สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครนายก
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลนครนายก 46 6 5 3 57
2 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 40 15 20 9 75
3 อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 35 9 6 4 50
4 อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 32 4 8 10 44
5 บ้านดงวิทยาคาร 27 11 11 10 49
6 วัดดอนยอ 26 8 4 4 38
7 วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 22 12 3 13 37
8 วัดสันตยาราม 22 8 10 15 40
9 วัดบ้านพริก 19 10 15 10 44
10 มาลาสวรรค์พิทยา 19 9 1 5 29
11 ชลนายกสงเคราะห์ 15 10 2 7 27
12 วัดทองจรรยา 14 2 4 1 20
13 บ้านเขาส่องกล้อง 12 17 14 17 43
14 อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 12 10 10 2 32
15 วัดประสิทธิเวช 12 7 9 9 28
16 วัดพิกุลแก้ว 11 6 11 3 28
17 บ้านหนองกันเกรา 10 9 2 5 21
18 วัดเข็มทอง 10 7 5 5 22
19 วัดโพธิ์แทน 9 5 10 11 24
20 บ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) 9 5 6 5 20
21 วัดหนองรี 8 18 11 10 37
22 วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 8 8 10 4 26
23 วัดวังปลาจีด 8 8 5 3 21
24 บ้านคลอง14 8 6 3 3 17
25 วัดหนองทองทราย 8 5 10 6 23
26 วัดโพธิ์ 8 3 6 8 17
27 วัดพรหมเพชร 8 3 4 5 15
28 ชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) 7 7 2 3 16
29 วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) 7 5 5 5 17
30 บ้านหัวหมอน 7 5 3 8 15
31 วัดท่าด่าน 7 5 3 3 15
32 บ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 7 5 2 1 14
33 วัดสุนทรพิชิตาราม 7 4 3 5 14
34 วัดเกาะพิกุล 7 4 3 2 14
35 บ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) 7 3 5 3 15
36 บ้านโคกสว่าง 7 2 2 3 11
37 บ้านปากคลอง31 7 1 4 2 12
38 บ้านปลายคลอง22 7 0 1 0 8
39 บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 6 8 7 7 21
40 วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) 6 7 4 6 17
41 ชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) 6 6 5 7 17
42 วัดพราหมณี 6 5 8 7 19
43 วัดเกาะกา 6 5 3 5 14
44 วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) 6 3 4 6 13
45 วัดศรีจุฬา 6 3 3 4 12
46 วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 5 14 10 10 29
47 ชุมชนวัดป่าขะ 5 8 8 3 21
48 บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 5 8 5 2 18
49 วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 5 7 1 5 13
50 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ 5 4 1 0 10
51 บ้านคลอง31 5 3 7 6 15
52 บ้านเขาหัวนา 5 3 2 3 10
53 วัดกุฎีเตี้ย 5 2 6 4 13
54 วัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) 5 1 3 6 9
55 วัดทวีพูลรังสรรค์ 4 8 3 1 15
56 วัดสุตธรรมาราม 4 6 7 7 17
57 วัดธรรมปัญญา 4 5 10 6 19
58 วัดคีรีวัน 4 5 10 6 19
59 บ้านคลองหกวา 4 4 2 3 10
60 บ้านคลองใหญ่ 4 4 1 1 9
61 บ้านดงแขวน 4 2 2 1 8
62 วัดเกาะกระชาย 4 1 1 1 6
63 อนุบาลคุณากร 4 0 0 0 4
64 เหลียนหัว 3 5 5 7 13
65 วัดสบกเขียว 3 5 3 7 11
66 บ้านเขาไม้ไผ่ 3 5 3 0 11
67 บ้านช่องตะเคียน 3 4 2 4 9
68 วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร8 3 4 2 3 9
69 วัดทางกระบือ(เอื้อดีวิทยาคาร) 3 3 3 2 9
70 วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 3 2 4 5 9
71 วัดวังไทร 3 2 3 6 8
72 วัดปากคลองพระอาจารย์ 3 2 2 2 7
73 วัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) 3 2 2 0 7
74 บ้านกำแพงเศียร 3 1 3 4 7
75 บ้านคลอง24 3 1 0 4 4
76 ชุมชนบ้านคลองเหมือง 2 6 6 1 14
77 วัดลำบัวลอย 2 5 8 4 15
78 หัวเขาแก้ว 2 5 6 11 13
79 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 2 4 5 9 11
80 ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ 2 4 4 7 10
81 วัดวังยายฉิม 2 4 2 4 8
82 วัดหนองเคี่ยม 2 4 2 2 8
83 ถาวรนิมิต 2 4 1 1 7
84 วัดโบสถ์เจริญธรรม 2 3 2 1 7
85 บ้านคลอง1 2 3 1 0 6
86 วัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร) 2 2 0 1 4
87 วัดท่าทราย 2 1 0 0 3
88 วัดอารีราษฎร์ 2 0 0 1 2
89 บ้านคลอง33 1 8 7 6 16
90 วัดคลองโพธิ์ 1 7 16 6 24
91 บ้านเตยใหญ่ 1 6 2 1 9
92 อนุบาลอำเภอปากพลี 1 5 4 8 10
93 วัดพลอยกระจ่างศรี 1 4 3 6 8
94 บ้านกลางคลอง30 1 4 0 2 5
95 วัดบางหอย 1 3 5 5 9
96 วัดจันทร์เรือง 1 3 5 1 9
97 บ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) 1 3 4 5 8
98 วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) 1 2 5 5 8
99 วันครู2504 1 2 4 5 7
100 บ้านคลอง30 1 2 0 0 3
101 สาริกา 1 1 6 3 8
102 วัดอรุณรังษี 1 1 5 2 7
103 บ้านปากคลอง17 1 1 5 2 7
104 วัดศรีสุวรรณ 1 1 2 2 4
105 ไทยรัฐวิทยา73(วัดบ้านพร้าว) 1 0 6 1 7
106 โพธิวัฒน์พิทยา 1 0 1 4 2
107 เทศบาล3 บ้านต่ำบุญศิริ 1 0 0 0 1
108 บ้านบุ่งเข้ 0 6 0 5 6
109 วังดอกไม้ 0 4 1 0 5
110 วัดท่าชัย 0 2 9 7 11
111 บ้านชวดบัว 0 2 4 1 6
112 บ้านเขาเพิ่ม 0 2 0 2 2
113 วัดวังทิพย์พันธาราม 0 1 5 3 6
114 วัดแหลมไม้ย้อย 0 1 4 3 5
115 วัดเอี่ยมประดิษฐ์ 0 1 3 5 4
116 วัดกุดตะเคียน 0 1 3 2 4
117 วัดเนินหินแร่ 0 1 3 2 4
118 วัดหนองคันจาม 0 1 2 3 3
119 วัดบางปรัง 0 1 1 6 2
120 วัดเนินสะอาด 0 1 1 2 2
121 วัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) 0 1 0 8 1
122 บ้านดอนเจริญ 0 1 0 3 1
123 วัดสุวรรณศิริ 0 0 5 3 5
124 บ้านคลอง3วิทยา(ประชาสามัคคี) 0 0 4 2 4
125 วัดโคกลำดวน 0 0 4 2 4
126 วัดโคกสว่าง 0 0 2 4 2
127 นายกวัฒนากร วัดอุดมธานี 0 0 1 0 1
128 วัดโบสถ์การ้อง 0 0 0 0 0
129 วัดท่าทราย(พิมพานุสร) 0 0 0 0 0
130 สันติวัฒนาราม 0 0 0 0 0
รวม 739 544 552 542 2,377