หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าง วันที่ 13-16 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายตั้ง อสิพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายสุรวิท ทับเหล็ก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายประเสริฐ ครอบแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายเฉลิมพล พินทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายไพรัช มณีโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายสมหวง ขุนพรหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
8 นางฐิติมา แก้วนิรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายสุรจิตต์ แย้มศรวล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
10 นางวรรณิภา คฤหานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายบดินทร์เดช แสงสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายศานิตย์ เชยชุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
13 นางสาวอรสา คูภากรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ
14 นางภัทร์ชาพร อุ่นยวง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ
15 นางสาวนรารัตน์ รักสม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ
16 นางสาววัฒนาภรณ์ วงศ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายชวลิต เกษแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายบุญชู อังสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายขจรเกียรติ เครือประดับ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายนิยุทธิ์ นวมะรัตน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ) คณะกรรมการอำนวยการ
21 นางนิตยา เจริญเฉลิมศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
22 นางสาวขวัญตา วงศ์สมุทร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
23 นางสาวไตรนาถ ศรีจันทร์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายธงศักดิ์ จันทร์เพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมิการาม คณะกรรมการอำนวยการ
25 นางกนกพร บุญญะบุญญา เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายเสงี่ยม ไกรทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านค่าย คณะกรรมการอำนวยการ
27 นางดารณี ธรรมรงรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการอำนวยการ
28 นางอภิวันทน์ พินทอง หัวหน้างานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
29 นางนุติยาพร วงษ์เณร หัวหน้าประสานงาน สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา(การศึกษาปฐมวัย) และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
30 นางสาวฉันทนา พวงเดช หัวหน้างานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
31 นายขจรเกียรติ เครือประดับ หัวหน้างานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน คณะกรรมการอำนวยการ
32 นางศรีสมร แป้งหอม หัวหน้างานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
33 นางประไพ เกษแก้ว หัวหน้างานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
34 นายวิสิทธิ์ ญาณกิตติ หัวหน้างานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี คณะกรรมการอำนวยการ
35 นางสาวไตรนาถ ศรีจันทร์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการรับรายงานตัว
36 นางอนงค์ สาระบาล นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการรับรายงานตัว
37 นางบุญเรียม แก้วดี นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการรับรายงานตัว
38 นางนัยนา ฑิตะลำพูน นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ คณะกรรมการรับรายงานตัว
39 นางอารีวรรณ ไกรศรี นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ คณะกรรมการรับรายงานตัว
40 นางดารณี พราหมณ์สำราญ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ คณะกรรมการรับรายงานตัว
41 นางพรรณทิพา ชูชื่น นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ คณะกรรมการรับรายงานตัว
42 นางเกตุแก้ว อัตตะ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ คณะกรรมการรับรายงานตัว
43 นางพันธนันท์ เล็กมาก นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ คณะกรรมการรับรายงานตัว
44 นางเรวดี บุตรเล็ก นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ คณะกรรมการรับรายงานตัว
45 นางสาวศรีนภา รังสิกุล นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการรับรายงานตัว
46 นางชวนฝัน ภูเตศวร นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ คณะกรรมการรับรายงานตัว
47 นางบังอร ครุฑไชยันต์ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ คณะกรรมการรับรายงานตัว
48 นางวัลญา กลิ่นนิรัญ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการรับรายงานตัว
49 นางกนกพร บุญญะบุญญา เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการรับรายงานตัว
50 นางสาวอรสา คูภาภรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
51 นางบุญเรียม แก้วดี นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
52 นางนัยนา ฑิตะลำพูน นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
53 นางอารีวรรณ ไกรศรี นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
54 นางอนุชทิตา สีมาพานิช นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
55 นางนิรชา ศรีพลอย นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
56 นางอุรารักษ์ มงคลพุทธรักษา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
57 นางภูวลักษ์ วราวุธวิวัฒน์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
58 นางดารณี พราหมณ์สำราญ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
59 นางรัชนี ปานแดง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
60 นางพรรณทิพา ชูชื่น นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
61 นางนันท์หทัย นิลทวี นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
62 นางเกตุแก้ว อัตตะ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
63 นางพันธนันท์ เล็กมาก นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
64 นางอรวรรณ สุทธินันท์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
65 นางเรวดี บุตรเล็ก นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
66 นางสาวศรีนภา รังสิกุล นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
67 นางธนพร ใจใหญ่ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
68 นางชวนฝัน ภูเตศวร นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
69 นางรัชนก อยู่หนุน เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
70 นางบังอร ครุฑไชยันต์ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
71 นางศิรกาญจน์ พลายงามน้อย เจ้าพนักงานพิมพ์ดีด 3 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
72 นางวัลญา กลิ่นนิรัญ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
73 นางวาสนา สายชล เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
74 นายบุญมี สำเภาแก้ว ช่างไม้ 3 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
75 นายมนะ สอดสุข ช่างไม้ 3 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
76 นายสุทิน ทองบุญส่ง ช่างไม้ 3 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
77 นายสมพร ว่องไวรุด ช่างไม้ 3 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
78 นายจีระศักดิ์ บุญธรรม ช่างไม้ 3 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
79 นายไพศาล อ่วมองอาจ ช่างไม้ 3 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
80 นายอำนวย สัมพคุณ ช่างไม้ 3 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
81 นายปิยนันท์ พูนสวัสดิ์ ช่างครุภัณฑ์ 3 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
82 นางเนาวรัตน์ เทียนศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
83 นางดารณี ธรรมรงรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
84 นางนิตยา เจริญเฉลิมศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
85 นายธนรรค์ พวงนิล ครู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
86 นางสุมนทิพย์ ศรเพชร ครู โรงเรียนวังมะเดื่อ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
87 นางพิมลพรรณ วงศ์ทิม ครู โรงเรียนบ้านอ่าวน้อย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
88 นางสาวรัชนีกร เยาวมาลย์ ครู โรงเรียนบ้านอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
89 นางสาวยุวดี นาเมือง ครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
90 นางสาวสุชาดา ปลอยปลา ธุรการโรงเรียนบ้านท่าขาม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
91 นางสาวณัฐนีย์ แสนสุข ธุรการโรงเรียนบ้านอ่าวน้อย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
92 นายธนวัฒน์ ฉิมม่วง ธุรการโรงเรียนบ้านบึง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
93 นายสมเกียรติ เปรมปรีดิ์ ธุรการโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
94 นางปนัดดา งามขำ ธุุรการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
95 นางสาวพรณภัส ใยบำรุง ธุรการโรงเรียนบ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
96 นายธาดา ตาตะนุต ธุรการโรงเรียนสามัคคีร่วมจิต คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
97 นางสาวธิตินันท์ แทนคุณ ธุรการโรงเรียนบ้านยุบพริก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
98 นายปรัชญา อาษา พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
99 นายนิยุทธิ์ นวะมะรัตน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
100 นายชวลิต เกษแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
101 นายสุทิน ทองบุญส่ง ช่างไม้ 3 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
102 นางสาวธีรารัตน์ ชัยนิรัติศัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
103 นางประไพ เกษแก้ว ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
104 นายธงศักดิ์ จันทร์เพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
105 นายสมเกียรติ เปรมปรีดิ์ ธุรการโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
106 นายบุญมี สำเภาแก้ว ช่างไม้ 3 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
107 นางหริญญา รุ่งแจ้ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
108 นายเชาวลิต บุญเกษ พนักงานขับรถยนต์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
109 นายบุญรอด ปุ่มเพชร ช่างไม้ 3 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
110 นายถวิล เกิดเบี้ย ช่างไม้ 3 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
111 นายเสงี่ยม ไกรทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านค่าย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
112 นายวิชิต กล่อมเกลี้ยง ช่างไม้ 3 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
113 นายสมพร ว่องไวรุด ช่างไม้ 3 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
114 นางจิราภา อังสวัสดิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
115 นายสมพร ว่องไวรุด ช่างไม้ 3 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
116 นางทิพวรรณ สิงห์เล็ก ครู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
117 นายพีระพล สุทธาพานิช ศีกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
118 นางสาวระพีพรรณ เย็นใจ ครู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
119 นางฐิติมา แก้วนิรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
120 นางกนกวรรณ ญาณกิตติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
121 นายสม ทับเนียม พนักงานขับรถยนต์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
122 นายอำนวย สัมพคุณ ช่างไม้ 3 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
123 นายไพศาล อ่วมองอาจ ช่างไม้ 3 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
124 นายสมศักดิ์ แต้สวัสดิ์ พนักงานบริการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
125 นายวิสิทธิ์ ญาณกิตติ ศีกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
126 นายสุเทพ วงษ์เณร ศีกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
127 นายขจรเกียรติ เครือประดับ ศีกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
128 นายมานะ สบายใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
129 นางจุฑาทิพย์ อิทธิศุภเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนหลวง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
130 นางสาวกชกร เทียมหมอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะม่วง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
131 นางสาวภิรมย์รักษ์ น้อยจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้อย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
132 นางนิตยา วิชนา นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
133 นายบดินทร์เดช แสงสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
134 นายขจรเกียรติ เครือประดับ ศีกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
135 นางประไพ เกษแก้ว ศีกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
136 นางมณีวรรณ คีรีศรี ครู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งเวที
137 นางบุญตา หงส์แก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งเวที
138 นางวงเดือน กาญจนโรจน์ ครู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งเวที
139 นางจารุวรรณ คีรีวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งเวที
140 นางธารา นาควงศ์วาลย์ ครู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งเวที
141 นายธนรรค์ พวงนิล ครู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งเวที
142 นางนาลินี ทิมเมฆ ครู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งเวที
143 นายบดินทร์เดช แสงสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
144 นางชุลีพร นวะมะรัตน ครู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
145 นางนิตยา เจริญเฉลิมศักดิ์ ศีกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
146 นางสาวจินตนา สังข์รุ่ง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
147 นายบุญส่ง ล้อแก้ว ครู โรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
148 นายธนรรค์ พวงนิล ครู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
149 นายวัชรินทร์ บัวด้วง ครู โรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
150 นายปรัชญา อาษา พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
151 นางภัทร์ชาพร อุ่นยวง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
152 นางสาวพัชรี เจียเจริญ นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
153 นางสาวนันท์มนัส ปานแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
154 นางพัชรี อนรรฆเมธี นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
155 นางประไพ เกษแก้ว ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
156 นางสาวขวัญตา วงศ์สมุทร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
157 นางดารณี ธรรมรงรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
158 นางกนกพร บุญญะบุญญา เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
159 นางหริณญา รุ่งแจ้ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายปรัชญา อาษา 080-7809808
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา โทรศัพท์. 032-662042
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]