หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 วันที่ 10-11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
2 นายชาญณรงค์ ผลประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
3 นายดุสิต หังเสวก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1 รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
4 นางสาวสมพร ศรีวราสาสน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.นครปฐม เขต 1 กรรมการดำเนินงาน
5 นางสาววนิดา ดิลกธนกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.นครปฐม เขต 1 กรรมการดำเนินงาน
6 นางมัณฑนา ชินวงษ์จุ้ย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.นครปฐม เขต 1 กรรมการดำเนินงาน
7 นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.นครปฐม เขต 1 กรรมการดำเนินงาน
8 นางศิริพร กู้วัฒนะ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.นครปฐม เขต 1 กรรมการดำเนินงาน
9 นายวุฒิพันธ์ สิทธิชัยรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1 กรรมการและเลขานุการกรรมการดำเนินงาน
10 นางนุชนาถ ศิวเสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.นครปฐม เขต 1 กรรมการและเลขานุการกรรมการดำเนินงาน
11 นางสมหมาย ดอกจันทน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สพป.นครปฐม เขต 1 กรรมการฝ่ายการเงิน
12 นางสมจิตร แพเรือง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สพป.นครปฐม เขต 1 กรรมการฝ่ายการเงิน
13 นางบังอร นนทะวาสี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สพป.นครปฐม เขต 1 กรรมการฝ่ายการเงิน
14 นางธนาภา สุขผล เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน สพป.นครปฐม เขต 1 กรรมการฝ่ายการเงิน
15 นางปาริชาติ ปานดี เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน สพป.นครปฐม เขต 1 กรรมการฝ่ายการเงิน
16 นางเบญญพัฒน์ สุอมรา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.นครปฐม เขต 1 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
17 นางนุชนาถ ศิวเสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
18 นางสาววัชราภรณ์ เอี่ยมสะอาด ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นครปฐม เขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางนุชนาถ ศิวเสน ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 0837770251 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]