สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครนายก
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลนครนายก 32 3 5 40 46 6 5 3 57
2 อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 12 10 5 27 32 4 8 10 44
3 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 11 12 5 28 35 13 18 9 66
4 อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 11 7 7 25 32 9 4 4 45
5 วัดดอนยอ 11 5 2 18 24 6 4 4 34
6 บ้านดงวิทยาคาร 8 8 5 21 27 11 11 10 49
7 วัดสันตยาราม 7 4 3 14 19 8 8 15 35
8 วัดบ้านพริก 6 4 4 14 19 10 15 10 44
9 วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 6 4 2 12 22 12 3 13 37
10 วัดหนองรี 3 6 6 15 7 17 9 10 33
11 วัดเข็มทอง 3 4 1 8 10 7 4 4 21
12 วัดศรีจุฬา 3 3 2 8 6 3 3 4 12
13 วัดโพธิ์แทน 3 1 3 7 9 5 10 10 24
14 บ้านโคกสว่าง 3 1 0 4 7 2 2 3 11
15 วัดพรหมเพชร 3 0 0 3 6 2 3 5 11
16 วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 2 2 1 5 5 7 1 5 13
17 บ้านเขาส่องกล้อง 2 1 8 11 11 16 14 17 41
18 บ้านปลายคลอง22 2 1 1 4 6 0 0 0 6
19 บ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) 2 1 1 4 5 3 5 3 13
20 วัดสุตธรรมาราม 2 0 1 3 3 6 7 7 16
21 มาลาสวรรค์พิทยา 1 12 3 16 19 9 1 5 29
22 วัดประสิทธิเวช 1 5 6 12 12 7 9 9 28
23 วัดพิกุลแก้ว 1 3 2 6 11 6 11 3 28
24 บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 1 3 1 5 5 8 5 2 18
25 บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 1 2 2 5 6 8 7 7 21
26 วัดทองจรรยา 1 2 1 4 14 2 4 1 20
27 บ้านคลอง14 1 2 1 4 5 5 3 3 13
28 วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) 1 2 0 3 6 5 4 4 15
29 ชลนายกสงเคราะห์ 1 1 4 6 12 9 2 7 23
30 บ้านปากคลอง31 1 1 1 3 6 1 4 2 11
31 วัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) 1 1 1 3 2 1 3 6 6
32 บ้านคลอง31 1 1 0 2 5 3 7 6 15
33 เหลียนหัว 1 1 0 2 3 5 5 7 13
34 วัดอารีราษฎร์ 1 1 0 2 2 0 0 1 2
35 วัดเกาะกา 1 0 3 4 6 5 3 5 14
36 วัดกุฎีเตี้ย 1 0 3 4 5 2 6 4 13
37 บ้านคลองใหญ่ 1 0 2 3 4 4 1 1 9
38 วัดโพธิ์ 1 0 1 2 6 3 5 8 14
39 วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) 1 0 0 1 6 6 4 6 16
40 วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) 1 0 0 1 6 3 4 6 13
41 วัดเกาะพิกุล 1 0 0 1 5 4 3 2 12
42 วัดพราหมณี 1 0 0 1 4 5 7 7 16
43 วัดสบกเขียว 1 0 0 1 3 5 3 7 11
44 บ้านเขาไม้ไผ่ 1 0 0 1 3 5 3 0 11
45 วัดปากคลองพระอาจารย์ 1 0 0 1 3 2 2 2 7
46 วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 1 0 0 1 2 2 4 5 8
47 วัดวังไทร 1 0 0 1 2 2 3 5 7
48 อนุบาลอำเภอปากพลี 1 0 0 1 1 5 4 8 10
49 วันครู2504 1 0 0 1 1 2 4 5 7
50 ไทยรัฐวิทยา73(วัดบ้านพร้าว) 1 0 0 1 1 0 6 1 7
51 เทศบาล3 บ้านต่ำบุญศิริ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
52 วัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร) 1 0 0 1 0 2 0 1 2
53 วัดสุนทรพิชิตาราม 0 3 4 7 7 4 3 5 14
54 ชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) 0 3 2 5 7 7 2 3 16
55 วัดคีรีวัน 0 3 2 5 4 5 10 6 19
56 บ้านหนองกันเกรา 0 2 4 6 10 9 2 5 21
57 อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 0 2 2 4 10 8 10 2 28
58 วัดหนองทองทราย 0 2 2 4 7 5 10 6 22
59 วัดท่าด่าน 0 2 1 3 7 5 3 3 15
60 วัดทวีพูลรังสรรค์ 0 2 1 3 4 7 2 1 13
61 วัดธรรมปัญญา 0 2 1 3 3 4 10 6 17
62 วัดทางกระบือ(เอื้อดีวิทยาคาร) 0 1 2 3 3 3 3 2 9
63 บ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 0 1 1 2 7 5 2 1 14
64 วัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) 0 1 1 2 3 2 2 0 7
65 วัดพลอยกระจ่างศรี 0 1 1 2 1 4 3 6 8
66 วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 8 8 10 4 26
67 ชุมชนวัดป่าขะ 0 1 0 1 5 8 8 3 21
68 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ 0 1 0 1 4 2 0 0 6
69 อนุบาลคุณากร 0 1 0 1 4 0 0 0 4
70 บ้านช่องตะเคียน 0 1 0 1 3 4 2 4 9
71 บ้านกำแพงเศียร 0 1 0 1 3 1 3 4 7
72 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 0 1 0 1 2 4 5 9 11
73 วัดวังยายฉิม 0 1 0 1 2 3 2 4 7
74 วัดจันทร์เรือง 0 1 0 1 1 3 5 1 9
75 บ้านกลางคลอง30 0 1 0 1 1 3 0 2 4
76 วัดอรุณรังษี 0 1 0 1 1 1 5 2 7
77 บ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) 0 0 4 4 7 5 6 4 18
78 บ้านหัวหมอน 0 0 2 2 7 5 3 8 15
79 ชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) 0 0 2 2 4 6 4 7 14
80 วัดวังปลาจีด 0 0 1 1 8 8 5 3 21
81 วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 0 0 1 1 3 14 9 10 26
82 วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร8 0 0 1 1 3 4 2 3 9
83 วัดหนองเคี่ยม 0 0 1 1 2 4 2 2 8
84 บ้านคลอง33 0 0 1 1 1 5 7 6 13
85 บ้านบุ่งเข้ 0 0 1 1 0 6 0 5 6
86 วัดท่าชัย 0 0 1 1 0 2 9 7 11
87 บ้านชวดบัว 0 0 1 1 0 2 4 1 6
88 บ้านเขาหัวนา 0 0 0 0 5 3 2 2 10
89 บ้านคลองหกวา 0 0 0 0 4 4 2 3 10
90 วัดเกาะกระชาย 0 0 0 0 3 1 1 1 5
91 บ้านคลอง24 0 0 0 0 3 1 0 4 4
92 วัดลำบัวลอย 0 0 0 0 2 5 8 4 15
93 หัวเขาแก้ว 0 0 0 0 2 5 6 11 13
94 ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ 0 0 0 0 2 4 2 6 8
95 ถาวรนิมิต 0 0 0 0 2 4 1 1 7
96 บ้านดงแขวน 0 0 0 0 2 2 1 1 5
97 วัดท่าทราย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
98 วัดคลองโพธิ์ 0 0 0 0 1 7 16 6 24
99 บ้านเตยใหญ่ 0 0 0 0 1 6 2 1 9
100 วัดบางหอย 0 0 0 0 1 3 5 5 9
101 บ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) 0 0 0 0 1 3 4 5 8
102 วัดโบสถ์เจริญธรรม 0 0 0 0 1 3 2 1 6
103 วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) 0 0 0 0 1 2 5 5 8
104 บ้านคลอง1 0 0 0 0 1 2 1 0 4
105 บ้านคลอง30 0 0 0 0 1 2 0 0 3
106 สาริกา 0 0 0 0 1 1 6 3 8
107 บ้านปากคลอง17 0 0 0 0 1 1 5 2 7
108 วัดศรีสุวรรณ 0 0 0 0 1 1 2 2 4
109 โพธิวัฒน์พิทยา 0 0 0 0 1 0 1 4 2
110 ชุมชนบ้านคลองเหมือง 0 0 0 0 0 6 5 0 11
111 วังดอกไม้ 0 0 0 0 0 4 1 0 5
112 บ้านเขาเพิ่ม 0 0 0 0 0 2 0 2 2
113 วัดวังทิพย์พันธาราม 0 0 0 0 0 1 5 3 6
114 วัดแหลมไม้ย้อย 0 0 0 0 0 1 4 3 5
115 วัดเอี่ยมประดิษฐ์ 0 0 0 0 0 1 3 5 4
116 วัดกุดตะเคียน 0 0 0 0 0 1 3 2 4
117 วัดเนินหินแร่ 0 0 0 0 0 1 3 2 4
118 วัดหนองคันจาม 0 0 0 0 0 1 2 3 3
119 วัดบางปรัง 0 0 0 0 0 1 1 6 2
120 วัดเนินสะอาด 0 0 0 0 0 1 1 2 2
121 วัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) 0 0 0 0 0 1 0 8 1
122 บ้านดอนเจริญ 0 0 0 0 0 1 0 3 1
123 วัดสุวรรณศิริ 0 0 0 0 0 0 5 3 5
124 บ้านคลอง3วิทยา(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 0 0 4 2 4
125 วัดโคกลำดวน 0 0 0 0 0 0 4 2 4
126 วัดโคกสว่าง 0 0 0 0 0 0 2 4 2
127 นายกวัฒนากร วัดอุดมธานี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
128 วัดโบสถ์การ้อง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 วัดท่าทราย(พิมพานุสร) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 สันติวัฒนาราม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 164 150 133 447 679 522 530 534 1,731