สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครปฐม เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
SELECT im_school.school_id AS s_id,im_school.school_name AS s_name, COUNT(*) AS NUB , COUNT(IF(im_team.award='ทอง',award,NULL)) AS gold_medal, COUNT(IF(im_team.award='เงิน',award,NULL)) AS silver_medal, COUNT(IF(im_team.award='ทองแดง',award,NULL)) AS bronze_medal, COUNT(IF(im_team.award='เข้าร่วม',award,NULL)) AS join_medal, COUNT(IF(im_team.rank='ชนะเลิศ',rank,NULL)) AS winner, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๑',rank,NULL)) AS two_rank, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๒',rank,NULL)) AS three_rank FROM im_school,im_team WHERE im_school.province_id=19 AND im_school.area_type_id=1 AND im_school.zone_num=2 AND im_team.confirm_status=1 AND im_school.school_id=im_team.school_id GROUP BY im_team.school_id ORDER BY winner DESC, two_rank DESC, three_rank DESC, gold_medal DESC, silver_medal DESC,bronze_medal DESC,join_medal DESC, NUB DESC, s_name ASC
1 บ้านกระทุ่มล้ม 18 9 9 36 50 10 9 6 69
2 พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 15 9 8 32 50 7 1 1 58
3 วัดศรีมหาโพธิ์ 15 3 4 22 39 16 5 3 60
4 วัดดอนหวาย 9 14 11 34 30 10 3 4 43
5 วัดจินดาราม 9 7 3 19 34 2 3 5 39
6 วัดไร่ขิง 8 9 5 22 26 4 2 0 32
7 วัดท่าพูด 8 7 1 16 23 9 3 1 35
8 บ้านคลองใหม่ 8 5 3 16 23 3 2 0 28
9 วัดโพธิ์ 8 4 6 18 27 8 6 5 41
10 นาคประสิทธิ์ 8 2 6 16 24 3 1 1 28
11 วัดไผ่หูช้าง 7 3 2 12 15 3 2 2 20
12 วัดหอมเกร็ด 6 8 4 18 20 6 2 5 28
13 วัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 5 9 5 19 22 9 7 5 38
14 วัดบางหลวง 5 3 7 15 24 8 5 3 37
15 วัดนราภิรมย์ 4 7 9 20 29 10 6 4 45
16 วัดศีรษะทอง 4 4 3 11 12 7 5 2 24
17 เทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) 4 3 4 11 14 11 6 6 31
18 วัดเชิงเลน 4 3 1 8 10 2 2 1 14
19 วัดไทร 4 2 0 6 11 7 4 2 22
20 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย 4 2 0 6 7 2 1 2 10
21 วัดประชานาถ 4 1 0 5 5 5 0 1 10
22 วัดบึงลาดสวาย 3 5 5 13 22 5 6 6 33
23 วัดท่าข้าม 3 4 0 7 11 3 0 0 14
24 สุคนธีรวิทย์ 3 3 4 10 12 5 2 1 19
25 บ้านเพลินวัฒนา 3 1 2 6 4 2 1 1 7
26 วัดบางพระ 3 0 1 4 8 2 3 0 13
27 วัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) 2 5 2 9 17 9 1 6 27
28 วัดลานคา 2 4 3 9 17 4 6 4 27
29 บุญยศรีสวัสดิ์ 2 1 0 3 6 2 1 1 9
30 วัดตุ๊กตา 2 1 0 3 5 2 1 0 8
31 บ้านคลองบางกระจัน 2 1 0 3 4 2 1 0 7
32 วัดสว่างอารมณ์ 2 0 3 5 7 2 0 0 9
33 วัดโคกเขมา 2 0 1 3 7 3 0 0 10
34 เอกดรุณ 2 0 0 2 4 1 1 0 6
35 มารีย์อุปถัมภ์ 2 0 0 2 3 1 0 0 4
36 วัดบัวปากท่า 2 0 0 2 2 1 2 0 5
37 วัดบางปลา 1 5 0 6 9 3 3 2 15
38 ยอแซฟอุปถัมภ์ 1 4 2 7 5 1 1 0 7
39 วัดลำพญา(จำเนียรบำรุงวิทย์) 1 3 0 4 8 0 1 1 9
40 วัดลานตากฟ้า 1 2 1 4 10 5 4 3 19
41 วัดบัวหวั่น 1 2 1 4 8 4 1 0 13
42 วัดนิลเพชร 1 2 1 4 8 3 1 0 12
43 ตลาดเจริญสุข 1 2 0 3 5 5 1 0 11
44 วัดกลางบางแก้ว 1 1 4 6 21 11 6 2 38
45 วัดวังน้ำขาว 1 1 2 4 8 5 1 1 14
46 เม่งฮั้วกงฮัก 1 1 2 4 4 1 0 0 5
47 วัดบางช้างใต้ 1 1 1 3 4 3 1 1 8
48 คลองทางหลวง 1 1 1 3 4 2 0 0 6
49 วัดใหม่สุคนธาราม(ปิ่นรัตนราษฎร์) 1 1 1 3 3 3 2 0 8
50 วัดเกษตราราม 1 1 0 2 7 1 0 0 8
51 บ้านห้วยพลู 1 1 0 2 4 2 1 1 7
52 บ้านไผ่หลวง 1 1 0 2 3 3 1 0 7
53 วัดดอนยอ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
54 เทพนิมิตวัฒนา 1 0 3 4 1 2 1 0 4
55 บ้านคลองโยง 1 0 1 2 5 2 3 3 10
56 บ้านดงเกตุ 1 0 0 1 4 3 1 0 8
57 วัดราษฎร์ศรัทธาราม 1 0 0 1 4 2 0 0 6
58 วัดท้องไทร 1 0 0 1 2 1 0 2 3
59 หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ 1 0 0 1 2 0 1 0 3
60 บ้านหอมเกร็ด 1 0 0 1 2 0 0 0 2
61 เจี้ยนหัว 1 0 0 1 1 0 1 0 2
62 บ้านหัวอ่าว 1 0 0 1 1 0 0 1 1
63 วัดสรรเพชญ 0 3 0 3 6 2 0 0 8
64 บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ 0 2 3 5 7 2 0 0 9
65 บ้านคลองสว่างอารมณ์ 0 2 2 4 7 2 2 0 11
66 ไทยรัฐวิทยา 4 (ป.ปัญญาฐาปนกิจอุปถัมภ์) 0 2 2 4 5 1 1 2 7
67 คลองบางกระทึก 0 2 1 3 5 0 0 0 5
68 บ้านประตูน้ำพระพิมล 0 2 0 2 6 10 1 2 17
69 อนุบาลแสงอรุณ 0 1 1 2 7 0 0 0 7
70 วัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) 0 1 1 2 4 6 2 1 12
71 บ้านตากแดด 0 1 1 2 4 1 0 0 5
72 วัดเกาะแรต 0 1 0 1 4 1 0 1 5
73 บ้านห้วยกรด 0 1 0 1 3 2 1 0 6
74 บ้านดอนทอง 0 1 0 1 3 2 0 0 5
75 วัดห้วยตะโก 0 1 0 1 3 0 1 0 4
76 วัดสาลวัน 0 1 0 1 2 3 2 0 7
77 วัดกลางครูเวียง 0 1 0 1 2 2 0 0 4
78 บ้านพาดหมอน 0 1 0 1 2 0 0 0 2
79 เซนต์แอนดรูว์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
80 วัดผาสุการาม 0 1 0 1 1 4 0 1 5
81 วัดไผ่จรเข้ 0 1 0 1 1 2 0 1 3
82 บ้านลานแหลม 0 1 0 1 1 1 0 2 2
83 บ้านไผ่คอกวัว 0 1 0 1 1 0 0 0 1
84 วัดสัมปทวน 0 1 0 1 0 1 0 0 1
85 วัดพุทธธรรมรังษี 0 0 2 2 6 3 2 0 11
86 บ้านนราภิรมย์ 0 0 2 2 3 2 0 0 5
87 วัดราษฎร์สามัคคี 0 0 2 2 1 2 1 0 4
88 บ้านบางเลน 0 0 1 1 8 10 3 0 21
89 วัดรางกำหยาด 0 0 1 1 6 3 1 1 10
90 ตลาดเกาะแรต 0 0 1 1 5 1 0 2 6
91 วัดสุขวัฒนาราม 0 0 1 1 4 3 1 0 8
92 วัดงิ้วราย 0 0 1 1 4 2 0 0 6
93 วัดศิลามูล 0 0 1 1 3 4 1 3 8
94 วัดละมุด 0 0 1 1 2 3 0 0 5
95 วัดปรีดาราม 0 0 1 1 2 1 2 1 5
96 วัดทรงคนอง 0 0 1 1 2 1 1 0 4
97 วัดทุ่งน้อย 0 0 1 1 1 0 1 1 2
98 นักบุญเปโต 0 0 1 1 1 0 0 0 1
99 วัดกกตาล 0 0 1 1 0 4 2 1 6
100 ตลาดรางกระทุ่ม 0 0 0 0 8 3 4 2 15
101 วัดบ่อตะกั่ว 0 0 0 0 4 1 0 1 5
102 บ้านบางประแดง 0 0 0 0 3 4 2 0 9
103 วัดกลาง 0 0 0 0 3 1 2 0 6
104 วัดเกษมสุริยัมนาจ 0 0 0 0 3 0 2 1 5
105 บ้านคลองนกกระทุง 0 0 0 0 2 2 2 0 6
106 วัดน้อย 0 0 0 0 2 2 1 1 5
107 สกลวิทยา 0 0 0 0 2 2 0 0 4
108 วัดเวฬุวนาราม 0 0 0 0 2 1 4 0 7
109 บ้านคลองพระมอพิสัย 0 0 0 0 2 0 0 1 2
110 วัดบางน้อยใน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
111 วัดสว่างอารมณ์(บางเลน) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
112 บ้านบางม่วง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
113 วัดพระมอพิสัย 0 0 0 0 1 1 1 1 3
114 เทศบาล2 วัดอ้อมใหญ่(นครราษฎร์วิทยาคาร) 0 0 0 0 1 1 1 0 3
115 วัดบางช้างเหนือ 0 0 0 0 1 1 0 2 2
116 บ้านรางปลาหมอ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
117 วัดไทยาวาส 0 0 0 0 1 1 0 0 2
118 วัดไผ่สามตำลึง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
119 วัดสำโรง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
120 บ้านบางเตย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
121 บ้านหนองปรง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
122 วัดสุวรรณาราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
123 วัดบางไผ่นารถ 0 0 0 0 0 2 0 2 2
124 บ้านคลองมหาสวัสดิ์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
125 วัดบางภาษี 0 0 0 0 0 1 0 2 1
126 วัดลาดสะแก 0 0 0 0 0 1 0 1 1
127 บ้านไผ่ล้อม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
128 วัดบอนใหญ่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
129 เบญาพัฒน์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
130 บ้านฉาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 218 198 161 577 929 359 179 128 1,467