หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-pkn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางสาววรรณา ใข่มุกข์โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นายประทีป พัฒน์ทองโรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาดกรรมการ
3. นางวาสนา โตแก้วโรงเรียนบางสะพานกรรมการ
4. นางบุษบา กลำพบุตรโรงเรียนอนุบาลทับสะแกกรรมการ
5. นางสาววันนา กงไกรษรโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางสุนทรี พวงเดชโรงเรียนบ้านทุ่งกระโตนประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิมล อ่วมเนตรโรงเรียนบ้านทุ่งไทรกรรมการ
3. นางสาวชนญา น้อยเนตรโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการ
4. นางเรวดี สุทธิสิทธิ์โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวนันทรัตน์ มีล้วนโรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางอภิวันทน์ พินทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางกิตติไชญาห์ ธัญชนเกียรติ์โรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นางสาวปัทมพร วงศ์เณรโรงเรียนบ้านมะเดื่อทองกรรมการ
4. นางจริยา วงศ์เรืองโรงเรียนอนุบาลบางสะพานกรรมการ
5. นายอนันต์ จันทวรรณโณโรงเรียนบ้านดอนสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางสาวสุดใจ มุ่งดีโรงเรียนบ้านคั่นกระไดประธานกรรมการ
2. นางสาววัณณ์นลัท เดชเดชาโรงเรียนวัดหนองหอยกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณี ประพันธ์บัณฑิตโรงเรียนบ้านในล็อคกรรมการ
4. นางศิริขวัญ พันธ์ประจวบโรงเรียนวัดดอนยางกรรมการ
5. นางพัชรพร หอมแม้นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางสาวจันจิรา ขาวสอาดโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ วงษ์ดำรงศักดิ์โรงเรียนบางสะพานกรรมการ
3. นางวันดี สมทรงโรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้วกรรมการ
4. นางสาวนงนาจ ทรายแก้วโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อยกรรมการ
5. นางสาวพรสิทธิ์ พวงเดชโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวอุไร พิมทองโรงเรียนบ้านคอกช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวโสภาวรรณ ไดยะศรีโรงเรียนบ้านในล็อคกรรมการ
3. นางอรวรรณ กิจหงวนโรงเรียนวัดกำมะเสนกรรมการ
4. นางสาวพนารัตน์ สุขกันตะโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการ
5. นางฉวี แย้มเพชรโรงเรียนบ้านคลองวาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางเต็มศิริ บุญชูช่วยโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวประธานกรรมการ
2. นางมาลี นิลพันธ์โรงเรียนบ้านหนองเสือกรรมการ
3. นางรัชดาวัลย์ วงษ์ชื่นโรงเรียนบ้านพุตะแบกกรรมการ
4. นางสาวจันทร์จิรา จันทร์วงศ์โรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
5. นางวันดี แย้มรัตน์โรงเรียนประชารังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางจารุมนต์ ม่วงงามโรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)ประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล รัตนพงศ์โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางปารณี ทองเกิดโรงเรียนบ้านบึงกรรมการ
4. นางสาวอัญชัญ พันธุ์นกโรงเรียนประชาราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสังวาลย์ สินทวีโรงเรียนบ้านบางเบิดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี พ่วงสำราญโรงเรียนบ้านไชยราชประธานกรรมการ
2. นางสาวนาถนภา บริบูรณ์เกษตรโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นางนภัสสร นาควิเชียรโรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวเหมือนดาว เกิดศรีโรงเรียนบ้านทองอินทร์กรรมการ
5. นางสาวจริยา ทาบทองโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางกอบกุล การางวัลโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพรรณ แก้วเกตุโรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการ
3. นางนนทธา วาณิชญานันท์โรงเรียนบ้านดอนสง่ากรรมการ
4. นายทศพร เชื่อมชิตโรงเรียนบ้านทองอินทร์กรรมการ
5. นางสว่างจิตร์ คำลุนโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางอุไร รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวประธานกรรมการ
2. นางศืรินันท์ พรหมดีโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
3. นางสาวพรพิมล อ่วมเนตรโรงเรียนบ้านทุ่งไทรกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา แก้วอยู่โรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
5. นางนฤมล ศิริอาภรณ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (วังไทรติ่ง)กรรมการ
6. นางพจนีย์ เกาะมุกโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
7. นางเสาวคนธ์ ภูวรณ์โรงเรียนวัดดอนยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางอุไร รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวประธานกรรมการ
2. นางศืรินันท์ พรหมดีโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
3. นางสาวพรพิมล อ่วมเนตรโรงเรียนบ้านทุ่งไทรกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา แก้วอยู่โรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
5. นางนฤมล ศิริอาภรณ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (วังไทรติ่ง)กรรมการ
6. นางพจนีย์ เกาะมุกโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
7. นางเสาวคนธ์ ภูวรณ์โรงเรียนวัดดอนยางกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสาวชลอ ไกรทองโรงเรียนประชารังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัฉราภรณ์ นนท์ปัญญาโรงเรียนบ้านในล็อคกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญพักตร์ ภุมมาลาโรงเรียนบ้านพุตะแบกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางวาณี สวัสดิ์พิบูลย์โรงเรียนบ้านฝั่งแดงประธานกรรมการ
2. นางภิญญ์ธิดา เล็กประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองจันทร์กรรมการ
3. นางสาววิญฉัตร หนูอินทร์โรงเรียนบ้านทองอินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย จันทร์ทัพโรงเรียนบ้านเหมืองแร่ประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ เซ่งบุญตั่นโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
3. นางสุภัทร์ นครสุขโรงเรียนบ้านในล็อคกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางสาวเตือนใจ เกิดอารีย์โรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นางอุทุมพร ราชานาคโรงเรียนบ้านบึงกรรมการ
3. นางอารีย์วรรณ โชติช่วงโรงเรียนบ้านคลองวาฬกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายไพรัช คงเจริญโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นางสาวนัตติมาพร จันทร์โชติโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
3. นางชลธิชา จันทร์แก้วโรงเรียนอนุบาลบางสะพานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางสาวเตือนใจ เกิดอารีย์โรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นางอุทุมพร ราชานาคโรงเรียนบ้านบึงกรรมการ
3. นางอารีย์วรรณ โชติช่วงโรงเรียนบ้านคลองวาฬกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายไพรัช คงเจริญโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นางสาวนัตติมาพร จันทร์โชติโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
3. นางชลธิชา จันทร์แก้วโรงเรียนอนุบาลบางสะพานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสุดใจ ศรีในบ้านโรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักรประธานกรรมการ
2. นางสาวช่อแก้ว หุ่นเก่าโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
3. นายไชยา ไพบูลย์อัตถกิจโรงเรียนบ้านหินเทินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายไพรัช คงเจริญโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นางสาวฝันจรวย พึ่งโพธิ์ทองโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
3. นางธัญญารัตน์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายอาคเนย์ ฉัตรบรรยงค์โรงเรียนบ้านมะเดื่อทองประธานกรรมการ
2. นางสมใจ ชื่นจิตต์โรงเรียนบ้านคลองวาฬกรรมการ
3. นายอุดรรักษ์ คำลุนโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการ
4. นางสาวสายใหม อำนวยธรรมโรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์)กรรมการ
5. นางสาวกรวีร์ เกษบรรจงโรงเรียนบ้านท่าฝางกรรมการ
6. นางสาวเพ็ญพักตร์ ภุมมาลาโรงเรียนบ้านพุตะแบกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายพิเศษ มากมาโรงเรียนบ้านดอนสง่าประธานกรรมการ
2. นางพจนา อินหอมโรงเรียนบ้านคั่นกระไดกรรมการ
3. นางสาวผกาวัลย์ วิโรจน์ประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
4. นางสุภัทร์ นครสุขโรงเรียนบ้านในล็อคกรรมการ
5. นางศศิวิมล สายสร้อยโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการ
6. นางสาวจอมขวัญ สมบูรณ์โรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายกิจจา ศรีแสงโรงเรียนบ้านทุ่งกะโตนประธานกรรมการ
2. นางสาวนรินทร์ คนมากโรงเรียนบางสะพานกรรมการ
3. นางสาวจอมขวัญ สมบูรณ์โรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
4. นางเกศรา สุทธพันธ์โรงเรียนบ้านบึงกรรมการ
5. นายเนตรนรินทร์ นามกรโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการ
6. นางสาววิญฉัตร หนูอินทร์โรงเรียนบ้านทองอินทร์กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางประไพ เกษแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ เพ็ชรพรรณโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์กรรมการ
3. นางสาวชลิดา พูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
4. นางสาวประดิชญา สันทัดกลางโรงเรียนบ้านหนองฆ้องกรรมการ
5. นางสาวไพลิน ดวงแก้วโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
6. นางสาวโชติรส ตระกูลกำเนิดโรงเรียนบ้านชะม่วงกรรมการ
7. นางสาวปนัดดา เหมือนสุวรรณ์โรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
8. นางสาวพรศิริ โกไศยกานนท์โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้วกรรมการ
9. นางฐิติกร จักรแก้วโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางประไพ เกษแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ เพ็ชรพรรณโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์กรรมการ
3. นางสาวชลิดา พูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
4. นางสาวประดิชญา สันทัดกลางโรงเรียนบ้านหนองฆ้องกรรมการ
5. นางสาวไพลิน คงแก้วโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
6. นางสาวโชติรส ตระกูลกำเนิดโรงเรียนบ้านชะม่วงกรรมการ
7. นางสาวปนัดดา เหมือนสุวรรณโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
8. นางสาวพรศิริ โกไศยกานนท์โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้วกรรมการ
9. นางฐิติกร จักรแก้วโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวปัญจรัตน์ จันทร์สุริยาโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ อินเสวียดโรงเรียนวัดปากคลองเกลียวกรรมการ
3. นางปิ่นแก้ว จำนงค์รัตน์โรงเรียนบางสะพานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวกิตติมา กฤตานุสารโรงเรียนมูลนิธิศึกษาประธานกรรมการ
2. นางวันทนา งามเนตรโรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์กรรมการ
3. นางลำยอง เรืองฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสาวจารุวรรณ กิตติบาลโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางนิภาภรณ์ วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1กรรมการ
3. นางสาวจีรภา พันธ์ชั่งโรงเรียนอนุบาลบางสะพานกรรมการ
4. นางสาวเหมือนขวัญ จันทร์สนิทโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการ
5. นางเนตรทราย โประวะโรงเรียนบ้านคั่นกระไดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจารุวรรณ กิตติบาลโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางนิภาภรณ์ วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1กรรมการ
3. นางสาวจีรภา พันธ์ชั่งโรงเรียนอนุบาลบางสะพานกรรมการ
4. นางสาวเหมือนขวัญ จันทร์สนิทโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการ
5. นางเนตรทราย โประวะโรงเรียนบ้านคั่นกระไดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายบุญเจิด สุสุทธิโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นายไมตรี ผลประดิษฐ์โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35กรรมการ
3. นางนิตยา เฟื่องฟูโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวภิมลพรรณ ถาวรประพัฒน์โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นายสุวรรณ นิยมญาติโรงเรียนบ้านบึงกรรมการ
6. นางสาวจีระภัทร์ จันทร์ช่วงโรงเรียนบ้านอ่างทองกรรมการ
7. นางสาวกุณฑิกา โกมุกโรงเรียนบ้านพุตะแบกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายบุญเจิด สุสุทธิโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นายไมตรี ผลประดิษฐ์โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35กรรมการ
3. นางนิตยา เฟื่องฟูโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวภิมลพรรณ ถาวรประพัฒน์โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นายสุวรรณ นิยมญาติโรงเรียนบ้านบึงกรรมการ
6. นางสาวจีระภัทร์ จันทร์ช่วงโรงเรียนบ้านอ่างทองกรรมการ
7. นางสาวกุณฑิกา โกมุกโรงเรียนบ้านพุตะแบกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายมงคล บุญมากโรงเรียนบ้านหนองจันทร์ประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ รัตนปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการ
3. นายยรรยง ณ บางช้างโรงเรียนประชาราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวพัชยา คเชนทรโรงเรียนอนุบาลบางสะพานกรรมการ
5. นางสาวรัตติยาภรณ์ นาคโสภาโรงเรียนมูลนิธิศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายมงคล บุญมากโรงเรียนบ้านหนองจันทร์ประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ รัตนปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการ
3. นายยรรยงค์ ณ บางช้างโรงเรียนประชาราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวพัชยา คเชนทรโรงเรียนอนุบาลบางสะพานกรรมการ
5. นางสาวรัตติยาภรณ์ นาคโสภาโรงเรียนมูลนิธิศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายยรรยงค์ ณ บางช้างโรงเรียนประชาราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวพรศิริ โกไศยกานนท์โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้วกรรมการ
3. นางสุนทรี ศรีทัศน์โรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการ
4. นางสาวสายชล ซุ่นบวบโรงเรียนประชาพิทักษ์กรรมการ
5. นางณัชธาร แดงเหมือนโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายปราโมทย์ แสนสุขโรงเรียนบ้านคลองวาฬประธานกรรมการ
2. นายจรัล สังข์แก้วโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการ
3. นายคมวิทย์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
4. นางสาวฐิติกร จักรแก้วโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการ
5. นางสาวอัญชรินทร์ เกิดจิตรโรงเรียนบ้านคั่นกระไดกรรมการ
6. นางสาวภาคินี จุ้ยสำราญโรงเรียนวัดดอนยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายปราโมทย์ แสนสุขโรงเรียนบ้านคลองวาฬประธานกรรมการ
2. นายจรัล สังข์แก้วโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการ
3. นายคมวิทย์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
4. นางสาวฐิติกร จักรแก้วโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการ
5. นางสาวอัญชรินทร์ เกิดจิตรโรงเรียนบ้านคั่นกระไดกรรมการ
6. นางสาวภาคินี จุ้ยสำราญโรงเรียนวัดดอนยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายยรรยงค์ ณ บางช้างโรงเรียนประชาราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวกานต์ศิริ มีจันทร์โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นางสาวเหมือนขวัญ จันทร์สนิทโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ สุขสำราญโรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักรกรรมการ
5. นายนเรศ นวะมะรัตนโรงเรียนวัดหนองหอยกรรมการ
6. นางสาวสุวิมล ช่วยรัตแก้วโรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์)กรรมการ
7. นางสาวณัฐริกา ตาลอ่อนโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายยรรยงค์ ณ บางช้างโรงเรียนประชาราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวกานต์ศิริ มีจันทร์โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นางสาวเหมือนขวัญ จันทร์สนิทโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ สุขสำราญโรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักรกรรมการ
5. นายนเรศ นวะมะรัตนโรงเรียนวัดหนองหอยกรรมการ
6. นางสาวสุวิมล ช่วยรัตแก้วโรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์)กรรมการ
7. นางสาวณัฐริกา ตาลอ่อนโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางจรี วัชรวงษ์โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางขวัญตา บริบูรณ์โรงเรียนบ้านคลองวาฬกรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา พิกุลกาญจน์โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตนกรรมการ
4. นางยุวดี จักร์แก้วโรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักรกรรมการ
5. นายบดินทร์เดช แสงสุวรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
6. นางพิมลพรรณ วงศ์ทิมโรงเรียนบ้านอ่าวน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางจรี วัชรวงษ์โรงเรียนวัดบ่อนอก (ทองวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางขวัญตา บริบูรณ์โรงเรียนบ้านคลองวาฬกรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา พิกุลกาญจน์โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตนกรรมการ
4. นางยุวดี จักร์แก้วโรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักรกรรมการ
5. นายบดินทร์เดช แสงสุวรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
6. นางพิมลพรรณ วงศ์ทิมโรงเรียนบ้านอ่าวน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจรี วัชรวงษ์โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางขวัญตา บริบูรณ์โรงเรียนบ้านคลองวาฬกรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา พิกุลกาญจน์โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตนกรรมการ
4. นางยุวดี จักร์แก้วโรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักรกรรมการ
5. นายบดินทร์เดช แสงสุวรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
6. นางพิมลพรรณ วงศ์ทิมโรงเรียนบ้านอ่าวน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวฉันทนา พวงเดชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวสายพิณ อินพันทังโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางจันทนา สืบเสนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวปิยะกุล อรรถวุฒิกุลโรงเรียนบ้านคอกช้างประธานกรรมการ
2. นางนันทา ไกรทองโรงเรียนบ้านคลองวาฬกรรมการ
3. นางพรรณี แดงเครือโรงเรียนบางสะพานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสิริกร ธงสะอาดโรงเรียนบ้านหินเทินประธานกรรมการ
2. นางมนชยา นาคใหญ่โรงเรียนบ้านหนองเสือกรรมการ
3. นางเพ็ญษร แย้มพรายโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายเอกภพ กลำพบุตรโรงเรียนบ้านดอนใจดีประธานกรรมการ
2. นายวัฒนชัย ปัตเมฆโรงเรียนบ้านมะเดื่อทองกรรมการ
3. นายปฏิวัติ ศรีทัศน์โรงเรียนบางสะพานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวภาวิณี เสนาการโรงเรียนบ้านช้างเผือกประธานกรรมการ
2. นางสาวปฤษฏิ์การณ์ ดิษฐอุดมโพธิ์โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อยกรรมการ
3. นางประคอง ศรีโมราโรงเรียนวัดทุ่งกลางกรรมการ
4. นายธีระพงศ์ ไพพิเชษฐ์โรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
5. นายสุชาติ กาญจนประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลทับสะแกกรรมการ
6. นางสาวอรทัย ทินวงศ์โรงเรียนสามัคคีร่วมจิตกรรมการ
7. นางพรสรรพ์ สิงหเสมานนท์โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวภาวิณี เสนาการโรงเรียนบ้านช้างเผือกประธานกรรมการ
2. นางสาวปฤษฏิ์การณ์ ดิษฐอุดมโพธิ์โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อยกรรมการ
3. นางประคอง ศรีโมราโรงเรียนวัดทุ่งกลางกรรมการ
4. นายธีรพงศ์ ไพพิเชษฐ์โรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
5. นายสุชาติ กาญจนประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลทับสะแกกรรมการ
6. นางสาวอรทัย ทินวงศ์โรงเรียนสามัคคีร่วมจิตกรรมการ
7. นางพรสรรพ์ สิงหเสมานนท์โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวภาวิณี เสนาการโรงเรียนบ้านช้างเผือกประธานกรรมการ
2. นางสาวปฤษฏิ์การณ์ ดิษฐอุดมโพธิ์โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อยกรรมการ
3. นางประคอง ศรีโมราโรงเรียนวัดทุ่งกลางกรรมการ
4. นายธีรพงศ์ ไพพิเชษฐ์โรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
5. นายสุชาติ กาญจนประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลทับสะแกกรรมการ
6. นางสาวอรทัย ทินวงศ์โรงเรียนสามัคคีร่วมจิตกรรมการ
7. นางพรสรรพ์ สิงหเสมานนท์โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางศิริรุ่ง หทัยรัตนานนท์โรงเรียนบ้านหนองกกประธานกรรมการ
2. นางอมรา วัฒรอดโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางประสบศรี จันทร์ฉายโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
4. นางนุชจรี ธรรมสาลีโรงเรียนวังมะเดื่อกรรมการ
5. นางสาววิภา โรจน์เสถียรโรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางศิริรุ่ง หทัยรัตนานนท์โรงเรียนบ้านหนองกกประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา สุขแก้วโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อยกรรมการ
3. นางเยาวนารถ วงศ์เรืองโรงเรียนบ้านท่าขามกรรมการ
4. นางปัญณษา เกตุพิมลโรงเรียนบ้านอ่างทองกรรมการ
5. นางมณี ศรีวรรณ์ทองโรงเรียนบ้านอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางมณฑา สูรยาทิตย์โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางวันดี คูหพันธ์ุโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
3. นางบุญเชิญ จิตใจดีโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการ
4. นางณีวัตร จัดภัยโรงเรียนบ้านดอนใจดีกรรมการ
5. นางกุหลาบ อักษรวงศ์โรงเรียนบ้านวังยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายอนันต์ พงษ์พัฒนสกุลโรงเรียนบ้านหนองปุหลกประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย ขุนทรงข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวศรีนารถ ณรงค์อินทร์โรงเรียนอนุบาลทับสะแกกรรมการ
4. นางอุษา ชื่นวิเศษโรงเรียนบ้านปากแพรกกรรมการ
5. นางสาวภคอร เคลือบอาบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางพิกุล แต้มแก้วชมรมแอโรบิก เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญตา วงศ์สมุทรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
3. นางรัชนี ปานแดงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางพิกุล แต้มแก้วชมรมแอโรบิก เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญตา วงศ์สมุทรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
3. นางรัชนี ปานแดงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายธนสิน ชูจันทร์โรงเรียนบ้านหนองมะค่าประธานกรรมการ
2. นางรัชนันท์ ธรรมาเจริญราชโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางบุญดี ศรีกระจิบโรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)กรรมการ
4. นายสมพงษ์ แตงเที่ยงโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
5. นายขจร เชื้อทองโรงเรียนบ้านดอนทรายกรรมการ
6. นางสาวศรีชล สอดสุขโรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการ
7. นางสาวขวัญตา วงศ์สมุทรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายธนสิน ชูจันทร์โรงเรียนบ้านหนองมะค่าประธานกรรมการ
2. นางรัชนันท์ ธรรมาเจริญราชโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางบุญดี ศรีกระจิบโรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)กรรมการ
4. นายสมพงษ์ แตงเที่ยงโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
5. นายขจร เชื้อทองโรงเรียนบ้านดอนทรายกรรมการ
6. นางสาวศรีชล สอดสุขโรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการ
7. นางสาวขวัญตา วงศ์สมุทรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางนุติยาพร วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางนิภา กิจหงวนโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35กรรมการ
3. นายธนิต วัดอักษรโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางนิภา กิจหงวนโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ จิตใจดีโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการ
3. นางนุติยาพร วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางนุติยาพร วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางชุลีพร นวะมะรัตนโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ ทองคำโรงเรียนบางสะพานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายธนิต วัดอักษรโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางนิภา กิจหงวนโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35กรรมการ
3. นางนุติยาพร วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางสาวนงลักษณ์ ทองคำโรงเรียนบางสะพานประธานกรรมการ
2. นางนุติยาพร วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
3. นายธนิต วัดอักษรโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายธนิต วัดอักษรโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางนุติยาพร วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
3. นางชุลีพร นวะมะรัตนโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางชุลีพร นวะมะรัตนโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ จิตใจดีโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ ทองคำโรงเรียนบางสะพานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ จิตใจดีโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวประธานกรรมการ
2. นางชุลีพร นวะมะรัตนโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางนุติยาพร วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางนุติยาพร วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางนิภา กิจหงวนโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35กรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ ทองคำโรงเรียนบางสะพานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางนิภา กิจหงวนโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35ประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ทองคำโรงเรียนบางสะพานกรรมการ
3. นางนุติยาพร วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวนงลักษณ์ ทองคำโรงเรียนบางสะพานประธานกรรมการ
2. นางนิุติยาพร วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
3. นางนิภา กิจหงวนโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายธนิต วัดอักษรโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางชุลีพร นวะมะรัตนโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางนิภา กิจหงวนโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายไพโรจน์ จิตใจดีโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวประธานกรรมการ
2. นายธนิต วัดอักษรโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางชุลีพร นวะมะรัตนโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายธนิต วัดอักษรโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางชุลีพร นวะมะรัตนโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นายไพโรจน์ จิตใจดีโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางชุลีพร นวะมะรัตนโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ จิตใจดีโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการ
3. นายธนิต วัดอักษรโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นายโชติพงษ์ ศรีแม้นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการ
3. นายสมเกียรติ มีชัยโรงเรียนวัดหนองหอยกรรมการ
4. นางสมพร เหรียญประดับโรงเรียนบ้านหนองปุหลกกรรมการ
5. นายอนุชิต ดีหริ่งโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางสุนิษา สอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นางสาวยุวดี ชอบชื่นโรงเรียนวัดดอนยางประธานกรรมการ
2. นางสาวจินต์จุฑา ตระกูลศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี แซ่เล้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
4. นางสาวกัณณ์ณอัจ วัจนรัตนากูลโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางสาวจินตลา พรหมประเสริฐโรงเรียนบ้านในล็อคประธานกรรมการ
2. นางสาวยุวดี ชอบชื่นโรงเรียนวัดดอนยางกรรมการ
3. นางสาวจินต์จุฑา ตระกูลศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
4. นางสาวเพ็ญศรี แซ่เล้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
5. นายกัณณ์ณอัจ วัจนรัตนากูลโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายทรงศักดิ์ สายรามโรงเรียนบางสะพานประธานกรรมการ
2. นางสาวพิทยารัตน์ เฮงเจริญสัญจ์โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสิริมา พุทธจำโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ สายรามโรงเรียนบางสะพานประธานกรรมการ
2. นางสาวพิทยารัตน์ เฮงเจริญสัญจ์โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสิริมา พุทธจำโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายทรงศักดิ์ สายรามโรงเรียนบางสะพานประธานกรรมการ
2. นางสาวพิทยารัตน์ เฮงเจริญสัญจ์โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสิริมา พุทธจำโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางสาวจรรยา ชิตสุขโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์รักข์ สามคุ้มพิมพ์โรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการ
3. นางสาวกนกกร เชื้ออิบโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวจรรยา ชิตสุขโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นางสาวกนกกร เชื้ออิบโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
4. นางสมพร เหรียญประดับโรงเรียนบ้านหนองปุหลกกรรมการ
5. นายอนุชิต ดีหริ่งโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางสุนิษา สอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นายโชติพงษ์ ศรีแม้นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการ
3. นางสาวจินต์จุฑา ตระกูลศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
4. นางสาวเพ็ญศรี แซ่เล้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
5. นายสมเกียรติ มีชัยโรงเรียนวัดหนองหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นายโชติพงษ์ ศรีแม้นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการ
3. นางสาวจินต์จุฑา ตระกูลศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
4. นางสาวเพ็ญศรี แซ่เล้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
5. นายสมเกียรติ มีชัยโรงเรียนวัดหนองหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นายโชติพงษ์ ศรีแม้นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการ
3. นายสมเกียรติ มีชัยโรงเรียนวัดหนองหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นายโชติพงษ์ ศรีแม้นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการ
3. นายสมเกียรติ มีชัยโรงเรียนวัดหนองหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายทรงศักดิ์ สายรามโรงเรียนบางสะพานประธานกรรมการ
2. นางสาวพิทยารัตน์ เฮงเจริญสัญจ์โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสิริมา พุทธจำโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ สายรามโรงเรียนบางสะพานประธานกรรมการ
2. นางสาวพิทยารัตน์ เฮงเจริญสัญจ์โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสิริมา พุทธจำโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นายโชติพงษ์ ศรีแม้นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการ
3. นายสมเกียรติ มีชัยโรงเรียนวัดหนองหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นายโชติพงษ์ ศรีแม้นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการ
3. นายสมเกียรติ มีชัยโรงเรียนวัดหนองหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ สายรามโรงเรียนบางสะพานประธานกรรมการ
2. นางสาวพิทยารัตน์ เฮงเจริญสัญจ์โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวจินต์จุฑา ตระกูลศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
4. นางสาวเพ็ญศรี แซ่เล้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
5. นางสิริมา พุทธจำโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นางสาวจรรยา ชิตสุขโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นางสาวกนกกร เชื้ออิบโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
4. นางสมพร เหรียญประดับโรงเรียนบ้านหนองปุหลกกรรมการ
5. นายอนุชิต ดีหริ่งโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางสุนิษา สอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายวิสิทธิ์ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายทินกร เณรตาก้องโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นายวรกฤษณ์ กุสาวดีโรงเรียนกิตติคุณกรรมการ
4. นางกนกวรรณ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายวิสิทธิ์ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายทินกร เณรตาก้องโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นางกนกวรรณ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
4. นางสาวปิยะกุล อรรถวุฒิกุลโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
5. นางมาลี เทียมหมอกโรงเรียนวัดทุ่งประดู่กรรมการ
6. นางธัญญารัตน์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายวิสิทธิ์ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายทินกร เณรตาก้องโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นางกนกวรรณ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
4. นางสาวปิยะกุล อรรถวุฒิกุลโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
5. นางมาลี เทียมหมอกโรงเรียนวัดทุ่งประดู่กรรมการ
6. นางธัญญารัตน์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายวิสิทธิ์ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายทินกร เณรตาก้องโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นางกนกวรรณ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
4. นางสาวปิยะกุล อรรถวุฒิกุลโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
5. นางมาลี เทียมหมอกโรงเรียนวัดทุ่งประดู่กรรมการ
6. นางธัญญารัตน์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวิสิทธิ์ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายทินกร เณรตาก้องโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นางกนกวรรณ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
4. นางสาวปิยะกุล อรรถวุฒิกุลโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
5. นางมาลี เทียมหมอกโรงเรียนวัดทุ่งประดู่กรรมการ
6. นางธัญญารัตน์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายวรกฤษณ์ กุสาวดีโรงเรียนกิตติคุณประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกกร เชื้ออิบโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
3. นายเทวัญ เทวะหะโรงเรียนบ้านทุ่งกะโตนกรรมการ
4. นางสาวมนัสนันท์ อรรถมานะโรงเรียนกิตติคุณกรรมการ
5. นางนันธิญา สระศรีโรงเรียนกิตติคุณกรรมการ
6. นายวันชัย สาครโรงเรียนกิตติคุณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวรกฤษณ์ กุสาวดีโรงเรียนกิตติคุณประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกกร เชื้ออิบโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
3. นายเทวัญ เทวะหะโรงเรียนบ้านทุ่งกะโตนกรรมการ
4. นางสาวมนัสนันท์ อรรถมานะโรงเรียนกิตติคุณกรรมการ
5. นางนันธิญา สระศรีโรงเรียนกิตติคุณกรรมการ
6. นายวันชัย สาครโรงเรียนกิตติคุณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวรกฤษณ์ กุสาวดีโรงเรียนกิตติคุณประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกกร เชื้ออิบโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
3. นายเทวัญ เทวะหะโรงเรียนบ้านทุ่งกะโตนกรรมการ
4. นางสาวมนัสนันท์ อรรถมานะโรงเรียนกิตติคุณกรรมการ
5. นางนันธิญา สระศรีโรงเรียนกิตติคุณกรรมการ
6. นายวันชัย สาครโรงเรียนกิตติคุณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวรกฤษณ์ กุสาวดีโรงเรียนกิตติคุณประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกกร เชื้ออิบโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
3. นายเทวัญ เทวะหะโรงเรียนบ้านทุ่งกะโตนกรรมการ
4. นางสาวมนัสนันท์ อรรถมานะโรงเรียนกิตติคุณกรรมการ
5. นางนันธิญา สระศรีโรงเรียนกิตติคุณกรรมการ
6. นายวันชัย สาครโรงเรียนกิตติคุณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายวรกฤษณ์ กุสาวดีโรงเรียนกิตติคุณประธานกรรมการ
2. นายเทวัญ เทวะหะโรงเรียนบ้านทุ่งกะโตนกรรมการ
3. นางสาวพิทยารัตน์ เฮงเจริญสัญจ์โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวนันท์มนัส ปานแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
5. นางนันทภัค ภิรมย์คำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
6. นายโชติพงษ์ ศรีแม้นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายวรกฤษณ์ กุสาวดีโรงเรียนกิตติคุณประธานกรรมการ
2. นายเทวัญ เทวะหะโรงเรียนบ้านทุ่งกะโตนกรรมการ
3. นางสาวพิทยารัตน์ เฮงเจริญสัญจ์โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวนันท์มนัส ปานแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
5. นางนันทภัค ภิรมย์คำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
6. นายโชติพงษ์ ศรีแม้นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวรกฤษณ์ กุสาวดีโรงเรียนกิตติคุณประธานกรรมการ
2. นายเทวัญ เทวะหะโรงเรียนบ้านทุ่งกะโตนกรรมการ
3. นางสาวกนกกร เชื้ออิบโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
4. นางสาวนันท์มนัส ปานแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
5. นางนันทภัค ภิรมย์คำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
6. นายโชติพงษ์ ศรีแม้นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวรกฤษณ์ กุสาวดีโรงเรียนกิตติคุณประธานกรรมการ
2. นายเทวัญ เทวะหะโรงเรียนบ้านทุ่งกะโตนกรรมการ
3. นางสาวกนกกร เชื้ออิบโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
4. นางสาวนันท์มนัส ปานแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
5. นางนันทภัค ภิรมย์คำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
6. นายโชติพงษ์ ศรีแม้นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิสิทธิ์ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายทินกร เณรตาก้องโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นางกนกวรรณ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
4. นางสาวนิศารัตน์ คลังทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
5. นางสาวพนาพรรณ เพ็ญตระกูลชัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
6. นางมาลี เทียมหมอกโรงเรียนวัดทุ่งประดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิสิทธิ์ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายทินกร เณรตาก้องโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นางกนกวรรณ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
4. นางสาวนิศารัตน์ คลังทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
5. นางสาวพนาพรรณ เพ็ญตระกูลชัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
6. นางมาลี เทียมหมอกโรงเรียนวัดทุ่งประดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายวิสิทธิ์ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายทินกร เณรตาก้องโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นางกนกวรรณ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
4. นางสาวนิศารัตน์ คลังทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
5. นางสาวพนาพรรณ เพ็ญตระกูลชัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
6. นางมาลี เทียมหมอกโรงเรียนวัดทุ่งประดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายวิสิทธิ์ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายทินกร เณรตาก้องโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นางกนกวรรณ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
4. นางสาวนิศารัตน์ คลังทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
5. นางสาวพนาพรรณ เพ็ญตระกูลชัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
6. นางมาลี เทียมหมอกโรงเรียนวัดทุ่งประดู่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกวรรณ ไมตรีจิตโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นางวิภาพร จั่นเพชรโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางสาวปภาพร บุษยะกนิษฐโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางวิภาพร จั่นเพชรโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปภาพร บุษยะกนิษฐโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวลดา จันทร์สุขโขโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางจิตติมา พัฒน์เย็นโรงเรียนบางสะพานประธานกรรมการ
2. นายนภากาศ ชื่นบานโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
3. นายเอียด ทองศรีข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางจิตติมา พัฒน์เย็นโรงเรียนบางสะพานประธานกรรมการ
2. นายนภากาศ ชื่นบานโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
3. นายเอียด ทองศรีข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายสุเทพ วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ พงษ์พัฒนสกุลโรงเรียนบ้านหนองปุหลกกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ตะกรุดทองโรงเรียนบ้านท่าฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายภัทร์พล พลภัทรพงษ์โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ประธานกรรมการ
2. Mr.RAMON ESTRADAโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางเสาวนีย์ เขียวประชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง)กรรมการ
4. นางฉลวย สังขวิจิตรโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
5. นางสาวลดา จันทร์สุขโขโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางสนทนา สมิตะโยธินข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ โรจน์ชนะทองโรงเรียนวัดหนองหอยกรรมการ
3. นางสาวพรรณ รักษาชัฏโรงเรียนบ้านคลองวาฬกรรมการ
4. นางสาววารุณี ปี่แก้วโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
5. Mr.David Morreโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายภัทร์พล พลภัทรพงษ์โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ประธานกรรมการ
2. Mr.RAMON ESTRADAโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางเสาวนีย์ เขียวประชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง)กรรมการ
4. นางฉลวย สังขวิจิตรโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
5. นางสาวลดา จันทร์สุขโขโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางกิตติยา สังคะหะโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางมุกดา คมง้าวโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นางสาวภควดี ชูทุ่งยอโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางพรรณนิดา ฮิมหมั่นงานโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัคฏณเพชร นพประพันธ์โรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
3. นางสาวหทัยรัตน์ ชวนชื่นโรงเรียนบ้านหินกองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสุชาดา พิมพ์ศรโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางฉลวย สังขวิจิตรโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
3. นายนพดล ส่วนน้อยโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางลัดดา วิเชียรฉายโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร เก่งตรงโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อยกรรมการ
3. นางสาวศิวารมณ์ รักษาราษฎร์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางทวีพร โยเอ่นเซ่นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (วังไทรติ่ง)ประธานกรรมการ
2. นางประยูร เหลืองประเสริฐโรงเรียนอนุบาลทับสะแกกรรมการ
3. นางวรรณา จันทร์เสนาโรงเรียนบางสะพานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางทิภาพร ตรีหัตถ์โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อยประธานกรรมการ
2. นางศิริ เข็มทองโรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักรกรรมการ
3. Mr.SONNEL LLOYD AURGEL FORDANโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อยกรรมการ
4. นางสาวคนึงนิจ ทองปล้องโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางมณี อาจหาญโรงเรียนบ้านย่านซื่อประธานกรรมการ
2. นายนิรุตติ์ เพียทาโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการ
3. Mr.NICKOLA CACICโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
4. นางสาวอรกัญญา เปรมสุขโรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายภัทร์พล พลภัทรพงษ์โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ประธานกรรมการ
2. นางวรรณา จันทร์เสนาโรงเรียนบางสะพานกรรมการ
3. นางยุพา อังสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
4. นางณฐนนท์ เนียมน้อยโรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวอรสา คูภาภรณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางจรินทร์ญา แซ่ตั้งโรงเรียนห้วยหนำกรรมการ
3. นางสาวภัทธรวดี สีสดโรงเรียนบ้านดงไม้งามกรรมการ
4. นางสาวสุชาดา อินมีโรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางสาวจุฬารัตน์ ลาภาโรงเรียนบ้านคั่นกระไดประธานกรรมการ
2. นางสาวสรินยา พฤศชนะโรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการ
3. นางสาวสอางค์ศรี ราชซ้ายโรงเรียนบางสะพานกรรมการ
4. นางสาวรันติกาล บุตรดีอาจโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อยกรรมการ
5. นางกนกวรรณ ชะตาโรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางสาววันวิสาข์ อินพิรุดโรงเรียนวัดดอนยางประธานกรรมการ
2. นางสาวกิตติยา เพียรเสมอโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อยกรรมการ
3. นางสาวสุดา แสงสว่างเสรีกุลโรงเรียนวัดปากคลองเกลียวกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางสาวกชกร เทียมหมอกโรงเรียนบ้านชะม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาววรลักษณ์ จันทร์ผาโรงเรียนบ้านหนองระแวงรองประธานกรรมการ
3. นายมานะ สบายใจโรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ดกรรมการ
4. นางจุฑาทิพย์ อิทธิศุภเศรษฐ์โรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการ
5. นางสาวกาญจน์จิรา ไพศาลสมบัติโรงเรียนบ้านเนินดินแดงกรรมการ
6. นางสาวภิรมย์รักษ์ น้อยจิตต์โรงเรียนบ้านอ่าวน้อยกรรมการ
7. นางชฎาพร ธรรมเนียมโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
8. นายวัชรินทร์ บัวด้วงโรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์กรรมการ
9. นายศิลปิน พรหมมณีโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
10. นายคณิศร อาจสุวรรณโรงเรียนบ้านห้วยสักกรรมการ
11. นางสาวชลลดา หินแก้วโรงเรียนบ้านคั่นกระไดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายมานะ สบายใจโรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวภิรมย์รักษ์ น้อยจิตต์โรงเรียนบ้านอ่าวน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางจุฑาทิพย์ อิทธิศุภเศรษฐ์โรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการ
4. นางสาวกชกร เทียมหมอกโรงเรียนบ้านชะม่วงกรรมการ
5. นางสาวกาญจน์จิรา ไพศาลสมบัติโรงเรียนบ้านเนินดินแดงกรรมการ
6. นางสาววรลักษณ์ จันทร์ผาโรงเรียนบ้านหนองระแวงกรรมการ
7. นางชฎาพร ธรรมเนียมโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
8. นายศิลปิน พรหมมณีโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
9. นางสาวชลลดา หินแก้วโรงเรียนบ้านคั่นกระไดกรรมการ
10. นายคณิศร อาจสุวรรณโรงเรียนบ้านห้วยสักกรรมการ
11. นายวัชรินทร์ บัวด้วงโรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางจุฑาทิพย์ อิทธิศุภเศรษฐ์โรงเรียนบ้านสวนหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวภิรมย์รักษ์ น้อยจิตต์โรงเรียนบ้านอ่าวน้อยกรรมการ
3. นางสาวกาญจน์จิรา ไพศาลสมบัติโรงเรียนบ้านเนินดินแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางบุปผา ล้วนเล็กโรงเรียนบ้านท่าฝางประธานกรรมการ
2. นางจงกล ปั้นบรรจงโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ ๓๕กรรมการ
3. นางจริยา วงศ์เรืองโรงเรียนอนุบาลบางสะพานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางบุญจันทร์ จันทร์เจียมโรงเรียนบางสะพานประธานกรรมการ
2. นางจันทนา สืบเสนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการ
3. นางสาวปัทมาพร วงศ์เณรโรงเรียนบ้านมะเดื่อทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางโสภัทรา บุ่งหวายโรงเรียนบ้านราษฎร์ประสงค์ประธานกรรมการ
2. นางนวลสวาท นาควิเชียรโรงเรียนบ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72รองประธานกรรมการ
3. นางอุไร รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการ
4. นางกัลยาณี ปิดฉายะโรงเรียนบ้านย่านซื่อกรรมการ
5. นางสาวกันต์กมล เสาร์ม่วงโรงเรียนบ้านคลองลอยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางโสภัทรา บุ่งหวายโรงเรียนบ้านราษฎร์ประสงค์ประธานกรรมการ
2. นางนวลสวาท นาควิเชียรโรงเรียนบ้านหว้ากอมิตรภาพที่ ๗๒กรรมการ
3. นางบุญจันทร์ จันทร์เจียมโรงเรียนบางสะพานกรรมการ
4. นางสาวรสสุคนธ์ สายนาคโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
5. นางสาวกันต์กมล เสาร์ม่วงโรงเรียนบ้านคลองลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายโอฬาร ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประธานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย ใจภักดีโรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้วกรรมการ
3. นางสาวปวีณา แก้วไทรนันท์โรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายปราโมทย์ แสนสุขโรงเรียนบ้านคลองวาฬประธานกรรมการ
2. นายมานัส สมมิตรโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
3. นายวุฒิ เกิดลอยข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายณรงค์ ศรีสว่างโรงเรียนห้วยยางมิตรภาพที่ 35กรรมการ
5. นายชาตรี คงอ่วมโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ ภูมิดอนมิ่งโรงเรียนอนุบาลบางสะพานประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ทะเลมอญโรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียดกรรมการ
3. นางเกศรา สุทธพันธ์โรงเรียนบ้านบึงกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธนรรค์ พวงนิลโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นายเดชา ขำจิงโรงเรียนประชาพิทักษ์กรรมการ
3. นายวิษณุ ฉิ่งเล็กโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายประทีป ทับเนียมโรงเรียนบ้านคลองชายธงประธานกรรมการ
2. นายสันติ จันทร์น้อยโรงเรียนบ้านคลองลอยกรรมการ
3. นางสาวปราณปรียา บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประทีป ทับเนียมโรงเรียนบ้านคลองชายธงประธานกรรมการ
2. นายสันติ จันทร์น้อยโรงเรียนบ้านคลองลอยกรรมการ
3. นางสาวปราณปรียา บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ ศรีสว่างโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35ประธานกรรมการ
2. นายพัชโรจน์ พัชรพจนากรณ์โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาดกรรมการ
3. นางสาวปวีณา แก้วไทรนันท์โรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายชัยชนะ สระทองทาโรงเรียนบ้านคลองชายธงประธานกรรมการ
2. นายประทีป ทับเนียมโรงเรียนบ้านคลองชายธงกรรมการ
3. นางสาวอรทัย ใจภักดีโรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้วกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายบุญส่ง ล้อแก้วโรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปภัมถ์ประธานกรรมการ
2. นายสุรศักด์ วิเวกโรงเรียนบ้านอนุบาลบางสะพานน้อยกรรมการ
3. นางสาวอรอนงค์ แดงนุ้ยโรงเรียนบ้านดงไม้งามกรรมการ
4. นางสาวปราณปรียา บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวพิมพ์ชนุตม์ แก้วพรายตาโรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายชัยชนะ สระทองทาโรงเรียนบ้านคลองชายธงประธานกรรมการ
2. นายประทีป ทับเนียมโรงเรียนบ้านคลองชายธงกรรมการ
3. นายอรทัย ใจภักดีโรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้วกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายโอฬาร ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประธานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย ใจภักดีโรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้วกรรมการ
3. นางสาวปวีณา แก้วไทรนันท์โรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายพิศิษฐ์ รอดทิมโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายประสาน ตรงบรรทัดข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ ชัยภัทรอมรโรงเรียนอนุบาลทับสะแกกรรมการ
4. นายเลิศธวุฒิ สุขมากโรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อยกรรมการ
5. นายรชต ระไวกลางโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายพิศิษฐ์ รอดทิมโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายประสาน ตรงบรรทัดข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ ชัยภัทรอมรโรงเรียนอนุบาลทับสะแกกรรมการ
4. นายเลิศธวุฒิ สุขมากโรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อยกรรมการ
5. นายรชต ระไวกลางโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายไพบูลย์ เยาวมาลย์โรงเรียนบ้านหนองมะค่าประธานกรรมการ
2. นางสาวนัทธมน แปลกสุริยะกมลโรงเรียนอรุณวิทยากรรมการ
3. นายสมคิด สาระจิตต์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาวนุสรา ลูกอินทร์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสายใจ พรหมมณีโรงเรียนบางสะพานกรรมการ
3. นางสาวเพียงใจ ทับทิมโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางนิธิพร ม่วงน้อยโรงเรียนจันทรศึกษากรรมการ
5. นางอรพินท์ เกาะน้อยโรงเรียนบ้านมะเดื่อทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางบุปผา ล้วนเล็กโรงเรียนบ้านท่าฝางประธานกรรมการ
2. นางวิภา ลูกอินทร์โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2กรรมการ
3. นางสุนีย์ อยู่หลงโรงเรียนบ้านหนองเสือกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านในล็อคกรรมการ
5. นางภัทรานิษฐ์ มณีแสงรัตน์โรงเรียนอรุณวิทยากรรมการ
6. นายพูลศักดิ์ พราหมณ์สงฆ์โรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางสาววิจิตรา ญาณกิตติโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายจิรภัทร สุขกันตะโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นายพนัส ศรีพลอยโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางบุปผา ล้วนเล็กโรงเรียนบ้านท่าฝางประธานกรรมการ
2. นางวิภา ลูกอินทร์โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2กรรมการ
3. นางสุนีย์ อยู่หลงโรงเรียนบ้านหนองเสือกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านในล็อคกรรมการ
5. นางภัทรานิษฐ์ มณีแสงรัตน์โรงเรียนอรุณวิทยากรรมการ
6. นายพูลศักดิ์ พราหมณ์สงฆ์โรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสาววิจิตรา ญาณกิตติโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางมณีวรรณ คีรีศรีโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นายณรงค์ พวงงามโรงเรียนด่านสิงขรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวเพียงใจ เทียนส่งรัศมีโรงเรียนบ้านท่าขามประธานกรรมการ
2. นางอาภรณ์ วรินทร์รักษ์โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์กรรมการ
3. นางณรัญญา บุตรเกตุโรงเรียนสหมิตรวิทยาคมกรรมการ
4. นางรัชฎาวรรณ โชติอุทยางกูรโรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาวเพียงใจ เทียนส่งรัศมีโรงเรียนบ้านท่าขามประธานกรรมการ
2. นางมณเฑียร ไวยนิกรณ์โรงเรียนบ้านในล็อคกรรมการ
3. นางอาภรณ์ วรินทร์รักษ์โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์กรรมการ
4. นางณรัญญา บุตรเกตุโรงเรียนสหมิตรวิทยาคมกรรมการ
5. นางรัชฎาวรรณ โชติอุทยางกูรโรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางอนงค์ สาระบาลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ บัวทองโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางอารีย์นา ภาสกนธ์โรงเรียนจันทรศึกษากรรมการ
4. นางมณี ทองสมโรงเรียนบ้านชะม่วงกรรมการ
5. นางอุษณีย์ บางม่วงโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางอนงค์ สาระบาลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ บัวทองโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางอารีย์นา ภาสกนธ์โรงเรียนจันทรศึกษากรรมการ
4. นางมณี ทองสมโรงเรียนบ้านชะม่วงกรรมการ
5. นางอุษณีย์ บางม่วงโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางนิภาภัค หอยทองโรงเรียนด่านสิงขรประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี ตันทวานิชโรงเรียนสามัคคีร่วมจิตกรรมการ
3. นางศิริภรณ์ เสียงกล่อมโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางพัชราภรณ์ ตระกูลไทยพิชิตโรงเรียนกิตติคุณกรรมการ
5. นางชูรัตน์ ดีหริ่งโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางนิภาภัค หอยทองโรงเรียนด่านสิงขรประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี ตันทวานิชโรงเรียนสามัคคีร่วมจิตกรรมการ
3. นางศิริภรณ์ เสียงกล่อมโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางพัชราภรณ์ ตระกูลไทยพิชิตโรงเรียนกิตติคุณกรรมการ
5. นางชูรัตน์ ดีหริ่งโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางทิมาภรณ์ สร้อยสังวาลโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา ชโลวัฒนะโรงเรียนบ้านเหมืองแร่กรรมการ
3. นางสาวพิทยารัตน์ เฮงเจริญสิญจ์โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางกณิศนันท์ ดีดวงโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการามกรรมการ
5. นางสาวปณิตา สงสัยโรงเรียนอรุณวิทยากรรมการ
6. นางลัดดาวรรณ์ ประจักษ์วิมลโรงเรียนบ้านทุ่งกะโตนกรรมการ
7. นางนิภา ช่วยวงศ์โรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางทิมาภรณ์ สร้อยสังวาลโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา ชโลวัฒนะโรงเรียนบ้านเหมืองแร่กรรมการ
3. นางสาวพิทยารัตน์ เฮงเจริญสิญจ์โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางกณิศนันท์ ดีดวงโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการามกรรมการ
5. นางสาวปณิตา สงสัยโรงเรียนอรุณวิทยากรรมการ
6. นางลัดดาวรรณ์ ประจักษ์วิมลโรงเรียนบ้านทุ่งกะโตนกรรมการ
7. นางนิภา ช่วยวงศ์โรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นายบุญชู อังสวัสดิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวนุสรณ์จิต ธรรมศิริโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางศิรภัสสร พานิชโรงเรียนบ้านหนองจันทร์กรรมการ
4. นางปาริชาติ ห้วยหงษ์ทองโรงเรียนประชาราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวดวงดาว ศรีธรรมราชโรงเรียนบ้านหนองมงคลกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางกาญจนี เสียงเพราะโรงเรียนบ้านดอนใจดีประธานกรรมการ
2. นายยุภารัตน์ สุวรรณแพทย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
3. นางสาวสมทรง ชัยศิริเลิศนภากุลโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวศิริพร สอิ้งทองโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
5. นางสาวสุปัญญา เกิดพร้อมโรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาดกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางมณฑิการ์ โชติโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี สังข์แก้วโรงเรียนบ้านคลองวาฬกรรมการ
3. นางกิตติมา แตงเที่ยงโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
4. นางสุดใจ พุ่มแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งกะโตนกรรมการ
5. นางจารุวรรณ พรหมดีโรงเรียนอนุบาลทับสะแกกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางนุติยาพร วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวไตรนาถ ศรีจันทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
3. นางสาวปรียาดา เตียงทองโรงเรียนอนุบาลบางสะพานกรรมการ
4. นางสาวณัฐธิดา ทนสูงเนินโรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อยกรรมการ
5. นางปริญญา จันตราโรงเรียนบ้านอ่างทองกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอภิวันทน์ พินทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ สืบสุทธาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นายจตุรพล พิมพ์สุวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางอภิวันทน์ พินทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ สืบสุทธาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นายจตุรพล พิมพ์สุวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางอภิวันทน์ พินทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ สืบสุทธาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นายจตุรพล พิมพ์สุวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอภิวันทน์ พินทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ สืบสุทธาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นายจตุรพล พิมพ์สุวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอภิวันทน์ พินทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ สืบสุทธาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นายจตุรพล พิมพ์สุวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางอภิวันทน์ พินทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ สืบสุทธาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นายจตุรพล พิมพ์สุวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางอภิวันทน์ พินทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ สืบสุทธาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นายจตุรพล พิมพ์สุวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอภิวันทน์ พินทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ สืบสุทธาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นายจตุรพล พิมพ์สุวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางอภิวันทน์ พินทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ สืบสุทธาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
3. นายจตุรพล พิมพ์สุวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอภิวันทน์ พินทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ สืบสุทธาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นายจตุรพล พิมพ์สุวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางอภิวันทน์ พินทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ สืบสุทธาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นายจตุรพล พิมพ์สุวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอภิวันทน์ พินทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ สืบสุทธาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นายจตุรพล พิมพ์สุวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางอภิวันทน์ พินทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ สืบสุทธาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นายจตุรพล พิมพ์สุวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอภิวันทน์ สืบสุทธาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ สืบสุทธาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นายจตุรพล พิมพ์สุวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางอภิวันทน์ พินทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ สืบสุทธาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นายจตุรพล พิมพ์สุวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวอ้อมใจ จาดสกุลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นายจตุพร พิมพ์สุวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางนิภา ขาวขำโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววัฒนาภรณ์ วงศ์ประเสริฐศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดาวัลย์ พวงนิลโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา เจตินัยศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดประจวบคีรีขกรรมการ
4. นายสุเทพ วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาววัฒนาภรณ์ วงศ์ประเสริฐศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดาวัลย์ พวงนิลโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา เจตินัยศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดประจวบคีรีขกรรมการ
4. นายสุเทพ วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาววัฒนาภรณ์ วงศ์ประเสริฐศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดาวัลย์ พวงนิลโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
3. นายวสันต์ สืบสุทธาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
4. นายสุเทพ วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนุติยาพร วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางเบญญาพัชร์ ป้านทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางสาวอ้อมใจ จาดสกุลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
4. นายสุุเทพ วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางนุติยาพร วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางเบญญาพัชร์ ป้านทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางสาวอ้อมใจ จาดสกุลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
4. นายสุเทพ วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนุติยาพร วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางเบญญาพัชร์ ป้านทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางสาวอ้อมใจ จาดสกุลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
4. นายสุเทพ วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนุติยาพร วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางเบญญาพัชร์ ป้านทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางสาวอ้อมใจ จาดสกุลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
4. นายสุเทพ วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนุติยาพร วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นาง์เบญญาพัชร์ ป้านทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางสาวอ้อมใจ จาดสกุลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
4. นายสุเทพ วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนุติยาพร วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางเบญญาพัชร์ ป้านทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
3. นางสาวอ้อมใจ จาดสกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
4. นายสุเทพ วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนุติยาพร วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางเบญญาพัชร์ ป้านทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางสาวอ้อมใจ จาดสกุลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
4. นายสุเทพ วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวไตรนาถ ศรีจันทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายพีระพล สุทธาพานิชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
3. นายจตุรพล พิมพ์สุวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
4. นางเบญญาพัชร์ ป้านทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวไตรนาถ ศรีจันทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายพีระพล สุทธาพานิชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
3. นายจตุรพล พิมพ์สุวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
4. นางเบญญาพัชร์ ป้านทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวไตรนาถ ศรีจันทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายพีระพล สุทธาพานิชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
3. นายจตุรพล พิมพ์สุวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
4. นางเบญญาพัชร์ ป้านทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวไตรนาถ ศรีจันทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายพีระพล สุทธาพานิชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
3. นายจตุรพล พิมพ์สุวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
4. นางเบญญาพัชร์ ป้านทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวไตรนาถ ศรีจันทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายพีระพล สุทธาพานิชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
3. นายจตุรพล พิมพ์สุวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
4. นางเบญญาพัชร์ ป้านทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพีระพล สุทธาพานิชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายจตุรพล พิมพ์สุวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางเบญญาพัชร์ ป้านทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
4. นายปรัชญา อาษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพีระพล สุทธาพานิชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายจตุรพล พิมพ์สุวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางเบญญาพัชร์ ป้านทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
4. นายปรัชญา อาษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวไตรนาถ ศรีจันทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายพีระพล สุทธาพานิชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
3. นายจตุรพล พิมพ์สุวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
4. นางเบญญาพัชร์ ป้านทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวไตรนาถ ศรีจันทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายพีระพล สุทธาพานิชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
3. นายจตุรพล พิมพ์สุวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
4. นางเบญญาพัชร์ ป้านทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายปรัชญา อาษา 080-7809808
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา โทรศัพท์. 032-662042
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]