หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ 39 56 39
2 003 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง 15 27 19
3 149 โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) 29 56 47
4 006 โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ 27 46 40
5 007 โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) 20 33 24
6 008 โรงเรียนชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ 19 27 23
7 005 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 101 232 159
8 013 โรงเรียนบ้านกลางคลอง30 8 15 13
9 014 โรงเรียนบ้านกำแพงเศียร 13 20 13
10 021 โรงเรียนบ้านคลอง1 18 30 18
11 020 โรงเรียนบ้านคลอง14 27 59 47
12 022 โรงเรียนบ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 23 41 32
13 023 โรงเรียนบ้านคลอง23 0 0 0
14 024 โรงเรียนบ้านคลอง24 9 16 14
15 025 โรงเรียนบ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) 27 50 43
16 026 โรงเรียนบ้านคลอง30 6 11 6
17 027 โรงเรียนบ้านคลอง31 21 40 21
18 028 โรงเรียนบ้านคลอง33 26 50 39
19 029 โรงเรียนบ้านคลอง3วิทยา(ประชาสามัคคี) 7 11 10
20 030 โรงเรียนบ้านคลองหกวา 16 28 16
21 031 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 12 22 13
22 033 โรงเรียนบ้านชวดบัว 10 22 12
23 035 โรงเรียนบ้านชะวากยาว 0 0 0
24 036 โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) 32 56 45
25 034 โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน 20 32 20
26 038 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 66 110 86
27 037 โรงเรียนบ้านดงแขวน 11 20 15
28 039 โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 22 41 29
29 040 โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 5 10 9
30 042 โรงเรียนบ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์) 0 0 0
31 043 โรงเรียนบ้านบุ่งเข้ 13 20 16
32 044 โรงเรียนบ้านปลายคลอง22 9 23 15
33 045 โรงเรียนบ้านปากคลอง17 10 15 14
34 046 โรงเรียนบ้านปากคลอง31 14 35 24
35 047 โรงเรียนบ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) 14 20 17
36 048 โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา 29 54 46
37 050 โรงเรียนบ้านหัวหมอน 26 42 27
38 015 โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 45 84 67
39 018 โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 76 126 107
40 019 โรงเรียนบ้านเขาหัวนา 19 34 24
41 016 โรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม 8 12 10
42 017 โรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่ 17 37 26
43 041 โรงเรียนบ้านเตยใหญ่ 15 33 25
44 032 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 20 31 26
45 053 โรงเรียนวังดอกไม้ 7 14 12
46 054 โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย 17 23 22
47 055 โรงเรียนวัดกุดตะเคียน 7 13 11
48 061 โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ 37 60 53
49 062 โรงเรียนวัดคีรีวัน 26 41 29
50 065 โรงเรียนวัดจันทร์เรือง 13 31 20
51 067 โรงเรียนวัดดอนยอ 46 108 79
52 068 โรงเรียนวัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) 28 72 45
53 069 โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ 19 37 28
54 070 โรงเรียนวัดทองจรรยา 24 37 32
55 071 โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 51 113 83
56 072 โรงเรียนวัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) 13 18 18
57 074 โรงเรียนวัดทางกระบือ(เอื้อดีวิทยาคาร) 14 23 21
58 073 โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) 24 34 32
59 075 โรงเรียนวัดท่าชัย 20 26 25
60 076 โรงเรียนวัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 42 68 43
61 077 โรงเรียนวัดท่าด่าน 47 73 50
62 079 โรงเรียนวัดท่าทราย 3 7 5
63 078 โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) 6 12 8
64 080 โรงเรียนวัดท่ามะปราง 0 0 0
65 081 โรงเรียนวัดธรรมปัญญา 27 44 27
66 082 โรงเรียนวัดนาหินลาด 0 0 0
67 085 โรงเรียนวัดบางนางเล็ก 0 0 0
68 086 โรงเรียนวัดบางปรัง 12 15 11
69 087 โรงเรียนวัดบางหอย 15 28 23
70 088 โรงเรียนวัดบ้านพริก 56 90 82
71 091 โรงเรียนวัดประสิทธิเวช 46 75 60
72 092 โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ 15 27 23
73 093 โรงเรียนวัดพรหมเพชร 28 53 40
74 094 โรงเรียนวัดพราหมณี 32 59 49
75 095 โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 16 28 16
76 096 โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว 31 55 43
77 101 โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 12 26 18
78 102 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 22 33 32
79 103 โรงเรียนวัดลำบัวลอย 22 35 22
80 105 โรงเรียนวัดวังตูม 0 0 0
81 106 โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม 10 12 12
82 108 โรงเรียนวัดวังปลาจีด 29 55 41
83 109 โรงเรียนวัดวังยายฉิม 19 42 26
84 107 โรงเรียนวัดวังไทร 21 38 31
85 110 โรงเรียนวัดศรีจุฬา 19 23 19
86 111 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 6 9 6
87 112 โรงเรียนวัดสบกเขียว 20 37 20
88 113 โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) 25 41 26
89 114 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) 9 12 12
90 115 โรงเรียนวัดสะพาน(ศิษย์สมพงษ์อุทิศ) 0 0 0
91 116 โรงเรียนวัดสันตยาราม 81 149 105
92 117 โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 32 61 43
93 118 โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม 24 45 25
94 119 โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 38 68 52
95 120 โรงเรียนวัดสุวรรณศิริ 8 12 11
96 121 โรงเรียนวัดหนองคันจาม 7 8 8
97 124 โรงเรียนวัดหนองทองทราย 30 58 30
98 125 โรงเรียนวัดหนองรี 72 134 100
99 122 โรงเรียนวัดหนองเคี่ยม 12 14 12
100 123 โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร8 12 20 16
101 126 โรงเรียนวัดหุบเมย 0 0 0
102 130 โรงเรียนวัดอรุณรังษี 13 19 13
103 131 โรงเรียนวัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร) 0 0 0
104 132 โรงเรียนวัดอารีราษฎร์ 3 8 5
105 056 โรงเรียนวัดเกาะกระชาย 7 11 9
106 057 โรงเรียนวัดเกาะกา 23 51 27
107 058 โรงเรียนวัดเกาะพิกุล 22 50 36
108 060 โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) 24 56 34
109 059 โรงเรียนวัดเข็มทอง 40 87 62
110 066 โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร) 8 26 10
111 083 โรงเรียนวัดเนินสะอาด 5 9 5
112 084 โรงเรียนวัดเนินหินแร่ 6 8 6
113 104 โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) 12 30 20
114 133 โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ 9 10 10
115 127 โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย 10 15 14
116 063 โรงเรียนวัดโคกลำดวน 7 11 9
117 064 โรงเรียนวัดโคกสว่าง 10 15 13
118 089 โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง 11 18 12
119 090 โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม 11 14 12
120 099 โรงเรียนวัดโพธิ์ 32 61 41
121 097 โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 26 44 36
122 098 โรงเรียนวัดโพธิ์แทน 39 77 57
123 100 โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 21 38 32
124 129 โรงเรียนวัดใหม่พงษ์โสภณ 0 0 0
125 134 โรงเรียนวันครู2504 13 26 18
126 135 โรงเรียนสันติวัฒนาราม 5 6 6
127 136 โรงเรียนสาริกา 28 43 34
128 138 โรงเรียนหัวเขาแก้ว 28 43 28
129 142 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 62 157 75
130 143 โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 59 148 77
131 145 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 68 201 97
132 146 โรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี 19 34 25
133 144 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 38 76 61
134 010 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา73(วัดบ้านพร้าว) 10 21 15
135 001 โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ 0 0 0
136 009 โรงเรียนถาวรนิมิต 12 24 18
137 011 โรงเรียนนักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี 0 0 0
138 012 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี 27 25 23
139 052 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 40 63 52
140 137 โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์ 0 0 0
141 140 โรงเรียนอนุบาลคริสตสงเคราะห์ 0 0 0
142 141 โรงเรียนอนุบาลคุณากร 4 8 6
143 147 โรงเรียนอัจฉริยะสามภาษา 0 0 0
144 139 โรงเรียนเหลียนหัว 22 33 31
145 051 โรงเรียนโพธิวัฒน์พิทยา 9 14 9
146 148 โรงเรียนเทศบาล3 บ้านต่ำบุญศิริ 1 1 1
รวม 2980 5524 3992
9516

ติดต่อผู้ดูแลระบบ จิราวัลย์ เรืองวุฒิ เบอร์โทร 086-028-5952
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]