หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนคลองทางหลวง 6 11 7
2 003 โรงเรียนคลองบางกระทึก 5 11 8
3 004 โรงเรียนจารุวรรณวิทยา 0 0 0
4 011 โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม 17 35 19
5 009 โรงเรียนตลาดเกาะแรต 11 22 12
6 010 โรงเรียนตลาดเจริญสุข 12 27 17
7 018 โรงเรียนนักบุญเปโต 2 3 2
8 019 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 32 88 42
9 058 โรงเรียนบุญยศรีสวัสดิ์ 10 17 13
10 021 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 80 201 135
11 022 โรงเรียนบ้านคลองจินดา 0 0 0
12 023 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 6 15 12
13 024 โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน 7 13 12
14 025 โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย 4 5 5
15 026 โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ 2 4 2
16 028 โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ 9 10 10
17 029 โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ 11 19 13
18 027 โรงเรียนบ้านคลองโยง 13 37 19
19 030 โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 30 98 56
20 031 โรงเรียนบ้านฉาง 1 3 2
21 032 โรงเรียนบ้านดงเกตุ 8 22 14
22 033 โรงเรียนบ้านดอนทอง 5 7 5
23 034 โรงเรียนบ้านตากแดด 5 13 10
24 035 โรงเรียนบ้านท่าตลาด 0 0 0
25 036 โรงเรียนบ้านนราภิรมย์ 5 7 5
26 038 โรงเรียนบ้านบางประแดง 12 32 22
27 039 โรงเรียนบ้านบางม่วง 3 6 5
28 037 โรงเรียนบ้านบางเตย 1 3 2
29 040 โรงเรียนบ้านบางเลน 21 55 26
30 041 โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล 29 62 39
31 045 โรงเรียนบ้านพาดหมอน 2 2 2
32 047 โรงเรียนบ้านรางกระทุ่ม 0 0 0
33 048 โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ 2 5 3
34 049 โรงเรียนบ้านลาดหลวง 0 0 0
35 050 โรงเรียนบ้านลานแหลม 4 7 4
36 052 โรงเรียนบ้านหนองปรง 1 1 1
37 051 โรงเรียนบ้านหนองปรงกาญจนา 0 0 0
38 053 โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง 0 0 0
39 056 โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด 2 4 3
40 057 โรงเรียนบ้านหัวอ่าว 2 3 3
41 054 โรงเรียนบ้านห้วยกรด 9 23 12
42 055 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 10 30 18
43 046 โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา 9 16 13
44 042 โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว 1 3 1
45 043 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม 1 3 2
46 044 โรงเรียนบ้านไผ่หลวง 7 12 7
47 059 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 64 149 106
48 060 โรงเรียนภัทรนุสรณ์ 0 0 0
49 061 โรงเรียนภัทรบุตร 0 0 0
50 062 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 4 7 5
51 064 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 7 14 5
52 065 โรงเรียนยุวธัช พุทธมณฑล สาย 5 0 0 0
53 066 โรงเรียนวัดกกตาล 7 17 7
54 067 โรงเรียนวัดกลาง 7 9 7
55 068 โรงเรียนวัดกลางครูเวียง 4 13 4
56 069 โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว 41 99 63
57 075 โรงเรียนวัดงิ้วราย 6 6 6
58 076 โรงเรียนวัดจินดาราม 45 132 65
59 078 โรงเรียนวัดดอนยอ 3 7 3
60 079 โรงเรียนวัดดอนหวาย 52 144 91
61 081 โรงเรียนวัดตุ๊กตา 9 20 9
62 082 โรงเรียนวัดทรงคนอง 4 9 6
63 087 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย 6 32 9
64 084 โรงเรียนวัดท่าข้าม 14 46 29
65 085 โรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) 13 31 16
66 086 โรงเรียนวัดท่าพูด 38 88 54
67 083 โรงเรียนวัดท้องไทร 5 6 6
68 090 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 59 117 92
69 092 โรงเรียนวัดนิลเพชร 13 32 15
70 091 โรงเรียนวัดน้อย 6 13 11
71 094 โรงเรียนวัดบอนใหญ่ 1 3 2
72 095 โรงเรียนวัดบัวปากท่า 5 11 5
73 096 โรงเรียนวัดบัวหวั่น 15 31 23
74 098 โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ 4 5 5
75 097 โรงเรียนวัดบางช้างใต้ 9 20 15
76 099 โรงเรียนวัดบางน้อยใน 3 5 3
77 100 โรงเรียนวัดบางปลา 22 44 35
78 102 โรงเรียนวัดบางพระ 18 28 23
79 103 โรงเรียนวัดบางภาษี 4 6 4
80 104 โรงเรียนวัดบางหลวง 40 76 57
81 101 โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ 4 6 4
82 105 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 40 86 48
83 093 โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว 6 26 12
84 106 โรงเรียนวัดประชานาถ 16 35 21
85 107 โรงเรียนวัดปรีดาราม 6 13 9
86 108 โรงเรียนวัดผาสุการาม 6 9 7
87 112 โรงเรียนวัดพระมอพิสัย 4 8 7
88 113 โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี 11 23 18
89 115 โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 49 95 55
90 116 โรงเรียนวัดรางกำหยาด 11 33 14
91 117 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 6 17 8
92 118 โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี 4 7 5
93 120 โรงเรียนวัดละมุด 6 8 6
94 121 โรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม 0 0 0
95 122 โรงเรียนวัดลาดสะแก 3 8 4
96 123 โรงเรียนวัดลานคา 33 110 51
97 124 โรงเรียนวัดลานตากฟ้า 24 48 34
98 125 โรงเรียนวัดลำพญา(จำเนียรบำรุงวิทย์) 10 17 13
99 126 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 22 40 27
100 128 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 70 154 108
101 129 โรงเรียนวัดศิลามูล 11 22 14
102 130 โรงเรียนวัดศีรษะทอง 34 73 48
103 131 โรงเรียนวัดสรรเพชญ 10 27 16
104 133 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 9 23 14
105 132 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(บางเลน) 3 20 5
106 134 โรงเรียนวัดสัมปทวน 1 3 1
107 135 โรงเรียนวัดสาลวัน 8 13 11
108 136 โรงเรียนวัดสำโรง 2 4 2
109 137 โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม 10 16 12
110 138 โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 1 2 1
111 141 โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 37 81 52
112 140 โรงเรียนวัดห้วยตะโก 6 15 9
113 070 โรงเรียนวัดเกษตราราม 9 33 13
114 071 โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ 6 8 6
115 072 โรงเรียนวัดเกาะแรต 6 10 7
116 077 โรงเรียนวัดเชิงเลน 17 61 34
117 080 โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ 0 0 0
118 127 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 7 18 7
119 139 โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม 0 0 0
120 074 โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) 42 78 54
121 073 โรงเรียนวัดโคกเขมา 10 15 11
122 114 โรงเรียนวัดโพธิ์ 53 98 79
123 142 โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม(ปิ่นรัตนราษฎร์) 8 25 16
124 088 โรงเรียนวัดไทยาวาส 2 4 2
125 089 โรงเรียนวัดไทร 27 44 32
126 109 โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ 4 17 4
127 110 โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง 2 6 2
128 111 โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง 25 48 32
129 119 โรงเรียนวัดไร่ขิง 32 75 39
130 143 โรงเรียนสกลวิทยา 5 10 5
131 145 โรงเรียนสาธิตวิทยา 0 0 0
132 146 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 25 94 51
133 148 โรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ 3 5 5
134 149 โรงเรียนอนุบาลพรละมัย 0 0 0
135 150 โรงเรียนอนุบาลศิริวิทย์ 0 0 0
136 152 โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก 0 0 0
137 153 โรงเรียนอนุบาลเอื้อเพชร 0 0 0
138 151 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ 7 23 5
139 005 โรงเรียนเจริญสุข 0 0 0
140 006 โรงเรียนเจี้ยนหัว 2 16 2
141 007 โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ 2 4 2
142 008 โรงเรียนเดชอนุสรณ์ 0 0 0
143 012 โรงเรียนเทพนิมิตวัฒนา 4 4 1
144 020 โรงเรียนเบญาพัฒน์ 1 2 2
145 063 โรงเรียนเม่งฮั้วกงฮัก 5 25 7
146 154 โรงเรียนเอกดรุณ 6 18 8
147 147 โรงเรียนแสงทองวิทยานครชัยศรี 0 0 0
148 017 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 (ป.ปัญญาฐาปนกิจอุปถัมภ์) 13 26 13
149 001 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย 13 18 15
150 013 โรงเรียนเทศบาล1 บ้านสามพราน 0 0 0
151 014 โรงเรียนเทศบาล1 วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) 0 0 0
152 015 โรงเรียนเทศบาล2 วัดอ้อมใหญ่(นครราษฎร์วิทยาคาร) 3 4 3
153 016 โรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) 38 70 55
รวม 1765 4056 2512
6568

ติดต่อผู้ดูแลระบบ น.ส.อมรรัตน์ จินดา 0945488094 email - siree_07@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]