สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครปฐม เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านกระทุ่มล้ม 47 10 8 6 65
2 พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 45 7 1 1 53
3 วัดศรีมหาโพธิ์ 35 16 5 3 56
4 วัดจินดาราม 34 2 3 5 39
5 วัดนราภิรมย์ 29 10 6 4 45
6 วัดดอนหวาย 28 10 3 4 41
7 วัดบางหลวง 24 8 5 3 37
8 นาคประสิทธิ์ 24 3 1 1 28
9 วัดท่าพูด 23 9 3 1 35
10 วัดบึงลาดสวาย 22 4 6 6 32
11 วัดกลางบางแก้ว 20 10 6 2 36
12 บ้านคลองใหม่ 20 3 2 0 25
13 วัดโพธิ์ 19 7 6 5 32
14 วัดหอมเกร็ด 19 6 2 5 27
15 วัดลานคา 17 4 6 4 27
16 วัดไร่ขิง 17 3 2 0 22
17 วัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) 16 9 1 6 26
18 วัดไผ่หูช้าง 15 3 2 2 20
19 เทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) 14 11 6 6 31
20 วัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 14 5 6 5 25
21 วัดศีรษะทอง 12 7 5 2 24
22 สุคนธีรวิทย์ 12 5 2 1 19
23 วัดลานตากฟ้า 10 5 4 3 19
24 วัดเชิงเลน 10 2 2 1 14
25 วัดบางปลา 9 3 3 2 15
26 บ้านบางเลน 8 10 3 0 21
27 วัดวังน้ำขาว 8 5 1 1 14
28 ตลาดรางกระทุ่ม 8 3 4 2 15
29 วัดบางพระ 8 2 3 0 13
30 วัดลำพญา(จำเนียรบำรุงวิทย์) 8 0 1 1 9
31 วัดบัวหวั่น 7 4 1 0 12
32 วัดนิลเพชร 7 3 1 0 11
33 วัดโคกเขมา 7 3 0 0 10
34 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย 7 2 1 2 10
35 วัดเกษตราราม 7 1 0 0 8
36 อนุบาลแสงอรุณ 7 0 0 0 7
37 บ้านประตูน้ำพระพิมล 6 10 1 2 17
38 วัดไทร 6 7 4 2 17
39 วัดรางกำหยาด 6 3 1 1 10
40 วัดสรรเพชญ 6 2 0 0 8
41 บ้านคลองสว่างอารมณ์ 6 0 2 0 8
42 บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ 6 0 0 0 6
43 วัดพุทธธรรมรังษี 5 3 2 0 10
44 บ้านคลองโยง 5 2 3 3 10
45 วัดสว่างอารมณ์ 5 2 0 0 7
46 ไทยรัฐวิทยา 4 (ป.ปัญญาฐาปนกิจอุปถัมภ์) 5 1 1 2 7
47 ยอแซฟอุปถัมภ์ 5 1 1 0 7
48 ตลาดเกาะแรต 5 1 0 2 6
49 คลองบางกระทึก 5 0 0 0 5
50 วัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) 4 6 2 1 12
51 วัดบางช้างใต้ 4 3 1 1 8
52 บ้านดงเกตุ 4 3 1 0 8
53 วัดสุขวัฒนาราม 4 3 1 0 8
54 บ้านห้วยพลู 4 2 1 1 7
55 บุญยศรีสวัสดิ์ 4 2 1 1 7
56 คลองทางหลวง 4 2 0 0 6
57 วัดราษฎร์ศรัทธาราม 4 2 0 0 6
58 วัดงิ้วราย 4 2 0 0 6
59 เอกดรุณ 4 1 1 0 6
60 วัดเกาะแรต 4 1 0 1 5
61 วัดบ่อตะกั่ว 4 1 0 1 5
62 เม่งฮั้วกงฮัก 4 1 0 0 5
63 บ้านตากแดด 4 1 0 0 5
64 วัดท่าข้าม 4 1 0 0 5
65 บ้านบางประแดง 3 4 2 0 9
66 วัดศิลามูล 3 4 1 3 8
67 ตลาดเจริญสุข 3 4 1 0 8
68 วัดใหม่สุคนธาราม(ปิ่นรัตนราษฎร์) 3 3 2 0 8
69 บ้านคลองบางกระจัน 3 2 1 0 6
70 บ้านห้วยกรด 3 2 1 0 6
71 บ้านดอนทอง 3 2 0 0 5
72 วัดกลาง 3 1 2 0 6
73 มารีย์อุปถัมภ์ 3 1 0 0 4
74 บ้านนราภิรมย์ 3 1 0 0 4
75 วัดเกษมสุริยัมนาจ 3 0 2 1 5
76 วัดห้วยตะโก 3 0 1 0 4
77 วัดสาลวัน 2 3 2 0 7
78 บ้านไผ่หลวง 2 3 1 0 6
79 วัดประชานาถ 2 3 0 0 5
80 วัดละมุด 2 3 0 0 5
81 บ้านคลองนกกระทุง 2 2 2 0 6
82 วัดน้อย 2 2 1 1 5
83 วัดกลางครูเวียง 2 2 0 0 4
84 สกลวิทยา 2 2 0 0 4
85 วัดเวฬุวนาราม 2 1 4 0 7
86 วัดปรีดาราม 2 1 2 1 5
87 วัดบัวปากท่า 2 1 2 0 5
88 วัดทรงคนอง 2 1 0 0 3
89 หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ 2 0 1 0 3
90 บ้านคลองพระมอพิสัย 2 0 0 1 2
91 วัดดอนยอ 2 0 0 0 2
92 บ้านหอมเกร็ด 2 0 0 0 2
93 บ้านพาดหมอน 2 0 0 0 2
94 เซนต์แอนดรูว์ 2 0 0 0 2
95 วัดบางน้อยใน 2 0 0 0 2
96 วัดสว่างอารมณ์(บางเลน) 2 0 0 0 2
97 วัดผาสุการาม 1 4 0 1 5
98 เทพนิมิตวัฒนา 1 2 1 0 4
99 วัดตุ๊กตา 1 2 1 0 4
100 บ้านบางม่วง 1 2 0 0 3
101 บ้านเพลินวัฒนา 1 1 1 1 3
102 วัดพระมอพิสัย 1 1 1 1 3
103 วัดราษฎร์สามัคคี 1 1 1 0 3
104 เทศบาล2 วัดอ้อมใหญ่(นครราษฎร์วิทยาคาร) 1 1 1 0 3
105 วัดบางช้างเหนือ 1 1 0 2 2
106 บ้านรางปลาหมอ 1 1 0 0 2
107 วัดไทยาวาส 1 1 0 0 2
108 วัดไผ่สามตำลึง 1 1 0 0 2
109 วัดทุ่งน้อย 1 0 1 1 2
110 เจี้ยนหัว 1 0 1 0 2
111 วัดสำโรง 1 0 1 0 2
112 บ้านลานแหลม 1 0 0 2 1
113 บ้านหัวอ่าว 1 0 0 1 1
114 บ้านไผ่คอกวัว 1 0 0 0 1
115 นักบุญเปโต 1 0 0 0 1
116 บ้านบางเตย 1 0 0 0 1
117 บ้านหนองปรง 1 0 0 0 1
118 วัดสุวรรณาราม 1 0 0 0 1
119 วัดกกตาล 0 4 2 1 6
120 วัดบางไผ่นารถ 0 2 0 2 2
121 วัดไผ่จรเข้ 0 2 0 1 2
122 บ้านคลองมหาสวัสดิ์ 0 1 1 0 2
123 วัดท้องไทร 0 1 0 2 1
124 วัดบางภาษี 0 1 0 2 1
125 วัดลาดสะแก 0 1 0 1 1
126 วัดสัมปทวน 0 1 0 0 1
127 บ้านไผ่ล้อม 0 1 0 0 1
128 วัดบอนใหญ่ 0 0 1 0 1
129 เบญาพัฒน์ 0 0 1 0 1
130 บ้านฉาง 0 0 0 0 0
รวม 846 338 176 127 1,487