สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครนายก
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลนครนายก 46 6 5 3 57
2 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 35 13 18 9 66
3 อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 32 9 4 4 45
4 อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 32 4 8 10 44
5 บ้านดงวิทยาคาร 27 11 11 10 49
6 วัดดอนยอ 24 6 4 4 34
7 วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 22 12 3 13 37
8 วัดบ้านพริก 19 10 15 10 44
9 มาลาสวรรค์พิทยา 19 9 1 5 29
10 วัดสันตยาราม 19 8 8 15 35
11 วัดทองจรรยา 14 2 4 1 20
12 ชลนายกสงเคราะห์ 12 9 2 7 23
13 วัดประสิทธิเวช 12 7 9 9 28
14 บ้านเขาส่องกล้อง 11 16 14 17 41
15 วัดพิกุลแก้ว 11 6 11 3 28
16 บ้านหนองกันเกรา 10 9 2 5 21
17 อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 10 8 10 2 28
18 วัดเข็มทอง 10 7 4 4 21
19 วัดโพธิ์แทน 9 5 10 10 24
20 วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 8 8 10 4 26
21 วัดวังปลาจีด 8 8 5 3 21
22 วัดหนองรี 7 17 9 10 33
23 ชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) 7 7 2 3 16
24 วัดหนองทองทราย 7 5 10 6 22
25 บ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) 7 5 6 4 18
26 บ้านหัวหมอน 7 5 3 8 15
27 วัดท่าด่าน 7 5 3 3 15
28 บ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 7 5 2 1 14
29 วัดสุนทรพิชิตาราม 7 4 3 5 14
30 บ้านโคกสว่าง 7 2 2 3 11
31 บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 6 8 7 7 21
32 วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) 6 6 4 6 16
33 วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) 6 5 4 4 15
34 วัดเกาะกา 6 5 3 5 14
35 วัดโพธิ์ 6 3 5 8 14
36 วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) 6 3 4 6 13
37 วัดศรีจุฬา 6 3 3 4 12
38 วัดพรหมเพชร 6 2 3 5 11
39 บ้านปากคลอง31 6 1 4 2 11
40 บ้านปลายคลอง22 6 0 0 0 6
41 ชุมชนวัดป่าขะ 5 8 8 3 21
42 บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 5 8 5 2 18
43 วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 5 7 1 5 13
44 บ้านคลอง14 5 5 3 3 13
45 วัดเกาะพิกุล 5 4 3 2 12
46 บ้านคลอง31 5 3 7 6 15
47 บ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) 5 3 5 3 13
48 บ้านเขาหัวนา 5 3 2 2 10
49 วัดกุฎีเตี้ย 5 2 6 4 13
50 วัดทวีพูลรังสรรค์ 4 7 2 1 13
51 ชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) 4 6 4 7 14
52 วัดคีรีวัน 4 5 10 6 19
53 วัดพราหมณี 4 5 7 7 16
54 บ้านคลองหกวา 4 4 2 3 10
55 บ้านคลองใหญ่ 4 4 1 1 9
56 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ 4 2 0 0 6
57 อนุบาลคุณากร 4 0 0 0 4
58 วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 3 14 9 10 26
59 วัดสุตธรรมาราม 3 6 7 7 16
60 เหลียนหัว 3 5 5 7 13
61 วัดสบกเขียว 3 5 3 7 11
62 บ้านเขาไม้ไผ่ 3 5 3 0 11
63 วัดธรรมปัญญา 3 4 10 6 17
64 บ้านช่องตะเคียน 3 4 2 4 9
65 วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร8 3 4 2 3 9
66 วัดทางกระบือ(เอื้อดีวิทยาคาร) 3 3 3 2 9
67 วัดปากคลองพระอาจารย์ 3 2 2 2 7
68 วัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) 3 2 2 0 7
69 บ้านกำแพงเศียร 3 1 3 4 7
70 วัดเกาะกระชาย 3 1 1 1 5
71 บ้านคลอง24 3 1 0 4 4
72 วัดลำบัวลอย 2 5 8 4 15
73 หัวเขาแก้ว 2 5 6 11 13
74 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 2 4 5 9 11
75 ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ 2 4 2 6 8
76 วัดหนองเคี่ยม 2 4 2 2 8
77 ถาวรนิมิต 2 4 1 1 7
78 วัดวังยายฉิม 2 3 2 4 7
79 วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 2 2 4 5 8
80 วัดวังไทร 2 2 3 5 7
81 บ้านดงแขวน 2 2 1 1 5
82 วัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) 2 1 3 6 6
83 วัดท่าทราย 2 1 0 0 3
84 วัดอารีราษฎร์ 2 0 0 1 2
85 วัดคลองโพธิ์ 1 7 16 6 24
86 บ้านเตยใหญ่ 1 6 2 1 9
87 บ้านคลอง33 1 5 7 6 13
88 อนุบาลอำเภอปากพลี 1 5 4 8 10
89 วัดพลอยกระจ่างศรี 1 4 3 6 8
90 วัดบางหอย 1 3 5 5 9
91 วัดจันทร์เรือง 1 3 5 1 9
92 บ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) 1 3 4 5 8
93 วัดโบสถ์เจริญธรรม 1 3 2 1 6
94 บ้านกลางคลอง30 1 3 0 2 4
95 วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) 1 2 5 5 8
96 วันครู2504 1 2 4 5 7
97 บ้านคลอง1 1 2 1 0 4
98 บ้านคลอง30 1 2 0 0 3
99 สาริกา 1 1 6 3 8
100 วัดอรุณรังษี 1 1 5 2 7
101 บ้านปากคลอง17 1 1 5 2 7
102 วัดศรีสุวรรณ 1 1 2 2 4
103 ไทยรัฐวิทยา73(วัดบ้านพร้าว) 1 0 6 1 7
104 โพธิวัฒน์พิทยา 1 0 1 4 2
105 เทศบาล3 บ้านต่ำบุญศิริ 1 0 0 0 1
106 ชุมชนบ้านคลองเหมือง 0 6 5 0 11
107 บ้านบุ่งเข้ 0 6 0 5 6
108 วังดอกไม้ 0 4 1 0 5
109 วัดท่าชัย 0 2 9 7 11
110 บ้านชวดบัว 0 2 4 1 6
111 บ้านเขาเพิ่ม 0 2 0 2 2
112 วัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร) 0 2 0 1 2
113 วัดวังทิพย์พันธาราม 0 1 5 3 6
114 วัดแหลมไม้ย้อย 0 1 4 3 5
115 วัดเอี่ยมประดิษฐ์ 0 1 3 5 4
116 วัดกุดตะเคียน 0 1 3 2 4
117 วัดเนินหินแร่ 0 1 3 2 4
118 วัดหนองคันจาม 0 1 2 3 3
119 วัดบางปรัง 0 1 1 6 2
120 วัดเนินสะอาด 0 1 1 2 2
121 วัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) 0 1 0 8 1
122 บ้านดอนเจริญ 0 1 0 3 1
123 วัดสุวรรณศิริ 0 0 5 3 5
124 บ้านคลอง3วิทยา(ประชาสามัคคี) 0 0 4 2 4
125 วัดโคกลำดวน 0 0 4 2 4
126 วัดโคกสว่าง 0 0 2 4 2
127 นายกวัฒนากร วัดอุดมธานี 0 0 1 0 1
128 วัดโบสถ์การ้อง 0 0 0 0 0
129 วัดท่าทราย(พิมพานุสร) 0 0 0 0 0
130 สันติวัฒนาราม 0 0 0 0 0
รวม 679 522 530 534 2,265