หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ร.ร.ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ (หุ่นยนต์),ร.ร.วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ), ร.ร.วัดท่าพูด, ร.ร.วัดดอนหวาย
วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายทวีพล แพเรือง สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ  
2 นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายจิระชัย ทีคำ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นายสุชาติ แก้วแสงอินทร์ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นายศักดิ์สิทธิ์ เกษมวัฒนา ประธานกลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นายสถาพร นาลัย ประธานกลุ่มโรงเรียนห้วยพลู คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นายพยนต์ นาคธรรมขันธ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนแหลมบัว คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นายอุบล นิ่มนวน ประธานกลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นายกังวาล นาคศรีสังข์ ประธานกลุ่มโรงเรียนบางเลน คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นายธเนศ ปานอุทัย ประธานกลุ่มโรงเรียนบางหลวง คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นายปัญญา บัววัจนา ประธานกลุ่มโรงเรียนเพชรบัวงาม คณะกรรมการอำนวยการ  
13 นายภูวเดช สว่างวงศ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนบางภาษี คณะกรรมการอำนวยการ  
14 นายสุทธิชัย ปุตตธรรมกุล ประธานกลุ่มโรงเรียนบางเลนใต้ คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นายเกื้อกูล ศรีสวัสดิ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนไร่ขิงพัฒนา คณะกรรมการอำนวยการ  
16 นายเกษมสันต์ มีจันทร์ ประธานกลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า คณะกรรมการอำนวยการ  
17 นายสญชัย รัศมีแจ่ม ประธานกลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา คณะกรรมการอำนวยการ  
18 นางจำเริญ สีมารัตน์ ประธานกลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล คณะกรรมการอำนวยการ  
19 นางสาวอำพรรณ น้อยนารถ ประธานกลุ่มโรงเรียนเอกชนนครปฐม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ  
20 นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
21 นางสาวพนิดา คล้อสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ  
22 นางสาวพัชรา กิจปฐมมงคล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
23 นายสาทิศ เพ็งนาเรนทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ต้อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม สถานที่แข่งขันโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)  
24 ว่าที่ ร.ต.ธวัฒน์ ประภาวิทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ต้อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม สถานที่แข่งขันโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)  
25 นายวิชัย แสงเพชร ครู โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ต้อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม สถานที่แข่งขันโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)  
26 นางเพียงใจ ภู่มาลี ครู โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ต้อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม สถานที่แข่งขันโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)  
27 คณะครูโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ต้อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม สถานที่แข่งขันโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)  
28 พนักงานธุรการ อัตราจ้าง โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ต้อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม สถานที่แข่งขันโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)  
29 นางสุรภี ทองแท้ ครู โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ต้อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม สถานที่แข่งขันโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)  
30 นายเกื้อกูล ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าพูด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ต้อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม สถานที่แข่งขันโรงเรียนวัดท่าพูด  
31 นางวีนา แก้วอนุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าพูด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ต้อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม สถานที่แข่งขันโรงเรียนวัดท่าพูด  
32 นางธนาวรรณ แสวงไวศยสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าพูด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ต้อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม สถานที่แข่งขันโรงเรียนวัดท่าพูด  
33 คณะครูโรงเรียนวัดท่าพูด โรงเรียนวัดท่าพูด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ต้อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม สถานที่แข่งขันโรงเรียนวัดท่าพูด  
34 . พนักงานธุรการ อัตราจ้าง โรงเรียนวัดท่าพูด โรงเรียนวัดท่าพูด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ต้อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม สถานที่แข่งขันโรงเรียนวัดท่าพูด  
35 นายกฤษดา หามาฤทธิ์ ครู โรงเรียนวัดท่าพูด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ต้อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม สถานที่แข่งขันโรงเรียนวัดท่าพูด  
36 นายชำนาญ ทัดมาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนหวาย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ต้อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม สถานที่แข่งขันโรงเรียนวัดดอนหวาย  
37 นางจรูญพร ลำใย รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนหวาย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ต้อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม สถานที่แข่งขันโรงเรียนวัดดอนหวาย  
38 นางรัตนากุล อมตวนิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนหวาย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ต้อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม สถานที่แข่งขันโรงเรียนวัดดอนหวาย  
39 คณะครูโรงเรียนวัดดอนหวาย โรงเรียนวัดดอนหวาย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ต้อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม สถานที่แข่งขันโรงเรียนวัดดอนหวาย  
40 พนักงานธุรการ อัตราจ้าง โรงเรียนวัดดอนหวาย โรงเรียนวัดดอนหวาย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ต้อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม สถานที่แข่งขันโรงเรียนวัดดอนหวาย  
41 นายวิฑูรย์ อริยะพงษ์ ครู โรงเรียนวัดดอนหวาย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ต้อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม สถานที่แข่งขันโรงเรียนวัดดอนหวาย  
42 นายบัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่สำหรับการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ  
43 นายศานิต เหลืองทองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่สำหรับการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ  
44 นายสาธิต บุญยรัตกลิน ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่สำหรับการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ  
45 นายเกรียงไกร คุณัชญ์ธาดา ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่สำหรับการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ  
46 นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการ สพป.นฐ.2 คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
47 นางสาวพนิดา คล้อสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
48 นายวุฒิพงศ์ เรืองวงษ์ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
49 นางศุภนา โพธิ์อุบล นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
50 นางสาววีรวรรณ เจริญสุขน นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
51 นางศิลามล เทียนสมบัติ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
52 นางกรองขวัญ แซ่เฮง นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
53 นางสุพิชฌาย์ แป้งทา นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
54 นางสาวสมพร ตุ้มกูล นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
55 นางสาวปวรรณ แก้ววิริยะกิจกูล นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
56 นางสุนีย์ เทศสมบูรณ์ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
57 นางวรรณี แสงศรี นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
58 นางเยาวรัตน์ เพาะพืช เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
59 นายกำธร ศรีวราสาสน์ เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
60 นางสาวจันทร์สุดา แซ่ลี้ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
61 นางสาวพัชรา กิจปฐมมงคล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
62 นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ  
63 นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ  
64 นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ  
65 นายปรีชา สายค้ำ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ  
66 นางกนกรัตน์ สุพรรณอ่วม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ  
67 นางสาวมณกาญจน์ ทองใย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ  
68 นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ  
69 นางสาววิไลวรรณ โอรส ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ  
70 นางกฤษณาวรรณ ชื่นค้า ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ  
71 นายสมชาย พลูศรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ  
72 นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ  
73 นางสาวรัตนา ศิริชยานันท์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ  
74 นางวิไลวรรณ ตรีชั้น ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ  
75 นางพรทิพย์ นิลวัตถา เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ  
76 นางนวเนตร ยอดอุดม นักประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะวิชาการ  
77 นางรุ่งนภา สุรารักษ์ นักประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะวิชาการ  
78 นางสาวอมรรัตน์ จินดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะวิชาการ  
79 นายชาญณรงค์ มงคลศิวกุล พนักงานศูนย์ ICT สพป.นฐ.๒ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะวิชาการ  
80 นางสาวสมพร ตุ้มกูล นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะวิชาการ  
81 นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
82 นางรัชนี เมตตา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
83 นางกัญญา อิ่มใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
84 นางศศิธร แร่ทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
85 นางสาวณัฐชนก สมบูรณ์วงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
86 นางสาวสิริพร แสงบุญเกิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
87 นางสาวเสาวลักษณ์ บาลลา พนักงานธุรการ อัตราจ้าง รร.วัดบึงลาดสวาย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ฝ่ายรวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขัน  
88 นางสาวฐิญาดา โพธิชัย ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดบึงลาดสาย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ฝ่ายรวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขัน  
89 นางพัทธนันท์ ลี้ไพบูลย์ ครู โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ฝ่ายรวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขัน  
90 นางสาวรจิต ลลิตลักษมานนท์ ครู โรงเรียนวัดบางช้างใต้ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ฝ่ายรวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขัน  
91 นางสาวสุภัทรจิตรา จันทราวิภาส ครู โรงเรียนวัดบางช้างใต้ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ฝ่ายรวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขัน  
92 นางสาวชนัญชิดา อัตตะกีรติ พนักงานธุรการ อัตราจ้าง โรงเรียนวัดตุ๊กตา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ฝ่ายรวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขัน  
93 นายวิทูร ประสพผล ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดสรรเพชญ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ฝ่ายรวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขัน  
94 นางสาวสาวิตรี เปาวะสันต์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ฝ่ายรวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขัน  
95 นางจิตรา อริยวัฒน์วงศ์ ครู โรงเรียนวัดท่าพูด คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ฝ่ายรวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขัน  
96 นางนฤมล วัฒนพิทักษ์พงศ์ ครู โรงเรียนวัดท่าพูด คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ฝ่ายรวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขัน  
97 นางสาวกมลทิพย์ ตามเสรีวิไล ครู โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ฝ่ายรวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขัน  
98 นางสาวปณันยา จำรูญ พนักงานธุรการ อัตราจ้าง โรงเรียนวัดไร่ขิง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ฝ่ายรวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขัน  
99 นางเสาวลักษณ์ นาคคำ ครู โรงเรียนวัดดอนหวาย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ฝ่ายรวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขัน  
100 นางยานีย์ นาคแก้ว ครู โรงเรียนวัดดอนหวาย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ฝ่ายรวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขัน  
101 นายณฐพล สุนทรกระจ่าง ครู โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ฝ่ายรวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขัน  
102 นายชาญณรงค์ มงคลศิวกุล พนักงานศูนย์ ICT สพป.นฐ.๒ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ฝ่ายรวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขัน  
103 นางสาวเกษร อุบล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
104 นางสาวพัชรินทร์ ลิ้มวชิรานนท์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
105 นางสาวรสริน คณาคุปต์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
106 นางเจริญศรี จำปี นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
107 นายสันติ อินทิราวรนนท์ เจ้าพนักงานพัสดุ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
108 นางสาวนงค์นุช เสมลับ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
109 นางสาวอมรรัตน์ จินดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ฝ่ายรวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขัน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ น.ส.อมรรัตน์ จินดา 0945488094 email - siree_07@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]