาวเรณู  ขำเลิศ
 
1138 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 72.5 เงิน 42 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กหญิงภัทรวดี  แสนสี
2. เด็กชายศุภโชค  แจ่มชั่งสมบูญ
 
1. นางจำเรียง  ปั้นยศ
 
1139 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 72.25 เงิน 43 โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) 1. เด็กชายพงศ์ธร  มูลนาค
2. เด็กหญิงโยธรวดี  ทองอยู่
 
1. นางสาวอัยยรัช  รัตนภัทรแสงนัย
2. นางสาวอัมภา  แสนจันทร์
 
1140 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 44 โรงเรียนแสงประเสริฐ 1. เด็กหญิงชุดา  ตาแก้ว
2. เด็กชายภูเมฆ  บุญศรีภูมิ
 
1. นางสุพร  ชัยยสิทธิเวช
 
1141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 70.75 เงิน 45 โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล 1. เด็กชายจิรัฐโชติ  โตอาจ
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  นุ่มอนงค์
 
1. นางวรัชดา  ธรรมวรรณ
 
1142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 46 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ 1. เด็กชายสุทธิลักษณ์  ภักดีอาษา
2. เด็กหญิงแพรววนิต  พรหมใจรัก
 
1. นางรัชฎาวรรณ  อุปถัมภ์
2. นางนันทนา  เผือกเอี่ยม
 
1143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 67.75 ทองแดง 47 โรงเรียนเทพพิทักษ์ 1. เด็กหญิงปาลิตา  เจริญยิ่ง
2. เด็กชายสหรัฐ  พ่วงจีน
 
1. นางตะวันฉาย  พิมพ์แก้ว
2. นางสาวศิริรัตน์  พลอยสุข
 
1144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 1. เด็กหญิงนันทิชา  นิ่มนวล
2. เด็กชายวีระภาพ  เหรียญทอง
 
1. นางภัทราภรณ์  คุณเจริญ
2. นางวรรณา  นรารัตน์
 
1145 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 1. เด็กชายณัฐภัทร  นิลคช
2. เด็กหญิงพัฒน์ธิดา  เสนา
 
1. นางอุบล  โยธานัก
2. นางศิริลักษณ์  บุตรครุฑ
 
1146 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 1. เด็กชายธรรมวัตร  กระเวนกิจ
2. เด็กหญิงวิชุดา  แตงโม
 
1. นางสาวศศิธร  วิจิตรนิมมาน
2. นางสาวณัฐากาญจน์  เศรษฐกัญจน์
 
1147 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 1. เด็กชายปัญญา  มาตยากุล
2. เด็กหญิงแพรวพราว  คงแสนคำ
 
1. นางณิฐากร  อิ่มสะอาด
 
1148 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนกุมุทมาส 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ศรีอินทร์
2. เด็กหญิงพียาพรรณ  บุญส่ง
 
1. นางวรามล  พึ่งพิงพัก
 
1149 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กชายจักรินทร์  เข็มเพ็ชร
2. เด็กหญิงวริศรา  สินฐนาภัทร
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  หัวเพชร
2. นางสาวปนัฏฐา  สุนทรมัจฉะ
 
1150 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กชายมินธาดา  บุญโม
2. เด็กหญิงสุชาดา  บัวฟัก
 
1. นางรินดา  กัณฑ์ศรี
2. นางสาวสิริพร  จันทร์แก้ว
 
1151 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงซิล  เหมือนรุ่ง
2. เด็กชายศุภกรชัย  เก่งกล้า
 
1. นางนิภา  สุมาลุย์
2. นางสุภาพร  เจริญพันธุ์
 
1152 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กหญิงปนัดดา  สุ่มมาตย์
2. เด็กชายเตวิช  สัมผัสชัยมงคล
 
1. นางมาดี  ศรีพยัคฆ์
 
1153 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.6 ทอง 5 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  นามบุรี
2. เด็กหญิงสุชัญสินี  วงษ์บุญเพ็ง
 
1. นางสาวขวัญจิตร  วิรัตน์จันทร์
2. นางสิริกร  อรุณศรี
 
1154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92.8 ทอง 6 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงกุลธิดา  อรรถวรกิจ
2. เด็กชายอัฟกัน  ใจกว้าง
 
1. นางนวลศรี  สุุดจิตพร
2. นางเวทิตา  รติชนิตพงศ์
 
1155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92.6 ทอง 7 โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 1. เด็กชายชนพล  เชื้อประทุม
2. เด็กหญิงธนาพร  จงดี
 
1. นางสาวลำพา  วุฒิศักดิ์ชัยกุล
2. นางสาวนิตยา  อ้นหมูทอง
 
1156 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92.4 ทอง 8 โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เจริญชลวานิช
2. เด็กหญิงญาณิศา  พวงพุ่ม
 
1. นางสุดสวาท  เรืองรอง
 
1157 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 1. เด็กชายธนานพ  เอียดแก้ว
2. เด็กหญิงภัคจิรา  สุขประเสริฐ
 
1. นางอุไร  วงศ์พระเวทย์
2. นางมุทิตา  ไหลหรั่ง
 
1158 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.2 ทอง 10 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กหญิงรสธร  อ่อนมา
2. เด็กชายสมหวัง  ถวิลวงค์
 
1. นางสาวอังคณา  ปานนก
2. นางสาวอังคณา  ปานนก
 
1159 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.2 ทอง 10 โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 1. เด็กชายพีรศิษฐ์  ขันเกตุ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  สุดรุ่ง
 
1. นางสรัลลักษณ์  วิเศษศรี
2. นางสาวจีรนันท์  ศรีระทัด
 
1160 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง 12 โรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา) 1. เด็กชายชุติพงษ์  สาธร
2. เด็กหญิงพรนภา  สิงห์หา
 
1. นางสาวศศิวิมล  ชูรัตน์
2. นางสาวสกุณี  พานสูงเนิน
 
1161 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89.8 ทอง 13 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ 1. เด็กชายณัฐภัทร  เทศวงษ์
2. เด็กหญิงอภัสรา  มณีอ่อน
 
1. นางคคนงค์  จันทร์ทอง
2. นางนันทนา  เผือกเอี่ยม
 
1162 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89.6 ทอง 14 โรงเรียนวัดลากค้อน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีคร้าม
2. เด็กหญิงอดิศา  โตเอี่ยม
 
1. นางสาวธีมาพร  พรมราช
2. นายมนตรี  เย็นเจริญ
 
1163 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89.2 ทอง 15 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงดวงกมล  ศรีหาพล
2. เด็กชายอรรถมิตร  พานิชวัฒนาเจริญ
 
1. นางสาวธิรดา  ปานอุทัย
2. นางสายทอง  พวงร้อย
 
1164 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.8 ทอง 16 โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน 1. เด็กชายณัฐพล  ทองมา
2. เด็กหญิงอรวรรณ  วังทอง
 
1. นางสาวบุปผา  อินทร์ศิริ
2. นางสาวกมลทิพย์  คนขยัน
 
1165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.4 ทอง 17 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กหญิงวราภา  ฝอดสูงเนิน
2. เด็กชายสันติสุข  โสมาศรี
 
1. นางยินดี  โสมาพงศ์
 
1166 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.25 ทอง 18 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กชายธีราพล  พึ่งมา
2. เด็กหญิงอธิตา  สุขประสงค์
 
1. นางสาวนิรมล  จันทร์ดุริยะวงศ์
 
1167 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 19 โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทรานุกูล) 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  อ่อนนิ่ม
2. เด็กชายกิตติภณ  เดชะคัมพร
 
1. นางปราณี  จั่นจำรูญ
2. นางกัลยา  จุลเดชะ
 
1168 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87.2 ทอง 20 โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 1. เด็กหญิงณภัทร  มั่นปาน
2. เด็กชายธนวัฒน์  เชิญผึ้ง
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  จั่นเพชร
 
1169 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 21 โรงเรียนวัดศาลากุล 1. เด็กหญิงฐิติกา  แหวนทองคำ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เปลี่ยนสุข
 
1. สิบเอกศุุภกฤตธิพงษ์  อาษาธง
2. นางเบญจวรรณ  โกเมนทร์
 
1170 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 21 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กชายธีรชัย  มั่นยืน
2. เด็กหญิงสิริธร  ช่างเหล็ก
 
1. นายทัศน์พล  พิมพ์ภัทรยศ
2. นายสุนทร  ทรงประโคน
 
1171 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 21 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศิริพร  เรืองฤทธิ์
2. เด็กชายเทพพิทักษ์  ไกรสาลี
 
1. นางสาวสร้อยมณี  แผ่ประดิษฐ์
2. นางสาวปาริชาต  ดวงประทีป
 
1172 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 21 โรงเรียนวัดเพรางาย 1. เด็กหญิงอัยดา  ชื่นบุญมา
2. เด็กชายอำพล  รูปสมวงศ์
 
1. นายมนู  โหมดเทศน์
2. นางจีระวัฒน์  โหมดเทศน์
 
1173 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 21 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธนัช  ทวีวัฒน์
2. เด็กหญิงเมสินี  เพ็งพล
 
1. นางกมสี  วราภรณ์พิทักษ์
2. นางประไพ  จันทร์แฉ่ง
 
1174 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86.6 ทอง 26 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 1. เด็กหญิงมาริสา  ศรสุรินทร์
2. เด็กชายเทพพิทักษ์  ศรีสว่างทิพย์
 
1. นางสาวณัฐสินี   โพธิสิทธิ์
2. นางเขมญานิษฐ์  ปะวะเสนะ
 
1175 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86.6 ทอง 26 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กหญิงอินทิรา  พ่วงแพ
2. เด็กชายเอกราช  ทองรอด
 
1. นางอาภรณ์  จุลสิกขี
 
1176 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86.4 ทอง 28 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วิฑูรย์พันธ์
2. เด็กชายอนุพันธ์  ยาดี
 
1. นางภคมณ  ช้างอินทร์
2. นายธนเดช  หริญบูรณานนท์
 
1177 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 29 โรงเรียนวัดตาล 1. เด็กชายพชรพล  หวานชะเอม
2. เด็กหญิงสุภัทรา  เชยกลิ่น
 
1. นางสาวสุธาศิณีย์  บุญถึง
2. นางสาววราภรณ์  พรมทอง
 
1178 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 29 โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 1. เด็กหญิงตรองจันทร์  มามีทรัพย์
2. เด็กชายเกียรติยศ  แสงบุญ
 
1. นายโชคชัย  นันเชียงเครือ
 
1179 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85.6 ทอง 31 โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม 1. เด็กหญิงนลินนิภา  สมตุล
2. เด็กชายสธน  เม่นคง
 
1. นางสาวเรณู  ขำเลิศ
2. นางจินตนา  ผิวเจริญ
 
1180 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85.4 ทอง 32 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กชายมฆวาน  สุนทอง
2. เด็กหญิงเกวลิน  เข็มทอง
 
1. นางสาวสาวิตรี  นพเก้า
2. นางสาวปิยะพร  พัชรานุ
 
1181 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85.2 ทอง 33 โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ผินสู่
2. เด็กชายทักษิณ  เชี่ยวกล
 
1. นางมานิดา  แสงเมือง
2. นางมารศรี  จิรอมรกุล
 
1182 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 34 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงปาริชาต  ทินสมุทร
2. เด็กชายวรรณพล  จั่นจำรูญ
 
1. นางสาวสุชานัน  พัชโรรส
2. นางสาวดารารัตน์  หลงห่วง
 
1183 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 35 โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  รุมพรสระน้อย
2. เด็กหญิงวันณิภา  วันทอง
 
1. นางพนิตนาถ  วงศ์คำ
2. นายอำนาจ  แสนธิไชยยา
 
1184 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83.6 ทอง 36 โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 1. เด็กชายฉัตรมงคล  และมัน
2. เด็กหญิงอาทิตา  คงขำ
 
1. นางสาวเมทินี  ท่าจีน
2. นางสาวรัชดาพร  แผ่พร
 
1185 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83.2 ทอง 37 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชญาดา  นพคุณ
2. เด็กชายเจษฎา  เอี่ยมโคกสูง
 
1. นายไพสิฐ  ชุ่มมั่น
2. นางสาวสมจิตร  เจริญใจ
 
1186 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 38 โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 1. เด็กหญิงกนกอร  รุ่งเรืองวงศ์
2. เด็กชายต่อลาภ  แซมทอง
 
1. นางอุบล  โยธานัก
2. นางศิริลักษณ์  บุตรครุฑ
 
1187 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 38 โรงเรียนวัดอินทร์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นิพันธ์โชติ
2. เด็กชายอรรถพล  คุ้มสัก
 
1. นายชูศักดิ์  ศรีจันทร์
2. นายเศรษฐยศ  ขุมนาค
 
1188 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 38 โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  สาระพันธ์
2. เด็กชายชานนท์  สร้อยอากาศ
 
1. นางสาวอัยยรัช  รัตนภัทรแสงนัย
2. นางสาวอัมภา  แสนจันทร์
 
1189 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82.8 ทอง 41 โรงเรียนประถมพฤกษา 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ดีสวัสดิ์
2. เด็กชายเอกชัย  การุณรัตน์
 
1. นางสมพิศ  พรแหยม
 
1190 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82.6 ทอง 42 โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 1. เด็กชายกฤษฎา  นามบุญ
2. เด็กหญิงจีรานันท์  เลาะหะมาน
 
1. นางสาววิมล  กัญญาคำ
2. นางสาวเบญจวรรณ  แจ่มเจริญ
 
1191 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82.6 ทอง 42 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงวรันธร  มีหว่าง
2. เด็กชายศิวกร  บัวดำ
 
1. นางเพ็ญพัชร  ฉิมมา
2. นางปณิดา  พ่วงจินดา
 
1192 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82.4 ทอง 44 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 1. เด็กชายพันธกรณ์  ประพรม
2. เด็กหญิงสุทธิชา  แจ้งดี
 
1. นายธีรวัฒน์  กำแพงเพ็ชร
2. นางชาลิสา  สินธุ์ประสิทธิ์
 
1193 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81.8 ทอง 45 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กชายพัชรพล  คนชม
2. เด็กหญิงสุชาดา  บุญทิน
 
1. นางจารุภัทร  บุญอิ่ม
2. นายเจษฎา  ศิริพงษ์
 
1194 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81.8 ทอง 45 โรงเรียนเทพพิทักษ์ 1. เด็กหญิงธนิดา  สายเที่ยงแท้
2. เด็กชายวิชชากร  ทองชมภู
 
1. นางตะวันฉาย  พิมพ์แก้ว
2. นางสาวศิริรัตน์  พลอยสุข
 
1195 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81.2 ทอง 47 โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย 1. เด็กหญิงนันทาวดี  ศรีสุดดี
2. เด็กชายสุเทพ  ภุมรินทร์
 
1. นางสาวมุทิตา  ไหมทอง
2. นางสาวสิรินทร์  โกมลสุทธิ์
 
1196 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 48 โรงเรียนกสิณธร 1. เด็กชายชาญณรงค์  ชัยเวชนิมิต
2. เด็กหญิงณัฐนพิน  จงวิมาณสินธุ์
 
1. นางวิมลรัตน์  ลุนสอน
 
1197 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80.8 ทอง 49 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วังคำ
2. เด็กชายสิปปกร  บุญเกื้อ
 
1. นางจำเรียง  ปั้นยศ
2. นางจำเรียง  ปั้นยศ
 
1198 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 50 โรงเรียนวัดกู้ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  พูลพิทักษ์
2. เด็กหญิงพรรษชล  ศิริวาลย์
 
1. นางสาวปริชาติ  โพธิ์ใบงาม
 
1199 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78.4 เงิน 51 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 1. เด็กชายจักรกฤษ  ด่านสกุลมีศรี
2. เด็กหญิงญาดา  หงษ์เจริญสมบัติ
 
1. นายเกษมสิน  จันทร์มี
 
1200 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78.4 เงิน 51 โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  อ้นสอาด
2. เด็กชายวิษณุ  ทองแสง
 
1. นางวรัชดา  ธรรมวรรณ
 
1201 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 53 โรงเรียนจิรดา 1. เด็กหญิงปานวาด  วิเศษภักดีวงศ์
2. เด็กชายภาสวุฒิ  แซ่ฉึ่ง
 
1. นายวัชรากร  ธาตุดี
 
1202 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76.4 เงิน 54 โรงเรียนแสงประเสริฐ 1. เด็กชายภูมิ  นามตาล
2. เด็กหญิงอ้อ  ตาเส็ง
 
1. นางลำยอง  ปิ่นจงมีสุข
 
1203 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 74.8 เงิน 55 โรงเรียนวัดพระเงิน(อิสราวิทย์อุปกรณ์) 1. เด็กหญิงดลนภา  ดีภักตร์น้อย
2. เด็กชายรัชภูมิ  ด้วงโสน
 
1. นางสาวเนตรชนก  แจ่มใจ
 
1204 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 56 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 1. เด็กหญิงปัทมาพร  สีทอง
2. เด็กชายศิริลักษณ์  ดวงชัย
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ไชยชนะ
 
1205 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดพิกุลเงิน 1. เด็กชายศุภณัฐ  บุญงาม
2. เด็กหญิงอพิชญา  แพเกิด
 
1. นางสาวเจนจิรา  สราญจิตต์
 
1206 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1. เด็กชายพัสนัย  สูตรอุดม
 
1. นางสาวแทนไท  ลิ้มสกุล
 
1207 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนกุมุทมาส 1. เด็กชายปองพล  พะยอมหอม
2. เด็กหญิงศุภศรี  สีเคน
 
1. นางวรามล  พึ่งพิงพัก
 
1208 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 1. เด็กหญิงศิริญทิพย์  เหลืองอ่อน
2. เด็กชายสุวัฒน์  แก้วงาม
 
1. นางวรรณา  นรารัตน์
2. นางภัทราภรณ์  คุณเจริญ
 
1209 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กชายณัฐการณ์  กะตะโท
2. เด็กหญิงทยิดา  แซ่โค้ว
 
1. นางสาวสิรินภา  พลอยวงศ์
2. นางสาวธัญชนก  คล้ายสังข์
 
1210 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กหญิงประภา  เที่ยงทัศน์
2. เด็กชายวัชรพล  คงคา
 
1. นางจำเรียง  ปั้นยศ
 
1211 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. นายธนายุทธ  เริ่มบุญ
2. นางสาวเจนขวัญ  โพธาราม
 
1. นางสาวนิรมล  จันทร์ดุริยะวงศ์
2. นางสาวสมคิด  ทองดอนน้อย
 
1212 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงบุญฑริกา  สุวรรณกาญจน์
2. เด็กชายวายุภักษ์  เผือกนาง
 
1. นางสาววิมล  กัญญาคำ
2. นางสาวเบญจวรรณ  แจ่มเจริญ
 
1213 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. นายพีระพล  พลที
2. เด็กหญิงวลัยพร  ภูพินิจเจริญสุข
 
1. นายมนตรี  มหาโพด
2. นางสาวอัญชิตา  สุริยะกุล
 
1214 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 1. เด็กหญิงรุ้งราย  ทัพพูล
2. เด็กชายสรภัส  สร้อยสุข
 
1. นายอำนาจ  แสนธิไชยยา
2. นางพนิตนาถ  วงศ์คำ
 
1215 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กหญิงจรรย์อมล  สุขรุ่งเรือง
2. เด็กชายณัฐพร  ทองผิว
 
1. นางสาวสุกัญญา  นราเกตุ
2. นางอาภรณ์  จุลสิกขี
 
1216 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายกฤษดา  นุชเปง
2. เด็กหญิงจันจิรา  ทองคำ
 
1. นางวิสาข์  ช่วยบำรุง
2. นางสาวธิรดา  ปานอุทัย
 
1217 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายคงเดช  ขุนศรีจตุรงค์
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ล้านพลแสน
 
1. นางสาวสุพรรษา  เขียวเซ็น
2. นายกฤตษณพล  แดงเกิด
 
1218 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กชายจรณบูรณ์  เกื้อกูล
2. เด็กหญิงโสรดา  นารถภักดี
 
1. นางสาวปิยะพร  พัชรานุ
2. นางสาวสาวิตรี  นพเก้า
 
1219 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กชายปัญญาวุฒิ  เครือปลูก
2. เด็กหญิงสุพรรษา  จันทรนงค์
 
1. นายทัศน์พล  พิมพ์ภัทรยศ
2. นายสุนทร  ทรงประโคน
 
1220 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงกาญจนา  เสือช้าง
2. เด็กชายประณัย  ทุมยา
 
1. นายกิติ์ติกานต์  กัณพิพัฒน์
2. นายเจษฎา  ศิริพงษ์
 
1221 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 83.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กหญิงฉัตรฤดี  วิสีปัตย์
2. เด็กหญิงชนกานต์  พีระสวัสดิ์
3. เด็กหญิงญาณิศา  คำสีลา
4. เด็กหญิงทองกร  ทุ่งสโร
5. เด็กหญิงนพวรรณ  ธนกิจโกศล
6. เด็กหญิงภัทรศยา  มาตรพงค์
7. เด็กหญิงวริญทรณ์  พิมลนอก
8. เด็กหญิงสุนิตา  อุดมพืช
9. เด็กหญิงสุภนิดา  ปักกาเวสา
10. เด็กหญิงแก้วสุนิษา  บุญนาค
 
1. นางสิริกร  อรุณศรี
2. นางสาวพิศมัย  จันทนมัฎฐะ
3. นางสาวขวัญจิตร  วิรัตน์จันทร์
 
1222 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 82.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงกมลเนตร  ภิรมย์จันทร์
2. เด็กหญิงกรรณิกา  จิตรทศ
3. เด็กหญิงกีรตินันท์  พุทธายะ
4. เด็กหญิงจิดาภา  ชาตสุทธิกุล
5. เด็กหญิงชนานา  ไรวา
6. เด็กหญิงณัฏชนน  ไตรคัพท์
7. เด็กหญิงธัญวรรณ  อารมย์ดี
8. เด็กหญิงภัชพร  นนทะไชย
9. เด็กหญิงฤดีญาภรณ์  รัตนวิศ
10. เด็กหญิงสุธินี  สวนสวรรค์
 
1. นางสุวิมล  พัวพินิต
2. นางกาญจนาภรณ์  ไทรชมภู
3. นายไพรัตน์  รูปเล็ก
 
1223 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงกรกมล  เนตรไสว
2. เด็กหญิงชญาภา  ศรียันต์
3. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ม้วนเงิน
4. เด็กหญิงธิดาวรรณ  เสขะสูตร์
5. เด็กหญิงธีริศรา  ช่างบู่
6. เด็กหญิงปิยฉัตร  ผลคูณ
7. เด็กหญิงวรรษชล  ด้วงคง
8. เด็กหญิงศุภรดา  ศิริวังโส
9. เด็กหญิงสกาวภัทร  วิบูลย์ลักษณากุล
10. เด็กหญิงอาทิติยพร  กระจ่างจาย
 
1. นางบัวพันธ์  เนติ
 
1224 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 79.99 เงิน 4 โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 1. เด็กหญิงกวิสรา  ด้วงเหม
2. เด็กหญิงฉัตรลดา  รอดเภา
3. เด็กชายดนุพงศ์  ไชยงาม
4. เด็กหญิงนภัสรา  ชุติอนันต์ชัย
5. เด็กหญิงนภาพัฒน์  ทับมุกข์
6. เด็กหญิงวรินธร  ศิริบุญ
7. เด็กหญิงสุจิตรา  วอนพร
8. เด็กหญิงสุนันทา  พรมสุข
9. เด็กชายอภิเชษฐ์  กัดเนินกุ่ม
10. เด็กชายเขษม  ฉิมคล้าย
 
1. นางสาวลำพา  วุฒิศักดิ์ชัยกุล
2. นางสาวนิตยา  อ้นหมูทอง
3. นางวาสนา  โพธิ์ชัย
 
1225 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 79.98 เงิน 5 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กหญิงขัน  ตาสังข์
2. เด็กหญิงคำ  ตาวง
3. เด็กหญิงณัฐิดา  สุดใจ
4. เด็กหญิงธนพร  ตาคง
5. เด็กหญิงศศิธร  ลือยาม
6. เด็กหญิงสร้อย  ตาสาม
7. เด็กหญิงสุกัญญา  แก่นนาค
8. เด็กหญิงเมษยา  ยิ่งภิญโญ
9. เด็กหญิงแสงเลน  ตาจง
10. เด็กหญิงแอน  ก้างหลวง
 
1. นางสาวศุภานัน  ขวัญใจ
2. นางสาวปุณยาพร  จิตร์แจ้ง
 
1226 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 79.32 เงิน 6 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กชายกฤษณล  ชูแสง
2. เด็กชายชินวัตร  นัดแบน
3. เด็กหญิงพรหมพร  ลีนับถือ
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เกิดวัฒนา
5. เด็กหญิงพิมชนก  พุ่มพิพัฒน์
6. เด็กหญิงภาวิณี  วิเชียร
7. เด็กหญิงวรรณี  ตามชั้น
8. เด็กชายศรัณย์  เกิดวัฒนา
9. เด็กชายสันติสุข  โสมาศรี
10. เด็กหญิงสาธิตา  เปรมสอน
 
1. นายยุทธสิทธิ์  แหวนเงิน
 
1227 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 78.98 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  อ่ำทองคำ
2. เด็กหญิงณัฐชยา  จุฑาเทพ
3. เด็กหญิงปริยาภัทร   ภู่เจริญ
4. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ภูมิพัฒน์
5. เด็กหญิงรุ่งรวิน  ศรีธร
6. เด็กหญิงวณิดา  ช่อมะลิ
7. เด็กหญิงศศิธร  จอกทอง
8. เด็กหญิงสมหญิง  พิมสอาด
9. เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีทับ
10. เด็กหญิงอลิส  โรจน์ทอง
 
1. นางพัฒนา  บุญชู
2. นางฉัตราภรณ์  เพชรพุก
3. Missภัทรธอร  ผดุงกรรณ์
 
1228 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 77.65 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  กันสี
2. เด็กหญิงณิชกานต์  ธีรภัทรไพบูลย์
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สว่างแก้ว
4. เด็กหญิงปนัดดา  สีน้ำเงิน
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สมศรี
6. เด็กหญิงศภิสรา  เหมปาละ
7. เด็กหญิงอติการต์  ศรีนิเทศ
8. เด็กหญิงอภิสรา  อาติกา
9. เด็กหญิงอาธัญญา  เย็นหาญ
10. เด็กหญิงเมธาวี  แก้วอำพัน
 
1. นางจารุภัทร  บุญอิ่ม
2. นายเจษฎา  ศิริพงษ์
3. นายกิตติ์ติกานต์  กัณพิพัฒน์
 
1229 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 76.98 เงิน 9 โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กหญิงจิราลักษณ์  ลาภสันเทียะ
2. เด็กหญิงชลธิชา  อินทมนต์
3. เด็กหญิงทิวาพร  ทองดี
4. เด็กหญิงธนภรณ์  ชมขุนทด
5. เด็กหญิงธัญสิริ  สมพงษ์
6. เด็กหญิงนรมน  ตั้งวงศ์
7. เด็กหญิงพรวนัช  โหน่งที
8. เด็กหญิงมยุรา  หันตระกูล
9. เด็กหญิงศิรินา  รอดเส็ง
10. เด็กหญิงสุชัญญา  ม่วงศิริ
 
1. นางสาวสิรินภา  พลอยวงศ์
2. นางฐิตาภา  ภู่เจริญ
3. นางสาวรัตนาภรณ์  พรมศร
 
1230 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 76.98 เงิน 9 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  สามงามยา
2. เด็กหญิงทรายขวัญ  สูชัยยะ
3. เด็กชายธณรัฐ  สร้อยทอง
4. เด็กหญิงธนัชชา  สาพญา
5. เด็กหญิงนาตยา  นรารีพ่วง
6. เด็กหญิงพรสวรรค์  มาวิเศษ
7. เด็กหญิงมนสิชา  อินทร์แจ้ง
8. เด็กชายวิสา  สายชุมดี
9. เด็กหญิงศิริพร  เกศฉิม
10. เด็กหญิงอรปรียา  จันทร์แก้ว
 
1. นางสาวปถมภรณ์  สุขสอาด
 
1231 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 76.65 เงิน 11 โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา 1. เด็กหญิงชาลิณี  แสงศรีจันทร์
2. เด็กหญิงชาลิสา  สัตยพันธ์
3. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ศรียางคุย
4. เด็กหญิงณิชมน  รักษาทรัพย์
5. เด็กหญิงปทิตตา  นาไร
6. เด็กหญิงปิยะพร  นุ่มอ่อน
7. เด็กหญิงพรรณรัตน์  มากผาสุก
8. เด็กหญิงพิชชากร  บุญแก้ว
9. เด็กหญิงวันวิสาข์  คัดชาทัต
10. เด็กหญิงเบญญาภา  การะนุต
 
1. นางมานิดา  แสงเมือง
2. นางมารศรี  จิรอมรกุล
3. นางสาวเยาวเพ็ญ  ใจห้าว
 
1232 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 76.32 เงิน 12 โรงเรียนเทพพิทักษ์ 1. เด็กหญิงกรกฎ  ชวดสง
2. เด็กหญิงครินทร์ทิพย์  ดวงรัตน์
3. เด็กหญิงจิรนันท์  อินทรักษา
4. เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีไชโย
5. เด็กหญิงณิชา  เพชรแก้ว
6. เด็กหญิงดารณี  ปิ่นปั้น
7. เด็กหญิงธัญชนก  อินกอง
8. เด็กหญิงปภาพิต  แพรแก้ว
9. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เขตต์คำแดง
10. เด็กหญิงมุกตาภา  ศรีเผ่าเอี่ยม
 
1. นางตะวันฉาย  พิมพ์แก้ว
2. นางพรชนก  กองทอง
3. นางสาวศิริรัตน์  พลอยสุข
 
1233 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 76.31 เงิน 13 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กชายธันยบูรณ์  จันทร์ด่อน
2. เด็กชายธีรเทพ  เย็นทรวง
3. เด็กชายพีรพล  จันทร์ด่อน
4. เด็กชายภานุวัฒ  ภู่สีม่วง
5. เด็กชายภานุวัฒน์  เที่ยงทัศน์
6. เด็กชายวีรภัทร  คงขำ
7. เด็กชายสมบูรณ์  ตักสักแก้ว
8. เด็กชายสุทธิพงศ์  กิจสุขจิตร์
9. เด็กชายหนึ่ง  ตาแสง
10. เด็กชายเสกสรร  สีหานาม
 
1. นางจำเรียง  ปั้นยศ
 
1234 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 76.31 เงิน 13 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กหญิงกนกพร  คงมั่น
2. เด็กชายกันตพงศ์  สุขสุวรรณ์
3. เด็กหญิงจินตนา  เมืองพวน
4. เด็กหญิงฐิตาพร  อิ่มอารมณ์
5. เด็กชายธนัช  นามโคตร
6. เด็กชายธนาธร  ถิ่นน้อย
7. เด็กชายนภัส  คงมี
8. เด็กหญิงบุษกร  นุชมี
9. เด็กชายวรฤทธิ์  คุณะชัย
10. เด็กหญิงเสาวภาคย์  กลิ่นหอม
 
1. นางอาภรณ์  จุลสิกขี
 
1235 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กชายกฤษฎา  โกษาผล
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปรีเปรม
3. เด็กหญิงกุลลดา  อินทรสูต
4. เด็กหญิงจตุพร  ทับเงิน
5. เด็กหญิงชนกนาถ  สว่างนวล
6. เด็กหญิงนันท์นภัส  ทรัพย์ทิม
7. เด็กหญิงนัยเนตร  หน่อแก้ว
8. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ชมพูวิเศษ
9. เด็กหญิงรินณภัทร  กลิ่นวัน
10. เด็กหญิงวรนุช  กลิ่นมณฑา
11. เด็กหญิงวริศรา  พรเปรมธนชัย
12. เด็กหญิงสุกัญญา  ชมรัมย์
13. เด็กหญิงอติการต์  ศรีนิเทศ
14. เด็กหญิงอริสา  ดำขำ
15. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สุขวรรณะ
 
1. นายสุรสิงห์  ผาเจริญ
2. นางสาวสุคลทิพย์  สมทอง
3. นายพรมทอง  ต๊ะน้อย
4. นางสาวรวิสรา  สาเดช
 
1236 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงกมลชนก  เรืองสมบูรณ์
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ศรีแผ้ว
3. เด็กหญิงจตุพร  เชื้อกระโซ่
4. เด็กหญิงชุติมา  พุ่มเกิด
5. เด็กหญิงญาณิศา  แก้วจำนงค์
6. เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  บินฮะยีอาวัง
7. เด็กหญิงดมิสา  อินสว่าง
8. เด็กหญิงธณรรษชพร  บุญมาลีตระกูล
9. เด็กหญิงธนัญญา  บินฮะยีอาวัง
10. เด็กหญิงพลอยขวัญ  คำภากุล
11. เด็กหญิงพัฐสุดา  ปาระฤทธิ์
12. เด็กหญิงมนทิราพร  อนุมาศ
13. เด็กหญิงมนสิชา  เทียรวรรณ
14. เด็กหญิงรดีภัส  เปจิตตัง
15. เด็กหญิงศรัณยา  พลอยเพชร
 
1. นายสุรเดช  หาขุนทด
2. นายวิศรุต  หงษ์โพธิ์
3. นายสรายุทธ  สุรินทร์
4. นางสาวศิรินา  ทศถารัง
 
1237 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชัญญา  แหวนทองคำ
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  สันทัด
3. เด็กหญิงณิชา   จามจุรี
4. เด็กหญิงนวินดา  อาจหาญ
5. เด็กหญิงปิยนุช  มาลัยเปีย
6. เด็กหญิงพุทธิดา  ผลประสูตร
7. เด็กหญิงมุฑิตา  สุจริต
8. เด็กหญิงรัชนุช  ดวงบุบผา
9. เด็กหญิงรัตนพร  ดวงมณี
10. เด็กหญิงวรรณษา  ลอมาเละ
11. เด็กหญิงวราพร  สุไลมาน
12. เด็กหญิงวิลัยพร  ชาวทอง
13. เด็กหญิงอธิตา   เลอะลาเต๊ะ
14. เด็กหญิงอนันยตา  สันถวมิตร
15. เด็กหญิงอาทิตยา  ปานณรงค์
 
1. นายสมจิตร์  ศิลานนท์
2. นายใจเพชร  สุจิมหันต์
3. นายไพสิฐ  ชุ่มมั่น
4. นายพรชัย  หมื่นสุข
 
1238 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 87.33 ทอง 4 โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 1. เด็กหญิงจีรนันท์  วัดสา
2. เด็กหญิงจีรานันท์  พรหมสุวรรณ
3. เด็กหญิงชญานันท์  นนทอ
4. เด็กหญิงณัฐนันท์  โยธา
5. เด็กหญิงณิชาพร  กล่ำเงิน
6. เด็กหญิงทิพย์สุดา  สุริยะภา
7. เด็กหญิงปิ่นสุดา  มะโนมัย
8. เด็กหญิงวิภาวี  ประทุมโพธิ์
9. เด็กหญิงศศิธร  ศุภไพบูลย์
10. เด็กหญิงสิตานันท์  พรหมสุวรรณ
11. เด็กชายอาณกร  เนียนกระโทก
12. เด็กหญิงเจนจิรา  อิ่มสมบัติ
13. เด็กชายเชิดชู  อรรถประดิษฐ์
14. เด็กหญิงเมธินี  คำพิมูล
15. เด็กหญิงแสงดาว  ปลื้มจิต
 
1. นางสาวยอดรัก  บุญญานุประภาส
2. นางสาวสุชาลิณี  ราษฎร์นิยม
3. นางสาวทองหล่อ  บัวสระ
 
1239 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 83.66 ทอง 5 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงคชาภรณ์  คำมุง
2. เด็กหญิงฉัตรวลี  คุ้มทอง
3. เด็กหญิงชัญญาพัชร์  เจริญพูนพจน์
4. เด็กหญิงฐิดาพร  เรืองพิกุล
5. เด็กหญิงธรรญาภัทร  เจริญพันธ์ุ
6. เด็กหญิงบุษกร  เฟื่องภักดี
7. เด็กหญิงปานไพลิน  หมื่นแก้ว
8. เด็กหญิงพรรณพร  มีเทียนกิจ
9. เด็กหญิงพัชรนันท์  ขำเพิ่มสุข
10. เด็กหญิงภัทราวรรณ  ต่อโชติ
11. เด็กหญิงภาวิณี  ปริวันตา
12. เด็กหญิงภูทรรศนีย์  วรรณปักษ์
13. เด็กหญิงภูริชญา  กำลาภ
14. เด็กหญิงสุชัญสินี  การะเกตุ
15. เด็กหญิงสุภชา  วรรณปักษ์
 
1. นางจิราภา  บุบผา
2. นางลัดดา  เฟื่องภักดี
 
1240 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนประถมพฤกษา 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เนียมเนตร
2. เด็กชายณัฐภัทร  เคลือบทอง
3. เด็กชายธีรภัทร  ชลธิชานันท์
4. เด็กหญิงนพวรรณ  ดาวเรือง
5. เด็กหญิงปรางค์ชนก  เนตรจุ้ย
6. เด็กหญิงปวีย์ธิดา  ค่าไทยสง
7. เด็กหญิงพรชนก  นุ่นคง
8. เด็กหญิงพัชราภา  นรขุน
9. เด็กหญิงฟ้าประทาน  บุดชาดา
10. เด็กชายภูวดล  รุ่งประชา
11. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สุภาเชาว์
12. เด็กหญิงวรรษมล  ปัตพี
13. เด็กหญิงศิรภัสสร  เลิศจังหรีด
14. เด็กหญิงสุกฤตา  ประเสริฐศรี
15. เด็กชายอรรณพ  กล้าหาญ
 
1. นางสาวศศินิภา  สอนดา
 
1241 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 1. เด็กหญิงกนกนาฎ  มูลเชอร์
2. เด็กหญิงกัลยา  เสือทอง
3. เด็กหญิงชาลิสา  มณีโชติ
4. เด็กหญิงนภาภรณ์  ภู่ประกิจ
5. เด็กหญิงพัชริดา  ไชยวงค์
6. เด็กหญิงพินทุสร  ประเสริฐอวยชัย
7. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  พันธ์ไพศาล
8. เด็กหญิงวรรณพร  อินธิแสน
9. เด็กหญิงวริศรา  ลาแก้ว
10. เด็กหญิงศิวพร  อิ่มแก้ว
11. เด็กหญิงสุจิตรา  สิงห์โต
12. เด็กหญิงสุปรียา  ประกอบการ
13. เด็กหญิงอภิชญา  บุญกอแก้ว
14. เด็กหญิงอรนุช  โมกขศักดิ์
15. เด็กหญิงเกษรา  อ่อนหวาน
 
1. นายสมศักดิ์  โปร่งใจ
2. นางสาวจินตนา  ธีระสง่า
3. นางสาวทัศนีย์  อยู่กรุด
4. นางสาวเจนจิรา  ศรีรักษ์
 
1242 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 75.33 เงิน 8 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทองแพ
2. เด็กหญิงชยุดา  บุญทา
3. เด็กหญิงธีรพัฒน์  บุญเลิศ
4. เด็กชายปฐมพงษ์  สว่างศรี
5. เด็กหญิงปรีดาภรณ์  เจริญผล
6. เด็กหญิงมนัสนันท์  ด่อนสิงหะ
7. เด็กหญิงวรกัญญา  ฤกษ์ธนทรัพย์
8. เด็กหญิงวันวิสาข์   ณ นคร คงเดิม
9. เด็กหญิงศศิกานต์  วงศ์คงมั่นสกุล
10. เด็กหญิงศุจีภรณ์  ฟองรัตน์
11. เด็กหญิงสไมพร  พ่วงแพ
12. เด็กหญิงเนตรนภา  สุวรรณทัศน์
13. เด็กหญิงเมธาพร  เขียวอิ่ม
14. เด็กหญิงเมษา  หาญในธรรม
15. เด็กหญิงแพรไหม  ทรัพย์เจริญ
 
1. นางจตุมาพร  เงินยิ่งสุข
2. นางพัชริน  ขุนจิตต์
3. นายสมยศ  วงษ์รักสันติ
4. นายธงชัย  โสนอ่อน
 
1243 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 75.33 เงิน 8 โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ว่องวิทยโยธิน
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ธะยาธรรม
3. เด็กหญิงนิชา  สุภาพญาติ
4. เด็กหญิงปรียานุช  รุจจิรัชถิติกาล
5. เด็กหญิงปิยดา  เอื้อถนอม
6. เด็กหญิงปุญยาพร  แขนรัมย์
7. เด็กหญิงปุณยาพร  นุชทอง
8. เด็กหญิงภรินรฏาศ์  สุขพิบูลย์
9. เด็กหญิงภัสฉัฐ  บุตรแสน
10. เด็กหญิงวรรณวิษา  สีทับทิม
11. เด็กหญิงวานัสชา  เอมบำรุง
12. เด็กหญิงสุทธิสา  แซ่ลี้
13. เด็กหญิงสุพิตตา  ขจีจิตร
14. เด็กหญิงสุรภา  เคียงประดู่
15. เด็กหญิงไอยรินทร์  มะหะหมัด
 
1. นายสิทธิชัย  ฉ่ำดุม
2. นายเกรียงไกร  บัวอุไร
 
1244 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านคลองฝรั่งฯ 1. เด็กหญิงกชพรรณ  เขินไพร
2. เด็กหญิงชมพู  บุญสงค์
3. เด็กหญิงชรัญญา  ตาถา
4. เด็กหญิงชุธิพร  พลเยี่ยม
5. เด็กหญิงฐานิต  หนูคง
6. เด็กหญิงนุชนารถ  เบิกบาน
7. เด็กหญิงพรรณทิวา  คงเกิด
8. เด็กหญิงพรสวรรค์  เปอร์เชาวน์
9. เด็กหญิงภัทรธิดา  คำคลี่
10. เด็กหญิงภัทรนันท์  สุขเกษม
11. เด็กหญิงมะลิตา  ภูผาลา
12. เด็กหญิงสายธาร  สุทธิประภา
13. เด็กหญิงสิริมา  นุชมา
14. เด็กหญิงสิริลักษณ์  แมนสถิตย์
15. เด็กหญิงสโรชา  ทองพาด
 
1. นายสมพร  สุทธิประภา
 
1245 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ 1. เด็กหญิงกนลรัตน์  สุขมาก
2. เด็กหญิงกุลสรรักษ์  ธงวีราทิพย์
3. เด็กหญิงชนากานต์  ศุภกิจวัฒนา
4. เด็กหญิงชมพูนุท  พุฒิชาติ
5. เด็กหญิงซูยอน  แบ
6. เด็กหญิงญาดา  จำชาติ
7. เด็กหญิงณิชาพัฒณ์  จงไกรจักรพงศ์
8. เด็กหญิงทักษพร  บังเกิดผล
9. เด็กหญิงธัญชนก  วาปี
10. เด็กหญิงนงนภัส  นุชปรีดา
11. เด็กหญิงนภัสสร  แสงทอง
12. เด็กหญิงปริยากร  สามารถกุล
13. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ทองมาลา
14. เด็กหญิงวรรณพร  แสวงไวศยสุข
15. เด็กหญิงศิญามินทร์  ลุมวิสัย
 
1. นางสุเพียง  จันทร์ศิริ
2. นางสาวจินต์ศุจี  วัฒนมะโน
3. นางแพรว  ไม้แก่นจันทร์
4. นายรณฤทธิ์  ศรีใหม่
 
1246 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 70.66 เงิน 12 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 1. เด็กหญิงกวินธิดา  นิสุรง
2. เด็กหญิงกัณธิดา  จินดาวงค์
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เรืองโอสถ
4. เด็กชายทศพล  มนตรี
5. เด็กหญิงนาเดีย  วันมาน
6. เด็กหญิงปณิดา  เหล็กดี
7. เด็กหญิงปนัดดา  ลอมาและ
8. เด็กหญิงปิยะธิดา  คงเจริญสุข
9. เด็กหญิงภาณุมาศ  พงค์สิทธิศักดิ์
10. เด็กหญิงภาวิณี  ดาเดเลาะ
11. เด็กหญิงสมิตานันท์  คล้ายเจริญ
12. เด็กชายสราวุฒิ  ศรีอ้วน
13. เด็กหญิงสุณิสา  จันทลึก
14. เด็กหญิงสุภาพร  ใจตรง
15. เด็กหญิงไอลดา  โมรานิล
 
1. นายพงษ์เทพ   มะลิทอง
2. นางสาวธาริณี  แซ่เล่า
 
1247 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กชายนพเก้า  กล่อมดวงจันทร์
2. เด็กหญิงมลิวรรณ  กล้วยดี
 
1. นางสาวสุคลทิพย์  สมทอง
2. นายกรกช  ดวงคงทอง
 
1248 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กหญิงชุติญา  ไทรนนทรี
2. เด็กหญิงสุชาดา  พิศวงปราการ
 
1. นายพสิษฐ์  เชื้อฉิม
2. นายสุเทพ  ดิเรกโภค
 
1249 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กชาย พีรณัฐ  เจนจิรวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐยา  อินทนะนก
 
1. นางจุฬาพร  ดีสมจิตร
2. นางนันทภัค  แสงพิทูร
 
1250 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนวัดลำโพ 1. เด็กหญิงจันจิรา  วงษ์ขันธ์
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทองมาก
 
1. นายอภิรักษ์  ปุณณารักษ์
 
1251 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กหญิงพรทิพย์  แก้วสว่าง
2. เด็กชายอานนท์  พุ่มพวง
 
1. นางอรษา  อ่างแก้ว
2. นายณัฐพล  ชูทอง
 
1252 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิงปรีดาภรณ์  เจริญผล
2. เด็กหญิงรุจิกาญจน์  สังฆราม
 
1. นายสมยศ  วงษ์รักสันติ
2. นางจตุมาพร  เงินยิ่งสุข
 
1253 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา) 1. เด็กหญิงทิพลดา  สดุดีกุล
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  หารสีนาค
 
1. นายวิชญพิศุทธิ์  ธนกุลเรืองรอง
2. นางสาวปัญฑิตา  น้อยถนอม
 
1254 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน 8 โรงเรียนวัดบ่อ 1. เด็กหญิงนภสร  อิ่มสูงเนิน
2. เด็กหญิงอภิญญา  อชิโนบุญวัฒน์
 
1. นายอัธชัย  เหลือมพล
 
1255 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 9 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 1. เด็กชายอาทิตย์  รตตะสา
2. เด็กชายอุเทน  ศรีตงกิม
 
1. นายเขื่อนเพชร  สุริยะบุตร
 
1256 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 9 โรงเรียนแสงประเสริฐ 1. เด็กหญิงตาลคำ  ตาคำ
2. เด็กหญิงพรนิภา  สมใจ
 
1. นายประสิทธิ์  หอยสังข์
 
1257 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 9 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กชายพีรณัฐ  สุ่นหอม
2. เด็กชายศิขรินทร์  แสงศรี
 
1. นายวินัย  พันธ์พืช
 
1258 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 9 โรงเรียนกุมุทมาส 1. เด็กชายภาณุวิชญ์  เภรีกฤษ์
2. เด็กหญิงรวิภา  เขียวสังข์
 
1. นางสาวจิตตา  วุฒิชาญ
 
1259 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 9 โรงเรียนบ้านคลองฝรั่งฯ 1. เด็กชายวันชัย  จุลสราญพงษ์
2. เด็กหญิงโดนัส  คชวรานนท์
 
1. นางวัชรียา  ระดิ่งหิน
2. นายสุริยา  ภู่ดำ
 
1260 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 14 โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงอริสรา  ทรัพย์ใหญ่
2. เด็กหญิงอัจฉรา  ปานนวล
 
1. นายเอกสิทธิ์  อำมาตย์เอก
2. นายวิรัตน์  ศรีตะลาลัย
 
1261 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 14 โรงเรียนวัดตาล 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  โรจน์ภัทรภาษิติ
2. เด็กชายระพีพัฒน์  สิทธิชัย
 
1. นายธงชัย  วงศ์ษา
 
1262 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 16 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กชายกนก  โพธิ์สุวรรณ์
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  อินทรอุไร
 
1. นายชัยอนันต์  เย็นใจ
2. นายระพีพันธุ์  แก้วอ่ำ
 
1263 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 17 โรงเรียนประถมพฤกษา 1. เด็กชายธีรวัชร  วัฒโย
2. เด็กชายปัญจพล  แก้วเขียด
 
1. นางสาวศศินิภา  สอนดา
 
1264 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ศรีมาก
2. เด็กหญิงวันวิสา  แก้วประภา
 
1. นายวิรัตน์  ใจกล้า
 
1265 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายวิิวัฒน์  สว่างวงศ์
2. เด็กหญิงอรพิน  จะพือ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  คีรีเวช
 
1266 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 20 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ 1. เด็กหญิงพชรลักษณ์  กลิ่นศรีสุข
2. เด็กชายพีรวัส  กระโจมทอง
 
1. นางสุเพียง  จันทร์ศิริ
2. นายนพพร  เนียมเทศ
 
1267 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 20 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กหญิงชณากานต์  ฝามงคล
2. เด็กหญิงชลดา  ศิริเดิม
 
1. Missวรางคณา  โพธิ์บาย
 
1268 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 22 โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทรานุกูล) 1. เด็กชายวัชรพล  อ่อนฉ่ำ
2. เด็กหญิงวิชญาดา  ศรีสมรื่น
 
1. นายประยูร  พยับทอง
2. นายบุญฤทธิ์  จ้อยพึ่งพร
 
1269 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 22 โรงเรียนวัดอินทร์ 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์  เจ็กเหล็ก
2. เด็กหญิงเบญจกลาย  ทาเอื้อ
 
1. นายชูศักดิ์  ศรีจันทร์
2. นายเศรษฐยศ  ขุมนาค
 
1270 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 22 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 1. เด็กชายพชร  ภัทรจินดาสกุล
2. เด็กหญิงรวิพร  เนียมนำ
 
1. นายคม  เผ่นโผน
 
1271 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 22 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 1. เด็กหญิงธัญญาพร  ฮะวังจู
2. เด็กหญิงพลอย   เตชะพิชญภักดี
 
1. นายกิตติพงษ์  ชูเลิศ
2. นายวรากร  นิ่มสมบัติ
 
1272 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 22 โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กหญิงธนภัทร  ฉายา
2. เด็กชายสัณหณัฐ  พิมโย
 
1. นางสมนึก  บุตตะ
2. นางสาวรื่นหทัย  แสงมา
 
1273 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 22 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 1. เด็กหญิงกานติมา  มีลาย
2. เด็กชายกิตตินันท์  ผลาพฤกษ์
 
1. นางสาวปฤษณา  คงสวัสดิ์
 
1274 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 28 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กชายปิยะชาติ  จันทร์แปลง
2. เด็กชายเตชพน  พุ่มอรุณ
 
1. นางกมลพร  ธรรมสุนทร
2. นางสาวพวงบุบผา  สมัครกสิกิจ
 
1275 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 28 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงภัทราพร  อ่อนรังกา
2. เด็กหญิงวิชุดา  เอี่ยมโพธิ์เล็ก
 
1. นางสาววิลาสินี  เภาพาน
2. นายไพบูลย์  บุญจอง
 
1276 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 30 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 1. เด็กชายกวิน  อบมายัน
2. เด็กชายจักรกฤษ  ภู่ระหงษ์
 
1. นายพงษ์เทพ   มะลิทอง
2. นางสาวธาริณี  แซ่เล่า
 
1277 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 1. เด็กหญิงณิชกานต์  สุภาเกตุ
2. เด็กหญิงภารดี  ระว้า
 
1. นายมาณพ  แสงงาม
 
1278 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 32 โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน 1. เด็กหญิงนาเดีย  อาจหาญ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อาจหาญ
 
1. นายพิทักษ์  บุญยอดศรี
2. นางสาววันวิสาข์  เนียมหมวด
 
1279 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 33 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กชายณัชชา  วรรวงษ์
2. เด็กหญิงธัญญเรศ  วงค์สุวรรณ
 
1. นายเสนอ  เต็มแก้ว
 
1280 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 34 โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 1. เด็กหญิงกนกพร  หลำเหลื่อม
2. เด็กชายธนัญชัย  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวทองหล่อ  บัวสระ
 
1281 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายศรัญญู  อ้นเงิน
2. เด็กชายอินทนนท์  พุ่มทอง
 
1. นายพิชัย  ทองเครือ
2. นางยุพิน  อ่อนผึ้ง
 
1282 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย 1. เด็กชายพิสิษฐ์  เย็นจอหอ
2. เด็กชายสันติภาพ  สมานเพชร
 
1. นายปราการ   ทัศนพิทักษ์
2. นางบุญธรรม  วุฒิธาดา
 
1283 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 36 โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทับเอี่ยม
2. เด็กหญิงสุทธิดา  แว่นสอน
 
1. นายสมศักดิ์  อาษา
2. นายณัฐกร  โลศิริ
 
1284 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 38 โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา 1. เด็กชายพงศกร  โอสถานนท์
2. เด็กชายอีสตันดาร์  เอกโชติภูมินนท์
 
1. นางมลิวัลย์  วิริโยทัย
 
1285 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 54 เข้าร่วม 39 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 1. เด็กชายณัฐนันท์  สืบสาย
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ประจุทรัพย์
 
1. นายชัยยล  แสนธิไชยยา
2. นายณัฐวุฒิ  คลังนุช
 
1286 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านคลองหนึ่ง 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทองเงิน
2. เด็กชายภาคภูมิ   ชาวขมิ้น
 
1. นายวีรศักดิ์  คำนกขุ้ม
 
1287 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 1. เด็กหญิงทัศนีย์  พ่วงจีน
2. เด็กหญิงสุพรรษา  คล้ายโชติคล่อง
 
1. นางจารุวรรณ  กันตรง
2. นายอาทิตย์  มะสกุล
 
1288 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 40 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กหญิงมินธาดา  ปรัชญากุล
2. เด็กหญิงอธิษฐาน  อนันต์ชัยชัชวาล
 
1. นายแก้วมณี  บุญลี
2. นายฮัสซัน  มุสตาฟา
 
1289 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล 1. เด็กชายสุข  ปานน้อย
2. เด็กชายอภิรักษ์  จุ้ยงาม
 
1. นายสุชาติ  อุตสาห์
2. นางสาวปวีณา  ปากดี
 
1290 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 44 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงดุสิตา  จตุรัส
2. เด็กหญิงเมธินี  แสงดี
 
1. นางเนตรทราย  ทองทา
2. นางสาวสุนิสา  ดุลยศรีบัณฑิต
 
1291 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 51 เข้าร่วม 45 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 1. เด็กหญิงกุศลิน  ดอเลาะ
2. เด็กหญิงเกวลิน  ดอเลาะ
 
1. นายสุรเดช  มะปูเลาะ
 
1292 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 47 เข้าร่วม 46 โรงเรียนจิรดา 1. เด็กชายธนกฤติ  อักษรเจริญสุข
2. เด็กชายพนธกร  พุทธชัยภูมิ
 
1. นายพานุ  มาลัย
 
1293 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา 1. เด็กหญิงภูษิตา  ภูวงศ์ผา
2. เด็กหญิงหทัยชนก  พิมพาพร
 
1. นางสาวจักษณา  ตันวิบูลย์
 
1294 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 1. เด็กหญิงจิรัญญา  ชูขวัญ
2. เด็กหญิงธันญพร  วงษ์บุตร
 
1. นายพิสิทธิ์  ศรีจันทร์
2. นายจตุพล  ดีแล้ว
 
1295 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดพระเงิน(อิสราวิทย์อุปกรณ์) 1. เด็กหญิงปณิฏา  เสริมศิริ
2. เด็กชายหนุ่ม  วงศ์สา
 
1. นางยุพา  พานทอง
 
1296 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม 1. เด็กหญิงฐานิตา  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
2. เด็กหญิงวิยะดา  เหมือนบางซื่อ
 
1. นางสุภาภรณ์  ปักกาเวสา
2. นางสาวเพลินพิศ  เหมือนพันธุ์
 
1297 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสงปลั่ง
2. เด็กชายชนัส  ทิวารัมย์
 
1. นางสาวพรพิมล  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
2. นางสาวราตรี  มาลีหวล
 
1298 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงชนิดาภรณ์  จานนอก
2. เด็กหญิงสุธาสินี  แก่นเรือง
 
1. นายสุรสิงห์  ผาเจริญ
2. นางสาวสุคลทิพย์  สมทอง
 
1299 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงพรพรรณ  คล้ายเขียว
2. เด็กหญิงพรรษพร  ชมภูพื้น
 
1. นายไพบูลย์  บุญจอง
2. นายชายณรงค์  กลิ่นจิ๋ว
 
1300 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุวมิน
2. เด็กชายเอกนรินทร์  มะลา
 
1. นายสำราญ  จันทร์มาลี
 
1301 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 1. เด็กชายรณกฤต  อาจหาญ
2. เด็กชายศดายุ  นิมา
 
1. นายสุรชัย  พลายด้วง
 
1302 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงดุจกมล  คูณสมบัติ
2. เด็กหญิงอัสรา  ใจธรรม
 
1. นายบุญยิ่ง  แฉ่งฉายา
2. นางสาวขวัญใจ  อ่องลออ
 
1303 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กชายสัญห์ชัย  บรรจงเกตุ
2. เด็กชายอัมรินทร์  แซ่ฉั่ว
 
1. นายเสนอ  เต็มแก้ว
 
1304 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงรัตนา  ขันทะโฮม
2. เด็กหญิงสุพัตรา  จวนเผ่า
 
1. นางรัตนาภรณ์  บางจริง
 
1305 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กหญิงยุภิน  คัมภิรานนท์
2. เด็กหญิงไพลิน  มะปูเลาะ
 
1. นายแก้วมณี  บุญลี
2. นางพรรณทวี  มูนาวี
 
1306 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กหญิงกุลสตรี  วิบุญกุล
2. เด็กชายทวีศักดิ์  กุลละ
 
1. นางอรษา  อ่างแก้ว
2. นายณัฐพล  ชูทอง
 
1307 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 1. เด็กชายนรากร  เกตุมา
2. เด็กชายโชคอนันต์  แก้วผาสุข
 
1. นายณัฐกร  โลศิริ
2. นายสมศักดิ์  อาษา
 
1308 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชุดไธสง
 
1. นายวิเชียร  มีนิ่ม
 
1309 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  นิ่มนวล
 
1. นายสิรภพ  อำนาจเมตตา
 
1310 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นุ่มดี
 
1. นางอ่อนศรี  ธนูผล
 
1311 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายสัณหณัฐ  ศิริไสย์
 
1. นางสาวไพจิต  กิจเรืองศรี
 
1312 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 77 เงิน 5 โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา 1. เด็กหญิงภารดี  ธีรกิตติพศ
 
1. นางสาวนภัสกร  ชูศิริ
 
1313 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 75 เงิน 6 โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กหญิงเมธินี  สกุลศิลปกิจ
 
1. นางสาวดวงหทัย  ชื่นวงษ์
 
1314 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 74 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายยุทธชัย  ดำงาม
 
1. Missณัฐนิชา  ไพศาลสิริวัฒน์
 
1315 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 73 เงิน 8 โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม 1. เด็กหญิงดลญา  พลอยสัมฤทธิ์
 
1. นางสาวกุนท์ลดา  ศรีเทพ
 
1316 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 73 เงิน 8 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กชายธิติวุฒิ  อติชาติเกษมกุล
 
1. นายอรรถพร  ศรีธัญรัตน์
 
1317 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กชายธนกฤต  เรืองฉาย
 
1. นางเขมิกา  เตขะมา
 
1318 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนแสงประเสริฐ 1. เด็กหญิงประกายมุข  แสนรักษ์
 
1. นายสมชาย  ชูเลิศ
 
1319 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนเทพพิทักษ์ 1. เด็กชายณัฐปพนธ์  ทองพูนเพิ่ม
 
1. นางสาวเทวิณี  ศิริพิกุลพันธุ์
 
1320 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ 1. เด็กหญิงหทัยชนก  รุ่งพิทักษ์นนท์
 
1. นางธนพร  บัวพ่วง
 
1321 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 64 ทองแดง 14 โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนภัสสร  เทียบหว้า
 
1. นายมานิตย์  สลับเพชร
 
1322 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 60 ทองแดง 15 โรงเรียนจิรดา 1. เด็กชายนครินทร์  จันทร์ท้าว
 
1. นางสุกัญญา  มะลา
 
1323 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนกุมุทมาส 1. เด็กชายกวิน  อ่องลออ
 
1. นางสาวปศันสนีย์  พิณทอง
 
1324 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กชายศรายุทธ  รักศรี
 
1. นางนภัสสร  ปริญญาภรณ์
 
1325 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กชายคมชาญ  อินสาคร
 
1. นายกฤษดา  ยืนยัง
 
1326 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 1. เด็กหญิงสุนิสา  กุนอก
 
1. นายวิเชียร  มีนิ่ม
 
1327 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบี เอฟ เอส 1. เด็กหญิงสุลักขณา  เกิดโกสุม
 
1. นางสาวลักขณา  ดารามาตร์
 
1328 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 1. เด็กหญิงชิราพรรณ  สมตน
 
1. นายสิรภพ  อำนาจเมตตา
 
1329 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม 1. เด็กชายสิทธิเดช  ภูแด่น
 
1. นางสาวธนพร  ประสิทธิ์นุ้ย
 
1330 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล 1. เด็กหญิงขนิษฐา  รัศมี
 
1. นางสาวณภัทร  จันทร์แสง
 
1331 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 74 เงิน 8 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปัญญาพร  แกล้วทะนง
 
1. นายธงชัย  แตนต่อ
 
1332 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนแสงประเสริฐ 1. เด็กชายธรณินทร์  นิยม
 
1. นายสมชาย  ชุูเลิศ
 
1333 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กชายพิบูรณ์ชัย  ชินนะ
 
1. นางสรัญญา  ศรีปิ่นแก้ว
 
1334 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ออมสิน
 
1. นางสาวดวงหทัย  ชื่นวงษ์
 
1335 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 67 ทองแดง 12 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงปติญญา  จันทร์ดวง
 
1. นายปราการ  วรประเสริฐ
 
1336 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 66 ทองแดง 13 โรงเรียนจิรดา 1. เด็กชายอิทธิพล  ทองพัฒน์
 
1. นางสุกัญญา  มะลา
 
1337 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ 1. เด็กชายอานนท์  เหมือนเรือง
 
1. นายวินัย  งามขำ
 
1338 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 64 ทองแดง 15 โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  เทพพรม
 
1. นายมานิตย์  สลับเพชร
 
1339 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 62 ทองแดง 16 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงสิุธีรา  ลิ้ีลากุศล
 
1. นางปุณยภา  เฟื่องภักดี
 
1340 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 62 ทองแดง 16 โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  กบิลบุตร
 
1. นางสุนันทา  แสงน้อย
 
1341 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 62 ทองแดง 16 โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา 1. เด็กหญิงตรีทิพย์  ภูด่านงัว
 
1. นางสาวรัชนี  วิกูล
 
1342 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 62 ทองแดง 16 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กชายธีระเดช  โพธิบุตร
 
1. นางสุขสันต์  พงษ์ชุบ
 
1343 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 62 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม 1. เด็กหญิงสุนิสา  ชุ่มแสง
 
1. นายสฤทธิ์  รองทอง
 
1344 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 62 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดลำโพ 1. เด็กหญิงวรฤทัย  กิมไซร้
 
1. นายสาธิต  หงษ์พลาย
 
1345 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กชายวรายุทธ  มะปูเลาะ
 
1. นางรุ่งอรุณ  บุญทัน
 
1346 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนกุมุทมาส 1. เด็กหญิงธัญสินี  ขำเลิศ
 
1. นางสาวปศันสนีย์  พิณทอง
 
1347 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กหญิงวิยดา  ชื่นชม
 
1. นางสาวรุจิรัตน์  จารุวนากุล
 
1348 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงหทัยชนด  คงสร
 
1. นางสาวณรินทญา  แน่นอุดร
 
1349 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงชาลิณี  หาระภูมิ
 
1. นางรัชนี  เต็มแก้ว
 
1350 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 1. เด็กหญิงพิจิตรา  ผิวผ่อง
 
1. นายวิเชียร  มีนิ่ม
 
1351 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กชายจิรายุส  เสนาบุญ
 
1. นางนภัสสร  ปริญญาภรณ์
 
1352 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กหญิงวรดา  สัณหวณิชชา
 
1. นางสาวดวงหทัย  ชื่นวงษ์
 
1353 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีสุข
 
1. นายกฤษณะ   เขมาปทุมศักดิ์
 
1354 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง 5 โรงเรียนวัดลากค้อน 1. เด็กชายเพชร  ตาปุ๊ด
 
1. Mr.Benito  Vacio
 
1355 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 6 โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงพิรัญญา  อ้วนล้ำ
 
1. นางสาวนารี  คุ้มขร
 
1356 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 7 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กชายโอจิจัง  โอะโนะ
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  พลอยโต
 
1357 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 8 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 1. เด็กชายชยากร  พันธุ์งาม
 
1. นางสาวอุษา  จิตรดา
 
1358 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 9 โรงเรียนกสิณธร 1. เด็กหญิงสวิตตา  ตั้งศิริสัมฤทธิ์
 
1. นายคาริเชษฐ์  คำสิงหา
 
1359 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 9 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 1. เด็กชายธนาคาร  ผลประเสริฐ
 
1. นางสาวทองพูล  หุตะวัฒนะ
 
1360 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 9 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  เตชะมา
 
1. นางเขมิกา  เตชะมา
 
1361 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 12 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กชายวิชยุตม์  พึ่งเกิด
 
1. นายเผด็จ  แจ่มนุช
 
1362 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 13 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงพรนภา  กรรณสูตร
 
1. นางสาวไพจิต  กิจเรืองศรี
 
1363 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 13 โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม 1. เด็กหญิงอัจฉรา  อยู่คงเจริญ
 
1. นางสาวกุนท์ลดา  ศรีเทพ
 
1364 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 15 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 1. เด็กชายผดุง  จีนเอม
 
1. นายสิรภพ  อำนาจเมตตา
 
1365 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 16 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  เชื้อคำฮด
 
1. นายกฤษดา  ยืนยัง
 
1366 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 16 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กชายธนดล  ตันเกียรติ์สกุล
 
1. นางสาวมุกดา  ธนไมตรีจิตต์
 
1367 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 72 เงิน 18 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ทองรุ่งงาม
 
1. นางธนพร  บัวพ่วง
 
1368 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 19 โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย 1. เด็กชายไซ่อ่อง  -
 
1. นางสาวศศิธร  พึ่งพุทธ
 
1369 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 19 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายธนวิชญ์  แถมพยัค
 
1. นายพรชัย  หมื่นสุข
 
1370 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 21 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 1. เด็กชายวิชญะ  ประกิ่ง
 
1. นางสาวเจนจิรา  ศรีรักษ์
 
1371 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) 1. เด็กหญิงปี  อินทร์
 
1. นายสุรชัย  แก้วเก็บ
 
1372 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงอรสา  ศรีโรจน์
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  แสงอาจ
 
1373 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดกู้ 1. เด็กหญิงอรัญญา  ไชยสอน
 
1. นางสาวทิพา  หวังแซงกลาง
 
1374 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ศรีสงกา
 
1. นางรัตนา  ศรีสาเอี่ยม
 
1375 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 25 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 1. เด็กหญิงเนรัญจิรา  ชาติชุติมันต์
 
1. นางสาวเวธกา  เวสสุวรรณ์
 
1376 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 25 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงวนัญญา  บุญท้วม
 
1. นางสาวเสาวนีย์  จูเกต
 
1377 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 64 ทองแดง 28 โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน 1. เด็กหญิงแพรวา  ดอเลาะ
 
1. นางสาวมยุรา  หอมชื่น
 
1378 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 64 ทองแดง 28 โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) 1. เด็กหญิงอาณา  มีภู่
 
1. นางสาวรัตนกาญจน์  แสงกุล
 
1379 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 63 ทองแดง 30 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  กาสูลงค์
 
1. นายธนันชัย  บุตรไทย
 
1380 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 63 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดเพรางาย 1. เด็กชายธนาวุฒิ  พ่วงจีน
 
1. นางสาวสายสุดา  มีโชค
 
1381 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 63 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดอินทร์ 1. เด็กชายิปิยะงษ์  ธงชัย
 
1. นายปัญญวัฒน์  เมินขุนทด
 
1382 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 63 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม 1. เด็กหญิงอาริตา  รู้ยิ่ง
 
1. นายสฤทธิ์  รองทอง
 
1383 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 63 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา) 1. เด็กชายสุวณัฐ  พร้อมแก้ว
 
1. นายชินดิษฐ์  ไม้เกษ
 
1384 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 63 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดศาลากุล 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  เริ่มสอน
 
1. นายปฐมพงษ์  เอียดกลับ
 
1385 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 63 ทองแดง 30 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายธนพัฒน์  สิงหะ
 
1. Missณัฐนิชา  ไพศาลสิริวัฒน์
 
1386 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 37 โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุภาพร  คะเณนอก
 
1. นายมานิตย์  สลับเพชร
 
1387 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 37 โรงเรียนประถมพฤกษา 1. เด็กหญิงภวรัญชน์  ฟักสุวรรณ
 
1. นางสุภาภรณ์  อนุวาล
 
1388 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 37 โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงอังศนา  รัตนวงศ์เวที
 
1. นางสาวเนตรชนก  พันธุ์นาค
 
1389 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 37 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 1. เด็กชายภัทรพิสิฐ  อุทธา
 
1. นางสาวพัชรา  โตทอง
 
1390 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 37 โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 1. เด็กหญิงปุญช์กนก  แซ่เจียม
 
1. นางสาวธัญดา  อินพรหม
 
1391 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 37 โรงเรียนเทพพิทักษ์ 1. เด็กหญิงปัทมพร  เพ็ชร์บัว
 
1. นางสาวเทวิณี  ศิริพิกุลพันธุ์
 
1392 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 60 ทองแดง 43 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 1. เด็กชายเจษฎากร  เนตรแสง
 
1. นายชูชาติ  ศรีภิรมย์
 
1393 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 60 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กชายนัทพนธ์  สาระแสน
 
1. นางปรีญาพัชร  บุญสวาสดิ์
 
1394 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 60 ทองแดง 43 โรงเรียนกุมุทมาส 1. เด็กชายรพีพัทร  สกุลรัักภักดี
 
1. นางปศันสนีย์  พิณทอง
 
1395 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 60 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล 1. เด็กหญิงนริศารา  ใจพิมพ์
 
1. นางสาวณภัทร  จันทร์แสง
 
1396 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ 1. เด็กชายทศภาค  ปานทอง
 
1. นายอึ่งชัย  ดวงจันทร์
 
1397 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 1. เด็กชายธัญพิสิทธิ์  หงลอยลม
 
1. นายจตุพล  ดีแล้ว
 
1398 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงพศินา  คิรินทร์
 
1. นางนฤมล  วนิชาชีวะ
 
1399 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 1. เด็กชายบุญนัด  วันแอเลาะ
 
1. นายพงษ์เทพ  มะลิทอง
 
1400 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทรานุกูล) 1. เด็กชายปยุต  แสพลกรัง
 
1. นางสาวนิศากร  ดีแจ้ง
 
1401 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา 1. เด็กชายปุณญกันย์  แก้วเพ็ชร
 
1. นางสาวนภัสกร  ชูศิริ
 
1402 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนแสงประเสริฐ 1. เด็กหญิงนนทิยา  สมเจริญ
 
1. นายสมชาย  ชูเลิศ
 
1403 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กชายสถาพร  ทองจันทร์
 
1. นายกฤษดา  ยืนยัง
 
1404 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 1. เด็กหญิงศศิวิมล  อาจโต
 
1. นายวิเชียร  มีนิ่ม
 
1405 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กชายศรันณย์  ดอกสวย
 
1. นางนภัสสร  ปริญญาภรณ์
 
1406 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงรินรดา  ทองคำนวณ
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  พลอยโต
 
1407 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กหญิงศิรดา   เรืองทรัพย์เอนก
 
1. นายธเนศร์  พรมดิษฐ์
 
1408 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  มะลิซ้อน
 
1. นายสุรพล  จันใบเล็ก
 
1409 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  กองนอก
 
1. นางสาววรารัตน์  ปานเนียม
 
1410 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กหญิงเอ  ดวงจันทร์
 
1. นางสาวปรีญาพัชร  บุญสวาสดิ์
 
1411 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง 9 โรงเรียนจิรดา 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ฤทธิ์ทอง
 
1. นางสุกัญญา  มะลา
 
1412 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง 9 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 1. เด็กหญิงอทิตยา  นาคหล่อ
 
1. นายสิรภพ  อำนาจเมตตา
 
1413 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 11 โรงเรียนบี เอฟ เอส 1. เด็กหญิงมินท์มันตา  พิริยกรณ์อรุณ
 
1. นางสาวลักขณา  ดารามาตร์
 
1414 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 12 โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  บางกระ
 
1. นางสาวนารี  คุ้มขร
 
1415 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 12 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 1. เด็กหญิงณัชชา  เที่ยงตรง
 
1. นางสาวทองพูล  หุตะวัฒนะ
 
1416 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 12 โรงเรียนวัดลากค้อน 1. เด็กชายกรทิพย์  ทองไพจิตร
 
1. Mr.Benito  Vacio
 
1417 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 12 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เด็นลีเมาะ
 
1. นางรุ่งอรุณ  บุญทัน
 
1418 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กชายธนวัฒน์  วังศิริทิพย์
 
1. นางสรัญญา  ศรีปิ่นแก้ว
 
1419 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 12 โรงเรียนวัดลำโพ 1. เด็กหญิงนิยดา  ดวงกระโทก
 
1. นายสาธิต  หงษ์พลาย
 
1420 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 18 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 1. เด็กหญิงแคทรียา  สุขพลอย
 
1. นายสมศํกดิ์  ภัยขยาด
 
1421 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 18 โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงสขิล์รดา  จีนแสร์
 
1. นางนัฏฐาภรณ์  ศรีอ่อน
 
1422 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 20 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 1. เด็กหญิงรุ้งทิวา  เข็มทอง
 
1. นางสุดารัตน์  รักเดช
 
1423 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 21 โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  อุทัย
 
1. นางสาวเนตรชนก  พันธุ์นาค
 
1424 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 22 โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ 1. เด็กหญิงมิรัน  ชาญชัยพิชิต
 
1. นางสุนันทา  แสงน้อย
 
1425 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 23 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุธิมา  ดวงจันทร์
 
1. นายอึ่งชัย  ดวงจันทร์
 
1426 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 23 โรงเรียนวัดอินทร์ 1. เด็กชายบรรพรต  นิพันธ์โชติ
 
1. นายปัญญวัฒน์  ้้เมินขุนทด
 
1427 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 23 โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) 1. เด็กหญิงอริศา  ธีขาว
 
1. นายสุรชัย  แก้วเก็บ
 
1428 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 23 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 1. เด็กชายปราภพ  สังข์ปิ่น
 
1. นางสาวอุษา  จิตรดา
 
1429 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 23 โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม 1. เด็กหญิงเกสร  ศรีทองทรัพย์
 
1. นางสาวธนพร  ประสิทธิ์นุ้ย
 
1430 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 23 โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) 1. เด็กหญิงสโรชา  เปรมผล
 
1. นางสาวรัตนกาญจน์  แสงกุล
 
1431 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 23 โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงอัชฌนาท  ศรีบ้าน
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  แสงอาจ
 
1432 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 23 โรงเรียนวัดกู้ 1. เด็กหญิงจันจิรา  พงษ์ภักดี
 
1. นางสาวทิพา  หวังแซงกลาง
 
1433 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 31 โรงเรียนวัดเพรางาย 1. เด็กหญิงไอศวรรย์  อินพา
 
1. นางสาวสายสุดา  มีโชค
 
1434 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 31 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ชัยศรี
 
1. นางสาวอังคณา  ปานนก
 
1435 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 73 เงิน 33 โรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา) 1. เด็กชายอิสรา  บุญสอง
 
1. นายชินดิษฐ์  ไม้เกษ
 
1436 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 73 เงิน 33 โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 1. เด็กชายตรีเพชร  แซ่ติ้ว
 
1. นางสาวศิริธร  รอดไทร
 
1437 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 73 เงิน 33 โรงเรียนบ้านคลองหนึ่ง 1. เด็กหญิงจักษณา   คำนึง
 
1. นางสาววรุณยุภา  นามวงษา
 
1438 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 73 เงิน 33 โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กหญิงจันห์นิภา  ชูหมื่นไวย์
 
1. นางสาวดวงหทัย  ชื่นวงษ์
 
1439 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 72 เงิน 37 โรงเรียนประถมพฤกษา 1. เด็กหญิงอินวลัย  สิงห์เรือง
 
1. นางสุภาภรณ์  อนุวาล
 
1440 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 72 เงิน 37 โรงเรียนแสงประเสริฐ 1. เด็กชายธาดา  บูแอ
 
1. นายสมชาย  ชูเลิศ
 
1441 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 71 เงิน 39 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงยศวดี  กระแสร์ญาณ
 
1. นายธงชัย  แตนต่อ
 
1442 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 70 เงิน 40 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงละอองดาว  เสริฐประสงค์
 
1. นายวันชัย  ชูพุทธพงศ์
 
1443 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 70 เงิน 40 โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย 1. เด็กหญิงอวัสดา  บุญเพ็ชร
 
1. นางสาวสุณัชญา  สำเภาทอง
 
1444 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 70 เงิน 40 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงงามเนตร  ผิวสุข
 
1. นางวาสนา  สุขโต
 
1445 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 70 เงิน 40 โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย 1. เด็กหญิงเทษ  สีนวล
 
1. นางสาวศศิธร  พึ่งพุทธ
 
1446 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 70 เงิน 40 โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล 1. เด็กชายกันดิศ  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวณภัทร  จันทร์แสง
 
1447 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68 ทองแดง 45 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ 1. เด็กหญิงคณัสนันท์  วิทยาเรืองสุข
 
1. นายวินัย  งามขำ
 
1448 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 67 ทองแดง 46 โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทรานุกูล) 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  ผึ้งศรี
 
1. นายปรีดา  ขำเพ็ง
 
1449 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 47 โรงเรียนเทพพิทักษ์ 1. เด็กชายธนบดี  จุพิมาย
 
1. นางสาวเทวิณี  ศิริพิกุลพันธุ์
 
1450 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 63 ทองแดง 48 โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 1. เด็กชายศุภวัฒน์  ผลพันธ์
 
1. นายสมศักดิ์  อาษา
 
1451 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 63 ทองแดง 48 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิงชญาดา  ทวีศรี
 
1. นายสนอง  อัดแสง
 
1452 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 63 ทองแดง 48 โรงเรียนกุมุทมาส 1. เด็กชายภราดร  ผลพุฒ
 
1. นางสาวปศันสนีย์  พิณทอง
 
1453 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 62 ทองแดง 51 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงณัฐชนา  จุลสุนทร
 
1. นายปราการ  วรประเสริฐ
 
1454 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 62 ทองแดง 51 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายนัจฏกรณ์  คชกฤษ
 
1. Mr.นิวัช  อ่อนมณี
 
1455 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 62 ทองแดง 51 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 1. เด็กชายอัครชัย  แสงดาว
 
1. นางสาวเวธกา  เวสสุวรรณ์
 
1456 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 60 ทองแดง 54 โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  สังเสวี
 
1. นายมานิตย์  สลับเพชร
 
1457 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 1. เด็กชายกฤชก้องภัค  ประทีปเมือง
 
1. นางปุณยภา  เฟื่องภักดี
 
1458 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา 1. เด็กหญิงเพ็ญศิณี  จิรสกุลอ่อนแจ้ง
 
1. นางสาวรัชนี  วิกูล
 
1459 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม 1. เด็กชายสราวุฒิ  จั่นทอง
 
1. นายสฤทธิ์  รองทอง
 
1460 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์)    
1461 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 1. เด็กหญิงสุรัญชนา  ลีลาเมือง
 
1. นางสุพรรณี  สุขแสง
 
1462 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงณัฐการณ์  คุ้มเดช
 
1. นางรัชนี  เต็มแก้ว
 
1463 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 1. เด็กหญิงอทิตยา  มะปูเลาะ
 
1. นางผกาพันธุ์  ทนศิริรัตนา
 
1464 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กหญิงนฤมล  ส้มสาย
 
1. นางสาวรุจิรัตน์  จารุวนากุล
 
1465 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 1. เด็กหญิงต่าย  วันทอง
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ดีแป้น
 
1466 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีอำไพ
 
1. นางสาวปิ่นเพชร  สุวรรณโภคัย
 
1467 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงสุนิษฐา  บุญมา
 
1. นางสาวณรินทญา  แน่นอุดร
 
1468 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 1. เด็กชายนรากร  เกตุมา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ดีแป้น
 
1469 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงวรนุช  ม่วงกูล
 
1. นางรัชนี  เต็มแก้ว
 
1470 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 1. เด็กหญิงฐานมาศ  เห่งพุ่ม
 
1. นางผกาพันธุ์  ทนศิริรัตนา
 
1471 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กหญิงอารยา  วรน้อย
 
1. นางสาวปิ่นเพชร  สุวรรณโภคัย
 
1472 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงสุนิษฐา  บุญมา
 
1. นางสาวณรินทญา  แน่นอุดร
 
1473 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกฤติมา  ปัดชา
2. เด็กหญิงนาง  วงสา
 
1. นางสาวไพรินทร์  แก้วน้อย
2. นางสาวธัญญ์นลิน  นิจจารีย์
 
1474 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงรัชนี  จิตต์ภิรมย์
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  กลิ่นกลัด
 
1. นางสาวรุจิเรข  ทับทอง
2. นางสมหมาย  ท้วมพ่วง
 
1475 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงจุฑามณี  เกษร
2. เด็กหญิงอชิรญา  ทรรพสุทธิ
 
1. นางสาวพจนีย์  นำพา
2. นางพจนีย์  นำพา
 
1476 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชนิกานต์  จั่นศรี
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  อะกะมุงคุณ
 
1. นางสาวไพจิต  กิจเรืองศรี
2. นายธงชัย  แตนต่อ
 
1477 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 82 ทอง 4 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 1. เด็กหญิงจิราวดี  ทุ่มชุม
2. เด็กชายธนาสิทธิศักดิ์  แก้วมล
 
1. นางสาวจีรวรรณ  ทองดี
2. นางสุนันท์  สินธุสอาด
 
1478 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กหญิงจันทิมา  เขียวมา
2. เด็กหญิงธีรดา  สังสิลลา
 
1. นางรวยรินทร์  สุขประเสริฐ
2. นางบุุษยรัตน์  ตรีสัตย์
 
1479 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 81 ทอง 7 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงญานิศา  นุชประเสริฐ
2. เด็กชายณัฐพร  สบเขาใหญ่
 
1. นายเผด็จ  แจ่มนุช
2. นายอรรถพร  ศรีธัญรัตน์
 
1480 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 81 ทอง 7 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกฤตยา  ประยูร
2. เด็กหญิงชญาน์ทิพย์  พึ่งมา
 
1. นางพรทิพย์  นุชเจริญ
 
1481 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 9 โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 1. เด็กหญิงพรชิตา  อร่ามศรี
2. เด็กหญิงวนิดา  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นางพยอม  โลศิริ
2. นางสาวจุฑารัตน์  ขุนสูงเนิน
 
1482 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 10 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิงณัฐติยา  นพนิยม
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  ม่วงเกลี้ยง
 
1. นางสาวมุกดา  ธนไมตรีจิตต์
2. นางอ่อนศรี  ธนูผล
 
1483 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 10 โรงเรียนเทพพิทักษ์ 1. เด็กชายชยุตม์  เรืองงาม
2. เด็กชายธราเทพ  สมดี
 
1. นางจินตนา  จตุราวิชานันท์
2. นางสาวเทวิณี  ศิริพิกุลพันธุ์
 
1484 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงนินา  เซิ่น
2. เด็กหญิงศสินันท์  ศักดิ์จิรพาพงษ์
 
1. นางสาวคนึงคิต  ประจันพล
2. นางสาวเสาวนีย์  จูเกต
 
1485 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 13 โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย 1. เด็กหญิงอรธิมา  ลามอ
2. เด็กหญิงเมียนนู  ชาวพม่า
 
1. นางรัตนา  ศรีสาเอี่ยม
2. นางสาวสุณัชญา  สำเภาทอง
 
1486 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 67 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา) 1. เด็กหญิงธนพร  มุขเงิน
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสนใจลังกา
 
1. นายชินดิษฐ์  ไม้เกษ
2. นายวรชัย  สุวรรณก้อน
 
1487 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 67 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดศาลากุล 1. เด็กหญิงขนิษฐา  รักษาวงศ์
2. เด็กชายวันชนะ  ธนานันท์
 
1. นายปฐมพงษ์  เอียดกลับ
2. นางสาวพงษ์ลดา  ศรีอักษร
 
1488 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 67 ทองแดง 14 โรงเรียนแสงประเสริฐ 1. เด็กหญิงวรัญญา  แย้มบาน
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  คงโพธิ์
 
1. นายสมชาย  ชูเลิศ
 
1489 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 66 ทองแดง 17 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ 1. เด็กหญิงต้นข้าว  พรมมา
2. เด็กหญิงวริศรา  กฤษ์สำเร็จ
 
1. นางธนพร  บัวพ่วง
2. นายวินัย  งามขำ
 
1490 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 66 ทองแดง 17 โรงเรียนกุมุทมาส 1. เด็กหญิงดั่งดาว  ศรีนัครินทร์
2. เด็กหญิงอธิชา  ไทยใหญ่
 
1. นางสาวปศันสนีย์  พิณทอง
 
1491 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65 ทองแดง 19 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 1. เด็กหญิงชญานิศ  โลกนิยม
2. เด็กหญิงศิรประภา  พรมชัย
 
1. นางสาวรัตติรถ  บุญรอด
 
1492 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 1. เด็กหญิงมาริสา  แซ่ตัน
2. เด็กหญิงเกวลิน  ทับบุรี
 
1. นางสาวเย็นใจ  อัครรัตนดิลก
2. นายจตุพล  ดีแล้ว
 
1493 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชุติมา  ท้ายวัด
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  น้ำทอง
 
1. นางสาวเมทินี  ท่าจีน
2. นายมานิตย์  สลับเพชร
 
1494 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม 1. เด็กหญิงกตัญญุตา  ขำปลื้มจิตร์
2. เด็กหญิงพุทธิดา  เกียผึ้ง
 
1. นายสฤทธิ์  รองทอง
 
1495 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา 1. เด็กหญิงวิมลณัฐ  ผิวผลาผล
2. เด็กหญิงศศิกานต์  บุญคุ้ม
 
1. นางสาวนภัสกร  ชูศิริ
 
1496 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงพัชราภา  ฉิมช้าง
2. เด็กหญิงลักษิกา  จันทรัตน์
 
1. นางสาวพจนีย์  นำพา
2. นางสาวพจนีย์  นำพา
 
1497 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กชายบรรณวิทย์  ศรีเทศ
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ขยายดี
 
1. นางบัวลิน  กล้ากสิกิจ
2. นางพิศวง  มาเมือง
 
1498 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดลำโพ 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  คงสอนศรี
2. เด็กหญิงพนิตา  ยะคำสี
 
1. นายสาธิต  หงษ์พลาย
 
1499 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน 1. เด็กหญิงจณิสตา  โต๊ะเถื่อน
2. เด็กหญิงนริสรา  กาลิมัน
 
1. นางสาวมยุรา  หอมชื่น
2. นางสาวสุทิน  ดิษวะหะ
 
1500 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา) 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  หนองเป็ด
2. เด็กหญิงอนัณญดา  มาสกุลทอง
 
1. นายชินดิษฐ์  ไม้เกษ
2. นายวรชัย  สุวรรณก้อน
 
1501 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนวัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงวรรณนิสา  ทับทิมนิล
2. เด็กหญิงวันวิสา  เชิดชู
 
1. นางสาวไพรินทร์  แก้วน้อย
2. นางสาวธัญญ์นลิน  นิจจารีย์
 
1502 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงยุภารัตน์  ช้างจันทร์
2. เด็กหญิงอาริยา  อรรถชัย
 
1. นางสาวไพจิต  กิจเรืองศรี
2. นายธงชัย  แตนต่อ
 
1503 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 1. เด็กหญิงธนภรณ์  นามริด
2. เด็กหญิงพรชิตา  จิตต์เอื้อ
 
1. นางสาวศิริธร  รอดไทร
2. นายคณิน  อุ่นสำราญ
 
1504 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนเทพพิทักษ์ 1. เด็กหญิงวรรณณิษา  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงศิจรีย์  เปรุนาวิน
 
1. นางจินตนา  จตุราวิชานันท์
2. นางสาวเทวิณี  ศิริพิกุลพันธุ์
 
1505 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 1. เด็กหญิงพนิตตา  นรจีน
2. เด็กหญิงภัฐริกา  ฮวดหนองโพธิ์
 
1. นางสาวจีรวรรณ  ทองดี
2. นางสุนันท์  สินธุสอาด
 
1506 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 11 โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กหญิงชาลินี  โททอง
2. เด็กหญิงเนรัญชลา  เกิดประดิษฐ์
 
1. นางสาวดวงหทัย  ชื่นวงษ์
2. นายคมกริช  นาป่า
 
1507 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 11 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ม่วงเจริญ
2. เด็กหญิงมีนา  อำนวยพร
 
1. นายสมศํกดิ์  ภัยขยาด
 
1508 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76 เงิน 13 โรงเรียนแสงประเสริฐ 1. เด็กหญิงกานต์ติมา  วันแอเลาะ
2. เด็กหญิงกิตติกา  บุญท้วม
 
1. นายสมชาย  ชูเลิศ
 
1509 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76 เงิน 13 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงสุรัสวดี  มั่นยืนยง
2. เด็กหญิงเพชรดา  แซ่โง้ว
 
1. นางสรัญญา  ศรีปิ่นแก้ว
 
1510 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 15 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายณัฐพล  ผ่านทอง
2. เด็กชายธนากร  อ้วนโพธิ์กลาง
 
1. Mr.นิวัช  อ่อนมณี
 
1511 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  พีรเศรษฐโสภณ
2. เด็กหญิงศิริอาภรณ์  สกุลพลวัน
 
1. นายสนอง  อัดแสง
2. นางสุขสันต์  พงษ์ชุบ
 
1512 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงมลวดี  วันทอง
2. เด็กหญิงสุทธิดา  สังข์ไทย
 
1. นางวาสนา  สุขโต
 
1513 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 18 โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กหญิงกัณธรี  วัชรมณเฑียร
2. เด็กหญิงอิสสริยา  คงหมื่นไวย
 
1. นางวิชุดา  สมทรัพย์
2. นายธเนศร์  พรมดิษฐ์
 
1514 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ข่มพิศ
2. เด็กหญิงสิตานัน  แช่มจ้อย
 
1. นางสาวณภัทร  จันทร์แสง
2. นางสาวศิริลักษณ์  วาปีกะ
 
1515 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 20 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ 1. เด็กหญิงธันยากร  เจริญพร
2. เด็กหญิงพีรมล  เอี่ยมชมนาค
 
1. นางธนพร  บัวพ่วง
2. นายวินัย  งามขำ
 
1516 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 20 โรงเรียนกุมุทมาส 1. เด็กชายธณันชัยน์  ทองใหญ่
2. เด็กชายปีน์รติ  กะตะศิลา
 
1. นางสาวปศันสนีย์  พิณทอง
 
1517 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม 1. เด็กชายนัยสิทธิ์  วารีพัฒน์
2. เด็กหญิงหนึ่งหทัยย์  อินทร์เนตร
 
1. นายสฤทธิ์  รองทอง
 
1518 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 66 ทองแดง 23 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงฉัตรยาลักษณ์  ดับประดิษฐ์
2. เด็กหญิงอรอุมา  อาญาเมือง
 
1. นายปราการ  วรประเสริฐ
2. นายพัฐสรร  รัชตะชาติ
 
1519 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 66 ทองแดง 23 โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพัชรพร  ท้วมปาน
2. เด็กหญิงอรินญา  ทองสุก
 
1. นางสาวเมทินี  ท่าจีน
2. นายมานิตย์  สลับเพชร
 
1520 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 66 ทองแดง 23 โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ 1. เด็กหญิงอาธิดา  โฆสิต
2. เด็กหญิงอารีนา  เพียรพิทักษ์กุล
 
1. นางสุนันทา  แสงน้อย
 
1521 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 66 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุตรทะยัก
2. เด็กหญิงนันทาวดี  ศรีสุดดี
 
1. นางรัตนา  ศรีสาเอี่ยม
2. นางสาวสุณัชญา  สำเภาทอง
 
1522 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงวรันธร  มีหว่าง
2. เด็กชายเสกสรรค์  สุขสุมิตร
 
1. นางปุณยภา  เฟื่องภักดี
 
1523 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 1. เด็กหญิงจินตนา  คำประดิษฐ์
2. เด็กหญิงอรจิรา  เล็กภู่
 
1. นางสาวเย็นใจ  อัครรัตนดิลก
2. นางสาววรารัตน์  ปานเนียม
 
1524 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดศาลากุล 1. เด็กชายธนภัทร  อมรวัฒน์
2. เด็กชายพงศภัค  พิชิตภัย
 
1. นายปฐมพงษ์  เอียดกลับ
2. นางสาวพงษ์ลดา  ศรีอักษร
 
1525 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา 1. เด็กหญิงศุภากร  ตั้งประสงค์
2. เด็กหญิงสบันงา  โพธิ์ไพโรจน์
 
1. นางสาวรัชนี  วิกูล
 
1526 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สนเข็ม
2. เด็กหญิงนัฐมน  เต๊ะดอเลาะ
 
1. นางรุ่งอรุุณ  บุญทัน
2. นางสาวณรินทญา  แน่นอุดร
 
1527 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงจิรพร  นาคประเสริฐ
2. เด็กชายอรรถพล  ชุ่มชิต
 
1. นางรัชนี  เต็มแก้ว
 
1528 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงหทัยชนก  คงสร
 
1. นางรุ่งอรุณ  บุญทัน
 
1529 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  อินเดริส
 
1. นางผกาพันธุ์  ทนศิริรัตนา
 
1530 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงมาริษา  นามรอด
 
1. นายวิจิตร์  โกวิทยากร
 
1531 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงมินตรา  ป้อมจันทร์
 
1. นางสาวสมคิด  ทองดอนน้อย
 
1532 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงวรรณพร  รุจิเทศ
 
1. นางรัชนี  เต็มแก้ว
 
1533 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงธนัชชา  อิทธิศร
 
1. นายจาตุรงค์  ถูสินแก่น
 
1534 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กหญิงวิยดา  ชื่นชม
 
1. นายกิตตินิพิฐ  กรวรรณดี
 
1535 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กชายปฐวี  วิทยานนท์
2. เด็กชายพงศกร  ยกยอดี
3. เด็กชายรัฐภูมิ  สอนศิริ
 
1. นางสาวนิภาพร  ไปดี
2. นางกมลพร  ธรรมสุนทร
 
1536 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 1. เด็กหญิงณัฐนรี  อยู่สมบัติ
2. เด็กหญิงประติภา  ไก่ษะแก้ว
3. เด็กหญิงพิชญาภา  แป้นไพศาล
 
1. นางสาววรารัตน์  ปานเนียม
2. นายจตุพล  ดีแล้ว
 
1537 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงจิรนันท์  แซ่โค้ว
2. เด็กหญิงปัณณพร  จูนิพัทธ์
3. เด็กหญิงศศิประภา  เหมแหวน
 
1. นางสาวปาริชาติ  รักญาติ
 
1538 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 4 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เลื่อนฟ้า
2. เด็กชายปานอ่อง  คำสวย
3. เด็กชายออนซอน  คำสวย
 
1. นางสาวรัตติรถ  บุญรอด
 
1539 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 5 โรงเรียนกุมุทมาส 1. เด็กหญิงกรัญญา  เชื้อชาวนา
2. เด็กหญิงพรกมล  พัฒน์เพ็ง
3. เด็กชายวีรภัทร  ศิริไพบูลย์
 
1. นางสาวปศันสนีย์  พิณทอ