สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครนายก
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
SELECT im_school.school_id AS s_id,im_school.school_name AS s_name, COUNT(*) AS NUB , COUNT(IF(im_team.award='ทอง',award,NULL)) AS gold_medal, COUNT(IF(im_team.award='เงิน',award,NULL)) AS silver_medal, COUNT(IF(im_team.award='ทองแดง',award,NULL)) AS bronze_medal, COUNT(IF(im_team.award='เข้าร่วม',award,NULL)) AS join_medal, COUNT(IF(im_team.rank='ชนะเลิศ',rank,NULL)) AS winner, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๑',rank,NULL)) AS two_rank, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๒',rank,NULL)) AS three_rank FROM im_school,im_team WHERE im_school.province_id=18 AND im_school.area_type_id=1 AND im_school.zone_num=1 AND im_team.confirm_status=1 AND im_school.school_id=im_team.school_id GROUP BY im_team.school_id ORDER BY winner DESC, two_rank DESC, three_rank DESC, gold_medal DESC, silver_medal DESC,bronze_medal DESC,join_medal DESC, NUB DESC, s_name ASC
1 อนุบาลนครนายก 32 3 5 40 46 6 5 3 57
2 วัดดอนยอ 14 6 2 22 26 8 4 4 38
3 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 12 14 8 34 40 15 20 9 75
4 อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 12 10 5 27 32 4 8 10 44
5 อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 12 8 8 28 35 9 6 4 50
6 บ้านดงวิทยาคาร 8 8 5 21 27 11 11 10 49
7 วัดสันตยาราม 7 5 4 16 22 8 10 15 40
8 วัดบ้านพริก 6 4 4 14 19 10 15 10 44
9 วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 6 4 2 12 22 12 3 13 37
10 วัดหนองรี 5 6 7 18 8 18 11 10 37
11 วัดพรหมเพชร 5 1 0 6 8 3 4 5 15
12 บ้านคลอง14 4 2 2 8 8 6 3 3 17
13 ชลนายกสงเคราะห์ 4 1 4 9 15 10 2 7 27
14 วัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) 4 1 1 6 5 1 3 6 9
15 วัดเข็มทอง 3 4 1 8 10 7 5 5 22
16 วัดศรีจุฬา 3 3 2 8 6 3 3 4 12
17 บ้านเขาส่องกล้อง 3 2 8 13 12 17 14 17 43
18 วัดโพธิ์แทน 3 1 3 7 9 5 10 11 24
19 บ้านโคกสว่าง 3 1 0 4 7 2 2 3 11
20 วัดพราหมณี 3 0 0 3 6 5 8 7 19
21 บ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) 2 3 1 6 7 3 5 3 15
22 วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 2 2 1 5 5 7 1 5 13
23 บ้านปลายคลอง22 2 1 2 5 7 0 1 0 8
24 บ้านปากคลอง31 2 1 1 4 7 1 4 2 12
25 วัดสุตธรรมาราม 2 1 1 4 4 6 7 7 17
26 วัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร) 2 1 0 3 2 2 0 1 4
27 วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 2 0 1 3 5 14 10 10 29
28 วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 2 0 0 2 3 2 4 5 9
29 วัดวังไทร 2 0 0 2 3 2 3 6 8
30 มาลาสวรรค์พิทยา 1 12 3 16 19 9 1 5 29
31 วัดประสิทธิเวช 1 5 6 12 12 7 9 9 28
32 อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 1 4 3 8 12 10 10 2 32
33 วัดพิกุลแก้ว 1 3 2 6 11 6 11 3 28
34 บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 1 3 1 5 5 8 5 2 18
35 วัดหนองทองทราย 1 2 2 5 8 5 10 6 23
36 บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 1 2 2 5 6 8 7 7 21
37 วัดทองจรรยา 1 2 1 4 14 2 4 1 20
38 วัดโพธิ์ 1 2 1 4 8 3 6 8 17
39 วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) 1 2 0 3 7 5 5 5 17
40 บ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) 1 1 4 6 9 5 6 5 20
41 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ 1 1 1 3 5 4 1 0 10
42 วัดเกาะพิกุล 1 1 0 2 7 4 3 2 14
43 บ้านคลอง31 1 1 0 2 5 3 7 6 15
44 เหลียนหัว 1 1 0 2 3 5 5 7 13
45 วัดอารีราษฎร์ 1 1 0 2 2 0 0 1 2
46 วัดเกาะกา 1 0 3 4 6 5 3 5 14
47 วัดกุฎีเตี้ย 1 0 3 4 5 2 6 4 13
48 บ้านคลองใหญ่ 1 0 2 3 4 4 1 1 9
49 บ้านคลอง33 1 0 2 3 1 8 7 6 16
50 บ้านดงแขวน 1 0 1 2 4 2 2 1 8
51 วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) 1 0 0 1 6 7 4 6 17
52 วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) 1 0 0 1 6 3 4 6 13
53 วัดสบกเขียว 1 0 0 1 3 5 3 7 11
54 บ้านเขาไม้ไผ่ 1 0 0 1 3 5 3 0 11
55 วัดปากคลองพระอาจารย์ 1 0 0 1 3 2 2 2 7
56 ชุมชนบ้านคลองเหมือง 1 0 0 1 2 6 6 1 14
57 วัดโบสถ์เจริญธรรม 1 0 0 1 2 3 2 1 7
58 บ้านคลอง1 1 0 0 1 2 3 1 0 6
59 อนุบาลอำเภอปากพลี 1 0 0 1 1 5 4 8 10
60 วันครู2504 1 0 0 1 1 2 4 5 7
61 ไทยรัฐวิทยา73(วัดบ้านพร้าว) 1 0 0 1 1 0 6 1 7
62 เทศบาล3 บ้านต่ำบุญศิริ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
63 วัดสุนทรพิชิตาราม 0 3 4 7 7 4 3 5 14
64 ชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) 0 3 2 5 7 7 2 3 16
65 วัดธรรมปัญญา 0 3 2 5 4 5 10 6 19
66 วัดคีรีวัน 0 3 2 5 4 5 10 6 19
67 บ้านหนองกันเกรา 0 2 4 6 10 9 2 5 21
68 วัดท่าด่าน 0 2 1 3 7 5 3 3 15
69 วัดทวีพูลรังสรรค์ 0 2 1 3 4 8 3 1 15
70 วัดทางกระบือ(เอื้อดีวิทยาคาร) 0 1 2 3 3 3 3 2 9
71 บ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 0 1 1 2 7 5 2 1 14
72 วัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) 0 1 1 2 3 2 2 0 7
73 วัดวังยายฉิม 0 1 1 2 2 4 2 4 8
74 วัดพลอยกระจ่างศรี 0 1 1 2 1 4 3 6 8
75 บ้านกลางคลอง30 0 1 1 2 1 4 0 2 5
76 วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 8 8 10 4 26
77 ชุมชนวัดป่าขะ 0 1 0 1 5 8 8 3 21
78 อนุบาลคุณากร 0 1 0 1 4 0 0 0 4
79 บ้านช่องตะเคียน 0 1 0 1 3 4 2 4 9
80 บ้านกำแพงเศียร 0 1 0 1 3 1 3 4 7
81 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 0 1 0 1 2 4 5 9 11
82 วัดจันทร์เรือง 0 1 0 1 1 3 5 1 9
83 วัดอรุณรังษี 0 1 0 1 1 1 5 2 7
84 ชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) 0 0 3 3 6 6 5 7 17
85 บ้านหัวหมอน 0 0 2 2 7 5 3 8 15
86 วัดวังปลาจีด 0 0 1 1 8 8 5 3 21
87 วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร8 0 0 1 1 3 4 2 3 9
88 วัดหนองเคี่ยม 0 0 1 1 2 4 2 2 8
89 บ้านบุ่งเข้ 0 0 1 1 0 6 0 5 6
90 วัดท่าชัย 0 0 1 1 0 2 9 7 11
91 บ้านชวดบัว 0 0 1 1 0 2 4 1 6
92 บ้านเขาหัวนา 0 0 0 0 5 3 2 3 10
93 บ้านคลองหกวา 0 0 0 0 4 4 2 3 10
94 วัดเกาะกระชาย 0 0 0 0 4 1 1 1 6
95 บ้านคลอง24 0 0 0 0 3 1 0 4 4
96 วัดลำบัวลอย 0 0 0 0 2 5 8 4 15
97 หัวเขาแก้ว 0 0 0 0 2 5 6 11 13
98 ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ 0 0 0 0 2 4 4 7 10
99 ถาวรนิมิต 0 0 0 0 2 4 1 1 7
100 วัดท่าทราย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
101 วัดคลองโพธิ์ 0 0 0 0 1 7 16 6 24
102 บ้านเตยใหญ่ 0 0 0 0 1 6 2 1 9
103 วัดบางหอย 0 0 0 0 1 3 5 5 9
104 บ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) 0 0 0 0 1 3 4 5 8
105 วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) 0 0 0 0 1 2 5 5 8
106 บ้านคลอง30 0 0 0 0 1 2 0 0 3
107 สาริกา 0 0 0 0 1 1 6 3 8
108 บ้านปากคลอง17 0 0 0 0 1 1 5 2 7
109 วัดศรีสุวรรณ 0 0 0 0 1 1 2 2 4
110 โพธิวัฒน์พิทยา 0 0 0 0 1 0 1 4 2
111 วังดอกไม้ 0 0 0 0 0 4 1 0 5
112 บ้านเขาเพิ่ม 0 0 0 0 0 2 0 2 2
113 วัดวังทิพย์พันธาราม 0 0 0 0 0 1 5 3 6
114 วัดแหลมไม้ย้อย 0 0 0 0 0 1 4 3 5
115 วัดเอี่ยมประดิษฐ์ 0 0 0 0 0 1 3 5 4
116 วัดกุดตะเคียน 0 0 0 0 0 1 3 2 4
117 วัดเนินหินแร่ 0 0 0 0 0 1 3 2 4
118 วัดหนองคันจาม 0 0 0 0 0 1 2 3 3
119 วัดบางปรัง 0 0 0 0 0 1 1 6 2
120 วัดเนินสะอาด 0 0 0 0 0 1 1 2 2
121 วัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) 0 0 0 0 0 1 0 8 1
122 บ้านดอนเจริญ 0 0 0 0 0 1 0 3 1
123 วัดสุวรรณศิริ 0 0 0 0 0 0 5 3 5
124 บ้านคลอง3วิทยา(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 0 0 4 2 4
125 วัดโคกลำดวน 0 0 0 0 0 0 4 2 4
126 วัดโคกสว่าง 0 0 0 0 0 0 2 4 2
127 นายกวัฒนากร วัดอุดมธานี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
128 วัดโบสถ์การ้อง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 วัดท่าทราย(พิมพานุสร) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 สันติวัฒนาราม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 200 168 149 517 739 544 552 542 1,835