หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-npt2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายวิชัย มูลทองสงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศิลามูลประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ ประทุมหวลครู โรงเรียนวัดเกษตรารามกรรมการ
3. นางสุทิตา ขาวสำอางค์ครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ดกรรมการ
4. นางสาวพลอยรุ้ง ทองทับทิมครู โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์กรรมการ
5. นางสุพร ลัทธิจิตต์ครู โรงเรียนวัดไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางนวลรัตน์ กุลจิตติรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อยประธานกรรมการ
2. นางศศิญาภรณ์ คำมหาครู โรงเรียนวัดใหม่สุคนธารามกรรมการ
3. นางกฤษณา สังข์รักษาครู โรงเรียนวัดบางช้างใต้กรรมการ
4. นางสุดใจ ศักดิ์ศฤงคารครู โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์กรรมการ
5. นางสาวพรเพ็ญ แม้นเลิศครู โรงเรียนตลาดรางกระทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายอำพล หงวนบุญมากผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธารามประธานกรรมการ
2. นางมาลี พันธ์ชูครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
3. นางรัตนา เสาวคนธ์ครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบฯกรรมการ
4. นางนันทพร หาญขุนทดข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวธัญญพัฒน์ ตันวัฒนเสรีครู โรงเรียนวัดมะเกลือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายสุรเชษฐ์ กลิ่นพยอมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดละมุดประธานกรรมการ
2. นางเรณู ไกรสิงห์สมครู โรงเรียนวัดมะเกลือกรรมการ
3. นางทัศนีย์ แสงประดิษฐ์ครู โรงเรียนวัดบางช้างใต้กรรมการ
4. นางสาววรรณา สุขวิบูลย์ครู โรงเรียนบ้านนราภิรมย์กรรมการ
5. นางจินตนา ปิ่นเวหาครู โรงเรียนวัดกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายชัยณรงค์ บุญฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไทรประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา ปุตตธรรมกุลครู โรงเรียนวัดเวฬุวนารามกรรมการ
3. นางศิวาพร ปานแก้วครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบฯกรรมการ
4. นางสาวผ่องศรี กานตะดาครู โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
5. นางบุญยววีร์ สมเชื้อเวียงครู โรงเรียนวัดลานตากฟ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายสถาพร จำรัสพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา พลายงามครู โรงเรียนวัดบึงลาดสวายกรรมการ
3. นางสาวปิยวรรณ กลัดจันทร์ครู โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์กรรมการ
4. นางสาววาสนา สิริอำนวยครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
5. นางเพ็ญจันทร์ ปั้นประดับครู โรงเรียนวัดกกตาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางโสภา มีจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางช้างเหนือประธานกรรมการ
2. นางสายสุนีย์ ใจยั่งยืนครู โรงเรียนวัดรางกำหยาดกรรมการ
3. นางสาวทรายขวัญ กล้าหาญครูอัตราจ้าง โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์กรรมการ
4. นางกัลยา สุขสกุลวัฒน์ครู โรงเรียนวัดสรรเพชญกรรมการ
5. นางวีณา รูปขำดีครู โรงเรียนวัดบ่อตะกั่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางรัชนี กิ่งนอกรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไทรประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรภร พูลทองครู โรงเรียนวัดบึงลาดสวายกรรมการ
3. นางกาญจนา จ้อยเจริญครู โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
4. นางปัญจพร วิมลพันธ์ครู โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์กรรมการ
5. นางวิภาพรรณ พรพิศาลทรัพย์ครู โรงเรียนวัดบางพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางนางบุหงา วิริยะผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายสำเนียง ปานอารีย์ครู โรงเรียนวัดห้วยตะโกกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ เจริญผลครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบฯกรรมการ
4. นางสาวนันทพร ขาวใจผ่องครู โรงเรียนวัดวังน้ำขาวกรรมการ
5. นางปราณี ประกายรุ่งรัศมีครู โรงเรียนวัดนราภิรมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอรศรี ห้วยหงษ์ทองครู โรงเรียนประตูน้ำพระพิมลประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ปวีณ์ ปานเพ็ชรครู โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์กรรมการ
3. นางนริศรา เหมหงษาครู โรงเรียนบ้านบางเตยกรรมการ
4. นางจงกลณี ดวงสร้อยทองครู โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์กรรมการ
5. นางวันดี ทัดมาลีครู โรงเรียนวัดจินดารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นายธนสาร บัลลังก์ปัทมารองผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบฯประธานกรรมการ
2. นางสาวสายชล อินสว่างครู โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัยกรรมการ
3. นางกฤษณา มัททวังครู โรงเรียนวัดมะเกลือกรรมการ
4. นางสาววราวรรณ สุขอาภากรครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่กรรมการ
5. นางเพ็ญศรี สมบูรณ์วงศ์ครู โรงเรียนวัดไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายธนสาร บัลลังก์ปัทมารองผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบฯประธานกรรมการ
2. นางวารี สวัสดิ์จุ้นครู โรงเรียนบ้านคลองโยงกรรมการ
3. นางสาวมนชิดา เรืองรัมย์ครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ บุญยะผลานันท์ครู โรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางเสมอ สุขศีลล้ำเลิศครู โรงเรียนบ้านคลองจินดาประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภรา จักรเพชรครู โรงเรียนวัดกกตาลกรรมการ
3. นางสาวศิวพร สุขตะโกครู โรงเรียนวัดสุขวัฒนารามกรรมการ
4. นางวนิดา สุขสำลีครู โรงเรียนวัดไผ่หูช้างกรรมการ
5. นางสาวมานิดา อินทรีย์มีศักดิ์ครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายคมกฤช คุ้มตะโกครู โรงเรียนวัดกกตาลประธานกรรมการ
2. นางหนึ่งฤทัย เสริมสำราญครู โรงเรียนบ้านดงเกตุกรรมการ
3. นางสาวพรวิภา แสงสว่างครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
4. นางสาวจันทรา ปานอุทัยครู โรงเรียนวัดบางหลวงกรรมการ
5. นายสัณฐิติ กำภูพงษ์ครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายไชย วราเกษมสุขครู โรงเรียนวัดดอนหวายประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ คงวิเชียรครู โรงเรียนวัดไผ่หูช้างกรรมการ
3. นางรัตนา สิงห์เจริญครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ดกรรมการ
4. นางฐิติรัชต์ นิยมานนท์ครู โรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
5. นางสาวพิสมัย เทพวงศ์ครู โรงเรียนบ้านคลองโยงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางนุชนารถ เอกสินธุ์ครู โรงเรียนบ้านดอนทองประธานกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ แสงวิลัยครู โรงเรียนบางไผ่นารถกรรมการ
3. นางสุวรรณี ศรีบุญรอดครู โรงเรียนวัดบางภาษีกรรมการ
4. นายสืบพงษ์ นาคมณีครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบฯกรรมการและเลขานุการ
5. นางยุพิน ตันสุวรรณครู โรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางนิรมล แสงประทุมครู โรงเรียนวัดศีรษะทองประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ อุไรล้ำครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
3. นางมยุุรี พันธ์โสภาครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
4. นางณิศราพร นวลกลับครู โรงเรียนวัดวังน้ำขาวกรรมการ
5. นางสาวสุพรรษา ศรีม่วงครู โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางสาวกัญญา นิยมครู โรงเรียนวัดไร่ขิงประธานกรรมการ
2. นางกริด อินทร์ภูเมศร์ครู โรงเรียนวัดใหม่สุคนธารามกรรมการ
3. นางสาวปิ่นเพชร ปิ่นเวหาครู โรงเรียนบ้านคลองใหม่กรรมการ
4. นางสาวผาณิต ศรีวิไลครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบฯกรรมการ
5. นางสาววรรณา บู่สามสายครู โรงเรียนวัดท้องไทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางสาวนิภาพร เหล็กหลีครู โรงเรียนวัดนราภิรมย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรศิริ เจริญสัจครู โรงเรียนวัดลานคากรรมการ
3. นางสาวยุพิน สนสาขาครู โรงเรียนวัดบึงลาดสวายกรรมการ
4. นายสมเกียรติ ต่ายกระทึกครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
5. นางอุทัยวรรณ สังข์เสวกครู โรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายประทีป ภู่เกิดครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบฯประธานกรรมการ
2. นางสาวเพชรนารินทร์ ศรีโพธิ์อ่อนครู โรงเรียนวัดพระมอพิสัยกรรมการ
3. นางสังวอน โพธิสวรรค์ครู โรงเรียนวัดนราภิรมย์กรรมการ
4. นางอรุณรัตน์ หาญกุลครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
5. นางสาวกรวี เชาวน์สกุลครู โรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศิริ ช่วงฉ่ำครู โรงเรียนวัดบางพระประธานกรรมการ
2. นางสาวสายพิรุณ หนักไหล่ครู โรงเรียนวัดจินดารามกรรมการ
3. นางแสงเทียน พวงสุดรักครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4กรรมการ
4. นายชำนาญ ทรัพย์ประเสริฐครู โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์กรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา จันทร์เพชรครู โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายวัง อาศรมพิทักษ์ครู โรงเรียนบ้านคลองโยงประธานกรรมการ
2. นางนภาพร หทัยปิติสุขครู โรงเรียนวัดไผ่จรเข้กรรมการ
3. นางมะลิ สุทธะพินทุครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ ศิลปเจริญครู โรงเรียนวัดเชิงเลนกรรมการ
5. นางสาวชไมพร อยู่พวงครู โรงเรียนวัดศิลามูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายเจริญ สีนาคผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยพลูประธานกรรมการ
2. นายอนุวัฒน์ ศักดิ์จันทร์ครู โรงเรียนวัดวังน้ำขาวกรรมการ
3. นางสุนทรี พันชนครู โรงเรียนวัดลานตากฟ้ากรรมการ
4. นายชินกฤต วัฒนกูลครู โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์กรรมการ
5. นางสาวชลลดา สท้านพลครู โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสุนันท์ ภุมรินทร์ครู โรงเรียนวัดจินดารามประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ทองคำครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
3. นายเอกชัย วิเชียรณรัตน์ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดหอมเกร็ดกรรมการ
4. นางกฤษณา ฤทธิ์คำรณครู โรงเรียนวัดมะเกลือกรรมการ
5. นางสาวพุทธชาติ ศรีสุทธิครู โรงเรียนวัดท่าพูดกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางเพยาว์ อริยะพงษ์ครู โรงเรียนวัดดอนหวายประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์ญดา เจียมคุณานนท์ครู โรงเรียนวัดท่าตำหนักกรรมการ
3. นางสาวคนึง ทองตะโกครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ อยู่สงค์ครู โรงเรียนวัดจินดารามกรรมการ
5. นายสัจจพันธุ์ วันเพ็ญครู โรงเรียนบ้านไผ่หลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวินัย คำนวลศิลป์ครู โรงเรียนวัดนราภิรมย์ประธานกรรมการ
2. นางบัณฑิตา ศิริคันธะมาตครู โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางสาวอิ่มทิพย์ อนิศดาครู โรงเรียนวัดลานคากรรมการ
4. นางสาวอนงค์ ทิมหอมครู โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์กรรมการ
5. นางสาวกัญญาณัฐ เต็กจินดาครู โรงเรียนวัดวังน้ำขาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสุรีย์ พลูหอมครู โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา เดชกุญชรครู โรงเรียนวัดรางกำหยาดกรรมการ
3. นางสาววิรัญญา แก้วจาครู โรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
4. นางสาวสาลิกา เตชะผาสุขสันติครู โรงเรียนบ้านบางเตยกรรมการ
5. นางสาวหทัยรัตน์ ใจซื่อกุลครู โรงเรียนตลาดรางกระทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางจรียา ศรีสุดดีครู โรงเรียนวัดบึงลาดสวายประธานกรรมการ
2. นางสาวอารยา เยาวนารถครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4กรรมการ
3. นางสาวสมนึก จันทร์เศรษฐีครู โรงเรียนวัดท่าพูดกรรมการ
4. นายโฆษิต ผาสุขดีครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ดกรรมการ
5. นางวัชราพร วงศ์ชนกนันท์ครู โรงเรียนวัดบางพระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายไพรัช ขันธกาญจนศักดิ์ครู โรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการ
2. นางสาวประภาพร รักษากุมารครู โรงเรียนคลองบางกระทึกกรรมการ
3. นางวรัญญา เมฆอรุณครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4กรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี ระวังแค้มครู โรงเรียนบ้านคลองใหม่กรรมการ
5. นางสาวอรนภา ปักกะสังครู โรงรียนวัดไทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร สินะคำครู โรงเรียนวัดจินดารามประธานกรรมการ
2. นางคมคาย พรหมจารีครู โรงเรียนวัดมะเกลือกรรมการ
3. นางกรภัค ฮึงวัฒนาครู โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์กรรมการ
4. นางสาวธิดาณัฐ สายสุนทรครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ดกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสิรวิชญ์ ศิลปครู โรงเรียนวัดบึงลาดสวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางนิภา เถาสมบัติครู โรงเรียนวัดไทรประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิพิมพ์ เชื้ออ่ำครู โรงเรียนวัดตุ๊กตากรรมการ
3. นางสาวเกษร รัตเนตรครู โรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการ
4. นางสาวสกลสุภา สุมาลีครู โรงเรียนวัดบางหลวงกรรมการ
5. นางสาวทิพสุคนธ์ บุญรอดครู โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาววาสนา ปิ่นตบแต่งครู โรงเรียนวัดศ๊รษะทองประธานกรรมการ
2. นางเยาวภา ทองคงหาญครู โรงเรียนวัดจินดารามกรรมการ
3. นางสาวศุภวรรณ จันทิครู โรงเรียนวัดมะเกลือกรรมการ
4. นางสาวทิตยา สุราฤทธิ์ครู โรงเรียนตลาดเกาะแรตกรรมการ
5. นางสาวเอื้ออารีย์ คำดีครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายณัฐวุฒิ ประเสริฐศรีครู โรงเรียนวัดบัวปากท่าประธานกรรมการ
2. นายบล เสียงเสนาะครู โรงเรียนวัดตุ๊กตากรรมการ
3. นายบรรพต มากมีทรัพย์ครู โรงเรียนบ้านห้วยกรดกรรมการ
4. นายภาณุพงศ์ ประเสริฐกุลครู โรงเรียนวัดสุวรรณารามกรรมการ
5. นางสาวชุติกาญจน์ ใจบางยางครู โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเอนก สุวรรณมุสิทธิ์ครู โรงเรียนวัดไผ่หูช้างประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ ทองประศรีครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
3. นางสาวปารวี เจนวิถีครู โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมลกรรมการ
4. นางสาวจมาพร แก้วพันเดิมครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ดกรรมการ
5. นางสาวเครือวัลย์ ใหญ่สิมาครู โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายธีรศักดิ์ มหาสุขครู โรงเรียนวัดศีรษะทองประธานกรรมการ
2. นางสาวเมธาวี อินทร์คุ้มวงศ์ครู โรงเรียนวัดสุขวัฒนารามกรรมการ
3. นายชิติพัทธ์ บัวสรวงครู โรงเรียนวัดทุ่งน้อยกรรมการ
4. นายสมบัติ คชศักดิ์วิทยากรภายนอกกรรมการ
5. นางสาวสุวธิดา ล้านสาครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสมชาย แสงวารินทร์ครู โรงเรียนวัดนิลเพชรประธานกรรมการ
2. นายณฐดนย์ เย็นใจมาครู โรงเรียนวัดประชานาถกรรมการ
3. นางชลลดา เรืองศิลป์ครู โรงเรียนบ้านคลองใหม่กรรมการ
4. นายพีรพงษ์ ใหญ่สิมาครู โรงเรียนวัดละมุดกรรมการ
5. นางสาวจรรย์สมร เหลืองสมานกุลครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางลัดดาวัลย์ ตันเสถียรครู โรงเรียนบ้านบางประแดงประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ ด้วงทวีครู โรงเรียนตลาดเจริญสุขกรรมการ
3. นายวุฒิพันธ์ สามงามจันทร์ครู โรงเรียนวัดนราภิรมย์กรรมการ
4. นางสาวณัฎฐา สมลาชัยครู โรงเรียนบ้านคลองโยงกรรมการ
5. นายพิมพ์ จันทมัดครู โรงเรียนวัดใหม่สุคนธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายบุญเลิศ วงศ์สามีครู โรงเรียนวัดกลางประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชิดชม ชิดพลกรังครู โรงเรียนบ้านนราภิรมย์กรรมการ
3. นางขนิษฐา กายวิภาคบรรยายครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
4. นายปรีชา หนูน้อยครู โรงเรียนวัดท่าพูดกรรมการ
5. นายพงค์พรรณ จิตอารีย์ครู โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายธีรยุทธ เทียนพิทักษ์ครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ดประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ หอมพญาครู โรงเรียนวัดลำพญากรรมการ
3. นางสาวสุพรรณี ตรีอัมพรครู โรงเรียนวัดบางปลากรรมการ
4. นางยุพาพร ขำดำรงเกียรติครู โรงเรียนบ้านคลองโยงกรรมการ
5. นายวุฒิศักดิ์ ศรีสุขครู โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายนุกูล เหมทองครู โรงเรียนบ้านห้วยกรดประธานกรรมการ
2. นางพะเยาว์ ศิริโรจน์ครู โรงเรียนวัดรางกำหยาดกรรมการ
3. นางชนิดา เมธสาตร์ครู โรงเรียนวัดท่าพูดกรรมการ
4. นางสาวอารีย์ วรรณรังษีครู โรงเรียนบ้านบางประแดงกรรมการ
5. นางศุภมาศ ศรีสุภักดิ์ครู โรงเรียนวัดสุวรรณารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายบุญคุ้ม โพธิพิพิธครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลประธานกรรมการ
2. นางสาวเรณุกา จิตนารินครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
3. นางพิมไข่มุก นวสุธารัตน์ครู โรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
4. นางปรีดาพร ตุ้มทองคำครู โรงเรียนบ้านคลองบางกระจันกรรมการ
5. นางอนุรักษ์ อาจยุทธ์ครู โรงเรียนวัดบัวหวั่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจริยา ศรีเพชรครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลประธานกรรมการ
2. นางถาวร ศรีธรรมพงษ์ครู โรงเรียนวัดกลางบางแก้วกรรมการ
3. นายวิรัช ภุมรินทร์ครู โรงเรียนบ้านคลองจินดากรรมการ
4. นายสนิท โสมายังครู โรงเรียนบ้านคลองใหม่กรรมการ
5. นางยุพา เกาะประเสริฐครู โรงเรียนวัดสุขวัฒนารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางอัจฉรา โบสุวรรณครู โรงเรียนคลองบางกระทึกประธานกรรมการ
2. นางอุไร เพ็ชรทับทิมครู โรงเรียนวัดบึงลาดสวายกรรมการ
3. นางนงนุช ปักษิณครู โรงเรียนวัดบางช้างเหนือกรรมการ
4. นางสาวจริญญา โพธิ์อุบลครู โรงเรียนวัดท่าตำหนักกรรมการ
5. นายปานชัย ศรีพิทักษ์ครู โรงเรียนวัดกลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสนอง บัวงามครู โรงเรียนวัดจินดารามประธานกรรมการ
2. นางสมพิศ ศรีเกิดครืนครู โรงเรียนวัดบางภาษีกรรมการ
3. นางธีราวรรณ แก้วบุญเรืองครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการ
4. นางจีราภรณ์ คงวงศ์วานครู โรงเรียนบ้านดงเกตุกรรมการ
5. นางสาวชลดา รอดกำพลครู โรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวชญาน์นันท์ ตั้งชนะครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มประธานกรรมการ
2. นายภุชงค์ บุญรัตน์ครู โรงเรียนวัดบึงลาดสวายกรรมการ
3. นางจำเริญ พุ่มรินทร์ครู โรงเรียนวัดมะเกลือกรรมการ
4. นางสาววันดี แก้วสีม่วงครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4กรรมการ
5. นางสาวศิวลี มณีอินทร์ครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. พระประภาส ปุญญธัมโมพระวัดห้วยจรเข้ประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ ยันตรีสิงห์ครู โรงเรียนวัดรางกำหยาดกรรมการ
3. นางสาวสุมาณี หลงสมบุญครู โรงเรียนบ้านดงเกตุกรรมการ
4. นางสาวสไบ โพธิ์อำพรครู โรงเรียนวัดใหม่สุคนธารามกรรมการ
5. นายสันทัด สุวิมลครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
6. นายธนกฤต ธรรมวณิชย์ครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. พระประภาส ปุญญธัมโมพระวัดห้วยจรเข้ประธานกรรมการ
2. นายสันทัด สุวิมลครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
3. นางปิยวรรณ สุขเกษมครู โรงเรียนวัดไผ่หูช้างกรรมการ
4. นายอธิพรรณ เทพวงษ์ครู โรงเรียนวัดทรงคนองกรรมการ
5. นายศักรินทร์ ศรีทองครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางศรีแหม่ม รอดโพธิ์ทองครู โรงเรียนบ้านคลองใหม่ประธานกรรมการ
2. นายสุดใจ เรืองรายครู โรงเรียนวัดสาลวันกรรมการ
3. นางสาวขวัญจิรา ชาวชายโขงครู โรงเรียนบ้านหนองปรงกาญจนากรรมการ
4. นางสายทอง อินทรมณีครู โรงเรียนวัดมะเกลือกรรมการ
5. นางสาวทิพวรรณ ลุนสืบครู โรงเรียนวัดลัฎฐิวนารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายอัครภัทร กานต์วิริโยกุลครู โรงเรียนวัดสาลวันประธานกรรมการ
2. นางลัดดาภรณ์ ฉ่ำสุวรรณวัฒนาครู โรงเรียนบ้านคลองจินดากรรมการ
3. นางสาวสาธกา อยู่ญาติมากครู โรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
4. นางสมจิต ธารรัตนานุกูลครู โรงเรียนวัดมะเกลือกรรมการ
5. นางวงเดือน โปราณานนท์ครู โรงเรียนวัดท่าพูดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายปัญญา เทพทองเชื้อครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ดประธานกรรมการ
2. นางนภาพร ศรีสถาพรภิวัฒน์ครู โรงเรียนวัดลำพญากรรมการ
3. นางสาวปราณี โลหิตาครู โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์กรรมการ
4. นางสนทนา คุ้มรักษาครู โรงเรียนวัดไทรกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร มณีโชติครู โรงเรียนคลองบางกระทึกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายมานพ ขาวขำครู โรงเรียนวัดเวฬุวนารามประธานกรรมการ
2. นางวัณย์ไสว ไซทองครู โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่กรรมการ
3. นางสุชินา พลเสนครู โรงเรียนวัดท้องไทรกรรมการ
4. นายมนตรี วัดน้อยครู โรงเรียนวัดบางหลวงกรรมการ
5. นางดารณี บ่างรักขิตครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณา สุขวิบูลย์ครู โรงเรียนบ้านนราภิรมย์ประธานกรรมการ
2. นางชูศรี คำแก้วครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
3. นางสาวสุภาภัค เข็มทองครู โรงเรียนวัดใหม่สุคนธารามกรรมการ
4. นางสิริพันธ์ สาบัวครู โรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการ
5. นางทัศนีย์ อิ่มไพบูลย์ครู โรงเรียนวัดศีรษะทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวนันทา มูลทองน้อยครู โรงเรียนบ้านหนองมะม่วงประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา มณีวรรณครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
3. นางสาวจินดานุช ชุนเกษาครู โรงเรียนวัดกลางบางแก้วกรรมการ
4. นางอ้อมทิพย์ เทพาสิทธิ์ครู โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นางสาวดรุณี ปัญญชุณห์ครู โรงเรียนบ้านคลองใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสะใบทิพย์ ทองงามครู โรงเรียนวัดบัวปากท่าประธานกรรมการ
2. นางปรุงทิพย์ หนูหมื่นครู โรงเรียนคลองบางกระทึกกรรมการ
3. นายชัยธวัช เพชรคงครู โรงเรียนวัดท่าพูดกรรมการ
4. นางอุษณีย์ นิลสาลิกาครู โรงเรียนวัดบางหลวงกรรมการ
5. นางประภาศรี ทองสาธิตครู โรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสุทธิชัย ปุตตธรรมกุลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำพญาประธานกรรมการ
2. นางกนกพร นิธิสิริปกรณ์ครู โรงเรียนบ้านดงเกตุกรรมการ
3. นางศศิวิมล เกตุแก้วครู โรงเรียนวัดบางหลวงกรรมการ
4. นางสมฤทัย แก้วเขียวครู โรงเรียนวัดจินดารามกรรมการ
5. นางจรรยา โพธิพิพิธครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นางอนงค์ บัวทองเลิศครู โรงเรียนวัดทรงคนองประธานกรรมการ
2. นายประพันธ์ ศรีพิพัฒน์พรกุลครู โรงเรียนบ้านลานแหลมกรรมการ
3. นายชัยเดช นิลดีครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
4. นางสมใจ เหล่าจารุวงศ์ครู โรงเรียนบ้านคลองจินดากรรมการ
5. นางพิชญาวีร์ สวัสดิ์ทองครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการ
6. นางประเทือง อ่อนสัมพันธุ์ครู โรงเรียนบ้านคลองโยงกรรมการ
7. นางมณีรัตน์ กัณหาครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
8. นางเอื้อมเดือน เวิดสูงเนินครู โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์กรรมการ
9. นายกฤษดา หามาฤทธิ์ครู โรงเรียนวัดท่าพูดกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายกัมปนาท มีสวนนิลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศีรษะทองประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลินี คล่องเชิงสารครู โรงเรียนวัดบางพระกรรมการ
3. นางสาวณัฐวรรณ ศรีสุทธีครู โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)กรรมการ
4. นายสมบัติ ประสบสุขครู โรงเรียนวัดกลางครูเวียงกรรมการ
5. นายกฤษณะ อินทโชติครูโรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัยกรรมการ
6. นายชูศักดิ์ ลี้บุญส่งครูโรงเรียนตลาดเจริญสุขกรรมการ
7. นายวันชัย ฉ่ำสุวรรณวัฒนาครูโรงเรียนวัดจินดารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายกัมปนาท มีสวนนิลผอ.โรงเรียนวัดศีรษะทองประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลินี คล่องเชิงสารครู โรงเรียนวัดบางพระกรรมการ
3. นางสาวณัฐวรรณ ศรีสุทธีครู โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)กรรมการ
4. นายสมบัติ ประสบสุขครู โรงเรียนวัดกลางครูเวียงกรรมการ
5. นายกฤษณะ อินทโชติครู โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัยกรรมการ
6. นายชูศักดิ์ ลี้บุญส่งครู โรงเรียนตลาดเจริญสุขกรรมการ
7. นายวันชัย ฉ่ำสุวรรณวัฒนาครู โรงเรียนวัดจินดารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายทวีพงศ์ หล่มวงศ์ผอ.โรงเรียนบ้านบางเตยประธานกรรมการ
2. นางดรุณี แสงพิทักษ์ครู โรงเรียนบ้านหัวอ่าวกรรมการ
3. นางสาวบุปผา แก้วเขียวครู โรงเรียนวัดไผ่หูช้างกรรมการ
4. นางประไพศรี เนียมพันธ์ครู โรงเรียนวัดจินดารามกรรมการ
5. นางเกษร แฟงมากครู โรงเรียนวัดไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายธงชัย นำแสงจรรยาสุขผอ.โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมลประธานกรรมการ
2. นายคำรน ทาเวียงครู โรงเรียนวัดบางพระกรรมการ
3. นายชูชัย ฤทธิ์คำรณครู โรงเรียนวัดมะเกลือกรรมการ
4. นายมานพ ทองกรครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ พงษ์กี่ครู โรงเรียนวัดไผ่หูช้างกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายเทพพิทักษ์ โกยกอบเกียรติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่หลวงประธานกรรมการ
2. นางปทุม โยธาจันทร์ครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการ
3. นายไชยวัฒน์ โพธิ์ศรีสุขครู โรงเรียนวัดจินดารามกรรมการ
4. นางณัชวัน คล้ายโพธิ์ทองครู โรงเรียนวัดเกษตรารามกรรมการ
5. นางพนาวรรณ แย้มประยูรครู โรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการ
6. นายไพวัลย์ ระเบียบครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ดกรรมการ
7. นางสาวขวัญใจ สิงห์ซื่อครู โรงเรียนวัดมะเกลือกรรมการ
8. นางน้ำค้าง สุทธาพิทักษ์สกุลครู โรงเรียนวัดโคกเขมากรรมการ
9. นางศรัญญา ศรีปิ่นแก้วครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายเทพพิทักษ์ โกยกอบเกียรติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่หลวงประธานกรรมการ
2. นางปทุม โยธาจันทร์ครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการ
3. นายไชยวัฒน์ โพธิ์ศรีสุขครู โรงเรียนวัดจินดารามกรรมการ
4. นางณัชวัน คล้ายโพธิ์ทองครู โรงเรียนวัดเกษตรารามกรรมการ
5. นางพนาวรรณ แย้มประยูรครู โรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการ
6. นายไพวัลย์ ระเบียบครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ดกรรมการ
7. นางสาวขวัญใจ สิงห์ซื่อครู โรงเรียนวัดมะเกลือกรรมการ
8. นางน้ำค้าง สุทธาพิทักษ์สกุลครู โรงเรียนวัดโคกเขมากรรมการ
9. นางศรัญญา ศรีปิ่นแก้วครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายเทพพิทักษ์ โกยกอบเกียรติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่หลวงประธานกรรมการ
2. นางปทุม โยธาจันทร์ครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการ
3. นายไชยวัฒน์ โพธิ์ศรีสุขครู โรงเรียนวัดจินดารามกรรมการ
4. นางณัชวัน คล้ายโพธิ์ทองครู โรงเรียนวัดเกษตรารามกรรมการ
5. นางพนาวรรณ แย้มประยูรครู โรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการ
6. นายไพวัลย์ ระเบียบครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ดกรรมการ
7. นางสาวขวัญใจ สิงห์ซื่อครู โรงเรียนวัดมะเกลือกรรมการ
8. นางน้ำค้าง สุทธาพิทักษ์สกุลครู โรงเรียนวัดโคกเขมากรรมการ
9. นางศรัญญา ศรีปิ่นแก้วครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางอุษา ทองจันทาครู โรงเรียนวัดลำพญาประธานกรรมการ
2. นางสาวธีราพร เสนีวงศ์ ณ อยุธยาครู โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์กรรมการ
3. นายศักดิ์ดา ทวีตั๊งตระกูลครู โรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวนนท์นภัส อิ่มลายทองครู โรงเรียนวัดจินดารามกรรมการ
5. นางอุทัยวรรณ จรดลครู โรงเรียนวัดบางช้างใต้กรรมการ
6. นางสาวปัทมา หอมหวานครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
7. นางปานทิพย์ เผ่าไพ่ครู โรงเรียนวัดใหม่สุคนธารามกรรมการ
8. นางสาวภัครดา สิงห์ประชาครู โรงเรียนวัดบึงลาดสวายกรรมการ
9. นางพรรณทิพา สวรรค์บัญชาครู โรงเรียนวัดไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางอุษา ทองจันทาครู โรงเรียนวัดลำพญาประธานกรรมการ
2. นางสาวธีราพร เสนีวงศ์ ณ อยุธยาครู โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์กรรมการ
3. นายศักดิ์ดา ทวีตั๊งตระกูลครู โรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวนนท์นภัส อิ่มลายทองครู โรงเรียนวัดจินดารามกรรมการ
5. นางอุทัยวรรณ จรดลครู โรงเรียนวัดบางช้างใต้กรรมการ
6. นางสาวปัทมา หอมหวานครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
7. นางปานทิพย์ เผ่าไพ่ครู โรงเรียนวัดใหม่สุคนธารามกรรมการ
8. นางสาวภัครดา สิงห์ประชาครู โรงเรียนวัดบึงลาดสวายกรรมการ
9. นางพรรณทิพา สวรรค์บัญชาครู โรงเรียนวัดไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางอุษา ทองจันทาครู โรงเรียนวัดลำพญาประธานกรรมการ
2. นางสาวธีราพร เสนีวงศ์ ณ อยุธยาครู โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์กรรมการ
3. นายศักดิ์ดา ทวีตั๊งตระกูลครู โรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวนนท์นภัส อิ่มลายทองครู โรงเรียนวัดจินดารามกรรมการ
5. นางอุทัยวรรณ จรดลครู โรงเรียนวัดบางช้างใต้กรรมการ
6. นางสาวปัทมา หอมหวานครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
7. นางปานทิพย์ เผ่าไพ่ครู โรงเรียนวัดใหม่สุคนธารามกรรมการ
8. นางสาวภัครดา สิงห์ประชาครู โรงเรียนวัดบึงลาดสวายกรรมการ
9. นางพรรณทิพา สวรรค์บัญชาครู โรงเรียนวัดไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ อิศเรนทร์ครู โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี สวัสดิ์ไทรครู โรงเรียนวัดมะเกลือกรรมการ
3. นายประยูร ศิริพินครู โรงเรียนวัดละมุดกรรมการ
4. นายวสวัตติ์ เสรีอัครวัชร์ครู โรงเรียนบ้านบางเตยกรรมการ
5. นายวิบูลย์ สะอาดนักครู โรงเรียนวัดนราภิรมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ อิศเรนทร์ครู โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี สวัสดิ์ไทรครู โรงเรียนวัดมะเกลือกรรมการ
3. นายประยุูร ศิริพินครู โรงเรียนวัดละมุดกรรมการ
4. นายวสวัตติ์ เสรีอัครวัชร์ครู โรงเรียนบ้านบางเตยกรรมการ
5. นายวิบูลย์ สะอาดนักครู โรงเรียนวัดนราภิรมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางสาวสุมาพร สิ่วกลางครู โรงเรียนวัดไผ่หูช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีณา ฉัตรพัชรภิญโญครู โรงเรียนวัดสรรเพชญกรรมการ
3. นางสาวประภาพรรณ สิมลิ้มครู โรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายกิตติคุณ ประยงค์ครู โรงเรียนวัดจินดารามกรรมการ
5. นายวีระกุล เปสลสกุลครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการ
6. นางนิตา มีมูลทองครู โรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
7. นายสำอางค์ นกใหญ่ครู โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์กรรมการ
8. นางสาวเจริญ ทองมีปั่นครู โรงเรียนวัดท่าตำหนักกรรมการ
9. นางอำไพพร วัยนิพิฐพงษ์ครู โรงเรียนวัดบางหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางสาวสุมาพร สิ่วกลางครู โรงเรียนวัดไผ่หูช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีณา ฉัตรพัชรภิญโญครู โรงเรียนวัดสรรเพชญกรรมการ
3. นางสาวประภาพรรณ สิมลิ้มครู โรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายกิตติคุณ ประยงค์ครู โรงเรียนวัดจินดารามกรรมการ
5. นายวีระกุล เปสลสกุลครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการ
6. นางนิตา มีมูลทองครู โรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
7. นายสำอางค์ นกใหญ่ครู โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์กรรมการ
8. นางสาวเจริญ ทองมีปั่นครู โรงเรียนวัดท่าตำหนักกรรมการ
9. นางอำไพพร วัยนิพิฐพงษ์ครู โรงเรียนวัดบางหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวสุมาพร สิ่วกลางครู โรงเรียนวัดไผ่หูช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีณา ฉัตรพัชรภิญโญครู โรงเรียนวัดสรรเพชญกรรมการ
3. นางสาวประภาพรรณ สิมลิ้มครู โรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายกิตติคุณ ประยงค์ครู โรงเรียนวัดจินดารามกรรมการ
5. นายวีระกุล เปสลสกุลครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการ
6. นางนิตา มีมูลทองครู โรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
7. นายสำอางค์๋ นกใหญ่ครู โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์กรรมการ
8. นางสาวเจริญ ทองมีปั่นครู โรงเรียนวัดท่าตำหนักกรรมการ
9. นางอำไพพร วัยนิพิฐพงษ์ครู โรงเรียนวัดบางหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายนพดล เชื้อวงษ์ครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลประธานกรรมการ
2. นายเกษม ดวงสร้อยทองครู โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางประจวบ ศรีทิพย์ครู โรงเรียนวัดสุขวัฒนารามกรรมการ
4. นายสมภพ ขจรบุญครู โรงเรียนวัดลานคากรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ เมืองแป้นครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสุเทพ ลิมปนเวทยานนท์ครู โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธารามประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญชู ศรีเพ็งครู โรงเรียนวัดโคกเขมากรรมการ
3. นายวิชิต เขียวอ่อนครู โรงเรียนวัดจินดารามกรรมการ
4. นายคมสัน พรมเสนครู โรงเรียนวัดท่าพูดกรรมการ
5. นางสาวพัทยา พงษ์อภัยครู โรงเรียนคลองทางหลวงกรรมการ
6. นางปพิชญา กานต์วิริโยกุลครู โรงเรียนวัดสาลวันกรรมการ
7. นางอัมพร นิยมไทยครู โรงเรียนบ้านนราภิรมย์กรรมการ
8. นางพจนา ปิ่นเวหาครู โรงเรียนวัดพระมอพิสัยกรรมการ
9. นางจรุญรัตน์ เรืองมัจฉาครู โรงเรียนบ้านคลองบางกระจันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ ลิมปนเวทยานนท์ครู โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธารามประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญชู ศรีเพ็งครู โรงเรียนวัดโคกเขมากรรมการ
3. นายวิชิต เขียวอ่อนครู โรงเรียนวัดจินดารามกรรมการ
4. นายคมสัน พรมเสนครู โรงเรียนวัดท่าพูดกรรมการ
5. นางสาวพัทยา พงษ์อภัยครู โรงเรียนคลองทางหลวงกรรมการ
6. นางปพิชญา กานต์วิริโยกุลครู โรงเรียนวัดสาลวันกรรมการ
7. นางอัมพร นิยมไทยครู โรงเรียนบ้านนราภิรมย์กรรมการ
8. นางพจนา ปิ่นเวหาครู โรงเรียนวัดพระมอพิสัยกรรมการ
9. นางจรูญรัตน์ เรืองมัจฉาครู โรงเรียนบ้านคลองบางกระจันกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ ลิมปนเวทยานนท์ครู โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธารามประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญชู ศรีเพ็งครู โรงเรียนวัดโคกเขมากรรมการ
3. นายวิชิต เขียวอ่อนครู โรงเรียนวัดจินดารามกรรมการ
4. นายคมสัน พรมเสนครู โรงเรียนวัดท่าพูดกรรมการ
5. นางสาวพัทยา พงษ์อภัยครู โรงเรียนคลองทางหลวงกรรมการ
6. นางปพิชญา กานต์วิริโยกุลครู โรงเรียนวัดสาลวันกรรมการ
7. นางอัมพร นิยมไทยครู โรงเรียนบ้านนราภิรมย์กรรมการ
8. นางพจนา ปิ่นเวหาครู โรงเรียนวัดพระมอพิสัยกรรมการ
9. นางจรุญรัตน์ เรืองมัจฉาครู โรงเรียนบ้านคลองบางกระจันกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสวิต ทับทิมศรีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายดุสิต บุญคุ้มครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
3. นายสามารถ โพธิ์ทองครู โรงเรียนวัดไทรกรรมการ
4. นายอำพล อินทรชนบทครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ดกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์ ทองพูลครู โรงเรียนวัดไทรกรรมการ
6. นายมนัส เอียงสมบูรณ์ครู โรงเรียนวัดเชิงเลนกรรมการ
7. นายธาดาพันธ์ สุขพิทักษ์วิทยากรภายนอก ร.ร.บ้านคลองใหม่กรรมการ
8. นายสุริยาวุต จันโพพันธ์ครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสวิต ทับทิมศรีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายดุสิต บุญคุ้มครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
3. นายสามารถ โพธิืทองครู โรงเรียนวัดไทรกรรมการ
4. นายอำพล อินทรชนบทครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ดกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์ ทองพูลครู โรงเรียนวัดไทรกรรมการ
6. นายมนัส เอียงสมบูรณ์ครู โรงเรียนวัดเชิงเลนกรรมการ
7. นายธาดาพันธ์ สุขพิทักษ์วิทยากรภายนอก ร.ร.บ้านคลองใหม่กรรมการ
8. นายสุริยาวุต จันโพพันธ์ครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสวิต ทับทิมศรีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายดุสิต บุญคุ้มครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
3. นายสามารถ โพธิ์ทองครู โรงเรียนวัดไทรกรรมการ
4. นายอำพล อินทรชนบทครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ดกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์ ทองพูลครู โรงเรียนวัดไทรกรรมการ
6. นายมนัส เอียงสมบูรณ์ครู โรงเรียนวัดเชิงเลนกรรมการ
7. นายธาดาพันธ์ สุขพิทักษ์วิทยากรภายนอก ร.ร.บ้านคลองใหม่กรรมการ
8. นายสุริยาวุต จันโพพันธ์ครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสวิต ทับทิมศรีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายดุสิต บุญคุ้มครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
3. นายสามารถ โพธิ์ทองครู โรงเรียนวัดไทรกรรมการ
4. นายอำพล อินทรชนบทครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ดกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์ ทองพูลครู โรงเรียนวัดไทรกรรมการ
6. นายมนัส เอียงสมบูรณ์ครู โรงเรียนวัดเชิงเลนกรรมการ
7. นายธาดาพันธ์ สุขพิทักษ์วิทยากรภายนอก ร.ร.บ้านคลองใหม่กรรมการ
8. นายสุริยาวุต จันโพพันธ์ครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสวิต ทับทิมศรีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายดุสิต บุญคุ้มครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
3. นายสามารถ โพธิ์ทองครู โรงเรียนวัดไทรกรรมการ
4. นายอำพล อินทรชนบทครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ดกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์ ทองพูลครู โรงเรียนวัดไทรกรรมการ
6. นายมนัส เอียงสมบูรณ์ครู โรงเรียนวัดเชิงเลนกรรมการ
7. นายธาดาพันธ์ สุขพิทักษ์วิทยากรภายนอก ร.ร.บ้านคลองใหม่กรรมการ
8. นายสุริยาวุต จันโพพันธ์ครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายวัชระ เปรมปรีดิ์อาจารย์โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)ประธานกรรมการ
2. นางระเบียบ อินทรครู โรงเรียนวัดสุขวัฒนารามกรรมการ
3. นางสาวนวลเพ็ญ พูวิบูลย์ครู โรงเรียนวัดวังน้ำขาวกรรมการ
4. นายอนุ เอี่ยมจันทร์พวงครู โรงเรียนบ้านลาดหลวงกรรมการ
5. นางศิขริณ ไผ่นาคครู โรงเรียนวัดกลางบางแก้วกรรมการ
6. นายอานนท์ สิริสันต์วชริครู โรงเรียนวัดท่าพูดกรรมการ
7. นายทวีวุฒิ จันทรมณีครู โรงเรียนวัดนราภิรมย์กรรมการ
8. นายนายยงยุทธ กลิ่นถือศีลครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายวัชระ เปรมปรีดิ์อาจารย์โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)ประธานกรรมการ
2. นางระเบียบ อินทรครู โรงเรียนวัดสุขวัฒนารามกรรมการ
3. นางสาวนวลเพ็ญ พูวิบูลย์ครู โรงเรียนวัดวังน้ำขาวกรรมการ
4. นายอนุ เอี่ยมจันทร์พวงครู โรงเรียนบ้านลาดหลวงกรรมการ
5. นางศิขริณ ไผ่นาคครู โรงเรียนวัดกลางบางแก้วกรรมการ
6. นายอานนท์ สิริสันต์วชิระครู โรงเรียนวัดท่าพูดกรรมการ
7. นายทวีวุฒิ จันทรมณีครู โรงเรียนวัดนราภิรมย์กรรมการ
8. นายยงยุทธ กลิ่นถือศีลครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายวัชระ เปรมปรีดิ์อาจารย์โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)ประธานกรรมการ
2. นางระเบียบ อินทรครู โรงเรียนวัดสุขวัฒนารามกรรมการ
3. นางสาวนวลเพ็ญ พูวิบูลย์ครู โรงเรียนวัดวังน้ำขาวกรรมการ
4. นายอนุ เอี่ยมจันทร์พวงครู โรงเรียนบ้านลาดหลวงกรรมการ
5. นางศิขริณ ไผ่นาคครู โรงเรียนวัดกลางบางแก้วกรรมการ
6. นายอานนท์ สิริสันต์วชริครู โรงเรียนวัดท่าพูดกรรมการ
7. นายทวีวุฒิ จันทรมณีครู โรงเรียนวัดนราภิรมย์กรรมการ
8. นายยงยุทธ กลิ่นถือศีลครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายวัชระ เปรมปรีดิ์อาจารย์โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)ประธานกรรมการ
2. นางระเบียบ อินทรครู โรงเรียนวัดสุขวัฒนารามกรรมการ
3. นางสาวนวลเพ็ญ พูวิบูลย์ครู โรงเรียนวัดวังน้ำขาวกรรมการ
4. นายอนุ เอี่ยมจันทร์พวงครู โรงเรียนบ้านลาดหลวงกรรมการ
5. นางศิขริณ ไผ่นาคครู โรงเรียนวัดกลางบางแก้วกรรมการ
6. นายอานนท์ สิริสันต์วชริครู โรงเรียนวัดท่าพูดกรรมการ
7. นายทวีวุฒิ จันทรมณีครู โรงเรียนวัดนราภิรมย์กรรมการ
8. นายยงยุทธ กลิ่นถือศีลครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายวัชระ เปรมปรีดิ์อาจารย์โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)ประธานกรรมการ
2. นางระเบียบ อินทรครู โรงเรียนวัดสุขวัฒนารามกรรมการ
3. นางสาวนวลเพ็ญ พูวิบูลย์ครู โรงเรียนวัดวังน้ำขาวกรรมการ
4. นายอนุ เอี่ยมจันทร์พวงครู โรงเรียนบ้านลาดหลวงกรรมการ
5. นางศิขริณ ไผ่นาคครู โรงเรียนวัดกลางบางแก้วกรรมการ
6. นายอานนท์ สิริสันต์วชริครู โรงเรียนวัดท่าพูดกรรมการ
7. นายทวีวุฒิ จันทรมณีครู โรงเรียนวัดนราภิรมย์กรรมการ
8. นายยงยุทธ กลิ่นถือศีลครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายวัชระ เปรมปรีดิ์อาจารย์โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
2. นางระเบียบ อินทรครู โรงเรียนวัดสุขวัฒนารามกรรมการ
3. นางสาวนวลเพ็ญ พูวิบูลย์ครู โรงเรียนวัดวังน้ำขาวกรรมการ
4. นายอนุ เอี่ยมจันทร์พวงครู โรงเรียนบ้านลาดหลวงกรรมการ
5. นางศิขริณ ไผ่นาคครู โรงเรียนวัดกลางบางแก้วกรรมการ
6. นายอานนท์ สิริสันต์วชริครู โรงเรียนวัดท่าพูดกรรมการ
7. นายทวีวุฒิ จันทรมณีครู โรงเรียนวัดนราภิรมย์กรรมการ
8. นายยงยุทธ กลิ่นถือศีลครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายวัชระ เปรมปรีดิ์อาจารย์โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)ประธานกรรมการ
2. นางระเบียบ อินทรครู โรงเรียนวัดสุขวัฒนารามกรรมการ
3. นางสาวนวลเพ็ญ พูวิบูลย์ครู โรงเรียนวัดวังน้ำขาวกรรมการ
4. นายอนุุ เอี่ยมจันทร์พวงครู โรงเรียนบ้านลาดหลวงกรรมการ
5. นางศิขริณ ไผ่นาคครู โรงเรียนวัดกลางบางแก้วกรรมการ
6. นายอานนท์ สิริสันต์วชริครู โรงเรียนวัดท่าพูดกรรมการ
7. นายทวีวุฒิ จันทรมณีครู โรงเรียนวัดนราภิรมย์กรรมการ
8. นายยงยุทธ กลิ่นถือศีลครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายวัชระ เปรมปรีดิ์อาจารย์โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)ประธานกรรมการ
2. นางระเบียบ อินทรครู โรงเรียนวัดสุขวัฒนารามกรรมการ
3. นางสาวนวลเพ็ญ พูวิบูลย์ครู โรงเรียนวัดวังน้ำขาวกรรมการ
4. นายอนุ เอี่ยมจันทร์พวงครู โรงเรียนบ้านลาดหลวงกรรมการ
5. นางศิขริณ ไผ่นาคครู โรงเรียนวัดกลางบางแก้วกรรมการ
6. นายอานนท์ สิริสันต์วชริครู โรงเรียนวัดท่าพูดกรรมการ
7. นายทวีวุฒิ จันทรมณีครู โรงเรียนวัดนราภิรมย์กรรมการ
8. นายยงยุทธ กลิ่นถือศีลครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายวัชระ เปรมปรีดิ์อาจารย์โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)ประธานกรรมการ
2. นางระเบียบ อินทรครู โรงเรียนวัดสุขวัฒนารามกรรมการ
3. นางสาวนวลเพ็ญ พูวิบูลย์ครู โรงเรียนวัดวังน้ำขาวกรรมการ
4. นายอนุ เอี่ยมจันทร์พวงครู โรงเรียนบ้านลาดหลวงกรรมการ
5. นางศิขริณ ไผ่นาคครู โรงเรียนวัดกลางบางแก้วกรรมการ
6. นายอานนท์ สิริสันต์วชริครู โรงเรียนวัดท่าพูดกรรมการ
7. นายทวีวุฒิ จันทรมณีครู โรงเรียนวัดนราภิรมย์กรรมการ
8. นายยงยุทธ กลิ่นถือศีลครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายสวิต ทับทิมศรีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายดุสิต บุญคุ้มครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
3. นายสามารถ โพธิ์ทองครู โรงเรียนวัดไทรกรรมการ
4. นายอำพล อินทรชนบทครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ดกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์ ทองพูลครู โรงเรียนวัดไทรกรรมการ
6. นายมนัส เอียงสมบูรณ์ครู โรงเรียนวัดเชิงเลนกรรมการ
7. นายธาดาพันธ์ สุขพิทักษ์วิทยากรภายนอก ร.ร.บ้านคลองใหม่กรรมการ
8. นายสุริยาวุต จันโพพันธ์ครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายสวิต ทับทิมศรีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายดุสิต บุญคุ้มครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
3. นายสามารถ โพธิ์ทองครู โรงเรียนวัดไทรกรรมการ
4. นายอำพล อินทรชนบทครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ดกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์ ทองพูลครู โรงเรียนวัดไทรกรรมการ
6. นายชัยวัฒน์ เอียงสมบูรณ์ครู โรงเรียนวัดเชิงเลนกรรมการ
7. นายธาดาพันธ์ สุขพิทักษ์วิทยากรภายนอก ร.ร.บ้านคลองใหม่กรรมการ
8. นายสุริยาวุต จันโพพันธ์ครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นายสวิต ทับทิมศรีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายดุสิต บุญคุ้มครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
3. นายสามารถ โพธิ์ทองครู โรงเรียนวัดไทรกรรมการ
4. นายอำพล อินทรชนบทครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ดกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์ ทองพูลครู โรงเรียนวัดไทรกรรมการ
6. นายมนัส เอียงสมบูรณ์ครู โรงเรียนวัดเชิงเลนกรรมการ
7. นายธาดาพันธ์ สุขพิทักษ์วิทยากรภายนอก ร.ร.บ้านคลองใหม่กรรมการ
8. นายสุริยาวุต จันโพพันธ์ครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายสวิต ทับทิมศรีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายดุสิต บุญคุ้มครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
3. นายสามารถ โพธิ์ทองครู โรงเรียนวัดไทรกรรมการ
4. นายอำพล อินทรชนบทครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ดกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์ ทองพูลครู โรงเรียนวัดไทรกรรมการ
6. นายมนัส เอียงสมบูรณ์ครู โรงเรียนวัดเชิงเลนกรรมการ
7. นายธาดาพันธ์ สุขพิทักษ์วิทยากรภายนอก ร.ร.บ้านคลองใหม่กรรมการ
8. นายสุริยาวุต จันโพพันธ์ครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายกังวาล นาคศรีสังข์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเลนประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ประกายรุ่งรัศมีผู้อำนวยการโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์กรรมการ
3. นางดวงสุดา เหมันต์ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองบางกระทึกกรรมการ
4. นางยุพินรัตน์ กุลภาครู โรงเรียนวัดพุทธรรมรรังษีกรรมการ
5. นายชำนาญ กัณหาครู โรงเรียนวัดศีรษะทองกรรมการ
6. นางประภาพร เสนาะคำผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกเขมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางณัฐหทัย บุญสมหวังผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิลเพชรประธานกรรมการ
2. นางวันวิสาข์ มาลัยครู โรงเรียนวัดมะเกลือกรรมการ
3. นายจิรายุทธ แสงสรครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ดกรรมการ
4. นางสาวณิณฑ์ฬฏีกาณฒ์ ปานเอี่ยมครู โรงเรียนบ้านดงเกตุกรรมการ
5. นางสาวสุวรรณี สุขสมกิจครู โรงเรียนวัดศิลามูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางณัฐหทัย บุญสมหวังผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิลเพชรกรรมการ
2. นางวันวิสาข์ มาลัยครู โรงเรียนวัดมะเกลือกรรมการ
3. นายจิรายุทธ แสงสรครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ดกรรมการ
4. นายณิณฑ์ฬฏีกาณฒ์ ปานเอี่ยมครู โรงเรียนบ้านดงเกตุกรรมการ
5. นางสาวสุวรรณี สุขสมกิจครู โรงเรียนวัดศิลามูลกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวนภาพรรณ คงคาน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวอ่าวกรรมการ
2. นางสาวกิดาการ ฐานบัญชาครู โรงเรียนวัดสาลวันกรรมการ
3. นายจิรายุต์ เจียมกีรติกานนท์ครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการ
4. นางสาวมยุรี แก้วมณีครู โรงเรียนวัดสรรเพชญกรรมการ
5. นางวรรณา เที่ยงสมพงษ์ครู โรงเรียนบ้านคลองโยงกรรมการ
6. นายวิเชียร เถาว์มูลครู โรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางนภาพรรณ คงคาน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวอ่าวประธานกรรมการ
2. นางสาวกิดาการ ฐานบัญชาครู โรงเรียนวัดสาลวันกรรมการ
3. นายจิรายุต์ เจียมกีรติกานนท์ครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการ
4. นางสาวมยุรี แก้วมณีครู โรงเรียนวัดสรรเพชญกรรมการ
5. นางวรรณา เที่ยงสมพงษ์ครู โรงเรียนบ้านคลองโยงกรรมการ
6. นายวิเชียร เถาว์มูลครู โรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายอรรณพ พรหมเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสาลวันประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี ศรีเพชรเจริญครู โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นายอัขราธร สังมณีโชติครู โรงเรียนวัดสุวรรณารามกรรมการ
4. นายศุลีพร ทรงเกียรติครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
5. นางรุ่งนภา คาดการณ์ไกลครู โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์กรรมการ
6. นางสาวนันท์นภัส เหลี่ยววงศ์ภูธรครู โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายอรรณพ พรหมเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสาลวันประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี ศรีเพชรเจริญครู โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นายอัขราธร สังมณีโชติครู โรงเรียนวัดสุวรรณารามกรรมการ
4. นายศุลีพร ทรงเกียรติครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
5. นางรุ่งนภา คาดการณ์ไกลครู โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์กรรมการ
6. นางสาวนันท์นภัส เหลี่ยววงศ์ภูธรครู โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอรรณพ พรหมเจริญวัดสาลวันประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี ศรีเพชรเจริญครู โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นายอัขราธร สังมณีโชติครู โรงเรียนวัดสุวรรณารามกรรมการ
4. นางศุลีพร ทรงเกียรติครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
5. นางรุ่งนภา คาดการณ์ไกลครู โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์กรรมการ
6. นางสาวนันท์นภัส เหลี่ยววงศ์ภูธรครู โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอรรณพ พรหมเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสาลวันประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี ศรีเพชรเจริญครู โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นายอัขราธร สังมณีโชติครู โรงเรียนวัดสุวรรณารามกรรมการ
4. นางศุลีพร ทรงเกียรติครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
5. นางรุ่งนภา คาดการณ์ไกลครู โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์กรรมการ
6. นางสาวนันท์นภัส เหลี่ยววงศ์ภูธรครู โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวนภาพรรณ คงคาน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวอ่าวประธานกรรมการ
2. นางสาวกิดาการ ฐานบัญชาครู โรงเรียนวัดสาลวันกรรมการ
3. นายจิรายุต์ เจียมกีรติกานนท์ครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการ
4. นางสาวมยุรี แก้วมณีครู โรงเรียนวัดสรรเพชญกรรมการ
5. นางวรรณา เที่ยงสมพงษ์ครู โรงเรียนบ้านคลองโยงกรรมการ
6. นายวิเชียร เถาว์มูลครู โรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวนภาพรรณ คงคาน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวอ่าวประธานกรรมการ
2. นางสาวกิดาการ ฐานบัญชาครู โรงเรียนวัดสาลวันกรรมการ
3. นายจิรายุต์ เจียมกีรติกานนท์ครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการ
4. นางสาวมยุรี แก้วมณีครู โรงเรียนวัดสรรเพชญกรรมการ
5. นางวรรณา เที่ยงสมพงษ์ครู โรงเรียนบ้านคลองโยงกรรมการ
6. นายวิเชียร เถาว์มูลครู โรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางณัฐหทัย บุญสมหวังผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิลเพชรประธานกรรมการ
2. นางวันวิสาข์ มาลัยครู โรงเรียนวัดมะเกลือกรรมการ
3. นายจิรายุทธ แสงสรครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ดกรรมการ
4. นางสาวณิณฑ์ฬฏีกาณฒ์ ปานเอี่ยมครู โรงเรียนบ้านดงเกตุกรรมการ
5. นางสาวสุวรรณี สุขสมกิจครู โรงเรียนวัดศิลามูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางณัฐหทัย บุญสมหวังผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิลเพชรประธานกรรมการ
2. นางวันวิสาข์ มาลัยครู โรงเรียนวัดมะเกลือกรรมการ
3. นายจิรายุทธ แสงสรครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ดกรรมการ
4. นางสาวณิณฑ์ฬฏีกาณฒ์ ปานเอี่ยมครู โรงเรียนบ้านดงเกตุกรรมการ
5. นางสาวสุวรรณี สุขสมกิจครู โรงเรียนวัดศิลามูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมชาย รัตนอารีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชานาถประธานกรรมการ
2. นายชัยรักษ์ เถาตะกูครู โรงเรียนบ้านบางเลนกรรมการ
3. นางภัทรจิตต์ กล่อมฉิมครู โรงเรียนวัดท่าพูดกรรมการ
4. นายภูริ อยู่วัตรครู โรงเรียนวัดประชานาถกรรมการ
5. นางสาวกันตาณัท โตเลิศครู โรงเรียนบ้านคลองใหม่กรรมการ
6. นางชูศรี นพรัตน์ครู โรงเรียนวัดบางหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมชาย รัตนอารีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชานาถประธานกรรมการ
2. นายชัยรักษ์ เถาตะกูครู โรงเรียนบ้านบางเลนกรรมการ
3. นางภีทรจิตต์ กล่อมฉิมครู โรงเรียนวัดท่าพูดกรรมการ
4. นายภูริ อยู่วัตรครู โรงเรียนวัดประชานาถกรรมการ
5. นางสาวกันตาณัท โตเลิศครู โรงเรียนบ้านคลองใหม่กรรมการ
6. นางชูศรี นพรัตน์ครู โรงเรียนวัดบางหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายสมชาย รัตนอารีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชานาถกรรมการ
2. นายชัยรักษ์ เถาตะกูครู โรงเรียนบ้านบางเลนกรรมการ
3. นางภัทรจิตต์ กล่อมฉิมครู โรงเรียนวัดท่าพูดกรรมการ
4. นายภูริ อยู่วัตรครู โรงเรียนวัดประชานาถกรรมการ
5. นางสาวกันตาณัท โตเลิศครู โรงเรียนบ้านคลองใหม่กรรมการ
6. นางชูศรี นพรัตน์ครู โรงเรียนวัดบางหลวงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายสมชาย รัตนอารีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชานาถประธานกรรมการ
2. นายชัยรักษ์ เถาตะกูครู โรงเรียนบ้านบางเลนกรรมการ
3. นางภัทรจิตต์ กล่อมฉิมครู โรงเรียนวัดท่าพูดกรรมการ
4. นายภูริ อยู่วัตรครู โรงเรียนวัดประชานาถกรรมการ
5. นางสาวกันตาณัท โตเลิศครู โรงเรียนบ้านคลองใหม่กรรมการ
6. นางชูศรี นพรัตน์ครู โรงเรียนวัดบางหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสมชาย รัตนอารีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชานาถประธานกรรมการ
2. นายชัยรักษ์ เถาตะกูครู โรงเรียนบ้านบางเลนกรรมการ
3. นางภัทรจิตต์ กล่อมฉิมครู โรงเรียนวัดท่าพูดกรรมการ
4. นายภูริ อยู่วัตรครู โรงเรียนวัดประชานาถกรรมการ
5. นางสาวกันตาณัท โตเลิศครู โรงเรียนบ้านคลองใหม่กรรมการ
6. นางชูศรี นพรัตน์ครู โรงเรียนวัดบางหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสมใจ รัตนอารีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชานาถประธานกรรมการ
2. นายชัยรักษ์ เถาตะกูครู โรงเรียนบ้านบางเลนกรรมการ
3. นางภัทรจิตต์ กล่อมฉิมครู โรงเรียนวัดท่าพูดกรรมการ
4. นายภูริ อยู่วัตรครู โรงเรียนวัดประชานาถกรรมการ
5. นางสาวกันตาณัท โตเลิศครู โรงเรียนบ้านคลองใหม่กรรมการ
6. นางชูศรี นพรัตน์ครู โรงเรียนวัดบางหลวงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางผิวนวล ชัยพันธ์ครู โรงเรียนวัดดอนหวายประธานกรรมการ
2. นางวนิดา ศรีสุขครู โรงเรียนคลองบางกระทึกกรรมการ
3. นางสาวอังคณา โตมอญครู โรงเรียนวัดท่าพูดกรรมการ
4. นางสาวนิศา วุฒิพรโสภณครู โรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการ
5. นางสาวพชรมน ฉุยแช่มชื่นครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการ
6. นางสาวศุภรัสมิ์ อัครวรวัฒน์กุลครู โรงเรียนบ้านห้วยกรดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางผิวนวล ชัยพันธ์ครู โรงเรียนวัดดอนหวายประธานกรรมการ
2. นางวนิดา ศรีสุขครู โรงเรียนคลองบางกระทึกกรรมการ
3. นางสาวอังคณา โตมอญครู โรงเรียนวัดท่าพูดกรรมการ
4. นางสาวนิศา วุฒิพรโสภณครู โรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการ
5. นางสาวพชรมน ฉุยแช่มชื่นครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการ
6. นางสาวศุภรัสมิ์ อัครวรวัฒน์กุลครู โรงเรียนบ้านห้วยกรดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางผิวนวล ชัยพันธ์ครู โรงเรียนวัดดอนหวายประธานกรรมการ
2. นางวนิดา ศรีสุขครู โรงเรียนคลองบางกระทึกกรรมการ
3. นางสาวอังคณา โตมอญครู โรงเรียนวัดท่าพูดกรรมการ
4. นางสาวนิศา วุฒิพรโสภณครู โรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการ
5. นางสาวพชรมน ฉุยแช่มชื่นครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการ
6. นางสาวศุภรัสมิ์ อัครวรวัฒน์กุลครู โรงเรียนบ้านห้วยกรดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางผิวนวล ชัยพันธ์ครู โรงเรียนวัดดอนหวายประธานกรรมการ
2. นางวนิดา ศรีสุขครู โรงเรียนคลองบางกระทึกกรรมการ
3. นางสาวอังคณา โตมอญครู โรงเรียนวัดท่าพูดกรรมการ
4. นางสาวนิศา วุฒิพรโสภณครู โรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการ
5. นางสาวพชรมน ฉุยแช่มชื่นครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการ
6. นางศุภรัสมิ์ อัครวรวัฒน์กุลครู โรงเรียนบ้านห้วยกรดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเปมิกา เตียววิจิตรสกุลครู โรงเรียนบ้านคลองใหม่ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี บุญคุ้มครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
3. นายภูชิต พฤกษาพัฒนาครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
4. นางสาววราลักษณ์ เรืองจันทร์ครู โรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
5. นางสมใจ พูลสวัสดิ์ครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการ
6. นางสาวศจี เฟื่องบริบูรณ์ครู โรงเรียนวัดทุ่งน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวเปมิกา เตียววิจิตรสกุลครู โรงเรียนบ้านคลองใหม่ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี บุญคุ้มครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
3. นายภูชิต พฤกษาพัฒนาครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
4. นางสาววราลักษณ์ เรืองจันทร์ครู โรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
5. นางสมใจ พูลสวัสดิ์ครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการ
6. นางสาวศจี เฟื่องบริบูรณ์ครู โรงเรียนวัดทุ่งน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเปมิกา เตียววิจิตรสกุลครู โรงเรียนบ้านคลองใหม่ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี บุญคุ้มครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
3. นายภูชิต พฤกษาพัฒนาครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
4. นางสาววราลักษณ์ เรืองจันทร์ครู โรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
5. นางสมใจ พูลสวัสดิ์ครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการ
6. นางสาวศจี เฟื่องบริบูรณ์ครู โรงเรียนวัดทุ่งน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวเปมิกา เตียววิจิตรสกุลครู โรงเรียนบ้านคลองใหม่ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี บุญคุ้มครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
3. นายภูชิต พฤกษาพัฒนาครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
4. นางสาววราลักษณ์ เรืองจันทร์ครู โรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
5. นางสมใจ พูลสวัสดิ์ครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการ
6. นางสาวศจี เฟื่องบริบูรณ์ครู โรงเรียนวัดทุ่งน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายประทีป ทองงามผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดเจริญสุขประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพร เทพจินดาครู โรงเรียนวัดท่าตำหนักกรรมการ
3. นางดวงใจ แจ่มนิยมครู โรงเรียนวัดกลางกรรมการ
4. นางปริศนา นำแสงจรรยาสุขครู โรงเรียนตลาดรางกระทุ่มกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี รัตนมาลัยรักษ์ครู โรงเรียนวัดลานคากรรมการ
6. นางสาวชวนพิศ ภัตติชาติครู โรงเรียนวัดท่าพูดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายประทีป ทองงามผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดเจริญสุขประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพร เทพจินดาครู โรงเรียนวัดท่าตำหนักกรรมการ
3. นางดวงใจ แจ่มนิยมครู โรงเรียนวัดกลางกรรมการ
4. นางปริศนา นำแสงจรรยาสุขครู โรงเรียนตลาดรางกระทุ่มกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี รัตนมาลัยรักษ์ครู โรงเรียนวัดลานคากรรมการ
6. นางสาวชวนพิศ ภัตติชาติครู โรงเรียนวัดท่าพูดกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางสาววัลย์ลิยา สวยสะอาดครู โรงเรียนวัดท่าตำหนักประธานกรรมการ
2. นายฐปนพันธ์ เปี่ยมศิริครู โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์กรรมการ
3. นางนงลักษณ์ ศรีชูเปี่ยมครู โรงเรียนวัดเวฬุวนารามกรรมการ
4. นางสาววัชรี พุ่มศรีพักตร์ครู โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์กรรมการ
5. นางอนงค์ ไพบูลย์ครู โรงเรียนบ้านลานแหลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายวิรัช บัวบานครู โรงเรียนวัดไผ่หูช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวธชวรรณ สุทธาธารครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการ
3. นางสาวอุษา มะหะหมัดครู โรงเรียนวัดบางหลวงกรรมการ
4. นางสาวนิภารัตน์ สมรูปครู โรงเรียนวัดตุ๊กตากรรมการ
5. นางจันทร์จิรา สุขเกิดครู โรงเรียนวัดนราภิรมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางมณฑนา คำหอมชื่นครู โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ ริ้วไสวครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการ
3. นายอนุชา คำแก้วครู โรงเรียนวัดจินดารามกรรมการ
4. นายวิทวัส บุษดิษครู โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่กรรมการ
5. นายพิชาญ กล่ำกลางครู โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์กรรมการ
6. นางมาลัยวรรณ อินทร์บำรุงครู โรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางพจนา นพคุณครู โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ประธานกรรมการ
2. นางสุณี วรนัยพินิจครู โรงเรียนวัดบึงลาดสวายกรรมการ
3. Mr.Willbor Villahermosaครู โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่กรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ วงศ์แสงครู โรงเรียนวัดนิลเพชรกรรมการ
5. นางสาววาสนา จันธิมาครู โรงเรียนวัดสุขวัฒนารามกรรมการ
6. นางสาวชญานุช แก้วสุภาครู โรงเรียนวัดท้องไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางวิวรรณ ไตรวุฒิครู โรงเรียนวัดบางพระประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมนัญญา มานะรัชศักดิ์ครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการ
3. นางสาวทรงศรี สุขเกษมครู โรงเรียนวัดบางหลวงกรรมการ
4. นางสาวภคกฤตา บุตรน้ำเพชรครู โรงเรียนวัดประชานาถกรรมการ
5. นางสาวณัฐชยา พรหมลักษณ์ครู โรงเรียนวัดศิลามูลกรรมการ
6. นางสาวเทียมรัตน์ เอี่ยมศรีเพ็งครู โรงเรียนวัดโคกเขมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวลริชา ม่วงสอนครู โรงเรียนวัดใหม่สุคนธารามประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา รื่นนุสารครู โรงเรียนวัดน้อยกรรมการ
3. นางไพรัตน์ เศษจันทร์ครู โรงเรียนตลาดเจริญสุขกรรมการ
4. นางศิริอร ชัยภูมิครู โรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการ
5. นางสุนันทา วันทวงศ์ครู โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางศิรินาฏ ลีฬหะการครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลประธานกรรมการ
2. นางสายรุ้ง ยุงประโคนครู โรงเรียนวัดรางกำหยาดกรรมการ
3. นางสาวดนยพัชร์ บุญญาธิครู โรงเรียนวัดกลางบางแก้วกรรมการ
4. นางสาวปรารถนา ฉายจันทร์ครู โรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
5. นางสาววนิดา ดิษฐสุ่มครู โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราภา ศรีบุญชูครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4ประธานกรรมการ
2. นางสาวชวลิดา แสนสุขครู โรงเรียนวัดมะเกลือกรรมการ
3. นายวีรยุทธ์ สีปิ่นเป้าครู โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมลกรรมการ
4. นางวิไลรัตน์ สุวรรณมุสิทธิ์ครู โรงเรียนวัดไผ่หูช้างกรรมการ
5. นางวิยะดา แสงไสย์ครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ จินดารุ่งเรืองรัตน์ครู โรงเรียนคลองบางกระทึกประธานกรรมการ
2. นางสาวสัชฌุกาญจน์ เริงโรจน์ธนากูลครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการ
3. นายทิพย์พระเนตร ทองรัตน์ครู โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นางบุษกร ดาวกระจายครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
5. นางสาวอิสสริยา วงศ์ศิวัฒนาภรครู โรงเรียนบ้านบางเลนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสุนันทา สาเพิ่มทรัพย์ครู โรงเรียนวัดไร่ขิงประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงฤทัย ศรีบุญลือครู โรงเรียนวัดมะเกลือกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์ วีรวรรณครู โรงเรียนวัดจินดารามกรรมการ
4. นางสาวกัญญารัตน์ เจริญมีครู โรงเรียนวัดท่าพูดกรรมการ
5. นางสาวโนรี ปานรักษาครู โรงเรียนวัดลานคากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวราตรี ศรีทองเทศครู โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา ศรีวิชาครู โรงเรียนบ้านคลองโยงกรรมการ
3. นางสาวสายพิณ ปลอดอ่อนครู โรงเรียนวัดลานคากรรมการ
4. นางจิตติมา เขียวพันธุ์ครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ คุณกระมุทครู โรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายธนภัทร ศรีอ่อนครู โรงเรียนวัดกลางบางแก้วกรรมการ
2. Mr.ZHANG CHENG WUครู โรงเรียนเจี้ยนหัวกรรมการ
3. Miss ZHANG JIEครู โรงเรียนเอกดรุณกรรมการ
4. Miss ZHAO RAN ครู โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
5. Miss ZHORG RUI JIครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการ
6. Miss YANG YUE THINGครู โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
7. Mr.Yu QLAO LINครู โรงเรียนเจี้ยนหัวกรรมการ
8. นางดวงรัตน์ โฉมวัฒนาครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายธนภัทร ศรีอ่อนครู โรงเรียนวัดกลางบางแก้วประธานกรรมการ
2. Mr.ZHANG CHENG WUครู โรงเรียนเจี้ยนหัวกรรมการ
3. MissXHANG JICครู โรงเรียนเอกดรุณกรรมการ
4. MissZAO RAN ครู โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
5. MissZHORG Rui JIครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการ
6. MissYANG YUE THINGครู โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
7. Mr.Yu QLAO LINครู โรงเรียนเจี้ยนหัวกรรมการ
8. นางดวงรัตน์ โฉมวัฒนาครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางสาววรารัตน์ ศรสุราษฎร์ครู โรงเรียนวัดดอนหวายประธานกรรมการ
2. นางธันย์ธนิภา แย้มสิรินันท์ครู โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์กรรมการ
3. นางสาวดวงจิตร คำศรีครู โรงเรียนบ้านบางม่วงกรรมการ
4. นางสาวรัชนก บุญประคองครู โรงเรียนวัดสุวรรณารามกรรมการ
5. นางบุญตา เกียรติอมรเวชครู โรงเรียนประตูน้ำพระพิมลกรรมการ
6. นางธนะกิต ใหญ่สิมาครู โรงเรียนวัดละมุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางสาวชลธิชา คันศรครู โรงเรียนวัดท่าพูดประธานกรรมการ
2. นางสาวประติมา เทศพันธุ์ครู โรงเรียนวัดมะเกลือกรรมการ
3. นางสาววรรณดี นิจจตุรคุณครู โรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
4. นางสาวปัทมา ชั้นอินทร์งามครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ดกรรมการ
5. นางสาวสายใจ ฉิมมณีครู โรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายวิชัย แสงเพชรครู โรงเรียนวัดไร่ขิงประธานกรรมการ
2. นางประทิน ศรีตงกิมครู โรงเรียนตลาดรางกระทุ่มกรรมการ
3. นางสุธีรา ยิ้มถนอมครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
4. นายวชิรวิทย์ นิติพันธ์ครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
5. นายสมัย แย้มศิริวงศ์ครู โรงเรียนบานคลองบางกระทึกกรรมการ
6. นางปารีญา นากาครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายศิริพงษ์ ทิพานันท์ครู โรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมัย แย้มศิริวงศ์ครู โรงเรียนคลองบางกระทึกกรรมการ
3. นางประทิน เอี่ยมประชาครู โรงเรียนบ้านท่าตลาดกรรมการ
4. นางสาววนิดา เทนสิทธิ์ครู โรงเรียนวัดท่าตำหนักกรรมการ
5. นางสาวขวัญใจ หัสชูครู โรงเรียนบ้านคลองใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุรพล บุรผากาครู โรงเรียนวัดท่าข้าประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ ปิ่นกุมภีร์ครู โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์กรรมการ
3. นางอุไรวรรณ บุรผากาครู โรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
4. นายปวิทย์ หนูคงครู โรงเรียนวัดบางช้างเหนือกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางเพลินพิณ จันทร์อ่อนครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มประธานกรรมการ
2. นายเปรม สวนฟักครู โรงเรียนบ้านดอนทองกรรมการ
3. นางสาวปรียานุช ทองเกลี้ยงครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ดกรรมการ
4. นายเก่งกล้า อุ่นศิริครู โรงเรียนบ้านคลองโยงกรรมการ
5. นายทองพูล สุทาวันครู โรงเรียนวัดบึงลาดสวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายชูพงษ์ กำลังงามผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางครูเวียงประธานกรรมการ
2. นายไพรัช ปรีสำเนียงครู โรงเรียนวัดบางช้างใต้กรรมการ
3. นายสุวรรณ ศรนุวัตรครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
4. นายประเดิม ทับเอี่ยมครู โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
5. นายสมคิด สมเต๊ะครู โรงเรียนวัดมะเกลือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายสกนธ์ วงศ์สุกฤตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดงิ้วรายประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ ช้อยประเสริฐครูโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายคุณากร สังข์พญาครูโรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
4. นายบุญนิกร คำกองแก้วครูโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
5. นางสาวมณีรัตน์ สะบู่ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวดาวสวรรค์ พ่วงสมจิตต์รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางบางแก้วประธานกรรมการ
2. นางกรองทอง เทียนไชยครู โรงเรียนวัดไทรกรรมการ
3. นางสาวมณี จึงสมานญาติครู โรงเรียนวัดจินดารามกรรมการ
4. นางสุรินทร ชีช้างครู โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์กรรมการ
5. นางสาวแสงลดา กิจประเสริฐครู โรงเรียนบ้านดงเกตุกรรมการ
6. นางสุกัญญา นิพิวรรณ์ครู โรงเรียนวัดเกาะแรตกรรมการ
7. นางขนิษฐา หวัดสนิทครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวดาวสวรรค์ พ่วงสมจิตต์รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางบางแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวกรองทอง เทียนไชยครู โรงเรียนวัดไทรกรรมการ
3. นางสาวมณี จึงสมานญาติครู โรงเรียนวัดจินดารามกรรมการ
4. นางสุรินทร ชีช้างครู โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์กรรมการ
5. นางสาวแสงลดา กิจประเสริฐครู โรงเรียนบ้านดงเกตุกรรมการ
6. นางสุกัญญา นิพิวรรณ์ครู โรงเรยนวัดเกาะแรตกรรมการ
7. นางปรานอม เปรมสัตย์ธรรมโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวผาสุก ปานอุทัยครู โรงเรียนวัดบางหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวหัฐญา เสาร์ทองครู โรงเรียนวัดวังน้ำขาวกรรมการ
3. นางสุภาพร สรรพกิจชาญชัยครู โรงเรียนบ้านบางประแดงกรรมการ
4. นางสาววารุณี เผ่าพงษ์ศาครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวผาสุก ปานอุทัยครู โรงเรียนวัดบางหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวหัฐญา เสาร์ทองครู โรงเรียนวัดวังน้ำขาวกรรมการ
3. นางสุภาพร สรรพกิจชาญชัยครู โรงเรียนบ้านบางประแดงกรรมการ
4. นางสาววารุณี เผ่าพงษ์ศาครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางน้อยในประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ เกียรติอมรเวชครู โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมบกรรมการ
3. นางศรีสมพร ขำสุขครู โรงเรียนคลองบางกระทึกกรรมการ
4. นางสาวพจวรรณ วรรณนฤมลครู โรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
5. นางสาวณิชาภา สุนทรอำไพครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
6. นายคมสันต์ กล่อมเมฆครู โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางน้อยในประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ เกียรติอมรเวชครู โรงเรียนประตูน้ำพระพิมลกรรมการ
3. นางศรีสมพร ขำสุขครู โรงเรียนคลองบางกระทึกกรรมการ
4. นางสาวพจวรรณ วรรณนฤมลครู โรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
5. นางสาวณิชาภา สุนทรอำไพครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
6. นายคมสันต์ กล่อมเมฆครู โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ เนตรประไพผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรงคนองประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร ศรีพิทักษ์ครู โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์กรรมการ
3. นางนุชนารถ เอกสินธุ์ครู โรงเรียนบ้านดอนทองกรรมการ
4. นายประทีป ภู่เกิดครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคลกรรมการ
5. นางเพ็ญศิริ ช่วงฉ่ำครู โรงเรียนวัดบางพระกรรมการ
6. นางสาวสมจิตต์ กุลเรืองครู โรงเรียนนักบุญเปโตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ เนตรประไพผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรงคนองประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร ศรีพิทักษ์ครู โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์กรรมการ
3. นางนุชนารถ เอกสินธุ์ครู โรงเรียนบ้านดอนทองกรรมการ
4. นายประทีป ภู่เกิดครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคลกรรมการ
5. นางเพ็ญศิริ ช่วงฉ่ำครู โรงเรียนวัดบางพระกรรมการ
6. นางสาวสมจิตต์ กุลเรืองครู โรงเรียนนักบุญเปโตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญศรี สมบูรณ์วงศ์ครู โรงเรียนวัดไทรประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทรา ปานอุทัยครู โรงเรียนวัดบางหลวงกรรมการ
3. นางวราภรณ์ เทียนพิทักษ์ครู โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมลกรรมการ
4. นางสาวสุภาภัค เข็มทองครู โรงเรียนวัดใหม่สุคนธารามกรรมการ
5. นางตติยา อุ่นศิริครู โรงเรียนบ้านห้วยกรดกรรมการ
6. นางวัลย์วิภา เกริกชัยวันครู โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี สมบูรณ์วงศ์ครู โรงเรียนวัดไทรประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทรา ปานอุทัยครู โรงเรียนวัดบางหลวงกรรมการ
3. นางวราภรณ์ เทียนพิทักษ์ครู โรงเรียนประตูน้ำพระพิมลกรรมการ
4. นางสาวสุภาภัค เข็มทองครู โรงเรียนวัดใหม่สุคนธารามกรรมการ
5. นางตติยา อุ่นศิริครู โรงเรียนบ้านห้วยกรดกรรมการ
6. นางวัลย์วิภา เกริกชัยวันครู โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายเจริญ สีนาคผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลานตากฟ้าประธานกรรมการ
2. นางกัญญาณี สาเกผลครู โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)กรรมการ
3. นายชัยยันต์ ฉิมกล่อมครู โรงเรียนวัดท่าพูดกรรมการ
4. นายวัง อาศรมพิทักษ์ครู โรงเรียนบ้านคลองโยงกรรมการ
5. นายชนม์ปกรณ์ นันท์ธนสกุลครู โรงเรียนตลาดเกาะแรตกรรมการ
6. นางสาวน้ำฝน ณ แพทยงค์ครู โรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายเจริญ สีนาคผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลานตากฟ้าประธานกรรมการ
2. นางกัญญาณี สาเกผลครู โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)กรรมการ
3. นายชัยยันต์ ฉิมกล่อมครู โรงเรียนวัดท่าพูดกรรมการ
4. นายวัง อาศรมพิทักษ์ครู โรงเรียนบ้านคลองโยงกรรมการ
5. นายชนม์ปกรณ์ นันท์ธนสกุลครู โรงเรียนตลาดเกาะแรตกรรมการ
6. นางสาวน้ำฝน ณ แพทยงค์ครู โรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤษณ์ อมรมงคลศิริครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มประธานกรรมการ
2. นายราเชษฐ์ วราเกษมสุขครู โรงเรียนวัดเชิงเลนกรรมการ
3. นางสาริศา ปิ่นทองคำครู โรงเรียนวัดลานตากฟ้ากรรมการ
4. นางสาวสรวงสุดา ช่วยทองครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
5. นางสาวนวลจันทร์ โพธิ์ชัยครู โรงเรียนวัดลานคากรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายหนึ่ง ภุมมาลาครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวจุรีรัตน์ บุญคงครู โรงเรียนวัดจินดารามกรรมการ
3. นางสาวกมลรัตน์ แสนพรหมครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
4. นายพิสิฐ พูลสวัสดิ์ครู โรงเรียนวัดศีรษะทองกรรมการ
5. นายวัลลภ ขวัญมาครู โรงเรียนวัดประชานาถกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายอนุรักษ์ เหลืองวิไลครู โรงเรียนวัดไร่ขิงประธานกรรมการ
2. นางธัญรดี บัวบานครู โรงเรียนวัดลานคากรรมการ
3. นางสุจินันท์ บริสุทธิ์ครู โรงเรียนวัดท่าตำหนักกรรมการ
4. นายสมชาย สุภาพงษ์ครู โรงเรียนวัดสุวรรณารามกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ จันทร์ไพรครู โรงเรียนวัดท่าพูดกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ วงษ์ปานครู โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกชพร ศรลัมภ์ครู โรงเรียนบ้านคลองโยงกรรมการ
3. นายสุชาติ เพชรแดงครู โรงเรียนวัดเกาะแรตกรรมการ
4. นายนราธิป เอกสินธุ์ครู โรงเรียนบ้านบางเตยกรรมการ
5. นางสาวสุดา แย้มสรวลครู โรงเรียนวัดผาสุการามกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย หัวใจเพ็ชรครู โรงเรียนวัดบางช้างเหนือประธานกรรมการ
2. นายสันติ เฉลิมพันธุ์ครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
3. นายประพจน์ เอี่ยมจินดาครู โรงเรียนวัดจินดารามกรรมการ
4. นายมิตร อาจยุทธ์ครู โรงเรียนวัดบัวหวั่นกรรมการ
5. นายธนชัย อินทร์ดิษฐ์ครู โรงเรียนวัดละมุดกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายศุภวุฒิ บัวเจริญครู โรงเรียนวัดบางพระประธานกรรมการ
2. นางสมสมร กล้าผจญครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
3. นายจิรวุฒิ อริยวัฒน์วงศ์ครู โรงเรียนคลองบางกระทึกกรรมการ
4. นายรัชพล ไวสาริกรรมครู โรงเรียนบ้านไผ่หลวงกรรมการ
5. นางสาวทิพวัลย์ หลายภาครู โรงเรียนวัดทรงคนองกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายศุภวุฒิ บัวเจริญครู โรงเรียนวัดบางพระประธานกรรมการ
2. นางสมสมร กล้าผจญครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
3. นายจิรวุฒิ อริยวัฒน์วงศ์ครู โรงเรียนคลองบางกระทึกกรรมการ
4. นายรัชพล ไวสาริกรรมครู โรงเรียนบ้านไผ่หลวงกรรมการ
5. นางสาวทิพวัลย์ หลายภาครู โรงเรียนวัดทรงคนองกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายไพศาล ภาวสุทธิครู โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมลประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีคาวี ภูเพ็ชรครู โรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา แผนกุลครู โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษีกรรมการ
4. นายยุทธการ แสงวิสุทธิ์ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดปรีดารามกรรมการ
5. นายสมพงษ์ ตะโกดีครู โรงเรียนบ้านลานแหลมกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายไพศาล ภาวสุทธิครู โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมลประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีคาวี ภูเพ็ชรครู โรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา แผนกุลครู โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษีกรรมการ
4. นายสมพงษ์ ตะโกดีครู โรงเรียนบ้านลานแหลมกรรมการ
5. นายยุทธการ แสงวิสุทธิ์ครู โรงเรียนวัดปรีดารามกรรมการ
6. นางสาวสายชล อินสว่างครู โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายวิฑูรย์ อริยะพงษ์ครู โรงเรียนวัดดอนหวายประธานกรรมการ
2. นายวงศ์วิวัฒน์ ทวีเผ่าครู โรงเรียนวัดบางหลวงกรรมการ
3. นายพงษ์เทพ อู่๋หนูครู โรงเรียนวัดไผ่หูช้างกรรมการ
4. นางสาวดวงกมล เหล็งบำรุงครู โรงเรียนวัดไทยาวาสกรรมการ
5. นายสุริยา ภัสสรพิสุทธิกุลครู โรงเรียนวัดละมุดกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายเจน เกิดโพชาครู โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายชัยศิริ ขันทองครู โรงเรียนวัดตุ๊กตากรรมการ
3. นางยุติมา ปิ่นสุขครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคลกรรมการ
4. นายโชคดี สร้อยแสวงครู โรงเรียนวัดสาลวันกรรมการ
5. นางสาวเกตุสุดา นะดีครู โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายจักรกฤษณ์ อมรมงคลศิริครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มประธานกรรมการ
2. นายราเชษฐ์ วราเกษมสุขครู โรงเรียนวัดเชิงเลนกรรมการ
3. นางสาริศา ปิ่นทองคำครู โรงเรียนวัดลานตากฟ้ากรรมการ
4. นางสาวสรวงสุดา ช่วยทองครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
5. นางสาวนวลจันทร์ โพธิ์ชัยครู โรงเรียนวัดลานคากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายเกชา เหลืองสุดใจชื้นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางบางแก้วประธานกรรมการ
2. นายวัชระ เยียรยงค์ครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการ
3. นายอัมพร วรรณโพธิ์พรข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ รอดเล็กครู โรงเรียนวัดศีรษะทองกรรมการ
5. นางสาวศุภากร จันทร์สุขครู โรงเรียนบ้านคลองใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายเกชา เหลืองสุดใจชื้นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางบางแก้วประธานกรรมการ
2. นายวัชระ เยียรยงค์ครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคลกรรมการ
3. นายอัมพร วรรณโพธิ์พรข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ รอดเล็กครู โรงเรียนวัดศีรษะทองกรรมการ
5. นางสาวศุภากร จันทร์สุขครู โรงเรียนบ้านคลองใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายณัชพงศทัต หงส์สุวพัชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนทองประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ศรีสุนทรครู โรงเรียนวัดพระมอพิสัยกรรมการ
3. นายถนอม ช่วยคำครู โรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
4. นางสาวโสภา แสงศิลาครู โรงเรียนบ้านหนองปรงกาญจนากรรมการ
5. นางสาวพรวรัตม์ ชิดสินครู โรงเรียนวัดมะเกลือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวฐิดาภรณ์ เพ็งหนูผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่่สุคนธารามประธานกรรมการ
2. นายกุญชร ตะถาวรครู โรงเรียนวัดบางหลวงกรรมการ
3. นางสาวบุญญิสา ช่วยชมครู โรงเรียนวัดนราภิรมย์กรรมการ
4. นางปรียารัตน์ ดอนงามครู โรงเรียนบ้านบางประแดงกรรมการ
5. นายสังวร เที่ยงสมพงษ์ครู โรงเรียนบ้านคลองโยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายจตุรงค์ เชาว์สกุลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าตำหนักประธานกรรมการ
2. นางสาวพนิดา สามเกษรครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคลกรรมการ
3. นางวรนิตย์ โพธิครู โรงเรียนวัดลำพญากรรมการ
4. นายศักรินทร์ บุญช่วยครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดปรีดารามกรรมการ
5. นางสาวกรพินธุ์ เตี้ยไทรแก้วครู โรงเรียนวัดนิลเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสุวพันธ์ ผลวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ประธานกรรมการ
2. นางนิภา ทองไพบูรณ์ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นายจักราวุฒิ เหลืองทองคำครู โรงเรียนวัดวังน้ำขาวกรรมการ
4. นายไพบูลย์ ยิ้มอยู่ครู โรงเรียนคลองบางกระทึกกรรมการ
5. นางอรประไพ ทองจันทร์ครู โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางอศิภรณ์ อินทรมณีผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางนิภา ไชยป่ายางครู โรงเรียนวัดกลางบางแก้วกรรมการ
3. นางวรนุช ปิ่นทองคำครู โรงเรียนวัดสุขวัฒนารามกรรมการ
4. นางรัตนา จันทมัดครู โรงเรียนวัดใหม่สุคนธารามกรรมการ
5. นางบุญเรือน ศรีเกตุนิ่มครู โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิภา ใจทันรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมลประธานกรรมการ
2. นางสาวนาตยา โพธิ์อุบลครู โรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
3. นางจิราพร เหล่าสิมครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4กรรมการ
4. นางสาวกิ่งแก้ว ธรรมบันดาลสุขครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
5. นางสาวบุญยานุช เมืองจินดาครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านคลองโยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายเกษมสันต์ มีจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเกตุประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมาพร แจ่มกระจ่างครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางสาวยุวดี เกิดโพธิ์ชาครู โรงเรียนวัดโคกเขมากรรมการ
4. นางสาวธันย์พร โรจน์ภรทิพย์ครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคลกรรมการ
5. นางนุชนาจ ทาบิดาครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ พูลสวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปรีดารามประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี มะโนมันครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านไผ่หลวงกรรมการ
3. นายปฐวี พวงสำลีครู โรงเรียนวัดศีรษะทองกรรมการ
4. นายชมภู จันทร์พ่วงครู โรงเรียนวัดจินดารามกรรมการ
5. นางดลนภา เข็มกลัดครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสญชัย รัศมีแจ่มผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจินดารามกรรมการ
2. นางกรุณา ใจห้าวครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4กรรมการ
3. นางมาลัยวรรณ สุทธาธารครู โรงเรียนบ้านดงเกตุกรรมการ
4. นายเอกสิทธิ์ แก้วอำไพครู โรงเรียนตลาดเกาะแรตกรรมการ
5. นายปริญ เผือกนวนครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดหอมเกร็ดกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา ปฐมวรชาติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองโยงประธานกรรมการ
2. นางสาวเปรมวดี เพิ่มทรัพย์มงคลครู โรงเรียนวัดวังน้ำขาวกรรมการ
3. นางสาวปทุมวดี อึ้งประเสริฐภรณ์ครู โรงเรียนวัดเชิงเลนกรรมการ
4. นายคงสกุล รุ่งทวีชัยครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดไผ่หูช้างกรรมการ
5. นายปรีชาวิทย์ วงษ์ศรีสังข์ครู โรงเรียนวัดบึงลาดสวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายเสรี สุขถาวรครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญใจ หัสภาคครู โรงเรียนวัดบึงลาดสวายกรรมการ
3. นางสาววาสนา ประสิทธิวงษ์ครู โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์กรรมการ
4. นายอภินันทน์ พุ่มรินทร์ครู โรงเรียนวัดมะเกลือกรรมการ
5. นางสาวมธุรส อิ่มใจครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาวสุภีร์ เตชะเอนกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญศิริ สิทธิชัยรุ่งโรจน์ครู โรงเรียนวัดท้องไทรกรรมการ
3. นางสาวจิตลดา ศรีกะชาครู โรงเรียนบ้านดอนทองกรรมการ
4. นางสาวชนิสรา อยู่พงษ์พิทักษ์ครู โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นางสงบ ปกป้องครู โรงเรียนวัดบางภาษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาวสุณีย์ เหลือลอยเลิศครู โรงเรียนบ้านพาดหมอนประธานกรรมการ
2. นางชีพสุมน เกียรติศิริครู โรงเรียนวัดบางช้างใต้กรรมการ
3. นางสาวสุรีรัตน์ แก้วเขียวครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษีกรรมการ
4. นางจงดี ลิ้มเล็กครู โรงเรียนวัดศิลามูลกรรมการ
5. นางมณฑา รามัญอุดมครู โรงเรียนวัดบัวหวั่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายประภาส จันทโคตรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำโรงประธานกรรมการ
2. นางศิวิลักษณ์ อ่อนประสงค์ครู โรงเรียนบ้านหนองมะม่วงกรรมการ
3. นางเครือวัลย์ อ่อนทองหลางครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล กรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ โพธิ์เตี้ยครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดทรงคนองกรรมการ
5. นางสาวกัญญาภัทร ตรีโชติครู โรงเรียนวัดเกาะแรตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวอุไร ชมมะลิผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนราภิรมย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรกมล ตรีสิริเนตรครู โรงเรียนวัดตุ๊กตากรรมการ
3. นางฉลอง ภิรมย์อยู่ครู โรงเรียนบ้านคลองบางกระจันกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา ศิริสมพรครู โรงเรียนบ้านคลองใหม่กรรมการ
5. นางวันเพ็ญ พุ่มถาวรครู โรงเรียนบ้านรางปลาหมอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางศิวิไล ทีคำผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลานคาประธานกรรมการ
2. นางสาวลภัสจีรา มนตรีครู โรงเรียนวัดวังน้ำขาวกรรมการ
3. นางคนึงนิตย์ โพธิ์ทองนาคครู โรงเรียนวัดละมุดกรรมการ
4. นางสาวลัดดา คล้ายจันทร์พงษ์ครู โรงเรียนวัดลานคากรรมการ
5. นางสาวสุนิตรา กลั่นประชาครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาววิไล วาราชะนนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไผ่นารถประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริรักษ์ ชาติเพียรครู โรงเรียนวัดสุขวัฒนารามกรรมการ
3. นางบัวลี สงวนจิตต์ครู โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์กรรมการ
4. นางสุกัญญา ลอยประสงค์ครู โรงเรียนวัดเชิงเลนกรรมการ
5. นางจันทนา เจิมสุจริตครู โรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวนงนุช บุญญะยุวะผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังน้ำขาวประธานกรรมการ
2. นางวริฎฐา วงษ์ศรีสังข์ครู โรงเรียนวัดบึงลาดสวายกรรมการ
3. นางสาวพรศรี นรินทร์หงษ์ทองครู โรงเรียนวัดลานคากรรมการ
4. นางสมบูรณ์ เดชชาวนาครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
5. นางอรวรรณ ม่วงนาครูอัตราโรงเรียนวัดหอมเกร็ดกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางจำเริญ สีมารัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะเกลือประธานกรรมการ
2. นางจิตติมา ถนอมเกียรติกุลครู โรงเรียนวัดท่าพูดกรรมการ
3. นางอรญาณี รัตนวันครู โรงเรียนวัดสาลวันกรรมการ
4. นางนุชนภา แขกเมืองครู โรงเรียนวัดนราภิรมย์กรรมการ
5. นางปรียาลักษณ์ บัววัจนาครู โรงเรียนวัดบัวปากท่ากรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรีไพร พาลุกาครู โรงเรียนคลองทางหลวงกรรมการ
7. นางบำรุง ศรีแก้วครู โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางรัตนากุล อมตวนิชรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนหวายประธานกรรมการ
2. นางดรุณี บุญมากครู โรงเรียนคลองบางกระทึกกรรมการ
3. นางสาวสมใจ ขจรบุญครู โรงเรียนบ้านบางเตยกรรมการ
4. นางนันธิยา เขียวจันทร์ครู โรงเรียนวัดมะเกลือกรรมการ
5. นางนารีรัตน์ ศรีพิพัฒน์พรกุลครู โรงเรียนบ้านลานแหลมกรรมการ
6. นางสาวมัณฑณา น้อยพันธ์ครู โรงเรียนวัดบางหลวงกรรมการ
7. นางมาเลียม กสิกวัธนครู โรงเรียนวัดเกษตรารามกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางพรหมภัสสร พงษ์สิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสรรเพชญประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลีลักษณ์ ปิ่นกระจันครู โรงเรียนวัดท่าตำหนักกรรมการ
3. นางมาลัย กุลประยงค์ครู โรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการ
4. นางเบญจรัตน์ ปิ่นเวหาครู โรงเรียนวัดบางพระกรรมการ
5. นางสาวจุรียา พริ้งรักษาครู โรงเรียนบ้านท่าตลาดกรรมการ
6. นางวิภาณี สีโสภาครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4กรรมการ
7. นางสุนี บุญพันธ์ุครู โรงเรียนวัดรางกำหยาดกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นายพยนต์ นาคธรรมขันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางรัตติกาล โพธิวงศ์ครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
3. นางอรวิล นรขุนครู โรงเรียนวัดมะเกลือกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ สุริใหญ่ครู โรงเรียนวัดเชิงเลนกรรมการ
5. นางบุปผา ใฝ่เมตตาครู โรงเรียนวัดบางไผ่นารถกรรมการ
6. นางพัณอร มณฑาทิพย์ครู โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
7. นางสาววีระวัลย์ แก่นเมืองครู โรงเรียนวัดน้อยกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางปราณี ไคลมีโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มประธานกรรมการ
2. นางพัฒน์นรี ทองเมืองหลวงโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)กรรมการ
3. นางสาวพัชรา สุขถาวรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปราณี ไคลมีโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มประธานกรรมการ
2. นางสาวพัฒน์นรี ทองเมืองหลวงโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)กรรมการ
3. นางสาวพัชรา สุขถาวรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางปราณี ไคลมีโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มประธานกรรมการ
2. นางสาวพัฒน์นรี ทองเมืองหลวงโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)กรรมการ
3. นางสาวพัชรา สุขถาวรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางปราณี ไคลมีโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มประธานกรรมการ
2. นางสาวพัฒน์นรี ทองเมืองหลวงโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)กรรมการ
3. นางสาวพัชรา สุขถาวรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางกมลรัตน์ บุญมาโรงเรียนวัดท่าตำหนักประธานกรรมการ
2. นางสมศรี แก้วกุลฑลโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)กรรมการ
3. นางอรทัย แสงทองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกมลรัตน์ บุญมาโรงเรียนวัดท่าตำหนักประธานกรรมการ
2. นางสมศรี แก้วกุลฑลโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)กรรมการ
3. นางอรทัย แสงทองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางกมลรัตน์ บุญมาโรงเรียนวัดท่าตำหนักประธานกรรมการ
2. นางสมศรี แก้วกุลฑลโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)กรรมการ
3. นางอรทัย แสงทองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกมลรัตน์ บุญมาโรงเรียนวัดท่าตำหนักประธานกรรมการ
2. นางสมศรี แก้วกุลฑลโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)กรรมการ
3. นางอรทัย แสงทองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางกมลรัตน์ บุญมาโรงเรียนวัดท่าตำหนักประธานกรรมการ
2. นางสมศรี แก้วกุลฑลโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)กรรมการ
3. นางอรทัย แสงทองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสมจิตร พรหมสุวิชาโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มประธานกรรมการ
2. นางสาวดรุณี ธัญญสนธิโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)กรรมการ
3. นางสาวกัญญาพร ไทรชมภูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสมจิตร พรหมสุวิชาโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มประธานกรรมการ
2. นางสาวดรุณี ธัญญสนธิโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)กรรมการ
3. นางสาวกัญญาพร ไทรชมภูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวจารุวัลย์ ปัถวีโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางลภัทกร เลิศสำราญโรงเรียนวัดทรงคนองกรรมการ
3. นางสาวสิริรัตน์ คำจินะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวจารุวัลย์ ปัถวีโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางลภัสกร เลิศสำราญโรงเรียนวัดทรงคนองกรรมการ
3. นางสาวสิริรัตน์ คำจินะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอาจิณ พูลสำราญโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางสุปรีดา ณ พัทลุงโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
3. นางสาวฐิติมา บุญพึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอาจิณ พูลสำราญโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางสุปรีดา ณ พัทลุงโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
3. นางสาวฐิติมา บุญพึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางอาจิณ พูลสำราญโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางสุปรีดา ณ พัทลุงโรงเรียนบ้านระทุ่มล้มกรรมการ
3. นางสาวฐิติมา บุญพึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวกรพินธุ์ จันทร์ตาโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวหทัยกาญจน์ จันทร์ลอยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
3. นางเนตรชนก รินจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
4. นางสาวสิริพร ธนพรมงคลชัยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวกรพินธุ์ จันทร์ตาโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวหทัยกาญจน์ จันทร์ลอยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
3. นางเนตรชนก รินจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
4. นางสาวสิริพร ธนพรมงคลชัยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวกรพินธุ์ จันทร์ตาโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวหทัยกาญจน์ จันทร์ลอยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
3. นางเนตรชนก รินจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
4. นางสาวสิริพร ธนพรมงคลชัยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวกรพินธุ์ จันทร์ตาโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวหทัยกาญจน์ จันทร์ลอยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
3. นางเนตรชนก รินจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
4. นางสาวสิริพร ธนพรมงคลชัยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางกรพินธุ์ จันทร์ตาโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวหทัยกาญจน์ จันทร์ลอยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
3. นางเนตรชนก รินจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
4. นางสาวสิริพร ธนพรมงคลชัยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศรีสุดา กานดาโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายนนทชัย กร่างปรีชาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
3. นางสาวสิรินภา คำทวีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ เกียรติดำรสกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวกรพินธุ์ จันทร์ดาโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวหทัยกาญจน์ จันทร์ลอยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
3. นางสาวสิริพร ธนพรมงคลชัยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวกรพินธุ์ จันทร์ตาโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวหทัยกาญจน์ จันทร์ลอยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
3. นางเนตรชนก รินจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
4. นางสาวสิริพร ธนพรมงคลชัยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวกรพินธุ์ จันทร์ตาโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวหทัยกาญจน์ จันทร์ลอยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
3. นางเนตรชนก รินจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
4. นางสาวสิริพร ธนพรมงคลชัยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางศรีสุดา กานดาโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายนนทชัย กร่างปรีชาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
3. นางสาวสิรินภา คำทวีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ เกียรติดำรงสกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางศรีสุดา กานดาโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายนนทชัย กร่างปรีชาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
3. นางสาวสิรินภา คำทวีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ เกียรติดำรงสกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศรีสุดา กานดาโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายนนทชัย กร่างปรีชาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
3. นางสาวสิรินภา คำทวีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ เกียรติดำรงสกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางศรีสุดา กานดาโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายนนทชัย กร่างปรีชาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
3. นางสาวสิรินภา คำทวีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ เกียรติดำรงสกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางศรีสุดา กานดาโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายนนทชัย กร่างปรีชาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
3. นางสาวสิรินภา คำทวีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ เกียรติดำรงสกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางศรีสุดา กานดาโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายนนทชัย กร่างปรีชาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
3. นางสาวสิรินภา คำทวีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ เกียรติดำรงสกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเพียงใจ ภู่มาลีโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางพิรุณรัตน์ สุขประดิษฐ์โรงเรียนวัดนิลเพชรกรรมการ
3. นางสาวดวงใจ โอษฐ์งามศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุมาลี เดชกำแหงโรงเรียนวัดตุ๊กตาประธานกรรมการ
2. นางอุมาภรณ์ สายบุ่งคล้าโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)กรรมการ
3. นางสาวณัฐชา รุ่งเรืืองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวณัฐพร ไชยถาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิมา เหลืองอรุณชัยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
3. นางสาวทิตยา บินฮายีอาลีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวณัฐพร ไชยถาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิมา เหลืองอรุณชัยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
3. นางสาวทิตยา บินฮายีอาลีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวณัฐพร ไชยถาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิมา เหลืองอรุณชัยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
3. นางสาวทิตยา บินฮายีอาลีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุมาลี เดชกำแหงโรงเรียนวัดตุ๊กตาประธานกรรมการ
2. นางอุมาภรณ์ สายบุ่งคล้าโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)กรรมการ
3. นางสาวณัฐชา รุ่งเรืืองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวมนัสนันท์ ปัถวีโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายวรพล ธุลีจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
3. นางสาวสร้อยสุณี บัวเบาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวมนัสนันท์ ปัถวีโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายวรพล ธุลีจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
3. นางสาวสร้อยสุณี บัวเบาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายศุภวัฒน์ อ้นอมรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตตรา อรุณรัตน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
3. นายภราดร เจียมดำเนินกิจศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายศุภวัฒน์ อ้นอมรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
2. นางสาวสุจิตตรา อรุณรัตน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
3. นายภราดร เจียมดำเนินกิจศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ น.ส.อมรรัตน์ จินดา 0945488094 email - siree_07@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]