สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครปฐม เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านกระทุ่มล้ม 17 8 9 34 47 10 8 6 65
2 พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 11 9 8 28 45 7 1 1 53
3 วัดศรีมหาโพธิ์ 11 3 4 18 35 16 5 3 56
4 วัดจินดาราม 9 7 3 19 34 2 3 5 39
5 วัดดอนหวาย 8 14 10 32 28 10 3 4 41
6 วัดท่าพูด 8 7 1 16 23 9 3 1 35
7 บ้านคลองใหม่ 8 4 2 14 20 3 2 0 25
8 นาคประสิทธิ์ 8 2 6 16 24 3 1 1 28
9 วัดไผ่หูช้าง 7 3 2 12 15 3 2 2 20
10 วัดหอมเกร็ด 5 8 4 17 19 6 2 5 27
11 วัดบางหลวง 5 3 7 15 24 8 5 3 37
12 วัดนราภิรมย์ 4 7 9 20 29 10 6 4 45
13 วัดไร่ขิง 4 5 4 13 17 3 2 0 22
14 วัดศีรษะทอง 4 4 3 11 12 7 5 2 24
15 วัดโพธิ์ 4 3 5 12 19 7 6 5 32
16 เทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) 4 3 4 11 14 11 6 6 31
17 วัดเชิงเลน 4 3 1 8 10 2 2 1 14
18 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย 4 2 0 6 7 2 1 2 10
19 วัดบึงลาดสวาย 3 5 5 13 22 4 6 6 32
20 วัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 3 5 2 10 14 5 6 5 25
21 สุคนธีรวิทย์ 3 3 4 10 12 5 2 1 19
22 วัดบางพระ 3 0 1 4 8 2 3 0 13
23 วัดลานคา 2 4 3 9 17 4 6 4 27
24 วัดโคกเขมา 2 0 1 3 7 3 0 0 10
25 เอกดรุณ 2 0 0 2 4 1 1 0 6
26 มารีย์อุปถัมภ์ 2 0 0 2 3 1 0 0 4
27 วัดบัวปากท่า 2 0 0 2 2 1 2 0 5
28 วัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) 1 5 2 8 16 9 1 6 26
29 วัดบางปลา 1 5 0 6 9 3 3 2 15
30 ยอแซฟอุปถัมภ์ 1 4 2 7 5 1 1 0 7
31 วัดลำพญา(จำเนียรบำรุงวิทย์) 1 3 0 4 8 0 1 1 9
32 วัดลานตากฟ้า 1 2 1 4 10 5 4 3 19
33 วัดกลางบางแก้ว 1 1 4 6 20 10 6 2 36
34 วัดวังน้ำขาว 1 1 2 4 8 5 1 1 14
35 เม่งฮั้วกงฮัก 1 1 2 4 4 1 0 0 5
36 วัดบัวหวั่น 1 1 1 3 7 4 1 0 12
37 วัดบางช้างใต้ 1 1 1 3 4 3 1 1 8
38 คลองทางหลวง 1 1 1 3 4 2 0 0 6
39 วัดใหม่สุคนธาราม(ปิ่นรัตนราษฎร์) 1 1 1 3 3 3 2 0 8
40 วัดเกษตราราม 1 1 0 2 7 1 0 0 8
41 วัดไทร 1 1 0 2 6 7 4 2 17
42 บ้านห้วยพลู 1 1 0 2 4 2 1 1 7
43 บุญยศรีสวัสดิ์ 1 1 0 2 4 2 1 1 7
44 ตลาดเจริญสุข 1 1 0 2 3 4 1 0 8
45 บ้านคลองบางกระจัน 1 1 0 2 3 2 1 0 6
46 บ้านไผ่หลวง 1 1 0 2 2 3 1 0 6
47 วัดประชานาถ 1 1 0 2 2 3 0 0 5
48 วัดดอนยอ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
49 บ้านเพลินวัฒนา 1 1 0 2 1 1 1 1 3
50 เทพนิมิตวัฒนา 1 0 3 4 1 2 1 0 4
51 บ้านคลองโยง 1 0 1 2 5 2 3 3 10
52 บ้านดงเกตุ 1 0 0 1 4 3 1 0 8
53 วัดราษฎร์ศรัทธาราม 1 0 0 1 4 2 0 0 6
54 หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ 1 0 0 1 2 0 1 0 3
55 บ้านหอมเกร็ด 1 0 0 1 2 0 0 0 2
56 วัดตุ๊กตา 1 0 0 1 1 2 1 0 4
57 เจี้ยนหัว 1 0 0 1 1 0 1 0 2
58 บ้านหัวอ่าว 1 0 0 1 1 0 0 1 1
59 วัดสรรเพชญ 0 3 0 3 6 2 0 0 8
60 ไทยรัฐวิทยา 4 (ป.ปัญญาฐาปนกิจอุปถัมภ์) 0 2 2 4 5 1 1 2 7
61 วัดนิลเพชร 0 2 1 3 7 3 1 0 11
62 คลองบางกระทึก 0 2 1 3 5 0 0 0 5
63 บ้านประตูน้ำพระพิมล 0 2 0 2 6 10 1 2 17
64 อนุบาลแสงอรุณ 0 1 1 2 7 0 0 0 7
65 บ้านคลองสว่างอารมณ์ 0 1 1 2 6 0 2 0 8
66 วัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) 0 1 1 2 4 6 2 1 12
67 บ้านตากแดด 0 1 1 2 4 1 0 0 5
68 วัดเกาะแรต 0 1 0 1 4 1 0 1 5
69 บ้านห้วยกรด 0 1 0 1 3 2 1 0 6
70 บ้านดอนทอง 0 1 0 1 3 2 0 0 5
71 วัดห้วยตะโก 0 1 0 1 3 0 1 0 4
72 วัดสาลวัน 0 1 0 1 2 3 2 0 7
73 วัดกลางครูเวียง 0 1 0 1 2 2 0 0 4
74 บ้านพาดหมอน 0 1 0 1 2 0 0 0 2
75 เซนต์แอนดรูว์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
76 วัดผาสุการาม 0 1 0 1 1 4 0 1 5
77 บ้านไผ่คอกวัว 0 1 0 1 1 0 0 0 1
78 วัดสัมปทวน 0 1 0 1 0 1 0 0 1
79 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 3 3 5 2 0 0 7
80 บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ 0 0 2 2 6 0 0 0 6
81 บ้านนราภิรมย์ 0 0 2 2 3 1 0 0 4
82 บ้านบางเลน 0 0 1 1 8 10 3 0 21
83 วัดรางกำหยาด 0 0 1 1 6 3 1 1 10
84 วัดพุทธธรรมรังษี 0 0 1 1 5 3 2 0 10
85 ตลาดเกาะแรต 0 0 1 1 5 1 0 2 6
86 วัดสุขวัฒนาราม 0 0 1 1 4 3 1 0 8
87 วัดงิ้วราย 0 0 1 1 4 2 0 0 6
88 วัดศิลามูล 0 0 1 1 3 4 1 3 8
89 วัดละมุด 0 0 1 1 2 3 0 0 5
90 วัดปรีดาราม 0 0 1 1 2 1 2 1 5
91 วัดทรงคนอง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
92 วัดราษฎร์สามัคคี 0 0 1 1 1 1 1 0 3
93 วัดทุ่งน้อย 0 0 1 1 1 0 1 1 2
94 นักบุญเปโต 0 0 1 1 1 0 0 0 1
95 วัดกกตาล 0 0 1 1 0 4 2 1 6
96 ตลาดรางกระทุ่ม 0 0 0 0 8 3 4 2 15
97 วัดบ่อตะกั่ว 0 0 0 0 4 1 0 1 5
98 วัดท่าข้าม 0 0 0 0 4 1 0 0 5
99 บ้านบางประแดง 0 0 0 0 3 4 2 0 9
100 วัดกลาง 0 0 0 0 3 1 2 0 6
101 วัดเกษมสุริยัมนาจ 0 0 0 0 3 0 2 1 5
102 บ้านคลองนกกระทุง 0 0 0 0 2 2 2 0 6
103 วัดน้อย 0 0 0 0 2 2 1 1 5
104 สกลวิทยา 0 0 0 0 2 2 0 0 4
105 วัดเวฬุวนาราม 0 0 0 0 2 1 4 0 7
106 บ้านคลองพระมอพิสัย 0 0 0 0 2 0 0 1 2
107 วัดบางน้อยใน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
108 วัดสว่างอารมณ์(บางเลน) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
109 บ้านบางม่วง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
110 วัดพระมอพิสัย 0 0 0 0 1 1 1 1 3
111 เทศบาล2 วัดอ้อมใหญ่(นครราษฎร์วิทยาคาร) 0 0 0 0 1 1 1 0 3
112 วัดบางช้างเหนือ 0 0 0 0 1 1 0 2 2
113 บ้านรางปลาหมอ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
114 วัดไทยาวาส 0 0 0 0 1 1 0 0 2
115 วัดไผ่สามตำลึง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
116 วัดสำโรง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
117 บ้านลานแหลม 0 0 0 0 1 0 0 2 1
118 บ้านบางเตย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
119 บ้านหนองปรง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
120 วัดสุวรรณาราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
121 วัดบางไผ่นารถ 0 0 0 0 0 2 0 2 2
122 วัดไผ่จรเข้ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
123 บ้านคลองมหาสวัสดิ์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
124 วัดท้องไทร 0 0 0 0 0 1 0 2 1
125 วัดบางภาษี 0 0 0 0 0 1 0 2 1
126 วัดลาดสะแก 0 0 0 0 0 1 0 1 1
127 บ้านไผ่ล้อม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
128 วัดบอนใหญ่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
129 เบญาพัฒน์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
130 บ้านฉาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 178 174 148 500 846 338 176 127 1,360