รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 วันที่ 10-11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาล สุธีธร 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศุภผล
 
1. นางไพวรรณ  ทิพย์เพ็ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์คูณ
 
1. นางประไพ  อภิสิทธิเนตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทะเลบก 1. เด็กหญิงชนาภา  ดอนไพรเพชร
 
1. นางสาวผานิต  แผนสท้าน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยายหอม 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  พงษ์เจี่ย
 
1. นางบรรจง  แสงนภาวรรณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยายหอม 1. เด็กหญิงนันธิชา  นามวิชัย
 
1. นางบรรจง  แสงนภาวรรณ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมศาลา 1. เด็กหญิงกัญญา  ขาวพลับ
 
1. นางนงนุช  ศรีพุ่มไข่
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง 1. เด็กหญิงอัญชสา  สิงห์อยู่
 
1. นางอนัญญา  มั่นคง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1. เด็กหญิงอัญชลิกา   ขันธรักษา
 
1. นางกาญจนา  ญาณะรักษ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  อินทร์สุข
 
1. นางสุรีย์พร  ตันพิชัย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 1. นางสาวจารุวรรณ  พันธุ์แตง
2. นางสาวธิดารัตน์  พุฒติ
3. นางสาวศิริลักษณ์   ทองเอียง
 
1. นางบุญมี  แสงอุทัย
2. นางลำดวน  ศรราษฎร์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ 1. เด็กหญิงรฐาอร  เกตุษา
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  ดอกยอ
 
1. นางสาวธัญญา  ตันติชวลิต
2. นายทิต  วรานุภาพกุล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงปริยฉัตร  สิงหฬ
2. นางสาวเจนจิรา  สร้อยยอดทอง
 
1. นางสาวประหยัด  จะวะอรรถ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาล สุธีธร 1. เด็กชายชยุต  วงศ์วิชยาภรณ์
 
1. นางพรรณลดา  แช่มทองดี
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาล สุธีธร 1. เด็กชายภัทรพงศ์  อังกูรศุภากุล
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แสงกล้า
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทะเลบก 1. เด็กหญิงเนตรนภา  มงคลภาส
 
1. นางอัมรา  สิงหพงษ์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ 1. เด็กชายกฤษฎิ์  หาญยิ่ง
2. เด็กชายวันเฉลิม  แขกเมือง
3. เด็กชายสิทธิชัย  หาญดี
 
1. นางสาวดวงฤดี  เอี่ยมพนากิจ
2. นางสาวฤดีมาศ  เอี่ยมพนากิจ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  ผิวเหลืองดี
2. เด็กหญิงตีรกาญจน์  เซี่ยงหลิว
3. เด็กหญิงธาวินี  บุตรพา
 
1. นายเอศรา  แสนกันคำ
2. นางสาวณัฐยา  ป้องกัน
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงธาริณี  ศรีรัตน์
2. เด็กหญิงสิดาพร  มีสาวงษ์
3. เด็กหญิงอุษา  ขอนพวง
 
1. นางพจณีย์  หลิมไทยงาม
2. นางฉวีวรรณ์  พบพืช
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  รัชราษฎร์
3. เด็กหญิงอรทัย  สมัครราฎร์
 
1. นางปริศนา  สุขสมัย
2. นางสาวอโณทัย  บุญศิริ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 1. เด็กชายสิทธิพล  รังษีสุวกุล
2. เด็กชายเกริกกรินทร์  ทำหินกอง
 
1. นางขวัญเรือน  เพ็ญเสวี
2. นางสมจิต  กิจเฉลา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. นายฉัตรชัย  แสนอำนวยชัย
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ไทรไกรกระ
 
1. นายวีรพงษ์  ภาษามณตรี
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 1. เด็กชายฐกฤต  ชูสันติสุข
 
1. นางสมจิต  กิจเฉลา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยผักชี 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  มาติวงศ์
 
1. นายโสภณ  ผุยหนองโพธิ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว 1. เด็กชายเพทาย  สินวงษ์นาค
 
1. นางสาววนิดา  จิตตระทาน
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาล สุธีธร 1. เด็กชายนันท์มนัส  ชูยัง
2. เด็กหญิงปรมาภรณ์  ศรีนกทอง
3. เด็กชายอิทธิวัฒน์  จงประดิษฐ์
 
1. นายนิพนธ์  ลวสินอาภรณ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  ไวริยะพิทักษ์
2. นางสาวหล้า  น้ำคำ
3. นางสาวอรสา  พลเขต
 
1. นางศิริวรรณ  สืบพันธุ์โกย
2. นางนันท์นภัส  ใจดี
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กชายณัฐวัตร   ใช้ศรีทอง
2. เด็กหญิงทีราภรณ์  เข้มแข็ง
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  ศรีชมเชย
 
1. นางสาวผุสดี  จงมีสุข
2. นางอำนวย  บัวโต
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว 1. เด็กชายจิรภัทร์  ง่อมเขียว
2. เด็กหญิงนิศาชล  ทองดอนแอ
3. เด็กชายศิริชาติ  เมฆปั้น
 
1. นางกรุณา  แสนประเสริฐ
2. นายสุวิจักขณ์  อธิคมกุลชัย
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงพชรพร  ดาสา
2. เด็กหญิงมาริสา  ทองแก้ว
3. เด็กหญิงแพรพลอย  ตะโกภู่
 
1. นางธนภร  สุวรรณกูฎ
2. นางสาวกฤษณา  สีผึ้ง
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) 1. เด็กชายธนบัติ  พุ่มโภชนา
2. เด็กชายมณฑิตา  ห่อทรัพย์
3. เด็กชายวีรวุฒิ  ธนวัฒน์ฐิติกุล
 
1. นายสุวรรณ  วงษ์สุวรรณ
2. นายชุมพล  พันธุ์ภักดี
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงธนัชชา  ทรัพย์เมฆ
2. เด็กหญิงปนัดดา  พาคำ
3. เด็กหญิงยลธิดา  ทิมนาค
 
1. นางสาวพูลสุข  พวงสำลี
2. นางสาวอภิญญา  ชวนะเกรียงไกร
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ 1. เด็กหญิงพัฒชรี  บุศบก
2. เด็กหญิงศิริพัน  ประโทนเทพ
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  วงษ์หนองแวง
 
1. นายธงชัย  บำรุงรัฐ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) 1. เด็กชายนพดล  ท้าวสันต์
2. เด็กชายอภิวัฒน์  บัวผัน
 
1. นายชุมพล  พันธุ์ภักดี
2. นายสุวรรณ  วงษ์สุวรรณ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กชายพัสกร  ลำใย
2. เด็กชายภูมิ  สุวรรณเกิด
 
1. นายเสกสิทธิ์  สนสมบัติ
2. นายขจรศักดิ์  วันเย็น
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ 1. เด็กชายภคพจ  นำเจริญลาภ
2. เด็กชายสุภกิจ  ชาวนาสวน
 
1. นางเดือนเพ็ญ  เดชมาก
2. นายนิทัศน์  เดชมาก
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร 1. เด็กชายศุกชัย  จันทรา
2. เด็กชายเปรมินทร์  กาญจนศิริปาน
 
1. นายไพโรจน์  สิงห์เรือง
2. นายวีรวุฒิ  กิตติวโรดม
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 1. เด็กชายสันติ  เพ็งกลัด
2. เด็กชายอนุรักษ์  แซ่ลี้
 
1. นางสาวพูลสุข  พวงสำลี
2. นางกาญจนา  แม่บุญเรือน
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ทองพิทักษ์
2. เด็กหญิงศุภนิดา  อ่อนสอาด
 
1. นายไพโรจน์  สิงห์เรือง
2. นางสาวช่อทิพย์  ตันทวี
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำเหย 1. เด็กชายปฐมพร  แสนคำ
2. เด็กชายระพีพัฒน์  วิสุทธิเสน
 
1. นายเอกชัย  ค้าผล
2. นายธนาวัฒน์  ชาตวิทยา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงญาดา  มอบจัน
2. เด็กหญิงธชาพิมพ์  คำมณี
3. เด็กหญิงธนภัสส์  ภู่แก้ว
4. เด็กหญิงวีรินทร์  แซ่ตั๊น
5. เด็กหญิงสุทัศนีย์  ถึงสุข
 
1. นางสาววรัทยา  โพธิ์สง่า
2. นางสาวนิตยา  ไพบูลย์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงกันตา  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงกานต์สินี  วงศ์โสภา
3. เด็กหญิงจิณห์นิภา  บุญญวิจิตร์
4. เด็กหญิงชนัญชิดา  จิระมานิตย์
5. เด็กหญิงฑิติยาภรณ์  สนขำ
 
1. นางสาววรัทยา  โพธิ์สง่า
2. นางสาวนิตยา  ไพบูลย์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมศาลา 1. เด็กหญิงฌาณิกา  อินทรสาลี
2. เด็กหญิงณัฐธิมา  หินทอง
3. เด็กหญิงรดา  จันทร์โอภาส
4. เด็กหญิงอรพรรณ  พึ่งนา
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  เยือกเย็น
 
1. นางอิ่มประไพ  หะยาจันทา
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  มณฑีรรัตน์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  มาเปี่ยม
2. เด็กหญิงจิรวรรณ  มาเปี่ยม
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  วิเชียรณรัตน์
4. เด็กหญิงวรนิษฐา  เกสร
5. เด็กหญิงอภิญดา  ศรีสุทโธ
 
1. นางกฤษณา  มนต์คล้ำ
2. นางรฐา  เตียวต๋อย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย (ฮงบำรุงราษฎร์) 1. เด็กหญิงรุ้งนภา  อยู่เย็น
2. เด็กหญิงวิภากร  รักไทย
3. เด็กชายอรรถพล  ประสงค์อยู่
4. เด็กหญิงออนอุมา  สมศักดิ์
5. เด็กหญิงอุษา  โพธิ์น้อย
 
1. นางสาวกาญจนา  ศรีนวล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระสี่มุม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ตระกูลโอสถ
2. เด็กหญิงนวพร  สระทองแก้ว
3. เด็กหญิงนันทริวรรณ  โฉลกดี
4. เด็กหญิงมยุรี  บุญชอบ
5. เด็กชายอำพล  วงษ์อำมาตร
 
1. นางมลฤดี  สุวรรณปฐมกุล
2. นางสาวมณีรัตน์  สระทองอ้อย
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร 1. เด็กหญิงพรทิพย์   ทองประเสริฐ
2. เด็กหญิงวรรณิษา  บุญทั่ง
3. เด็กหญิงสุนันทา  เหนี่ยงแจ่ม
4. เด็กหญิงเมธิณี  ไพรขุนทด
5. เด็กหญิงํํธัญวรัตน์  ช่วงชัย
 
1. นายศักดิ์ชัย  แสนโอฬาร
2. นางสาวณรพี  โชดเดโชชัยกุล
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระสี่มุม 1. เด็กหญิงคริษฐา  มากวิจิตร์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  วงษ์ตรีศรี
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เอี่ยมกล่ำ
4. เด็กหญิงเกตุ  แสงแก้ว
5. เด็กหญิงแพรวา  สระทองเอก
 
1. นางสาวนิตยา  สระกบแก้ว
2. นางกิตติยา  สทนต์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำเหย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ปานสวย
2. เด็กหญิงคำมี  พิมพ์พา
3. เด็กชายจักรพันธุ์  กันหา
4. เด็กหญิงจิรพัชร  อุดมพันธ์
5. เด็กหญิงชุติมา  มูลทองแสง
6. เด็กชายณัชพล  ม่วยชา
7. เด็กชายธนดล  กาฬภักดี
8. เด็กหญิงธาราทิพย์  จอมศรี
9. เด็กชายนิพนธ์  แก้วสุวรรณ
10. เด็กชายนุกูล  เณรน้อย
11. เด็กหญิงบุญมี  พิมพ์พา
12. เด็กหญิงปณิดา  มามีสุข
13. เด็กชายพิทยาธร  พุทธ์สา
14. เด็กชายมนพัทธ  เชียงวัณณา
15. เด็กหญิงมัณฑนา  เลไธสง
16. เด็กชายศรันย์  แพงจำปา
17. เด็กชายสมชาย  ทอง
18. เด็กชายสมาน  ผิวงาม
19. เด็กชายอิทธิพล  โพธิ์สนิท
20. เด็กชายเอกราช  อุทัย
 
1. นางปราณี  พุทธคุณ
2. นายอนวัช  นกดารา
3. นางสุรีวรรณ  กัณหา
4. นายเอกชัย  ค้าผล
5. นางพุมเรียง   ดามาบุตร
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กชายจิรณัฎฐ์   เที่ยงวิเศษ
2. เด็กชายณฐกร  เสาจู
3. เด็กชายณภัทรชนน  ชมมะณี
4. เด็กชายตฤณ  คงอยู่
5. เด็กหญิงทิพอาภา  บุญคุ้ม
6. เด็กชายธนพล  บุญชูอยู่คง
7. เด็กชายธนัช  นิลวัตถา
8. เด็กชายธนากร  เพชรอินทร์
9. เด็กชายธนาชัย  ชมชื่นใจ
10. เด็กชายธรรมรักษ์  ตันตระกูล
11. เด็กชายธีรนภัส  อเนก
12. เด็กชายพิตรพิบูล  ทาพล
13. เด็กชายภาคภูมิ  บูรพาชยานนท์
14. เด็กชายภาคภูมิกิจ  คู่ตระกูล
15. เด็กชายวชิรวิทย์  นกเอี้ยงทอง
16. เด็กชายวิศรุต  คำบาง
17. เด็กหญิงสุธีรา  สุศรี
18. เด็กหญิงสุนิตา  แสงเกตุ
19. เด็กชายอธิป  ศรศรีวิวัฒน์
20. เด็กชายอิชฌน์สรรค์  เมธากุลพุฒิ
 
1. นางสันธณี  โชติช่วง
2. นายเอนกฤทธิ์  นาคศรีสุข
3. นางอุทุมพร  ฤกษ์ดี
4. นางสาววรัทยา  โพธิ์สง่า
5. นายจำลอง  ศรีอุทัย
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงภัครีมา  ปั้นปาน
 
1. นางสาวลักษณารีย์  อยู่มั่นธรรมา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงภัทราวดี  สิงห์โต
 
1. นางสาวลักษณารีย์  อยู่มั่นธรรมา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทะเลบก 1. เด็กหญิงศศิธร  อินทศร
 
1. นางเรณู  บุญนาคค้า
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระสี่มุม 1. เด็กชายนันทวัฒน์   แหวนวิเศษ
2. เด็กหญิงอัญชิสา   สระทองทม
 
1. นางโพธิ์ทอง   สระทองใจ
2. นางหทัยทิพย์   วิเศษสิงห์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พบสระบัว
2. เด็กชายยศสวิน  วิมูลชาติ
 
1. นายบุญส่ง  ถิ่นน้อย
2. นางสาวรื่นรมย์  ทิพยวิมล
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระสี่มุม 1. เด็กหญิงธิติพร  สระทองแก้ว
2. เด็กชายอุดมทรัพย์  กอหลี
 
1. นางประคอง  วัฒนากร
2. นางมลฤดี  สุวรรณปฐมกุล
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 95.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ 1. เด็กหญิงกฤติยา  สวัสดี
2. เด็กหญิงกัลยาณัฐ  บุญเขียนขำ
3. เด็กหญิงกุลนันท์  จันโท
4. เด็กหญิงพัชรวลัย  แก้วเรือง
5. เด็กหญิงพิชาพา  อยู่ในวงศ์
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รอดผล
7. เด็กหญิงวันทนา  แสนโดด
8. เด็กหญิงศิริกาญจน์  เลิศจิระโชติ
9. เด็กหญิงสุภาวิณี  กุมกัน
10. เด็กหญิงเบญญาทิพย์  อรุณพัฒนสุข
 
1. นางวรัญศยา  ชมมณี
2. พระมหาจรูญ  สิริภทฺโธ
3. นางสุรางค์  ตระกูลราษฎร์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ผาภูมิสกาว
2. เด็กหญิงกันนิกา  ทองดอนน้อย
3. เด็กหญิงกาญจนา  ด้วงศาลา
4. เด็กหญิงจอมขวัญ  ห้วยหงษ์ทอง
5. เด็กหญิงจันทกานต์  เพชรป้อม
6. เด็กหญิงธนพร  ศรีอุชา
7. เด็กหญิงนารีกานต์  ห้วยหงษ์ทอง
8. เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  ภู่ศรี
9. เด็กหญิงลลิตา  ทองดอนเหมือน
10. เด็กหญิงวันเพ็ญ  จันทร์พร
11. เด็กหญิงศศินิภา  นิลยา
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  ห้วยหงษ์ทอง
13. เด็กหญิงสุทิตา  ทองแท่งใหญ่
14. เด็กหญิงอภิญญา  เรืองวิทย์
15. เด็กหญิงอารียา  ปลาแสนกุล
 
1. นางสาวแอนนา  จ่าทอง
2. นางสาวกุสุมา  ห้วยหงษ์ทอง
3. นายเกรียงไกร  ชทิสาจารย์
4. นางรมิตา  ป้อมยุคล
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระสี่มุม 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ชูนะรินทร์
2. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  ชุนหอม
3. เด็กหญิงทิติกา  สุดละม่อม
4. เด็กหญิงนิตยา  บูชา
5. เด็กชายพลพล  อบเชย
6. เด็กหญิงพลอยนภัส  สระทองพรม
7. เด็กหญิงรชนีกร  ครองเมือง
8. เด็กหญิงลลิตา  สระทองแก่น
9. เด็กหญิงวารินทร์  โชติเย็น
10. เด็กหญิงสรัลพร  บุญสว่าง
11. เด็กหญิงสุพัตตรา  สระทองอ่อน
12. เด็กหญิงอรกมล  สระเทียรทอง
13. เด็กหญิงอรัญญา  ขำซ้าย
14. เด็กหญิงอริสา  บุญชู
15. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  สระทองแพ
 
1. นางปานทิพย์  ดอนขันไพร
2. นางสาวปัทมา  วรรณะ
3. นายนพ  ทองเครือเกษตร
4. นางสาวภัชชา  นาคประเสริฐ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระสี่มุม 1. เด็กชายทศพล   สระทองที
2. เด็กหญิงวันวิสา    เชียงกา
 
1. นายนพ   ทองเครือเกษตร
2. นายทัญญา    สงวนให้
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ตาเงิน
2. เด็กชายสหรัถ  ชาวด่าน
 
1. นางวารี  ศรีนราวัฒน์
2. นายปรีชา  อินบัว
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยาง 1. เด็กชายสิปปภาส  โพธิ์ศรีทอง
 
1. นางสาววชิราพรรณ  วรสุทธิ์พิศาล
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เบญจสกุล
 
1. นางพเยาว์  ปฐมกนก
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงเกษรา  สุขอินทร์
 
1. นางวัลยา  แสงสวัสดิ์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยาง 1. เด็กหญิงสุริตา  น้ำทรัพย์
 
1. นางสาววชิราพรรณ  วรสุทธิ์พิศาล
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เหง้ามูล
 
1. นางสาววิมลรัตน์  สิริอาภรณ์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อนำ้จืด 1. เด็กหญิงนราภรณ์  ทองดอนโพธิ์
 
1. นางสุกัญญา  แก้วสุจริต
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงอิสริยา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางวัลยา  แสงสวัสดิ์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) 1. เด็กชายพชร  เฟื่องดี
 
1. นายวรวุฒิ  นิ่มเดช
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปรีเปรม
2. เด็กหญิงอัญชิสา  เนตรประชา
 
1. นางปราณีต  ยิ้มเส้ง
2. นางภัคภร  เขียวขำ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยาง 1. เด็กหญิงพรรทิมา  คล้ายสิงโต
2. เด็กหญิงศณิตา  มั่งคง
 
1. นางชบา  ผิวเหลือง
2. นางสาววชิราพรรณ  วรสุทธิ์พิศาล
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 1. เด็กชายสิริวัฒน์  พูนกอก
2. เด็กชายเสกสรรค์  สูญสิ้นภัย
 
1. นางปฎิญญา  บุญส่ง
2. นายอัศศิริ   แสนกันคำ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) 1. เด็กชายชานันท์  บูชา
 
1. นางวัลยา  แสงสวัสดิ์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ไกรทอง
2. เด็กหญิงญาใจ  สุทธิพงศ์
3. เด็กหญิงพิพัฒน์  อยู่อ่อน
 
1. นางวิภา  กิตติโชติพันธุ์
2. นางสาวนันท์พนิตา  พรธนารัตน์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนวยวิทย์นครปฐม 1. เด็กชายณัฐวิช  รัชตะสิริบูรณ์
2. เด็กชายอาทิตย์  เดชสูงเนิน
3. เด็กชายโชคชัย  อดุลยธรรม
 
1. นายวิทยา  แย้มจันทร์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำเหย 1. เด็กชายกิตติทัช  เฮงสกุล
2. เด็กชายณัฐพล  อาจเพล
3. เด็กชายสิงห์ชัย  ชาญช่าง
 
1. นางปราณี  พุทธคุณ
2. นายอนวัช  นกดารา
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ 1. เด็กชายชวัลวิทย์  มีมาก
 
1. นายชัยวัฒน์  ชูทอง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหลวง 1. เด็กหญิงภิรดา  เจริญอินพรหม
 
1. นายวิรัช  ธุวัชชัย
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 1. เด็กชายธิติ  สุวรรณน้อย
 
1. นายภูริพัฒน์  เพ็ชรจั่น
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหลวง 1. เด็กชายบัณฑิต  อินทรียวงศ์
 
1. นายวิรัช  ธุวัชชัย
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 83.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหลวง 1. เด็กหญิงกนกศร   คำกองแก้ว
 
1. นายวิรัช   ธุวัชชัย
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ 1. เด็กหญิงสิรินภา  ระวังคดี
 
1. นายชัยวัฒน์  ชูทอง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 82.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  สุชัยสิทธิ์
 
1. นายนพพงษ์  วงษ์จำปา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ 1. เด็กหญิงพัชราภา  น่วมปฐม
 
1. นายชัยวัฒน์  ชูทอง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมศาลา 1. เด็กหญิงลลิตา  อยู่เย็น
 
1. นางไอริณ  ปิ่นตบแต่ง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 84.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงสมิตานันท์  ศรีโหมด
 
1. นายนพพงษ์  วงษ์จำปา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน 1. เด็กชายสิทธิพงศ์  สุขเกษม
 
1. นายสุเทพ  นิลชูจิตร
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 83.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงนริศรา  ตั้งหมั่น
 
1. นางลาวัลย์  จาดคล้าย
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงอารียา  น้อยแดง
 
1. นางวานี  คล้อยอรุณ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงขวัญชนก  คำวัง
2. เด็กหญิงชฎาวัลย์   ปฐมโภคินเสถียร
3. เด็กหญิงชลธิชา  เจริญสุข
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีเกษมสุนทร
5. เด็กชายธนากฤต  โชคอำนวย
6. เด็กชายปัญญา  พลอดขุนทด
7. เด็กหญิงวงศ์วิสา   แก้วสำอาง
8. เด็กหญิงสุทธิรัตน์   ชูกุล
9. เด็กหญิงอรจิรา  เล็กแดงอยู่
 
1. นางอำไพ  ลิ้มประสาท
2. นางสาวนรินทร์  ปัญญารักษ์
3. นางดวงเดือน  ปลื้มดวง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงขวัญชนก   คำวัง
2. เด็กหญิงชฎาวัลย์   ปฐมโภคินเสถียร
3. เด็กหญิงชลธิชา  เจริญสุข
4. เด็กชายฐนกรชนก  สุไพรวันย์
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีเกษมสุนทร
6. เด็กชายธนากฤต  โชคอำนวย
7. เด็กชายธีรภัทร  บุญพระ
8. เด็กชายปัญญา  พลอดขุนทด
9. เด็กหญิงวงศ์วิสา   แก้วสำอาง
10. เด็กชายสราวุฒิ  อินทร์โพธิ์ทอง
11. เด็กชายสิรภพ   อยู่สงค์
12. เด็กหญิงสุทธิรัตน์  ชูกุล
13. เด็กหญิงอรจิรา  เล็กแดงอยู่
14. เด็กชายอลงกรณ์  แก้วสุจริต
15. เด็กชายอิทธิพัทธ์  สุขธิติพัฒน์
 
1. นางสาวสุกัญญา  คงทับทิม
2. นางโสภณา  รอดชู
3. นางสาวพรรณภา  มหาวิชา
4. นางสาวโชติรส   เผ่าพงษ์ศา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงขวัญชนก  คำวัง
2. เด็กชายฐนกรชนก  สุไพรวันย์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีเกษมสุนทร
4. เด็กชายธนากฤต  โชคอำนวย
5. เด็กหญิงธัีรภัทร  บุญพระ
6. เด็กชายศุภณัฐ  เคลือบเต็ง
7. เด็กชายสราวุฒิ  อินทร์โพธิ์ทอง
8. เด็กชายสิรภพ   อยู่สงค์
9. เด็กชายอลงกรณ์  แก้วสุจริต
10. เด็กชายอิทธิพัทธ์  สุขธิติพัฒน์
11. นายอุทัย  มีมาก
 
1. นางสุภา  สิริพิเดช
2. นางณีรนุช  จีรติวรา
3. นางพจณีย์  หลิมไทยงาม
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) 1. เด็กชายคัมพีภ์  พิรัม
2. เด็กหญิงจุติพร  ปู่ยวน
3. เด็กหญิงทัดดาว  ช้างลอย
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ประยงค์แย้ม
5. เด็กชายนวพล  แป้นประคอง
6. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีโสภณ
7. เด็กหญิงภู่กัน  ห้วยหงษ์ทอง
8. เด็กชายวัชรา  โยธาทรณ์
9. เด็กหญิงศิธินี  ลิ้มสมบูรณ์
10. เด็กชายศุกล  คงคาหลวง
11. เด็กหญิงศุภิสรา  ทองดอนเหมือน
12. เด็กหญิงสตรีเพชร  ช้างป่าดี
13. เด็กหญิงสุรีรัตน์  แก้วบัวศรี
14. เด็กหญิงสโรชา  ผลภิญโญ
15. เด็กชายอนุวัฒน์  บำรุงพืช
16. เด็กชายอภิสิทธิ์  เชียงกา
17. เด็กชายอัชกรณ์  บัวประชา
18. เด็กหญิงอารีรัตน์  จันทร์แผ้ว
19. เด็กหญิงเจนจิรา  มีเนตรทิพย์
20. เด็กหญิงเปรมรดา  แย้มบุญไทร
 
1. นางสาวนิลรัตน์  ปีมณี
2. นายสุวรรณ  วงศ์สุวรรณ
3. นางกาญจนา  คงหมวก
4. นางมณเฑียร  ศรีโสภณ
5. นางวัลยา  แสงสวัสดิ์
6. นางสาวนุชนารถ  ศรีจันทร์อินทร์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระโดน 1. เด็กชายพสุเทพ  สุขเจริญ
 
1. นายมิทธวัช  ชินอ่อน
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  เจเถื่อน
 
1. นางสาวนิลรัตน์  ปีมณี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กชายชนม์พฤทธิ์  กลิ่นบุปผา
 
1. นางสาววรัทยา  โพธิ์สง่า
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงพัชรพร  ศรีพุทธานุสรณ์
 
1. นางสาววรัทยา  โพธิ์สง่า
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ 1. เด็กชายระพีพัฒน์  สินวัฒน์
 
1. นางจรุงลักษณ์  วโรหะ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงพัชรพร  ศรีพุทธานุสรณ์
 
1. นางสาววรัทยา  โพธิ์สง่า
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) 1. เด็กชายนรุตม์ชัย  สุรโคตร
 
1. นางสาวนิลรัตน์  ปีมณี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงพรรพัฒษา  สิงห์ตาก้อง
 
1. นางสาวขวัญข้าว  คล้อยอรุณ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ชัยศิริพานิช
 
1. นายนพพงษ์  วงษ์จำปา
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงพรนภา  เอี่ยมทิพย์
 
1. นางเครือมาศ  มาสีปา
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายอภิชาติ  แก้วเกิด
 
1. นายรัตนชัย  เอี่ยมพิทักษ์พร
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงเปรมรดา  แย้มบุญไทร
 
1. นางกาญจนา  คงหมวก
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำเหย 1. เด็กชายธนธัต  คงสระ
 
1. ดร.อนวัช  นกดารา
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงจุติพร  ปู่ยวน
 
1. นางสาวนิลรัตน์  ปีมณี
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กชายชนม์พฤทธิ์  กลิ่นบุปผา
 
1. นางสาววรัทยา  โพธิ์สง่า
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงฐิติมา   วัดทอง
 
1. นางดวงมณี  มั่งมีทรัพย์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงกชพร  ดูยอดรัมย์
2. เด็กหญิงกุลิสรา  เหลืองอรวัฒนา
3. เด็กชายชลธี  รัตนะจันทิม
4. เด็กหญิงฐานิดา  ฉินมานะศิริ
5. เด็กหญิงฐิติภรณ์  สระทองโอน
6. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  สายหยุด
7. เด็กชายณัฐภัทร  หลักคำ
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  นักวิฬา
9. เด็กชายทีฆทัศน์  อุ่นจิตติ
10. เด็กหญิงธนพร  ล้อกสิกรวัฒนา
11. เด็กหญิงนิศารัตน์  ทนเถื่อน
12. เด็กหญิงปทิตตา  แสนละมะ
13. เด็กหญิงปานตา  นกพุทธา
14. เด็กหญิงปิย์วรา  วงพิมล
15. เด็กหญิงพรชิตา  ทรัพย์ประเดิมชัย
16. เด็กหญิงภัทรวดี  แช่มมั่นคง
17. เด็กหญิงมัณฆนา  คงอุดม
18. เด็กหญิงมาณิตา  จันทนาลักษณ์
19. เด็กหญิงรชตวรรณ  สระทองพลอย
20. เด็กชายวงศกร  ปัดสระคุ้ม
21. เด็กหญิงวรัญญา  ทิพันธ์
22. เด็กหญิงวิภาดา  เอกอุฬาร
23. เด็กหญิงสิริกัญญา  มากมี
24. เด็กหญิงสโรชา  แจ๊ดทอง
25. เด็กหญิงอาทิตยา  หุ่นประเสริฐ
26. เด็กหญิงโสรญา  ตาลโกนกุล
 
1. นายรัฐนนท์  พุทธวิริยะ
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร 1. เด็กหญิงจีราวรรณ  เกิดเพิ่ม
2. เด็กชายฐิตินันท์  ชาวนาปึง
3. เด็กหญิงณัฐกมล  เขียวหวาน
4. เด็กชายดนุพล  มั่นมาก
5. เด็กหญิงดรุณี  ภูปรางค์
6. เด็กหญิงนาถฤดี  ซิมตุ๋ม
7. เด็กชายภาณุพงศ์  ใจกล้า
8. เด็กชายศราวุธ  คำใด
9. เด็กหญิงศศิพร  หลานปั้น
10. เด็กชายสันดุสิต  พฤทธิวงศกร
 
1. นางวิภาวี  กรีแสง
2. นางแววตา  ณ บางช้าง
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ 1. เด็กหญิงกัณศิริ  พุกยิ้ม
2. เด็กชายกิตติราช  กระดังงา
3. เด็กชายจตุภูมิ  ทองคง
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปิ่นเวหา
5. เด็กชายจุลจักร  บู่สามสาย
6. เด็กหญิงดวงรัตน์  หมู่โสภิญ
7. เด็กหญิงปวันรัตน์  น่วมเปี่ยมใหญ่
8. เด็กหญิงวนิดา  เกตวัลห์
9. เด็กชายอรรถพล  สามเพชรเจริญ
10. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุขดา
 
1. นายชัยวัฒน์  ชูทอง
2. นางจรุงลักษณ์  วโรหะ
3. นางจุฬารัตน์  ศรีสุวัฒนานันท์
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอเอกวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองดอนน้อย
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ซื้อมงคล
3. เด็กหญิงทิพย์อาภา  แพรอัตร์
4. เด็กหญิงธรรมพร  ชูวงศ์วาน
5. เด็กหญิงปิยณิชกุล  แสงสุรินทร์
6. เด็กหญิงปิยธิดา  ไทยดำรงค์
7. เด็กหญิงภัสราภรณ์  เวชช์ประเสริฐ
 
1. นางจิรภิญญา  ยอดรัก
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำเหย 1. เด็กหญิงฐิติชยา  จุ่นบุญ
2. เด็กหญิงธันยาพร  ฉิมวงษ์
3. เด็กหญิงปรียภัทร  บัวทอง
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  ศรีบุญมา
5. เด็กหญิงสลิตา  แสงบุรี
6. เด็กหญิงอรปรียา  ศิวิไล
7. เด็กหญิงอรรถพร  เก็กง้วน
8. เด็กหญิงอารยา  วงษ์จู
 
1. ดร.อนวัช  นกดารา
2. นางสาวภูริตา  เกิดเดโช
3. นางปราณี  พุทธคุณ
4. นายเอกพล  แสนหาญ
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) 1. เด็กหญิงญาณินท์   เชยเหมือนจันทร์
2. เด็กหญิงพนิตนันท์   ปริ่มปาน
3. เด็กหญิงภาวนา   ศุภมิตร
4. เด็กหญิงมาลีวัลย์   งามสมนิล
5. เด็กหญิงรุ่งนภา   พิมใจดี
6. เด็กหญิงวิภาพร   ยอดแก้ว
7. เด็กหญิงสุมิตรา   รุ่งเรือง
8. เด็กหญิงอารียา   เอกจีน
 
1. นางจินดา   ทัพธวัช
2. นายธงชัย  งามยิ่งยศ
3. นางวิไลลักษณ์  พึ่งดอกไม้
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำเหย 1. เด็กชายจักรพันธ์  กันหา
2. เด็กหญิงฐิติชยา  จุ่นบุญ
3. เด็กหญิงธัญญากันย์  จักขุจันทร์
4. เด็กหญิงธัญญาพร  ฉิมวงษ์
5. เด็กชายนรุตม์  ชาวโคกหม้อ
6. เด็กหญิงนฤมล  ไทรจำปา
7. เด็กหญิงนิชารีย์  อุ่นอ่อน
8. เด็กหญิงปรียานุช  ตรงดี
9. เด็กหญิงปรียาภัทร  บัวทอง
10. เด็กหญิงมัณทนา   เลไธสง
11. เด็กหญิงรุ่งนภา  ศรีบุญมา
12. เด็กชายวรวิทย์  เณรตาก้อง
13. เด็กหญิงสลิตา  แสงบุรี
14. เด็กหญิงอรปรียา  ศิวิไล
15. เด็กหญิงอรรถพร  เก็กง้วน
16. เด็กชายอิทธิพล  โพธิ์สนิท
 
1. ดร.อนวัช  นกดารา
2. นางสาวภุริตา  เกิดเดโช
3. นางสาวสุรีวรรณ  กัณหา
4. นายเอกพล  แสนหาญ
5. นางปราณี  พุทธคุณ
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำเหย 1. เด็กหญิงคำมี  พิมพ์พา
2. เด็กหญิงจิรนันท์  เชียงวรรณา
3. เด็กหญิงจิรพัชร  อุดมพันธ์
4. เด็กหญิงชมพูนุช  อมิตรพ่าย
5. เด็กหญิงชุติมา  มูลทองแสง
6. เด็กชายธงไชย  ประสงค์อยู่
7. เด็กชายธนากร  แร่บุญ
8. เด็กชายนที  จุ่นบุญ
9. เด็กหญิงบุญมี  พิมพ์พา
10. เด็กหญิงพรพรรณ  สามงามยา
11. เด็กหญิงพรศิริ  เภาวงษ์
12. เด็กชายภิญโญ  ฉามฉิมโฉม
13. เด็กชายภูริภัทร  คำปก
14. เด็กชายวีรภัทร  แจ้งธรรมา
15. เด็กชายศุภกิตต์  พุทธสา
16. เด็กหญิงสุนิศา  สรงพรมทิพย์
 
1. ดร.อนวัช  นกดารา
2. นายเอกพล  แสนหาญ
3. นางสาวภูริตา  เกิดเดโช
4. นางสาวสุรีวรรณ  กัณหา
5. นายเอกชัย  ค้าผล
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำเหย 1. เด็กชายธนทัต  คงสระ
2. เด็กชายมนพัทธ  เชียงวัณณา
3. เด็กชายศรันย์  แพงจำปา
4. เด็กชายอนุชิต  กองกันยา
5. เด็กชายเอกราช  อุทัย
 
1. ดร.อนวัช  นกดารา
2. นายเอกพล  แสนหาญ
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด 1. เด็กหญิงพัชราภา  บุญสุข
2. เด็กหญิงมนัศญา  หอมระเหย
 
1. นางสาวมาลัย   มีสวนพลอย
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงลวิตรา  เจียมทับทักษิณ
 
1. นางธารทิพย์  สุกก่ำ
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงมารีน  อิงธรรมจิตร์
 
1. นางยุพาพร  ปะนันโต
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) 1. เด็กชายพงศกร  ปานดี
 
1. นางสาวอรุณรักษ์  ขันเทศ
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กชายไอระวีณ  เปลี่ยนแปลก
 
1. Mrs.Rachel  Nammunla
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กชายปริญญ์  รุจิรัชกุล
 
1. นางนงค์นุช  ลาภผล
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำเหย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวจูม
 
1. นางดารณี  โสรัจจกิจ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง 1. เด็กหญิงชญานี  ฮวดหวัง
 
1. นางสาวอรษา  เณรตาก้อง
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ศักดาเดช
 
1. นางสาวพัชรินทร์  อินทรจินดา
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาล สุธีธร 1. เด็กชายปภาวิชญ์  กิจสดใส
 
1. นางวรรณา  เกิดสมเชื้อ
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อนำ้จืด 1. เด็กชายดุสิต  วิมูลชาติ
2. เด็กหญิงนฤมล  ตรียะพันธ์
3. เด็กชายบุญนาค  อ่อนบัว
4. เด็กหญิงพรรณวษา  ทองดอนเหมือน
5. เด็กชายศุภกร  ใจเที่ยงแท้
 
1. นางสาวเกริน  ช้อยเครือ
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน 1. เด็กหญิงศศิธร  ป้านจันทร์
 
1. Ms.Cao  Lei
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร 1. เด็กชายณัฐพงษ์  กร่ำรัตน์
2. เด็กหญิงอรอนงค์  แช่มมั่นคง
 
1. นางสาวนันท์นภัส   พิทักษ์สกุล
2. นางสาวณัฏฐาภรณ์  พุทธาวัง
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง 1. เด็กชายพงศธร  ชื่นอารมย์
2. เด็กหญิงวริณญา  เพชรสุข
 
1. นางสาวอรษา  เณรตาก้อง
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 1. เด็กชายกฤษดา  พัดรัมย์
2. เด็กชายธนากร  พิมพิรัตน์
3. เด็กชายธีรภัทร  พิมพิรัตน์
4. เด็กชายพีรพัฒน์  ไวยธัญกรรม
5. เด็กชายอัศนัย  ดาวเสร็จ
6. เด็กชายเอกพงษ์  สิทธิบุตร
 
1. นายเดชเดชา  เบี้ยววงศ์
2. นายประยงค์  ไกรงาม
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนสุด
2. เด็กชายทวีศักดิ์  นิลตะโก
3. เด็กชายธีรภัทร์  พาด้วง
4. เด็กชายพีรพัฒน์  มีเนตรทิพย์
5. เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีสงสาร
6. เด็กชายรัตนชัย  มีเนตรทิพย์
 
1. นายชุมพล  พันธ์ภักดี
2. นางสาวลสา  กอนสุข
3. นางสาวสำรวย  ทองดอนเกรื่อง
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงจิรัญญา  กสิบุตร
2. เด็กหญิงชลรัตน์  พจนารถ
3. เด็กหญิงนภัสสร  ตางาม
4. เด็กหญิงปทิตตา  ทีคำ
5. เด็กชายพันธุ์ธิช  พาทรัพย์มา
6. เด็กชายรวิสุต  อิ่มจิตต์
7. เด็กหญิงวิศรุตา  โสมประยูร
8. เด็กหญิงศิริกันยา  ศิริสุทธา
9. เด็กชายสันทัด  จันทร์ทอง
10. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วังถนอมศักดิ์
 
1. นายเอนกฤทธิ์  นาคศรีสุข
2. นางสันธณี  โชติช่วง
3. นางอุทุมพร  ฤกษ์ดี
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยายหอม 1. เด็กหญิงดวงกมล  พรหมมิ
2. เด็กหญิงศศิธร  ลี้ไพบูลย์
3. เด็กหญิงเอมอมร  เนตรมุงคุณ
 
1. นายสุชาภรณ์  สืบเสาะ
2. นางบรรจง  แสงนภาวรรณ
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทะเลบก 1. นายยศพล  เซี่ยงฉิน
2. นางสาววาสนา  ศิลา
3. นางสาวสโรชา  พอขุนทด
 
1. นางสาวผาณิต  แผนสท้าน
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงธนพร  สร้อยทอง
2. เด็กหญิงศศิวิมล  พลนำ
3. เด็กหญิงแพรพิไล  ผ่องอร่าม
 
1. นางสาวจารุณี  อภิวรชัย
2. นางสาวไพรินทร์  ธัญลักษณ์เดโช
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาล สุธีธร 1. เด็กชายอานันท์  รุ่งเรืองอนันต์
2. เด็กชายเจตนิพิฐ  เล้าอรุณ
 
1. นางบรรเจิด  พรมดี
2. นางอรณรินทร์  แก้วกาญจนาวรรณ
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีโสภณ
2. เด็กชายพิพัฒน์  มีล้อม
 
1. นางมณเฑียร  ศรีโสภณ
2. นางสาวสำรวย  ทองดอนเกรื่อง
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยผักชี 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เจิมเกิด
2. เด็กหญิงธัญสุดา  มหาดเล็ก
 
1. นางวาสนา  ผุยหนองโพธิ์
2. นางสงวน  พนาพรสกุล
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) 1. นางสาววิภาวรรณ  จันทร์ทอง
2. เด็กหญิงสกุลตรา  เซี่ยงฉิน
 
1. นางมณเฑียร  ศรีโสภณ
2. นางสาวนิลรัตน์  ปีมณี
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงอลันดา  นาเครือ
2. เด็กหญิงอารยา  เจเถื่อน
 
1. นางอรัญญา  แสงวิจิตร
2. นางสาวนันทิยา  ยิ้มหนองโพธิ์
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) 1. เด็กชายนฤสรณ์  ผิวอ่อนดี
 
1. นางมณเฑียร  ศรีโสภณ
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  โตอาจ
 
1. นางสมจิต  กิจเฉลา
 
145 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) 1. เด็กหญิงวรินดา  พรพิรุณ
2. เด็กชายสมชาย  อูน
 
1. นางสาวสุทิศา  สนธิ
2. นายพัลลภ  นพวงค์
 
146 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ 1. เด็กชายกันตพงศ์  บุญแตง
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  ชีวัน
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ปุกแก้ว
2. นางสาวเยาวรัตน์  โพธิ์ทอง
 
147 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) 1. เด็กชายจิณณวัตร  ทองคงอ่วม
2. เด็กหญิงฐิติยา  มะกรูดอินทร์
3. เด็กหญิงวันวิสา  ทองหมื่นศรี
 
1. นายไกรรัตน์  ทิพย์โสตนัยนา
2. นางสาวกังศฎา  อำภาพันธ์
 
148 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระสี่มุม 1. เด็กหญิงสรัลพร  สระทองแป้น
2. เด็กหญิงอาริษา  ศรีอินทร์งาม
 
1. นางปานทิพย์   ดอนขันไพร
2. นางสาวปารุดา   สระทองจันทร์
 
149 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) 1. เด็กชายศรันยู  ซังยืนยงค์
2. เด็กชายศุภากร  คงคาหลวง
 
1. นายสันติ  สกุลหงษ์
2. นายสุวรรณ  วงศ์สุวรรณ
 
150 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ 1. เด็กชายอนุพงศ์  กองเงิน
2. เด็กชายเสถียรภูมิ  ทองมูล
 
1. นางสาววารี  ป๋าเมืองมูล
2. นางสาวปิยะภรณ์  สุขะปุณพันธ์
 
151 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) 1. เด็กชายนราธิป  ห้วยหงษ์ทอง
2. เด็กชายเมธี  แซ่ลิ้ม
 
1. นายสันติ  สกุลหงษ์
2. นายสุวรรณ  วงศ์สุวรรณ
 
152 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง 1. เด็กหญิงชนาภรณ์   ชัยนุกุลสวัสดิ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   เอี่ยมศรีใหญ่
 
1. นายประชุม   ปัญจเมธี
2. นางมาลัย   ปัญจเมธี
 
153 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจุรี  ละดา
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จุ่นบุญ
 
1. นายไกรรัตน์  ทิพย์โสตนัยนา
2. นางสาวกังศฎา  อำภาพันธ์
 
154 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 1. เด็กชายธนิษฐ์  ดาทอง
2. เด็กชายเดชอุดม  นามหล้า
 
1. นางสาวศิริรัตน์  รุจิวณิชชา
2. นางสาวพันทิพา  ธัญลักษณ์เดโช
 
155 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม 1. นายธนวินทร์  มณีวงษ์
2. นายธนาธิป  เหล่าเปี่ยม
 
1. นายณรงค์  เณรน้อย
2. นายอธิกานต์   สักคุณา
 
156 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม 1. เด็กชายวิสุทธิ์  พุดซ้อน
2. เด็กชายศิริชัย  เหล่าเปี่ยม
 
1. นายณรงค์  เณรน้อย
2. นายอธิกานต์  สักคุณา
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กชายกฤตศรัณ  เสนคำ
2. เด็กชายวรรธนะ  รู้อ่าน
3. เด็กชายโกวิท  ลำเจียกมงคล
 
1. นายอลงกต  เกิดพันธ์
2. นางสาวปณัชช์ณิชา  ศรีบุญธรรม
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมศาลา 1. เด็กชายนวพล  จำเริญพัด
2. เด็กหญิงพรรณนิดา  แก้วลาด
3. เด็กหญิงสิริวรรณ  เภาด้วง
 
1. นายวรกฤต  ธนะโชคอุดม
2. นางสาวเยาวดี  ใจรักดี
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 1. เด็กชายณัฏฐ์ดนุช  จันทร์สุวรรณ
2. เด็กหญิงธนพร  เสือพยัพ
3. เด็กหญิงพิชญาภา  วงษ์สังข์
 
1. นางกาญจนา  แม่บุญเรือน
2. นางพยูร  วงษ์ชื่น
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหลวง 1. นายคฑาวุธ  นาคช้อย
2. นายนันธวัฒน์  หันณรงค์
3. เด็กหญิงพัชรภา  มลิวัลย์
 
1. นางอัมพร  คงวัฒนกุล
2. นางนวลเพ็ญ  โคเลิศ
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระพัง 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  สุขพรหม
2. เด็กหญิงสุพัตรา  แก้วบุญขุน
3. เด็กหญิงแก้วกัลยา  ทองดอนเกือง
 
1. นางสุภาวรรณ  วงศ์บุญมาก
2. นายบุญส่ง  ครูวิวัฒนานนท์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว 1. นายจิรวัฒน์  ทองดอนแอ
2. เด็กชายเดชาวัต  คำกองแก้ว
3. เด็กหญิงโม  -
 
1. นายสันทัด  เขียวคล้าย
2. นายโสภณ  บุญยัง
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง 1. เด็กหญิงณัฐธิชา   กกใบงาม
2. เด็กหญิงนิดานุช   ใจตรง
3. เด็กหญิงปวีณา   ผมหอม
4. เด็กหญิงมธุสร    เกิดลอย
5. เด็กหญิงมนัสนันท์  สินอาษา
6. เด็กชายมหิงค์   สิงห์เมือง
 
1. นางมาลัย   ปัญจเมธี
2. นายประชุม   ปัญจเมธี
3. นางนิภาพรรณ    พูนขวัญ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร 1. เด็กหญิงชณิกา  ชีวาจร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เอกจีน
3. เด็กหญิงธนภรณ์  สังข์กลิ่นหอม
4. เด็กหญิงพิมจันทร์  แย้มบาน
5. เด็กหญิงรุ่งทิวา  นาคเรืองศรี
6. เด็กชายอภิชาติ  บุตรโคตร
 
1. นางวิภา  แข่มชูกุล
2. นางรัตนา  เลี้ยงอำนวย
3. นายปริญญา  สุ่มจินดา
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม 1. เด็กหญิงบุณฑริก  ถั่วทอง
2. เด็กหญิงศิริกัญญา  ยินมะเริง
3. เด็กหญิงศิริประภา  ฉิมวัย
 
1. นางอัจฉรา  สังคนาคินทร์
2. นางสาวอังสุมา  แสงสว่าง
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหลวง 1. เด็กชายภัคพงษ์  แซ่แต้
2. เด็กชายยศกร   สุยังกุล
3. เด็กชายอาทิตย์  ช่อเกตุ
 
1. นางสุมาลี   กล่อมพุ่ม
2. นางธีรนุช   แฝงเพ็ชร
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระสี่มุม 1. เด็กหญิงนนทพร  ปิ่นเพ็ชร
2. เด็กหญิงบุษราคัม  สายบัว
3. เด็กหญิงอริสรา  เพชรน้อย
 
1. นางสุรีย์   สรรสร้างเจริญ
2. นางวันดี  ทวีเดชอำนาจ
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสองห้อง 1. เด็กชายนิธิกร  ขุนจงกลาง
2. เด็กหญิงปุณยพร  บุญอ่อน
3. เด็กหญิงพรนภา  บุตรดีโสภา
 
1. นายสุภชัย  บัวงาม
2. นางวิเศษ   อารยะจารุ
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงปริฉัตร  นาสมวาส
2. เด็กชายโกศล  ทองมูล
3. เด็กหญิงโชติมา  หวังสกุล
 
1. นางสาวนารีรัตน์  รัชประภาพงษ์
2. นางสาวศศิธร  เอี่ยมทราย
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระพัง 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทองดอนน้อย
2. เด็กหญิงสุนิสา  ทองดอนเหมือน
3. เด็กหญิงสุวรรณา  เหลืองวิไล
 
1. นางณัชชา  โค้วถาวร
2. นางสมพร  ครูวิวัฒนานนท์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด 1. เด็กหญิงกัลยา   มอญ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  หุ่นงาม
3. เด็กหญิงวิมล   มอญ
 
1. นางสาวสร้อย    กาญจนพิบูลย์
2. นางสาวนัยน์ปพร   แก้วจีราสิน
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร 1. เด็กหญิงจิราพร  บุญส่ง
2. เด็กหญิงพิยดา  สุนทรวงษ์
3. เด็กหญิงสุจิตรา  ขำบางเลน
 
1. นางรัตนา  เลี้ยงอำนวย
2. นางสาวขวัญใจ  ทองยอดเกรื่อง
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ 1. เด็กหญิงกวิศรา  ไชยพิพัฒน์
2. เด็กหญิงรุ่งวิภา  ธนสารผดุงกิจ
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  แซ่เฮ้ง
 
1. นางสมใจ  บูรณะกูล
2. นายจรูญ  ประภานาวิน
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ท้วมสุข
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ห้วยหงษ์ทอง
3. เด็กหญิงปลายฟ้า  วรรณจงคำ
 
1. นางวิภา  แช่มชูกุล
2. นางรัตนา  เลี้ยงอำนวย
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงณัฐฐิมา  จันทร์ทอง
2. เด็กหญิงณัฐสิริ  ศิลปะประเสริฐ
3. เด็กหญิงภัทรวดี  นิคมอนันตชัย
 
1. นางสาวนิตยา  ไพบูลย์
2. นางสาวกมลธร  ระวิสะญา
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) 1. นางสาวจิตสินี  จีนเพชร
2. นางสาวภัทรธร  เกษสุวรรณ์
3. นางสาวมุธิตา  ขุนสว่าง
 
1. นางสาวนิลรัตน์  ปีมณี
2. นายสุวรรณ  วงศ์สุวรรณ
 
177 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงสริตา  ตั้งจิตพัฒนกุล
 
1. นางสาวรัชนี  วิภากูล
 
178 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กชายยศกร  ทวีวงศ์ผาติ
2. เด็กชายอัจฉริยะ  ปัณชัยสวัสดิ์
3. เด็กชายเตชิต  ปรางค์รัตน์
 
1. นางสาวกาญจนา  โรจน์อรุณ
2. นางสาวศิริรัตน์  ปิยธโร
 
179 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  สุดาไสย์
2. เด็กหญิงทรรศิกานต์  เอกวิเศษศรี
3. เด็กหญิงสาริศา  สาระศาลิน
 
1. นางสาวสุภาวัน  ตันบุญเจริญ
2. นางสาวสุกัลยา  บุญมาก
 
180 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กชายอาชวิต  คนไหว
 
1. นางสาวรัชนี  วิภากูล
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 1. เด็กชายปฐมพงษ์  เอกเชื้อ
 
1. นางวงเดือน  จตุพรรุ่งเรือง
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) 1. เด็กชายเอกราช  คุ้มมาลัย
 
1. นางชาญอรุญ  ผิวงาม
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) 1. เด็กหญิงพลิชญาภรณ์  เหลืองทองวัฒนา
 
1. นางชาญอรุญ  ผิวงาม
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมศาลา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ใจดี
 
1. นางสินทวี  บุญคุ้ม
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งรี 1. เด็กชายอนินุท  คำน้ำปาด
 
1. นางวาสนา  อำไพจิต
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) 1. เด็กชายมินทร์ธาดา  เหล็กกล้า
 
1. นางวิมล  ตั้งธนะวัฒน์
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงเมษา  -
 
1. นางวาสนา   สระแพงแก้ว
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ 1. เด็กชายธนกร  บุญรอด
2. เด็กหญิงปวีณา  ศรีทองแจ้ง
3. เด็กชายเอกราช  แสงปาน
 
1. นางจานุรักษ์  อิสระเสนีย์
2. นางกมลชนก  ยรรยง
 
189 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย (ฮงบำรุงราษฎร์) 1. เด็กหญิงนฤมล  สมแสง
2. เด็กชายอำนาจ  ทงทอง
 
1. นางสิริรัตน์  เรือนนุช
 
190 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ทับรวย
2. เด็กชายอาทิตย์  อ๋องมณี
 
1. นางแววตา  ณ บางช้าง
2. นางสายสุรีย์  ปุสยตานนท์
 
191 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) 1. เด็กชายพริษฐ์  พันธ์โยศรี
2. เด็กหญิงสาธิกา  ผ่องใส
 
1. นางวัฒนา  จันทร์จารุภัค
2. นางรัชนี  จงสมัย
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อนำ้จืด 1. เด็กชายธนกฤต  ภู่เงิน
 
1. นางสุรางค์  ยศศักดิ์ศรี
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย 1. เด็กหญิงอธิตยา  โชสนับ
 
1. นางเบ็ญจารัตน์  คลังนาค
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อพลับ 1. เด็กหญิงเพ็ญพรรณ  ทรัพย์เอนก
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  กสิบุตร
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) 1. เด็กชายภูริพัชร์  มณีกาญจน์
 
1. นางรัตนา   นุ่มภิลัย
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม 1. เด็กชายฉลุย  จิตสัตย์
 
1. นายเสมียน  เมฆปั้น
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม 1. เด็กชายอลังกานต์  พลอยสีธรรมชาติ
 
1. นางเสนาะ  พุกยม
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงพรนิภา  ลิสอน
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เลาหสูต
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร 1. เด็กหญิงจินตนา  เอกจีน
 
1. นางวิภา  แช่มชูกุล
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกงลาด 1. เด็กชายณัฐวัตร  โพธิ์ด้วง
 
1. นายวิจิตต์  มากมีทรัพย์
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน 1. เด็กชายพงศกร  มะโนเสริฐ
 
1. นางประภาพรรณ  เกษร
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงถิรพร  มั่นทองคำ
 
1. นางวรนัทธ  แก้ววรรณดี
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย 1. เด็กหญิงปัทมน  พูนทอง
 
1. นางสุปราณี  อินทร์อยู่
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมศาลา 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  ศรีชัยนาท
 
1. นางสินทวี  บุญคุ้ม
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกงลาด 1. เด็กหญิงวิภาดา  บุญกว้าง
 
1. นางสมร  มากมีทรัพย์
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกานต์จิตรา  ศรีสุวรรณ
 
1. นางบาหยัน  ประสมแก้ว
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมศาลา 1. เด็กชายสุรพันธ์  ธัญเมธารัตน์
 
1. นางสินทวี  บุญคุ้ม
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) 1. เด็กชายยุทธนา  ตรงแจะ
2. เด็กชายวันเฉลิม  เสือแป้น
3. เด็กหญิงเมฐิตา  ม่วงเทศ
 
1. นางทองมา  สมานไทย
2. นางวรรณวิมล  กำแพงแก้ว
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) 1. เด็กชายกฤษกรณ์  พิมพ์บึ่ง
2. เด็กชายปฐมชัย  ห้วยหงษ์ทอง
3. เด็กหญิงวรรณภร  จันทรทิพาพงศ์
 
1. นางสมคิด  คนเทศ
2. นางสุดใจ  เหลืองทองคำ
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมศาลา 1. เด็กชายทยาวัติ  ไร่เหนือ
2. เด็กชายธันวา  สินสุนทร
3. เด็กชายไกรวิชญ์  เชิดชูชีพ
 
1. นางรัตนาภร  คงเปรม
2. นางพรจิตต์  สาระรัมย์
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละเอียดอุปภัมภ์ 1. เด็กหญิงชลิดา  รักจ้อย
2. เด็กชายวรวุฒิ  ขันทอง
3. เด็กชายอรรถชัย  คงเมือง
 
1. นางมณฑนา  บรรพสุทธิ์
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน 1. เด็กชายชนัญญู  เจเถื่อน
2. เด็กชายฐปกรณ์  ตระกูลนพกุล
3. เด็กหญิงอริสา  สัปคง
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ตรีอักษร
2. นางสาวอุไรวรรณ  เปี่ยมอินทร์
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ 1. เด็กชายชาดาฎิ  สระทองเอื้อ
2. เด็กชายลิขิต  วะตะสะหะค้า
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  เดชป้อง
 
1. นางสาวจำเรียง  ชัยชันธ์
2. นางสุพา  สระทองเบี้ย
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง 1. เด็กชายมหิงค์   สิงห์เมือง
2. เด็กหญิงสุนิสา  ผมหอม
 
1. นางมาลัย  ปัญจเมธี
2. นายประชุม   ปัญจเมธี
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ 1. เด็กชายจตุโชค  แต่แดงเพชร
2. เด็กชายเจษฎา  มณูเลิศ
 
1. นางดวงใจ  มีศรีสุข
2. นางเกศิณี  อยู่ศิริ
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหุบรัก 1. เด็กชายศุภวิชญ์  อินทร์ไพร
2. เด็กชายสนั่นชัย  คนใหญ่
3. เด็กชายสิรภพ  วารีใส
 
1. นางศิริพร  มากกลิ่น
2. นางสาวนิสา  วิทยาเกียรติเลิศ
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยผักชี 1. เด็กชายธง  ห้วยหงษ์ทอง
2. เด็กชายธนภัทร  คำเอก
3. เด็กชายอนันต์  มากอิ่ม
 
1. นางมัลลิกา  เทียมเมือง
2. นายขวัญชัย  เทียมเมือง