รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ระหว่างวันที่ 24-27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  มุกดา
 
1. นางสาวอรุณ  มีสัตย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กชายศิวกร  ปั้นพุ่มโพธิ์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ชูชาญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงอัสมา  ฉิมวิเศษ
 
1. นางฉวีวรรณ  จันทนาม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 1. เด็กหญิงอริษฐ์  แจ่มพัฒน์
 
1. นางนพภาภรณ์  ฉัตรฉลวย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงภัทรภร  คัมภีรภาพ
 
1. นางแพทอง  เมืองดิษฐ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงลักษิกา  จำปาม่วงสีสุข
 
1. นางฉวีวรรณ  จันทนาม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  โตประดิษฐ์
 
1. นางอัมพรพรรณ  รักษพรรณ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงวิยะดา  ช่วงดี
 
1. นางมาลัย  เหล่าประเสริฐ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กหญิงณัฐมล  บัวสุวรรณ
 
1. นางรสมล  ล่องอำไพ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงพรทิพย์  เตมีย์ศิลปิน
2. เด็กชายสหัสวรรษ  สุดธูป
3. เด็กหญิงอาจารี  ทองแท้
 
1. นางสุรัชฌา  ตั้งเวทย์ถาวร
2. นางสาวนิตยา  สาริกูล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อ 1. เด็กหญิงกมลชนก  พุทธศิริเกษม
2. เด็กหญิงภิรม  จุดประสงค์
 
1. นางสุนันทา  ศิริสธนพันธ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงศิริพร  แสงอ่อน
2. เด็กหญิงสุจิตตา  เทียนไทย
 
1. นางฉวีวรรณ  จันทนาม
2. นางเบญจมาส  เนียรประดิษฐ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กชายวรอรรถ  ลิ้มปัญญาเลิศ
 
1. นางสาววีณา  เกษรา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กชายอิศรเมศวร์  เลาห์สัฒนะ
 
1. นางสาวเบญญาภา  วัฒนวงศ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กชายกัมปนาท  โคต่อเนตร
 
1. นางสาวชญาภา  ใจเสงี่ยม
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กหญิงธนารีย์  ไกรวาส
2. เด็กชายธีธัช  กิจศุภไพศาล
3. เด็กหญิงแพรพลอย  สุวรรณเจริญ
 
1. Missสุภาวดี  สุเมธีศรีวงศ์
2. นางอภิฤดา  สังข์สุวรรณ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 1. เด็กชายคัมภีร์  แฮแสง
2. เด็กหญิงพรนรี  ทวีสิน
3. เด็กหญิงศรัญญา  พันธมิตร
 
1. นางณัฐธิยา  เหมือนมาตย์
2. นางสาวณัฐสุดา  ทองสงค์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กชายกฤษณะ  สานุพงศ์
2. เด็กหญิงจุฬาพร  หอมลำดวน
3. เด็กหญิงอรทัย  โพธิ์ทอง
 
1. นางณัฐญา  เจริญพันธุ์
2. นางสาวชญาภา  ใจเสงี่ยม
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กชายวีรภัทร  บุญที่สุด
2. เด็กชายสัญชัย  โรจน์รุ่ง
 
1. นางสาวผานิช  ธงฉิมพลี
2. นางสาวทิพาพร  ศรีสวัสดิ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงจิตรานุช  มากท้วม
2. เด็กหญิงชลธิชา  ช้างเชื้อ
 
1. นางสาวฐิติมา  ลีศิริรุ่งโรจน์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 1. เด็กชายชัชนันท์  ขำเลิศ
 
1. นางวันทนีย์  ธรรมกีรติวงศ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กชายธนาคาร  เนื่องจากนิล
 
1. นางวันเพ็ญ  บุญนัดดา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดีอ่ำ
 
1. นางสาวอรัญญา  ชำนาญวาด
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กชายศุธิภรณ์  วัฒนา
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ทรัพย์คต
3. เด็กชายใจหลวง  อินแก้ว
 
1. นางสาวศิริจรรยา  นราเกตุ
2. นางสาวพัทยา  ดุจจานุทัศน์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กชายพันศักดิ์   ผึ่งผาย
2. เด็กหญิงมนทา  ดอมไธสงค์
3. เด็กชายเด็กเท่  คงมั่น
 
1. นางสาวศิริจรรยา  นราเกตุ
2. นางสาวพัทยา  ดุจจานุทัศน์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงกนกพร  ทูลสุริยา
2. เด็กชายฐิติพล  ผลผ่องใส
3. เด็กหญิงตรีทิพภา  ฤทธิลา
 
1. นายสุเมธ  สืบสำราญ
2. นางนัยนา  นุ่นงาม
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กชายภาณุพงศ์  เป็งจา
2. เด็กหญิงยุภาพร  เนื่องนาคา
3. เด็กชายสุริยันต์  ชัยปัญหา
 
1. นายธีระ  ช้างแดง
2. นายอรุณชัย  ฉายราศรี
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุตรนุช
2. เด็กชายสุขวิช  สอนสวัสดิ์
3. เด็กชายอานันท์  ฟู้
 
1. นางสาวอาภาภรณ์  แก้วโสภณ
2. นายฉัตรเฉลิม  ตินะมาตร
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงธีรนาฏ  อดทน
2. เด็กหญิงยุภารัตน์  ไพรเขต
3. เด็กชายสกุลชัย  ภูสิงห์
 
1. นายอรุณชัย  ฉายราศรี
2. นายอนุรักษ์  เขียวแก่
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กหญิงทัดดาว  นิลสนธิ
2. เด็กหญิงบุญยานุช  งามจำรัส
3. เด็กหญิงแก้วอุบลรัศม์  บรรณสาร
 
1. นางวรางคณา  ประเสริฐวงษ์
2. นางสาวอรุชา  พงษ์ศิริ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงกัลยา  ทองด้วง
2. เด็กชายนรินทร์  ลิลา
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  ธรรมสุข
 
1. นายธีระ  ช้างแดง
2. นางสาวชญาภา  ใจเสงี่ยม
 
32 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงศิริพร  ยันตะพันธ์
2. เด็กหญิงอรอนงค์  เนตรสืบสาย
 
1. นายธีระ  ช้างแดง
2. นายอนุรักษ์  เขียวแก่
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทรานุกูล) 1. เด็กชายวิวรรธนา  เดชะคัมพร
2. เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  ศรีแก้ว
 
1. นางกัลยา  จุลเดชะ
2. นางสาวนิศากร  ดีแจ้ง
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 1. เด็กชายสุรศักดิ์  หนองผือ
2. เด็กชายเอกรินทร์  แป้นเงิน
 
1. นางสาวธนัชพร  อิ่มดี
2. นายภูวริศ  บุญเจริญ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กชายธนพัฒน์  นรจีน
2. เด็กชายอนวัช  แท่นแก้ว
 
1. นายพิเศษ  แสงดี
2. นายวันชัย  พูนชัย
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กชายพันธ์ทิพย์  ตาพัด
2. เด็กชายสุรศักดิ์  โตสันเทียะ
 
1. นายกฤษดา  พัฒนชีวะพูล
2. นายสุจริต  พุ่มไม้
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  แก้วนามอม
2. เด็กชายพิมพ์กานต์  ฉายสุวรรณ
 
1. นายสิทธชัย  นักรู้
2. นายพงศกร  โกศรี
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน 1. เด็กชายอนุพงศ์  โต๊ะเถื่อน
2. เด็กชายอิทธิพล  มากสมบูรณ์
 
1. นางสาวกมลทิพย์  คนขยัน
2. นางสาวบุปผา  อินทร์ศิริ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงนภา  คนตรง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สานธิยากูล
3. เด็กหญิงสโรชา  เซ็นเยาะ
4. เด็กชายอัครพล  ชูเลิศ
5. เด็กชายอัครวินท์  ชูเลิศ
 
1. นางสาวณัฐชานันท์  โตนาม
2. นางสาวภิญญดา  ทรงสิทธิ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงฌานิศา  สนเล็ก
2. เด็กหญิงณิชารีย์  อยู่ศิริ
3. เด็กหญิงทรรศพร  ศรีศักดา
4. เด็กหญิงนิชา  ชาญประไพ
5. เด็กหญิงวราภรณ์  เผือกยิ้ม
 
1. นางสาวกษมา  ด่านชาญชัย
2. นางชลอ  กุดจอก
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงจันธิกานต์  พระสว่าง
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  เกิดกลิ่น
3. เด็กหญิงธัญยาพร  รัตนเพ็ชร์
4. เด็กหญิงปภัสรา  ป้องจิตใส
5. เด็กหญิงสุภัคตา  เสือใหญ่
 
1. นางสาวสมคิด  ทองดอนน้อย
2. นายฤทธิชานันท์  พวงเพ็ชร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ธาดาเกริกกุล
2. เด็กหญิงศตพร  นามวงศ์
3. เด็กชายสิริชัย  สุขคุ้ม
4. เด็กหญิงอธิชา  สุขพัฒนากุล
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  อันแสน
 
1. นางสาวขวัญจิตร  วิรัตน์จันทร์
2. นางพิศวง  มาเมือง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงขวัญชีวา  ชิดชัยภูมิ
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  กำแพงแก้ว
3. เด็กหญิงภูริชญา  นันทะชัย
4. เด็กหญิงสุธิดา  แจ่มใส
5. เด็กหญิงอธิติญา  ทับเอี่ยม
 
1. นางวันเพ็ญ  มัณยานนท์
2. นางกาญจนาภรณ์  ไทรชมภู
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กชายกร  ภักดี
2. เด็กชายนาวิน  คำวิชัย
3. เด็กชายวิศรุฒ  เทียนทอง
4. เด็กชายสัญชัย  อักษร
5. เด็กชายอุดมศักดิ์  สินสุข
 
1. นางสาวสมคิด  ทองดอนน้อย
2. นายฤทธิชานันท์  พวงเพ็ชร
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 1. เด็กชายชลพรรษ  ณ มูฮำหมัด
2. เด็กหญิงซาลีนา  โหวดมงคล
3. เด็กหญิงวาสิฐฐี  เกลียวทอง
4. เด็กชายอดิชัย  วงศ์สิรสวัสดิ์
5. เด็กหญิงอภินันท์  กาญจนรักษ์
 
1. นายสิทธิรัตน์  บุญประกอบ
2. นางผกาพันธุ์  ทนศิริรัตนา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 1. เด็กหญิงกัลยาณี  คำหยาด
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  เทศทอง
3. เด็กชายพรเทพ  รื่นอ้น
4. เด็กชายวีรดนย์  ศรีสุวรรณ
5. เด็กหญิงสุภาวดี  คงดั่น
 
1. นางจารุวรรณ  กันตรง
2. นายอาทิตย์  มะสกุล
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กชายกนกพล  คร้ามทิม
2. เด็กหญิงจริยา  ชื่นเจริญ
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  ดวงแก้ว
4. เด็กชายธนพล  ยอดดี
5. เด็กหญิงธัญญ์นรี   ถิ่นโพธิ์วงค์
6. เด็กหญิงนริศา  ใจบุตร
7. เด็กชายปฐวี  ทุริยานนท์
8. เด็กหญิงปทุมรัตน์  คนเที่ยง
9. เด็กหญิงพรพญา  เหรียญจู
10. เด็กหญิงพัชรี  เตยไธสง
11. เด็กชายศราวุฒิ  รอนยุทธ์
12. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทร์คงวงษ์
13. เด็กหญิงสุพินญา  ชัยเฉลิมศักดิ์
14. เด็กหญิงอฐิสา  ภิรมย์โต
15. เด็กหญิงอรัญญา  ชายสีอ่อน
16. เด็กหญิงเนตรนภา  ฉ่ำนิด
17. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จันทร์มีชัย
18. เด็กชายเอกรัตน์  นพสันติ
19. เด็กหญิงแพรวา  ศรีสวัสดิ์
20. เด็กหญิงไทรทอง  ยังอินทร์
 
1. นายอรรถพร  ศรีธัญรัตน์
2. นางทัศนีย์   ลากุล
3. นางสาวสิริพร  จันทร์แก้ว
4. นางศิริวิมล  นามศรี
5. นางสาวรันยา  คงอนันต์ทรัพย์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงกัลยณัฐ  บุญส่ง
2. เด็กหญิงขัตติยา  สวยวิชา
3. เด็กหญิงชนาภา  คำมั่นคง
4. เด็กหญิงชิตยาภรณ์  ภู่เกาะ
5. เด็กหญิงณัฐฐิฐา  จิตหาญ
6. เด็กชายณัฐวิชช์  ธนะกรศิรวัจน์
7. เด็กชายธีรภัทร  ช้างเกิด
8. เด็กหญิงนันท์นภัส  กาญจนดำเกิง
9. เด็กชายบัณฑิต  ประจันเขตต์
10. เด็กหญิงบัวนภา  ศรีพร
11. เด็กหญิงปลายฟ้า  ชะโลธร
12. เด็กหญิงปาริชาติ  นวกานนท์
13. เด็กชายวรพล  คำใจ
14. เด็กชายศุภณัฐ  ราศรี
15. เด็กชายสมปอง  พลอยโต
16. เด็กหญิงสมิตานันท์  เจริญวงษ์
17. เด็กชายอดิศักดิ์  บุญประเสริฐ
18. เด็กหญิงอรรฐิศา  รัตนประยูร
19. เด็กชายอริย์ธัช  รัตนพงษ์
20. เด็กหญิงอาทิมา  สนั่นวงศ์สังข์
 
1. นายพีรพงษ์  พรมโคตร
2. นางสาววาสนา  วงษ์พฤกษา
3. นายกมลชัย  พอกแก้ว
4. นางสาวอภิชา  โสดา
5. นางสาวหนึ่งฤทัย  โนรี
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 1. เด็กหญิงวชิรญา  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  จั่นเพชร
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กหญิงภัคจิรา  เดชแพร
 
1. นางกรรณิการ์  พลีสุดใจ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงเยาวนาท  พิทักษ์
 
1. นางสาวสุพรรษา  เขียวเซ็น
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กชายชนะชัย  ดำโรม
2. เด็กหญิงณัฐภา  งามดี
 
1. นางปรางทิพย์  สว่างแจ้ง
2. นางเบญจลักษณ์  อดใจ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กชายจักรินทร์  เข็มเพ็ชร
2. เด็กหญิงวริศรา  สินฐนาภัทร
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  หัวเพชร
2. นางสาวปนัฏฐา  สุนทรมัจฉะ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กหญิงประภา  เที่ยงทัศน์
2. เด็กชายวัชรพล  คงคา
 
1. นางจำเรียง  ปั้นยศ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 83.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กหญิงฉัตรฤดี  วิสีปัตย์
2. เด็กหญิงชนกานต์  พีระสวัสดิ์
3. เด็กหญิงญาณิศา  คำสีลา
4. เด็กหญิงทองกร  ทุ่งสโร
5. เด็กหญิงนพวรรณ  ธนกิจโกศล
6. เด็กหญิงภัทรศยา  มาตรพงค์
7. เด็กหญิงวริญทรณ์  พิมลนอก
8. เด็กหญิงสุนิตา  อุดมพืช
9. เด็กหญิงสุภนิดา  ปักกาเวสา
10. เด็กหญิงแก้วสุนิษา  บุญนาค
 
1. นางสิริกร  อรุณศรี
2. นางสาวพิศมัย  จันทนมัฎฐะ
3. นางสาวขวัญจิตร  วิรัตน์จันทร์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กชายกฤษฎา  โกษาผล
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปรีเปรม
3. เด็กหญิงกุลลดา  อินทรสูต
4. เด็กหญิงจตุพร  ทับเงิน
5. เด็กหญิงชนกนาถ  สว่างนวล
6. เด็กหญิงนันท์นภัส  ทรัพย์ทิม
7. เด็กหญิงนัยเนตร  หน่อแก้ว
8. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ชมพูวิเศษ
9. เด็กหญิงรินณภัทร  กลิ่นวัน
10. เด็กหญิงวรนุช  กลิ่นมณฑา
11. เด็กหญิงวริศรา  พรเปรมธนชัย
12. เด็กหญิงสุกัญญา  ชมรัมย์
13. เด็กหญิงอติการต์  ศรีนิเทศ
14. เด็กหญิงอริสา  ดำขำ
15. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สุขวรรณะ
 
1. นายสุรสิงห์  ผาเจริญ
2. นางสาวสุคลทิพย์  สมทอง
3. นายพรมทอง  ต๊ะน้อย
4. นางสาวรวิสรา  สาเดช
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กชายนพเก้า  กล่อมดวงจันทร์
2. เด็กหญิงมลิวรรณ  กล้วยดี
 
1. นางสาวสุคลทิพย์  สมทอง
2. นายกรกช  ดวงคงทอง
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงชนิดาภรณ์  จานนอก
2. เด็กหญิงสุธาสินี  แก่นเรือง
 
1. นายสุรสิงห์  ผาเจริญ
2. นางสาวสุคลทิพย์  สมทอง
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชุดไธสง
 
1. นายวิเชียร  มีนิ่ม
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กชายศรายุทธ  รักศรี
 
1. นางนภัสสร  ปริญญาภรณ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กหญิงวิยดา  ชื่นชม
 
1. นางสาวรุจิรัตน์  จารุวนากุล
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 1. เด็กหญิงพิจิตรา  ผิวผ่อง
 
1. นายวิเชียร  มีนิ่ม
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กชายสถาพร  ทองจันทร์
 
1. นายกฤษดา  ยืนยัง
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงณัฐการณ์  คุ้มเดช
 
1. นางรัชนี  เต็มแก้ว
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีอำไพ
 
1. นางสาวปิ่นเพชร  สุวรรณโภคัย
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กหญิงอารยา  วรน้อย
 
1. นางสาวปิ่นเพชร  สุวรรณโภคัย
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกฤติมา  ปัดชา
2. เด็กหญิงนาง  วงสา
 
1. นางสาวไพรินทร์  แก้วน้อย
2. นางสาวธัญญ์นลิน  นิจจารีย์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงพัชราภา  ฉิมช้าง
2. เด็กหญิงลักษิกา  จันทรัตน์
 
1. นางสาวพจนีย์  นำพา
2. นางสาวพจนีย์  นำพา
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สนเข็ม
2. เด็กหญิงนัฐมน  เต๊ะดอเลาะ
 
1. นางรุ่งอรุุณ  บุญทัน
2. นางสาวณรินทญา  แน่นอุดร
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงหทัยชนก  คงสร
 
1. นางรุ่งอรุณ  บุญทัน
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กชายปฐวี  วิทยานนท์
2. เด็กชายพงศกร  ยกยอดี
3. เด็กชายรัฐภูมิ  สอนศิริ
 
1. นางสาวนิภาพร  ไปดี
2. นางกมลพร  ธรรมสุนทร
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กชายชาติชาย  ศรีเพิ่มพันธ์
2. เด็กหญิงณฐนันทน์  สกลเสาวภาคย์
3. เด็กหญิงปัญญดา  รองเดช
 
1. นายธเนศร์  พรมดิษฐ์
2. นางวิชุดา  สมทรัพย์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายนัท  แซ่หมี
2. เด็กชายยุรนันท์  แซ่ย่าง
3. เด็กชายอาโดะ  มีทาัพย์ชัย
 
1. นายจาตุรงค์  ถูสินแก่น
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อ 1. เด็กชายจักรพันธ์  อยู่อ้อน
 
1. นางปัทมา  กรรณิการ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อ 1. เด็กหญิงพลอยศิริ  พรจตุรินทร์
 
1. นางปัทมา  กรรณิการ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 1. เด็กชายศีลวัต  ปรีชานุวัฒน์
 
1. นายอุทัย  ศาสตรา
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาล 1. เด็กหญิงวัลยา  เพียรดี
 
1. นายภูริศ  ขาวปลื้ม
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงอัญชลีพร  เต่ามณี
 
1. นายคนิษฐ์  ทองแจ่ม
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กชายสุชน  ปิติการ
 
1. นางสาวเปรมธิดา  แจ่มใส
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กหญิงสุจินันท์  สมมงคล
 
1. นางสาวเปรมธิดา  แจ่มใส
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กหญิงปพิซญา  วุฒิกร
 
1. นางสาวอธิชล  อาสาสันติ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  ใจสอาด
 
1. นายปราการ  วรประเสริฐ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กหญิงเหนือฟ้า  แถบวีระชน
 
1. นางสาวอธิชล  อาสาสันติ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  เกิดศิลป์
 
1. นายสุภักดิ์พงษ์  ปุณกะบุตร
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กหญิงดวงจันทร์  มหพงษ์พิภพ
 
1. นางสาวสุภัทตรา  ศรีสุข
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เกาไสยนันท์
2. เด็กหญิงกัลยา   คลังบุญวาสน์
3. เด็กชายจิรายุทธ  เทศธรรม
4. เด็กชายธนเดช  สุดรุ่ง
5. เด็กหญิงนฤมล  สาระจันทร์
6. เด็กหญิงปิยะฉัตร  งามสอาด
7. เด็กหญิงพรนภา  ศรีสวัสดิ์
8. เด็กหญิงภัทราภรณ์  พระละโชค
9. เด็กหญิงวรรณษา  พระสุนีย์
10. เด็กหญิงสาวิกา  มาลำโกน
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  เปล่งปลื้ม
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  ตะนะสอน
13. เด็กหญิงสุนิตา  นรินทร์
14. เด็กหญิงอภิญญา  ลาลุน
15. เด็กหญิงอัญชัน  สูงเนิน
 
1. นางสาวพรรณิกา  แซ่ลี้
2. นางสาวสุหทัย  แก้วเมฆ
3. นายรัตนสินทร์  พ่อค้า
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายจักรรินทร์  ฉายอินทร์
2. เด็กชายจิตบุณย์  สายวายุกุล
3. เด็กชายณภัทร  ไชยนันท์
4. เด็กชายธนกฤต  ภู่จุ้ย
5. เด็กหญิงปวิชญา  ไกรกรรวีระกุล
6. เด็กชายพรรษา  นามโคตร
7. เด็กชายภราดล  อัคคะนิมาตย์
8. เด็กชายสาริน  บุญสลับ
9. เด็กชายสุทธิณัฐ  หิระนิล
10. เด็กชายอิสดินทร์  พินะพงษ์
 
1. Mr.ทัตศร  จันทร์งาม
2. Missณัฐนิชา  ไพศาลสิริวัฒน์
3. Mr.นิวัช  อ่อนมณี
4. Mr.ภูริศ  ขาวปลื้ม
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 1. เด็กหญิงกรองทอง  สว่างวโรรส
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทับทิมศรี
3. เด็กชายณพวิทย์  ทรัพย์มี
4. เด็กชายณัฐกิตต์  วันนาพ่อ
5. เด็กชายธนัญชัย  ลาทอง
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  ฤกษ์ลักษณี
7. เด็กหญิงปรีญานุช  แสงเดือน
8. เด็กชายปิยทัช  วันนาพ่อ
9. เด็กชายพรมนัส  สุวรรณรัตน์
10. เด็กชายภควิต  แสงซิว
11. เด็กชายภัฎ  ภูษิตาอภิวัฒน์
12. เด็กชายภูดิศ  คงคาชาติ
13. เด็กชายรัชกร  วันนาพ่อ
14. เด็กหญิงรุ้งกาญจน์  ลมมาลี
15. เด็กชายลภัส  ประคองศิลป์
16. เด็กชายวชิระ  ศรีสวัสดิ์
17. เด็กหญิงวรนุช  รุ่งแจ้ง
18. เด็กชายสังคมสุข  ครองข้าวนาสาร
19. เด็กหญิงสุวิมล  เคล้าจันทร์
20. เด็กชายหรรษธร  กาละวงศ์
 
1. นายสมพงษ์  พานิชสกุล
2. นางชนาวรรณ  เข็มจรัส
3. นางสุดารัตน์  รักเดช
4. นางสาวปณิชา  วิไลรัตนกุล
5. นางพุทธิยา  พื้นพรม
6. นางขนิษฐา  เถนว่อง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กหญิงจิตปภัสสร  เนื่องบุญมา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  มีเพชร์
3. เด็กหญิงนภาพร  เอี่ยมมี
4. เด็กชายวีระยุทธ  แหวนหล่อ
5. เด็กชายสราวุธ  กำจิตเอก
6. เด็กชายอนุนพนันต์  อารีฟี
 
1. นางสาวจันจิรา  พุฒตาล
2. นางสาวรุจิรัตน์  จารุวนากุล
3. นายกิตติ์นิพิฐ  กรวรรณ์ดี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  ขำหรุ่น
 
1. นางสาวปาริชาติ  รักญาติ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงจรัสแสง  สมเย็น
 
1. นางอุไรวรรณ  รัชตโยธิน
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายปรมะ  กุลธีรเสฏฐ์
 
1. นายพรชัย  หมื่นสุข
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ทับสี
 
1. นางสาวพจณิชา  ร่มไทร
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กชายชัยณรงค์  ทิมแสง
 
1. นายชัยศิริ  ยิ้มแย้มแสง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงณัฐฐิฐา  จิตหาญ
 
1. นายพีรพงษ์  พรมโคตร
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กชายพีระโรจน์  ถิระวรโชติ
 
1. นางสาวปราณี  พันธุ์แตง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กหญิงกรกช  เขตพิทักษ์
 
1. นางสาวรุจิรัตน์  จารุวนากุล
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกสิณธร 1. เด็กชายวิลินกร  เกล็ดแก้ว
 
1. นางพจนีย์  จิตองอาจภักดี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกสิณธร 1. เด็กหญิงสาริสา  เนตรสว่าง
 
1. นางพจนีย์  จิตองอาจภักดี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. นางสาวมัตติกา  ชุมมาตร
 
1. นางปราณีต  เดชมณีรัตน์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กชายอิทธิพล  ยะประสิทธิ์
 
1. นางสาวปาริชาติ  รักญาติ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  ใจสอาด
 
1. นางปราณีต  เดชมณีรัตน์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กชายนริศ  เป็นสุขเหลือ
 
1. นางสาวเปรมธิดา  แจ่มใส
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงณัฐฐิฐา  จิตหาญ
 
1. นายพีรพงษ์  พรมโคตร
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติกา  ศรีทอง
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กาฬเสาร์
3. เด็กหญิงกัณฐกาญจน์  สืบบุญเชิญวงศ์
4. เด็กหญิงกาญจนา  โพนะทา
5. เด็กหญิงกุสุมา  แก้วอุดม
6. เด็กชายจักรพล  ภู่วิทยาธร
7. เด็กหญิงจารุกร  โพธิ์แดง
8. เด็กชายจิณณธรรม  ทรัพย์พุ่ม
9. เด็กชายณัฐชัย  กล้าอยู่
10. เด็กหญิงณัฐวิภา  มูลทองสงค์
11. เด็กหญิงณิชา  โพธิ์กุล
12. เด็กชายธนาดุล  ทองสงค์
13. เด็กหญิงธมนวรรณ  นิติพรวัฒนา
14. เด็กหญิงธารารัตน์  คงค้าน
15. เด็กหญิงนภัสสร  ลู่ชัยชนะ
16. เด็กหญิงปภัชญา  วาทยานนท์
17. เด็กหญิงพรพิพัฒน์  รอดปาน
18. เด็กหญิงพรพิมล  ยาสมาน
19. เด็กหญิงพลอยทับทิม  ศรีเกื้อกูล
20. เด็กหญิงพัสวีพิชญ์  ภัคศุภภาคย์
21. เด็กชายพิทยา  สุธีรวุฒิ
22. เด็กหญิงภัทรริน  พรมโครต
23. เด็กหญิงมนธิดา  กี่สุ้น
24. เด็กหญิงวิตรานันท์  อาจแย้มสรวล
25. เด็กชายศุภวิชญ์  ศิลาพร
26. เด็กชายสุรเชษฐ  โพธิ์น้อย
27. เด็กหญิงอริสรา  ถาวรบุตร
28. เด็กหญิงอารียา  เกิดน้อย
29. เด็กหญิงเฌอรัก  ทวีวัฒนปรีชา
30. เด็กหญิงเบญญาภา  รัตนจีนะ
31. เด็กชายเมธิชัย  เลิศกิจคุณานนท์
 
1. นายอนุพล  แสงทอง
2. นางสาวศุกร์สิริ  วีรเดช
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กหญิงชลลดา  เอี่ยมศรี
2. เด็กหญิงมิ้น  ปานอิน
3. เด็กชายวรพงค์  สิมมา
4. เด็กหญิงสโรชา  พ่วงฉ่ำ
5. เด็กชายอดิเทพ  พระรอด
6. เด็กชายอนันต์  ศรีเพชร
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปิ่นเกตุ
8. เด็กหญิงเอ้ยแป้ง  ตาจุก
 
1. นางสาวขนิษฐา  ขุนทองไทย
2. นางสาวประทุม  สุขจั่น
3. นางสาวสกัญญา  นราเกตุ
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กชายชนาธิป  แสงจันทร์
2. เด็กชายณภัทร  แม่นศร
3. เด็กหญิงดาวัลย์  เสือพลาย
4. เด็กหญิงปนัดดา  รุ่งเรือง
5. เด็กชายรัฐภูมิ  เอกมอญ
6. เด็กชายสมิทธิ์  จันทร์แก้ว
7. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  ชมภูจันทร์
8. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  รุ่งโรจน์
9. เด็กชายอารินทร์  ฟังคำดี
10. เด็กหญิงเกศินี  ใบชิด
 
1. นางรัฐพร  พุฒิธนสมบัติ
2. นางสาวญาณินี  เอกแก้ว
3. นางสาวสายใจ  เพ็งพูลเดช
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  โกศลเวช
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สมบัติ
3. เด็กหญิงชญานุตม์  โฉมห่วง
4. เด็กหญิงบุษกร  ภิรมย์คง
5. เด็กชายว่าง  ว่าง
6. เด็กชายว่าง  ว่าง
7. เด็กชายว่าง  ว่าง
8. เด็กชายว่าง  ว่าง
9. เด็กชายว่าง  ว่าง
10. เด็กชายว่าง  ว่าง
11. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ศรีปรีเปรม
12. เด็กหญิงอรปรีญา  เล่าเรื่อง
 
1. นางรัฐพร  พุฒิธนสมบัติ
2. นางสาวญาณินี  เอกแก้ว
3. นางสาวอุมาพร   วงษ์การดี
4. นางสาวสายใจ  เพ็งพูลเดช
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงฐิติมา  ชัยหิรัญรัฐกิจ
2. เด็กหญิงน้องจอย  -
3. เด็กหญิงบุญฑริกา  สุวรรณกาญจน์
4. เด็กหญิงบุผาพรรณ  คงจันทร์
5. เด็กหญิงลักษมี  เฑียรฆพงษ์
6. เด็กหญิงวิดารัตน์  ยอดนิล
 
1. นางสาวธัญภัค  ดีสวน
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  โตษะณีย์ ณ อยุธยา
2. เด็กหญิงณัฐรัตน์  ผันทอง
3. เด็กหญิงดารณี  ทับทิมไทย
4. เด็กหญิงนภัสภรณ์  ละวีวัลย์
5. เด็กหญิงพรวิภา  ทองสุข
6. เด็กหญิงพีระดา  ปิ่นแก้ว
7. เด็กหญิงวัชราภร  จันทร์นวล
8. เด็กหญิงไพจิตร  บุญเกิด
 
1. นางสุนันทา  เมืองสงวน
2. นายณัฐณกรณ์  พงษ์พัฒนนนท์
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  โตษะณีย์ ณ อยุธยา
2. เด็กหญิงฐิติยา  ทับทิมไทย
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจดี
4. เด็กหญิงณัฐนันท์  มูลกระแส
5. เด็กหญิงดารณี  ทับทิมไทย
6. เด็กหญิงนภัสภรณ์  ละวีวัลย์
7. เด็กหญิงนริศรา  โหระเวท
8. เด็กหญิงพีระดา  ปิ่นแก้ว
9. เด็กหญิงยุวันดา  รุ่งเรือง
10. เด็กหญิงวัชราภรณ์  จันทร์นวล
11. เด็กหญิงสุภาวิตา  รวมธรรม
12. เด็กหญิงเกสราภรณ์  ทับทิมไทย
13. เด็กหญิงแพรวา  คชาไพ
14. เด็กหญิงแพรวา  คชาไพร
15. เด็กหญิงไพจิตร  บุญเกิด
 
1. นางสุนันทา  เมืองสงวน
2. นายณัฐณกรณ์  พงษ์พัฒนนนท์
3. นางศิริลักษณ์  บุตรครุฑ
4. นางพัสฐาณัส  ภาพิทักษ์ธรรม
5. นายประยงค์  ขาวสอาด
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 83.26 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย 1. เด็กหญิงงามตา  มาลีเมาะ
2. เด็กชายพงศกร  บุญฉิม
 
1. นางสาวสิรินทร์  โกมลสุทธิ์
2. นางสาวสุณัชญา  สำเภาทอง
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กหญิงวีรวรรณ  ขันรุ่ง
 
1. นางสาวพาขวัญ  ศรีธรรมชาติ
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กหญิงทากุรานิ สายฟ้าสุทธิชนม์  ซามารา
 
1. นางสาวกฤษณา  โพธิ์กระสัง
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงปาจรีย์  สีอ่อน
 
1. นางวิไลวรรณ  สายยืด
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายศักดิธัช  ธนาสดใส
 
1. นางสาวอรณัญย์  ธรมธัช
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกสิณธร 1. เด็กหญิงพิชญฎา  อามระรัตนะ
 
1. นางศรีอุทัย  นิ่มนาค
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กหญิงมลตรา  อ่่อนปรุง
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  ทุมกลาง
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  ธรรมนิตย์นิยม
 
1. นางสาวธนพร  ขันเพ็ชร
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. นางสาวจุฑามาศ  พันธ์ศรี
 
1. นางเบญจมาส  เนียรประดิษฐ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กชายศุภณัฐ  โพธิ์สีสด
 
1. นางสาววราภรณ์  ณ ลำปาง
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 1. เด็กหญิงอภินันท์  กาญจนรักษ์
 
1. นางอภินันท์  วันแอเลาะ
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 1. เด็กหญิงกฤติยา  ปัญญาไว
2. เด็กหญิงน้ำหวาน  กิตตินาทอง
3. เด็กหญิงรุจยา  นาทอง
4. เด็กหญิงวาสิฐฐี  เกลียวทอง
5. เด็กชายศดายุ  นิมา
 
1. นางอภินันท์  วันแอเลาะ
2. Mr.Jun O.  Denis
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกอบแก้ว  หวาง
 
1. MissHong Mei  Yao
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กชายณัฐชัย  คำหวาน
2. เด็กชายศิวกร  ผิวผ่อง
 
1. นายชัยกมล  สิงห์คุณ
2. Mrs.Phoebelyn  C. Rinsulat
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กชายณัฐชัย  อรุณกิจเจริญ
2. เด็กชายภูมิภัทร  จิตตมาศ
 
1. นางกฤติยาณี  หลำเนียม
2. นางสาวปรัสรา  ปองไป
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  เนียมเอ็ม
2. เด็กชายธนพัฒนธ์  ขุนพิทักษ์
3. เด็กชายธันวา  ตาเละมัน
4. เด็กชายธีรภัทร  ยังรอด
5. เด็กชายปรีชา  จวนชัยภูมิ
6. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  โชติช่วง
 
1. นางสาววิภา  แอนโออารี
2. นางสาวอุณากร   มหาเรือนลาภ
3. นายสารัตน์  ศักดิ์ทอง
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 1. เด็กหญิงณิชานันทน์  เจนบรรจง
2. เด็กชายทองไทย  อนุวาลย์
3. เด็กชายพิทยา  พัดปุย
4. เด็กหญิงศศิกาญจน์  แพงพันธ์
5. เด็กชายศุภกิต  พัดปุย
6. เด็กชายสนธยา  ทะนารี
 
1. นายมาณพ  แสงงาม
2. นางสาวเวธกา  เวสสุวรรณ์
3. นายธีรวัฒน์  กำแพงเพ็ชร
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กชายกฤษฎา  ทิพย์แก้ว
2. เด็กชายณัฐนันท์  ดีอินทร์
3. เด็กชายประณัย  ทุมยา
4. เด็กชายพุทธวาท  ครุผาด
5. เด็กชายวิศรุต  สีต๊ะสาร
6. เด็กชายศุภชัย  ป้อมรักษา
7. เด็กชายสำรวย  สอดสน
8. เด็กชายอิศเรศ  อ่มอำไพ
 
1. นางอำไพ  แต่สุวรรณ์
2. นายณัฐภณ  พึ่งฉิมรุจ
3. นายคนิษฐ์  ทองแจ่ม
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ช่วงชู
2. เด็กหญิงกัลยา  ทองด้วง
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  แสงจันดา
4. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ภูนาถา
5. เด็กหญิงธีรนาฏ  อดทน
6. เด็กชายนรินทร์  ลิลา
7. เด็กหญิงยุภาพร  เนื่องนาคา
8. เด็กหญิงยุภารัตน์  ไพรเขต
9. เด็กหญิงรุ่งนภา  ธรรมสุข
10. เด็กหญิงอารีรัตน์  ปานกล่ำ
 
1. นางสุรัชฌา  ตั้งเวทย์ถาวร
2. นางสาวนิตยา  สาริกูล
3. นายธีระ  ช้างแดง
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กชายกฤตเมธ  คุณนาม
2. เด็กหญิงชัญญา  เอกภูมิ
3. เด็กหญิงทยิดา  แซ่โค้ว
4. เด็กชายธีรยุทธ  ชุมโคกกรวด
5. เด็กหญิงปาริฉัตร  ภู่อร่าม
6. เด็กหญิงพินิจนันท์  พันธุรักษ์
7. เด็กหญิงศรัญญา  ศิลปี
8. เด็กหญิงสุพรรณสิณี  คงเครือ
9. เด็กหญิงอนัญญา  ใบกาเด็น
10. เด็กหญิงเกวลิน  เหมือนชอบ
 
1. นายคำรณ  มาลาคำ
2. นางโสภิตอนงค์  บุญช่วย
3. นางสมนึก  บุตตะ
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงกชกร  ประธานชัยมงคล
2. เด็กชายทนง  สิทธิ์ฐากุล
3. เด็กหญิงสุชาดา  ประวัติวงศ์
4. เด็กหญิงอรยา  จันทรสอน
5. เด็กหญิงอรอนงค์  น้อยนวล
 
1. นางรัชนี  เต็มแก้ว
2. นายเสนอ  เต็มแก้ว
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 1. เด็กชายกฤษฎาธร  ปักษี
2. เด็กหญิงถาวรีย์  ศรีพรมมา
3. เด็กหญิงอาทิติยา  นาคหล่อ
 
1. นางสมบูรณ์  ผดุงล้อม
2. นายสิรภพ  อำนาจเมตตา
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 1. เด็กชายจิรายุ  เช้าโต
2. เด็กชายวีรภัทร  พานิชย์
3. นายสุเกษม  เลาะหะมา
 
1. นางเอื้อมพร  เบ็ญนา
2. นางสาวอัจจิมา  อรุณรัตน์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 1. เด็กหญิงณัฐวดี  หลีฮวด
2. เด็กหญิงณิชา  ประสิทธิ์
3. เด็กหญิงเพ็ญนิภา  ติงสะ
 
1. นางสมบูรณ์  ผดุงล้อม
2. นางสุนันท์  สินธุสอาด
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงลักษณพร  พัดมา
2. เด็กหญิงอรทัย  โพธิ์ทอง
 
1. นางสุรัชฌา  ตั้งเวทย์ถาวร
2. นายธีระ  ช้างแดง
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กชายพีระพัฒน์  บัวสอน
2. เด็กชายวรวุฒิ  มียามกิจ
 
1. นางสาวจุรีพร  กำหอม
2. นางสาวชญาภา  ใจเสงี่ยม
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงชนิตา  แม้นด้วง
2. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ปรีงาม
 
1. นางสาวนิตยา  สาริกูล
2. นางศศินา  รักปาน
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงพัชรา  พุฒเทศ
 
1. นางสาวจุรีพร  กำหอม
 
140 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายวุฒิไกร  แสงสมสวัสดิ์
2. เด็กชายสุวิทย์  เดสันเทียะ
 
1. นายสุรสีห์  ทองรับแก้ว
2. นางฐิตาภา   ศรีบุษย์
 
141 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม 1. เด็กหญิงจิรวดี  เสนคราม
2. เด็กชายปุณณวิช  มูลผล
 
1. นางสาวกุนท์ลดา  ศรีเทพ
2. นางสุพัชรี  ไชยชนะ
 
142 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 1. เด็กชายชลพรรษ  ณ มูฮำหมัด
2. เด็กชายศดายุ  นิมา
3. เด็กชายอดิชัย  วงศ์สิรสวัสดิ์
 
1. นายดิฐเพชร  มาธุระ
2. นายสิทธิรัตน์  บุญประกอบ
 
143 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กชายปิยะพงษ์  คงคา
2. เด็กชายวรเมธ  วรน้อย
 
1. นายสิทธิพงศ์  บุญเมือง
2. นายสำเริง  ยิ้มดี
 
144 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 1. เด็กชายชนินท์  ทับทิม
2. เด็กชายนภัสกร  นิมา
 
1. นายดิฐเพชร  มาธุระ
2. นายสิทธิรัตน์  บุญประกอบ
 
145 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กชายปรัชญพล  จารุจันทร์
2. เด็กชายพชร  ทับเอี่ยม
 
1. นายสำเริง  ยิ้มดี
2. นายสิทธิพงศ์  บุญเมือง
 
146 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กหญิงกาญจนา  วัฒนอุดมสุข
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  สนเพ็ง
 
1. นายสำเริง  ยิ้มดี
2. นายสิทธิพงศ์  บุญเมือง
 
147 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กหญิงนัฐนรี  หวดสันเทียะ
2. เด็กชายวทัญญู  เอี่ยมกาย
 
1. นายสำเริง  ยิ้มดี
2. นายสิทธิพงศ์  บุญเมือง
 
148 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กชายธนดล  อาดำ
2. เด็กชายศิริศักดิ์  พึ่งสันเทียะ
 
1. นายสำเริง  ยิ้มดี
2. นายสิทธิพงศ์  บุญเมือง
 
149 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กชายราชภักดี  บำรุงภักดี
2. เด็กชายสกรรจ์  สังวาลเพชร
 
1. นายมนตรี  คล้ายสมบัติ
2. นางทิพรัตน์  เสมสันทัด
 
150 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กชายฉัตรชัย  เอียดใหญ่
2. เด็กหญิงสุนิสา  อุขุนทด
 
1. นายสำเริง  ยิ้มดี
2. นายสิทธิพงศ์  บุญเมือง
 
151 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กชายกันตภณ  รุ่งโรจน์
2. เด็กชายศมน  จันทรรส
 
1. นายมนตรี  คล้ายสมบัติ
2. นายเศรษฐชัย   เด่นเหมือนวงศ์
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าอิฐศึกษา 1. เด็กชายชานนท์  บุญพันธุ์
2. เด็กชายวิศวัสต์  ปานพุ่ม
3. เด็กชายสธน  สิงห์โตทอง
 
1. นางสาวพชร  รวยทรัพย์
2. นางสาวมารตี  แก้วโกมินทร์
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กชายศิริพงษ์  ศรีสมบูรณ์
2. เด็กชายอนันต์  บุผาลา
3. เด็กชายเรืองยศ  พลายละหาร
 
1. นายธรรมรัตน์  กรีธาธร
2. นายศักดิ์ชัย  ใจบุญ
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายชนะชล  ประสาร
2. เด็กชายสิรภพ  น้อมมนัส
3. เด็กชายสิริพล  แผ่พร
 
1. นางพิชฎา  รัตนวิจิตร
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพรรณา  สุวานิโช
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มีเพ็ชร์
2. เด็กชายราชันย์  บรรเลงใจ
3. เด็กชายสราวุธ  กำจัดเอก
 
1. นายพุฒพงษ์  บุญกอบ
2. นายภูรินทร์  พิงภูงา
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสงประเสริฐ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พุทธายะ
2. เด็กชายสรรเพชร  แสงรัศมี
3. เด็กหญิงสุนันดา  คล้ายจีน
 
1. นางสาวปราณี  ภู่ดำ
2. นายเธียรไท  ไชยา
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กหญิงปริญญา  มุขต๊าด
2. เด็กหญิงอมิตา  บุญยม
3. เด็กชายไพรัฐ  อ่อนหวาน
 
1. นางสาวสุชาลักษณ์  อักษรนิตย์
2. นางบวรนันท์  ภู่อินทร์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกุลธิดา  รากผักแว่น
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงจุฑาภัทร  พ่วงปิ่น
4. เด็กหญิงปิยวรรณ  บางจริง
5. เด็กหญิงพรรษรี  ทองสุข
6. เด็กชายศลิษา  คล้อยเอี่ยม
 
1. นางจุฑามาศ  ไทยสุชาติ
2. นางสาวจิราภร  จันทร์พา
3. นางสาวธนพร  มาธุระ
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แจ่มดวง
2. เด็กหญิงทิพัน  วนาเชิดชู
3. เด็กหญิงประภาวดี  คำแพงราช
4. เด็กหญิงผ่องพรรณ  ล้ำค่ามรดก
5. เด็กหญิงอภิกษณา  รโหฐาน
6. นางสาวเพ็ญจันทร์  ศรีโสภาพิมาน
 
1. นางเบญจมาศ  พัฒนชีวะพูล
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  อักฌราษิวะโรจน์
2. เด็กหญิงพิมผกานต์  ศรีแย้มวงศ์
3. เด็กหญิงรัชฎา  รัตนรักษ์
 
1. นางสุนันท์  เกตุกราย
2. นางรินดา  กัณฑ์ศรี
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กชายตฤณ  เพชร์แก้ว
2. เด็กชายวัชรพงศ์  พรสุขจันทรา
3. เด็กชายสุรเกียรติ์  แสงมาน
 
1. นายรังสรรค์  ผลพิกุล
2. นายธนชัย  มะหะหมัด
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กหญิงบุษบา  เข็มทอง
2. เด็กหญิงประพาฬสาย  แหวนทอง
3. เด็กหญิงปาลิตา  จันทนา
 
1. นางนัญธิญา  บุุตรไทย
2. นางสาววิบูลย์ศรี  อิสมาแอล
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงนริศรา  พนาดร
2. เด็กชายพิเชษฐ์  สีหานนท์
3. เด็กหญิงศุภักษร  พรมชาติ
 
1. นายนพดล  จุฑาสันต์
2. นางพรทิพย์  ศรีสุข
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย 1. เด็กหญิงวันวิสา  ศรีสุวานุวัฒน์
2. เด็กหญิงสิริกร  เพ็ญบูรณ์
3. เด็กหญิงสุนารี  แสงเนตร
 
1. นางรัชนี  ไชยพงษ์
2. นางยุพิน  ห่วงทอง
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงณัชชา  ธุตกิจ
2. เด็กหญิงรุฬจิรา  มีธรรม
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ธุตกิจ
 
1. นางวรรณา  กุดีศรี
2. นางสาวภรพรรณ  มาลัย
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กหญิงจุฑาพิพย์  เตี๋ยอนุกูล
2. เด็กหญิงพัทธวรรณ  เรืองงาม
3. เด็กหญิงเสาวภาคย์  ศรีดวม
 
1. นางสาววานิดา  มิงสะเมาะ
2. นางสาวอรอุมา  สายชนะ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  จันบุตรราช
2. เด็กหญิงณัฏฐา  ธุตกิจ
3. เด็กหญิงนริสา  ชมพูนุช
 
1. นางรืนดา  กัณฑ์ศรี
2. นางผกามาศ  จันทร์แก้ว
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กชายธนากร  ทองเถิด
2. เด็กชายพลากร  แสงสุ่ม
3. เด็กหญิงสุชาดา  อุปรีย์
 
1. นางสาววานิดา  มิงสะเมาะ
2. นางสาวอรอุมา  สายชนะ
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กชายคมสัน  สาอุตม์
2. เด็กหญิงชญานันท์  การะเกษ
3. เด็กหญิงสิรินดา  นุชยิ้มย่อง
 
1. นางลาวัลย์  กระปุกทอง
2. นางอัญชลี  พาสิงห์สี
 
170 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา  สงวนชาติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรีย์พร  บุญมั่น
 
171 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กชายชูติโชติ  ศรีอุบล
2. เด็กหญิงณัฐภัสสร  แก่นแก้ว
3. เด็กหญิงอนันทพันธ์  โอเว็น
 
1. นางสาวโสภา  เมืองจันทร์
2. นางทิวาวรรณ  บุญประสม
 
172 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงปภาวีย์  รัชติญาปกรณ์
2. เด็กหญิงพิชญาพร  ระดาฤทธิ์
3. เด็กหญิงวิชญาพร  เหวยรัมย์
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  จำปาทอง
2. นางนิติยา  สาทำโล
 
173 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 1. เด็กชายสรรเสริญ  ดัดแจ่ม
 
1. นางอุไร  แป้นเอม
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กชายอาทิตย์  ไทรทอง
 
1. นางสาวจิราภรณ์   พึ่งมา
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. นายอุทิศ  วีระณรงค์วุฒิ
 
1. นางสาววันต์ธนัท  อูตรวิเชียร
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงเส็ง  ต้นตาล
 
1. นางฉวีวรรณ  จันทนาม
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. นางสาวโชติรส  วงษ์จำเจริญ
 
1. นางสาวนันท์ชญาน์  พันธ์เพ็ง
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายวรัชญ์  แป้นแก้ว
 
1. นางสาววันต์ธนัท  อูตรวิเชียร
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 1. เด็กชายอนันต์  กัลยาบุตร
 
1. นางสาวรัตติรถ  บุญรอด
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ 1. เด็กชายจักฤกษ  กลัดมี
 
1. นางกิตติยา  ดอกคำ
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กชายนน  ต้นตาล
 
1. นางสาวอังคณา  ปานนก
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทรานุกูล) 1. เด็กชายภูชิสส์  บุญรอด
 
1. นางสาวอรุณี  ก๋งเอม
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดบางคูลัด 1. เด็กชายสิริวัฒน์  ปานเนาว์
 
1. นางสาวสุกัลญา  ศรีอุดร
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กหญิงพิชญานีย์  ทองมี
 
1. Mr.ขรรค์ชัย  ประยูรยวง
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กชายสร้อย  สงค์นา
 
1. นางสาวอรุณ  มีสัตย์
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กชายกนกพล  สภานนท์
 
1. นางกาญจนาภรณ์  ไทรชมภู
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ละม้ายพันธ์
2. เด็กชายธีรวุฒิ  นันทโกมล
3. เด็กชายรัตนพล  สุขใย
 
1. นางมาเลียม  กล่ำปาน
 
188 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงนิชานันท์  ศิริสุวรรณสิทธิ์
2. นายอมรเทพ  สกุนี
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ชูแสง
2. นางสาววันดี  ศรีบัวหลวง
 
189 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐบำรุง 1. เด็กหญิงดวงพร  แจ่มแจ้ง
2. เด็กชายวีรภัทร  สันติปาตี
 
1. นางสาวพัชรา  ชูมงคล
2. นางสาวพิมพ์ลตา  ธนพงษ์ไพศาล
 
190 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดบางคูลัด 1. เด็กชายกมลวัฒน์  คงวัฒนาถาวร
2. เด็กหญิงอัญชนา  ขันทะวิชัย
 
1. นางสาวสุกัลญา  ศรีอุดร
2. นางสาวมลฑริกา  ชัยวงค์ษา
 
191 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ปั้นรูป
2. เด็กชายธีรวุฒิ  อุ่นแก้ว
 
1. นางสาวเมทินี  ท่าจีน
2. นางสาวมะณีทอง  สวนโคกกลาง
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงวันดี  ไหลร่ำรวย
 
1. นายเจษฎา  ศิริพงษ์
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ 1. เด็กชายอนุพงษ์  เชียงศรี
 
1. นางกิตติยา  ดอกคำ
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวิชญาพร  เรืองฤทธิ์
 
1. นางกิตติยา  ดอกคำ
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายภาณุพงศ์  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาววันต์ธนัท  อูตรวิเชียร
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายวงศกร  มนัส
 
1. นางสาวมณฑินี  พิมล
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายนิธิพัฒน์  ศิลา
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ถำวาปี
3. เด็กหญิงพิมพ์พิมล  วงษาศรี
4. เด็กหญิงพิริชา  ทอนศรี
5. เด็กหญิงภัทธีรัตน์  เขียวสะอาด
6. เด็กหญิงสุวรรณยา  ไวเร็ว
7. เด็กหญิงอริสรา  แซ่จิว
 
1. นายขรรค์ชัย  ประยูรยวง
2. นางวนิดา  ทิพย์มณฑา
3. นางสาวธิดารัตน์  กลิ่นพิกุล
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงอริสา  สุวรรณเลขา
 
1. นางสาวนันท์ชญาน์  พันธ์เพ็ง
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายสุทธิวัชร์  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาววันต์ธนัท  อูตรวิเชียร
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. นางสาวโชติรส  วงษ์จำเจริญ
 
1. นางสาวมณฑินี  พิมล
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. นายรชตะ  สามงามน้อย
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ชูแสง
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กชายธนัชชา  ศรฟ้า
 
1. นางสาวปาริชาติ  เจริญสุข
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงมลฤดี  เพ่งพิลา
 
1. นางสาวมณฑินี  พิมล
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายไอศูรณ์  พวงนาค
 
1. นางสาววันต์ธนัท  อูตรวิเชียร
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายเพชรวัช  ถนอมนวล
 
1. นางสาววันดี  ศรีบัวหลวง
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. นางสาวนรียา  อิ่มสมภาร
 
1. นางสาววันต์ธนัท  อูตรวิเชียร
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. นางสาวโชติรส  วงษ์จำเจริญ
 
1. นางสุพิชชา  อยู่ดี
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  วิจิตรสุวรรณ
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ชูแสง
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายก้านต้น  ประสมลึก
2. เด็กชายทศพร  ฉิมเชิด
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  อินตา
 
1. Mr.ขรรค์ชัย  ประยูรยวง
2. Mr.ปฏิพัทธ์  พจนพิมล
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายชวัลวิทย์  สนสร้อย
2. เด็กชายวสินธุ์  สันติเพชร
3. เด็กชายวีระชัย  บุญมี
 
1. Mr.ขรรค์ชัย  ประยูรยวง
2. Mr.ปฏิพัทธ์  พจนพิมล
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายพลตรี  หลายพิทักษ์สิน
2. เด็กชายวรานุวัตร  บัวภิบาล
3. เด็กหญิงศิรินยา  พัฒนพงศ์สถิต
 
1. นางสาววันต์ธนัท  อูตรวิเชียร
2. นางสาวมณฑินี  พิมล
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กชายฐิติพงษ์  ภิรมย์ครุธ
2. เด็กชายดำรงศักดิ์  สนใจ
3. เด็กชายธนพล  รมย์มาลี
 
1. นางจันทคณา  แก้วมา
2. นางวิไลพร  อยู่สมบูรณ์
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายกฤษดา  คำด้วง
2. เด็กชายปฐมภพ  ชิตสุข
3. เด็กชายศุภณัฏ  วิรัตน์
 
1. นางสาวพิชญากร  กุศลการณ์
2. นางสาววันดี  ศรีบัวหลวง
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ชุมทวียศ
2. เด็กหญิงพัชรี  จันทร์อ่ำ
3. เด็กชายวีรยุทธ  ทองคลี่
 
1. นางจันทคณา  แก้วมา
2. นางอรวรรณ  สังข์ทอง
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายธีรภัทร  ชินรังคกุล
2. เด็กชายยุทธพิชัย  ยอดเณร
 
1. นางสาวพิชญากร  กุศลการณ์
2. นางสาววันดี  ศรีบัวหลวง
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 1. เด็กชายธีรชัย  โมกไธสง
2. เด็กหญิงศรัญญา  นาคมี
 
1. นายทศพร  ทิวะทรัพย์
2. นางสาวชนิดาภา  จูน้อย
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กชายธนวิชญ์  สันติปาตี
2. เด็กหญิงหทัยชนก  รุ่งรังษี
 
1. นางจุฬาพร  พลายด้วง
2. นายพิพรรธ  เอี่ยมยี่สุ่น
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทร์ 1. เด็กชายพิทยาธร  แก่งสันเทียะ
2. เด็กชายภูตะวัน  แก่งสันเทียะ
3. เด็กชายเกรียงชัย  เจ็กเหล็ก
 
1. นายเศรษฐยศ  ขุมนาค
2. นายชูศักดิ์  ศรีจันทร์
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  นาใจ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ตุ้มผึ้ง
3. เด็กชายวิทวัทธ์  บุญศรี
 
1. Mr.ขรรค์ชัย  ประยูรยวง
2. นางวริศรา  ทิมดี