รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ร.ร.ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ (หุ่นยนต์),ร.ร.วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ), ร.ร.วัดท่าพูด, ร.ร.วัดดอนหวาย
วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศีรษะทอง 1. เด็กหญิงอธิชา  จีนกระจัน
 
1. นางนิรมล  แสงประทุม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กหญิงโชษิตา  งามเมือง
 
1. นางรัตนา  กิจสกุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงสุดา  คำแสง
 
1. นางสาวมนชิดา  เรืองรัมย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กหญิงรพีวรรณ  พรมเทพ
 
1. นางปราณี  ประกายรุ่งรัศมี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลานตากฟ้า 1. เด็กหญิงสุชาวดี  วงษ์น้อย
2. เด็กหญิงสุชาวดี  วงษ์น้อย
 
1. นางบุญยวีร์  สมเชื้อเวียง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง 1. เด็กหญิงจันทนา  สามบุญศรี
 
1. นายกฤษ  สำราญจิตร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกเขมา 1. เด็กชายพงศ์ปณัชช์  เหล็กอิ่ม
 
1. นางพิมพ์นิภา  ทรัพย์โชคธนกุล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย 1. เด็กชายชนมภูมิ  ประจันพล
 
1. นางกาญจนา  จ้อยเจริญ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง 1. เด็กหญิงลัดดา  บุญธรรม
 
1. นายกฤษ  สำราญจิตร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 1. เด็กหญิงลลิตา   มีคลองโยง
2. เด็กหญิงวาสนา   ก้อนง่อน
3. เด็กหญิงสุจิตตรา   จิตรโชติ
 
1. นางสาวธัญญพัฒน์   ตันวัฒนเสรี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทร 1. เด็กชายปฏิภาณ  ชูวงษ์วาน
2. เด็กหญิงใบเฟิร์น  ฉ่ำปรีชา
 
1. นางเพ็ญศรี  สมบูรณ์วงศ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศรีสุดดี
2. เด็กหญิงพิมพิศา  โชคชินวัตร
 
1. นางฉวีวรรณ  บุญยะผลานันท์
2. นายวรวิทย์  ตั้นเหลียง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กหญิงปภาวรินท์   โสภา
 
1. นางสาวมานิดา   อินทรีย์มีศักดิ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงพรพิชญ์พัณ  เนียมหอม
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีวิเศษ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจินดาราม 1. เด็กชายกฤษณะ  อานาม
 
1. นางสุนันท์  ภุมรินทร์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กชายปารณัท   จันตรี
2. เด็กหญิงศาสวัตรา   กองม่วง
3. เด็กหญิงเกตุมณี   เทพเดชาชาญ
 
1. นายสืบพงษ์   นาคมณี
2. นางจรรยา   โพธิพิพิธ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงณิรัญญา  เจริญยศ
2. เด็กชายธนกร  หนูมาน้อย
3. เด็กหญิงหรรษา  บุตรน้ำเพชร
 
1. นางณิศราพร  นวลกลับ
2. นายอนุวัฒน์  ศักดิ์จันทร์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญยศรีสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงณัฏนันท์   ศรศาสตร์
2. เด็กหญิงวิชุดา   แก้วสมนึก
3. เด็กหญิงสาธิตา   แก้วบุญเรือง
 
1. นางสาวฉัตรแก้ว   แสงอ่อน
2. นางธันย์ธณิภา   แย้มสิรินันท์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กหญิงพรปรียา  จินดามล
2. เด็กหญิงมินตรา  ศรีนกทอง
3. เด็กชายเก่ง  สมบุญลาภ
 
1. นางสาวนิภาพร  เหล็กหลี
2. นางสังวอน  โพธิ์สวรรค์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กชายจักริน   เกิดโชค
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   ใจฝัน
 
1. นายประทีป   ภู่เกิด
2. นางกนกวรรณ   นาลัย
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพระ 1. เด็กหญิงปวรรัตน์  เขม้นงาน
2. เด็กหญิงศศิรัตน์  สุขแก้วฟ้า
 
1. นางเพ็ญศิริ  ช่วงฉ่ำ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายธนอรรถ  จรดล
 
1. นางสาวสุภาพร  วรานนท์วนิช
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชายนภัสกร  ชูราศรี
 
1. นางสาวชลลดา  สท้านพล
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชายวศิน  คำเสาร์
 
1. นางสาวชลลดา  สท้านพล
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กชายจิรพิชญ์   แสงพลาย
2. เด็กชายชยธร   ทัศนียะเวช
3. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา   น้ำจั่น
 
1. นางศิรินภา   ยอดยิ่งยง
2. นางภัทรวดี   สวัสดิกิจ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  สรุช่วย
2. เด็กชายวรายุทธ  พรมนิล
3. เด็กชายโกเมศ  บุญเจริญ
 
1. นางสาวเอื้ออารีย์  คำดี
2. นางภัทรธนันท์  ดีสุ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางหลวง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  น้อยวงษ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ฐานโพธิ์
3. เด็กหญิงนลินทิพย์  คงคาหลวง
 
1. นายสรรชัย  วิบูลย์ชาติ
2. นางสาวดุษฎี  คล้ายชุ่ม
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงบัวชมพู  มารครมย์
2. เด็กหญิงปนิตา  ชูสุวรรณ
3. เด็กหญิงสายาร  โตอนันต์
 
1. นางขนิษฐา  กายวิภาคบรรยาย
2. นางภัทรธนันท์  ดีสุ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางหลวง 1. เด็กชายธนกร  อินทร์จันทร์
2. เด็กหญิงนพรัตน์  กลิ้งที
3. เด็กชายสันติชัย  จินดาเพ็ง
 
1. นางสาวปวริศา  เหลี่ยววงศ์ภูธร
2. นางสาวสกลสุภา  สุมาลี
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง 1. นายจิรายุ  ดวนใหญ่
2. นายวรบรรณ  ท้อเพิ่มผล
3. นายเนติธร  สระทองเหยียด
 
1. นายเอนก  สุวรรณมุสิทธิ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนาตาชา  ชูครุฑ
2. เด็กหญิงรดา  แจ้งเจ็ดริ้ว
3. เด็กหญิงอังค์นภัส  จงสุวรรณเนตร
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  วรรณเลิศ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) 1. เด็กหญิงมลาภรณ์  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงศศิประภา  ทองบุญส่ง
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  รอดใจดี
 
1. นางสาวอนงค์  ทิมหอม
2. นายชำนาญ  ทรัพย์ประเสริฐ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กชายวรากร  น้อยประชา
2. เด็กชายเมธา  เนตรเอี่ยม
 
1. นางสาวสมนึก  จันทร์เศรษฐี
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวปากท่า 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  นมนาน
2. เด็กชายอรรตพล  เทพทับทิม
 
1. นายณัฐวุฒิ   ประเสริฐศรี
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพลู 1. เด็กชายกิจจา  วิชไทร
2. เด็กหญิงนนทรัตน์  สุ่มอุดม
 
1. นายเจริญ  สีนาค
2. นางสาวชลดา  รอดกำพล
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กชายธีรศักดิ์   บุตรน้ำเพชร
2. เด็กชายหล้า   ซาใจ
 
1. นายวิบูลย์   เพื่อนชอบ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเชิงเลน 1. เด็กชายธนภัทร  แก้วสมบุญ
2. เด็กชายธ๊รภัทร  แก้วสมบุญ
 
1. นายมนัส  เอียงสมบูรณ์
2. นายนราเชษฐ  วราเกษมสุข
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กชายราเชนทร์  คงกัปกัลป์
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  จันทร์ดารา
 
1. นายวินัย  คำนวลศิลป์
2. นางสาวลัดดาวัลย์  วงศ์สุวรรณ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายธราธร  เสนาะคำ
2. เด็กชายธีรดนย์  รักษาเชื้อ
 
1. นายศรายุทธ  จรูญโชติ
2. นางสาวอัจฉรา  หงษ์ทอง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจินดาราม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หิมพล
2. เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์  พิมมงละ
3. เด็กหญิงจิรนันท์  ด้วงพูล
4. เด็กหญิงณัฏฐานุช  ช้อยจินดา
5. เด็กหญิงวัลลภัคร  ทองอนันต์
 
1. นางพรรณี  สังข์พญา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กหญิงกรวรรณ   ชัยสมุทร
2. เด็กหญิงพรพรรณ   เชยกลิ่นเทศ
3. เด็กหญิงพิชญาภา  ภูยาดาว
4. เด็กหญิงภัณฑิรา   ศักดิ์สงค์
5. เด็กหญิงวรรณิษา   แสงฟ้า
 
1. นางจรรยา   โพธิพิพิธ
2. นายบุญคุ้ม   โพธิพิพิธ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจินดาราม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  กลิ่นถือศีล
2. เด็กหญิงจินต์จุฑา  บุญส่ง
3. เด็กหญิงนิสา  เซียวประเสริฐ
4. เด็กหญิงสุพรรษา  สังข์สุข
5. เด็กหญิงอังคณา  นาคอ่อน
 
1. นางวันดี  ทัดมาลี
2. นางวรรณภา  อุปริสัจจะ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางหลวง 1. เด็กหญิงกานต์มณี  วุ่นดอนไพร
2. เด็กหญิงฐิติพร  แขวงสวัสดิ์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  มณีตัน
4. เด็กหญิงนันทิชา  คงพันศรี
5. เด็กหญิงวีรดา  ทองเหมือน
 
1. นายมนตรี  วัดน้อย
2. นายกรกฤษฎ์  เกียรติกมลชัย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กหญิงกิรณา   เวสารัชกิตติ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์   สุขทวีเลิศพงศ์
3. เด็กหญิงชัญญา   ธัญญาวัฒนา
4. เด็กหญิงณัฐธิดา   ชิเดนทรีย์
5. เด็กชายนนท์ปวิธ   พุ่มม่วง
 
1. นายศักรินทร์   ศรีทอง
2. นางจริยา   ศรีเพชร
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 1. เด็กหญิงฐิติภา  บุญสม
2. เด็กหญิงณัฐริกา  หลานวงศ์
3. เด็กหญิงรินภา  จำปี
4. เด็กหญิงลิสต้า  เวียงสุข
5. เด็กหญิงสุนิสา  หมั่นกระโทก
 
1. นายปริญ  เผือกนวน
2. นางสาวศรินทิพย์  บู๊ประเสริฐ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กชายกฤษณะ  นพเก้า
2. นายสมพงษ์  มูลทองสงค์
3. นางสาวสุมล  บุญมี
4. เด็กชายอรรคเดช  เต็มงาม
5. เด็กชายอานนท์  ไทรหาญ
 
1. นางสาวนิตยา  ลิ้มเล็ก
2. นายวรวิทย์  ตั้นเหลียง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม(ปิ่นรัตนราษฎร์) 1. เด็กหญิงทิพย์กัญญา  วงค์คำจันทร์
2. เด็กชายธนดล  ทองสว่าง
3. เด็กหญิงธัญญมน  บารมี
4. เด็กหญิงนริญญา  ศรีพรมมา
5. เด็กหญิงนุศรา  พันเมือง
 
1. นายพิมพ์  จันทมัด
2. นางสาวสไบ  โพธิ์อำพร
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกษตราราม 1. เด็กชายกฤษฎา  ตรีเพชร
2. เด็กชายจิรายุ  ดอนงาม
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  ไชยผง
4. เด็กหญิงชนาภรณ์  เหลืองพุทธชาติ
5. เด็กหญิงชลธิชา  แสงเงิน
6. เด็กชายณรงวิทย์  พึ่งประชา
7. เด็กชายธนภัทร  ไกรสาลี
8. เด็กชายธนศักดิ์  บัวสาลี
9. เด็กชายธนาวุฒิ  ราชสีวงค์
10. เด็กชายธรรมธัช  เย็นเพชร
11. เด็กหญิงนารีรัตน์  จันทร์เลื่อน
12. เด็กหญิงภานุมาศ  บัวน้อย
13. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  มีกำปัง
14. เด็กชายวรภัทร  เกตุเส็ง
15. เด็กหญิงวรลักษณ์  อุบลไทร
16. เด็กหญิงศิวพร  บุญปกครอง
17. เด็กหญิงอภิญญา  ปิ่นมงเล
18. เด็กหญิงเจมจิรา  คล้ายโพธิ์ทอง
19. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โตอนันต์
20. เด็กหญิงไปรยา  คล้ายโพธิ์ทอง
 
1. นางศิริวรรณ  ประทุมหวล
2. นางณัชวัน  คล้ายโพธิ์ทอง
3. นางสาววิมล  สวัสดี
4. นางมาเลียม  กสิกวัธน
5. นายนัทธพงศ์  กงซุย
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลานคา 1. เด็กหญิงคำอิน   หลี
2. เด็กชายชาคริต   สามทองกล่ำ
3. เด็กชายชาญวิทย์   รุ่งเรือง
4. เด็กชายชาติชาย   -
5. เด็กชายชโณทิศ   ทองไผ่ใหญ่
6. เด็กชายณธดัส   รอดดำรงค์
7. เด็กหญิงดิษยา   ภิรมย์โต
8. เด็กชายธนชัย   ศรีภุมมา
9. เด็กหญิงนงนดัส    เกิดศรีชัง
10. เด็กชายปวริศษ์   ฮะชะชู
11. เด็กชายปิยวัฒน์    เยื่อใย
12. เด็กชายพรรษา   สุขวิชัย
13. เด็กชายพรศักดิ์   ศรีทองทิม
14. เด็กชายภัคพล   ขำยินดี
15. เด็กชายภัทรนรินทร์   หงษ์ตัน
16. เด็กชายภูวดล   มูลประหัส
17. เด็กชายวีรชัย   คำอ่อน
18. เด็กหญิงสุภาวดี   สุวรรณเทศ
19. เด็กชายอมรเทพ   สุวรรณเทศ
20. เด็กหญิงเฉลิมศรี    พุกซื่อตรง
 
1. นางเพ็ญศรี่    รัตนมาลัยรักษ์
2. นางนันทกา   พงษ์กี่
3. นายวิพัฒน์   นามปัญญา
4. นางสาวกุสาวดี   ลาภลมูล
5. นางเรไร    จันทร์จารุภัค
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  น้ำสมบูรณ์
 
1. นางสมใจ  อุ่นศิริ
2. นางสมใจ  อุ่นศิริ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพิชญ์ชาวดี  เนียนใจดี
 
1. นางสาวไพรินทร์  มาลัยทอง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง 1. เด็กชายณัฐพล  สุรินทร์
 
1. นางปิยวรรณ  สุขเกษม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางหลวง 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  แซ่โฟ้ง
2. เด็กชายวิชญ์พล  ปัญญาพิทักษ์วงศ์
 
1. นางอุษณีย์  นิลสาลิกา
2. นายปรัชญา  คล้ายชุ่ม
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวปากท่า 1. เด็กชายธนพัฒน์  ยอดมื่งขวัญ
2. เด็กหญิงนฤมล  นมนาน
 
1. นางสะใบทิพย์  ทองงาม
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 1. เด็กชายยุทธพิชัย  ศรีอุ่น
2. เด็กหญิงสรวรรณ   เพ็ชรแสง
 
1. นางจำเริญ   พุ่มรินทร์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 87.22 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กหญิงกัลยา  อุ่นตลาด
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงดวงชนก  อั้นใจใหญ่
4. เด็กหญิงนภัสรา  วิสาลศิลป์
5. เด็กหญิงนุชจรี  แก้วภักดี
6. เด็กหญิงพรมพร  แย้มประยูร
7. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กันยาประสิทธิ์
8. เด็กหญิงวรางคณา  อินทร
9. เด็กหญิงสุพรรษา  เปรมศักดิ์
10. เด็กหญิงเสาวรัตน์  สีลารัตน์
 
1. นายกฤษดา  หามาฤทธิ์
2. นางสุพินยา  หามาฤทธิ์
3. นางจิตรา  อริยวัฒน์วงศ์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สกุลทอง
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  โสรัตน์
3. เด็กหญิงชนนี  แสงห้าว
4. เด็กหญิงชวิศา  ฉันทวรารักษ์
5. เด็กหญิงชัชชนก  รักน้ำเที่ยง
6. เด็กหญิงตะวันฉาย  สายแวว
7. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ภูโสภา
8. เด็กหญิงปิยนุช  ศรีทอง
9. เด็กหญิงพันธิสา  ศรีนวนแก้ว
10. เด็กหญิงภัทรลดา  ชอบใจ
11. เด็กหญิงศกุลตลา  พูลสวัสดิ์
12. เด็กหญิงศรัณญา  ทัสนานุตริยะ
13. เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีกร
14. เด็กหญิงศิริวาตรี  จันทร์ดมกลิ่น
15. เด็กหญิงอลิษา  ทัสนานุตริยะ
 
1. นางจันทิรา  รัตนะ
2. นางสาวกมลวรรณ  ทนเถื่อน
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจินดาราม 1. เด็กหญิงจิตสุภา  บุญส่ง
2. เด็กหญิงฉวีวรรณ  แสนระวัง
3. เด็กหญิงธิติยา  น้อยจาด
4. เด็กหญิงนิสรา  แย้มสำรวล
5. เด็กหญิงปิยะฉัตร  แย้มสำรวล
6. เด็กหญิงภาวิดา  มาตเกตุ
7. เด็กหญิงมัลลิกา  มาสมบัติ
8. เด็กหญิงวรรณวิสา  ทับทิมทอง
9. เด็กหญิงวันวิสาข์  ล้ามกระโทก
10. เด็กหญิงวารินทร์  ปีกา
11. เด็กหญิงวิชชุตา  นาคบ้านกวย
12. เด็กหญิงศรสวรรค์  เขียวคำ
13. เด็กหญิงศิวพร  อ่วมทับ
14. เด็กหญิงสุดารัตน์  ออยจินดา
15. เด็กหญิงเกญาภัทร์  เที่ยงกระโทก
 
1. นางวรรณภา  อุปริสัจจะ
2. นางประไพศรี  เนียมพันธ์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวอ่าว 1. เด็กชายทศพล  พรหมรัตน์
2. เด็กหญิงสุนิษา  เล็กจินดา
 
1. นางดรุณี  แสงพิทักษ์
2. นางสาวนภาพรรณ  คงคาน้อย
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจินดาราม 1. เด็กหญิงสายรุ้ง  ญาณสิทธิ
2. เด็กหญิงอิสราภรณ์  ธวัชชัย
 
1. นางวรรณภา  อุปริสัจจะ
2. นางประไพศรี  เนียมพันธ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวหวั่น 1. เด็กหญิงชวิศา  ชมยินดี
 
1. นางนันทนา  เพ็งโตวงษ์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปู่สุข
 
1. นางสาวภัครดา  สิงห์ประชา
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชายวีรวัฒน์  ตาเจ่ง
 
1. นายปราโมทย์  อิศเรนทร์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กหญิงริน  -
 
1. นางสาวกรรณิการ์  จันทร์ไพร
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 1. เด็กหญิงวันวิสา  ชีวา
 
1. นางสาวภัครดา  สิงห์ประชา
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. นายศักดนัย  โพธิ์ชา
 
1. นายปราโมทย์  อิศเรนทร์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. นางสาวรวิสรา  สังข์เสวก
 
1. นายปราโมทย์  อิศเรนทร์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชายภานุพงษ์  ตาจิต
 
1. นายปราโมทย์  อิศเรนทร์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงวริศรา  แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทาลำปาง
 
1. นางสาวหทัย  ศิริพิน
2. นางสาวปัทมา  หอมหวาน
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  ก้อนทอง
2. เด็กชายมนต์ชัย  คูแรต
 
1. นางสาวประภาพร  สิมลิ้ม
2. นางสาวอศิภรณ์  อินทรมณี
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงชุติมา  แดงโยง
2. เด็กหญิงณัฐฐาพร  เอมชาวนา
 
1. นางสาวหทัย  ศิริพิน
2. นางสาวปัทมา  หอมหวาน
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชายแป้ง  ชายแสง
 
1. นายปราโมทย์  อิศเรนทร์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 91.22 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลานคา 1. เด็กหญิงพนิกา   แย้มยินดี
2. เด็กหญิงภาสินี   พันพุก
3. เด็กชายเอกพล   ปดิฐพร
 
1. นางนันทกา   พงษ์กี่
2. นาง ศิวิไล   ทีคำ
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  คงทิพย์
2. เด็กหญิงสุภาวดี  สนบ้านเกาะ
3. เด็กหญิงสุวิชญาณ์  เกลี้ยงมล
 
1. นายสุเทพ  ลิมปนเวทยานนท์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 1. เด็กชายพงศธร  แก้ววิเศษ
2. เด็กชายพิชิตชัย  ฤทธิรงค์
3. เด็กหญิงศิรดา  จายะพันธ์
 
1. นายไพวัลย์  ระเบียบ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำพญา(จำเนียรบำรุงวิทย์) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปานพิมพ์ใหญ่
 
1. นางสาวมลฤทัย  ใจบุญ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ผลหว้า
 
1. นายดุสิต  บุญคุ้ม
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กชายพีรพล  อ่วมเจริญ
 
1. นายดุสิต  บุญคุ้ม
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กชายศิวาวัฒน์  อยู่ประพัฒน์
 
1. นายดุสิต  บุญคุ้ม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุขพิทักษ์
 
1. นายธาดาพันธุ์  สุขพิทักษ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ม่วงศรี
 
1. นายธาดาพันธุ์  สุขพิทักษ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 1. เด็กหญิงเสาวรภย์  ภูชัยแสง
 
1. นายธาดาพันธุ์  สุขพิทักษ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองทางหลวง 1. เด็กหญิงลภัส  โยยิ่ง
 
1. นายกิตติคุณ  รัตนเดชกำจาย
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่หลวง 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สมศรี
 
1. นางรุ่งอรุณ  สังขาร
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจินดาราม 1. เด็กหญิงพนิดา  อ้วนอินทร์
 
1. นางสาวจุฑา  เถื่อนถ้ำแก้ว
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  จันดา
 
1. นายธาดาพันธุ์  สุขพิทักษ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจินดาราม 1. เด็กชายกสานติ์สิณ  พอมขุนทด
 
1. นางสาวจุฑา  เถื่อนถ้ำแก้ว
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 1. เด็กชายธันยบูรณ์  ภู่พูลเพียร
 
1. นายธาดาพันธุ์  สุขพิทักษ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงชลธิชา  สร้อยทอง
 
1. นายวินัย  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุขพิทักษ์
2. เด็กหญิงคฑารัชช์  คำภู
3. เด็กชายณัฐวัตร  แสงสะอาด
4. เด็กชายธันยบูรณ์  ภู่พูลเพียร
5. เด็กหญิงบุษบา  แก้วโกมุท
6. เด็กหญิงมินตา  ไชยพร
7. เด็กชายอรรถพร  รอดโพธิ์ทอง
8. เด็กหญิงเสาวรภย์  ภูชัยแสง
9. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภูชัยแสง
 
1. นายธาดาพันธุ์  สุขพิทักษ์
2. นางสาวสุกัญญา  ศิริสมพร
3. นางสาวสุธาสินี  แดงยั่งยืน
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ม่วงศรี
2. เด็กหญิงกัลยกร  หอมรื่น
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุขพิทักษ์
4. เด็กชายณัฐวัตร  แสงสะอาด
5. เด็กชายธันยบูรณ์  ภู่พูลเพียร
6. เด็กหญิงประกายแก้ว  ปานสกุล
7. เด็กหญิงภัทรจิราพร  สุขกิจ
8. เด็กหญิงมินตา  ไชยพร
9. เด็กหญิงศิรินญา  ทรัพย์มั่นคง
10. เด็กหญิงศุทธินี  แสนรัมย์
11. เด็กหญิงสิริวิภา  พังซา
12. เด็กหญิงสุนันทา  เหล่าเลิศกุล
13. เด็กชายอรรถพร  รอดโพธิ์ทอง
14. เด็กหญิงเสาวรภย์  ภูชัยแสง
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภูชัยแสง
 
1. นายธาดาพันธุ์  สุขพิทักษ์
2. นางสาวสุกัญญา  ศิริสมพร
3. นางสาวสุภาวดี  ระวังแค้ม
4. นางสาววิภาวรรณ  พลอยยก
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเชิงเลน 1. เด็กหญิงกาญจนา  คร้ามสมบุญ
2. เด็กหญิงจิดาภา  ปัญญามูล
3. เด็กชายธิติ  ผาสุข
4. เด็กชายธีรชัย  ปลาบู่ทอง
5. เด็กหญิงปณิดา  จุลทิพย์
6. เด็กหญิงปภาวี  ดีกลาง
7. เด็กชายพงษ์เพชร  สิงห์โตทอง
8. นายมนัส  เอียงสมบูรณ์
9. เด็กหญิงลลิตวดี  เต็กมงคล
10. เด็กหญิงวิกานดา  งามสุคนธวนิชกุล
11. เด็กชายวิชญ์ภาส  แก้วสมบูรณ์
12. เด็กชายศุภกร  กลั่นตระกูล
 
1. นายมนัส  เอียงสมบูรณ์
2. นายนราเชษฐ  วราเกษมสุข
3. นางสาวปทุมวดี  อึ้งประเสริฐภรณ์
4. นางสาวอมรรัตน์  สุริใหญ่
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเชิงเลน 1. เด็กหญิงกาญจนา  คร้ามสมบุญ
2. เด็กหญิงจิดาภา  ปัญญามูล
3. เด็กหญิงจิลมิกา  ศรีภมร
4. เด็กหญิงธมนวรรณ  ม่วงคำ
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  กล่ำคลองตัน
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  ผาสุข
7. เด็กชายธิติ  ผาสุข
8. เด็กชายธีรชัย  ปลาบู่ทอง
9. เด็กหญิงน้ำฝน  อินทร์ประดับ
10. เด็กหญิงปณิดา  จุลทิพย์
11. เด็กหญิงปภาวี  ดีกลาง
12. เด็กหญิงปรัญญา  เฮงเกร็ด
13. เด็กชายพงษ์เพชร  สิงห์โตทอง
14. เด็กหญิงลลิตวดี  เต็กมงคล
15. เด็กหญิงวิกานดา  งามสุคนธวนิชกุล
16. เด็กชายวิชญ์ภาส  แก้วสมบูรณ์
17. เด็กชายศุภกร  กลั่นตระกูล
18. เด็กหญิงสรัญญา  โตคำ
19. เด็กหญิงสุกัญญา  สิงห์โตทอง
20. เด็กชายอภิวัฒน์  อุตมะ
 
1. นายมนัส  เอียงสมบูรณ์
2. นายนราเชษฐ  วราเกษมสุข
3. นางสาวอมรรัตน์  สุริใหญ่
4. นางสาวปทุมวดี  อึ้งประเสริฐภรณ์
5. นางสาวนวลศรี  งามทรัพย์
6. นางสาวพรทิพย์  ศิลปเจริญ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กชายณัฐเอก  ภุมราดี
2. เด็กหญิงวรรณพร  สีดำ
3. เด็กชายสมหมาย  สร้อยมณี
4. เด็กชายอิทธิกร  เมยดง
 
1. นายอานนท์  สิริสันต์วชิระ
2. นายคมสัน  พรมเสน
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง 1. เด็กชายวรุตม์  คล้ายทอง
 
1. นายวิรัช  บัวบาน
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กหญิงณัฐชา  เล่าเขตการ
 
1. นางพรนันท์  เล้าโสภาภิรมย์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กชายเพ็ญเพชร  วิหกเหิน
 
1. นายวิเชียร  เถาว์มูล
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  จ้อยจินดา
 
1. นายวิเชียร  เถาว์มูล
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย 1. เด็กชายณภัทร  สุจินดามณีชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา 1. เด็กหญิงพัชรพร  พันสมุทร
 
1. นางสาววีณา  จันทรวงศ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง 1. เด็กชายวโรดม  แซ่ลิ้ม
 
1. นายวิรัช  บัวบาน
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงชลธิชา  สร้อยทอง
 
1. นายวินัย  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย 1. เด็กชายพนิชกร  จิตต์กลับ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชานาถ 1. เด็กหญิงภานรินทร์  อยู่อินทร์
 
1. นางสาวภคกฤตา  บุตรน้ำเพชร
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กชายฐิติพันธ์  เปี่ยมศิริ
 
1. นายวชิรวิทย์  นิติพันธ์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพระ 1. เด็กหญิงวิกาญดา  ลิ้มกุล
 
1. นางวัชราพร  วงศ์ชนกนันท์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชายรัฐพงศ์  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสุนันทา  วันทวงศ์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กหญิงณัฐชา  เล่าเขตการ
 
1. นางพรนันท์  เล้าโสภาภิรมย์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กชายเพ็ญเพชร  วิหกเหิน
 
1. นายวิเชียร  เถาว์มูล
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพนิมิตวัฒนา 1. เด็กหญิงพิชากร  สถิตพรบรรพต
 
1. นางหนูเรือง  ชินหงษ์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงกาญจน์นิชา  คล้อยสวาท
2. เด็กหญิงกิดาการ  มั่นคง
3. เด็กหญิงฆรวัณน์  น้อยพิทักษ์
4. เด็กหญิงจรรยาภรณ์  มรรคเจริญ
5. เด็กหญิงจิรัญญา  ล่องตี้
6. เด็กหญิงญาดา  ศิลปเจริญ
7. เด็กชายณัฎฐกิตติ์  โตทัพ
8. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เทพพิชิตสมุทร
9. เด็กชายณัฐพล  มาชมสมบูรณ์
10. เด็กหญิงณัฐสุดา  แซ่เฮา
11. เด็กชายธนพล  บัวจีน
12. เด็กหญิงธนภรณ์  กฤษฏาธาร
13. เด็กหญิงธันยนันท์  เพียรพิทักษ์
14. เด็กชายธิติพันธ์  ประทิน
15. เด็กหญิงนิษฐกานต์  สมบัติวิริยพร
16. เด็กหญิงปณิตา  ยิ้มสำราญ
17. เด็กหญิงปภิณทิพย์  นราวัฒนเศรษฐ์
18. เด็กหญิงปริยนุช  กุทาพันธ์
19. เด็กหญิงพรทิพย์  สุนทรศารทูล
20. เด็กชายพิจักษณ์  วราสินธุ์
21. เด็กหญิงพิชญา  ขมประเสริฐ
22. เด็กชายภูมิกิติ  ภูฆัง
23. เด็กหญิงมินตรา  ใจตรง
24. เด็กชายยศกร  สุวรรณฤทธิ์
25. เด็กหญิงรมิดา  แก้วดี
26. เด็กหญิงลภัสรดา  สฤษฏ์ผล
27. เด็กหญิงวนัสการย์  ไพบูลย์วณิชย์กิจ
28. เด็กหญิงวรหทัย  โสภางคกุล
29. เด็กชายวิศรุต  เนตรประภา
30. เด็กหญิงศุรดา  ไชยปรีชาวิทย์
31. เด็กชายสรวิศ  เทียมอุบล
32. เด็กหญิงสิรินทร์รัตน์  นิ่มนวลภูพานิช
33. เด็กหญิงสุพัตรา  เทียมอุบล
34. เด็กหญิงสุภาพร  วงค์โพธิ์ศรี
35. เด็กหญิงอภิชญา  โตสงวน
36. เด็กหญิงอรุณชีว์  ศรีประภา
37. เด็กหญิงอาศิรภา  มหาธนานุสรณ์
38. เด็กหญิงเพชรประกาย  ประสานดี
39. เด็กชายเศรษฐพงศ์  ชูจันทร์
40. เด็กชายเอกรัฐ  จุตะโน
 
1. นายทินกฤต   พณิชยกุล
2. นายพรเทพ  วิชชุชัยชาญ
3. นางสาวศศินันท์  วิภูษิฑิมากูล
4. นางสาวอรจิรา  ยงสุวรรณกุล
5. นายศุภเกียรติ  วิริภิรมย์กูล
6. นายสมพงษ์  สายน้ำผึ้ง
7. นายธนิต  พณิชยกุล
8. นางสาวศุภมาส  พณิชยกุล
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. นายชุติพงษ์  ทองประเสริฐ
2. นายธีรยุทธ์  อสิพงษ์
3. นายปริญญา  บุญทอง
4. เด็กหญิงวนริน  ไวทยะโชติ
5. นางสาวศิริลักษณ์  กัณหา
6. นายอดุลยวัต  แก้วโทน
7. นางสาวอารีรัตน์  อ้ายด้วง
8. เด็กหญิงเบญจพร  ปิ่นนิล
 
1. นางผิวนวล  ชัยพันธ์
2. นางสาวศิวลี  มณีอินทร์
3. นายสุริยาวุต  จันโพพันธ์
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายปิยะชัย  แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงพรปวีย์  เยี่ยมจันทร์
3. เด็กชายพลรัตน์  นาคใหญ่
4. เด็กหญิงลลิตา  บุญประเสริฐ
5. เด็กหญิงศวรรยา  ม่วงพิน
6. เด็กชายสัมฤทธิ์  นารอด
7. เด็กหญิงอัญมณี  อ่อนพิมพ์
8. เด็กชายเฉลิมชัย  เดชบำรุง
 
1. นางผิวนวล  ชัยพันธ์
2. นางสุจิตรา  มณีวรรณ
3. นางสาวศิวลี  มณีอินทร์
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์   จินางศุกะ
2. เด็กหญิงนิศารัตน์   เจดีย์โน
3. เด็กหญิงปาณิสรา   พันธุ์ชัยยา
4. เด็กหญิงพรทิพย์   สมภักดี
5. เด็กหญิงรวินันท์   สินไชย
6. เด็กหญิงสุพัตรา   ชัยรัตนกาญจน์
 
1. นางสาวพชรมน   ฉุยแช่มชื่น
2. นางสาวผกามาศ   สู่เสน
3. นางสาวขนิษฐา   หวัดสนิท
4. นางสมใจ   พูลสวัสดิ์
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงกาญจนา  พรมมา
2. เด็กหญิงกาญจนาสุดา  สุปัตติ
3. เด็กหญิงรัชนีกร  บุญนวน
4. เด็กหญิงรุ้งแก้ว  จันภิรมย์
5. เด็กหญิงวาริน  ประทุมเม
6. เด็กหญิงศิโรรัตน์  สีนอ
7. เด็กหญิงสิริลักษณ์  บุญแจ่ม
8. เด็กหญิงอมรพันธ์  บัณฑิต
 
1. นางมยุรี  บุญคุ้ม
2. นางวิยะดา  แสงไสย์
3. นางสาวสุนันทา  ชมเจริญ
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91.48 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงจุรีมาศ  ดอนไพรมี
2. เด็กหญิงชนาพศุตม์  ณรงค์ภาดาพิทักษ์
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  มรรคเจริญ
4. เด็กหญิงธนภรณ์  กฤษฎาธาร
5. เด็กหญิงพลอยชนก  ศักดิ์ภัทรกุล
6. เด็กหญิงมนัญชยา  วัฒนะอนุรักษ์
7. เด็กหญิงรัดเกล้า  พึ่งบำรุง
8. เด็กหญิงศศินิภา  บุญเฉลิม
 
1. นางทัศนีย์  จันทร์เรือง
2. นางปุณณ์นิษฐา  ทองธาวินสิน
3. นายจิรายุทธ์  จงใจ
4. นางสาวไพรินทร์  ทองดอนพุ่ม
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจี้ยนหัว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรสุวรรณวุฒิ
2. เด็กหญิงกนลรัตน์  ประเสริฐอดิศร
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  คชศาสตร์ศิลป์
4. เด็กชายทลพล  บูชา
5. เด็กหญิงทิพวัลย์  คชศิลา
6. เด็กชายธนกร  ก้อนทอง
7. เด็กชายธนดล  บุญมี
8. เด็กหญิงธัญลักษณ์  มีผิวหอม
9. เด็กหญิงภิญชยา  พิมพ์สอนวงศ์
10. เด็กหญิงมลฑิฌาญ์  ย้อยหยด
11. เด็กหญิงวนัชพร  เจริญศิริ
12. เด็กหญิงวิภาพร  บุญทองเนียม
13. เด็กชายศิวกร  เมฆอรุณ
14. เด็กหญิงสิริกร  สวิพันธุ์
15. เด็กหญิงเพชรลดา  ธัญชาติธาตรี
 
1. นายสัญญา  ใยยนต์
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองโยง 1. เด็กชายณรงค์   บุญภูมิ
2. เด็กชายพุฒิพงศ์   สุวรรณไตรย์
3. เด็กชายอดิศร   ขาวจตุพร
4. เด็กหญิงเพชรตะวัน   เศรษฐสิงห์
 
1. นางสาวนฤมล   สุขใย
2. นางสุพัตรา  ศรีวิชา
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางช้างใต้ 1. เด็กหญิงณิชา  จรดล
 
1. นางสุนิสา  ตันประยูร
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกเขมา 1. เด็กหญิงไพลิน  บำรุงกิจ
 
1. นางสาวเทียมรัตน์  เอี่ยมศรีเพ็ง
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กชายทวีพร  มณีศิลป์
 
1. นางจิตติมา  เขียวพันธุ์
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กชายจิรทิปต์  เจตน์มงคลรัตน์
 
1. นางสาวสุริยา  ศรีสวัสดิ์
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กชายปฏิพัทธ์   สายรัดเงิน
 
1. นางอุไร   รัตนจินดา
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายมนต์ชัย  สร้อยชมภู
 
1. นางสาวณัฐธิชานันท์  ภูสีเงิน
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กหญิงบัณฑิตา   คงโนนกอก
 
1. นางสาวสัชฌุกาญจน์   เริงโรจน์ธนากูล
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 1. เด็กหญิงแก้ว   นาคำ
 
1. นางสาวดวงฤทัย  ศรีบุญลือ
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กหญิงนภัสสร   ปัญญาใจ
 
1. นางศิรินาฏ   ลีฬหะกร
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กหญิงคีตภัทร  พันธุ์พัทธพงศ์
2. เด็กหญิงฐิตารีย์  พิกุลทอง
3. เด็กหญิงพรรพษา  แดงโสภา
4. เด็กชายวุฒิชัย  ลาภสกุลดี
5. เด็กหญิงอัจฉรา  คำสุวรรณ
 
1. นางสาวชลธิชา  คันศร
2. นางสาวพุทธชาติ  ศรีสุทธี
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คาล่า
 
1. นางสาวศุกลภัค  ไกรพินิจ
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกดรุณ 1. เด็กหญิงพราวรวี  ทองจุนเจือ
 
1. MissZhang  Jie
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงชลธิชา  อ้วนทา
2. เด็กหญิงเกณิกา  ช่างปืน
 
1. นางจิตติมา  เขียวพันธุ์
2. นางสาวณิชาภา  สุนทรอำไพ
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกดรุณ 1. เด็กชายปิยวัฒน์  หลวงคุ้ม
2. เด็กชายวชรพล  นิชวานิช
 
1. นางสาวอนัญญา  ศรีสุดดี
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตุ๊กตา 1. เด็กหญิงธัญญาพร  ต่อสนิท
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  โพธิ์สมบูรณ์
3. เด็กชายสุรศิษฎ์  ศรีอ่ำ
4. เด็กหญิงสโรชา  บุญรอด
5. เด็กชายอรรถพร  นิลตะโก
6. เด็กหญิงอุรชา  จุติตรี
 
1. นางสาวธรกฤตา  พุ่มเพชร
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายจิราธิป  คุ้มครอง
2. เด็กชายทวีศักดิ์  นาถึง
3. เด็กชายธนิก  ปลาบู่ทอง
4. เด็กชายธีรทัศน์  นาคประยูร
5. เด็กชายปัณณวัฒน์  อุตสาห์
6. เด็กชายภูมิกร  กินเกถนอม
 
1. นายวัชชิระ  นุชประคอง
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชายคชพล  พุ่มรัก
2. เด็กชายธนัชพงศ์  อั๋นมั่นคง
3. เด็กชายปราโมทย์  เนื้อทองงาม
4. เด็กชายสิทธา   นิยะมะ
5. เด็กชายสิทธิชัย  ลือดัง
6. เด็กชายสุชัชพงษ์  พุ่มรัก
7. เด็กชายไชยวัฒน์  พินิจการ
8. นายไท  ซื่อสัตย์
 
1. นายสำอางค์  นกใหญ่
2. นายสุรินทร์  ปิ่นกุมภีร์
3. นางอัมพร  นกใหญ่
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงจันทรา  นิมะ
2. เด็กหญิงฉัตรฎา  ภูมิศรีแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐวดี  นามไธสง
4. เด็กหญิงทิพวรรณ  ภูชื่นสี
5. เด็กหญิงทิพากร  เจียมอ่อน
6. เด็กหญิงพิมลวรรณ  อนันตกูล
7. เด็กชายมงคลชัย  จันตดิษฐ
8. เด็กหญิงมุกดา  โคตรวงษา
9. เด็กหญิงสุพพัตรา  แสนจันทร์
10. เด็กชายโกสินทร์  ฟองดี
 
1. นางเพลินพิณ  จันทร์อ่อน
2. นางมยุรี  พันธ์โสภา
3. นางสาวมณีรัตน์  สะบู่
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายคุณากร  เพิ่มพูน
2. เด็กหญิงฐานวีร์  ประทุมสุวรรณ
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุรทิพาพงศ์
4. เด็กหญิงนภาพรรณ  ทองสวัสดิ์
5. เด็กชายนินนาท  สุขเทศ
6. เด็กหญิงพรนัชชา  สุดใจ
7. เด็กหญิงภัคธีมา  บงกชมาศ
8. เด็กหญิงอภิญญา  ปลื้มถนอม
9. เด็กหญิงอริศรา  ประยุทธสินธุ์
10. เด็กหญิงโอปอ  พงศ์ดารา
 
1. นายประเดิม  ทับเอี่ยม
2. นางสาวจินตนา  บุญรักษา
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงจันทร์ทรา  วงษ์สีดา
2. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ศิลาแดง
3. เด็กหญิงวนิดา  หงษ์ภูมิ
4. นางสาวสุพรรษา  ลาภพูล
5. เด็กหญิงใบเตย  บุญทา
 
1. นางมยุรี  พันธ์โสภา
2. นางสาวมณีรัตน์  สะบู่
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กหญิงชวัลญา   ทรัพย์แก้ว
2. เด็กหญิงชวัลนุช   ทรัพย์แก้ว
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ไชยพงศ์
 
1. นางรัตนา   เสาวคนธ์
2. นางสาววัลภา   ดาวเรือง
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจินดาราม 1. เด็กหญิงธนพร  เต็มนุช
2. เด็กหญิงประภัสสร  ผลวัชนะ
3. เด็กหญิงปรียาวัลย์  พ่วงจินดา
 
1. นางวันดี  ทัดมาลี
2. นางอวยพร  พุฒตาล
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางหลวง 1. เด็กหญิงปิยมาศ  จีวิระ
2. เด็กชายพัทธนันท์  ภูฆัง
3. เด็กหญิงอภิชญา  ประคองพันธ์
 
1. นางผาสุก  ปานอุทัย
2. นางสาวอุษา  มะหะหมัด
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงวาริณี  กลางถิ่น
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ภักดี
3. เด็กหญิงสรัญญา  วงษา
 
1. นางนฤมล  เเซ่เฮง
2. นางสาวมนชิดา  เรืองรัมย์
 
143 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางปลา 1. เด็กหญิงศิริษา   กันอ่อง
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ   ศรีแย้มวงษ์
 
1. นายขวัญชัย  กลั่นบุศย์
2. นายพนสณฑ์   ยรรยง
 
144 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  แสงทอง
2. เด็กชายเมธา  สิงห์โต
 
1. นายรวิภาส  โคมากุล
2. นางสาวสุภาวดี  ระวังแค้ม
 
145 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  นงลักษณ์
2. เด็กหญิงญานิศา  ซอมกระโทก
3. เด็กชายมงคลชัย  เชื้อฉ่ำหลวง
 
1. นายหนึ่ง  ภุมมาลา
2. นางสาวปัทมา  ชั้นอินทร์งาม
 
146 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจินดาราม 1. เด็กชายรัฐพล  วรรณสุทธิ์
2. เด็กชายวรชิต  จันทร์สว่าง
 
1. นางสาวสุกัญญา  ไขรัศมี
2. นายประพจน์  เอี่ยมจินดา
 
147 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพระ 1. เด็กชายธีรยุทธ  ทำกิน
2. เด็กชายวันเฉลิม  ศรีชัยนาท
 
1. นายศุภวุฒิ  บัวเจริญ
 
148 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายชาญวิทย์  คุรุวัชรพงศ์
2. เด็กชายปรัชญา  ปุจฉาการ
 
1. นางกัญนิกา  พร้อมเพรียง
 
149 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายชลธี  ศักดิ์ศรี
2. เด็กชายณัฐดนัย  จันทะวงศ์
 
1. นายวิฑูรย์  อริยะพงษ์
2. นางสาวจารุวรรณ  ภู่ระหงษ์่
 
150 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย 1. เด็กชายกรวิชญ์  ไตรธนาวัฒน์
2. เด็กชายมินทร์ตรา  ภู่สุวรรณ
 
1. นายธิรพงษ์  มีแก้ว
2. นางสาวจารุณี  สอนใจ
 
151 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศีรษะทอง 1. เด็กหญิงนิลาวัลย์  ม่วงมั่งมี
2. เด็กหญิงเสาวภา  ผาคุณ
 
1. นายพิสิฐ  พูลสวัสดิ์
2. นางนิรมล  แสงประทุม
 
152 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศีรษะทอง 1. เด็กหญิงจิราพร  จรพงษ์
2. เด็กหญิงเพชรลดา  อินญาวงศ์
 
1. นายพิสิฐ  พูลสวัสดิ์
2. นายธีรศักดิ์  มหาสุข
 
153 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศีรษะทอง 1. เด็กชายพิริยะ  เขมันกิจ
2. เด็กชายสิงหา  พันสิมา
 
1. นายพิสิฐ  พูลสวัสดิ์
2. นายชำนาญ  กัณหา
 
154 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเชิงเลน 1. เด็กหญิงนันทกานต์  อุปคุณ
2. เด็กหญิงวรวลัญช์  ชวรัตน์อนันท์
 
1. นายนราเชษฐ  วราเกษมสุข
2. นางสาวปทุมวดี  อึ้งประเสริฐภรณ์
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดเจริญสุข 1. เด็กชายณัฐพงษ์  นิลพัท
2. เด็กชายภูวดล  กุศลเอี่ยม
3. เด็กชายเกรียงเดช  มะลินิน
 
1. นายประดิษฐ์  ชาวไร่นาค
2. นายชูศักดิ์  ลี้บุญส่ง
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กหญิงนพรัตน์  บุญธรรม
2. เด็กหญิงบุญดารัตน์  โฉมศรี
3. เด็กชายพงษ์พัฒน์  มูลทองสงค์
 
1. นางวันถนา  ประทุมรุ่ง
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชายถนิพันธ์  ไพรสันต์
2. เด็กชายสมรักษ์  สมศรี
3. นายสร้อย  ชายแสง
 
1. นางสาววรรณา   ประสิทธิ์วงษ์
2. นางยุพาพร  อุ่นศิริ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญเรือน
2. เด็กชายธินพัทร  อ่อนหวาน
3. เด็กหญิงอริศรา  เอี่ยมอินทร์
 
1. นางชื่นจิตร  เอี่ยมโหมด
2. นางสาวหทัย  ศิริพิน
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กหญิงกฤษณา  กล่ำเอม
2. เด็กหญิงสุพรรษา  แก้วไทรหาญ
3. นางสาวสุวิมล  มูลทองชุน
 
1. นางสุวรรณา  บุญอร่าม
2. นางสาวสาธกา  อยู่ญาติมาก
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว 1. เด็กหญิงจีรนันท์  คงเขียว
2. เด็กหญิงน้ำมนต์  แซ่ลิ้ม
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญกระสินธุ์
4. เด็กหญิงวรรณพร  โพธิ์ศรีทอง
5. เด็กหญิงสุภาวิณี  ใจแก้ว
6. เด็กหญิงอรปรียา  จักรเพชร
 
1. นางนิภา  ไชยป่ายาง
2. นายชิติพัทธ์  ลี้สุขสม
3. นางสาววรินทร  พึ่งแสง
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. นางสาวจันทร์  นายรถ
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  เภาวะนะ
3. เด็กหญิงปาริชาต  พลตรี
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อินทร์ขำ
5. เด็กหญิงสุชานันท์  ปวงสุข
6. เด็กหญิงเนตรนภา  วุฒิศักดิ์
 
1. นางเพลินพิณ  จันทร์อ่อน
2. นางสาวกิ่งแก้ว  ธรรมบันดาลสุข
3. นางสาวมณีรัตน์  สะบู่
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเกตุ 1. เด็กหญิงพัชรา  วรวัฒนชัยกุล
2. เด็กหญิงสุนิสา  หลวงคำ
3. เด็กหญิงแสง  ตาอ่อน
 
1. นางมาลัยวรรณ  สุทธาธาร
2. นางสาวสุภัสสรา  พรหมบุตร
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด 1. เด็กหญิงกรรณยวรรณ  พูลสุขโข
2. เด็กชายศักดิ์สยาม  พืชเพียร
3. เด็กหญิงแสงทิพย์  แสงคำ
 
1. นายรัชพล  นิ่มประยูร
2. นายสุชีพ  อิ่มเพิ่มพูล
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กชายวัฒนชัย  อุ่นศรี
2. เด็กหญิงอภิสรา  แวดไธสง
3. เด็กหญิงอรวี  สีคำไสย
 
1. นางสาวกิ่งแก้ว  ธรรมบันดาลสุข
2. นางสายใจ  กันประชา
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง 1. เด็กชายธนพัฒน์  แจ่มนิยม
2. เด็กชายอนุชา  ทองเต่าอินทร์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  แป้นปลื้ม
 
1. นายคงสกุล  รุ่งทวีชัย
2. นายพงษ์เทพ  อู๋หนู
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กหญิงณัชชา   ขำสุวรรณ์
2. นางสาวบุญมา  นำชัย
3. เด็กหญิงเจน  ศรีบุญนำ
 
1. นางสาววรรณา   ประสิทธิ์วงษ์
2. นางยุพาพร  อุ่นศิริ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงกัญจนา  สะอาดจันดี
2. เด็กหญิงอาทิตติยา  สนั่นวงศ์สังข์
3. เด็กหญิงแพรพลอย  จินดาศรี
 
1. นางสายใจ  กันประชา
2. นางวิชญาพร  กล่ำอยู่สุข
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม่งฮั้วกงฮัก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  รอดแก้ว
2. เด็กชายภคพล  กองเงิน
3. เด็กชายศุภณัฐ  มียินดี
 
1. นางอรัญญา  กองเงิน
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 1. เด็กหญิงจิราพร  พิมพา
2. เด็กหญิงณัฐมล  พรหมชนะ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  อยู่เจริญ
 
1. นายปริญ  เผือกนวน
2. นางสาวอรวรรณ  ม่วงนา
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน 1. เด็กหญิงปิยมาตร  ปรีดาพันธุ์
2. เด็กหญิงภิราวัลย์  สวัสดี
3. เด็กหญิงเอื้อมพร  ยันตรา
 
1. นางฉลอง  ภิรมย์อยู่
2. นางปรีดาพร   ตุ้มทองคำ
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กหญิงพรนิยม  ศรีสวยหูด
2. เด็กหญิงรัชชนก  พึ่งประชา
3. เด็กหญิงสโรชา  ปานเจริญ
 
1. นางพิมพ์ฉัตร์  รักษาถ้อย
2. นายมานพ  พูลสำราญ
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกุลภัทร  โตสงวน
2. เด็กชายณพวิทย์  แสงพิทักษ์
3. เด็กหญิงวริษา  เธียรธโนปจัย
 
1. นางสาวละเอียด  บุญทับทิม
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  ศรีสุขสร้อย
2. เด็กหญิงชลธิชา  มีมาแก้ว
3. เด็กหญิงนริศรา  โจซิ้ม
 
1. นางวริฏฐา  วงษ์ศรีสังข์
 
174 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แสงทอง
 
1. นางวาสนา  อำแพงใต้
 
175 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 1. เด็กหญิงชนิกานต์  บูรณ์เจริญ
2. เด็กชายธนัช  วาชาวนา
3. เด็กหญิงฟ้าใส  เมียวดี
 
1. นางสาวฐิตาภัสร์  กีรติวิทยาภรณ์
2. นางสาวณปภัช  แสงโสภณ
 
176 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงชาลิสา  พุฒห้อย
2. เด็กหญิงรัฐติญา  อ้อนอุบล
3. เด็กหญิงอลิษา  วงษ์จ๊ดซี่
 
1. นางสาวสรญา  มณีโชติ
2. นางสาวกนกนิด  โพธิพล
 
177 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงจิรารัชต์   จิตรรักมั่น
 
1. นางสาวอภิญญา   แสนสามารถ
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  พุ่มดียิ่ง
 
1. นางสาวปราณี  โลหิตา
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  คุ้มฉัยยา
 
1. นางสาวปราณี  โลหิตา
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กชายอัครวิชญ์   ยางธิสาร
 
1. นายสุรศักดิ์   เจริญผล
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทร 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองอ่อน
 
1. นางพรพิมล  ชูวงศ์วาน
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทร 1. เด็กหญิงพรนภัส  พิมพ์สุวรรณ
 
1. นางพรพิมล  ชูวงศ์วาน
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา 1. เด็กชายธนาภรณ์  สุยพงษ์พันธ์
 
1. นางสาววรรณิกา  ทวีชาติ
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าข้าม 1. เด็กหญิงพนิดา  สมรัตน์
 
1. นางสาวยุรี  กานดา
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กหญิงรุ้งไพลิน   โอภาสสันติสุข
 
1. นางปุณญาดา   แสงรัตนสิทธิ์
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายธนพรรณ  นระอ่อน
 
1. นางประนอม  แสงเพชร
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 1. เด็กหญิงพัณณิตา  ทรัพย์ยอดแก้ว
2. เด็กหญิงลลิตา   กลิ่นนิ่มนวล
3. เด็กหญิงสุวารี   มีแก้วงาม
 
1. นางสาวประติมา   เทศพันธ์ุ
2. นางสาวธัญญพัฒน์   ตันวัฒนเสรี
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กชายกฤษฎา  กันทะปิง
2. เด็กชายมงคล  สุนารัตน์
3. เด็กหญิงสุพิชญา  แซ่ซิ้ม
 
1. นางสิริพันธ์  สาบัว
 
189 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 1. เด็กชายสุรศักดิ์   ทองสุข
2. เด็กชายอานนท์   อิ่มอุบล
 
1. นางกฤษณา   ฤทธิ์คำรณ
 
190 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กชายณัฐนนท์   ปลาบู่ทอง
2. เด็กชายธีรัช พงษ์  ประภาส
 
1. นายประทีป   ภู่เกิด
2. นางบรรจบ   มาเจริญ
 
191 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา 1. เด็กชายชนานนท์  ยอดเทพ
2. เด็กหญิงอรอนงค์  มุสิจะ
 
1. นางสาววรรณิภา  ทวีชาติ
2. นางสาวกวินทิพย์  นุ่มอุดม
 
192 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องไทร 1. เด็กชายนิรดล  ตะโกพร
2. เด็กหญิงแพรว  เทวฤทธิ์
 
1. นางสาววรรณา   บู่สามสาย
2. นางสาวศริญญา   ลานทอง
 
193 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กหญิงนิภากร  เอียดสุย
2. เด็กชายสุกัลย์  สงกา
 
1. นางอาจิณ  พูลสำราญ
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน 1. เด็กชายขจรศักดิ์  เจริญลาภ
 
1. นางจรูญรัตน์  เรืองมัจฉา
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กหญิงฐิตารีย์   ฟูเจริญรัตน์
 
1. นายนพดล   เชื้อวงษ์
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตุ๊กตา 1. เด็กหญิงรัตนมณี  กำลังบุญ
 
1. นางสุมาลี  เดชกำแหง
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 1. เด็กหญิงดวงรัตน์  เขียวราชา
 
1. นายไพวัลย์  ระเบียบ
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทร 1. เด็กชายมณฑา  ทองบุญส่ง
 
1. นางพรรณทิพา  สวรรค์บัญชา
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชานาถ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ระเจริญ
2. เด็กหญิงชลธิชา  รอดเรืองรัตน์
3. เด็กชายนิ  แก้ววงษ์จันทร์
4. เด็กชายลัทธวุฒิ  สีนิล
5. เด็กชายศุภกฤต  กลิ่นทอง
6. เด็กชายสุธิชา  ยอดปัญญา
 
1. นางนงนุช  สุทธิสำแดง
2. นายวัลลภ  ขวัญมา
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กชายเทิดศักดิ์  อนันสลุง
 
1. นางสาวนิตยา  ลิ้มเล็ก
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) 1. เด็กชายธนพล  จันทร์รักษา
 
1. นางพิมพ์ปวีณ์  ปานเพ็ชร
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญยศรีสวัสดิ์ 1. เด็กชายนันทศักดิ์   เขียวมา
 
1. นางปัญจพร   วิมลพันธ์
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กหญิงถิราวรรณ  วุฒินาม
 
1. นายวิเชียร  เถาว์มูล
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าข้าม 1. เด็กชายพัชรพงษ์  สมประสงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีคาวี  ภูเพ็ชร
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กชายธนาธิป  อินทร์พิทักษ์
 
1. นายวชิรวิทย์  นิติพันธ์
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. นางสาวซันดาโม  ตินยาว
 
1. นางนิตา  มีมูลทอง
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กชายธนพล  ท้วมแสนงาม
 
1. นางสุวรรณา  บุญอร่าม
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กหญิงลีลาวดี  นวลดี
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ปั้นมาก
3. เด็กชายเนรมิต  จันทร์ฤทธิ์
 
1. นางสาวจารุวัลย์  ปัถวี
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายณัฐพล  สมรสมนตรี
2. เด็กชายธงไชย  คุ้มกลาง
3. เด็กหญิงแววพลอย  อุสาย
 
1. นายภูชิต  พฤกษาพัฒนา
2. นางสาวรุ่งนภา  สงวนพานิช
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  กาญจนจักรวาล
2. เด็กชายมงคล  แก้วสะอาด
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  จ่ายเพ็ง
 
1. นายภูชิต  พฤกษาพัฒนา
2. นายชัยสิทธิ์  สุขตะโก
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าข้าม 1. เด็กหญิงบี  มีนา
2. เด็กหญิงพุทธ  ไทยใหญ่
3. เด็กชายเผดิมยศ  สอนวิชัย
 
1. นางสาวกมลรัตน์  ประชุมพลอย
2. นางสาวชุลีพร  ยางงาม
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กชายกมล  เมฆน้อย
2. เด็กชายนพรัตน์  คิมนารักษ์
3. เด็กชายเฉลิมพล  ทองศรีเมือง
 
1. นางสุวรรณา  บุญอร่าม
2. นางนิตา  มีมูลทอง
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิลเพชร 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ภิรมย์เมือง
2. เด็กชายดนุพล  บัววัจนา
3. เด็กหญิงสุชานันท์  กสิรวัฒน์
 
1. นายภาณุวัฒน์  ชูจอหอ
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ฤาไกร
2. เด็กชายสุภัทรกร  ยาโย
 
1. นายเจน  เกิดโพชา
2. นางสาวสาวิตรี  เปาวะสันต์
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชายภาณุเดช  อยู่ศรีสุข
2. เด็กหญิงโสภา  น้อยแก้ว
 
1. นายเจน  เกิดโพชา
2. นางสาวจิราพร  อยู่เป็นสุข
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชานาถ 1. เด็กชายชินราช  วังสิน
2. เด็กชายทิชานนท์  บรรเทาวงษ์
3. เด็กชายภัทรพล  แซ่โค้ว
 
1. นางสาวนุสรา  เทียวประสงค์
2. นางสาวรวีวรรณ  อินชนบท
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชานาถ 1. เด็กหญิงปณัฐดา  ธนะฉัน
2. เด็กชายศุธิสาร  แก้วงาม
3. เด็กชายเทียนชัย  กลิ่นทอง
 
1. นางนงนุช  สุทธิสำแดง
2. นางสาวพนิดา  จิรสัตยาภรณ์