สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครปฐม เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านกระทุ่มล้ม 50 10 9 6 69
2 พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 50 7 1 1 58
3 วัดศรีมหาโพธิ์ 39 16 5 3 60
4 วัดจินดาราม 34 2 3 5 39
5 วัดดอนหวาย 30 10 3 4 43
6 วัดนราภิรมย์ 29 10 6 4 45
7 วัดโพธิ์ 27 8 6 5 41
8 วัดไร่ขิง 26 4 2 0 32
9 วัดบางหลวง 24 8 5 3 37
10 นาคประสิทธิ์ 24 3 1 1 28
11 วัดท่าพูด 23 9 3 1 35
12 บ้านคลองใหม่ 23 3 2 0 28
13 วัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 22 9 7 5 38
14 วัดบึงลาดสวาย 22 5 6 6 33
15 วัดกลางบางแก้ว 21 11 6 2 38
16 วัดหอมเกร็ด 20 6 2 5 28
17 วัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) 17 9 1 6 27
18 วัดลานคา 17 4 6 4 27
19 วัดไผ่หูช้าง 15 3 2 2 20
20 เทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) 14 11 6 6 31
21 วัดศีรษะทอง 12 7 5 2 24
22 สุคนธีรวิทย์ 12 5 2 1 19
23 วัดไทร 11 7 4 2 22
24 วัดท่าข้าม 11 3 0 0 14
25 วัดลานตากฟ้า 10 5 4 3 19
26 วัดเชิงเลน 10 2 2 1 14
27 วัดบางปลา 9 3 3 2 15
28 บ้านบางเลน 8 10 3 0 21
29 วัดวังน้ำขาว 8 5 1 1 14
30 วัดบัวหวั่น 8 4 1 0 13
31 ตลาดรางกระทุ่ม 8 3 4 2 15
32 วัดนิลเพชร 8 3 1 0 12
33 วัดบางพระ 8 2 3 0 13
34 วัดลำพญา(จำเนียรบำรุงวิทย์) 8 0 1 1 9
35 วัดโคกเขมา 7 3 0 0 10
36 บ้านคลองสว่างอารมณ์ 7 2 2 0 11
37 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย 7 2 1 2 10
38 วัดสว่างอารมณ์ 7 2 0 0 9
39 บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ 7 2 0 0 9
40 วัดเกษตราราม 7 1 0 0 8
41 อนุบาลแสงอรุณ 7 0 0 0 7
42 บ้านประตูน้ำพระพิมล 6 10 1 2 17
43 วัดพุทธธรรมรังษี 6 3 2 0 11
44 วัดรางกำหยาด 6 3 1 1 10
45 บุญยศรีสวัสดิ์ 6 2 1 1 9
46 วัดสรรเพชญ 6 2 0 0 8
47 ตลาดเจริญสุข 5 5 1 0 11
48 วัดประชานาถ 5 5 0 1 10
49 บ้านคลองโยง 5 2 3 3 10
50 วัดตุ๊กตา 5 2 1 0 8
51 ไทยรัฐวิทยา 4 (ป.ปัญญาฐาปนกิจอุปถัมภ์) 5 1 1 2 7
52 ยอแซฟอุปถัมภ์ 5 1 1 0 7
53 ตลาดเกาะแรต 5 1 0 2 6
54 คลองบางกระทึก 5 0 0 0 5
55 วัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) 4 6 2 1 12
56 วัดบางช้างใต้ 4 3 1 1 8
57 บ้านดงเกตุ 4 3 1 0 8
58 วัดสุขวัฒนาราม 4 3 1 0 8
59 บ้านเพลินวัฒนา 4 2 1 1 7
60 บ้านห้วยพลู 4 2 1 1 7
61 บ้านคลองบางกระจัน 4 2 1 0 7
62 คลองทางหลวง 4 2 0 0 6
63 วัดราษฎร์ศรัทธาราม 4 2 0 0 6
64 วัดงิ้วราย 4 2 0 0 6
65 เอกดรุณ 4 1 1 0 6
66 วัดเกาะแรต 4 1 0 1 5
67 วัดบ่อตะกั่ว 4 1 0 1 5
68 เม่งฮั้วกงฮัก 4 1 0 0 5
69 บ้านตากแดด 4 1 0 0 5
70 บ้านบางประแดง 3 4 2 0 9
71 วัดศิลามูล 3 4 1 3 8
72 วัดใหม่สุคนธาราม(ปิ่นรัตนราษฎร์) 3 3 2 0 8
73 บ้านไผ่หลวง 3 3 1 0 7
74 บ้านห้วยกรด 3 2 1 0 6
75 บ้านดอนทอง 3 2 0 0 5
76 บ้านนราภิรมย์ 3 2 0 0 5
77 วัดกลาง 3 1 2 0 6
78 มารีย์อุปถัมภ์ 3 1 0 0 4
79 วัดเกษมสุริยัมนาจ 3 0 2 1 5
80 วัดห้วยตะโก 3 0 1 0 4
81 วัดสาลวัน 2 3 2 0 7
82 วัดละมุด 2 3 0 0 5
83 บ้านคลองนกกระทุง 2 2 2 0 6
84 วัดน้อย 2 2 1 1 5
85 วัดกลางครูเวียง 2 2 0 0 4
86 สกลวิทยา 2 2 0 0 4
87 วัดเวฬุวนาราม 2 1 4 0 7
88 วัดปรีดาราม 2 1 2 1 5
89 วัดบัวปากท่า 2 1 2 0 5
90 วัดทรงคนอง 2 1 1 0 4
91 วัดท้องไทร 2 1 0 2 3
92 หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ 2 0 1 0 3
93 บ้านคลองพระมอพิสัย 2 0 0 1 2
94 วัดดอนยอ 2 0 0 0 2
95 บ้านหอมเกร็ด 2 0 0 0 2
96 บ้านพาดหมอน 2 0 0 0 2
97 เซนต์แอนดรูว์ 2 0 0 0 2
98 วัดบางน้อยใน 2 0 0 0 2
99 วัดสว่างอารมณ์(บางเลน) 2 0 0 0 2
100 วัดผาสุการาม 1 4 0 1 5
101 เทพนิมิตวัฒนา 1 2 1 0 4
102 วัดราษฎร์สามัคคี 1 2 1 0 4
103 วัดไผ่จรเข้ 1 2 0 1 3
104 บ้านบางม่วง 1 2 0 0 3
105 วัดพระมอพิสัย 1 1 1 1 3
106 เทศบาล2 วัดอ้อมใหญ่(นครราษฎร์วิทยาคาร) 1 1 1 0 3
107 บ้านลานแหลม 1 1 0 2 2
108 วัดบางช้างเหนือ 1 1 0 2 2
109 บ้านรางปลาหมอ 1 1 0 0 2
110 วัดไทยาวาส 1 1 0 0 2
111 วัดไผ่สามตำลึง 1 1 0 0 2
112 วัดทุ่งน้อย 1 0 1 1 2
113 เจี้ยนหัว 1 0 1 0 2
114 วัดสำโรง 1 0 1 0 2
115 บ้านหัวอ่าว 1 0 0 1 1
116 บ้านไผ่คอกวัว 1 0 0 0 1
117 นักบุญเปโต 1 0 0 0 1
118 บ้านบางเตย 1 0 0 0 1
119 บ้านหนองปรง 1 0 0 0 1
120 วัดสุวรรณาราม 1 0 0 0 1
121 วัดกกตาล 0 4 2 1 6
122 วัดบางไผ่นารถ 0 2 0 2 2
123 บ้านคลองมหาสวัสดิ์ 0 1 1 0 2
124 วัดบางภาษี 0 1 0 2 1
125 วัดลาดสะแก 0 1 0 1 1
126 วัดสัมปทวน 0 1 0 0 1
127 บ้านไผ่ล้อม 0 1 0 0 1
128 วัดบอนใหญ่ 0 0 1 0 1
129 เบญาพัฒน์ 0 0 1 0 1
130 บ้านฉาง 0 0 0 0 0
รวม 929 359 179 128 1,467