รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงกุสุมา  พลสอน
 
1. นางเพชรา  สิทธิมาลากร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  มั่นคง
 
1. นางพรวิภา  เชยกลิ่น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงสุพิชชา  ลิ่มจุฬารัตน์
 
1. นางสุวรรณา  สุขประเสริฐ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 1. เด็กหญิงนาตยา  วิเศษ
 
1. นางมาลีวรรณ  พระเพ็ชร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีจุฬา 1. เด็กหญิงศศิธร  คร้ามศิริ
 
1. นางสาวสุจิตรา  ภู่สวัสดิ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงพรลดา  ปฐมพรพงศ์
 
1. นางสุกัญญา  ปัณณวัฒนานันท์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กหญิงภัทราพร  นุ่มเกิด
 
1. นางพรวิภา  เชยกลิ่น
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) 1. เด็กหญิงสุภาพร  เลิศภาณุมาศ
 
1. นายสัมฤทธิ์  นิสัยสัตย์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันตยาราม 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  สีประสงค์
2. เด็กหญิงณิชกานต์  ติระวัฒน์
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  กลับมา
 
1. นางสุุจิตรา  ชาวเวียง
2. นางสุพร  ตรีพรหม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศุภมณี
2. เด็กหญิงสิริกร  กองแก้ว
 
1. นางอำพรรณ  ปรืองาม
2. นางวันเพ็ญ  สุขนิคม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  กดมงคล
2. เด็กหญิงพัชรวดี  ดีเสียง
 
1. นางวรรณภา  แช่มชื่น
2. นางมัลลิกา  วังยายฉิม
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กชายอัคคเดช  ดีอาษา
 
1. นางคำรณ  วชิราคำภรณ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กชายภานุวัฒน์  วิทยาภูมิ
 
1. นางสาวนิดา  อินทร์แสน
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงภาพพิมพ์  คังคายะ
2. เด็กชายศุภกร  สุขสวัสดิ์
3. เด็กหญิงอภิญญา  พาคีรัตน์
 
1. นางศิริรัชฎา  เครือละม้าย
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์แทน 1. เด็กชายปัญญากร  โหยหวล
2. เด็กชายวรยุทธ  แว่นแก้ว
3. เด็กชายสันติภาพ  อรัญมาลา
 
1. นายโสภณ  อั๋นบางไทร
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กหญิงกันติชา  พลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  คำวัจนัง
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   ขวัญพะงุ้น
 
1. นางสาวพัชรวรรณ  เอื้อดี
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลอง14 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หวังทุ
2. เด็กหญิงสัญญลักษณ์  แบรอมาน
3. เด็กหญิงโสภิดา  วันหมัด
 
1. นายพีระพันธ์  บานเย็น
2. นายพิศนุ  อุไรรัมย์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงวันวิสา  ดีวาจา
2. เด็กหญิงสุภารัตน์  ปานน้อย
 
1. นางเพียงเพ็ญ  จันทสุข
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันตยาราม 1. เด็กชายธนพร  เกลี้ยงดา
2. เด็กชายสุทัศน์  พูลสวัสดิ์
 
1. นางกัญรินทร์  ชอบสุข
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กชายธีรดนัย  ทองพุ่ม
 
1. นางพิมพ์วรา  ฉิมมา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กชายศักดิธัช  ใจบุญ
 
1. นางสิริภา  ร่มโพธิ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กชายอนุวัฒน์  มะลิลา
 
1. นางสาวสุภาพร  พัฒนไพบูลย์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงจิตราพร  สตาภรณ์
2. เด็กหญิงพัชรมณี  สระทองลี
3. เด็กหญิงยมลภัทร   ยอดแสง
 
1. นางทองสุข  ปลอดทอง
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  มงคล
2. นางสาวอภิญญา  สีดำ
3. นางสาวเบญญา  สืบจากศรี
 
1. นางสาวสุชาดา  ทองอยู่
2. นางวันเพ็ญ  รอดวัฒนกุล
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กหญิงชญาดา  งามเลิศ
2. เด็กหญิงณฐนนท  ปิ่นแก้ว
3. เด็กหญิงสมวลี  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายนิรันดร์  ด่านนอก
2. นางสาวชุติรัตน์  บำรุงสุข
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. นายณัฐวุฒ  พลอยมาลี
2. นายสัมพันธมิตร  บุญสำเร็จ
3. เด็กหญิงอัญชิษฐา  สันทรีย์
 
1. นางสาวสุชาดา  ทองอยู่
2. นางวันเพ็ญ  รอดวัฒนกุล
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงกัลยกร  แสงประทีป
2. เด็กหญิงภัทรพร  ศรีสด
3. เด็กหญิงภูษณิศา  แสงวิลัย
 
1. นางสาวภัสพินิศา  สุนทรชัยธัญศิริ
2. นางสาวทิชากร  วัดสง่า
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมเพชร 1. เด็กชายขจรเดช  ปกกลาง
2. เด็กชายจีระพล  ระสา
3. เด็กชายณัตพล  นุ่มนวล
 
1. นางสำรวย  แสวงทรัพย์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงณัฏฐิตา  นาคฤทธิ์
2. เด็กหญิงศศิธร  ทองชิต
3. เด็กหญิงแสงตะวัน  อินทรภูมิ
 
1. นางวาสนา  สินสถิตย์โรจน์
2. นางสาวแสงรวี  พันธ์ุศิริ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐชา  จารีรัตน์
2. นางสาวนฤมล  เข็มกลัด
3. เด็กหญิงอภิวดี  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นางสาวสุชาดา  ทองอยู่
2. นางปราณี  จันทร์ประสิทธิ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จ่าคะพิทาน
2. นางสาวศิริพร  โฉมยงค์
 
1. นายพีระ  ศรีมงคล
2. นายนิยม  ทองนาเมือง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กหญิงวิภาวดี  เชิดชู
2. เด็กชายโยธา  ศรีรัตน์
 
1. นายกมล  โชคอาภาสมบัติ
2. นางสาวปวีณา   ศิลาอาจ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 85.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) 1. เด็กชายจักรี  เคนะ
2. เด็กชายสิทธิชัย  เรือนงาม
 
1. นางสาวนุชนารถ  แก่นใจเด็ด
2. นางสาวเสาวนีย์  อิงรัตนชัยรัตน์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กชายจิตตะวัน  เตชะ
2. เด็กชายสิริชัย  จันทร์ประสพโชค
 
1. นายชุมพล  ขอเสริมกลาง
2. นายสุริยา  จันทร์ประสพโชค
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันครู2504 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์  นิจพัฒน์
2. เด็กชายเอกราช  ศรีหาบุตร
 
1. นางสาวยุพา  พิมพาลัย
2. นางจรีวัน  แก้วพวง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กชายดนุสรณ์  ทัพวงศ์
2. เด็กชายอนุรักษ์   ขันขาว
 
1. นายสุริยา  จันทร์ประสพโชค
2. นายสุประดิษฐ์  หอมกลาง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุบิน
2. เด็กหญิงอรรัตฎา  ขาวหอมกลิ่น
 
1. นางสุวารี  สอาดศรี
2. นายสุริยา  จันทร์ประสพโชค
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กหญิงจิชญานันท์  ชำนาญกิจ
2. เด็กหญิงปรีญาพร  คนเพียร
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ยงยุทธ
4. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  หว่างรักษาวงษ์
5. เด็กหญิงรุจิสา  จิตรมั่น
 
1. นางสาวช่อทิพย์  น้ำทอง
2. นางสาวศิริกันยา  พิกุล
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กหญิงธนัชชา  สะแอ
2. เด็กหญิงนภัสกร  ใจมูล
3. เด็กหญิงศรสวรรค์  นาคศรี
4. เด็กหญิงอิสริยา  วันหวัง
5. เด็กหญิงไข่มุก  ทวนจีน
 
1. นางจินดา   แก้วสุวรรณ
2. นางอัชญารัตน์  สมรอบรู้
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงวิภาพร  สองพล
2. เด็กหญิงศิริพรรณ  กลิ่นปรากฎ
3. เด็กหญิงสุจารี  พูลศรี
4. เด็กหญิงสุรีย์พร  กลิ่นปรากฎ
5. เด็กหญิงเมษา  แหมสันเที๊ย
 
1. นางลัดดา  สนธิ
2. นางวลาวัลย์  อุดมศิลป์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กหญิงกชกร  จั่นเหลือ
2. เด็กหญิงจันทร์นภา  เหนียวคง
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พิมพิลา
4. เด็กหญิงรุจิรา  อากิม
5. เด็กหญิงอารีย์วัน  เลิศวิริยะ
 
1. นางชยาภรณ์  พานนิล
2. นางเกศินี  มีสุข
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กหญิงทวีพร  พึ่งพา
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ทองจันทร์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ดีเส็ง
4. เด็กหญิงอัญชลี  กลิ่นหอม
5. เด็กหญิงเบญญาภา  วงศ์ศรีแก้ว
 
1. นางวรรณา  พันธุพล
2. นายพีระ  ศรีมงคล
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กหญิงดาวรุ่ง  อินทร์เทศ
2. เด็กหญิงน้ำค้าง  อานุรักษ์
3. เด็กหญิงพิชญาภา  เอี่ยมเทียน
4. เด็กหญิงรัตนา  กลิ่นหอม
5. เด็กหญิงละอองดาว  วัดเมือง
 
1. นางวรรณา  พันธุพล
2. นายพีระ  ศรีมงคล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  พรประเสริฐ
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ประจวบมูล
3. เด็กชายนนทชัย  คุ้มเอี่ยม
4. เด็กหญิงรุ่งทิวา  รุ่งสว่าง
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  โหยหวล
 
1. นายศุรชัย  สกุลขอเจริญ
2. นายนาวิน  น้ำจันทร์เจริญ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กหญิงจิระนันท์  ดาวแจ้ง
2. เด็กหญิงชาลินี  บุญมี
3. เด็กหญิงปาริชาติ  วาติ
4. เด็กชายวันชัย  อ่อนน้อม
5. เด็กชายโรจน์ศักดิ์  นงค์พยัฆ
 
1. นางนิภาภัทร  โหระโช
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชำนาญกิจ
2. เด็กหญิงกัลธิมา  แป้นงาม
3. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  แสงทวีป
4. เด็กหญิงชุติมณฑน์  เจริญไทย
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองดี
6. เด็กหญิงธนพร  ตราชู
7. เด็กชายธันวา  ศรีใส
8. เด็กหญิงธิดารัตน์  เข็มกลัด
9. เด็กหญิงปนัดดา  จันทร์สา
10. เด็กหญิงผณิศา  เนียมบุญเจือ
11. เด็กชายยศกร  พรวัฒนา
12. เด็กหญิงวณิชยาภรณ์  สุกาสนธิ์
13. เด็กหญิงวันวิสาข์  ศรีเมือง
14. เด็กหญิงศศิเอม  กองกุศล
15. เด็กชายศิกวัส  มีสุข
16. เด็กชายสมเจตน์  น้ำเงิน
17. เด็กหญิงสุนิษา  เทพเทียน
18. เด็กหญิงสุพิชชา  สรรพชัย
19. เด็กหญิงอรญา  ขุดเขียนสืบ
20. เด็กหญิงอาทิตยา  ธวัชชัยรุ่งโรจน์
 
1. นางอณัฐวรรณ  ทรัพย์หนุน
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงปัถยานี  สุดเสนาะ
 
1. นางศศิมา  การะเกต
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มากเจริญ
 
1. นางทวีวรรณ  ชัยมณี
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงศิริรักษ์  แปลงศรี
 
1. นางศศิมา  การะเกต
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กชายจีรณัฐ  ศรีบุตร
2. เด็กหญิงชนิกานต์  เสริมสุจริต
 
1. นางองุ่น  สุขชม
2. นางปราณี  ราชิวงศ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กหญิงนพัสกร  ตันเจริญ
2. เด็กชายภูริเชษฐ์  บุญเจริญ
 
1. นางสุนีย์  ฉิมทอง
2. นางองุ่น  สุขชม
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กชายชคัทธาดา  ป้องกก
2. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  โพนกำหล
 
1. นางสาวพิมลพรรณ  พวงยานี
2. นางสมสนิท  ศรีมงคล
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะพิกุล 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ศาลา
2. เด็กหญิงชาลิสา  ศิลาอ่อน
3. เด็กชายธีรภัทร  สีผา
4. เด็กหญิงนฤมล  สายมณี
5. เด็กหญิงนิภาวรรณ  อินทร์จันทร์
6. เด็กชายบุรัสกร  วงษ์ศา
7. เด็กชายรชต  บุญเยี่ยม
8. เด็กหญิงวลัยพร  สวนสวรรค์
9. เด็กชายสมมนต์  ละม้าย
10. เด็กชายเจนทัพ  พลสงคราม
 
1. นางบังอร  วัฒนกุล
2. นางราตรี  วงค์เอนก
3. นายชัยวัฒน์  วัฒนกุล
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลอง31 1. เด็กหญิงศศิธร  ขวัญสุข
2. เด็กหญิงสุชาดา  รับความสุข
 
1. นายสำลี  ศรแก้ว
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 1. นางสาวนฤมล  ทิพย์สุภา
2. นายอธิบดี  แม่ประสพ
 
1. นางรสิตา  กุดแถลง
2. นางขวัญเรือน  ภาคบุบผา
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กหญิงวณิชราภรณ์  เลิศณรงค์
 
1. นางยุพิน  แดงหนูงาม
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองจรรยา 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  จันเดชา
 
1. นางสาวจันทรา  สุขถาวร
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุกัญญา  พลอาสา
 
1. นางสาวกัญญณัช  บุญเฉลียว
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เปี่ยมญาติ
 
1. นายนิกร  ชมศิริ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม 1. เด็กหญิงอาริษา  ทรงประสิทธิ์
 
1. นางภศิวนา  ปุณยมาศิริ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะกา 1. เด็กหญิงมาณวิกา  แสงสี
 
1. นางจารุพร  พวงพุฒ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมเพชร 1. เด็กชายพงศ์ศักดิ์  ปะทะโย
 
1. นายสามารถ  เข็มทองคำดี
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันตยาราม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  อินทร์ผิว
 
1. นางสุวนิตย์  แก่นใจเด็ด
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กชายดารา  บาน
2. เด็กหญิงสราสิณี  วงภู่
 
1. นางสาววรรณา  เฮงน้อย
2. นางสาวอรวรรณ์  พวงดอกไม้
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ 1. เด็กหญิงพรนัชชา  ประเสริฐพันธุ์
2. เด็กหญิงวาสนา  ใจคง
 
1. นางสาวสุทธาทิพย์  โกศลจิตร
2. นางสาวศิริพัชร์  พนมพร
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมเพชร 1. เด็กหญิงปิยธิดา  เอ็นดู
2. เด็กชายภูริเดช  มาลา
 
1. นายสามารถ  เข็มทองคำดี
2. นางวิไล  คนเสงี่บม
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันตยาราม 1. เด็กชายศิวดล  ศรีแสงจันทร์
 
1. นางสุวนิตย์  แก่นใจเด็ด
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กชายจตุพล  สุทธิศันสนีย์
2. เด็กชายธีรเมธ  นาคสร้อย
3. เด็กหญิงศิรประภา  พันจีบ
 
1. นายอำพล  ชาญศิริเมธา
2. นายสืบสาย  วรรณ์ประเสริฐ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  น้ำเงิน
2. เด็กชายชนะชัย  แสวงนิล
3. เด็กชายชวัลวิทย์  รุ่งเรือง
 
1. นายอำพล  ชาญศิริเมธา
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันตยาราม 1. เด็กชายธนวัชร  นารี
2. เด็กชายวรวุฒิ  สุขจิต
3. เด็กชายสุขสันต์  เมืองมา
 
1. นางสุวนิตย์  แก่นใจเด็ด
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านต่ำบุญศิริ 1. เด็กชายนวกาย  นาฬิกา
 
1. นายพีรภณ  จันดา
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กหญิงสุภัทรา  มูลยิ้ม
 
1. นายสัตถามุติ  รักสนิทสกุล
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กหญิงสุภาวดี  เกษทอง
 
1. นายสัตถามุติ  รักสนิทสกุล
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กหญิงวันวิสา  เกษทอง
 
1. นายสัตถามุติ  รักสนิทสกุล
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กหญิงอัยยาวีร์  สีขวัญม้า
 
1. นายสัตถามุติ  รักสนิทสกุล
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กหญิงอติญา  มูลอุบล
 
1. นายสัตถามุติ  รักสนิทสกุล
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  เวียงจันทร์
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ท้าวประสิทธิ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จำลองพันธ์
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ท้าวประสิทธิ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ป้อมทอง
2. เด็กชายชาคริต  สอยสละ
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  อรุณกูล
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  เรืองฉาย
5. เด็กหญิงปิยพร  แสงศิริ
6. เด็กหญิงปุณฑริก  พอกพูล
7. เด็กหญิงรตา  รุ่งกลิ่น
8. เด็กหญิงหงส์ฟ้า  เนตร์ประมงค์
 
1. นางสาวจิราพร  สอยสละ
2. นายณัฐพล  พรหมมินทร์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กหญิงกาญชนก  ทัพแย้ม
2. เด็กหญิงจิรัชญา  อาหมัด
3. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ส่งสุข
4. เด็กชายนนทพัทธ์  ใบทอง
5. เด็กชายนวัฒน์  คงมูล
6. เด็กหญิงนันท์นภัส  ใบทอง
7. เด็กหญิงนุชจิรา  สุทาวัน
8. เด็กชายบูรพา  พัดทอง
9. เด็กหญิงปานชนก  แป้นงาม
10. เด็กหญิงปุณยาพร  สอนบาล
11. เด็กหญิงวันวิสา  เกษทอง
12. เด็กหญิงสุภัทรา  มูลยิ้ม
13. เด็กหญิงสุภาวดี  เกษทอง
14. เด็กหญิงอมรรัตน์  สร้อยระย้า
15. เด็กหญิงเพ็ญพิศ  วิทวัสไพศาล
 
1. นายสัตถามุติ  รักสนิทสกุล
2. นางสาวยาใจ  พุทธจรรยา
3. นางสาวเรณู  อนุกูล
4. นางสาวปิยะพร  หอมละออ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  นาดอน
2. เด็กหญิงกัญญภัส  จิตรแข็ง
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  ธรรมดูลย์
4. เด็กชายจตุพล  บุญเชื้อ
5. เด็กหญิงณัฐธรียา  หนูสว่าง
6. เด็กชายนรเศรษฐ์  เจริญศรี
7. เด็กหญิงนลินนิภา  ทองประจำ
8. เด็กหญิงนารีวัลย์  สืบจากสิงห์
9. เด็กหญิงปพิชญา  กาศโอสถ
10. เด็กชายรชต  มิดชิด
11. เด็กหญิงระวีรรณ  เขียวงาม
12. เด็กหญิงรัตนภรณ์  ฤทธิแพทย์
13. เด็กชายฤทธิรงค์  หารไกร
14. เด็กหญิงวรรณธิดา  จิตรหัสต์ชัย
15. เด็กหญิงวันพรรษา  จิตรหัสต์ชัย
16. เด็กหญิงสุธาสินี  หอมดอกไม้
17. เด็กหญิงสุพิชชา  สมบูรณ์สุข
18. เด็กหญิงหฤทัย  เพ็งเรียน
19. เด็กหญิงอารยา  ประหลาดเนตร
20. เด็กชายอิทธิพล  สืบจากศรี
 
1. นางสมพร  พรมมา
2. นางสมศรี  วังเวียง
3. นางจัตุรงค์  พฤกษศรี
4. นางสาวสราญ  แก้วม่วง
5. นางสาวธนาวรรณ  มุ่งมงคล
6. นางสาวปริยาภัทร  แสงอรุณรัตน์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. นายรันธวัช  แสงสอน
 
1. นางสาวกัญญณัช  บุญเฉลียว
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงชุติมนฑณ์  กลั่นประสิทธิ์
 
1. นางลัดดา  สนธิ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กชายภายุติพัฒน์  ศอกกำบัง
 
1. นายเจษฎา  นวนจันทร์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กหญิงภัทราพร  นุ่มเกิด
 
1. นายเจษฎา  นวนจันทร์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กชายวาริชนันท์  มิ่งมิตร
 
1. นายเจษฎา  นวนจันทร์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงณิชชาภัท  แสนเลิศ
 
1. นายสุริยา  พ่วงดี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. นายรันธวัช  แสงสอน
 
1. นางสาวกัญญณัช  บุญเฉลียว
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิตสุภา  อุดมพร
 
1. นางสาวกัญญณัช  บุญเฉลียว
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอารีราษฎร์ 1. เด็กชายณัฐพล  ราศรี
 
1. นางสาวนันทิยา  บุญสวัสดิ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงพศิกา  สกุลสุลักขณา
 
1. นางอุบลวรรณ  สุขปลั่ง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์แทน 1. เด็กชายสุทัศน์  สิงห์แก้ว
 
1. นายผ่อง  วงศ์ไชย
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสิทธิเวช 1. เด็กหญิงปุยฝ้าย  พันเดช
 
1. นายกระจ่าง  คำแก้ว
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. นายรันธวัช  แสงสอน
 
1. นางสาวกัญญณัช  บุญเฉลียว
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  พวงทอง
 
1. นางลัดดา  สนธิ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กชายธิวานนท์  จงจิตต์
 
1. นางวลาวัลย์  อุดมศิลป์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย 1. เด็กหญิงลีลาวดี  สิงหะ
 
1. นางสมควร  ปัญญา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงกชกร  อินทรเศียร
2. เด็กหญิงกมลชนก  พวยอ้วน
3. เด็กหญิงกัญญาณัฎฐ์  เกษระ
4. เด็กหญิงคุณัญญ์กนิษฐ์  จิระวาณิชย์กุล
5. เด็กชายจีรธิป  ไป๋สกุล
6. เด็กหญิงชนม์ชนก  เผ่าดี
7. เด็กชายณภัทร์ปกรณ์  รุ่งสุวรรณ
8. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  กฤตยาธรรม
9. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศิวิลัย
10. เด็กชายณัฐภูมินทร์  โสภาภรณ์
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  แดงลา
12. เด็กชายธนบดี  นาถวิล
13. เด็กชายธนพล  อิ่มรส
14. เด็กหญิงธนัชพร  ทะเดช
15. เด็กหญิงธนัญญา  บุญทาสิน
16. เด็กหญิงนภัสสร  เทียนงาม
17. เด็กหญิงน้ำรินทร์  สีทับทิม
18. เด็กชายปรเมษฐ์  โพธิ
19. เด็กหญิงปวีณา  วงษ์ศิริ
20. เด็กชายปุณยวีร์   ศรีจักรโคตร
21. เด็กชายพงศธร  เกตุช้าง
22. เด็กหญิงพัชราพร  นุชแดง
23. เด็กหญิงภคนันท์  วิทยคารณิชผล
24. เด็กชายภูรินท์  รุ่งเรือง
25. เด็กหญิงวริศรา  ศรีรัตนวรรณ
26. เด็กชายวีรภัทร์  มีเจริญ
27. เด็กหญิงสรัลชนา  โชชื่น
28. เด็กหญิงสุชัญญา  แดงโสภา
29. เด็กชายสุภัทรชัย  แก้วใส
30. เด็กหญิงสุภาวดี  ชาตรีพัฒนศักดิ์
31. เด็กชายสุรพศ  ฉัตรน้อย
32. เด็กชายสุรพัศ  ฉัตรน้อย
33. เด็กชายหิรัญย์  กองแก้ว
34. เด็กชายอภิวัฒน์  แดงลา
35. เด็กหญิงอิศราภรณ์  สำอางค์
36. เด็กหญิงเบนิตา  ตรีสุวรรณ
37. เด็กชายเพชร  ภูมี
 
1. นางสถาพร  แดงโสภา
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงจันทิมา  เกษรศิริ
2. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  พวงทอง
3. เด็กหญิงชุติมนฑน์  กลั่นประสิทธิ์
4. เด็กหญิงฑิฆัมพร  พรประเสริฐ
5. เด็กชายณรงฤทธิ์  ประจวบมูล
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  ลำเจียก
7. เด็กชายณัฐวุุฒิ  คุชิตา
8. เด็กชายดนุเดช  ประจำมูล
9. เด็กชายนนทชัย  คุ้มเอี่ยม
10. เด็กชายนพวิทย์  มุขดา
11. เด็กชายบุญเหลือ  ประนามเต
12. เด็กหญิงปทุมพร  ผลพฤกษ์
13. เด็กชายพีรพัฒน์  ประสพบุญ
14. เด็กชายพีระพล  ปทุมทอง
15. เด็กชายมีโชค  -
16. เด็กหญิงยุวเรศ  ผิวบัว
17. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  เจ๊ะสมาแอน
18. เด็กหญิงรุ่งทิวา  รุ่งสว่าง
19. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ท้วมลี้
20. เด็กหญิงวาสนา  ปทุมทอง
21. เด็กหญิงวิจิตรา  กลิ่นกล่อม
22. เด็กหญิงวิภาพร  สองพล
23. เด็กชายศิริชัย  คุ้มศิริ
24. เด็กหญิงศิริพรรณ  กลิ่นปรากฎ
25. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แปลงศรี
26. เด็กชายศุภกิจ  ขวัญสุข
27. เด็กหญิงสารณี  รุ่งสว่าง
28. เด็กชายสิริภพ  ชมสวนสวรรค์
29. เด็กหญิงสุจารี  พูลศรี
30. เด็กหญิงสุดารัตน์  โหยหวล
31. เด็กชายสุทธิรักษ์  วรรณดี
32. เด็กหญิงสุนิษา  มูลเสถียร
33. เด็กหญิงสุพัตรา  พาขุนทด
34. เด็กหญิงสุรีย์พร  กลิ่นปรากฎ
35. เด็กหญิงอภิชญา  ท่อมลิต
36. เด็กชายอมรเทพ  เถียงเถิน
37. เด็กหญิงอาทิตยา  โม่ทอง
38. เด็กหญิงอารยา  พรมพิทักษ์
39. เด็กหญิงเพชรลัดดา  นามคุณ
40. เด็กหญิงเมษา  แหมสันเที้ยะ
 
1. นายธีระนันต์  สิงหนาท
2. นายประสิทธิ์  โครภูธร
3. นายประเทือง  บุญมี
4. นายสิริพงศ์  อาษาพร
5. นายศุรชัย  สกุลขอเจริญ
6. นางวลาวัลย์  อุดมศิลป์
7. นางลัดดา  สนธิ
8. นายนาวิน  น้ำจันทรืเจริญ
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลอง31 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ไมย์เจริญ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  โหยหวล
3. เด็กหญิงดารารัตน์  กล่องแก้ว
4. เด็กชายธนวัฒน์  ขวัญสุข
5. เด็กหญิงธนิตา  กล้องแก้ว
6. เด็กหญิงวนิดา  โพธิ์ศรี
7. เด็กหญิงอารีรัตน์  เรืองฤทธิ์
8. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ขวัญสุข
 
1. นางนงค์นุช  อินทร์ศิริ
2. นายประนอม  อินทร์ศิริ
3. นายสัมพันธ์  ญาณสุธี
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  สุขสบาย
2. เด็กหญิงทัศณีย์  รักทอง
3. เด็กหญิงพิชญา  หนูจันทร์
4. เด็กหญิงรัตติกาล  โกศิลทร์
5. เด็กหญิงวรลักษณ์  สุขสมบูรณ์
6. เด็กหญิงอัญชลี  ศรีรุ้ง
 
1. นางสิริกานต์  กุลจันทร์
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา73(วัดบ้านพร้าว) 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ลี้เกื้อกูล
2. เด็กหญิงธัญกร  เสมรถ
3. เด็กหญิงนลินทิพย์  วิเศษสม
4. เด็กหญิงรพีพัฒน์  เจริญบุณณะ
5. เด็กหญิงวรรณชนก  อินทรประเสริฐ
6. เด็กหญิงวิชญาดา  พ้นทุกข์
7. เด็กหญิงสิรินดา  ประภัศรินทร์
8. เด็กหญิงเนตรนภิส  บุปผา
9. เด็กหญิงแสงจันทร์  ทองเทียน
 
1. นางสาวกมลชก  นิลวิเศษ
2. นางลักษิกา  ยวงสอาด
3. นางลภัสรินทร์  ปนาวัฒน์ธนยศ
4. นายประชุม  บำรุงจิตร์
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กชายทิฐินันท์  เทพเทวี
2. เด็กชายพีระพล  ปทุมทอง
3. เด็กหญิงยุวเรศ  ผิวบัว
4. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ท้วมลี้
5. เด็กหญิงสุจารี  พูลศรี
 
1. นายศุรชัย  สกุลขอเจริญ
2. นายสิริพงศ์  อาษาพร
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงอภิชญา  สุธาสิโนบล
 
1. นางสาวศุภิญญา  ลือเนตร
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงปรางค์วลัย  สุวรรณบูรณ์
 
1. นางภิรมย์  พันธุ์มาก
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  อานามวัฒน์
 
1. นางสาวสุวคนธ์  รักมณี
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กชายจารุกิตติ์  โมรา
 
1. นางขนิษฐา  อมรสังข์
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันตยาราม 1. เด็กชายธนายุทธ์  ศรพรหมฉาย
 
1. นางชฎารัตน์  สุนทรินทร
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงแพรเพชร  ต่อไพบูลย์
 
1. นางสาวนนทพันธ์  ชลคีรี
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเข็มทอง 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ช่องาม
 
1. นางอรนุช  พรมสอน
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงอุษณิษา  แซ่แต้
 
1. นางกฤษณี  เกตุสกุล
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีจุฬา 1. นายสถิตย์  ตรีเนตร์
 
1. นางพิศมัย  สาระกูล
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหลียนหัว 1. เด็กหญิงสุธิดา  รอดสุด
 
1. นายชโยธร  หลงเจริญ
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กชายกฤษดา  ยิ่งดัง
2. เด็กหญิงเลิศนภา  เสาะแสวง
 
1. นางสมหทัย  รวมพล
2. นายชุมพล  ขอเสริมกลาง
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายคลอง22 1. เด็กหญิงญามิ้ล  นิมา
2. เด็กหญิงธนัชญา  อารอเฮม
3. เด็กหญิงนภสร  น้อยอุบล
4. เด็กชายพงศธร  แปลงแดง
5. เด็กหญิงภัทรธิดา  บุญวิเศษ
6. เด็กหญิงวิญาดา  ทองคำ
 
1. นางองุ่น  บุญรอดอยู่
2. นางปรียาภรณ์  เฉลิมสุขศรี
3. นางสาวหฤทัย  โพนสัย
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1. เด็กชายคุณากร  อ้อยขาว
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ชัยมาลา
3. เด็กชายรัตนทัต  ศรีสว่าง
4. เด็กชายสมภพ  พรปกเกล้า
5. เด็กชายอลงกรณ์  ผ่องแผ้ว
6. เด็กชายเกษม  พันบัวแพง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์  อ้อยขาว
2. พันจ่าเอกสมาน  ท่ากลาง
3. นายกิตติ  สังข์ทองโรจน์
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่ 1. เด็กชายจักกฤษ  จินดานิล
2. เด็กชายฉัตรชัย  รุ่งสว่าง
3. เด็กชายชินวัฒน์  สโมสร
4. เด็กชายนติพร  สิงห์หาญ
5. เด็กชายนพดล  บุญสาลี
6. เด็กชายภาณุพงษ์  สุขเกษม
7. เด็กชายวีระพล  เพช็ชรรักษ์
8. เด็กชายสุจันทรา  ผลสวัสดิ์
 
1. นายจงชนะ  บำรุงจิตต์
2. นางอานันธาพร  ปานหมื่นไวย
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กหญิงธันยพร  กองแก้ว
2. เด็กหญิงปรางสุดา  เนติ
3. เด็กหญิงรัตนา  กลิ่นหอม
4. เด็กหญิงละอองดาว  วัดเมือง
5. เด็กหญิงศิริพร  โฉมยงค์
6. เด็กหญิงสุภัคลดา  บ๊วยเจริญ
7. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จูโต
 
1. นางสาวพิมลพรรณ  พวงยานี
2. นางสมสนิท  ศรีมงคล
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  คงอ่อน
2. เด็กหญิงนิสากร   วิไลแก้ว
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  ตันตยากร
4. เด็กหญิงปรียาพา  สินปรุ
5. เด็กหญิงปัทมาพร  ชูสุน
6. เด็กหญิงปุณฑริก  พอกพูน
7. เด็กหญิงมาลิณี  อยู่คง
8. เด็กหญิงลีลาวดี  ทวีทรัพย์
9. เด็กหญิงสโรชา  ผลานันต์
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พัฒนศิริ
 
1. นางธนัญชนก  หมื่นภักดี
2. ว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์  อ้อยขาว
3. พันจ่าเอกสมาน  ท่ากลาง
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว 1. เด็กหญิงจินตรัตน์  เต็มรัก
2. เด็กหญิงวรินทร  สุนทร
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  โคตอินทร์
 
1. นางมลทิรา  ภู่พิริยาภรณ์
2. นางดลลักษณ์  สุขพูล
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กหญิงวรารัตน์  มะลิอ่อง
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  เกิดเจริญ
3. เด็กหญิงสุวรรณี  พลสงคราม
 
1. นางพรทิพย์  มณีเล็ก
2. นางสุมลทิพย์  กาชู
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1. เด็กหญิงณัทญาภร  สมตัว
2. เด็กหญิงวันทนา  พิมจินดา
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ด้วงเงิน
 
1. นางสาวหทัยชนก  พุตลา
2. นางสาวพันธ์ุทิพา  พัฒพันธ์
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันตยาราม 1. เด็กหญิงพีรยา  ประนอม
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชัยยา
3. เด็กชายสุภิชาติ  เปียคำ
 
1. นางสุวีรา  สุทธนารักษ์
2. นางสมศรี  หงษ์วิวัฒน์
 
124 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   กดมงคล
2. เด็กหญิงนิภาพร  สังคีต
 
1. นางภัทรมาส  มีสุขดิลกพัฒน์
2. นางเพลินจิตต์  เวฬุวรรณวรกุล
 
125 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  โภคสมบัติ
2. เด็กหญิงชนัญญา  ปราณีตพลกรัง
 
1. นางศุภรัตตญา  สังขฤทธิ์
 
126 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงจันทิมา  เกษรศิริ
2. เด็กชายสุดารัตน์  โหยหวล
 
1. นายศุรชัย  สกุลขอเจริญ
2. นายบรรเจิด  ท้วมลี้
 
127 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กชายปวริศ  จงใจเทศ
2. เด็กชายวิศรุธ  ขำรอย
 
1. นางสาวศุลีมาศ  บุญศรี
2. นางวรรณา  พันธุพล
 
128 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กชายสุธี  นาคอ่อน
2. เด็กชายเนติลักษณ์  เนติ
 
1. นางสาวศุลีมาศ  บุญศรี
2. นางวรรณา  พันธุพล
 
129 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กชายชินวัฒน์  ธรรมประดิษฐ์
2. เด็กหญิงภรณ์นิภา  มีสุข
 
1. นางสาวศุลีมาศ  บุญศรี
2. นางวรรณา  บุญศรี
 
130 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1. เด็กหญิงนิสากร  วิไลแก้ว
2. เด็กหญิงปัทมาพร  ชูสุน
 
1. นายอภิชาติ  ชัยชนะ
2. นายเรวัตร  งะบุรงค์
 
131 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ครองทรัพย์
2. เด็กหญิงศศิธร  อ้นมี
 
1. นางสาวศุลีมาศ  บุญศรี
2. นางวรรณา  พันธุพล
 
132 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กชายกฤษฎา  ประเสริฐศิลป์
2. เด็กชายอรรถพล  มนต์กันภัย
 
1. นางสาวปรียานุช  ทารีมุกข์
 
133 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงฐิติมา  สีเขียว
2. เด็กชายณัฐพล  ทานะเวช
 
1. นางภัทรมาส  มีสุขดิลกพัฒน์
2. นางวิลาวัณย์  ปังพูนทรัพย์
 
134 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนะ  มาลัยพงษ์
2. เด็กหญิงวริษา  อ่อนปาน
 
1. นางสาวจีราภา  ประพันธ์พัฒน์
 
135 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพราหมณี 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรแก้ว
2. เด็กชายสุรวุธ  สุขเอี่ยม
3. เด็กชายอญาสิทธิ์  สมร่าง
 
1. นายวิวัฒน์  วัฒนวิเชียร
2. นายุกระแส  สุขพูล
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ร่วมทอง
2. เด็กชายชนสรณ์  วิเชียร
3. เด็กชายพุธวัน  ด้วงนิล
 
1. นายบำรุง  แดงขำ
2. นายอาทร  ตูมไทย
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเข็มทอง 1. เด็กชายฐิติธร  ด่านอุตม์
2. เด็กชายวัชรพล  จันทร์ประสาท
3. เด็กชายโอฬาร  บุญเจริญ
 
1. นางอรนุช  พรมสอน
2. จ.ส.อ.ยงยุทธ์  จิตหนัก
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) 1. เด็กชายทรัพย์ทวี  ชัยเมืองพล
2. เด็กชายธนกฤต  เกตุแก้ว
3. เด็กหญิงวราพร  เป้พุฒ
 
1. นางละอองแก้ว  สุวรรณวงศ์
2. นางปิยดา  มังคละ
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเข็มทอง 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  โกญจนาท
2. เด็กหญิงธัญภา  เจริญเมือง
3. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ช่องาม
 
1. นางอรนุช  พรมสอน
2. จ.ส.อ.ยงยุทธ์  จิตหนัก
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสบกเขียว 1. เด็กหญิงชุติมา  เล็กศิริ
2. เด็กหญิงบุษยมาศ  จำปาทอง
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  งามวาจา
4. เด็กหญิงวรางคณา  หวังสุข
5. เด็กหญิงสุวรรณดี  แสงทอง
6. เด็กหญิงอรทัย  สืบจากลา
 
1. นางสาวทิพวัลย์  ขุนเทือง
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1. เด็กหญิงมนัสตะวัน  บำรุงสุข
2. เด็กหญิงศุภากร  สุนทรศารทูล
3. เด็กชายเป็นหนึ่ง  สายทอง
 
1. นายสมนึก  วงษ์ยืน
2. นายกิตติ  สังข์ทองโรจน์
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังไทร 1. เด็กชายณัฐพล  ยิ้มเจริญ
2. เด็กชายพรชัย   แก้วกนก
3. เด็กหญิงศรัญญา   อ่ำสว่าง
 
1. นางสาวสุภาพ  หน่องพงษ์
2. นางสาวยศวรรย์  ทรัพย์มา
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์แทน 1. เด็กหญิงณัฐชา  พิมพา
2. เด็กหญิงผกามาศ  สุวรรณธร
3. เด็กหญิงวาเลนไทน์  ธิบดี
 
1. นางประทวน  แต้ประยูร
2. นางสาวศิริพร  แสงสุตา
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) 1. เด็กหญิงวัลญา  วันหวัง
2. เด็กชายอรรคเดช  เจ๊ะหมัด
3. เด็กชายเอนก  บุญเรือง
 
1. นางวนิดา  แพงเพ็ง
2. นางสุลางค์รัฐ  รัตนเมือง
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 1. เด็กหญิงกมลชนก  เพ็งสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุนิสา  หลวงเกตุ
3. เด็กหญิงอารียา  พรมมา
 
1. นางพรรณนภา  ยวงทอง
2. นางสาวจิรนันท์  คำเสียง
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กหญิงนพรัตน์  เปี่ยมทอง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  นาสุข
3. เด็กหญิงสุวนันท์  เกิดแจ่ม
 
1. นางสาวศิริกันยา  พิกุล
2. นางสมถวิล  พิกุล
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายคลอง22 1. เด็กหญิงภาวิณี  บุญรอด
2. เด็กหญิงสราเพ็ญ  โคกเจริญ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ทองคำ
 
1. นางสาวหฤทััย  โพนสัย
2. นางปรียาภรณ์  เฉลิมสุขศรี
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 1. เด็กหญิงปันทิตา  จิตต์ไม่งง
2. เด็กหญิงรัชนี  ภาลพล
3. เด็กหญิงศิริน  คำอ่าง
 
1. นางนงลักษณ์  กิติลาภ
2. นางประภาภรณ์  เนียมสุวรรณ
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงวรรณิษา  ยะลาทรัพย์
2. เด็กหญิงวิราภรณ์  ภูศรี
3. เด็กหญิงศศิภา  พิจารณา
 
1. นางสรวดี  โพธิ์ศรี
2. นางสาวศศิธร  ศรีทองเพิง
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 1. เด็กหญิงมัทณี  ระงับทุกข์
2. เด็กชายวรรเฉลิม  ลิทธมหา
3. เด็กชายสุทธิราช  ศิริพันธ์
 
1. นางสาวอุดมลักษณ์  แจ่มศรี
2. นางวิลาวัณย์  รังสิกุล
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม 1. เด็กหญิงพิมพ์วัชรา  นามฝาง
2. เด็กหญิงวรรณิกา  สีดา
3. เด็กหญิงอาทิตยา  เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา
 
1. นางชณิกานต์   ไทยเขียว
2. นางสาวเกษรินทร์  ศรีทรงฮาด
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) 1. เด็กชายมงคล  บุญน้อย
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  อาลีอุสมาน
3. เด็กชายอนันต์  มิดดี้
 
1. นางสาวกนกพิชญ์  อ่างทอง
2. นางสุลางค์รัฐ  รัตนเมือง
 
153 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงวิรัลพัชร์  เป้าทอง
 
1. นางสาววนารัตน์  เรืองศรี
 
154 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กชายจิณณะ  ประเสริฐสุคนธ์
2. เด็กหญิงบุณณดา  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงอภิษฎา  บัวเจริญ
 
1. นางศิริขวัญ  สีคร้าม
2. นางอนันท์พร  เปรมพงศ์พสิน
 
155 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงพลอยนภัส  ราษฎร์เจริญ
2. เด็กหญิงสาริศา  เดชะกุล
3. เด็กหญิงอชิรญา  อิงอุดมนุกูล
 
1. นางวรรณา  วงษ์อินทร์
2. นางนิภาภรณ์  ทับทอง
 
156 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงธัญญนันท์  นิธิเนตติกานนท์
 
1. นางพรสวรรค์  วีระยุทธศิลป์
 
157 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองทองทราย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทวีคูณ
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ชัยมณี
 
158 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) 1. เด็กหญิงรัตนา  เทศนา
 
1. นางมณฑาทิพย์  พลมั่น
 
159 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงอรวรรณ  เตียวหุน
 
1. นางอังคณาพร  เนติ
 
160 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงสุฑามาศ  นาคฤทธิ์
 
1. นางอังคณาพร  เนติ
 
161 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  โซ๊ะเฮง
 
1. นางมณฑา  ศิริวงษ์
 
162 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กชายอภิวันท์  วัฒนราช
 
1. นางสุวณี  สระทองเมา
 
163 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 1. เด็กชายสรศักดิ์  นวนบุตรดี
 
1. นางอนัญญา  อ่อนเรือง
 
164 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลอง14 1. เด็กหญิงชลดา  มะแย้ม
 
1. นางสาวอำภา  ละอองเงิน
 
165 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงแขวน 1. เด็กชายอนุชา  บ้านใหม่
 
1. นางพรรณพัฒน์   ธัญญวุฒิศิริ
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงธัญญพร  ขุนหมื่น
 
1. นางรัสรินทร์  ฮงพานิชตระกูล
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลอง14 1. เด็กหญิงนุสบา  แพรเจริญ
2. เด็กหญิงวิมลมณี  บินหมัด
3. เด็กชายอดิศักดิ์  ซันเล
 
1. นายประกาศิต  สมภาวะ
2. นางสาวอำภา  ละอองเงิน
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รอดโพธิ์
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  พรรณบุตรี
3. เด็กหญิงโชคอรุณ  อัตรกลับ
 
1. นายเชาวลิต  สีชัยลา
2. นางสาวชุลีพร  อินไชยะ
 
169 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมเพชร 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ธารีสิทธ์ิ
2. เด็กชายอาทิตย์  ลีนาวงศ์
 
1. นางวิไล  คนเสงี่ยม
2. นายสามารถ  เข็มทองคำดี
 
170 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงอัญชลี  คงบุญ
2. เด็กชายอำพล  ดวงดี
 
1. นางสุตที  นิ่มรัตนสิงห์
2. นายวรวุฒิ  ถนอมทรัพย์
 
171 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ 1. เด็กชายปกป้อง  วีรวานิช
2. เด็กหญิงอรวรรณ  เตียวหุน
 
1. นางสุดาพร  วุฒิกุล
 
172 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 1. เด็กชายเศรษฐพงษ์  ปายธิยา
2. เด็กหญิงแพรวา  พิมพ์ดีด
 
1. นางทรงศรี  คงมั่น
2. นางสาวปัดตาณี  พันธุ์พานิชย์
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม 1. เด็กชายสุทธิชัย  จีนคง
 
1. นางสาวเฟาซียะห์  อาลีมามะ
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลอง31 1. เด็กชายธีรภัทร   พบพิทัก
 
1. นายสัญญา  รักสนิท
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กชายมีนา  กฤษสัมพันธ์
 
1. นางชยาภรณ์  พานนิล
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86.05 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 1. เด็กหญิงปัทมา  รักศิริ
 
1. นางจิตราภรณ์  เข็มนาค
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมเพชร 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ศรีสวย
 
1. นางหทัยทิพ  จันนา
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 1. เด็กชายสมเกียรติ  เขียววิจิตร
 
1. นางอนัญญา  อ่อนเรือง
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กชายวัฒนชัย  บุญดี
 
1. นางชยาภรณ์  พานนิล
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) 1. นายเตชินท์  อรัญรุตม์
 
1. นางสาวรัตนากร  เมฆสุวรรณ์
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) 1. เด็กหญิงรัตนา  เทศนา
 
1. นางสาวรัตนากร  เมฆสุวรรณ์
 
182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลอง14 1. เด็กชายธีรภัทร  ม่วงขำ
2. เด็กชายนพดล  รักญาติ
3. เด็กชายพีรพัฒน์  แสงมาน
 
1. นายประกาศิต  สมภาวะ
2. นางสาวอำภา  ละอองเงิน
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กชายกฎชกร  สมผุย
2. เด็กหญิงสุภิชญา  เลปสัมพันธ์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วิทยบำรุง
 
1. นางสาวกษมา  จันทร์แต่งผล
2. นางสาวสุรัสวดี  คล้ายนัดดา
 
184 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  กาวินตุ้ย
2. เด็กชายศิริศักดิ์  สำเริศรัมย์
3. เด็กชายเจตฎา  จุลลา
 
1. นายอาณัติ  แซ่โค้ว
2. นางเยาวลักษณ์  ตันสกุล
 
185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพราหมณี 1. เด็กชายประกาลชัย  ภูน้ำชุ่ม
2. เด็กชายประพันธ์  ภิรมย์สุข
3. เด็กชายเมฆินทร์  คำเวียงจันทร์
 
1. นายวิวัฒน์  วัฒนวิเชียร
2. นายกระแส  สุขพูล
 
186 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) 1. เด็กชายคณิน  ประชุมพันธุ์
2. เด็กชายเสกสรร  ทุระพล
 
1. นางลำพึง  ทองอ่อน
2. นางสาวปทุมนภา  ไชยสิงห์
 
187 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพราหมณี 1. เด็กชายจักริน  ดาศรี
2. เด็กชายประพันธ์  ภิรมย์สุข
3. เด็กชายอลงกรณ์  บุญมา
 
1. นายวิวัฒน์  วัฒนวิเชียร
2. นายกระแส  สุขพูล
 
188 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังไทร 1. เด็กชายจตุรง  เขียวระยับ
2. เด็กหญิงนพรัตน์  โพธิ์ทอง
3. เด็กชายไพรทูล  มีโหนด
 
1. นางสาวสุภาพ  หน่องพงษ์
2. นางสาวยศวรรย์  ทรัพย์มา