สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าง วันที่ 13-16 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงธนกร  เจริญสุข
 
1. นางอุบลรัตน์  พูลสวัสดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กชายกฤตภัทร  แจ่มวัฏกูล
 
1. นางสาวกนกวรรณ  รัตนพันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กหญิงสิรภัทร  เก่งตรง
 
1. นางอุษณีย์  บางม่วง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงปวรวรรณ  สวัสดิ์เดช
 
1. นางสาวบุษยา  พยมธน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 1. เด็กหญิงสุกัญญา  บุตรศรี
 
1. นางสาววรางกูร  สุทธิสำแดง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 78 เงิน 5 โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  เย็นลับ
 
1. นางดรุณี  แย้มพราย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กหญิงชนิสรา  สมเขาใหญ่
 
1. นางสุนทรี  พวงเดช
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 76 เงิน 8 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ขวัญเพ็ชร
 
1. นางสาววรรณิษา  ผาเวช
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 75 เงิน 9 โรงเรียนวัดกำมะเสน 1. เด็กหญิงวิลาสินี  พูลสวัสดิ์
 
1. นายทวีศักดิ์  เคนอ่อน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 75 เงิน 9 โรงเรียนวัดทุ่งกลาง 1. เด็กชายอภินันท์  รัตนวิสิทธิ์
 
1. นางสาวนิยม  เชื้อกรด
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 74 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลทับสะแก 1. เด็กหญิงปัญญาพร   โหจันทร์
 
1. นางณัฏฐนิชา   กอวิจิตร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์) 1. เด็กชายธันวา  ประมงค์
 
1. นางอารีย์  คงสงฆ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 73 เงิน 13 โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นองเทศ
 
1. นายณัฐพงศ์  ศรวัฒนา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 73 เงิน 13 โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กหญิงชะนันธิดา  มณีงาม
 
1. นางเพลินพิศ  เงาศรี
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 73 เงิน 13 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 1. เด็กชายพัชรพล  ศรีสุวรรณ
 
1. นางกัลยาณี  ปิดฉายะ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 70 เงิน 16 โรงเรียนบ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  คูณทวี
 
1. นางมธุสร  แย้มพราย
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 17 โรงเรียนประชาราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชนน์ชนก  ถมทอง
 
1. นางสาวจุทารัตน์  มีเกล็ด
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สว่างทั่ว
 
1. นางชัชฎา  ห้วยลำโก
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านยุบพริก 1. เด็กหญิงภัทรวดี  บุญเกิด
 
1. นางโสภี  สูงยิ่ง
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองระแวง 1. เด็กหญิงจิรนันท์  สมประสงค์
 
1. นายสุดใจ  คะชะนา
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงธนภรณ์  อรุณพิทักษ์ภูมิ
 
1. นางอุไร  น้อมกล่อม
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุดมราชภักดี 1. เด็กชายพูลเภา  มูลเภา
 
1. นางจารุวรรณ  สวยพริ้ง
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ 1. เด็กหญิงประกายพร  งามเขียว
 
1. นางสาวสุชาดา  ถนอมรักษ์
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงทัศนนันท์  ยอดทอง
 
1. นางสาวสุพัตรา  เกียรติบำรุง
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ตาหน่วย
 
1. นางสาวกุลทรีย์  กลิ่นไสว
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 1. เด็กหญิงสุจิตรา   ภูนาชำ
 
1. นางวันดี  สมทรง
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านชะม่วง 1. เด็กหญิงกาญจนา  รัตนิพนธ์
 
1. นางสาวศิวาพร  ผลพานิช
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงศิริขวัญ  จันวงศ์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  จูสวย
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กหญิงณัฐยาน์  จีนพุก
 
1. นางศิรินันท์  พรหมดี
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านห้วยสัก 1. เด็กหญิงพรพิมล  ถนอมพันธ์
 
1. นางยุพิน  บุญตติยานุกูล
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนวัดดอนตะเคียน 1. เด็กหญิงพิณพา  โรจน์พวง
 
1. นางสมพงษ์  ยลปราโมทย์
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 74 เงิน 12 โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์  สายลา
 
1. นางนภัสสร  นาควิเชียร
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 74 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองระแวง 1. เด็กหญิงกฤษณา  แซ่ตั้ง
 
1. นางพะเยาว์  แก้วฉวี
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 74 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงณิชารีย์  สุทธิสำแดง
 
1. นางพรพิมล  รัตนพงศ์
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 73 เงิน 15 โรงเรียนวังมะเดื่อ 1. เด็กหญิงจีอาภา  เบียะภิรมย์
 
1. นายจุฑาวัชร์  เอกกะยอ
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 72 เงิน 16 โรงเรียนบ้านพุตะแบก 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แสงจันทร์
 
1. นางรัชดาวัลย์  วงษ์ชื่น
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 70 เงิน 17 โรงเรียนวัดหนองหอย 1. เด็กหญิงณัฐพร  คงเม่น
 
1. นางสาววัณณ์นลัท  เดชเดชา
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 70 เงิน 17 โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก 1. เด็กหญิงเรณุกา  มังกรพงษ์
 
1. นางกมลพร  โต๊ะทอง
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  อุ่นแก้ว
 
1. นางสาววิราชิน  ขันติสิทธิ์
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านดอนทอง 1. เด็กหญิงจิราพร  นันท์มาตย์
 
1. นางสาววันวิสา  ศรีสวัสดิ์
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 1. เด็กหญิงณัฐชา  วิโรจน์ไตรรัตน์
 
1. นางจารุมนต์  ม่วงงาม
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. นางสาวศิริพร  มอญเพชร
 
1. นางสาวปัฐมาภรณ์  พรหมอยู่
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงวิภาวี  พรั่งเกิด
 
1. นางเต็มศิริ  บุญชูช่วย
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) 1. เด็กหญิงปนัดดา  จันทร
 
1. นางนฤมล  ศิริอาภรณ์
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนวัดดอนยาง 1. เด็กหญิงกฤษณา  รักษาราช
 
1. นางวรภร  วนะสิทธิ์
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 71 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  สุขเมือง
 
1. นางยุพิน  ขำทวี
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 71 เงิน 5 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงธัญชนก  ศรีวรา
 
1. นางกอบกุล  การางวัล
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านดอนสง่า 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สำเภาแก้ว
 
1. นางนนทชา  วาณิชยานันท์
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญเกิด
 
1. นางสาวปาริตา  จันทร์กระจ่าง
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านคั่นกระได 1. เด็กหญิงกาญจนา  ผาสุก
 
1. นางสาวพจนารถ  เจียมจิตร
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดกำมะเสน 1. เด็กหญิงชลธิดา  จันทร์ดี
 
1. นางอรวรรณ  กิจหงวน
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  พุทธพงษ์
 
1. นางมาลี  นิลพันธ์
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กชายจตุปกรณ์  มีเดช
 
1. นางสุมาลี  พ่วงสำราญ
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงปัญญาพร  สิงห์เล็ก
 
1. นางสาวอุไร  พิมทอง
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงอรวรรณ  เทียนสัน
 
1. นางสาวพนารัตน์  สุขกันตะ
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กหญิงเกวลิน  ฟุ้งถือทรัพย์
 
1. นางสุนทรี  พวงเดช
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 1. เด็กหญิงน้ำหวาน  ตาหนุ่ย
 
1. นางยุพิน  สมานทรัพย์
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงชนิกานต์  วีรกิโกศล
 
1. นางวาสนา  โตแก้ว
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนใจดี 1. เด็กหญิงภาขวัญ  เกิดพุ่ม
 
1. นางอรัญญา   ผอูนรัตน์
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 86 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงวรินทร  อุณหสุทธิยานนท์
 
1. นางจีริน  บุญเกิด
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 79 เงิน 6 โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กหญิงวิศัลยา  แสงบรรจง
 
1. นางเพลินพิศ  เงาศรี
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์) 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  ชานนท์
 
1. นางสาวสุพัฒนา  หวลวงค์
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 1. เด็กหญิงปรารถนา  เรียบดี
 
1. นางทัศนีย์  ขุนทอง
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก 1. เด็กหญิงวรินทร  บุญเหลือ
 
1. นางสุชาดา  หมวดน้อย
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73 เงิน 10 โรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงดวงเดือน  หงษ์สา
 
1. นางบัวชุม  ทึกขุนทศ
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73 เงิน 10 โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกิตติยา  ยึดเหนี่ยว
 
1. นางสาวบุษยา  พยมธน
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี 1. เด็กชายปิยะฉัตร  แกมนาค
 
1. นางจันทิมา  ณ วันจันทร์
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 72 เงิน 13 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม (ปิยแหวนรังสรรค์) 1. เด็กหญิงบัวสวรรค์  ศิริเชียงพิน
 
1. นางสาวประทีป  ทวีศรี
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 71 เงิน 14 โรงเรียนด่านสิงขร 1. เด็กหญิงทิพานันท์  เกิดลาภ
 
1. นางเกตุกนก  ฝอยทอง
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 71 เงิน 14 โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  โครัตน์
 
1. นางกานต์สินี  วรรณโชติ
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 71 เงิน 14 โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวอุไร  พิมทอง
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 70 เงิน 17 โรงเรียนบ้านหินเทิน 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  เชยอุบล
 
1. นางสาวสุกัญญา  ชื่นยินดี
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านหนองระแวง 1. เด็กหญิงพัชรพร  พื้นผา
 
1. นายสุดใจ  คะชะนา
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 19 โรงเรียนประชาราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงอมลธีรา  พันธุ์สิน
 
1. นางสาวจุทารัตน์  มีเกล็ด
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1. เด็กหญิงณัฐนรี  คงทัพ
 
1. นางชลธิชา  จันทร์แก้ว
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กชายลลิตา  ตุ้มระย้า
 
1. นางนารีรัตน์  คล้อยดี
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1. เด็กหญิงนาตาชา  เสาร์ทอง
 
1. นางจริยา  วงศ์เรือง
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 1. เด็กหญิงวรรณพร  เสาร์ดี
 
1. นางวันดี  สมทรง
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม (ปิยแหวนรังสรรค์) 1. เด็กหญิงระพีพรรณ  นามแก้ว
 
1. นางกาญจนา  สิทธิคง
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองชายธง 1. เด็กชายบารมี  หอมจันทร์
 
1. นายประทีป  ทับเนียม
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงเปิ้ล  หงส์สา
 
1. นางสาววันวิสาข์  พรหมรักษา
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนอุดมราชภักดี 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  อบเทียน
 
1. นางพรเพ็ญ  กลั่นเสนาะ
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงศศิภา  นาคทั่ง
 
1. นางสาวจริยา  ทาบทอง
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 81.5 ทอง 8 โรงเรียนประชารังสรรค์ 1. เด็กหญิงบูรญา  เพิ่มคารมย์
 
1. นางวันดี  แย้มรัตน์
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77.5 เงิน 9 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กหญิงศุลีพร  เกิดสุข
 
1. นางศิรินันท์  พรหมดี
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนวัดดอนยาง 1. เด็กหญิงชลธิฌา  หงส์ทอง
 
1. นางเสาวคนธ์  ภูวรณ์
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงปิยมาส  บัวบาน
 
1. นางสมจิตร  เก่งตรง
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74.5 เงิน 12 โรงเรียนบ้านห้วยสัก 1. เด็กหญิงสุจิรา  ศิริสอน
 
1. นางยุพิน  บุญตติยานุกูล
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 1. เด็กหญิงแขภิดา  จอกแก้ว
 
1. นางสาวนันทรัตน์  มีล้วน
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 73 เงิน 14 โรงเรียนวัดทุ่งกลาง 1. เด็กหญิงปริยาพร  จารุอนันตวงศ์
 
1. นางกาญจนา  หอมทั่ว
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 72 เงิน 15 โรงเรียนศิริวิทยา 1. เด็กหญิงสุพัตรา  จันเพ็ชร
 
1. นางสาวอุมาพร  ศรีด่อน
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 16 โรงเรียนบ้านสีดางาม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สอดแสง
 
1. นางวันวิษา  ลิ้มไล้
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 17 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กหญิงนิพาวรรณ์  เนตรสายคงคา
 
1. นางโสรยา  จันทำ
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กหญิงอรัญญาณี  ทองแย้ม
 
1. นางดารณี  ภูริวัฒนกุล
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านช้างเผือก 1. เด็กหญิงปนัดดา  เกวียนนอก
 
1. นางสาวยุพดี  บุญเต็ม
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  เสือเล็ก
 
1. นางจารุมนต์  ม่วงงาม
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนประชาบูรณะวิทยา 1. เด็กชายเจษฎา  ยะก๊บ
 
1. นางสาวสุภากมล  ศรีสดใส
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงวธิรัฐชา  สังข์เฟื่อง
 
1. นางเต็มศิริ  บุญชูช่วย
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนยาง 1. เด็กหญิงภัครพี  บัวโรย
 
1. นางวรภร  วนะสิทธิ์
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทองอินทร์ 1. เด็กหญิงศศิรัตน์  โนนทิง
 
1. นายทศพร  เชื่อมชิต
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงอุดมลักษณ์   ผ่องจินดา
 
1. นางสาวอุไร  พิมทอง
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  เพชรสวาท
 
1. นางกอบกุล  การางวัล
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. นางสาวเนาวรัตน์  มณีนวล
 
1. นางสาวปัฐมาภรณ์  พรหมอยู่
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  วิชิ
 
1. นางจงกล  ปั้นบรรจง
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 1. เด็กหญิงนันทิยา  นิลประเสริฐ
 
1. นางมาลี  นิลพันธ์
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 1. เด็กหญิงสุภาวดี  สัจจวิโส
 
1. นางสาวปาริตา  จันทร์กระจ่าง
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านคั่นกระได 1. เด็กหญิงอัญชิษฐา  สมนิล
 
1. นางสาวพจนารถ  เจียมจิตร
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงนิภาภร  สืบส่ง
 
1. นางสาวพนารัตน์  สุขกันตะ
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. นายภาคภูมิ  อยู่สำราญ
 
1. นางฉวี  แย้มเพชร
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดอนสง่า 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สำเภาแก้ว
 
1. นางนนทชา  วาณิชยานันท์
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสือ 1. เด็กหญิงเพชรลัดดา  พุทธพงษ์
 
1. นางมนชยา  นาคใหญ่
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุดมราชภักดี 1. เด็กหญิงดาราวดี  เทียมเผือก
 
1. นางพรเพ็ญ  กลั่นเสนาะ
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ฤทธิ์ประเสริฐ
 
1. นางสุธาสินี  ปรินแคน
 
114 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. เด็กหญิงนิรชา  ทัดอุบล
 
1. นายทวีวัฒน์  ดวงนิล
 
115 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงณัฐชาตา  สุทธานี
 
1. นางจันทรา  ฤกษ์งาม
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงขนิษฐา  รุ่งสว่าง
 
1. นางสว่างจิตร์  คำลุน
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กหญิงจีรพร  สุวรรณหกาญจน์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ดีเด่น
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านคั่นกระได 1. เด็กหญิงชนิดาภา  กระแสสินธุ์
 
1. นางสาวสุดใจ  มุ่งดี
 
119 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กชายธีรภัทธ์  เพ็ชรน้อย
 
1. นางสุภิญญา  อดุลย์อารยะรังษี
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 10 โรงเรียนประชารังสรรค์ 1. เด็กชายปิยะพันธ์  ปรางเปรมปรี
 
1. นายสุวฤทธิ์  ศรีสมัย
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านท่าฝาง 1. เด็กหญิงธัญญ่า   กิ่งแก้ว
 
1. นางยุวดี   บุญประกอบพร
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76 เงิน 12 โรงเรียนวัดหนองหอย 1. เด็กหญิงชญาดา  สมศรี
 
1. นางสาววราภรณ์  เกตุแก้ว
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75 เงิน 13 โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กหญิงนัฏฐวรรณ  คงเจริญ
 
1. นางเพลินพิศ  เงาศรี
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 73 เงิน 14 โรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์ 1. เด็กชายศุภมาส  แพรใหญ่
 
1. นางวันทนา  งามเนตร
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 72 เงิน 15 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 1. เด็กหญิงบัวมิ่งขวัญ   แพ่งยัง
 
1. นางวิภา  ลูกอินทร์
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 72 เงิน 15 โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง 1. เด็กหญิงฐาวรรณ  ชูจันทรพร
 
1. นางสุพร  เกิดยินดี
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 71 เงิน 17 โรงเรียนวัดกำมะเสน 1. เด็กหญิงสรัลชนา  ทองล่อง
 
1. นางวรรณี  สุขมิ่ง
 
128 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กหญิงกาญจนา  บัวกลีบ
 
1. นางสาวกาญจนา  ร่วมกำเหนิด
 
129 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กหญิงสมัชญา  อรภักดี
 
1. นางอุษณีย์  บางม่วง
 
130 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  แพรงาม
 
1. นางพรทิพย์  วงษ์ดำรงศักดิ์
 
131 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงสุพาภรณ์  วงษ์สมัย
 
1. นางสาวชนญา  น้อยเนตร
 
132 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1. เด็กชายก้องภพ  ไตรแก้ว
 
1. นางจริยา  วงศ์เรือง
 
133 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  คงแก้ว
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ดีเด่น
 
134 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคั่นกระได 1. เด็กหญิงปิยมาส  แก้วบัวดี
 
1. นางชญาณิศา  เชาว์เลิศ
 
135 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กหญิงศุลีพร  เกิดสุข
 
1. นางศิรินันท์  พรหมดี
 
136 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กหญิงอธินา  น้อยฉลาด
 
1. นางจรัสศรี  ชัยหา
 
137 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงเสาวนีย์  ปานศิริ
 
1. นางสุภิญญา  อดุลย์อารยะรังษี
 
138 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ขอพ่วงกลาง
 
1. นางวราภรณ์  จิตตโชตินันท์
 
139 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงลินลาณี  ลาดซ้าย
 
1. นางชฎาพร  ธรรมเนียม
 
140 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 79 เงิน 11 โรงเรียนประชารังสรรค์ 1. เด็กชายปิยะ  ปรางเปรมปรี
 
1. นางวันดี  แย้มรัตน์
 
141 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   คงใจดี
 
1. นางประสบศรี   จันทร์ฉาย
 
142 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77 เงิน 13 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 1. เด็กหญิงจิราทิพย์  หมื่นไวย์
 
1. นางสาวปาริตา  จันทร์กระจ่าง
 
143 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กหญิงณัฐฌา  เพ็งน้อย
 
1. นางวันดี  คูหพันธุ์
 
144 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 74 เงิน 15 โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  คิดประเสริฐ
 
1. นางสาวสายพิณ  อินพันทัง
 
145 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 71 เงิน 16 โรงเรียนบ้านหนองระแวง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คุ้มตลอด
 
1. นางพะเยาว์  แก้วฉวี
 
146 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 17 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) 1. เด็กหญิงสโรชา  บานแย้ม
 
1. นางนฤมล  ศิริอาภรณ์
 
147 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 18 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม (ปิยแหวนรังสรรค์) 1. เด็กชายเกียรติภูมิ  อยู่หนุน
 
1. นางสาวประภาพร  อินทร์แสง
 
148 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านสีดางาม 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  ปักษา
 
1. นางวันวิษา  ลิ้มไล้
 
149 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 19 โรงเรียนวัดกำมะเสน 1. เด็กหญิงเมขลา  ทวีโชค
 
1. นางอรวรรณ  กิจหงวน
 
150 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านพุตะแบก 1. เด็กหญิงพิมพ์พิไล  ศรีชัยมงคล
 
1. นางรัชดาวัลย์  วงษ์ชื่น
 
151 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง 1. เด็กหญิงชลิฎา  ยิ้มใย
 
1. นางสาวปัทมพร  วงศ์เณร
 
152 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทรายจีน
 
1. นางสาวสุภาพรรณ  แก้วเกตุ
 
153 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงปนัดดา  จรจอหอ
 
1. นางสาวพนารัตน์  สุขกันตะ
 
154 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนวัดหนองหอย 1. นางสาวมณีรัตน์  เครือภูงา
 
1. นางสาววัณณ์นลัท  เดชเดชา
 
155 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78.6 เงิน 5 โรงเรียนวัดกำมะเสน 1. เด็กชายชานุ  ทวีโชค
 
1. นางอรวรรณ  กิจหงวน
 
156 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงพิชญาภา  เสนาการ
 
1. นางสาวอรุณี  หัสมี
 
157 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านคั่นกระได 1. เด็กหญิงปนัดดา  ศิริสังข์
 
1. นางสาวพจนารถ  เจียมจิตร
 
158 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75.4 เงิน 8 โรงเรียนวัดดอนยาง 1. เด็กหญิงปาริชาติ  คมขำ
 
1. นางวรภร  วนะสิทธิ์
 
159 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) 1. เด็กหญิงไอรดา  จันทร์เจือ
 
1. นางนฤมล  ศิริอาภรณ์
 
160 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดอนสง่า 1. เด็กหญิงเสาวรส  ดาราเมือง
 
1. นางนนทชา  วาณิชยานันท์
 
161 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม (ปิยแหวนรังสรรค์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มูลมั่งมี
 
1. นางจิรวรรณ  เนินทราย
 
162 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. เด็กหญิงนพมาศ  เงินยางแดง
2. นางสาวอัมพร  ทอดสนิท
3. นางสาวอุไรวรรณ  ภูพันนา
 
1. นางจุรินทร์ทิพย์  บัวนาค
2. นายทวีวัฒน์  ดวงนิล
 
163 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงจีวรา  นิ่มอนงค์
2. เด็กชายศรายุทธ  สอนวิสัย
3. เด็กหญิงสุธิดา  ศิริบุญ
 
1. นางเต็มศิริ  บุญชูช่วย
 
164 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองหอย 1. เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  เจริญสุข
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  พัฒเสมา
3. เด็กหญิงวิภาวี  พึ่งโต
 
1. นางสาววัณณ์นลัท  เดชเดชา
 
165 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดอนสง่า 1. เด็กหญิงมัณฑิยา  ปิ่นทอง
2. เด็กหญิงวิภา  อยู่หนุน
3. เด็กหญิงศิริพร  พราหมณ์ศาสตร์
 
1. นางนนทชา  วาณิชยานันท์
 
166 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 1. เด็กหญิงญาณศรณ์  เลิศล้ำ
2. เด็กหญิงม่านศิริ  จันเกิด
 
1. นางจารุมนต์  ม่วงงาม
2. นางสาวจินตนา  พุ่มไสว
 
167 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 1. เด็กหญิงณริสสา  ค้ำชู
2. เด็กหญิงเบญจพร  ครองทรัพย์
 
1. นางสาววิราชิน  ขันติสิทธิ์
2. นางสาวนันทรัตน์  มีล้วน
 
168 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  แซ่เขา
2. เด็กหญิงมาริษา  บุบผา
 
1. นางจริยา  วงศ์เรือง
2. นางเรณู  ไชยโย
 
169 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลทับสะแก 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  อินทร์หนุน
2. เด็กหญิงศศิธร   อุ้ยเคี้ยม
 
1. นางสาวกาญจนา   สุรีรัตนากร
2. นางณัฏฐนิชา  กอวิจิตร
 
170 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คำสุรินทร์
2. เด็กหญิงสุมินตรา  บาริศรี
 
1. นางดารณี  ภูริวัฒนกุล
2. นางสาวหทัยรัตน์  ชวนชื่น
 
171 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนมูลนิธิศึกษา 1. เด็กหญิงศลิษา  เพชรสร
2. เด็กหญิงอินทิรา  สุพร
 
1. นางพรเพ็ญ  ศรีมณฑก
 
172 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนด่านสิงขร 1. เด็กหญิงพรรณวษา  สายกระแส
2. เด็กหญิงมลวะดี  สัญจร
 
1. นางปราณี  กลัดสมบูรณ์
2. นางศิริมา  บุญประภา
 
173 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 74 เงิน 8 โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงธนาภา  แก้วอุไร
2. เด็กหญิงรอบา  อับดุลสมัด
 
1. นางสาวจันจิรา  ขาวสอาด
2. นางสาวสายพิณ  อินพันทัง
 
174 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงณัฐริกา  บุญโก
2. เด็กหญิงมินตรา  วงษ์สมัย
 
1. นางสาวชนญา  น้อยเนตร
 
175 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กหญิงฐิติพร  จิตรบรรจง
2. เด็กหญิงณัฐยาน์  จีนพุก
 
1. นางศิรินันท์  พรหมดี
 
176 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายกฤตเมธ  ปานนก
2. เด็กหญิงปาณิสรา  เย็นจิตร
 
1. นางสาวจริยา  ทาบทอง
 
177 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านหนองมงคล 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เจียงวิเสริฐ
2. เด็กหญิงจุฑาพร  ศรีเมือง
 
1. นางอรทัย  เกิดแก้ว
 
178 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลานันท์  จงขวัญยืน
2. เด็กหญิงกุลภัทร  ทวยมีฤทธ์
 
1. นางสาวนันทพร  คุ้มตลอด
2. นางสริญญา  ศรีอินทร์สุทธิ์
 
179 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านบางเบิด 1. เด็กชายธีรภัทร์  สองเมือง
2. เด็กชายมนต์สวรรค์  ทองเกตุ
 
1. นางสังวาลย์  สินทวี
2. นางแก้วตา  โคตรชัย
 
180 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดปากคลองเกลียว 1. เด็กหญิงณัฐชา   ทองมี
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์   เสือเหลือง
 
1. นางสาวสุดา   แสงสว่างเสรีกุล
 
181 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 16 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กหญิงศิรินาถ  พิกุลทอง
2. เด็กชายสุรศักดิ์  สินอ่วม
 
1. นางโสรยา  จันทำ
 
182 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีแดง
2. เด็กหญิงวรพิชชา  คงแท่น
 
1. นางสมจิตร  เก่งตรง
2. นางสาวนงนาจ  ทรายแก้ว
 
183 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชนะแรง
2. เด็กชายสุทร  สุขแสงทอง
 
1. นางสุมาลี  พ่วงสำราญ
 
184 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  นิลประดับ
2. เด็กหญิงเพรชรี  ทองนาค
 
1. นางสาวปัทมพร  วงศ์เณร
 
185 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองหอย 1. นางสาวมณีรัตน์  เครือภูงา
2. เด็กชายอนุวัฒน์  เหมาะศรี
 
1. นางสาววัณณ์นลัท  เดชเดชา
 
186 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงหงส์หยก  ยกเอียด
2. เด็กหญิงหฤทัย  คงคช
 
1. นางสาวโสภาวรรณ  ไดยะศรี
 
187 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กชายนราธร  เรืองสุทธิ
2. เด็กหญิงนันทวัน  แจ่มจันทร์
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  อินทร์ช่วย
 
188 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านดอนสง่า 1. เด็กหญิงวิภา  อยู่หนุน
2. เด็กหญิงศิริพร  พราหมณ์ศาสตร์
 
1. นางพรศรี  ปานด่วน
 
189 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง 1. เด็กหญิงวรรณนภา  วงษ์ทอง
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ยินดีมาก
 
1. นางฉันทนา  พวงเดช
2. นางขวัญจิตร  อำภาวงษ์
 
190 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดดอนยาง 1. เด็กหญิงฐิติมา  จินดา
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  บุญชาติ
 
1. นางวรภร  วนะสิทธิ์
 
191 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านคั่นกระได 1. เด็กหญิงกัญญา  ผาสุก
2. เด็กหญิงอาภากร  เหรียญไพโรจน์
 
1. นางสาวพจนารถ  เจียมจิตร
2. นางสาวสุดใจ  มุ่งดี
 
192 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก 1. เด็กหญิงสุนิศา  พันทอง
 
1. นางสุชาดา  หมวดน้อย
 
193 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงสุทธิตา  ตันติวิชานันท์
 
1. นางอุบลรัตน์  พูลสวัสดิ์
 
194 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กชายศุภกร  เพิ่มเสม
 
1. นางสาวนิตยา  จันทร์รักษ์
 
195 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 77 เงิน 4 โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายนวพรรษ  ปานสังข์
 
1. นางสาวพรสิทธิ์  พวงเดช
 
196 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 72 เงิน 5 โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงประภาสิริ   อ่วมแดง
 
1. นางสาวชมพูนิกข์   ชาวแพรกน้อย
 
197 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 1. เด็กชายธรรมรัตน์  อ่อนละมุล
 
1. นางสาวพัชรนันท์  อยู่ยั่งยืนยง
 
198 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 70 เงิน 6 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 1. เด็กหญิงเปรมกมล  สีเหลือง
 
1. นางวิภา  ลูกอินทร์
 
199 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 70 เงิน 6 โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กชายกันต์กวี  ชะนะชัย
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ทองนาค
 
200 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 70 เงิน 6 โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงจีรัณดา  วัฒนเพทาย
 
1. นายคณิศร  พานิช
 
201 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 70 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1. เด็กหญิงนาถศิตา  ฐิติกรทับทอง
 
1. นางสาวเฉลิมลักษณ์  พูลน้อย
 
202 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงธัญวรรณ  อนุกลการ
 
1. นางพิมพันธ์   เจียพงษ์
 
203 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 1. เด็กชายธนา  สระแก้ว
 
1. นางสาวพิชญา  ดวงมาลา
 
204 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง 1. เด็กหญิงฐิติญา  เพชรแท้
 
1. นางอรพินท์  เกาะน้อย
 
205 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กชายนเรนทร   บุญเหลือ
 
1. นายโชคชัย  ลัคนาชัย
 
206 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กหญิงแสงเดือน  แผลงเดชา
 
1. นางสาวนิตยา  พลเยี่ยม
 
207 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 27 เข้าร่วม 16 โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร 1. เด็กหญิงวารี  ทองคำ
 
1. นางเรณู  ละเหร่า
 
208 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 17 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา 1. เด็กชายณัฐพล  เล้าเจริญ
 
1. นางสุภาพรรณ  จูสวย
 
209 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านดอนสูง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เอี่ยมวงษ์
 
1. นายชตินนท์  แย้มวจี
 
210 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กชายอติกานต์  สมบูรณ์ทรัพย์
 
1. นางธนิดา  กลั่นศรี
 
211 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 49.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายอรรถพล  ตามใจเพื่อน
 
1. นางจรรยา  จันทร์ศรี
 
212 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 40.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1. เด็กหญิงศิริภัญญ์  คงมั่น
 
1. นายพุฒิพงศ์  ศรีระพันธ์
 
213 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 4 โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงปุณยวีร์  หงษ์ทอง
 
1. นางสาวมยุรีย์  ทองคำ
 
214 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 28.5 เข้าร่วม 5 โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กหญิงนรีกานต์  น้อยสนิท
 
1. นางสาวเตือนใจ  เกิดอารีย์
 
215 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กชายธนพัต  ตันติศรียานุรักษ์
 
1. นายกิจจา  ศรีแสง
 
216 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 25.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กหญิงชลิตา  บุญเกียรติ
 
1. นางพิสมัย  จันทร์ทัพ
 
217 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านหนองระแวง 1. เด็กหญิงรัชฎา  แท่นรัตน์
 
1. นายวิบูลย์  พันธุ์ประจวบ
 
218 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 9 โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายนพกมล  แกมแก้ว
 
1. นายถาวร  วิเชียรฉาย
 
219 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านช้างเผือก 1. เด็กชายพิษณุ  แสงสุเทพ
 
1. นายไพโรจน์  เมืองทิพย์
 
220 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 20.5 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงชลธิชา  นาควัฒนา
 
1. นายพนัส  ศรีพลอย
 
221 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 17.5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แดงรักษา
 
1. นางอนงค์นาถ  กันเกตุ
 
222 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กชายนวพล  อินพุ่ม
 
1. นางศศิวิมล  สายสร้อย
 
223 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง 1. เด็กชายอนุกูล  ทองแผ่น
 
1. นางมณีวรรณ  ตรีอัมพร
 
224 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 15 โรงเรียนประชารังสรรค์ 1. เด็กชายศรศิลป์  สุขท่าหิน
 
1. นางสาวชลอ  ไกรทอง
 
225 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 14.5 เข้าร่วม 16 โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร 1. เด็กชายโชคชัย  โตทอง
 
1. นายมนต์ภูชิชย์   ผลพันธ์ทิน
 
226 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กชายสันติสุข  เรืองรุ่ง
 
1. นางสาวรัชนี  กรเจริญ
 
227 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 13.5 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. เด็กชายศิรสิทธิ์  วุฒิวิจักษ์
 
1. นางสาวนัตติมาพร  จันทร์โชติ
 
228 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอุดมราชภักดี 1. เด็กชายอนุพนธ์  เคลื่อนไสว
 
1. นางจารุวรรณ  สวยพริ้ง
 
229 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ม่วงบ้านกวย
 
1. นายเนตรนรินทร์  นามกร
 
230 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองหอย 1. เด็กชายอนุสรณ์  ทองอ่อน
 
1. นายอภิเชษฐ์  ศรีชะฎา
 
231 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ทองอ่อน
 
1. นายวินัย  วัฒรอด
 
232 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  กลัดแสง
 
1. นางสาวนุสราพร  สงชาติ
 
233 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง 1. เด็กหญิงอารียา  ทินกระโทก
 
1. นายอาคเนย์  ฉัตรบรรยงค์
 
234 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กชายวรากร  สันติวิทยารมย์
 
1. นางสาวสกุณา  เรืองทิพย์
 
235 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ 1. เด็กชายจรณชัย  ขาวศรี
 
1. นางสาววิญฉัตร  หนูอินทร์
 
236 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงวรรณนิษา  เสือชม
 
1. นางสาวฝันจรวย  พึ่งโพธิ์ทอง
 
237 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์) 1. เด็กชายกิตติเทพ  ชุ่มชื่น
2. เด็กหญิงจิตรลดา  พรมเนตร
3. เด็กหญิงประภาศิริ  หนูจีน
 
1. นางสาวมัลลิกา  แซ่อึ้ง
2. นางสาวสายใหม  อำนวยธรรม
 
238 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 1. เด็กหญิงประภาวัลย์  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ไกลโรจน์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ยกย่อง
 
1. นางบัวผัน  ขวัญเรือน
 
239 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดอนสง่า 1. เด็กชายจักรพันธ์  คงแป้น
2. เด็กชายนนทนันท์  แก้วฉวี
3. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  สุขวะดี
 
1. นายพิเศษ  มากมา
 
240 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองอินทร์ 1. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  สระทองโอน
2. เด็กหญิงรัชนก  ปิ่นแก้ว
3. เด็กหญิงเพ็ชรชรา  แก้วกรูด
 
1. นางสาวปฎาชมัย  ทองชุมนุม
 
241 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 1. เด็กหญิงกาญจนา   ศรีชาย
2. เด็กชายนนท์   จับใจ
3. เด็กหญิงไพลิน   แสงสม
 
1. นางอลิสา   ภูเด่น
 
242 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงกัญญาณี  กรึกกรอง
2. เด็กหญิงปริ่มวารี  พึ่งฤทธิ์
3. เด็กหญิงมัลลิกา  พุ่มศรี
 
1. นายปภาวิน  ภัทรธรรณ์กูล
 
243 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 74 เงิน 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านค่าย 1. เด็กชายฐาปนา  ลิ้มไล้
2. เด็กหญิงศศิวิมล  พงษ์ทวี
3. เด็กหญิงอรวรรณ  แย้มเกิด
 
1. นางสาวสุปราณี  บุระ
 
244 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 5 โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม 1. เด็กหญิงกษวรรณ  ทอดสนิท
2. เด็กหญิงพิชามญธุ์ุ  ชื่นระรวย
3. เด็กหญิงอรพิชญ์  มะณีแดง
 
1. นางณรัญญา  บุตรเกตุ
 
245 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กชายจิรายุทธ  ศุภศิริวัฒน์
2. เด็กหญิงธารินี  ศศิปาริฉัตร
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพชรพลอย
 
1. นางศศิวิมล  สายสร้อย
2. นางสาวนิตยา  จันทร์รักษ์
 
246 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  จันทร์ทอง
2. เด็กหญิงมีนา  ชัยพันธ์
3. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ชูโต
 
1. นางสุภัทร์  นครสุข
 
247 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงมณีรัตนา  ช่วยชิต
2. เด็กชายสมฤดี  บุญชู
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  หัวนาค
 
1. นางสาวสกุณา  เรืองทิพย์
2. นางอนงค์นาถ  กันเกตุ
 
248 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงศิรินทรา  แสงแก้ว
2. เด็กชายสิทธิชัย  เอี่ยมแหยม
3. เด็กหญิงโสภิดา  กรุดนาค
 
1. นางเสาวนีย์  พัฒน์ทอง
 
249 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีป่าน
2. เด็กชายพีรณัฐ  แสงชาตรี
 
1. นางสาวนรินทร์  คนมาก
2. นางสาวฌิชาภา  ชูชื่น
 
250 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กชายเทพประทาน  แซ่อั้ง
2. เด็กหญิงโชติมา  นิลอ่อน
 
1. นางสมหมาย  สุสุทธิ
 
251 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1. เด็กหญิงชลดา  อำมฤทธิ์
2. เด็กหญิงศุภิสรา  ศรีเทพ
 
1. นางนันท์ทิวา  พิบูลพนิตพงศ์
2. นางสาวนงเยาว์  เซ่งบุญตั่น
 
252 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 4 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายธนดล  มงคลรัศมีโรจน์
2. เด็กชายสุรพัศ  ตุ้มท่าไม้
 
1. นางสาวผกาวัลย์  วิโรจน์ประสิทธิ์
 
253 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กชายภานุพงศ์  ทารศ
2. เด็กชายอัษฎา  มอญ
 
1. นางโสภา  อ่วมพัฒน์
2. นางอัญฐิฐา  คำเปรม
 
254 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 1. เด็กหญิงชลธิชา   คุ้มพิทักษ์
2. เด็กหญิงปานชนก   แม้นเดช
 
1. นางอลิสา   ภูเด่น
 
255 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 1. เด็กชายพงศ์พัทธ์  ดวงใหญ่
2. เด็กชายรัฐกรณ์  ผ่องจินดา
 
1. นางบัวผัน  ขวัญเรือน
 
256 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนด่านสิงขร 1. เด็กหญิงจารุนิภา  เอี่ยมองค์
2. เด็กหญิงพรรณวษา  สายกระแส
 
1. นายณรงค์  พวงงาม
2. นางนิภาภัค  หอยทอง
 
257 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยาง 1. เด็กชายกฤษฎิ์ภูมิ  ฝ่ายเดช
2. เด็กชายสาริน  หลีประภา
 
1. นางสาวรสริน  แย้มกลิ่น
 
258 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงกฤติพร  ตรุยานนท์
2. เด็กหญิงศศิธร  ล้ำเลิศ
 
1. นางสาวช่อแก้ว  หุ่นเก่า
 
259 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเสือ 1. เด็กชายพงศทร  สัญจร
2. เด็กหญิงระพีพันธ์  นิลประเสริฐ
 
1. นายชิราวุธ  เกตุแก้ว
 
260 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ 1. เด็กชายนัธพงศ์  เพชรขวัญ
2. เด็กชายอนุชิต  ยุติธรรม
 
1. นางสาววิญฉัตร  หนูอินทร์
 
261 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงนัสทยา  มั่นประเสริฐ
2. เด็กหญิงยุดาวดี  หมื่นทิพย์
 
1. นายปภาวิน  ภัทรธรรมณ์กูล
 
262 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงมยุรี  เอี่ยมเอื้อ
2. เด็กหญิงอารียา  สะคาน
 
1. นางสาวชาลิณี  บุญศรี
 
263 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กชายภาดร  พิบูลย์สินตระกูล
2. เด็กชายวัชระ  เหรียญไพโรจน์
 
1. นางสาวสกุณา  เรืองทิพย์
2. นางอนงค์นาถ  กันเกตุ
 
264 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ 1. เด็กชายชัยเชษฐ  ปานพุก
 
1. นางสาวฑีรณัท  ขันนาค
 
265 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบึง 1. เด็กหญิงพรนภา  เหมอ่ำ
 
1. นางอุทุมพร  ราชานาค
 
266 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กชายพีรพัฒน์  จีระกุล
 
1. นางสาวนรินทร์  คนมาก
 
267 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กหญิงศรสวรรค์  กองมณีวงศ์
 
1. นางสาวนิตยา  พลเยี่ยม
 
268 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 1. เด็กหญิงชุติมา  ยาวงษ์
 
1. นางสาวพัชรนันท์  อยู่ยั่งยืนยง
 
269 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 5 โรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายสุทน  หงษ์สา
 
1. นายบุญส่ง  ล้อแก้ว
 
270 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านพุตะแบก 1. เด็กชายจรัลชัย  บุญเย็น
 
1. นางศรีสังวาลย์  คุ้มรักษา
 
271 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 7 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1. เด็กหญิงวลัยพร  โตจั่น
 
1. นางสาวเฉลิมลักษณ์  พูลน้อย
 
272 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กชายณฐพนธ์  เพชรนิล
 
1. นางพิสมัย  จันทร์ทัพ
 
273 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กชายสุรเดช  สืบเพชร
 
1. นางพิมพันธ์   เจียพงษ์
 
274 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านดอนทราย 1. เด็กชายชนกันต์  มงคลสูตร
 
1. นางวันเพ็ญ  บุตรดี
 
275 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงสุภาพร  แซ่อึ้ง
 
1. นางสาวจอมขวัญ  สมบูรณ์
 
276 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 1. เด็กชายสงกรานต์   หิมาลี
 
1. นางสาวจำเรียง  ตันหยง
 
277 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กหญิงสิริยากร  สุนทรรัตน์
 
1. นางพาฝัน  พวงงาม
 
278 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านหนองระแวง 1. เด็กหญิงจิรนันท์  สมประสงค์
 
1. นางสาวกัณพิชญ์ชา  ม่วงงาม
 
279 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านคลองชายธง 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  นรสิงห์
 
1. นางสุฌาณี  หนูจับแก้ว
 
280 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านบางเบิด 1. เด็กหญิงมาริสา  ปัตเมฆ
 
1. นางแก้วตา  โคตรชัย
 
281 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 18 โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม 1. เด็กชายจิรติพัฒน์  จิรพัฒนานนท์
 
1. นายสุภาคย์  ทอดสนิท
 
282 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงชานีย์  ชมสอิ้ง
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  ทองพริก
 
283 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง 1. เด็กหญิงโชติมณี  บุญล้อม
 
1. นางเกศรา  สุทธพันธ์
 
284 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กชายพงศภัค  เอกวัฒนเมธี
 
1. นางศิริวรรณ  หอมสินธุ์
 
285 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงธัญชนก  ปิ่นสุข
 
1. นางสาวนรินทร์  คนมาก
 
286 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 4 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1. เด็กหญิงสุชัญญา  สุวรรณวัฒนา
 
1. นางนันท์ทิวา  พิบูลพณิตพงศ์
 
287 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กหญิงพรชนก  เนียมคำ
 
1. นางพิสมัย  จันทร์ทัพ
 
288 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 6 โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กชายภานุพงศ์  พรหมเพชร
 
1. นางสาวเตือนใจ  เกิดอารีย์
 
289 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กหญิงเสาวภา  คำดี
 
1. นางสาวธัญญพัทธ์  ลีลาเสถียรกุล
 
290 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กชายธีรมิตร  มานะประกอบผล
 
1. นางสาวนิตยา  พลเยี่ยม
 
291 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โกยปฐม
 
1. นางภิญญ์ธิดา  เล็กประเสริฐ
 
292 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์) 1. เด็กชายธีรพร  ท้าวเชื้อลาว
 
1. นางสาวมัลลิกา  แซ่อึ้ง
 
293 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านหนองระแวง 1. เด็กชายมานุ  พิมพ์กำเนิด
 
1. นางสาวทับทิม  เอี่ยมแสง
 
294 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 1. เด็กชายธีรภัทร  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวพัชรนันท์  อยู่ยั่งยืนยง
 
295 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 11 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 1. เด็กชายภาคิน  วรเรศ
 
1. นางสาวธัญมาศ  นิยมญาติ
 
296 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านบางเบิด 1. เด็กหญิงรดา  ประดับเหลือง
 
1. นางแก้วตา  โคตรชัย
 
297 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดบ่อนอก (ทองวิทยา) 1. เด็กชายภัทรพันธ์   ประพันธ์สันติ
 
1. นายสุรวุฒิ   เกียรติบำรุง
 
298 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านดอนทราย 1. เด็กชายเจษฎา  ลัดลอด
 
1. นายขจร  เชื้อทอง
 
299 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72 1. เด็กชายชินดนัย  ทับจิตต์
 
1. นางนวลสวาท  นาควิเชียร
 
300 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 1. เด็กหญิงพัทธิรา  พุทธพงษ์
 
1. นายชิราวุธ  เกตุแก้ว
 
301 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง 1. เด็กชายทัตตพันธุ์  เอี่ยมสอาด
 
1. นางมณีวรรณ  ตรีอัมพร
 
302 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชูเส้ง
 
1. นางสุภัทร์  นครสุข
 
303 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 1. เด็กชายชรินทร์  สายสนิท
 
1. นางธัญญารัตน์  พูลสวัสดิ์
 
304 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคั่นกระได 1. เด็กชายธนพล  บุญปลอด
 
1. นางพจนา  อินหอม
 
305 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงณัฐมล  กรงทอง
 
1. นางเสาวนีย์  พัฒน์ทอง
 
306 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  พงษ์เถื่อน
 
1. นายชิราวุธ  เกตุแก้ว
 
307 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. เด็กชายพิทักษ์  ฉายศรี
 
1. นางสาวฝันจรวย  พึ่งโพธิ์ทอง
 
308 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 7 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กชายอนุสิทธ์  วันอยู่
 
1. นางสาวนุสราพร  สงชาติ
 
309 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ลิ้มสุวรรณ
 
1. นางสาวสกุณา  เรืองทิพย์
 
310 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านอ่างทอง 1. เด็กหญิงแพรวพิมล  เกตุเกี้ยว
 
1. นางสาวจิระภัทร์  จันทร์ช่วง
 
311 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว 1. เด็กชายบุญชัย  ป้อมสิงห์
 
1. นางสาวธนะดี  แสนกล้า
 
312 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) 1. เด็กชายชยุตพงศ์  ศิริวัฒน์
 
1. นางสาวอรัญญา  บูรณนัช
 
313 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดอนสง่า 1. เด็กหญิงวัลภา  ใหญ่หลวง
 
1. นายพิเศษ  มากมา
 
314 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง 1. เด็กหญิงอารียา  ทินกระโทก
 
1. นายอาคเนย์  ฉัตรบรรยงค์
 
315 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงทันตะวัน  สุขเอี่ยม
2. เด็กหญิงปัทมนันท์  จันทโชติ
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ปานศิลา
 
1. นางสาวจารุวรรณ  กิตติบาล
2. นางสาวณัฐริกา  ตาลอ่อน
 
316 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  แสงเทียนทอง
2. เด็กชายพชรพล  สีแดง
3. เด็กหญิงศิวพร  นัมคนิสรณ์
 
1. นางปิ่นแก้ว  จำนงค์รัตน์
2. นางสาวศิริพรรณ  ครุฑไชยันต์
 
317 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนยาง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คงศิริ
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  สงทอง
3. เด็กหญิงเพชรลดา  ห้วยหงส์ทอง
 
1. นางสาวภาคินี  จุ้ยสำราญ
 
318 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 4 โรงเรียนวัดทุ่งประดู่ 1. เด็กหญิงณัฐชา  เดชอุดม
2. เด็กหญิงปนัดดา  วสุเชษฐ์
3. เด็กหญิงปาลิตา  สุขสี
 
1. นางสาวดารากร  วิเศษ
 
319 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดนาหูกวาง 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  คละทอง
2. เด็กชายคามินทร์  นิ่มอนงค์
3. เด็กชายรชานนท์  เครือแตง
 
1. นางสุปราณี  อรุณเมธี
 
320 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านดอนสง่า 1. เด็กหญิงกชพร  ธนาวัฒน์
2. เด็กหญิงกรวรรณ  แสนสิงห์
3. เด็กหญิงปัญชิกา  สมรูป
 
1. นางสาวดลนภา  เกิดแก่น
 
321 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  อิ่มทั่ว
2. เด็กชายภานุพงษ์  หมื่นราม
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ยิดสั่ว
 
1. นางภวันรัตน์  นาคยาน
 
322 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กชายอนวัช  ปัชชบุตร
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  จันทร์เอม
3. เด็กหญิงแหม่ม  เรียงสา
 
1. นางอรัญญา  ปิ่นแก้ว
2. นางสาวศศิกาญจน์  ฉายแสงเดือน
 
323 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านท่าฝาง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    แกมไทย
2. เด็กชายธนกฤต    แซ่ตั้ง
3. เด็กหญิงศิโรรัตน์    เตี้ยแจ้
 
1. นายพิภพ   บุญประกอบพร
 
324 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 10 โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงสิรินภา  สุรินาม
2. เด็กหญิงสุพิตรา  เผือกยิ้ม
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  คีรีทอง
 
1. นางสาวสายพิณ  อินพันทัง
 
325 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 11 โรงเรียนประชารังสรรค์ 1. เด็กหญิงชิดชนก  เอกจรูญ
2. เด็กหญิงลักคณา  กล้าหาญ
3. เด็กหญิงสุนิษา  ม่วงจีน
 
1. นางสาวสุดารัตน์  พงษ์ทวี
2. นางสาวชลอ  ไกรทอง
 
326 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 12 โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม 1. เด็กชายถมทอง  รัตนบุรี
2. เด็กชายนนทวัช  นามกร
3. เด็กชายศุภกิตติ์  ไกรศรแสน
 
1. นายโกวิท  บุรินทรโกษฐ
2. นางสาวพินทุสา  เชื้อทอง
 
327 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 13 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 1. เด็กหญิงณัฐชา  วิโรจน์ไตรรัตน์
2. เด็กชายวศิน  น้อยจริง
3. เด็กชายอุดมรัตน์  แสงภักดี
 
1. นางลำยอง  เรืองฤทธิ์
2. นางสาวณรพร  เรืองรอง
 
328 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านอ่างทอง 1. เด็กชายกิตติยาภรณ์  แซ่ตัน
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  กำทอง
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  แก้วนาโพธิ์
 
1. นางสาวณิชาพัฒน์  พงษ์คำพันธ์
2. นางสาวฐิติมา  เนตรน้อย
 
329 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  พระจันทร์
2. เด็กหญิงกรกนก  แก้วหาญ
3. เด็กหญิงดวงกมล  เจริญสวัสดิ์
 
1. นายสมเกียรติ  ทอดสนิท
 
330 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเขามัน 1. เด็กหญิงคริมา  สุขเฟื่องแสง
2. เด็กชายชนกันต์  ไกรวิลาส
3. เด็กหญิงทิพามณี  อร่ามรักษ์
 
1. นางสาวเพ็ญจันทร์  สถิตธรรมสาคร
 
331 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองอนันท์
2. เด็กชายทรัพย์ธนา  เฟื่องทรัพย์
3. เด็กหญิงธัญรดี   เตชะสมสุขดี
 
1. นางจันทร์ดา   ชัยสุรินทร์
2. นางสาวปรียา  ชูชิต
 
332 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 1. เด็กชายนิติภูมิ  ชนะภัย
2. เด็กชายวีระศักดิ์  พรหมรักษา
3. เด็กชายเดชาวัต  เสืออบ
 
1. นางสาวปัญจรัตน์  จันทร์สุริยา
 
333 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงจันสุดา  ประมวล
2. เด็กหญิงทักษิณา  ศศิปริฉัตร
3. เด็กหญิงบัญฑิตา  เถินมงคล
 
1. นางสาวธิติกร  จักรแก้ว
2. นางสาวภัทรวดี  บุตรจันทร์
 
334 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงฐิติมา  พวงจันทร์
2. เด็กชายรุ่งเกียรติ  ทับทิมทอง
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  วงษ์สมัย
 
1. นางณัชธาร  แดงเหมือน
2. นางอมลมุนินทร์  นวะมะรัตน
 
335 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านอ่างทอง 1. เด็กชายทศพล  ท่องแท้
2. เด็กชายภูชิชย์  สอดแสง
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  วิลัยพันธ์
 
1. นางสาวจิระภัทร์  จันทร์ช่วง
 
336 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านคั่นกระได 1. นายคมกฤช  จิตรจำลอง
2. นายปยุต  พูนเกษม
3. เด็กชายศุภวัตร  จิตรมั่น
 
1. นางเนตรทราย  โประวะ
2. นางสาววราภรณ์  เริกวารินทร์
 
337 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ราตรี
2. เด็กชายวุฒิชัย  ขวานอก
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  นันท์ดี
 
1. นางสาววนิดา   เสริมสุข
2. นางนิตยา  เฟื่องฟู
 
338 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านดอนสง่า 1. เด็กหญิงจารุพร  นามมี
2. เด็กหญิงมัญฑิยา  ปิ่นทอง
3. เด็กหญิงเสาวรส  ดาราเมือง
 
1. นางสาวดลนภา  เกิดแก่น
 
339 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  คงดำรักษ์
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  เกิดสมบัติ
3. เด็กชายวณัฐพงศ์  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวณภัชกมล  อ้นสุวรรณ
2. นายวัชรพล  เงินแท่ง
 
340 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงภัทรวดี  อ่อนละมัย
2. เด็กหญิงศิริเพ็ญ  ล้ำเลิศ
3. เด็กหญิงสุพิชชา  ตั้งดี
 
1. นางฝาตีม๊ะ  แสงวิมาน
2. นางสาวศุภมาส  แก้วเกลื่อน
 
341 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กหญิงมัสนิกา  มุกดา
2. เด็กชายศิวกร  โกมลเมศ
3. เด็กชายสุรพิชญ์  สุปราการ
 
1. นางเดือน  อนุรักษ์
2. นางสุมาลี  สุปราการ
 
342 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 1. เด็กหญิงจันจิรา  บุญคง
2. เด็กหญิงพรรณพสา  ศักดิ์ภิรมย์
3. เด็กหญิงพิรญาณ์  คำแดง
 
1. นางสาวพรศิริ  โกไศยกานนท์
2. นางยุพิน  สมานทรัพย์
 
343 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 72 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายกิตติธัช  อู่เงิน
2. เด็กหญิงปัณณพร  แผนสง่า
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แซ่โค้ว
 
1. นายคมวิทย์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
2. นางสาวณัฐริกา  ตาลอ่อน
 
344 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 70 เงิน 5 โรงเรียนบ้านไร่ใน 1. เด็กชายประกายดาว  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงรัชนก  เชยชิด
3. เด็กชายไวทยา  จอกแก้ว
 
1. นางภิรมย์  โมรา
 
345 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 69 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กหญิงญานิสา  พวงอินทร์
2. เด็กหญิงพนารักษ์  ล้อกิตติกูล
3. เด็กหญิงวรฤทธิ์  สิงห์อยู่
 
1. นางอรัญญา  ปิ่นแก้ว
2. นางสาวศศิกาญจน์  ฉายแสงเดือน
 
346 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 65 ทองแดง 7 โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แดงโล่
2. เด็กชายณฐรักษ์  ธวัชชัยเฉลิมกุล
3. เด็กหญิงยุพิน  ศรีวิจารย์
 
1. นางสาวประภาวี  นาคสุข
 
347 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 65 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  แก้วน้อย
2. เด็กชายเจนณรงค์  บัวงาม
3. เด็กหญิงไอรีนรัตน์  เซ็นเสงี่ยม
 
1. นางศิริลักษณ์  พิลาวุฒิ
2. นางสาวสุทธิจิตต์  นาคคล้ำ
 
348 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 63 ทองแดง 9 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1. เด็กหญิงชาลิสา  แสงทับทิม
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กชายยุทธศักดิ์  สังข์ทอง
 
1. นางสาวพัชยา  คเชนทร
2. นายดำรงศักดิ์  กิ่งแก้ว
 
349 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 61 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด 1. เด็กหญิงปาณิตา  หลักแหลม
2. เด็กชายสิทธิเดช  สระทองคำ
3. เด็กหญิงอาริยา  หลักแหลม
 
1. นางสาวสุดารัตน์  หาญกล้า
2. นายวิโรจน์  โตรชัย
 
350 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กชายคชาชาติ  ชุนไธสง
2. เด็กหญิงสโรชา  จันทร์เจือ
3. เด็กหญิงโสรญา  หาญทนงค์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  เพ็ญแสง
2. นายจรัล  เพียรเสมอ
 
351 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กหญิงนฤมล  รัตน์พลแสน
2. เด็กหญิงนิพาวรรณ์  เนตรสายคงคา
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ทองไทร
 
1. นางโสรยา  จันทำ
 
352 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 93.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงกวินทรา  เชื้อชาติ
2. เด็กหญิงณัฐรดี  เสือเพชร
3. เด็กหญิงเบญจรงค์  เกิดฤทธิ์
 
1. นางฝาตีม๊ะ  แสงวิมาน
2. นางสาวศศิธร  สุดดี
 
353 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี 1. เด็กชายพงศกร  สินทวี
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ใครกระโทก
3. เด็กชายวรกิจ  บุญชู
 
1. นายนันทะวงษ์  น้อยสีเหลือง
2. นางอภัสสร  ฉิ่งเล็ก
 
354 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77.34 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนสง่า 1. เด็กหญิงวนิชา  ด้วงชารี
2. เด็กหญิงศนัตตา  จันทร์กระจ่าง
3. เด็กหญิงสุชาดา  หนูยิ้มซ้าย
 
1. นางเสาวลักษณ์  วัฒนะกิจ
 
355 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 58.65 เข้าร่วม 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) 1. เด็กหญิงฐิติญา  แซ่เอี้ยว
2. เด็กหญิงอมลภา  ชุ่มประเสริฐ
3. เด็กหญิงเมธาวี  สาบุตร
 
1. นางสาวอรัญญา  บูรณนัช
2. นายจุลชัย  สังข์คงเมือง
 
356 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 56.33 เข้าร่วม 5 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สีเหลือง
2. เด็กชายชานนท์  จิรปัญญานนท์
3. เด็กหญิงสุวรรณี  อัดแสง
 
1. นางสาวปัญจรัตน์  จันทร์สุริยา
 
357 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กหญิงชลธิชา  กัลยา
2. เด็กหญิงนันทวัน  แจ่มจัทร์
3. เด็กหญิงอติพร  มาพลู
 
1. นางนิภาภรณ์  วงศ์สวัสดิ์
2. นางสาวนุสราพร  สงชาติ
 
358 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงพิยดา  ดุลฮีม
2. เด็กหญิงศันสนีย์  เลิศแล้ว
3. เด็กหญิงสุภนิดา  วงษ์จันทร์
 
1. นางสุนทรี  ศรีทัศน์
 
359 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กหญิงชฎาพร  อยู่หลง
2. เด็กหญิงสุทธิรัตน์  ฟูเต็มวงค์
3. เด็กหญิงอธิตยา  มียินดี
 
1. นางพีรพรรณ์   พุกโพธิ์
2. นางจรันญา  สุนทรางกูล
 
360 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงชวิศา  ยอดเมือง
2. เด็กชายภักดี  เพ็งคุ้ม
3. เด็กชายภูริชวิน  เพชรน้อย
 
1. นางปิ่นแก้ว  จำนงค์รัตน์
2. นางบุญจันทร์   จันทร์เจียม
 
361 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 74.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงณัฏฐิดา  กลั่นยิ่ง
2. เด็กหญิงนฤมล  หนูรุ่ง
3. เด็กหญิงสุนิสาห์  เดชฤทธิ์
 
1. นางสาวโสภิดา  ใสเกื้อ
2. นางสาวปิยธิดา  เชาว์ช่างเหล็ก
 
362 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 69.2 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านช้างเผือก 1. เด็กหญิงญาณิศา  โกจิ๋ว
2. เด็กหญิงนุชนภา  คลังทรัพย์
3. เด็กหญิงอลิสา  สุขชนะ
 
1. นายเอกชัย  วิมลศรี
2. นางสาวศิริกมล  พุมมา
 
363 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 65.6 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว   สืบเพชร
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์   บุญผุดผ่อง
3. เด็กชายสุรศักดิ์   พินิหาร
 
1. นางสาวสุนันธิณีย์   ชูบางบ่อ
2. นางสาวธนาภรณ์   เจริญผล
 
364 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 65.4 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงดวงเดือน  ภัทรประภา
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ขำวิลลัย
3. เด็กหญิงสกุลไทย  นาคใยธรรม
 
1. นางสาวธิติกร  จักรแก้ว
2. นางสาวภัทรวดี  บุตรจันทร์
 
365 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 57.8 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านบางเบิด 1. เด็กหญิงชนาทิพย์  ผลทวี
2. เด็กหญิงปิ่นอนงค์  ชินวงษ์
3. เด็กหญิงวรัมพร  พรมมากุล
 
1. นางสาววรางคณา  สิงยะเมือง
2. นางสาวผกามาศ  ชอบสอน
 
366 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1. เด็กชายชยานนท์  คงคากุล
2. เด็กชายธนพัฒน์  กาเพ็ง
3. เด็กหญิงปวริศา  ไชยโย
 
1. นายดำรงศักดิ์  กิ่งแก้ว
2. นางสาวพัชยา  คเชนทร
 
367 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  สังวันนา
2. เด็กหญิงจุลีพร  ชัยพันธ์
3. เด็กหญิงศศิธร  ดอกรักอ่อน
 
1. นางสาวโสภิดา  ใสเกื้อ
2. นางสาวปิยธิดา  เชาว์ช่างเหล็ก
 
368 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 56.8 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทองอินทร์ 1. เด็กหญิงชบารักษ์  สุขประเสริฐ
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  จันทร์นาม
3. เด็กหญิงวัชรินทร์  สมหวัง
 
1. นางสุธิมา  เทศถมยา
 
369 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงกันณ์ติยา  สาครเจริญ
2. เด็กหญิงกาญจนา  โตสกุล
3. เด็กหญิงมัธติการ์  ครุฑสิงห์
 
1. นางสุนทรี  ศรีทัศน์
 
370 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคั่นกระได 1. เด็กหญิงปวีณา  บุญปลอด
2. เด็กหญิงมัชฌิมา  โพธิ์คีรี
3. เด็กหญิงแพรวา  แซ่อึ้ง
 
1. นางสาวอัญชรินทร์  เกิดจิตร
2. นางสาวจุฬารัตน์  ลาภา
 
371 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กหญิงพิทยาภรณ์   จันทร์อุดม
2. เด็กหญิงพิมญาดา   ปานทอง
3. เด็กหญิงสุรินทร์ทิพย์   พรหมเกิด
 
1. นายโชคชัย  ลัคนาชัย
2. นางกันนิกา  มีอารีย์
 
372 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงจันทิรา  รอดเลน
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  คล้อยสวาสดิ์
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สุขทวี
 
1. นางฝาตีม๊ะ  แสงวิมาน
2. นางสาวศุภมาส  แก้วเกลื่อน
 
373 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 82.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสีดางาม 1. เด็กหญิงจิตราพร  พุกมา
2. เด็กหญิงทรายขวัญ  สัตตารัมย์
3. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ปักษา
 
1. นางวันวิษา  ลิ้มไล้
2. นายวิทยา  เกษแก้ว
 
374 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 1. เด็กหญิงฐาปนี  เดชนุกูล
2. เด็กหญิงธาริณี  หุ่นยนต์
3. เด็กหญิงวิยะดา  เหมเชื้อ
 
1. นางจุฑามาศ  รัตนปัญญา
2. นายโอฬาร  ศรีสวัสดิ์
 
375 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 74.4 เงิน 6 โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 1. เด็กหญิงพรทิพย์  กล่ำกล่อมจิตต์
2. เด็กหญิงพรรณพสา  ศักดิ์ภิรมย์
3. เด็กหญิงพิรญาณ์  คำแดง
 
1. นางสาวพรศิริ  โกไศยกานนท์
2. นางสาวไพสน  สำราญรมย์
 
376 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 70.6 เงิน 7 โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เพ็งกลาง
2. เด็กหญิงภาวิณี  อ่ำกอง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  อาจอ่อนศรี
 
1. นางสาวอัจฉรา  ทองด้วง
2. นางสาวศศิกาญจน์  ฉายแสงเดือน
 
377 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 67.4 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านบางเบิด 1. เด็กหญิงกันทิมา  จินวรรณ
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ชอบสอน
3. เด็กหญิงสุวิมล  เนียมพันธ์
 
1. นางสาววรางคณา  สิงยะเมือง
2. นางสาวผกามาศ  ชอบสอน
 
378 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 67.2 ทองแดง 9 โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  ม่วงงาม
2. เด็กหญิงกัณฑิมา  ชัยพิทักษ์
3. เด็กหญิงปัณฑ์ชนิตร  ดำรงค์รัตน์
 
1. นายโกวิท  บุรินทรโกษฐ
2. นางสาวพินทุสา  เชื้อทอง
 
379 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 62.8 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านทางหวาย 1. เด็กชายนวมินทร์  ศรีทอง
2. เด็กหญิงบวรรัตน์  อัตถะ
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีละกูล
 
1. นางสาวรัตติกาล  แนบน่วม
2. นางพุทธโธ  สุทธิชา
 
380 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงดารณี  จันทร์เพ็ง
2. เด็กหญิงพัชรี  สูญสิ้นภัย
3. เด็กหญิงอารยา  เทียมแย้ม
 
1. นางฝาตีม๊ะ  แสงวิมาน
2. นางสาวกาญจนา  แก้วอยู่
 
381 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคั่นกระได 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  เกตุเอม
2. นางสาวสุพัตรา  นิคมเพชร
3. เด็กหญิงอริสา  คงรอด
 
1. นางเนตรทราย  โประวะ
2. นางสาววราภรณ์  เริกวารินทร์
 
382 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กหญิงณัฎฐริณีย์  น้อยรังษี
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  อุยแกม
3. เด็กหญิงอังคณา  นุ่มมณี
 
1. นางสาวปนัดดา  เหมือนสุวรรณ์
2. นางฉวีวรรณ  บุญมา
 
383 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 76.2 เงิน 4 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 1. เด็กหญิงภัทรพร  เปียผ่อง
2. เด็กหญิงมาลิณี  อำไธสง
3. เด็กหญิงอังคณา  แจ้งสามสี
 
1. นางจุฑามาศ  รัตนปัญญา
2. นายโอฬาร  ศรีสวัสดิ์
 
384 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 71.2 เงิน 5 โรงเรียนวัดหนองหอย 1. เด็กหญิงดวงกมล  แก้วเกตุ
2. เด็กหญิงอรพินท์  สุวัฒน์
3. เด็กหญิงอุไรรัตน์  ซื่อสัตย์
 
1. นางสาวรัตนา  ชมสุข
2. นายนเรศ  นวะมะรัตน
 
385 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กชายดนุพล  บุญเหลือ
2. เด็กหญิงวสิกา  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นางณัชธาร  แดงเหมือน
2. นางอมลมุนินทร์  นวะมะรัตน
 
386 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงชญานิน  ร่วมดี
2. เด็กชายธีรนิตย์  ศรีเพ็ชร
 
1. นางสุนทรี  ศรีทัศน์
 
387 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 1. เด็กชายศุภนัฐ   สีรกาล
2. เด็กชายสุขสันต์   ชาวเจริญ
 
1. นางสาวสุนันธิณีย์   ชูบางบ่อ
2. นางสาวธนาภรณ์   เจริญผล
 
388 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านช้างเผือก 1. เด็กชายพีรศักดิ์  เจริญสุข
2. เด็กชายอรรถพล  ใจเย็น
 
1. นางสาวศิริกมล  พุมมา
2. นายเอกชัย  วิมลศรี
 
389 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1. เด็กชายนิติ  มะหะหมัด
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ขุนอักษร
 
1. นางสาวจีรภา  พันธ์ชั่ง
2. นายดำรงศักดิ์  กิ่งแก้ว
 
390 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านบางเบิด 1. เด็กหญิงดวงกมล  รุ่งวันดี
2. เด็กชายเฉลิมพงศ์  ชอบสอน
 
1. นางสาววรางคณา  สิงยะเมือง
2. นางสาวผกามาศ  ชอบสอน
 
391 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 5 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กชายนฤดล  กำบัง
2. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  เปลี่ยนลี้
 
1. นางโสรยา  จันทำ
 
392 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายธนพล  พร้อมขุนทด
2. เด็กชายวศิน  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวณัฐริกา  ตาลอ่อน
2. นายคมวิทย์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
393 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 83.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาพิทักษ์ 1. เด็กชายวิมล  แหล่งหล้า
2. เด็กชายอนิษฐ์  เสมคำ
 
1. นางสาวสายชล  ซุ่นบวบ
 
394 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 81.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กชายชัยชนะ  โสนาค
2. เด็กชายณภัทร  คลี่เกษร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณวิสา  บุญช่วย
 
395 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 81.41 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 1. เด็กชายนัฐวัฒน์  จันทร์ชูกลิ่น
2. เด็กชายฮุสนี่  หมัดสะอาด
 
1. นางสาวเหมือนขวัญ  จันทร์สนิท
2. นายโอฬาร  ศรีสวัสดิ์
 
396 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 73.81 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองระแวง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ทับทิมทอง
2. เด็กชายอภิรักษ์  วัดสว่าง
 
1. นางสาวกัณพิชญ์ชา  ม่วงงาม
 
397 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 72.94 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองปุหลก 1. เด็กชายกิตติ  แก้วมณี
2. เด็กชายธนรัตน์   กระทุ่มแก้ว
 
1. นางพัชราพร   ยะโสธร
 
398 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 72.71 เงิน 6 โรงเรียนวัดดอนตะเคียน 1. เด็กชายนนทวัฒน์  อุ่นอ่อน
2. เด็กชายภานุพงษ์  จันทร์เที่ยง
 
1. นายไพบูลย์  เอี่ยมสุวรรณ
2. นางนภา  ศรีสุขไสย
 
399 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 69.03 ทองแดง 7 โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม 1. เด็กชายปภังกร  น้อยสำราญ
2. เด็กชายศุภฤกษ์  เสนแก้ว
 
1. นางภควดี  แก้วเสน
 
400 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 68.82 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 1. เด็กชายธนชิต  ตรีเนตร
2. เด็กชายสุขุม  เหล่าซ่วน
 
1. นายสมพงศ์  รบนิกร
2. นางชารินี  ขวัญศรี
 
401 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 65.16 ทองแดง 9 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว 1. เด็กชายชุติมันต์  เครือมาก
2. เด็กชายอมรเทพ  กล้าหาญ
 
1. นางสาววัชรี  นุชอิ่ม
 
402 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 64.73 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านทรายทอง 1. เด็กชายนนทชา  หมื่นวงศ์
2. เด็กชายเอกภพ  ขาวหิรัญ
 
1. นางสาวอรัญา  บุ่งเสน่ห์
2. นางสาวเมธิณี  นัทสุทธิ์
 
403 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 64.6 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดนาล้อม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วรบุตร
2. เด็กชายศุภชัย  กรรม
 
1. นายนที  บุญศรี
 
404 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 62.29 ทองแดง 12 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายพิจักษณา  ธูปทอง
2. เด็กชายเอกคณิต  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาววิลาวัลย์  จุดทะนุช
 
405 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนด่านสิงขร 1. เด็กชายวสันต์  มีแก้ว
2. เด็กชายเว้ง  จอต่วย
 
1. นางธิราภรณ์  วัดอักษร
2. นายณรงค์  พวงงาม
 
406 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 55.2 เข้าร่วม 14 โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กชายชนาธิป  จันทร์งาม
2. เด็กชายอัษฎายุธ  ดีฉ่ำ
 
1. นางสาวนิตยา  ฉายน้อย
 
407 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 55.16 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. เด็กชายธันยบูรณ์  หินลาศ
2. เด็กชายอนุชต  ดีจันทร์
 
1. นายวิษณุ  ฉิ่งเล็ก
 
408 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 54.41 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านท่าขาม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  จันทวงศ์
2. เด็กชายวรายุส  หมื่นประภา
 
1. นายธนะรัชต์  ธนพรวรกุล
 
409 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 53.22 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดเขาราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายจิรภัทร   วุธนู
2. เด็กชายอนุชา   งามดี
 
1. นายคมสันต์   เกตุกล่ำ
 
410 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 49.93 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 1. เด็กชายระพีพัฒน์  อยู่จันทร์
2. เด็กชายอนวัช  คงพูล
 
1. นายขจร  สายสกล
2. นายพิสิทธิ์  อินหอม
 
411 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 44.8 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดหนองหอย 1. เด็กชายจิรศักดิ์  อ่างหิน
2. เด็กชายภานุพงศ์  ซื่อสัตย์
 
1. นายนเรศ  นวะมะรัตน
2. นางสาวปนัดดา  ตะเพียนทอง
 
412 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 44.24 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 1. เด็กชายพิว  ตาหนุ่ย
2. เด็กชายสิทธินนท์  ยังอยู่
 
1. นางสาวพรศิริ  โกไศยกานนท์
 
413 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 41.42 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  นาคน้อย
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ปุ่มเพชร
 
1. นางณัฐวราพร  หลอดแก้ว
 
414 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนใจดี 1. เด็กชายต่อศักดิ์  เพชรจันทรานุกูล
2. เด็กชายพงศกร  ขุนศรีเจริญ
 
1. นายนำไทย  ผอูนรัตน์
 
415 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 95.51 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กชายพงศธร  ปานทิพย์
2. เด็กชายลอส  ฮัดเก้น
 
1. นายสมเกียรติ  ทอดสนิท
 
416 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 91.56 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กชายต้านตะวัน  กลิ่นชำนิ
2. เด็กชายสุธิกานต์  ยินดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณวิสา  บุญช่วย
 
417 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 86.33 ทอง 4 โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ 1. เด็กชายธีร์ธวัช  ภมร
2. เด็กชายวุฒิชัย   เข็มเมือง
 
1. นางสาวช่อทิพย์   ช้างเผือก
 
418 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 78.91 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายกานต์ณัฐ  อัคนิต
2. เด็กชายนนทภูมิ  จิตต์สถาน
 
1. นางสาวณัฐริกา  ตาลอ่อน
 
419 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 76.92 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 1. เด็กชายพรชัย  สุขเมือง
2. เด็กชายศรายุทธ  ปานสมบัติ
 
1. นางสาวเหมือนขวัญ  จันทร์สนิท
2. นายโอฬาร  ศรีสวัสดิ์
 
420 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 76.11 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. เด็กชายธนวัฒน์  สุกใส
2. เด็กชายอดิศักดิ์  บุญสูง
 
1. นายบุญเพ็ง  อุนารัตน์
 
421 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 73.96 เงิน 8 โรงเรียนวัดทุ่งประดู่ 1. เด็กชายกิตติชัย  สมศรี
2. เด็กชายณัฐพงษ์  สีคำ
 
1. นายสุรกิจ  ยอดประเสริฐ
 
422 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 71.5 เงิน 9 โรงเรียนมูลนิธิศึกษา 1. เด็กชายบารมี  กลั่นเสนาะ
2. เด็กชายภูชิต  สีนวล
 
1. นายกรรณชิต  จันทรักษ์
2. นางสาวรัตติยาภรณ์  นาคโสภา
 
423 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 67.31 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านดอนสูง 1. เด็กชายวิภู  ช่วยแต้ม
2. เด็กชายอันวา  นกอำพล
 
1. นายสมเกียรติ  มีชัย
 
424 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 63.86 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์) 1. เด็กชายธีรพร  ท้าวเชื้อลาว
2. เด็กชายนนทพัฒน์  เอี่ยมจัด
 
1. นางสาวสุวิมล  ช่วยรัดแก้ว
2. นางสาวสายใหม  อำนวยธรรม
 
425 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 62.98 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ประกอบปราณ
2. เด็กชายนวพล  ดิเจริญ
 
1. นางสาวชาลิณี  บุญศรี
 
426 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 61.28 ทองแดง 13 โรงเรียนด่านสิงขร 1. เด็กชายปราโมทย์  แสงแก้ว
2. เด็กชายศักดา  ประกอบปราณ
 
1. นางธิราภรณ์  วัดอักษร
2. นายณรงค์  พวงงาม
 
427 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 59.1 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด 1. เด็กชายกฤษฎา  เข็มเขียว
2. เด็กชายณัฐพงศ์  หลักแหลม
 
1. นายวิโรจน์  โคตรชัย
2. นายธงชัย  ทะเลมอญ
 
428 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 55.77 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายกฤษดา  รามพันธ์
2. เด็กชายศรัณย์  สว่างเกตุ
 
1. นางชฎาพร  ธรรมเนียม
2. นางจันทรา  ฤกษ์งาม
 
429 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 55.04 เข้าร่วม 16 โรงเรียนศิริวิทยา 1. เด็กชายธณรัฐ  แสงฉาย
2. เด็กชายเกียรติพัฒน์  วงล่อง
 
1. นางภควดี  แก้วเสน
 
430 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 51.51 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กชายภาณุพงศ์  จันทร์เจริญ
2. เด็กชายวีรวัฒน์  ช้างทอง
 
1. นายวิฑูรย์  ญาติบรรทุง
 
431 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 43.96 เข้าร่วม 18 โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร 1. เด็กชายรุ่งนิรันดร์  นิลประเสริฐ
2. เด็กชายสุริยา  คงศรี
 
1. นายมนต์ภูชิชย์  ผลพันธ์ทิน
2. ส.ต.อ.เสมา  ทิพย์คีรี
 
432 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดเขาราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายฆนาการ   เหล่ามูล
2. เด็กชายพิพัฒน์   ถ้ำแก้ว
 
1. นายคมสันต์   เกตุกล่ำ
 
433 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กชายปภาวิชญ์  จันทร์แย้ม
2. เด็กชายวรวุฒิ  คุ้มตลอด
 
1. นางสาวพิจิตรา  กุลจรัสอนันต์
 
434 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 94.92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายณัฐพล  สีเมฆ
2. เด็กชายพีรณัฐ  นวกาญจนา
 
1. นางสาวณัฐริกา  ตาลอ่อน
 
435 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนใจดี 1. เด็กชายตรีชาตะ  นิลจู
2. เด็กชายเจษฎา  มูลพันธ์
 
1. นายนำไทย  ผอูนรัตน์
 
436 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 88.49 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบางเบิด 1. เด็กชายธีรภัทร์  สองเมือง
2. เด็กชายสุพจน์  ยศกลาง
 
1. นางสาววรางคณา  สิงยะเมือง
2. นางสาวผกามาศ  ชอบสอน
 
437 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 81.05 ทอง 5 โรงเรียนมูลนิธิศึกษา 1. เด็กชายศรัณยู  ศรีสมบัติ
2. เด็กชายอโณชา  หากวี
 
1. นายกรรณชิต  จันทรักษ์
2. นางสาววรัทยา  ปี่แก้ว
 
438 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 80.03 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์) 1. เด็กชายชัยพร  ม่วงพรหม
2. เด็กชายเอกรินทร์  สินธุวรานนท์
 
1. นางสาวสุวิมล  ช่วยรัดแก้ว
2. นางสาวสายใหม  อำนวยธรรม
 
439 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 76.32 เงิน 7 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 1. เด็กชายพิริยะชัย  ฉิมพาลี
2. เด็กชายอัฐพล  คล้ายสังข์
 
1. นายขจร  สายสกล
2. นายพิสิทธิ์  อินหอม
 
440 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 73.49 เงิน 8 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กชายวงศกร  กุลแพ
2. เด็กชายไฮโซ  เคนนอย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณวิสา  บุญช่วย
 
441 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 68.53 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. เด็กชายธีรยุทธ  แก้วทอง
2. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  สายทอง
 
1. นายปราโมทย์  แสนสุข
2. นางขวัญตา  บริบูรณ์
 
442 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 63.68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหนองปุหลก 1. เด็กชายนทีธร  ทับทิมทอง
2. เด็กชายปิยทัศน์  พุ่มพวง
 
1. นางพัชราพร   ยะโสธร
 
443 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60.75 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. เด็กชายอนุชา  ปลอดโปร่ง
2. เด็กชายอาทิตย์ชัย  พูลเมือง
 
1. นายบุญเพ็ง  อุนารัตน์
 
444 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60.3 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านหนองระแวง 1. เด็กชายพลทัต  พันธ์ทอง
2. เด็กชายมนตรี  หนูเล็ก
 
1. นางสาวกัณพิชญ์ชา  ม่วงงาม
 
445 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 59.29 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กชายกรกฤต  ใจชุุุ่ม
2. เด็กชายนิติพงษ์  ขำจริง
 
1. นายสมเกียรติ  ทอดสนิท
 
446 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 58.61 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 1. เด็กชายกมล  ทรงลักษณ์
2. เด็กชายสิรวิทย์  ช่วยทิพย์
 
1. นางณัฐวราพร  หลอดแก้ว
 
447 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 54.32 เข้าร่วม 15 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กชายพันทกานต์  บำรุงศรี
2. เด็กชายสุรศักดิ์  สินอ่วม
 
1. นางโสรยา  จันทำ
 
448 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม 1. เด็กชายชัยนภนธ์  ทองแดง
2. เด็กชายณัฐพงศ์  บุตรจอ
 
1. นายสามารถ  ช่วงชู
 
449 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กชายชาติ  พม่า
2. เด็กชายแสนเพชร  พัฒนา
 
1. นางณัชธาร  แดงเหมือน
2. นายวสันต์  ฉายาบรรณ์
 
450 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 96.45 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 1. เด็กชายธีรวุฒิ  ศรีเอี่ยม
2. เด็กชายมาโนช  เจริญพร
 
1. นายไมตรี  ผลประดิษฐ์
2. นางสวงค์  ผลประดิษฐ์
 
451 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคั่นกระได 1. เด็กชายวิธวัท  โวททวี
2. นายวีระศักดิ์  ชูจิตร
 
1. นางเนตรทราย  โประวะ
2. นางสาววราภรณ์  เริกวารินทร์
 
452 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 84.26 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. เด็กชายณัฐพันธ์  เจือจันทร์
2. เด็กชายวิรัช  กลิ่นกุหลาบ
 
1. นายปราโมทย์  แสนสุข
 
453 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 61.45 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง 1. เด็กชายมงคล  สุมาลี
2. เด็กชายวชิร  วิเศษวัฒนกุล
 
1. นายจรัล  เสียงเพราะ
 
454 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 38.86 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ผ่องแผ้ว
2. เด็กชายมงคล  มะณีรัตน์
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  เปรมใจ
2. นายธงชัย  ทะเลมอญ
 
455 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 1. เด็กชายชัยทัต  เอี่ยมสุข
2. เด็กชายมนัสวี  แทนบุญ
 
1. นางสาวเหมือนขวัญ  จันทร์สนิท
2. นายโอฬาร  ศรีสวัสดิ์
 
456 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านอ่างทอง 1. เด็กชายคุณากร  กลิ่นต่าย
2. เด็กชายอิทธิพัทธ์  เยื่อใย
 
1. นางสาวจิระภัทร์  จันทร์ช่วง
 
457 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดอนสง่า 1. เด็กชายวรมล  สายสกล
2. เด็กชายเกริกฤทธิ์  ศรีแจ้
 
1. นางเสาวลักษณ์  วัฒนะกิจ
 
458 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย 1. เด็กชายกฤษณะ  สมจิตร
2. เด็กชายศักดิ์ดา  กวนเวียงจันทร์
 
1. นายสุรศักดิ์  วิเวก
2. นางสาวแสงระวี  กันเกียว
 
459 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 1. เด็กชายพงศธร  โถแก้ว
2. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  ใจบุญ
 
1. นางสาวเหมือนขวัญ  จันทร์สนิท
2. นายโอฬาร  ศรีสวัสดิ์
 
460 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 69.52 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคั่นกระได 1. เด็กชายศุภณัฐ  ศิลศร
2. เด็กชายแคนไท  อินพันทัง
 
1. นางเนตรทราย  โประวะ
2. นางสาววราภรณ์  เริกวารินทร์
 
461 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 67.32 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย 1. เด็กชายกฤษฎา  นกเทศ
2. เด็กชายศักรินทร์  ศรีสวรรค์
 
1. นางสาวแสงระวี  กันเกียว
2. นายสุรศักดิ์  วิเวก
 
462 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 61.44 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กชายนพรัตน์  เรือนจันทร์
2. เด็กชายภูริทัต  ลำดับวงศ์
 
1. นางสาวชาลิณี  บุญศรี
 
463 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 51.91 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กชายภานุพงษ์  สอนสนิท
2. เด็กชายอนุรักษ์  พะลาด
 
1. นางสาวปิยธิดา  เชาว์ช่างเหล็ก
2. นางสาวโสภิดา  ใสเกื้อ
 
464 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 46.87 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด 1. เด็กชายกฤษดา  เรืองทำมะรงค์
2. เด็กชายจักรพงศ์  เรืองฤทธิ์
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  เปรมใจ
2. นายธงชัย  ทะเลมอญ
 
465 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 36.11 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 1. เด็กชายรัชพล  ปุ่มเพชร
2. เด็กชายวัชรินทร์  ดวงจันทร์
 
1. นายไมตรี  ผลประดิษฐ์
2. นางสวงค์  ผลประดิษฐ์
 
466 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 33.36 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านอ่างทอง 1. เด็กชายอิทธิพัทธ์  เยื่อใย
2. เด็กชายเตมีย์  ศิลป์เสวต
 
1. นายสราวุฒิ  ธานีรัตน์
 
467 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. เด็กชายณัฐดนัย  จันทร์เเก้ว
2. เด็กชายธนากร  สัญจร
 
1. นายปราโมทย์  แสนสุข
 
468 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง 1. เด็กชายณัฐพร  ร้อยแก้ว
2. เด็กชายภัทรโสภณ  รอดวงษ์
 
1. นายจรัล  เสียงเพราะ
 
469 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดอนสง่า 1. เด็กชายสุพโชค  เครื่องทิพย์
2. เด็กชายเกริกชัย  ศรีแจ้
 
1. นางเสาวลักษณ์  วัฒนะกิจ
 
470 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กชายวิชิต  สุขเกษม
2. เด็กชายศราวุฒิ  สืบเพชร
 
1. นางสาวสุทธิจิตต์  นาคคล้ำ
2. นางสาวสุปรียา  ตรีหัตถ์
 
471 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เกล้าเกตุ
2. เด็กหญิงธนพร  ชูบดินทร์
3. เด็กหญิงธัญพิชชา  กันธิมา
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีรัตนสุภาพร
5. เด็กหญิงเคสิยาห์  กุสาวดี
 
1. นางสาวมนัสนันท์  อรรถมานะ
2. นางจิรัฐติกาล  กันธิมา
 
472 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ่อนอก (ทองวิทยา) 1. เด็กหญิงฑิตยา  ลักษณาวงศ์
2. เด็กหญิงพรรณกร   วงษ์วรุณ
3. เด็กหญิงรักษิณา  แสงอรุณ
4. เด็กหญิงลลิสา   พูนสวัสดิ์
5. เด็กหญิงเนาวรัตน์  สิงห์เล็ก
 
1. นางจรี  วัชรวงษ์
2. นางยุภาพร   พึ่งโพธิ์ทอง
 
473 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 1. เด็กหญิงจันทิมา  เปลี่ยนแปลง
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  พุกสวัสดิ์
3. เด็กหญิงพัชรพร  ยังบุญช่วย
4. เด็กชายพุธวันชัย  แก้วพลอย
5. เด็กหญิงอันทิมา  มานะกิจสมบูรณ์
 
1. นางจันทนา  สืบเสน
2. นางสาวศุจีภรณ์  นวมนิ่ม
 
474 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 4 โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงญาณิศา  วิภาสวัชรโยธิน
2. เด็กหญิงณัฐรินีย์  ตรีรัตนไพบูลย์
3. เด็กหญิงฟ้าใส  กองเพชร
4. เด็กหญิงรสสุคนธ์  เภกะสุต
5. เด็กหญิงโสภิตนภา  ศักดิ์ปิ่นทอง
 
1. นางวาสนา  โตแก้ว
2. นางจารียา  กาญจนะ
 
475 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงกรรณิกา  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงบัญชฬี  สุวรรณสังข์
3. เด็กหญิงพิฒณิตา  เอี้ยวพานิชย์
4. เด็กหญิงวิชญาดา  ดอกจันทร์
5. เด็กหญิงศิวพร  วงค์เณร
 
1. นางลินจง  ศรีสมุทร์
2. นายรณชิต  ฤทธิเดช
 
476 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 63 ทองแดง 6 โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เชิญธง
2. เด็กชายภูริพัฒน์  หมื่นวงค์
3. เด็กหญิงรัตน์กมล  สุขชูศรี
4. เด็กชายวีระศักดิ์  คำบรรลือ
5. เด็กชายไกรสอน  สอนชาติ
 
1. นางสาวอรวรรณ  บุตรพุ่ม
2. นางสาวณัฐธิดา  ทนสูงเนิน
 
477 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. เด็กหญิงกนกพร  ภู่ระหงษ์
2. เด็กหญิงกานติศา  เริ่มภักดิ์
3. เด็กหญิงจุราวรรณ  สารีเพ็ง
4. เด็กหญิงพรพิริยา  หอมสนิท
5. เด็กหญิงพรางพู  จุลพงษ์
 
1. นางขวัญตา  บริบูรณ์
2. นางเพ็ญศรี  สังข์แก้ว
 
478 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  บุญสิน
2. เด็กหญิงจันทรา  ดวงใหญ่
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  เกตุระหงษ์
4. เด็กชายอังคณา  รุ่งพราน
5. เด็กหญิงอารีย์  รุ่งพราน
 
1. นายสมพรชัย  กอเจริญพัฒนาชัย
2. นายทวีวัฒน์  ดวงนิล
 
479 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กหญิงฐิติพร  จิตรบรรจง
2. เด็กหญิงณัฐยาน์  จีนพุก
3. เด็กหญิงพัฒนรัตน์  ภุมรินทร์
4. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ใหม่เอี่ยม
5. เด็กหญิงศุลีพร  เกิดสุข
 
1. นางศิรินันท์  พรหมดี
 
480 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กหญิงธัญญภร  พิมพ์ดิฐ
2. เด็กหญิงนภัสสร  ลิ่มเสริมสกุล
3. เด็กหญิงปิยะวดี  เทพสุรินทร์
4. เด็กหญิงพรชิตา  คำมีแก่น
5. เด็กหญิงพัชรนันท์  หังฉุน
 
1. นางสาวมนัสนันท์  อรรถมานะ
2. นางจิรัฐติกาล  กันธิมา
 
481 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนวัดบ่อนอก (ทองวิทยา) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   ลักษณาวงศ์
2. เด็กหญิงกันยารัตน์   แซ่ล้อ
3. เด็กหญิงกิตติมา   แผนสมบูรณ์
4. เด็กหญิงธัญวรัตน์   แสงอรุณ
5. เด็กหญิงนิจจารีย์    เทพรอด
 
1. นางจรี   วัชรวงษ์
2. นางสาวอารมณ์   เหล่าบัณฑิตเจริญ
 
482 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านอ่าวน้อย 1. เด็กชายธนรัฐ  แย้มคล้าย
2. เด็กชายธรรมวุฒิ  แย้มคล้าย
3. เด็กหญิงพลอยทับทิม  ชุ่มช่วง
4. เด็กหญิงสุดธิดา  สีอิน
5. เด็กชายอังคณัง  จิตรภักดี
 
1. นางพิมลพรรณ  วงศ์ทิม
2. นางสาวณิชากร  บุญธรรม
 
483 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงจรรยาพร  พวงเพชร
2. เด็กหญิงณัฐฐานิต  ญาติตาอิน
3. เด็กหญิงธัญณรัตน์  วงค์สุวรรณ
4. เด็กหญิงพรทิพย์  โฉมแผลง
5. เด็กหญิงอาทิตยา  แดงฉ่ำ
 
1. นางลินจง  ศรีสมุทร์
2. นายรณชิต  ฤทธิเดช
 
484 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงชญานิศ   สืบสาย
2. เด็กหญิงญาณิณ  ทองเกษม
3. เด็กหญิงทิพรัตน์  ทนทาน
4. เด็กหญิงนฤมล  คงปั้น
5. เด็กหญิงอภิสรา  วงษ์ดำรงศักดิ์
 
1. นางวาสนา  โตแก้ว
2. นางจารียา  กาญจนะ
 
485 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 66 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 1. เด็กหญิงจินดาหรา  เปลี่ยนชื่น
2. เด็กหญิงธนภรณ์  เพชรทูล
3. เด็กหญิงธาริณี  หุ่นยนต์
4. เด็กหญิงวิภารัตน์  อ่อนละมุล
5. เด็กหญิงวิยะดา  เหมเชื้อ
 
1. นางจุฑามาศ  รัตนปัญญา
2. นางจันทนา  สืบเสน
 
486 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงวริศรา  หนูถึง
3. เด็กหญิงวัณนี  เขียนวาด
4. เด็กหญิงวันวิสา  ทักท่วง
5. เด็กหญิงเนตรดาว  หอมกระเจาะ
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  คงแก้ว
2. นางณหทัย  ออดรบ
 
487 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 63 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. เด็กหญิงณีรนุช  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงวรัญญา  พุฒใหญ่
3. เด็กหญิงสุนิตา  พร้อมมูล
4. เด็กหญิงสุภาวดี  คนอง
5. เด็กหญิงเนตรนภา  สวยงาม
 
1. นางสาวพิมพ์ภัทรา  รังสิกุล
2. นางสาวปรางทิพย์  พรมสอาด
 
488 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 62 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านดอนสง่า 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  เบ้าทิพย์
2. เด็กหญิงพรธิตา  พยอมยูร
3. เด็กหญิงพัฒนรี  จันทร์เจ็ก
4. เด็กหญิงอริษา  แก้วทอง
5. เด็กหญิงอลิสา  รื่นเริง
 
1. นางสาวอัมพิกา  ทองกัลยา
2. นางนนทชา  วาณิชยานันท์
 
489 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  เขาใหญ่
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  จินุพงศ์
3. เด็กหญิงชนาธิป  เชื่อมนาค
4. เด็กหญิงชรัญธรทิพย์  จันทร์กระจ่าง
5. เด็กหญิงอรจิรา  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางนันทา  ไกรทอง
2. นางอารีย์วรรณ  โชติช่วง
 
490 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนสง่า 1. เด็กหญิงวราพร  อยู่เจริญ
2. เด็กหญิงวิมลมณี  พรมเชื้อ
3. เด็กหญิงศิรดา  เทพรักษาฤาชัย
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  ดาราเมือง
5. เด็กหญิงสุภัค  สนองค์
 
1. นางสาวอัมพิกา  ทองกัลยา
2. นางนนทชา  วาณิชยานันท์
 
491 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงกฤษณา   รสหวาน
2. เด็กหญิงกาญจนา  วิชัยดิษฐ์
3. เด็กหญิงมัสยา  หอมโชติ
4. เด็กหญิงสุนันทา  ทองใส
5. เด็กหญิงอาทิตยา  พูลเพชร
 
1. นางสาวอรุณี  หัสมี
2. นางสาวแสงระวี  กันเกียว
 
492 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงมาลิณี  มิ่งแม้น
2. เด็กหญิงวรรณา  ซ่อนกลิ่น
3. เด็กหญิงสุนิสา  ศรีอุบล
4. เด็กหญิงสุภาวดี  วงษ์สมัย
5. เด็กหญิงอุไรพร  แก้วละเอียด
 
1. นางบุญเชิญ  จิตใจดี
 
493 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กชายจักริน  สุขเกื้อ
2. เด็กชายธิติวุฒิ  ผิวทน
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองเนื้องาม
4. เด็กหญิงปวริศา  ผดุงวงศ์
5. เด็กชายอินทัช  สุนทรศัพท์
 
1. นางวาสนา  โตแก้ว
2. นางสาวดวงพร  ดำมณี
 
494 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกก 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สัตย์ซื่อ
2. เด็กหญิงชาลิสา  บัวล้อม
3. เด็กชายพีรศักดิ์  ผันผาย
4. เด็กชายศรชัย  กล่อมเกลี้ยง
5. เด็กหญิงสุุภัสสร  ขำญาต
 
1. นางนิยม  เกตุแก้ว
2. นางโสภา  โตภัทรกุล
 
495 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กชายธนสรณ์  แสงทอง
2. เด็กชายธีรวุฒิ  หนูยิ้มซ้าย
3. เด็กหญิงพรนภา  อ้อยแดง
4. เด็กหญิงอาริษา  งามท้วม
5. เด็กชายไบเบิล  สิมาชัย
 
1. นางสาวจันทรา  ต้นแจง
2. นางสาวศุกาณญา  สมประสงค์
 
496 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขามัน 1. เด็กชายจีรพัฒน์  วิชัยโค
2. เด็กชายชาญวิทย์  แพรสิน
3. เด็กชายสรยุทธ  แจ้งสิน
4. เด็กชายสุทธิภัทร  ทั่งปราณี
5. เด็กชายเจษฎาภรณ์  หวานทอง
 
1. นายพิทักษ์  เหมือนจินดา
 
497 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 5 โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนกนันท์  จีนสงวน
2. เด็กหญิงพวงทอง  โพธิ์มงคล
3. เด็กหญิงมีนา  ปรอดโปร่ง
4. เด็กชายวัชริศ  ม่วงคุ้ม
5. เด็กชายอภิวัตช์  ปรอดโปร่ง
 
1. นางมยุรี  แย้มเจริญกิจ
2. นางเรณู  ละเหร่า
 
498 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านวังยาง 1. เด็กหญิงกุสุมา  แก้วกรูด
2. เด็กหญิงวรนาฎ  หาญสิงห์
3. เด็กหญิงสุมินตรา  สาลิกา
4. เด็กหญิงอัญชิษา  บุญมาก
5. เด็กหญิงแพรวา  จอดพรม
 
1. นางสาวสุเพ็ญกิจ  บรรดาศักดิ์
2. นางสาวน้ำผึ้ง  ทัดแก้ว
 
499 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีประสาท
2. เด็กหญิงนภัสรา  เกตุปลั่ง
3. เด็กหญิงประภาพร  พันธ์สุวอ
4. เด็กหญิงสิริภัทร   แซ่ลิ้ม
5. เด็กหญิงอินกมล   นิ่มอนงค์
 
1. นางสาวผกาพันธ์  มกรางกูร
2. นางสาวปภาดา  พูลสวัสดิ์
 
500 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร 1. เด็กหญิงนภาพร  อ่อนสุกใส
2. เด็กหญิงพรนิภา  โพธิ์มงคล
3. เด็กหญิงวรรณี  ทองคำ
4. เด็กหญิงวิกาญดา  ทองคำ
5. เด็กหญิงสร้อยทอง  รักดี
 
1. นางเรวดี  สุทธิสิทธิ์
2. ส.ต.อ.เสมา  ทิพย์คีรี
 
501 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงจิราพร  ชูเส้ง
2. เด็กหญิงฐิติกานต์  ชัยศิลป์
3. เด็กชายพงษ์พิสิฏฐ์  จันทร์เขียว
4. เด็กหญิงพุทธรักษา  มิ่งแม้น
5. เด็กชายสุรปรัชญ์  ปานชาวนา
 
1. นางพรรณทิวา  พันธุ์พิริยะเจตน์
 
502 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองกก 1. เด็กชายกิตติพล  จันทร์แจ่ม
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  แตงอ่อน
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  ทะโยโส
4. เด็กชายสิทธิกร  บัวล้อม
5. เด็กหญิงสุธิษา  เพิ่มทองมาก
 
1. นางอำไพ  รุ่งโรจน์
2. นางวาสนา  นุชสวัสดิ์
 
503 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กหญิงพรชิตา  ทับยาง
2. เด็กหญิงพรณิดา  พลฤทธิ์
3. เด็กชายวรดร  ปรีชานนท์
4. เด็กชายอิทธิศักดิ์  ยิ้มแย้ม
5. เด็กหญิงเมษา  ตั้งสุนทรตระกูล
 
1. นางสาวบังอร  เทียมจันทร์
2. นางสาวณุภาวี  คงเกิด
 
504 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนวัดบ่อนอก (ทองวิทยา) 1. เด็กหญิงทิพย์รัตน์   ชุมภูวรณ์
2. เด็กชายนันทวัฒน์    แตงอุดม
3. เด็กชายภัทรพันธ์   ประพันธ์สันติ
4. เด็กชายภูมิพัฒน์   เพียโคกแก้ว
5. เด็กหญิงสวรรยา   อิ่มน้อย
 
1. นางจรี   วัชรวงษ์
2. นางมาลี   เปล่งรัตน์
 
505 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชาภัทร์  ฝ่ายเดช
2. เด็กชายต้นน้ำ  มีพร้อม
3. เด็กหญิงทิตติยา  ลูกอินทร์
4. เด็กหญิงปรมาภรณ์  มณีแดง
5. เด็กชายภาณุพงษ์  วิจิตรกุล
 
1. นางสายใจ  เครือวัลย์
 
506 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 69 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านไร่ใน 1. เด็กชายธนภัทร  อินสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  แดงสิงห์
3. เด็กหญิงปิยวัน  พุ่มพวง
4. เด็กหญิงภัทรภร  คงหาญ
5. เด็กหญิงศุธิญา  สุขอวบอ่อง
 
1. นางจริยา  จันทร์ลาด
2. ว่าที่ร้อยตรีอรรถวัฒน์  ลิ้มสมัย
 
507 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเขามัน 1. เด็กชายกฤษดา  วงษ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงคริมา  สุขเฟื่อง
3. เด็กชายนิพัทน์  ปิ่นทอง
4. เด็กหญิงนิสา  หงษา
5. เด็กหญิงอาภัสรา  โพธิพันธ์
 
1. นายพิทักษ์  เหมือนจินดา
 
508 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  อารีกิจ
2. เด็กหญิงนิรมล  สุขนวม
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  วิบูลย์ศิริชัย
4. เด็กชายสิริพงษ์  หนูยิ้มซ้าย
5. เด็กหญิงอทิตยา  สุขทวี
 
1. นางสาวศศิธร  สุดดี
 
509 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงกานดา  ฤทธิ์วงษ์
2. เด็กหญิงสุภาวดี  กรุดนาค
3. เด็กหญิงอัมรินทร์  เกตุย้อย
4. เด็กหญิงอาทิตยา  คล้ายศิริ
5. เด็กหญิงอารยา  วิชัยดิษฐ์
 
1. นายเลิศธวุฒิ  สุขมาก
 
510 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 1. เด็กหญิงจรูญลักษณ์  น่วมนา
2. เด็กหญิงจีระกุล  พูลสวัสดิ์
3. เด็กชายตะวัน  ม่วงทอง
4. เด็กชายอดิศักดิ์  เอี่ยมวงศ์
5. เด็กชายอัศม์เดช  เทพทอง
 
1. นางจันทนา  สืบเสน
2. นางจุฑามาศ  รัตนปัญญา
 
511 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสัก 1. เด็กชายกรวิชย์  อินทร์แพทย์
2. เด็กหญิงกัลยลักษ์  ชัยรักษ์
3. เด็กชายกีรติ  นานคงแนบ
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  หมื่นแก้ว
5. เด็กชายภูริวัฒน์  ชื่นบาน
 
1. นางศิภาพร  เฮี๊ยะเซ้ง
2. นายคณิศร  อาจสุวรรณ
 
512 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 75.31 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กชายชนวีร์  ทองคำกัลยา
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  น้ำจันทร์
3. เด็กชายยศภัทร  เกิดทรัพย์
4. เด็กชายวนิภพ  สายสกล
5. เด็กชายวิชยุตม์  นันไชย
 
1. นายธวัช  กันธิมา
2. นายวันชัย  สาคร
 
513 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ 1. เด็กหญิงกิตติยาพร  ศรีสำราญ
2. เด็กชายนฤเทพ  ไฝ่เส้ง
3. เด็กชายนวพล  พรมดำ
4. เด็กชายพีรยุทธ  คำขุนนุ้ย
5. เด็กชายเจริญพงษ์  จำปามณี
 
1. นายเทวา  จันทรมริด
 
514 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายนรพนธ์  ประจันพล
 
1. นางพรสรรพ์  สิงหเสมานนท์
 
515 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กหญิงศศิธร  อาชาชาญ
 
1. นางสำเนาว์  จันทร์ชูกลิ่น
 
516 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงธันยพร  คชรัตน์
 
1. นางวาสนา  โตแก้ว
 
517 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังยาง 1. เด็กหญิงรุจิราภา  เกาะโพธิ์
 
1. นางสาวสุเพ็ญกิจ  บรรดาศักดิ์
 
518 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 5 โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงวณิชยา  พึ่งแตง
 
1. นางสาวพรสิทธิ์  พวงเดช
 
519 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบางเบิด 1. เด็กหญิงปรารถนา  น้ำผึ้ง
 
1. นางสาวกฤษณา  แก้วเกิด
 
520 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 1. เด็กหญิงสิริธร  ชูจิตต์
 
1. นางสาวไพสน  สำราญรมย์
 
521 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านยุบพริก 1. เด็กหญิงภัทรวดี  บุญเกิด
 
1. นางโสภี  สูงยิ่ง
 
522 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ตะเคียนราม
 
1. นางจงกล  พรมสอาด
 
523 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองระแวง 1. เด็กชายพลทนา  น้อยเมือง
 
1. นายสุดใจ  คะชะนา
 
524 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 11 โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม 1. เด็กหญิงพชรพร  เทียมเจริญ
 
1. นางศรัญญา  กาญจนประดิษฐ์
 
525 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย 1. เด็กชายธีรพล  ทับทิมศรี
 
1. นางสาวสุดา  โกยทอง
 
526 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 1. เด็กหญิงอลิษา  เปลี่ยนเหมาะ
 
1. นางสาวนฤมล  เชื้อนาม
 
527 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 14 โรงเรียนประชารังสรรค์ 1. เด็กชายปิยะพันธ์  ปรางเปรมปรี
 
1. นายสุวฤทธิ์  ศรีสมัย
 
528 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 15 โรงเรียนวัดเขาราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายไพศาล  พิมเสน
 
1. นายคมสันต์  เกตุกล่ำ
 
529 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1. เด็กชายอำพล  โพธิ์ป้าน
 
1. นางสาวสุมาลี  ทองถึก
 
530 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านเขามัน 1. เด็กหญิงอุษา  หงสาวดี
 
1. นายพิทักษ์  เหมือนจินดา
 
531 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กหญิงบุญชนก  พุ่มพฤกษา
 
1. นางเพ็ญษร  แย้มพราย
 
532 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงญาดารัตน์  เชิญทอง
 
1. นางเกยูร  ยอดปรีดา
 
533 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1. เด็กหญิงจิตติมา  ทวีศิลป์
 
1. นางสาวสุมาลี  ทองถึก
 
534 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  ทองมี
 
1. นางสาวสายพิณ  อินพันทัง
 
535 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงเพชรลดา  โสสุด
 
1. นางพรทิพย์  วงษ์ดำรงศักดิ์
 
536 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบางเบิด 1. เด็กหญิงขวัญธิดา  ทองรอด
 
1. นางสาวกฤษณา  แก้วเกิด
 
537 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 1. เด็กหญิงนรินธร  ตันวิบูลย์
 
1. นางจารุมนต์  ม่วงงาม
 
538 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กชายสมพงค์  รีเรียบ
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  คงแก้ว
 
539 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณภิรมย์  บัวกรด
 
1. นางสาววรรณา  คงเกษตรสิน
 
540 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านวังยาง 1. เด็กหญิงปฑิตา  แซ่เตียว
 
1. นางกุหลาบ  อักษรวงศ์
 
541 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 1. เด็กหญิงวรนุช  สีเหลือง
 
1. นางสาวไพสน  สำราญรมย์
 
542 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านช้างเผือก 1. เด็กชายอภิณัฐ  ท่าเดือ
 
1. นางสาวภัทรวัตต์  เปรมปรีย์
 
543 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองระแวง 1. เด็กหญิงณัฐลดา  ใส่เย็น
 
1. นางพะเยาว์  แก้วฉวี
 
544 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 14 โรงเรียนบ้านยุบพริก 1. เด็กชายยุทธภูมิ   รวดเร็ว
 
1. นางโสภี  สูงยิ่ง
 
545 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหินเทิน 1. เด็กหญิงธันย์กนก  พิมพา
 
1. นางสาวแสงเทียน  โพธิ์ทอง
 
546 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72 1. เด็กหญิงพรชนก  น้อมนอบ
 
1. นางนิภา  พึ่งพระ
 
547 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 17 โรงเรียนประชารังสรรค์ 1. เด็กชายนนทวัฒน์  พริ้งจำรัส
 
1. นางวันดี  แย้มรัตน์
 
548 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 18 โรงเรียนวัดเขาราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายสถาพร  มุกดาม่วง
 
1. นายคมสันต์  เกตุกล่ำ
 
549 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงสุกัญญา  รักขาว
 
1. นางธันยนันทน์  บุนนาค
 
550 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองอินทร์ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ชินกะธรรม
 
1. นายกอศิลป์  เฉิดฉันท์พิพัฒน์
 
551 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กชายภัทรวิน  เอี่ยมตั้ง
 
1. นางสาวอัจฉรา  สุขแก้ว
 
552 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. นางสาวศิริพร  มอญเพชร
 
1. นางสาวพิมพ์ภัทรา  รังสิกุล
 
553 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนวัดดอนยาง 1. เด็กหญิงปาริชาติ  คมขำ
 
1. นางสาวดวงพร  กมุทชาติ
 
554 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 73 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 1. เด็กหญิงทวิภา  จำปาหอม
 
1. นางจันทนา  สืบเสน
 
555 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงจุราพร  แก้วพล
 
1. นางสาวอัยรินทร์  เกลื้อคำ
 
556 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 1. เด็กหญิงชลลดา  กิ่งแก้ว
 
1. นายเพิ่มพล  บัวคล้าย
 
557 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคั่นกระได 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  นางวงษ์
2. เด็กชายภาณุพงศ์  จิตรจำลอง
 
1. นางสาวสุดใจ  มุ่งดี
2. นางสาวธนัชชา  อ.สุวรรณ
 
558 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  คีรีทอง
2. เด็กชายรัฐภูมิ  หนูนาง
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ทาทอง
 
559 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กหญิงชลธิชา  จอมอุ่น
2. เด็กชายนิกร  นกน้อย
 
1. นางสำเนาว์  จันทร์ชูกลิ่น
2. นางลักขณา  ประกอบบุญ
 
560 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86.67 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 1. เด็กชายณัฐวัตร  เอี่ยมองค์
2. เด็กหญิงสิริวิมล  หลักเมือง
 
1. นางสาวนฤมล  เชื้อนาม
2. นางสุดารัตน์  บุญประถัมภ์
 
561 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  เศวตรัฐกุล
2. เด็กชายณัฏฐชา  จินดาแดง
 
1. นางสาวสุพรรษา  พิกุลกาญจน์
2. นางสาวทัศณีย์  อุ้ยนอง
 
562 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85.67 ทอง 6 โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  วงษ์สวัสดิ์
2. เด็กชายปิยวัฒน์  นิ่มนวล
 
1. นางยุวดี  จักร์แก้ว
 
563 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84.66 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72 1. เด็กหญิงจิตตกาญจน์  เจริญฤทธิ์
2. เด็กชายสิทธินันท์  คำอินทร์
 
1. นางมธุสร  แย้มพราย
2. นางสุขใจ  เทียมเพ็ชร
 
564 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84.66 ทอง 7 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กชายพิชิตชัย  แจ่มจำรัส
2. เด็กหญิงลลิตา  ตุ้มระย้า
 
1. นางสาววันเพ็ญ  แก้วเกตุ
2. นางสาวสุภาพร  มยุรา
 
565 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84.33 ทอง 9 โรงเรียนวัดดอนตะเคียน 1. เด็กหญิงชลิตา  กล่ำน้อย
2. เด็กชายศราวุฒิ  พรมสุวรรณ์
 
1. นางวาสนา  แหลมทอง
2. นางวันณา  รักษาชัฎ
 
566 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84.01 ทอง 10 โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กชายสิรวิชญ์  สุภารัตน์
2. เด็กหญิงอุษานารี  หลักโลก
 
1. นางจิรัฐติกาล  กันธฺิมา
2. นางนวลศรี  เรืองโรจน์
 
567 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านวังยาง 1. เด็กชายกวินภพ  แสงนิล
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  ผลไธสง
 
1. นางสาวสุเพ็ญกิจ  บรรดาศักดิ์
2. นางกุหลาบ  อักษรวงศ์
 
568 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83.66 ทอง 12 โรงเรียนบ้านพุตะแบก 1. เด็กชายภานุพงษ์  ล้ออวยพร
2. เด็กหญิงวรรณิดา  หงษ์หิรัญ
 
1. นางสาวกุณฑิกา  โกมุก
 
569 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83.66 ทอง 12 โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กชายกัณยา  สอนดาว
2. เด็กหญิงซูจี  มอญดี
 
1. นางสาวบังอร  เทียมจันทร์
2. นางสาวสุดา  บุญจันทร์
 
570 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83.34 ทอง 14 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กหญิงจุธาทิพย์  ชูช่วย
2. เด็กชายธนศักดิ์  ชูช่วย
 
1. นายสมพงษ์  แตงเที่ยง
2. นางกิตติมา  แตงเที่ยง
 
571 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83.33 ทอง 15 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กหญิงวริศรา  จันทร์มริต
2. เด็กชายศรายุท  หญีตป้อม
 
1. นางสาวดาวรุ่ง  ปี่แก้ว
2. นางสาวยุวดี  นาเมือง
 
572 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77.67 เงิน 16 โรงเรียนบ้านคลองชายธง 1. เด็กหญิงธัญวรรณ  คล้ายมงคล
2. เด็กชายธีรพัฒน์  อรชร
 
1. นางสาววรรณิษา  ประสาทแก้ว
2. นายสุฌาณี  หนูจับแก้ว
 
573 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77.34 เงิน 17 โรงเรียนอนุบาลทับสะแก 1. เด็กหญิงสุทินา  สันติภูมิมงคล
2. เด็กชายโฆษิต  วงศ์ศิรประภา
 
1. นางสาวศรีนารถ  ณรงค์อินทร์
 
574 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76.66 เงิน 18 โรงเรียนบ้านชะม่วง 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ฤทธ์ชัย
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ราชสมบัติ
 
1. นางมณี  ทองสม
 
575 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 19 โรงเรียนเศรษฐพานิชวิทยา 1. เด็กชายชานน  อรรถมานะ
2. เด็กหญิงธนพร  นุชอิ่ม
 
1. นางกัลยรัตน์  อัฐระ
2. นางสุปรีญา  แจ่มใส
 
576 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 68.01 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านห้วยสัก 1. เด็กชายธนัชพงศ์  โคตรชัย
2. เด็กหญิงปาริชาติ  คลังทรัพย์
 
1. นางศิภาพร  เฮี๊ยะเซ้ง
2. นายคณิศร  อาจสุวรรณ
 
577 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายชนาธิป  ปานยิ้ม
2. เด็กหญิงเกษรานันท์  ผิวผ่อง
 
1. นางจารุวรรณ  คีรีวรรณ
2. นางมณฑา  สูรยาทิตย์
 
578 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กชายอนุเทพ  แซ่กิม
2. เด็กหญิงเปี่่ยมศิริ  สัสดี
 
1. นางมณีรัตน์  สุวรรณหงส์
2. นางสาวหทัยรัตน์  ชวนชื่น
 
579 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงศวิตา  พรรณโรจน์
2. เด็กชายเกิดบุญโชค  สิงหะรา
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ทาทอง
 
580 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85.34 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าฝาง 1. เด็กหญิงศลิษา   ตั้งธรรม
2. เด็กชายเอกวัฒน์   วงษ์เลขา
 
1. นางสาวณัฏฐิรา  ละม่อมงาม
 
581 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84.34 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 1. เด็กชายนครินทร์  บัวด้วง
2. เด็กหญิงนริศรา  เจริญพร
 
1. นางสาววันนา  กงไกรษร
2. นางสาวภิญญดา  นิยมไทย
 
582 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กหญิงกวินทราดา  จั่นเพชร
2. เด็กชายณัฐภัทร  พวงเพ็ญ
 
1. นางจิรัฐติกาล  กันธิมา
2. นางนวลศรี  เรืองโรจน์
 
583 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนวัดดอนตะเคียน 1. เด็กหญิงชลดา  ตุ้มอ่อน
2. เด็กชายสุรเสน  พรหมลาศ
 
1. นางวาสนา  แหลมทอง
2. นางวันณา  รักษาชัฎ
 
584 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82.34 ทอง 8 โรงเรียนเศรษฐพานิชวิทยา 1. เด็กหญิงกนกกร  เปรมปรีดิ์
2. เด็กชายธีรภัทร  เณรคล้าย
 
1. นางกัลยรัตน์  อัฐระ
2. นางสุปรีญา  แจ่มใส
 
585 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82.34 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 1. เด็กหญิงกัญจนรัตน์  ทรายแก้ว
2. เด็กชายธีรภัทร  สมจิตร
 
1. นางสาววิภา  โรจน์เสถียร
2. นางสาวปภาดา  พูลสวัสดิ์
 
586 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82.32 ทอง 10 โรงเรียนบ้านวังยาง 1. เด็กชายศรพักตร์  พิมพ์อักษร
2. เด็กหญิงแสงแข  ซื่อสัตย์
 
1. นางกุหลาบ  อักษรวงศ์
 
587 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81.67 ทอง 11 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  แผนสง่า
2. เด็กชายชาญวิทย์  ก้อนเพชร
 
1. นางสาวดาวรุ่ง  ปี่แก้ว
2. นางสาวยุวดี  นาเมือง
 
588 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81.33 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลทับสะแก 1. เด็กชายพัชรพล  ศรีอุทัย
2. เด็กหญิงสุรีวัลย์  เปรียบปราง
 
1. นางสาวศรีนารถ  ณรงค์อินทร์
 
589 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80.67 ทอง 13 โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กชายอมรชัย  ฝักแก่นจันทร์
2. เด็กหญิงอัญชนา  วงษ์สวัสดิ์
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  คงแก้ว
 
590 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80.34 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหนองมงคล 1. เด็กหญิงณัฐริกา  แซ่เลี้ยง
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  เสถียร
 
1. นางสาววันวิสา  สายสมบูรณ์
 
591 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กหญิงอรวรรณ  เย็นสนิท
2. เด็กชายเมธาวิน  ยิ้มแย้ม
 
1. นางสาวบังอร  เทียมจันทร์
2. นางสาวณุภาวี  คงเกิด
 
592 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 79.67 เงิน 16 โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงพรธีรา  กุณาวงค์
2. เด็กชายอานนท์  อ่างหิน
 
1. นางสุกัญญา  ไพลาลี
 
593 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 79.33 เงิน 17 โรงเรียนวัดนาล้อม 1. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  แจ่มแสง
2. เด็กชายสิทธิชัย  แซ่ตั้ง
 
1. นางอุมาพร  อุนารัตน์
 
594 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 18 โรงเรียนบ้านห้วยสัก 1. เด็กชายธนภัทร  โคตรชัย
2. เด็กหญิงสุพาวิณี  แซ่ลิ้ม
 
1. นางศิภาพร  เฮี๊ยะเซ้ง
2. นายคณิศร  อาจสุวรรณ
 
595 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 18 โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กหญิงกรนภา  ศิลป์ศร
2. เด็กชายวินัย  จูประจวบ
 
1. นางวันดี  คูหพันธุ์
2. นางจงกล  พรมสอาด
 
596 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77.67 เงิน 20 โรงเรียนเทศบาลบ้านค่าย 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ศิลพูล
2. เด็กชายธนศักดิ์  เยื่อใย
 
1. นางสาวทิพกฤตา  ทรงธรรม
 
597 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 74.67 เงิน 21 โรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายธีรภัทร์  แสงแตง
2. เด็กหญิงพีระดา  สุขเกษม
 
1. นางประทีป   ล้อแก้ว
2. นางสาวกิริฎา  ใจเพ็ชร
 
598 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  หุ่นเก่า
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  มรจันทร์
 
1. นางยุวดี  จักร์แก้ว
 
599 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคั่นกระได 1. เด็กหญิงรสา  นาคพินิจ
2. เด็กชายอาทิตย์  ปานน้อย
 
1. นางสาวพจนารถ  เจียมจิตร
2. นางพจนา  อินหอม
 
600 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จินุพงศ์
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  แสงจันทร์
 
1. นางนันทา  ไกรทอง
2. นางสาวพรเพ็ญ  นามสละ
 
601 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. เด็กชายสุนัย  หาญกล้า
2. เด็กหญิงอฐิชา  เปรมปรีดิ์
 
1. นางศิริรักษ์   ศรีพลอย
2. นางสาวณัฐศิริ  กิตติพันธ์
 
602 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  บัวงาม
2. เด็กชายธีรยุทธ  ธนาวัฒน์
 
1. นางนงลักษณ์  ภู่ทอง
 
603 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. เด็กชายกฤษดา  แป้นแท้
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ปัญญาธิโป
 
1. นางสาวพิมพ์ภัทรา  รังสิกุล
 
604 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงนิภาภร  สืบส่ง
2. เด็กชายศุภวิชญ์  สถาพรอนุรักษ์
 
1. นางสาววิไลลัษณ์  คงแก้ว
 
605 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนมูลนิธิศึกษา 1. เด็กหญิงนภสร  เชี่ยวน้อย
2. เด็กชายปัณณวิช  พรามเกษม
 
1. นางสาวปวีณา  ชูสุวรรณ
2. นางสาวอรอุมา  วันพุดชา
 
606 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงศิวาภรณ์  โลหะพันธุ์
2. เด็กชายอัมรินทร์  กันทะ
 
1. นางสาวบุษยา  พยมธน
2. นางสาวสุรีย์  กลิ่นเกลา
 
607 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กชายธนวิทย์  โสพระขรรค์
2. เด็กหญิงมุกมณี  เขียวชอุ่ม
 
1. นางสาวจันทรา  ต้นแจง
2. นางสาวศุกาณญา  สมประสงค์
 
608 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงจิรนันท์  จอกแก้ว
2. เด็กชายจิรานุวัฒน์  ทัดรัด
 
1. นางสาวปฤษฎิ์การณ์  ดิษฐอุดมโพธิ์
2. นางสาวอัจฉรา  สุขแก้ว
 
609 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 1. เด็กหญิงทรรศนีย์  อุปัชฌาย์
2. เด็กชายโกวิทย์  แย้มเมือง
 
1. นายเพิ่มพล  บัวคล้าย
 
610 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงสรินยา  ฝ่ายชนะ
2. เด็กชายอรรถพล  ใจสระ
 
1. นางสาวอัยรินทร์  เกลื้อคำ
 
611 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดอนสง่า 1. เด็กหญิงมัณฑิยา  ปิ่นทอง
2. เด็กชายสรศักดิ์  บุญเกิด
 
1. นางสาวอัมพิกา  ทองกัลยา
 
612 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง 1. เด็กชายชลัช  เลี้ยงปิยะประเสริฐ
2. เด็กหญิงเสาวนีย์  เขียวไปรเวช
 
1. นายเทวฤทธิ์  เอมโอษฐ์
 
613 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงกันต์ญภัทร  นิตลาภ
2. เด็กหญิงจินต์ผาดา  จวงจอง
3. เด็กหญิงธนัชชา  วิวัฒนโสภา
4. เด็กหญิงนิติพร  จันทร์หอม
5. เด็กหญิงนิรัชพร  แสงหว้า
6. เด็กหญิงนิสารัตน์  เอี่ยมสำอาง
7. เด็กหญิงพัชราภา  ขาวพวง
8. เด็กหญิงพิมพ์นารา  กำบัง
9. เด็กหญิงภรภัค  โพธิ์มี
10. เด็กหญิงภัทรธิดา  เทียมปาน
 
1. นางบุญตา  หงส์แก้ว
2. นางสาวสุปราณี  สุขนาน
3. นางจารุวรรณ  คีรีวรรณ
 
614 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงกาญจนา  มั่นประเสริฐ
2. เด็กหญิงกิติยาพร  หนูถึง
3. เด็กหญิงชลธิชา  เคมมาตร
4. เด็กหญิงดวงเดือน  ภัทรประภา
5. เด็กหญิงธิดาวรรณ  รสโสดา
6. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ขำวิลัย
7. เด็กหญิงสกุลไทย  นาคใยธรรม
8. เด็กหญิงอธิติยา  โต๊ะทอง
9. เด็กหญิงอังคณา  เทียนสัน
10. เด็กหญิงอัมพิกา  กระเรียนทอง
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  คงแก้ว
2. นางณหทัย  ออดรบ
3. นายยงยุทธ  เกิดทอง
 
615 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  แสงกล้า
2. เด็กหญิงฉัตรสุดา  ศรีวิชา
3. เด็กหญิงธรรมรัตน์  พุทธจำ
4. เด็กหญิงปาริสรา  ชาติเน้ย
5. เด็กหญิงปุณยาพร  อย่างสง่า
6. เด็กหญิงลลิต์ภัทร  นามไพร
7. เด็กหญิงสุดาภัทร  เอี่ยมสำอาง
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  วงษ์จันทร์
9. เด็กหญิงสุมฤทัย  ไกรแสงศรี
10. เด็กหญิงเกวลิน  ยิ้มนาโพธิ์
 
1. นางสาวจันทรา  ต้นแจง
2. นางสาวศุกาณญา  สมประสงค์
3. นางสาวศศิธร  สุดดี
 
616 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 1. เด็กหญิงธันยธร  สีดำ
2. เด็กหญิงนวพรรณ  พลแก้ว
3. เด็กหญิงนัทธมน  พริกเสน
4. เด็กหญิงรพีพรรณ  ลูกจันทร์
5. เด็กหญิงวราลี  ขำขาว
6. เด็กหญิงศศินา   มรจันทร์
7. เด็กหญิงสิริกร  เกตุรักษ์
8. เด็กหญิงสุทาดา  กองสกุลพงษ์
9. เด็กหญิงอัจฉรา  คล้อยแห่
10. เด็กหญิงอาภาภรณ์  ปิ่นแก้ว
 
1. นางยุวดี  จักร์แก้ว
 
617 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยชนะ
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  บางม่วงงาม
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  กิตติวรรณาภรณ์
4. เด็กหญิงติณรี  เลิศอาวุธ
5. เด็กหญิงธนพร  ประทับกอง
6. เด็กหญิงธนัชพร  แสงสว่าง
7. เด็กหญิงนันทศิริ  เขียวสง่า
8. เด็กหญิงปานทิพย์  พุ่มซ้อน
9. เด็กหญิงปิ่นมณี  ภักดีชาติ
10. เด็กหญิงอัญชิสา  จันทร์แก้ว
 
1. นางไพจิตร  เขียวงาม
2. นางสาวชื่นจิตต์  เรือนจันทร์
3. นางพรเพ็ญ  กาญจนรัตน์
 
618 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลทับสะแก 1. เด็กหญิงณัฏฐาพร    กล้าหาญ
2. เด็กหญิงณัฏธิดา    ยอดจิตร
3. เด็กหญิงณัฐนิชา   บุญธรรม
4. เด็กหญิงธิภาพร    ภู่ตระกูล
5. เด็กหญิงนันท์นภัส  สมศรี
6. เด็กหญิงปานทิพย์   เขาทอง
7. เด็กหญิงพัณณิตา    ตั้งเขาทอง
8. เด็กหญิงศศิพัชร    ศรีสุวรรณ
9. เด็กหญิงอัจฉรีย์    กิ่งป้อง
10. เด็กหญิงอินทิรา    รุ่งแจ้ง
 
1. นางสาวศรีนารถ  ณรงค์อินทร์
2. นางทัศนี  สังฆารักษ์
3. นางสมจิตร  นิลประดับ
 
619 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต 1. เด็กหญิงจิราพร  สร้อยโสภา
2. เด็กชายชวกร  ประกอบปราณ
3. เด็กหญิงฐานัชฌา  อุบลน้อย
4. เด็กชายธีรพัฒน์  ภมร
5. เด็กหญิงปฑิตตา  อำนวยชัย
6. เด็กหญิงพรพิมล  เกิดผล
7. เด็กชายพีรพล  โยชาลี
8. เด็กชายมลธดา  ใจเสงี่ยม
9. เด็กหญิงวริศรา  ยิ้มใหญ่
10. เด็กชายอานนท์  คล้ำมณี
 
1. นางสาวอรทัย  ทินวงศ์
2. นางสาวประภาวี  นาคสุข
3. นางอัญชลี  ตันทวานิช
 
620 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดหนองหอย 1. เด็กหญิงกรพินท์  พูลเกษม
2. เด็กหญิงกุลธิดา  สินจันทร์
3. เด็กหญิงดวงกมล  แก้วเกตุ
4. นางสาวนิตยา  สุธาทัศน์
5. เด็กหญิงปณัฐดา  มุสิกพันธ์
6. เด็กหญิงรุ้งทิวา  เจียรนัย
7. เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีชะเอม
8. เด็กหญิงอรพินท์  สุวัฒน์
9. เด็กหญิงอุไรรัตน์  ซื่อสัตย์
10. เด็กหญิงเยาวเรศ  หนามคม
 
1. นายมานิตย์  อักษรวงศ์
 
621 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมนพคุณ 1. เด็กหญิงณัชทิชา  แก้วเนตร
2. เด็กหญิงณัชนันท์  งามพริ้ง
3. เด็กหญิงบาซิลีน  งามดี
4. เด็กหญิงปัญณพร  ทองเกิด
5. เด็กหญิงพลอยกัลยา  สูงศักดิ์
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แจ่มจันทร์
7. เด็กหญิงรัตนา  พิมสอ
8. เด็กหญิงวนัสนันท์  ขาวสะอาด
9. เด็กหญิงวนัสนันท์  นาเมือง
10. เด็กหญิงวริศรา  เข็มทอง
11. เด็กหญิงศลาสินี  แก้วกูด
12. เด็กหญิงสิรดา  สังข์อาษา
13. เด็กหญิงสิริวิมล  กลิ่นหอม
14. เด็กหญิงสุพาณี  ศรีลิ้นจี่
15. เด็กหญิงแก้มขวัญ  เจียมจารีกุล
 
1. นายจิโรจน์  แก้วแดง
2. นางมลฤดี  ทรัพย์ซ้อน
3. นางสาววิสสุตา  นาคจู
 
622 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ 1. เด็กหญิงปพิชญา  คล้ายพรหม
2. เด็กหญิงพรพิมล  แก้วกอง
 
1. นายสมคิด  ไชยแก้ว
2. นางสาววันเพ็ญ  เพ็ชรพรรณ
 
623 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กหญิงธันยาธรณ์   แดงอรุณ
2. เด็กหญิงศศินา    เครือแตง
 
1. นายโชคชัย  ลัคนาชัย
2. นายวุฒิพงศ์  ทองเขียว
 
624 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคั่นกระได 1. เด็กหญิงสุพรรษา  จินดาสอน
2. เด็กหญิงอาริสา  โชติช่วง
 
1. นางสาวสวรินทร์  ผุดเผือก
 
625 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม 1. เด็กชายยศพล  เครือวัลย์
2. เด็กหญิงอารีญา  เกิดสมจิตต์
 
1. นางสายใจ  เครือวัลย์
2. นายโกวิท  บุรินทรโกษฐ
 
626 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญตัน
2. เด็กหญิงรัสเซีย  เสือเฒ่า
 
1. นายอานนท์  ทิพย์เอม
 
627 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1. เด็กหญิงพรพิมล  ศรเฉลิม
2. เด็กหญิงลภัสรดา  รอดศรี
 
1. นางสาวชลดา  สุภาผล
2. นางสาวพัชยา  คเชนทร
 
628 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงกัญญนัฐ  ชมอินทร์
2. เด็กหญิงปรียนันท์  ชูนุ้ย
 
1. นางจิตติมา  พัฒน์เย็น
2. นายวุฒิพร  เจียมมานะสมบัติ
 
629 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองระแวง 1. เด็กหญิงพิมพ์ระพัฒน์  วงศ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  สายนาค
 
1. นางชูศรี  ฤกษ์เมือง
2. นางสาวทยิดา  วัดล้อม
 
630 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายณรงค์กร  งามสอาด
2. เด็กหญิงสุนิตา  ฉุนราชา
 
1. นายวัชรินทร์  บัวด้วง
2. นางสาวกิริฎา  ใจเพ็ชร
 
631 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลทับสะแก 1. เด็กหญิงพิมสิริ  ชูแสง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  เผือกผ่อง
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สังข์ฤทธิ์
 
632 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เกาะแก้ว
2. เด็กชายอาจณรงค์  เฉลิมพันธ์
 
1. นายวรวุธ  ฉันธรอาภรณ์
2. นางสุดา  บุญจันทร์
 
633 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านท่าฝาง 1. เด็กชายกฤษดา   เกิดเฉ็งเม็ง
2. เด็กชายสุริยา   พานทอง
 
1. นายพิภพ   บุญประกอบพร
 
634 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 12 โรงเรียนอุดมราชภักดี 1. เด็กชายรุ่งอรุณ  หนูเชือ
2. เด็กชายอนุพนธ์  เคลื่อนไสว
 
1. นายชาตรี  ม่วงกำพันธ์
2. นายสิทธิเดช  สำลีแก้ว
 
635 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านไร่ใน 1. เด็กหญิงนิษิตา  ทอดสนิท
2. เด็กหญิงสุภาพรรณ  สีขำ
 
1. นางสาววิมลรัตน์  ฐิตะฐาน
 
636 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านอ่างทอง 1. เด็กหญิงศศิธร  พินิจ
2. เด็กหญิงอนัญญา  ชนะพล
 
1. นายสุพิศาล  เลขกะพัศ
 
637 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดดอนตะเคียน 1. เด็กชายฐานันดร  ศรีทอง
2. เด็กชายโชคชัย  มหาวินัย
 
1. นางนภา  ศรีสุขไสย
2. นางสมพงษ์  ยลปราโมทย์
 
638 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 17 โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงสุภัชชา  โพธิ์คง
2. เด็กหญิงอันธิกา  สมบูรณ์
 
1. นายพิศิษฐ์  รอดทิม
 
639 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 17 โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงนริศรา  กลิ่นจันทร์กลั่น
2. เด็กหญิงเกตน์นิภา  ทองสุขธรรม
 
1. นายธนิต  วัดอักษร
2. นางชุลี  สิงหวรลักษณ์
 
640 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด 1. เด็กหญิงนงค์ลักษณ์  แขวงรส
2. เด็กหญิงปรางค์วรนาถ  คงแท่น
 
1. นายพุทธพร  สุทธิโยค
2. นายจรัส  น้อยศิริ
 
641 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  วาสสุวรรณ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วเงิน
 
1. นายสาวิตร  ขันทอง
 
642 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงอรวรรณ  เทียนสัน
2. เด็กหญิงไพรินทร์  ปฎิแพทย์
 
1. นายอานนท์  ทิพย์เอม
 
643 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ 1. เด็กหญิงนุชวรา  ไฝ่เส้ง
2. เด็กหญิงปืยฉัตร  จันทร์สงค์
 
1. นายสมคิด  ไชยแก้ว
2. นางสาววันเพ็ญ  เพ็ชรพรรณ
 
644 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กหญิงวรรณสิริ  วัฒนพลังกุล
2. เด็กหญิงวรรณิศา  ครุธดำ
 
1. นายสิทธิไชย  จิตต์รังษี
 
645 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีทับทิม
2. เด็กหญิงอุมาภรณ์  พลายกล่ำ
 
1. นายภักดี  บุรินทรโกษฐ
 
646 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงสารภี  เพชรมะณี
2. เด็กหญิงสโรชา  คล้อยแสง
 
1. นายโชคดี  พัฒเชียรทอง
2. นางศิริลักษณ์  พิลาวุฒิ
 
647 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงกันณ์ติยา  สาครเจริญ
2. เด็กหญิงมัธติการ์  ครุฑสิงห์
 
1. นางสาวศรีชล  สอดสุข
 
648 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง 1. เด็กหญิงอภิษฎา  ยังอยู่
2. เด็กหญิงอารียา  ทินกระโทก
 
1. นายจรัล  เสียงเพราะ
2. นายภูวนัย  ใจภักดี
 
649 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงสุนิษา  เร่ห์บุญ
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์  หมื่นพันธ์
 
1. นายธนิต  วัดอักษร
2. นายวีระ  รุ่งเเจ้ง
 
650 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) 1. เด็กหญิงสกาวรัตน์  ชัยนันท์
2. เด็กหญิงสุชัญญา  ชัยนันท์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย  แดงโชติ
2. นายสมเกียรติ  ลอยบ้านแพ้ว
 
651 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านดอนสง่า 1. เด็กชายยอดชาย  แก้วพลายตา
2. เด็กชายอมรเทพ  เทศรำลึก
 
1. นายปานทอง  ป้องสิน
 
652 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด 1. เด็กหญิงนพมาศ  สองขุนทศ
2. เด็กชายภาคีนัย  เดชคล้ำ
 
1. นายจรัส  น้อยศิริ
2. นายพุทธพร  สุทธิโยค
 
653 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านคั่นกระได 1. เด็กหญิงชนาภา  แตงอ่อน
2. เด็กหญิงภาวินี  ชูจิตร
 
1. นางสาวอัญชรินทร์  เกิดจิตร
2. นางรชยา  สร้อยดอกไม้
 
654 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดดอนยาง 1. เด็กหญิงปาริชาติ  คมขำ
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  บุญชาติ
 
1. นายอภิลักษณ์  พงษ์ไพโรจน์
 
655 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงบุษราคัม  พละเยี่ยม
 
1. นายไพโรจน์  จิตใจดี
 
656 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุขเกษม
 
1. นางชุลีพร  นวะมะรัตน
 
657 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยางเขา 1. เด็กหญิงปริยาภรณ์  พรมสุวรรณ์
 
1. นางหวานใจ  ชมเชย
 
658 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนด่านสิงขร 1. เด็กหญิงสุพัตรา  บัวงาม
 
1. นางศิริมา  บุญประภา
 
659 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 64 ทองแดง 5 โรงเรียนประชาราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงบาโตบี  บัวอบ
 
1. นางมณฑา  เทียนแท้
 
660 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 63 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านยุบพริก 1. เด็กหญิงชิดชนก  พิมชาวนา
 
1. นางโสภี  สูงยิ่ง
 
661 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 63 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 1. เด็กชายธนากร  สุกใส
 
1. นางยุพิน  สมานทรัพย์
 
662 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 62 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดกำมะเสน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พึ่งพระ
 
1. นางสาวจอมสุรางค์  พาจร
 
663 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 62 ทองแดง 8 โรงเรียนมัธยมนพคุณ 1. เด็กหญิงวรินยุพา  ทองสนิท
 
1. นางสมบูรณ์  สุขสำราญ
 
664 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 61 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์) 1. เด็กชายปรเมศร์  ล้อมน้อย
 
1. นางรัชฎาวรรณ  โชติอุทยางกูร
 
665 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านดอนสูง 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  วัดล้อม
 
1. นายสมเกียรติ  มีชัย
 
666 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ถนนทอง
 
1. นางชุลีพร  นวะมะรัตน
 
667 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์) 1. เด็กชายเอกรินทร์  สินธุวรานนท์
 
1. นางสาวมัลลิกา  แซ่อึ้ง
 
668 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์ 1. เด็กหญิงโสภิดา  พันทอง
 
1. นางอิศราพร  แจวเจริญ
 
669 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงเกศินี  เรืองแก้ว
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ทองคำ
 
670 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 62 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 1. เด็กชายนันทิภาคย์  เถื่อนสลาย
 
1. นางยุพิน  สมานทรัพย์
 
671 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 62 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านยางเขา 1. เด็กหญิงศศิวิมล  สังขรูป
 
1. นางสาวอรวรรณ  สุขสมบัติ
 
672 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 61 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 1. เด็กหญิงชลียา  อินทร์แพง
 
1. นางสาววาสนา  สายเส็ง
 
673 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 61 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านยุบพริก 1. เด็กชายชาคริต   รัตนกุล
 
1. นางโสภี  สูงยิ่ง
 
674 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 1. เด็กชายสมศักดิ์  อ่วมอร่าม
 
1. นางนิภา  กิจหงวน
 
675 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอุดมราชภักดี 1. เด็กชายธนพล  แสงโต
 
1. นายสนธยา  จันทร์ฉาย
 
676 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนจันทรศึกษา 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  ทัดรัตน์
 
1. นายจักรกฤษณ์  เหรียญประดับ
 
677 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กชายสหรัฐ  เขียวสง่า
 
1. นายไพโรจน์  จิตใจดี
 
678 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 1. เด็กหญิงสุพรรณษา  ประยูรหงษ์
 
1. นางนิภา  กิจหงวน
 
679 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กชายสิทธิชัย  ขาวสะอาด
 
1. นางนิภาภรณ์  วงศ์สวัสดิ์
 
680 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 1. เด็กหญิงวิสุตา  ทวีรักษ์
 
1. นายสุรศักดิ์  แก้วฉวี
 
681 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  จันทร์แจ่มหล้า
 
1. นายธนิต  วัดอักษร
 
682 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  พิมลรัตน์
 
1. นางสุนทรี  ศรีทัศน์
 
683 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กชายภานุวัตร  เลิศประสิทธิ์
 
1. นายไพโรจน์  จิตใจดี
 
684 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 1. เด็กหญิงวรางคณา  ป้อมใหญ่
 
1. นางยุพิน  สมานทรัพย์
 
685 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยางเขา 1. เด็กหญิงเกศินี  บานแย้ม
 
1. นางหวานใจ  ชมเชย
 
686 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายชนุดม  ประดับ
 
1. นางชุลีพร  นวะมะรัตน
 
687 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดกำมะเสน 1. เด็กหญิงวิลัยพรรณ  ชุมแสง
 
1. นายทวีศักดิ์  เคนอ่อน
 
688 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มีคลองแบ่ง
 
1. นางสาวระพีพร  แซ่ตัน
 
689 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านพุตะแบก 1. เด็กชายมารุต  เรียงทอง
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  ภุมมาลา
 
690 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านยุบพริก 1. เด็กหญิงอภิญญา   รวดเร็ว
 
1. นางโสภี  สูงยิ่ง
 
691 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงฐิติมา  จิตรสมดี
 
1. นางสาวประชิต  พูลกลิ่น
 
692 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กชายณภัทร  จันทวี
 
1. นางสาวอรุณาภรณ์  ยิ้มสงวน
 
693 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนด่านสิงขร 1. เด็กหญิงอัญชลี  แต้มจีนไทย
 
1. นางปราณี  กลัดสมบูรณ์
 
694 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 1. เด็กชายธีรภัทร์  สำราญอินทร์
 
1. นางสาวธนาภรณ์    เจริญผล
 
695 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนจันทรศึกษา 1. เด็กชายพรภวิษณ์  แจ่มแจ้ง
 
1. นายจักรกฤษณ์  เหรียญประดับ
 
696 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนประชาพิทักษ์ 1. เด็กชายรพีภัทร  เขียวชอุ่ม
 
1. นางสาวสายชล  ซุ่นบวบ
 
697 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์ 1. เด็กชายปัญจา  เขมะเกรียงไกร
 
1. นางวันทนา  งามเนตร
 
698 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนประชารังสรรค์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  เทศวิเศษ
 
1. นางนัยนา  คูหพันธ์
 
699 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์) 1. เด็กหญิงจิรประภา  จินดาพรวัฒนะ
 
1. นางรัชฎาวรรณ  โชติอุทยางกูร
 
700 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร 1. เด็กหญิงปรียากร  เกิดจาก
 
1. นางสาวอัญชลี  เจียมโพธิ์
 
701 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย 1. เด็กชายปิยะพล  เกิดพันธ์
 
1. นางสาวสุดา  โกยทอง
 
702 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์) 1. เด็กหญิงอริศรา  ศรีสง่า
 
1. นางสาวมัลลิกา  แซ่อึ้ง
 
703 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงอาทิมา  ขำวิจิตร
 
1. นางชุลีพร  นวะมะรัตน
 
704 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยางเขา 1. เด็กหญิงนัชชา  ภู่ใหญ่
 
1. นางศิริพรรณ  กำเนิดกาญจน์
 
705 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1. เด็กหญิงณัฐชา  แดงเสียงดัง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  คุณสมบัติ
 
706 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงวีรวัลย์  หัตถกรรม
 
1. นางสาวสายพิณ  อินพันทัง
 
707 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนประชารังสรรค์ 1. เด็กหญิงบูรญา  เพิ่มคารมย์
 
1. นางวันดี  แย้มรัตน์
 
708 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนมูลนิธิศึกษา 1. เด็กหญิงพรศิริ  เมืองใหญ่
 
1. นางพรเพ็ญ  ศรีมณฑก
 
709 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านชะม่วง 1. เด็กชายอินทิรา  รินทา
 
1. นางสาวโชติรส   ตระกูลกำเนิด
 
710 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   เชื้อนิล
 
1. นางพนารัตน์   ภมร
 
711 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กหญิงสุตาภัทร  พรั่งพร้อมใจ
 
1. นางอำไพ  ใยบำรุง
 
712 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กชายธนพนธ์  คงยาง
 
1. นายไพโรจน์  จิตใจดี
 
713 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนจันทรศึกษา 1. เด็กหญิงนวรัตน์  แจ่มแจ้ง
 
1. นายจักรกฤษณ์  เหรียญประดับ
 
714 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 13 โรงเรียนบ้านดอนทราย 1. เด็กหญิงพรนภา  กุลดารัมย์
 
1. นายศิริพงษ์  สุทธิสำแดง
 
715 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 13 โรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์ 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เที่่ยงธรรม
 
1. นางอิศราพร  แจวเจริญ
 
716 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 13 โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง 1. เด็กชายกฤษฎา  สิมสุวรรณ
 
1. นางสมนึก  ทับทิมไทย
 
717 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 16 โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร 1. เด็กชายภานุ  ทองคำ
 
1. ส.ต.อ.เสมา  ทิพย์คีรี
 
718 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 17 โรงเรียนด่านสิงขร 1. เด็กหญิงอรชา  ทองสุข
 
1. นางศิริมา  บุญประภา
 
719 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด 1. เด็กหญิงวิภาพร  ตั้งเหรียญพลอย
 
1. นายจรัส  น้อยศิริ
 
720 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 1. เด็กชายชานนท์  สุราช
 
1. นางยุพิน  สมานทรัพย์
 
721 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 1. เด็กชายสรรพวิทย์  ระวีรัตยา
 
1. นางสาวปนัดดา   แดงประหลาด
 
722 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กชายสวราชย์  แตงอ่อน
 
1. นายไพโรจน์  จิตใจดี
 
723 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองหอย 1. เด็กหญิงวิลาภรณ์  ทองบุตร
 
1. นายนเรศ  นวะมะรัตน
 
724 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  วัฒนบท
 
1. นางสุนทรี  ศรีทัศน์
 
725 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนมูลนิธิศึกษา 1. เด็กหญิงพรธิดี  แสงมนตรี
 
1. นายณัฐพงษ์  สีเหลือง
 
726 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. เด็กชายณัฐพล  จิรนันทศักดิ์
 
1. นางนุชนาฏ  นกฉลาด
 
727 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กชายณัฐพล  จันทร์กำเสก
 
1. นางนิภาภรณ์  วงศ์สวัสดิ์
 
728 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายเฉลิมพล  สุวรรณ์
 
1. นายธนิต  วัดอักษร
 
729 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กชายยันต์  แสงทอง
 
1. นางนิภาภรณ์  วงศ์สวัสดิ์
 
730 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 1. เด็กหญิงอรปรียา  รุ่งเรือง
 
1. นางนิภา  กิจหงวน
 
731 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมูลนิธิศึกษา 1. เด็กหญิงวัณณิตา  พลศร
 
1. นายณัฐพงษ์  สีเหลือง
 
732 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงณิชารีย์  เงินรวง
 
1. นายไกรภพ  พละเยี่ยม
 
733 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  แก่นแก้ว
 
1. นางนุชนาฏ  นกฉลาด
 
734 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 1. เด็กหญิงนริศรา  ปิ่นแก้ว
 
1. นางนิภา  กิจหงวน
 
735 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงไพรินทร์  ปฏิแพทย์
 
1. นางสาวพนารัตน์  สุขกันตะ
 
736 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  มาลีเพ็ชร
 
1. นายธนิต  วัดอักษร
 
737 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 1. เด็กหญิงเพ็ญนิการ์  ขำพวง
 
1. นายสุรศักดิ์  แก้วฉวี
 
738 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี 1. เด็กชายสุรเดช  มาคล้าย
 
1. นายวิชยุตม์  สิทธิมา
 
739 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลอย 1. เด็กหญิงนัชชา  ทิพย์วงศ์
2. เด็กหญิงมะปราง  สีมะวงศ์
 
1. นางพัชรี  นามศรี
 
740 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กหญิงกีรตา  ถัมภ์บรรฑุุ
2. เด็กหญิงสิรารัตน์  มุูลเกต
 
1. นางนารีรัตน์  คล้อยดี
2. นางทิพวัลย์  รวดเร็ว
 
741 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนตะเคียน 1. เด็กหญิงปริศนา  ปลอดโปร่ง
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  จันทร์แดง
 
1. นางสาวอนุธิดา  โตมอญ
2. นางนภา  ศรีสุขไสย
 
742 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 4 โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 1. เด็กหญิงน้ำหวาน  ตาหนุ่ย
2. เด็กหญิงวรางคณา  ป้อมใหญ่
 
1. นางยุพิน  สมานทรัพย์
 
743 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 73 เงิน 5 โรงเรียนบ้านพุตะแบก 1. เด็กชายฉัตรชัย  เล็กมาก
2. เด็กหญิงวรัญญา  จัดภัย
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  ภุมมาลา
 
744 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 73 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 1. เด็กชายวิฑูรย์    แสนสุข
2. เด็กชายวีรยุทธ   มอญ
 
1. นางสาวปนัดดา  แดงประหลาด
2. นางประทีป   พัฒน์ทอง
 
745 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 73 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กหญิงกัลยาทรรศน์  เผือกทอง
2. เด็กหญิงเกวลิน  แสงทอง
 
1. นางจงกล  พรมสอาด
2. นางสาวศิริวรรณ  เพ็ญแสง
 
746 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 73 เงิน 5 โรงเรียนประชาราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชนน์ชนก  ถมทอง
2. เด็กหญิงสิริวรรณ  วงค์เพ็ช
 
1. นางมณฑา  เทียนแท้
2. นางสาวจุทารัตน์  มีเกล็ด
 
747 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 72 เงิน 9 โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุธิดา  รัตนา
2. เด็กหญิงสุมาลี  ทองคำ
 
1. นางสาวอัญชลี  เจียมโพธิ์
2. นางมยุรี  แย้มเจริญกิจ
 
748 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์ 1. เด็กชายพรภิรมย์  หงส์ทอง
2. เด็กชายวรยศ  วิชัยสาร
 
1. นางอิศราพร  แจวเจริญ
 
749 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  ยืดยาว
2. เด็กหญิงสินลดา  ชูชิต
 
1. นางสาวยุวดี  สายทอง
2. นางกานต์สินี  วรรณโชติ
 
750 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลดรุณวัฒนา 1. เด็กหญิงนันทิยา  เทียมเทศ
2. เด็กหญิงมณฑิรา  ศูนย์ดำ
 
1. นางสาววิชชุดา  เพชรรัตน์
 
751 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 64 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ต่ายสุวรรณ์
2. เด็กชายธีปกร  เต่าทอง
 
1. นางอุทัยวรรณ  สายลาม
 
752 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 64 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านหนองปุหลก 1. เด็กหญิงปภาดา   พรมสุวรรณ
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ทับซ้อน
 
1. นางสาวภชิสา   เปรมปรีดิ์
 
753 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 64 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กหญิงกาญจนา  บัวกลีบ
2. เด็กหญิงธีมาพร  วงค์ทับแสงทอง
 
1. นางอำไพ  ใยบำรุง
2. นางธีระวัลย์  แจ่มใส
 
754 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลอย 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  นาคเวช
2. เด็กหญิงสุธิดา  บุญพิทักษ์
 
1. นางพัชรี  นามศรี
 
755 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงนลนิล  ฉุยฉาย
2. เด็กหญิงภัทราพร  พุ่มพวง
 
1. นางชุลีพร  นวะมะรัตน
2. นางจิตศรี  ทองรอด
 
756 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขามัน 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  พัฒนพงศ์
2. เด็กหญิงไอลดา  เนตรทิพย์
 
1. นางสาวนฤมล  สดใส
2. นายปิยวัฒน์  ลิ้มศิริ
 
757 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนวัดดอนตะเคียน 1. เด็กหญิงกาญจนา  พระจำนงค์
2. เด็กหญิงจิราพร  ปลอดโปร่ง
 
1. นางสาวอนุธิดา  โตมอญ
2. นางนภา  ศรีสุขไสย
 
758 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนวัดหนองหอย 1. เด็กหญิงชลธิชา  พันธ์เพชร
2. เด็กหญิงอลิสเบท  อ่างหิน
 
1. นายปัญญา  เณรตาก้อง
 
759 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 1. เด็กหญิงชรัญดา   ช่วยชิต
2. เด็กหญิงนริสรา   มากจันทร์
 
1. นางสุปัญญา   เกิดพร้อม
 
760 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เชื้อนิล
2. เด็กหญิงอริสา  อ้นเปี่ยม
 
1. นางพนารัตน์   ภมร
 
761 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนประชาบูรณะวิทยา 1. เด็กหญิงนาตาชา  ชื่นชม
2. เด็กหญิงเพชรลดา  เอี่ยมใจรักษ์
 
1. นางสาวสุภากมล  ศรีสดใส
2. นางนงคราญ  พูลทอง
 
762 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี 1. เด็กหญิงนรากร  พึ่งโต
2. เด็กหญิงพิรดา  เกตุย้อย
 
1. นางสาวลาวัลย์  กันภัย
2. นางสาวยุวดี  เฉลยภาพ
 
763 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัลยา  คุณารักษ์
2. เด็กหญิงวนิยา  แสงเพลิง
 
1. นางสาวกิริฎา  ใจเพ็ชร
2. นางประทีป  ล้อแก้ว
 
764 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กชายวัชรินทร์  ธัญญเจริญ
2. เด็กชายสุริยา  ทองชนะ
 
1. นางวันดี  คูหพันธุ์
2. นายจรัล  เพียรเสมอ
 
765 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 66 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงรอซีบะฮ์  นาวงษ์
2. เด็กหญิงสุกัลยา  สุขชนะ
 
1. นางสาววันดี  สุขเกษม
 
766 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 66 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กหญิงกัลย์รัตน์  สังข์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงยุวธิดา  ชุนหศิริวัน
 
1. นางอำไพ  ใยบำรุง
2. นางธีระวัลย์  แจ่มใส
 
767 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 66 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์ 1. เด็กชายณัฐภัทร  คชชา
2. เด็กหญิงอติกานต์  จงศรี
 
1. นางอิศราพร  แจวเจริญ
 
768 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านห้วยสัก 1. เด็กหญิงกิติยา  มิยะพันธ์
2. เด็กหญิงอารียา  ยาดำ
 
1. นางยุพิน  บุญตติยานุกูล
2. นายประยูร  พาจร
 
769 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านพุตะแบก 1. เด็กหญิงฐิติมา  นิลดำ
2. เด็กหญิงวรัญญา  คุ้มวงศ์
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  ภุมมาลา
 
770 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  อยู่กำเหนิด
2. เด็กหญิงสุนิษา  หมวดภักดี
 
1. นางยุพิน  สมานทรัพย์
 
771 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 15 โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิระกาน  เปลี่ยนเปรม
2. เด็กหญิงธนัชพร  เชยจุ้ย
 
1. นายนพดล  โตทอง
 
772 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กหญิงนุช  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงวิภาพร  ขันนาค
 
1. นางธนิศานันท์  รฐาคงสินธนชัย
2. นางวารุณีย์  ใจยินดี
 
773 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนยาง 1. เด็กหญิงพรธิภา  วัลณา
2. เด็กชายภานุมาศ  ปัตเกิด
 
1. นางสาวดวงพร  กมุทชาติ
 
774 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 1. เด็กหญิงทักษ์ศิณา  ชัยพิทักษ์
2. เด็กหญิงรุจิรา  วงศ์ช้าง
 
1. นางสาวปาริตา  จันทร์กระจ่าง
 
775 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง 1. เด็กหญิงชฎาพร  จันทร์ฉาย
2. เด็กหญิงศศิธร  กลิ่นพยอม
 
1. นายวินัย  ตรีอัมพร
 
776 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. เด็กชายนพรัตน์  จานิกร
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  บุตรแย้ม
 
1. นางนุชนาฏ  นกฉลาด
 
777 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มุ่งดี
2. เด็กหญิงโสรยา  นุชนารถ
 
1. นางสุธิมา  เทศถมยา
2. นางสาวมณฑา  นุชนารถ
 
778 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดหนองหอย 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีชะเอม
2. เด็กหญิงเยาวเรศ  หนามคม
 
1. นายนเรศ  นวะมะรัตน
 
779 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงสุกัลยา  สุขชนะ
2. เด็กหญิงเกษนภา  ทุศิริ
 
1. นางสุนทรี  ศรีทัศน์
 
780 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงนภัสสร  ศรีเพชร
2. เด็กหญิงสุคนธ์ทร  มะลิทอง
 
1. นายไกรภพ  พละเยี่ยม
 
781 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงชลลัดดา  เหมหงษา
 
1. นายธนิต  วัดอักษร
 
782 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กหญิงวสุธร  คงดำรักษ์
 
1. นางสาวกัณณ์ณอัจ  วัจนรัตนากูล
 
783 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนสง่า 1. เด็กชายนพศิลป์  พูนสวัสดิ์
 
1. นายสุพัฒน์  หยิบจันทร์
 
784 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กชายพันทกร  บำรุงศรี
 
1. นางนิภาภรณ์  วงศ์สวัสดิ์
 
785 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 1. เด็กชายคเชนร์  ชนะภัย
 
1. นางสาวปาริตา  จันทร์กระจ่าง
 
786 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง 1. เด็กชายวีรยุทธ  คุณจิ๋ว
 
1. นายวินัย  ตรีอัมพร
 
787 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. เด็กหญิงสิรินนา  ไกรอุดม
 
1. นางนุชนาฏ  นกฉลาด
 
788 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปิ่นแก้ว
 
1. นายสุรศักดิ์  แก้วฉวี
 
789 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กชายอดิศร  สงค์เสน
 
1. นายไกรภพ  พละเยี่ยม
 
790 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กชายนวพล  สองเมือง
2. เด็กชายนัฐพงศ์  สังวรการ
3. เด็กหญิงภัทรวดี  แขกเทศ
 
1. นางสุภิญญา  อดุลย์อารยะรังษี
2. นางปนัดดา  จันทร์วัฒน์
 
791 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กหญิงคคนางค์    แหนไธสง
2. เด็กหญิงนันท์นภัส    แก้วน้อย
3. เด็กหญิงปัทมพร   แก้วพรายตา
 
1. นางประภาพร  แดงนวล
2. นางแสงสุรินทร์  ชุ่มศรี
 
792 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหินเทิน 1. เด็กหญิงทิพกฤตา  สองเมือง
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  สมโภชน์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  เอี่ยมศรี
 
1. นางสาวสุกัญญา  ชื่นยินดี
 
793 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 1. เด็กชายธนากร  สุกใส
2. เด็กหญิงมณสิกานต์  บำรุงจิตร์
3. เด็กหญิงอสมาภรณ์  บุญมีสง่า
 
1. นางยุพิน  สมานทรัพย์
 
794 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านพุตะแบก 1. เด็กชายผจงพร  ทองนาค
2. เด็กชายพลพล  เยื่อใย
3. เด็กชายสุุพชา  อาลัย
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  ภุมมาลา
 
795 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านยุบพริก 1. เด็กชายจิรภัทร   วงแหวน
2. เด็กชายชยานันท์   ฤทธิ์กว้าง
3. เด็กชายเปีย   พม่า
 
1. นางโสภี  สูงยิ่ง
 
796 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1. เด็กหญิงฐาปนี  แสงทับ
2. เด็กชายณัฐภัทร  เกตุแก้ว
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  เรืองฤทธิ์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  คุณสมบัติ
2. นางสาวเฉลิมลักษณ์  พูลน้อย
 
797 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองกก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปวงรัก
2. เด็กชายชนันธร  แสนโยธา
3. เด็กชายปัญญากร  เพชรอาวุธ
 
1. นางวาสนา  นุชสวัสดิ์
2. นางสาวนงลักษณ์  สืบเมย
 
798 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 9 โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร 1. เด็กหญิงวรัญญา  เป้าทอง
2. เด็กชายอนุชัย  ทองคำ
3. เด็กหญิงเดือน  ทองคำ
 
1. นางมยุรี  แย้มเจริญกิจ
2. นางสาวอัญชลี  เจียมโพธิ์
 
799 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. เด็กหญิงนิติมาศ  เกตุประกอบ
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เกตุวะหงษ์
3. เด็กชายสัญญา  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวกนกกร  เชื้ออิบ
2. นางสาวณภัชกมล  อ้นสุวรรณ
 
800 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 9 โรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  เนตรน้อย
2. เด็กหญิงข้าวขวัญ  วงแหวน
3. เด็กหญิงอรทัย  วงษ์คำสิงห์
 
1. นางจรรยา  ศรีสุข
 
801 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านคลองลอย 1. เด็กชายขวัญใจ  ภูวรณ์
2. เด็กหญิงนัทวรา  ทิพย์วงศ์
3. เด็กหญิงนิภาพร  วงษ์จู
 
1. นางพัชรี  นามศรี
 
802 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 12 โรงเรียนประชาราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปาริชาติ  มีเกล็ด
2. เด็กหญิงปาริชาติ  รุ่งสว่าง
3. เด็กหญิงสุภาพร  จันทร์นวล
 
1. นางมณฑา  เทียนแท้
2. นางสาวจุทารัตน์  มีเกล็ด
 
803 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 12 โรงเรียนอุดมราชภักดี 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ใจชุ่ม
2. เด็กหญิงดาราวดี  เทียมเผือก
3. เด็กหญิงปภัสสร  ประมงค์
 
1. นางจารุวรรณ  สวยพริ้ง
2. นางพรเพ็ญ  กลั่นเสนาะ
 
804 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 15 โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กชายนิธิศ  คงจันทร์
2. เด็กชายวุฒิชัยตัน  เศวตฉัตร
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ขำแก้ว
 
1. นางสาวเรวดี  เจียมดี
 
805 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านยางเขา 1. เด็กชายณัฐพร  ขำพวง
2. เด็กชายปิยพล  ลิอุบล
3. เด็กชายอนนท์  ทองรอด
 
1. นางศิริพรรณ  กำเนิดกาญจน์
 
806 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเขา 1. เด็กชายกฤติน  ศรีสุข
2. เด็กชายธนพล  จะมะ
3. เด็กชายสิธิเดช  ปานศรี
 
1. นางศิริพรรณ  กำเนิดกาญจน์
2. นางสาวอรวรรณ  สุขสมบัติ
 
807 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองระแวง 1. เด็กหญิงชนิสรา  วังสม
2. เด็กหญิงผกาเพชร  คงทิพย์
3. เด็กหญิงรัชฎา  แท่นรัตน์
 
1. นางสกนธ์พรรณ  การัณย์สุข
 
808 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองกก 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  ทองขำ
2. เด็กหญิงพรรษา  นาคโต
3. เด็กชายพัชราภรณ์  ทับเทียม
 
1. นางภัทรวรรณ  ท้วมเทียบ
2. นางนิยม  เกตุแก้ว
 
809 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองลอย 1. เด็กชายพิรพัฒน์  เพชรขาว
2. เด็กหญิงศุทชา  เรือนจันทร์
3. เด็กหญิงอรอุมา  ขุนทอง
 
1. นางพัชรี  นามศรี
 
810 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 1. เด็กชายบุญฤทธิ์   สืบเพชร
2. เด็กชายปราการ   รื่นภิรมย์
3. เด็กชายศุภวิชญ์  แดงแท้
 
1. นางสุปัญญา   เกิดพร้อม
2. นางประทีป  พัฒน์ทอง
 
811 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. เด็กหญิงจิราวดี  เกตุประกอบ
2. เด็กหญิงนุชรีย์  เกตุประกอบ
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  งามจันอัด
 
1. นางสาวกนกกร  เชื้ออิบ
2. นางสาวอริสา  รสเลิศ
 
812 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1. เด็กชายจิระชัย  พุ่มทอง
2. เด็กชายรัฐนิกร  ประมงค์
3. เด็กชายวสุ  ว่านทอง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  คุณสมบัติ
2. นางชลธิชา  จันทร์แก้ว
 
813 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กชายพีระชัย  ยังจุ้ย
2. เด็กชายมงคล  ชมอินทร์
3. เด็กชายระพีภัตร  ทองอ่อน
 
1. นางพิสมัย  จันทร์ทัพ
 
814 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร 1. เด็กหญิงมุก  ทองคำ
2. เด็กหญิงมุกดา  ปลอดโปร่ง
3. เด็กหญิงวรนุช  ปลอดโปร่ง
 
1. นางเรวดี  สุทธิสิทธิ์
2. นางสาวจันทิรา  เงินสุวรรณ
 
815 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองปุหลก 1. เด็กหญิงวรรณนิสา   สมประสงค์
2. เด็กชายอุบล  โลทัง
3. เด็กชายไพโรจน์  วรสาร
 
1. นางสาวภชิสา   เปรมปรีดิ์
 
816 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหินเทิน 1. เด็กชายชัยพร  อยู่เย็น
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  หลิมเล็ก
3. เด็กหญิงพรทิพย์  สมโภชน์
 
1. นางสาวสุกัญญา  ชื่นยินดี
 
817 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กหญิงณัฐวรา  โพธิรัชต์
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  แย้มพิกุล
3. เด็กชายเดวิดส์   ฮัลวาร์ เจนสัน
 
1. นายอนุชิต  ทิพย์นพคุณ
2. นางสาวมนัสนันท์  อรรถมานะ
 
818 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 13 โรงเรียนอุดมราชภักดี 1. เด็กชายธีรภัทร  กุยเพชร
2. เด็กหญิงศรัญญา  ตะนาวศรี
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ภู่พงษ์พันธ์
 
1. นางพรเพ็ญ  กลั่นเสนาะ
2. นางจารุวรรณ  สวยพริ้ง
 
819 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กชายจิรายุ  ลิ่วเวหา
2. เด็กชายสรศักดิ์  ช้างสาร
3. เด็กหญิงสุตาภัทร  เอี่ยมสุขขา
 
1. นางสาวนุสราพร  สงชาติ
2. นายนพดล  ส่วนน้อย
 
820 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กชายจักรพันธ์  เดือนฉาย
2. เด็กชายณัฐนนท์  สูญสิ้นภัย
3. เด็กชายพีระพัฒน์  สดใส
 
1. นายไกรภพ  พละเยี่ยม
 
821 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กชายทรงเกียรติ  แซ่ลี้
 
1. นายวสันต์  ฉายาบรรณ์
 
822 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กชายภานุสรณ์  สินไทย
 
1. นายสมเกียรติ  เวชการ
 
823 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กชายธีระพัฒน์  แตงทอง
 
1. นายรณชิต  ฤทธิเดช
 
824 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงสุภาวิณี  พราหมณ์โสภี
 
1. นางสาวจรรยา  ชิตสุข
 
825 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กชายรัตพล  พัดทรัพย์
 
1. นางสาวกัณณ์ณอัจ  วัจนรัตนากูล
 
826 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กชายรติพล  สูญสิ้นภัย
 
1. นายรณชิต  ฤทธิเดช
 
827 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายวีรพัฒน์  ปานประชา
 
1. นางสาวพิทยารัตน์  เฮงเจริญสิญจน์
 
828 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กชายชนะชัย  นาคสอิ้ง
 
1. นายอรรถพล  บัวทอง
 
829 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กชายอาณาจักร  เมธาวุฒิกุล
 
1. นายสมเกียรติ  เวชการ
 
830 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงอรอุมา  คำแพง
 
1. นางสาวจรรยา  ชิตสุข
 
831 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ร่อนแก้ว
 
1. นายรณชิต  ฤทธิเดช
 
832 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กชายรเณศ  ชูเพ็ชร
 
1. นางสาวกัณณ์ณอัจ  วัจนรัตนากูล
 
833 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายเกิดบุญโชค  สิงหะรา
 
1. นางสาวพิทยารัตน์  เฮงเจริญสิญจน์
 
834 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กชายประกาศิต  แจ่มผล
 
1. นายสมเกียรติ  เวชการ
 
835 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงฐาปนี  เศวตโชติอนันต์
 
1. นางสาวจรรยา  ชิตสุข
 
836 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กชายชนะชัย  นาคสอิ้ง
 
1. นายอรรถพล  บัวทอง
 
837 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บัวไสว
 
1. นางสาวจันทร์จิรา    คงกลั่น
 
838 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงอัฐภิญญา  คล้ายสังข์
 
1. นางสาวพิทยารัตน์  เฮงเจริญสิญจน์
 
839 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงรินลดา  จันทรเสนานนท์
 
1. นายอานนท์  ทิพย์เอม
 
840 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 71.66 เงิน 4 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กชายอภิชาติ  กันฑบุตร
 
1. นายวสันต์  ฉายาบรรณ์
 
841 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กหญิงธีราภรณ์  บัวไสว
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  คงกลั่น
 
842 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เสนาชุม
 
1. นางสาวพิทยารัตน์  เฮงเจริญสิญจน์
 
843 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมูลนิธิศึกษา 1. เด็กชายภากร  สุขมาก
 
1. นายณัฐพงษ์  สีเหลือง
 
844 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 70.66 เงิน 4 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กชายนทีปกร  สีแสง
 
1. นายวสันต์  ฉายาบรรณ์
 
845 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กหญิงพรรณวษา  เนตรนิรมล
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  คงกลั่น
 
846 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงฐิติมา  โปศิริ
 
1. นายวสันต์  ฉายาบรรณ์
 
847 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงวาสนา  โพธิพันธ์
 
1. นายอานนท์  ทิพย์เอม
 
848 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กหญิงภาวี  ตั้งจิตรตระกูล
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  คงกลั่น
 
849 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงกมลชนก  เปรียบปราง
 
1. นายสมเกียรติ  เวชการ
 
850 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงศรา  แก้วตา
 
1. นายวสันต์  ฉายาบรรณ์
 
851 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงรัสเซีย  เสือเฒ่า
 
1. นายอานนท์  ทิพย์เอม
 
852 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  ตาทองศรี
 
1. นางสาวกัณณ์ณอัจ  วัจนรัตนากูล
 
853 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงพนิดา  ทรัพย์ทองเนิน
 
1. นายอานนท์  ทิพย์เอม
 
854 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ชัยสิทธิ
 
1. นายเทวัญ  เทวะหะ
 
855 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  อบอุ่น
 
1. นายสมเกียรติ  เวชการ
 
856 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงเยาวรัตน์  กะลำพัก
 
1. นายวสันต์  ฉายาบรรณ์
 
857 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงชญาดา  เตียงตั้ง
 
1. นางสาวจรรยา  ชิตสุข
 
858 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กชายเจตน์  ศรีมัจฉา
 
1. นายรณชิต  ฤทธิเดช
 
859 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กชายณัฐพล  เสียวสุข
 
1. นางสุนทรี  ศรีทัศน์
 
860 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงชุติมา  เผือกผ่อง
 
1. นางสิริมา  พุทธจำ
 
861 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงลินลาณี  ลาดซ้าย
 
1. นางชฎาพร  ธรรมเนียม
 
862 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงอุไรพร  ทองอยู่
 
1. นางสิริมา  พุทธจำ
 
863 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กชายภูชิต  เจียนรัมย์
 
1. นางสาวกัณณ์ณอัจ  วัจนรัตนากูล
 
864 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  เพลิดฤทธิ์
2. เด็กชายคมสันต์  นิลเถื่อน
3. เด็กชายชนะชัย  นาคสอิ้ง
4. เด็กหญิงณภัทร  แซ่หว่อง
5. เด็กหญิงนันทกานต์  ยังแก้ว
6. เด็กหญิงบุญชนก  พุ่มพฤกษา
7. เด็กชายพรชัย  วิเชียรซอย
8. เด็กหญิงสุภัทรา  หญ้างวงช้าง
9. เด็กชายอนันตชัย  ยังแก้ว
 
1. นายอรรถพล  บัวทอง
 
865 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 1. เด็กชายกฤษณ์ชนะ  สอนรัมย์
2. เด็กหญิงกัญญดา  รอดเรืองรัตน์
3. เด็กชายคริษฐ์  วรรณเต็ม
4. เด็กหญิงจิดาภา  หรมาตร
5. เด็กหญิงชวิศา  สายสนิท
6. เด็กหญิงปนิตา  บุญล้อม
7. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ดีรักษา
8. เด็กชายพีรภัทร  ชุมภูวร
9. เด็กชายพุฒิพงศ์  พุ่มโลก
10. เด็กหญิงรัตนา  สิทธิชัย
11. เด็กชายวัชริน  อู่วิเชียร
12. เด็กชายศรายุทธ  ปานสมบัติ
13. เด็กหญิงศศิพร  โพธิ์มี
14. เด็กหญิงศศิวรรณ  งามขำ
15. เด็กหญิงศิรินรัตน์  กิตติกุลเสฏฐ์
16. เด็กชายสิทธิกร  ปิโคทัง
17. เด็กชายสิทธินนท์  ปิโคทัง
18. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำมี
19. เด็กหญิงอรุณรัตน์  พยัฆศิริ
20. เด็กหญิงอาทิตยา  ปรุโปร่ง
 
1. นายโชติพงษ์  ศรีแม้น
2. นางยุพิน  ขำทวี
3. นางราตรี  บานเย็น
4. นางพัชรพร  หอมแม้น
5. นายจรัญ  สังข์แก้ว
6. นางสาวพัชรนันท์  อยู่ยั่งยืนยง
 
866 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กชายธีรเมธ  แสงจันทร์
2. เด็กชายนทีปกร  สีแสง
3. เด็กชายภิญโญ  แซ่อึ้ง
4. เด็กชายสรศักดิ์  อิ่มสำราญ
5. เด็กชายอภิชาติ  กันฑบุตร
6. เด็กชายอัศม์เดช  ชัยเจริญพร
 
1. นายวสันต์  ฉายาบรรณ์
 
867 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กชายทัตทนะ  ทึกขุนทด
2. เด็กหญิงนิภาภรณ์  สืบส่ง
3. เด็กหญิงปนัดดา  จรจอหอ
4. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ทึกขุนทด
5. เด็กหญิงมัณฑนา  หมื่นทิพย์
6. เด็กชายศุภากรณ์  ทิพย์มงคล
 
1. นายนิรุตต์  เพียทา
2. นายอานนท์  ทิพย์เอม
3. นางสาวธิติกร  จักรแก้ว
 
868 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กชายภูชิต  เจียนรัมย์
 
1. นางสาวกัณณ์ณอัจ  วัจนรัตนากูล
 
869 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. เด็กชายธนพล  ผิวเหลือง
 
1. นางขวัญตา  บริบูรณ์
 
870 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 1. เด็กชายณัฐกานต์  ชุมภูวร
 
1. นางยุพิน  ขำทวี
 
871 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดหนองหอย 1. เด็กชายวิชิตชัย  พุฒิใหญ่
 
1. นางสาวอำภา  คล้อยดี
 
872 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กชายวรชิต  ศรีสุธรรม
 
1. นางสาวยุพา  แก้วเนตร
 
873 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใจเอิ้อ
 
1. นางสาวกัณณ์ณอัจ  วัจนรัตนากูล
 
874 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงปนัดดา  เย็นวัฒนา
 
1. นายสมเกียรติ  เวชการ
 
875 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง 1. เด็กหญิงชลิฎา  ยิ้มใย
 
1. นางสมนึก  ทับทิมไทย
 
876 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงอุไรพร  ทองอยู่
 
1. นางสิริมา  พุทธจำ
 
877 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 1. เด็กหญิงวิชญา  มรจันทร์
 
1. นางสุดใจ  ศรีในบ้าน
 
878 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. เด็กหญิงนรกมล  แก้วเจริญ
 
1. นางขวัญตา  บริบูรณ์
 
879 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงปนัดดา  จรจอหอ
 
1. นายนิรุตต์  เพียทา
 
880 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านดอนสง่า 1. เด็กหญิงวราพร  อยู่เจริญ
 
1. นางนนทชา  วาณิชยานันท์
 
881 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 9 โรงเรียนวัดหนองหอย 1. เด็กหญิงศศินภา  ชื่นใจ
 
1. นางสาวอำภา  คล้อยดี
 
882 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทรายจีน
 
1. นางสาวชาลิณี  บุญศรี
 
883 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 11 โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงอริสา  อักษร
 
1. นางสุกัญญา  ชนะชัย
 
884 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) 1. เด็กหญิงปวีณา  สิงห์เล็ก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย  แดงโชติ
 
885 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กชายทรัพย์ธนา  เฟื่องทรัพย์
 
1. นายเทวัญ  เทวะหะ
 
886 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนด่านสิงขร 1. เด็กชายอาทร  ทองสุข
 
1. นางเกตุกนก  ฝอยทอง
 
887 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ขอพ่วงกลาง
 
1. นายสมศักดิ์  บัวที
 
888 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนวัดดอนตะเคียน 1. เด็กชายธนโชติ  ทรายจีน
 
1. นางวาสนา  แหลมทอง
 
889 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านช้างเผือก 1. เด็กชายธนศักดิ์  ร่มวิเชียร
 
1. นางสาวสิรากรณ์  พูลสวัสดิ์
 
890 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 1. เด็กชายธนวัฒน์  ศิริศรี
 
1. นายณรงค์  ศรีสว่าง
 
891 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กชายวิศรุต  เรืองพันธ์
 
1. นายทรงศักดิ์  สายราม
 
892 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายอนันต์ยศ  สายวงษ์
 
1. นางชฎาพร  ธรรมเนียม
 
893 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านดอนทราย 1. เด็กชายมินทดา  บุญยศ
 
1. นางสาวอรุณศิริ  ธราธรกุล
 
894 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 1. เด็กชายณัชพงศ์  เสือณรงค์
 
1. นางสุดใจ  ศรีในบ้าน
 
895 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดนาหูกวาง 1. เด็กชายคณาธิป  แสงนิล
 
1. นางสมถวิล  ลูกอินทร์
 
896 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายธีร์ธวัช  ยาจันทรา
 
1. นางเกยูร  ยอดปรีดา
 
897 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์   คงแก้ว
 
1. นายเทวัญ  เทวะหะ
 
898 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนตะเคียน 1. เด็กหญิงลักษิกา  เนตรน้อย
 
1. นางวาสนา  แหลมทอง
 
899 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงแพรวรุ้ง  รุ่งแจ้ง
 
1. นางเกยูร  ยอดปรีดา
 
900 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนวัดปากคลองเกลียว 1. เด็กหญิงคุนัญญา   เสราช
 
1. นางวันเพ็ญ   อินเสวียด
 
901 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสีดางาม 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ปักษา
 
1. นางวันวิษา  ลิ้มไล้
 
902 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสงค์ 1. เด็กหญิงอุดมพร  ศรบุญทอง
 
1. นางจรัสศรี  พุ่มพวง
 
903 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กหญิงดวงกมล  เจริญสวัสดิ์
 
1. นางธารรัตน์  เกิดผล
 
904 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กหญิงสวิชญา  ชูแก้ว
 
1. นางธนิยา  บัวที
 
905 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  อินกล่ำ
 
1. นางสุกัญญา  ชนะชัย
 
906 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. เด็กหญิงกนกพร  แสงทอง
 
1. นางขวัญตา  บริบูรณ์
 
907 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนมูลนิธิศึกษา 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  เก่งการ
 
1. นายณัฐพงษ์  สีเหลือง
 
908 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงศิริพร  ปานขวัญ
 
1. นางชฎาพร  ธรรมเนียม
 
909 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 13 โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ขันนาค
 
1. นางสุดใจ  ศรีในบ้าน
 
910 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 14 โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 1. เด็กหญิงพิรญาณ์  คำแดง
 
1. นางสาวไพสน  สำราญรมย์
 
911 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงพิมยดา  จำพันธ์
 
1. นายทรงศักดิ์  สายราม
 
912 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดนาหูกวาง 1. เด็กหญิงดารารัตน์  สมิง
 
1. นางสมถวิล  ลูกอินทร์
 
913 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตะเคียน 1. เด็กชายธนโชติ  ทรายจีน
 
1. นางสมพงษ์  ยลปราโมทย์
 
914 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 81.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กชายวิศรุต  เรืองพันธ์
 
1. นายทรงศักดิ์  สายราม
 
915 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 79.35 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ขอพ่วงกลาง
 
1. นายสุทธินันท์  กร้าวกฤษ
 
916 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. เด็กชายธันวา  โพธิ์ศรี
 
1. นางขวัญตา  บริบูรณ์
 
917 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายจิรายุ  ดวงพุมเรศ
 
1. นางชฎาพร  ธรรมเนียม
 
918 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 66.75 ทองแดง 6 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายศุภฤกษ์  มังกรแก้ว
 
1. นางเกยูร  ยอดปรีดา
 
919 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 66.5 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 1. เด็กชายกวีกานต์  ช่วยแต้ม
 
1. นางสุดใจ  ศรีในบ้าน
 
920 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 66.5 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดหนองหอย 1. เด็กชายธนากร  คูณทวี
 
1. นายปัญญา  เณรตาก้อง
 
921 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ 1. เด็กชายภาคภูมิ  แจ่มแจ้ง
 
1. นางพนารัตน์  ภมร
 
922 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์    คงแท่น
 
1. นายเทวัญ  เทวะหะ
 
923 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กหญิงสวิชญา  ชูแก้ว
 
1. นายเนติทัศน์  กุสาวดี
 
924 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กหญิงณภัทร  แซ่หว่อง
 
1. นายอรรถพล  บัวทอง
 
925 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 1. เด็กหญิงจริยา  เข้มแข็ง
 
1. นางสุดใจ  ศรีในบ้าน
 
926 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงณัฎธิชา  คงทัพ
 
1. นายทรงศักดิ์  สายราม
 
927 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 78.75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเขามัน 1. เด็กหญิงนินลยา  สุดแน่น
 
1. นางสาวนฤมล  สดใส
 
928 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 77.5 เงิน 7 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. เด็กหญิงภิรฎา  ปี่แก้ว
 
1. นางขวัญตา  บริบูรณ์
 
929 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 76.5 เงิน 8 โรงเรียนมูลนิธิศึกษา 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  เก่งการ
 
1. นายณัฐพงษ์  สีเหลือง
 
930 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 75.5 เงิน 9 โรงเรียนวัดหนองหอย 1. เด็กหญิงวรนุช  เพชรกระโทก
 
1. นางชไมพร  ลีลาโรจนกุลเลิศ
 
931 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 74.25 เงิน 10 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กหญิงอารดา  ไพศาลพัฒนกิจ
 
1. นางธารรัตน์  เกิดผล
 
932 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 73.75 เงิน 11 โรงเรียนวัดดอนตะเคียน 1. เด็กหญิงลักษิกา  เนตรน้อย
 
1. นางสมพงษ์  ยลปราโมทย์
 
933 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 73.75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  มหาแก้ว
 
1. นางสมนึก  ทับทิมไทย
 
934 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 73.75 เงิน 11 โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงอริสา   อ้นเปี่ยม
 
1. นางพนารัตน์   ภมร
 
935 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กหญิงสิริภัททรา  สีคำ
 
1. นางพิสมัย  จันทร์ทัพ
 
936 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงชโญพร  พุดเผือก
 
1. นางเกยูร  ยอดปรีดา
 
937 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กชายภูชิต  เจียนรัมย์
 
1. นางสาวกัณณ์ณอัจ  วัจนรัตนากูล
 
938 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. เด็กชายธนพล  ผิวเหลือง
 
1. นางขวัญตา  บริบูรณ์
 
939 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กชายนปภัช  เกชน์เกี้ยว
 
1. นางสาวยุพา  แก้วเนตร
 
940 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง 1. เด็กชายวีรยุทธ  คุณจิ๋ว
 
1. นายอาคเนย์  ฉัตรบรรยงค์
 
941 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 1. เด็กชายพีรดนย์  ช่อผกา
 
1. นางยุพิน  ขำทวี
 
942 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. เด็กหญิงทุมา  ศักดิ์เศรษฐ์
 
1. นางขวัญตา  บริบูรณ์
 
943 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 1. เด็กหญิงวิชญา  มรจันทร์
 
1. นางสุดใจ  ศรีในบ้าน
 
944 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กหญิงนนทิรา  จันทะคัด
 
1. นางสาวกัณณ์ณอัจ  วัจนรัตนากูล
 
945 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงรินรดา  ราชจำรูญ
 
1. นางพรรณรมณ  ละเลิศ
 
946 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.75 ทอง 5 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  ศรีนวน
 
1. นางสาวยุพา  แก้วเนตร
 
947 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.25 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 1. เด็กหญิงไอลัตดา  หวังพึ่งฉาย
 
1. นางยุพิน  ขำทวี
 
948 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  พิมลรัตน์
 
1. นางสรินยา  พฤศชนะ
 
949 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 1. เด็กหญิงอังคณา  ยงยืน
 
1. นางจงกล  ปั้นบรรจง
 
950 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ขอพ่วงกลาง
 
1. นายสุทธินันท์  กร้าวกฤษ
 
951 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 73.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 1. เด็กชายกวีกานต์  ช่วยแต้ม
 
1. นางสุดใจ  ศรีในบ้าน
 
952 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 69.66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์) 1. เด็กชายพนาดร  อยู่ยืน
 
1. นางสาวภควดี  ชูทุ่งยอ
 
953 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 68.34 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายธนาธิป  ชูศรี
 
1. นางชฎาพร  ธรรมเนียม
 
954 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 67.37 ทองแดง 5 โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ 1. เด็กชายธีร์ธวัช   ภมร
 
1. นางสาวช่อทิพย์   ช้างเผือก
 
955 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 66.34 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดหนองหอย 1. เด็กชายวงศกร  ยิ้มละมัย
 
1. นางจิตฤดี  ลีลาโรจนกุลเลิศ
 
956 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงณัฎธิชา  คงทัพ
 
1. นายทรงศักดิ์  สายราม
 
957 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กหญิงสุภัทรา  หญ้างวงช้าง
 
1. นายอรรถพล  บัวทอง
 
958 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงชนิศรา  ลิ้มศุภพิริยะกิจ
 
1. นางประเสริฐทรง  สองเมือง
 
959 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 80.67 ทอง 4 โรงเรียนประชาพิทักษ์ 1. เด็กหญิงปวีณ์กร  ทอดสนิท
 
1. นายเดชา  ขำจริง
 
960 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงวรพิชชา  คงแท่น
 
1. นางพรรณรมณ  ละเลิศ
 
961 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 74.33 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  สีระกันตะสูตร
 
1. นางสาวสมคิด   จันทะเวช
 
962 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 74.33 เงิน 6 โรงเรียนบ้านดอนทราย 1. เด็กหญิงกัลยาณี  นาคมาศ
 
1. นางสาวอรุณศิริ  ธราธรกุล
 
963 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 73.34 เงิน 8 โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงทัศนนันท์   ยอดทอง
 
1. นางสาวช่อทิพย์   ช้างเผือก
 
964 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงสุวนันท์  อำพันแสง
 
1. นางสาวจันจิรา  ขาวสอาด
 
965 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  อั้นอยู่
 
1. นางชฎาพร  ธรรมเนียม
 
966 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 71.33 เงิน 11 โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 1. เด็กหญิงจริยา  เข้มแข็ง
 
1. นางสุดใจ  ศรีในบ้าน
 
967 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 71.01 เงิน 12 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. เด็กหญิงชลธร  หอวิคม
 
1. นางขวัญตา  บริบูรณ์
 
968 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงภาสินี  บริบูรณ์เกษตร
 
1. นางสาวสุปราณี  เขียวใหญ่
 
969 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหอย 1. เด็กชายวิชิตชัย  พุฒิใหญ่
 
1. นางจิตฤดี  ลีลาโรจนกุลเลิศ
 
970 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสุดใจ  ศรีในบ้าน
 
971 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงปนัดดา  จรจอหอ
 
1. นายนิรุตต์  เพียทา
 
972 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงหัทยา  จันทรโชติ
 
1. นางจุฑาภรณ์  จิตณรงค์
 
973 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.33 เงิน 4 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงรินรดา  ราชจำรูญ
 
1. นางพรรณรมณ  ละเลิศ
 
974 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 62.68 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี 1. เด็กหญิงเกสรา  เชื้อพันธ์
 
1. นายวิชยุตม์  สิทธิมา
 
975 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดหนองหอย 1. เด็กหญิงศศินภา  ชื่นใจ
 
1. นางจิตฤดี  ลีลาโรจนกุลเลิศ
 
976 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหอย 1. เด็กชายวิชิตชัย  พุฒิใหญ่
 
1. นายปัญญา  เณรตาก้อง
 
977 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. เด็กชายธนพล  ผิวเหลือง
 
1. นางขวัญตา  บริบูรณ์
 
978 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสุดใจ  ศรีในบ้าน
 
979 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. เด็กหญิงจินตนา  ทวัญเวศ
 
1. นายพชร  บำรุงดอน
 
980 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงอุไรพร  ทองอยู่
 
1. นางสิริมา  พุทธจำ
 
981 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  เริ่มภักดิ์
 
1. นางขวัญตา  บริบูรณ์
 
982 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง 1. เด็กหญิงอาชัญญา  ฉัตรกรด
 
1. นางโภชนฎา  เทียมเทศ
 
983 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 1. เด็กหญิงคริติมา  รุ่งสว่าง
 
1. นางยุพิน  ขำทวี
 
984 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงปนัดดา  จรจอหอ
 
1. นายนิรุตต์  เพียทา
 
985 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงทาริกา  เกิดจาด
 
1. นายสมเกียรติ  เวชการ
 
986 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ขอพ่วงกลาง
 
1. นายนิติธร  กุสาวดี
 
987 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กชายทรัพย์ธนา  เฟื่องทรัพย์
 
1. นายเทวัญ  เทวะหะ
 
988 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนด่านสิงขร 1. เด็กชายอาทร  ทองสุข
 
1. นางเกตุกนก  ฝอยทอง
 
989 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กชายสิรวิชญ์  เตี้ยวบำรุง
 
1. นายทรงศักดิ์  สายราม
 
990 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนวัดดอนตะเคียน 1. เด็กชายธนโชติ  ทรายจีน
 
1. นางวาสนา  แหลมทอง
 
991 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนวัดหนองหอย 1. เด็กชายอดิสร  รักดี
 
1. นายปัญญา  เณรตาก้อง
 
992 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 1. เด็กชายกวีกานต์  ช่วยแต้ม
 
1. นางสุดใจ  ศรีในบ้าน
 
993 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านช้างเผือก 1. เด็กชายธนศักดิ์  ร่มวิเชียร
 
1. นางสาวสิรากรณ์  พูลสวัสดิ์
 
994 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายอนันต์ยศ  สายวงษ์
 
1. นางชฎาพร  ธรรมเนียม
 
995 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ 1. เด็กชายภาคภูมิ   แจ่มแจ้ง
 
1. นางพนารัตน์   ภมร
 
996 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายกิตติธร  อู่เงิน
 
1. นางสาวจรรยา  ชิตสุข
 
997 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กหญิงณภัทร  แซ่หว่อง
 
1. นายอรรถพล  บัวทอง
 
998 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงณัฎธิชา  คงทัพ
 
1. นายทรงศักดิ์  สายราม
 
999 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กหญิงอิงกมล  อดุลย์อารยะรังษี
 
1. นายเทวัญ  เทวะหะ
 
1000 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. เด็กหญิงภิรฎา  ปี่แก้ว
 
1. นางขวัญตา  บริบูรณ์
 
1001 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงภัสธิดา  ภูศรีเทศ
 
1. นางชฎาพร  ธรรมเนียม
 
1002 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กหญิงพิมพ์พิการ์  เอนกพงษ์
 
1. นายไกรวิชญ์  จิตตโชตินันท์
 
1003 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 1. เด็กหญิงจริยา  เข้มแข็ง
 
1. นางสุดใจ  ศรีในบ้าน
 
1004 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนวัดดอนตะเคียน 1. เด็กหญิงลักษิกา  เนตรน้อย
 
1. นางวาสนา  แหลมทอง
 
1005 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนมูลนิธิศึกษา 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทองมาก
 
1. นายณัฐพงษ์  สีเหลือง
 
1006 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กหญิงสิริภัททรา  สีคำ
 
1. นางพิสมัย  จันทร์ทัพ
 
1007 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 11 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กหญิงฐิติพร  จิตรบรรจง
 
1. นางธารรัตน์  เกิดผล
 
1008 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 12 โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงอริสา   อ้นเปี่ยม
 
1. นางพนารัตน์   ภมร
 
1009 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 13 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา 1. เด็กหญิงจันทิมา  พลายแก้ว
 
1. นางสุภาพรรณ  จูสวย
 
1010 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  บัวคล้าย
 
1. นางสาวจรรยา  ชิตสุข
 
1011 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดอนสง่า 1. เด็กหญิงพัฒนรี  จันทร์เจ็ก
 
1. นายสุพัฒน์  หยิบจันทร์
 
1012 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงดวงฤดี  ใยพันธ์
2. เด็กชายภัครวัชร  เสียงใส
3. เด็กหญิงภิรมย์พร  สุขกรม
4. เด็กหญิงวิลาสินี  รัศมี
5. เด็กหญิงศิริพร  เกตุย้อย
6. เด็กชายศุภชีพ  นิ่มเขียว
7. เด็กชายอรุณ   บุญน้อม
8. เด็กชายเอกวุฒิ  ใจเพชร
 
1. นางสาวพนารัตน์  สุขกันตะ
2. นางศศิวิมล  สายสร้อย
 
1013 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรศึกษา 1. เด็กหญิงกฤติญา  ปัตเมฆ
2. เด็กชายณัฐกร  อยู่เย็น
3. เด็กชายดนุสรณ์  กุศลจิต
4. เด็กหญิงปทุมพร  ภู่เต็ง
5. เด็กหญิงปรียาพร  แสนสุข
6. เด็กหญิงปลายฟ้า  ทัดรัตน์
7. เด็กชายวิศรุต  พุ่มแจ้
8. เด็กชายศรัณย์พร  เสงี่ยมตน
 
1. นางสาวยิ่งพันธ์  สงวนศักดิ์
2. นางอารีนา  ภาสกนธ์
3. นางประทุม  พวงทอง
 
1014 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 88.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  เสือเล็ก
2. เด็กหญิงนีรชา  โพนจ้อย
3. เด็กหญิงภัททิยา  ทองคำ
4. เด็กหญิงม่านศิริ  จันเกิด
5. เด็กหญิงวิลาสินี  สระทองหน
6. เด็กหญิงสิริรัตน์  แสงประไพ
7. เด็กหญิงอรทัย  พูลผล
8. เด็กหญิงอาทิติยา  ศิริเอก
 
1. นางกรรณิกา  สง่าเพ็ชร์
2. นางสาวธัญมาศ  นิยมญาติ
3. นางสาวนฤมล  เชื้อนาม
4. นางสาวณรพร  เรืองรอง
 
1015 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 87.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงชมพูนุท  บริบูรณ์
2. เด็กหญิงนพลดา  จิตรสำรวย
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  จานแก้ว
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  กิตตินนท์
5. เด็กหญิงสโรชา  เตียงตั้ง
 
1. นางสาวนฤมล  ร่อนแก้ว
 
1016 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 80.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงชนกานต์  ทองนาค
2. เด็กหญิงธรรศริน  ขุนนุช
3. เด็กหญิงธัญชนก  ประดิษฐ์พงษ์
4. เด็กหญิงปอรมัตถ์  ยอดยิ่ง
5. เด็กหญิงพรพรรณ  วิหค
6. เด็กหญิงพรหมพนิดา  แจ่มใส
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เย็นใจ
8. เด็กหญิงอัญชิษฐา  จีระฐิติ
 
1. นางชีวารัตน์  ยอดยิ่ง
 
1017 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายจิรโรจน์  มินโท
2. เด็กหญิงน่านฟ้า  เชื้อนาม
3. เด็กหญิงปิยธิดา  สมวงค์
4. เด็กหญิงพัทธนันท์  เกษียรแก้ว
5. เด็กหญิงมัณชิมา  สีนวนชาติ
6. เด็กหญิงโสภาวดี  ส้มแป้น
 
1. นางสาวนฤมล  ร่อนแก้ว
 
1018 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเศรษฐพานิชวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  มะณีแดง
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  คนงาม
3. เด็กหญิงณัฐนรี  ธนาปารัชต์กุล
4. เด็กหญิงปาริชาติ  ทองมี
5. เด็กหญิงปิยะดา  ไทรน้อย
6. เด็กหญิงศิริธาดา  ชูเนียม
7. เด็กหญิงศิริภัทรา  บุญดำรัส
8. เด็กหญิงสุพัตรา  กิ่งแก้ว
 
1. นางศรีวัฒนา  บุญดำรัส
2. นางเพทาย  แสงกระจ่าง
3. นางอรอุมา  สวัสดี
4. นางสุปรีญา  แจ่มใส
5. นางกัลยรัตน์  อัฐระ
 
1019 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสง่า 1. เด็กชายจักรพันธ์  คงแป้น
2. เด็กชายณัฐพงษ์  แสงทอง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  พุ่มวงษ์
4. เด็กชายมาฆะ  จางวาง
5. เด็กชายวรมล  สายสกล
 
1. นายพิเศษ  มากมา
 
1020 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางเบิด 1. เด็กชายคุณากร  ปัตเมฆ
2. เด็กชายจักรกฤษ  ชาญวารินทร์
3. เด็กชายธนภัทร  สานนท์
4. เด็กชายปกรณ์  ใจเย็น
5. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  คล้ายเผือก
 
1. นางสาวกฤษณา  แก้วเกิด
2. นางสาวทศพร  เปลี่ยนแปลง
 
1021 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงพรรพนัช  อยู่มั่นคง
 
1. นางราตรี  รัตนชล
 
1022 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กชายกฤติน  จริยเลิศสิริ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  สายคำภา
 
1023 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กชายพิชชานนท์  บุญชูนนท์
 
1. นางสาวจิตรยา  ศุกระศร
 
1024 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 83.25 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 1. เด็กหญิงญาณิศา  เชาว์ดี
 
1. นางสาวณรพร  เรืองรอง
 
1025 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 73.25 เงิน 5 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงพัชรพร  เทียมเทศ
 
1. นางสาวรัตติกาล  บุตรดีอาจ
 
1026 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 71.75 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พงศ์พานิช
 
1. นางสาวพัชฎาภรณ์  เขียวหวาน
 
1027 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 67.75 ทองแดง 7 โรงเรียนอนุบาลทับสะแก 1. เด็กหญิงปัญญาพร  โหจันทร์
 
1. นางณัฏฐณิชา  กอวิจิตร
 
1028 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 67.75 ทองแดง 7 โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงมนปรียา  มีสุข
 
1. นางสาวควีนณา  คงแก้ว
 
1029 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงภารวี  กลัดแสง
 
1. นางสาวศิวารมณ์  รักษาราษฎร์
 
1030 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงสิรินดา  อุณหสุทธิยานนท์
 
1. นางสุชาดา  พิมพ์ศร
 
1031 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงพรหมพร  พรหมประดิษฐ์
 
1. Mr.NICOLA VAN  DE VYVER
 
1032 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ลิมปิวรรณ
 
1. นางบุญจันทร์   จันทร์เจียม
 
1033 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์) 1. เด็กหญิงประภาศิริ  หนูจีน
 
1. นางสาวภควดี  ชูทุ่งยอ
 
1034 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กหญิงวริศรา  จันทิตย์
 
1. นางฉลวย  สังขวิจิตร
 
1035 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  มาลาอุบล
 
1. นางสาวคนึงนิจ  ทองปล้อง
 
1036 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 66 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดดอนยาง 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  ไพรพล
 
1. นางสาววันวิสาข์  อินพิรุด
 
1037 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 64 ทองแดง 8 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 1. เด็กชายปวริศ  เจียมมานะสมบัติ
 
1. นางกนกวรรณ  ชะตา
 
1038 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงอภิสรา  สมศรี
 
1. นางสาวพุธวิภา  หงสไกร
 
1039 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. เด็กหญิงศิรินทรา  มูลทองคำ
 
1. นางสาวรัคฏณเพชร  นพประพันธ์
 
1040 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านบางเบิด 1. เด็กหญิงพรรณพฤกษา  คำตัน
 
1. นางสาวภัสษร  อรมาตร
 
1041 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 12 โรงเรียนอนุบาลทับสะแก 1. เด็กชายวรวิทย์  มาปากลัด
 
1. นางประยูร  เหลืองประเสริฐ
 
1042 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  นุ้ยรุ่น
 
1. นางทิภาพร  ตรีหัตถ์
 
1043 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. เด็กชายณัชพล  จันทร์แจ่ม
 
1. นางสาวรัคฏณเพชร  นพประพันธ์
 
1044 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กหญิงพัชรา  บุญมี
 
1. นางสาวจารุณี  ปิ่นแก้ว
 
1045 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงเมธาวี  เจียมจรัสรังษี
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  มีสุข
 
1046 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  เจริญพานิช
 
1. นางกิตติยา  สังคะหะ
 
1047 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กชายวิชเกษม  สุทธิอัมพัน
 
1. นางสาวจิตรยา  ศุกระศร
 
1048 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 72.5 เงิน 4 โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  เงาะลำดวน
 
1. นายปภังกร  เงาะลำดวน
 
1049 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1. เด็กชายวชิรวิทย์  เลาห์ประเสริฐ
 
1. นางสาวพัชฎาภรณ์  เขียวหวาน
 
1050 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 47.5 เข้าร่วม 6 โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กหญิงสุณัฐชา  จริยรัตน์ไพศาล
 
1. นางพิชญา  ตั้งอารยชน
 
1051 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 47.5 เข้าร่วม 6 โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ 1. เด็กหญิงธนสรณ์  สอนชิน
 
1. นางสาวฑีรณัท  ขันนาค
 
1052 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   นาคเพชร
 
1. นางสาวภัทรา  เพ็ชรหงษ์
 
1053 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  สายสุข
 
1. นางสาวรัตติกาล  บุตรดีอาจ
 
1054 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 27.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงอาจารี  เลิกนอก
 
1. นางสาวควีนณา  คงแก้ว
 
1055 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 27.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนอนุบาลทับสะแก 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ลาบุตร
 
1. นางณัฏฐณิชา  กอวิจิตร
 
1056 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด 1. เด็กชายธนวัฒน์  รอดพยุง
 
1. นางสาวมัทนกร  น้อยเมือง
 
1057 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงชณิตา  ธรรมเนียม
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  สายคำภา
 
1058 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายธีทัต  เกิดพุ่ม
 
1. Mrs.ISBELLA  JO P.TRINIDAD
 
1059 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กชายธัญภูมิ  เตชะสมสุขดี
 
1. นางสุดารัตน์  พรหมมี
 
1060 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 70 เงิน 4 โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงญิญณญา  แก้วเครือ
 
1. นางสาวอุมาวลี  เสรีพรพงศ์
 
1061 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 70 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 1. เด็กชายสรวิชญ์  พุ่มพุทธ
 
1. นางกนกวรรณ  ชะตา
 
1062 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 6 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1. เด็กชายศุภกิจ  พลอยแดง
 
1. นายพนม  ถือพุดซา
 
1063 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดดอนยาง 1. เด็กชายสุปกาณฑ์  ออกประทุม
 
1. นางสาววันวิสาข์  อินพิรุด
 
1064 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แดงรักษา
 
1. นางสมจิตร  เก่งตรง
 
1065 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 22.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนประชาพิทักษ์ 1. เด็กชายบุญส่ง  จงเจริญ
 
1. นายเดชา  ขำจริง
 
1066 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 10 โรงเรียนเทศบาลบ้านค่าย 1. เด็กหญิงกานต์ธิดาณัฎฐ์  สกุลแพใหญ่
 
1. นางภัทรนันท์  สินสอาด
 
1067 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 17.5 เข้าร่วม 11 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กหญิงอัญธิฌา  มุขตา
 
1. นางสาวพัชราพรรณ  จันทร์รักษ์
 
1068 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 17.5 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 1. เด็กชายกันตภณ  ชั่วเอ้
 
1. นายเมธวัฒน์  อ่อนเรือง
 
1069 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 12.5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนอนุบาลทับสะแก 1. เด็กชายภูริช  จีนจำรัส
 
1. นางประยูร  เหลืองประเสริฐ
 
1070 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดปากคลองเกลียว 1. เด็กหญิงกุลปรียา   ลำยอง
 
1. นางสาวสุดา   แสงสว่างเสรีกุล
 
1071 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กหญิงรัตนา  แขวงรส
 
1. นางฉลวย  สังขวิจิตร
 
1072 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 7.5 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. เด็กชายชาคริต  ยังมาก
 
1. นางสาวรัคฏณเพชร  นพประพันธ์
 
1073 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงสร้อยแก้ว  บุตรเกตุ
 
1. นางสาวศุภมาส  แก้วเกลื่อน
 
1074 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  มหาแก้ว
 
1. นางสาววิรัญญา  คล้ายยา
 
1075 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กชายนริศ  กัณทวีชัย
 
1. นางจุฑาภรณ์  จิตณรงค์
 
1076 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. เด็กหญิงนพมาศ  เงินยางแดง
 
1. นางสาวกอบกุน  เลี้ยงอำนวย
 
1077 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. เด็กชายณัชพล  จันทร์แจ่ม
 
1. นางสาวรัคฏณเพชร  นพประพันธ์
 
1078 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดดอนยาง 1. เด็กหญิงภัครพี  บัวโรย
 
1. นางมีนา  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
1079 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านค่าย 1. เด็กหญิงปภัสสร  อ่วมแดง
 
1. นางภัทรนันท์  สินสอาด
 
1080 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 1. เด็กหญิงพรพิมล  บุตรทอง
 
1. นางมาลี  นิลพันธ์
 
1081 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงพรรณราย  สนธิ
 
1. นางสาวคนึงนิจ  ทองปล้อง
 
1082 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กชายชานนท์  มีอิ่ม
 
1. นางณฐนนท  เนียมน้อย
 
1083 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงประภัสรา  พัฒน์ทอง
 
1. นางพรรณรมณ  ละเลิศ
 
1084 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 10 โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายญัฐปคัลภ์  อาจเมือง
 
1. นางพรรณนิดา  ฮิมหมั่นงาน
 
1085 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดกำมะเสน 1. เด็กชายจักรพงศ์  เพชรมณี
 
1. นางสาวเปี่ยมสุข  บรรดาศักดิ์
 
1086 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) 1. เด็กหญิงไอรดา  จันทร์เจือ
 
1. นางทวีพร  โยเอ่นเซ่น
 
1087 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงอรัชพร  สระเนียม
 
1. นางสาวกรภัทร  วนะสิทธิ์
 
1088 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงนงศ์ญภัส  วงศ์เปีย
 
1. Mr.CHRISTIAAN VAN  DE MERWE
 
1089 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านค่าย 1. เด็กชายนครินทร์  จุลศักดิ์
 
1. นางภัทรนันท์  สินสอาด
 
1090 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบึง 1. เด็กหญิงคชาภรณ์  ศิริบัน
 
1. นางปารณี  ทองเกิด
 
1091 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  หลวงปราบ
 
1. นางบุญเหลือ  วงษ์คลัง
 
1092 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงนภสร  พูลสวัสดิ์
 
1. นางลัดดา  วิเชียรฉาย
 
1093 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กชายพงศ์ศิริ  ยั่งยืน
 
1. นางสาวกิตติยา  เพียรเสมอ
 
1094 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 82.6 ทอง 8 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กชายคุณานนท์   ทุ่งศรีแก้ว
 
1. นางสาวดนุลดา   แสนคำ
 
1095 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80.6 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1. เด็กหญิงปริศนา  มากพันธ์
 
1. นางสาวพัชฎาภรณ์  เขียวหวาน
 
1096 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 79.6 เงิน 10 โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ 1. เด็กชายธีร์ธวัช   ภมร
 
1. นางสาวช่อทิพย์   ช้างเผือก
 
1097 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงกชพร  สีเมฆ
 
1. นางสาวศุภมาส  แก้วเกลื่อน
 
1098 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงสาริน  บุญชัยโย
 
1. นางพรรณนิดา  ฮิมหมั่นงาน
 
1099 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนวัดกำมะเสน 1. เด็กชายพีรพล  อ่องจุ้ย
 
1. นางสาวเปี่ยมสุข  บรรดาศักดิ์
 
1100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กหญิงเอมฤดี  คำโสภา
 
1. นางสาวพัชราพรรณ  จันทร์รักษ์
 
1101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 74.6 เงิน 15 โรงเรียนประชาพิทักษ์ 1. เด็กหญิงพีรญา  เหลือล้น
 
1. นายเดชา  ขำจริง
 
1102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 70.6 เงิน 16 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. เด็กชายอนุสิษฐ์  พรหมสวัสดิ์
 
1. นางสาวรัคฏณเพชร  นพประพันธ์
 
1103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 67.6 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 1. เด็กหญิงศรีนาเดียร์  นาซารูดิน
 
1. นางสาวอรกัญญา  เปรมสุข
 
1104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 1. เด็กหญิงนรินธร  ตันวิบูลย์
 
1. นางกนกวรรณ  ชะตา
 
1105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดดอนยาง 1. เด็กหญิงเพชรลดา  ห้วยหงส์ทอง
 
1. นางสาววันวิสาข์  อินพิรุด
 
1106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  นุ้ยรุ่น
 
1. Mr.SONNEL LLOYD  FORDAN
 
1107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  พิมลรัตน์
 
1. นางสรินยา  พฤศชนะ
 
1108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ  ตุลัยยานนท์
 
1. นางสาวมัทนกร  น้อยเมือง
 
1109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงอรวรรณ  แสงแก้ว
 
1. นางสาวยุภาพร  แจ้งอ่วม
 
1110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงญาดา  ผมหอม
 
1. นางพรรณนิดา  ฮิมหมั่นงาน
 
1111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงชลธิชา  สิริวัฒนวิบูล
 
1. นางสาวิณี  ฤกษ์มาก
 
1112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. เด็กหญิงสุดาวรรณ  ร่มทอง
 
1. นางสาวรัคฏณเพชร  นพประพันธ์
 
1113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคั่นกระได 1. เด็กหญิงชวนา  ทิวถนอม
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  ลาภา
 
1114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง 1. เด็กหญิงลดาพร  เกิดสมจิตต์
 
1. นางโภชนฎา  เทียมเทศ
 
1115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเทศบาลบ้านค่าย 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  จันทร์สว่าง
 
1. นางภัทรนันท์  สินสอาด
 
1116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กชายสารัช  สารพัฒน์
 
1. นางสาวอุมาพร  เสรีพรพงศ์
 
1117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กหญิงธันยธรณ์   จินดาแดง
 
1. นางสาวสุดารัตน์  พรหมมี
 
1118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  หอธนสมบัติ
 
1. นางสาวกรภัทร  วนะสิทธิ์
 
1119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 74.5 เงิน 4 โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กหญิงจิดาภา  ชูบัวทอง
 
1. นางมุกดา  คมง้าว
 
1120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 69 ทองแดง 5 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายพสิทธิ์  สูงยิ่ง
 
1. นางกิตติยา  สังคะหะ
 
1121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 62.5 ทองแดง 6 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 1. เด็กชายฑีมากร  ดวงเกิด
 
1. นางกนกวรรณ  ชะตา
 
1122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 61.5 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  อั้นอยู่
 
1. นางชฎาพร  ธรรมเนียม
 
1123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1. เด็กหญิงพิชญาภา  ขระณีย์
 
1. นายพนม  ถือพุดซา
 
1124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์) 1. เด็กหญิงประภาศิริ  หนูจีน
 
1. นางสาวภควดี  ชูทุ่งยอ
 
1125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 49.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดดอนยาง 1. เด็กชายปิยะพล  แก้วรอด
 
1. นางสาววันวิสาข์  อินพิรุด
 
1126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 11 โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ยอดอยู่
 
1. นางบุญเหลือ  วงษ์คลัง
 
1127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 1. เด็กหญิงพรทิพย์  กล่ำกล่อมจิตต์
 
1. นางสาวอรกัญญา  เปรมสุข
 
1128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. เด็กหญิงศิรินทรา  มูลทองคำ
 
1. นางสาวรัคฏณเพชร  นพประพันธ์
 
1129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงสุธิดา  ศิริบุญ
 
1. นางจุฑาภรณ์  จิตณรงค์
 
1130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายสิริยศ  เกษแก้ว
 
1. นางพรรณนิดา  ฮิมหมั่นงาน
 
1131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เอื้อจิรกาล
 
1. นางสาวิณี  ฤกษ์มาก
 
1132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงบุษยมาส  ล้อมน้อย
 
1. นางพรรณรมณ  ละเลิศ
 
1133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. เด็กหญิงศศิธร  มอญเพชร
 
1. นางสาวรัคฏณเพชร  นพประพันธ์
 
1134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงมัณฑนา  หมื่นทิพย์
 
1. นายนิรุตติ์  เพียทา
 
1135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงขนิษฐา  พร้อมมูล
2. เด็กชายฉัตรมงคล  สุดจันทร์
3. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ซุ่ยยัง
4. เด็กหญิงสุณิษา  แก้วเอก
5. เด็กหญิงอรษา  ทองโสภา
 
1. นางสาวีณี  ฤกษ์มาก
 
1136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กชายจักรพันธ์  เดือนฉาย
2. เด็กหญิงดารุวรรณ  โยธี
3. เด็กหญิงศศิธร  ล้ำเลิศ
4. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุบิน
5. เด็กหญิงเรไร  ผาแสนเขิน
 
1. นายคมสันต์  เดชะคำภู
2. นางสาวศุภมาส  แก้วเกลื่อน
 
1137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 1. เด็กหญิงอนัศรา  เจริญลักษณ์
 
1. นางสาวภัทธรวดี  สีสด
 
1138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กชายวัชรินทร์  พิมพา
 
1. นางสาวฐิติมา  พันฟัก
 
1139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทร์สิริ
2. เด็กชายวรากร  สันติวิทยารมย์
 
1. นางทิภาพร  ตรีหัตถ์
2. Mr.HEBREANNE KUCH   FORDAN MAGDALUYO
 
1140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคั่นกระได 1. เด็กชายวันเฉลิม  ยังกิจการ
2. นางสาวสุพัตรา  นิคมเพชร
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  ลาภา
2. นางสาวอัญชรินทร์  เกิดจิตร
 
1141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงกรรทิมา  บุญคง
2. เด็กหญิงขวัญทิพย์  ล้อมน้อย
 
1. นางจุฑาภรณ์  จิตณรงค์
 
1142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กหญิงสติก  เจริญสุข
2. เด็กหญิงอลิสา  คงดำรักษ์
 
1. นางสาวจารุณี  ปิ่นแก้ว
 
1143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนวัดดอนยาง 1. เด็กหญิงจิราพร  กาญจนศิลป์
2. เด็กชายสิงหา  เฟื่องขจร
 
1. นางมีนา  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
1144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) 1. เด็กหญิงปวีณา  สิงห์เล็ก
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ขันจำนงค์
 
1. นางทวีพร  โยเอ่นเซ่น
2. นางเสาวณีย์  เขียวประชุม
 
1145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  อยู่สุข
2. เด็กชายสิริยศ  เกษแก้ว
 
1. นางพรรณนิดา  ฮิมหมั่นงาน
2. นางสาวสุรีย์  กลิ่นเกลา
 
1146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงวรรณนิษา   เสือชม
2. เด็กหญิงอุดมลักษณ์  ผ่องจินดา
 
1. นางสาวคนึงนิจ  ทองปล้อง
 
1147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงจันสุดา  ประมวล
2. เด็กหญิงทักษิณา  ศศิปาฉัตร
 
1. นายนิรุตต์  เพียทา
 
1148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงพัฒชริน  แสงแก้ว
 
1. นางสาวรัคฏณเพชร  นพประพันธ์
 
1149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายนภสินธุ์  นุ่มพิไล
2. เด็กหญิงปาลิตา  พุทธิวัฒนสดาพร
 
1. นางยุพา  อังสวัสดิ์
2. Mr.RAMON  ESPRADA
 
1150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 1. เด็กหญิงณฐภทรนน   เทนคำเนาว์
2. เด็กหญิงทัศนีย์   อาจคงหาญ
 
1. นางสาวสมคิด   จันทะเวช
2. นางสาวสุพรรณิการ์   สยุมพร
 
1151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองแถม
2. เด็กชายธนิตพงษ์  ปิติพันธ์เจริญ
 
1. นายทรงวุฒิ  อิงคามระธร
 
1152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  แข่งขัน
2. เด็กหญิงรวิสรา  มุสิกะ
 
1. นางสาวกรภัทร  วนะสิทธิ์
2. นางสาวดวงพร  ดำมณี
 
1153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กชายกฤติชาติ  ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แดงรักษา
 
1. นางสาวกิตติยา  เพียรเสมอ
2. นางสมจิตร  เก่งตรง
 
1154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 1. เด็กหญิงภาวินี  เทพทอง
2. เด็กชายอิศราพงษ์  วงษ์กันหา
 
1. นางกนกวรรณ  ชะตา
2. นางสาวณรพร  เรืองรอง
 
1155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์  เรืองธรรม
2. เด็กชายภู  คำลุน
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  พานจันทร์
 
1156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 71 เงิน 8 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กหญิงนิพาวรรณ์  เนตรสายคงคา
2. เด็กหญิงศิรินาถ  พิกุลทอง
 
1. นางสาวพัชราพรรณ  จันทร์รักษ์
2. นางโสรยา  จันทำ
 
1157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดดอนยาง 1. เด็กหญิงฉันท์สินี  สูงหงส์
2. เด็กหญิงธิติรัตน์  โกมินทร์
 
1. นางสาวรสริน  แย้มกลิ่น
2. นางมีนา  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
1158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. เด็กชายชาคริต  ยังมาก
2. เด็กหญิงศิรินทรา  มูลทองคำ
 
1. นางสาวรัคฏณเพชร  นพประพันธ์
 
1159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดปากคลองเกลียว 1. เด็กหญิงชุติมณฑ์    ทองโชติ
2. เด็กหญิงศศิกานต์   ผ่องแผ้ว
 
1. นางสาวสุดา   แสงสว่างเสรีกุล
 
1160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 12 โรงเรียนอนุบาลทับสะแก 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  นรสาร
 
1. นางประยูร  เหลืองประเสริฐ
 
1161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 12 โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงนิพัทธา  มาคล้าย
2. เด็กหญิงวิชชุดา  บัวแก้ว
 
1. นางบุญเหลือ  วงษ์คลัง
 
1162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 14 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1. เด็กหญิงศศิภา  ทูลไชย
2. เด็กหญิงสมฤทัย  แสงเพชร
 
1. นายพนม  ถือพุดซา
2. นางสาวพัชฎาภรณ์  เขียวหวาน
 
1163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กชายณัฐพงศ์  งามระบำ
2. เด็กหญิงพรนภา  สังข์ทอง
 
1. นางสาวรัชนี  กรเจริญ
 
1164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองระแวง 1. เด็กหญิงณัฐนีย์  คงสำราญ
2. เด็กหญิงวรรณภา  แสงแก้ว
3. เด็กหญิงศศิวิมล  บัวคำ
4. เด็กชายสรวิชญ์  หินศรี
5. เด็กหญิงสุภาพร  ประกังพะรัง
6. เด็กหญิงเบญญาภา  แย้มสอาด
 
1. นางสาวทยิดา  วัดล้อม
 
1165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยสัก 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  มะไทวง
2. เด็กหญิงณัฐกมล  ชะนะสุข
3. เด็กหญิงดารินทร์  คงศรี
4. เด็กชายอมร  คุ้มกลิ่น
5. เด็กชายอามิวซอ  พม่า
6. เด็กชายเมียวชาน   พม่า
 
1. นายประยูร  พาจร
2. นายคณิศร  อาจสุวรรณ
3. นางศิภาพร  เฮี๊ยะเซ้ง
 
1166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. เด็กชายณัฐทพล  เนานงค์
2. เด็กชายนัทธพงศ์  คงทวี
3. เด็กชายสิทธิชัย  เจือจันทร์
4. เด็กชายอดิศร  เชื้อเสือ
5. เด็กชายอนุสรณ์  คลังทรัพย์
6. เด็กชายเศรษฐวัฒน์  ประมาณ
 
1. นายทวีวัฒน์  ดวงนิล
2. นายภาณุพงศ์  สินทวี
3. นายวิษณุ  ฉิ่งเล็ก
 
1167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 79 เงิน 4 โรงเรียนอุดมราชภักดี 1. เด็กชายธวัธชัย  อบเทียน
2. เด็กชายธาดา  จับใจ
3. เด็กชายนริศ  ปี่แก้ว
4. เด็กชายพีรณัฐ  หน่วงเหนี่ยว
5. เด็กชายอิศรา  อ่อนละมุน
6. เด็กชายเอกราช  เชื้อปรางค์
 
1. นายชาตรี  ม่วงกำพันธ์
2. นายสิทธิเดช  สำลีแก้ว
3. นายสนธยา  จันทร์ฉาย
 
1168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านคั่นกระได 1. เด็กชายชัยพฤกษ  คูหาทอง
2. เด็กหญิงณหฤทัย  แซ่จิ้ว
3. เด็กชายศิริชัย  เชอหมือ
4. เด็กชายอรรถพงษ์  ช้างสาร
5. เด็กหญิงอรอุมา  ริ้วสายสอด
6. เด็กชายเหียด  บนสิน
 
1. นางสาวชลลดา  หินแก้ว
2. นางสาวสุดใจ  มุ่งดี
3. นางสาวธนัชชา  อ.สุวรรณ
 
1169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. เด็กชายกฤษดา  เกลี้ยงกลม
2. เด็กชายกล้าณรงค์   อวบสันเทียะ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ   เปรมปรีดิ์
4. เด็กชายวันชัย  แก้ววงศ์ษา
5. เด็กหญิงสร้อยทิพย์   เชิญธง
6. เด็กหญิงเทียม  สีบุญเรือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีตรีธวัฒน์  มีสวัสดิ์
2. นางสาวคนึงนิจ  ทองปล้อง
3. นางสาวอุไร  พิมทอง
 
1170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านชะม่วง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  หารกลับ
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  กิติยศ
3. เด็กชายพลภัทร  บุญวงศ์
4. เด็กชายวีรภาพ  อางค์สวัสดิ์
5. เด็กชายสุรพล  เดชคล้ำ
6. เด็กหญิงอุมาพร  บุญภูมิ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์   สุวรรณ
2. นางนันทการ์  สุนทรโอวาท
3. นางสงวน  โรจนบำรุง
 
1171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 71 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เหมือนอ่วม
2. เด็กชายปัณวัฒน์  กลั่นศรี
3. เด็กชายรัตนพล  รักดี
4. เด็กชายรัตนภูมิ  รักดี
5. เด็กชายวิชชากร  พงษ์สว่าง
6. เด็กชายเมธาวิน  ศรีซังส้ม
 
1. นางมณฑิการ์  โชติ
2. นางจันทรา  ฤกษ์งาม
3. นางชฎาพร  ธรรมเนียม
 
1172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กหญิงกาญจนา  บัวกลีบ
2. เด็กหญิงธนาพรณ์  วงค์ทับแสงทอง
3. เด็กหญิงศุภิญญา  ลื่นนาม
4. เด็กชายศุภเลิศ  หาญวงศ์
5. เด็กชายสมชาย  พูลสวัสดิ์
6. เด็กชายสิปปภาส  สังข์ทอง
 
1. นางสาวกาญจน์จิรา  ไพศาลสมบัติ
2. นางสาวสุทิศา  ทอดสนิท
3. นางสาวสุกัญญา  กงไกรษร
 
1173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 64 ทองแดง 10 โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงณภพร  จงเอกวุฒิ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปัญจมา
3. เด็กหญิงณิชาพัฒน์  กิตติพันธุ์โสภณ
4. เด็กหญิงพิมลอมร  จินดาพงษ์
5. เด็กชายสืบสกุล  บุญญศิริโชติ
6. เด็กชายสุวรรณภูมิ  สรสมศักดิ์
 
1. นายคมสันต์  รุ่งกำจัด
2. นายสกุลชัย  บุญญศิริโชติ
 
1174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์) 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  กระต่ายเทศ
2. เด็กชายนนธวัช  รัตนวาร
3. เด็กชายปรเมศร์  ล้อมน้อย
4. เด็กชายภาคิน  ชินพานิชย์
5. เด็กชายสิรภพ  ทับสี
6. เด็กหญิงเจนนี่  เริงลือชา
 
1. นางสาวสุพัฒนา  หวลวงค์
2. นางรัชฎาวรรณ  โชติอุทยางกูร
3. นายไชยันต์  ม่วงน้อย
 
1175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 1. เด็กชายกานน  เซียรจันทึก
2. เด็กหญิงญาติกา  พูนเชย
3. เด็กชายฐาปกรณ์  ช้างพลาย
4. เด็กหญิงนฤมล  คนเพียร
5. เด็กหญิงพิชชา  วงศ์ช้าง
6. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  คงอ่วม
 
1. นางน้ำผึ้ง  ยานนาวา
2. นางสาวอรกัญญา  เปรมสุข
 
1176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 1. เด็กชายจักรินทร์  ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายทัตทวิน  ศิลปธรรม
3. เด็กชายพัชรพล  ศรีสุวรรณ
4. เด็กชายรณพร  อยู่ดี
5. เด็กชายวฤทธิ  พงษ์เนตร
6. เด็กชายอติวิชญ์  ศรีนวลขาว
 
1. นายขจร  สายสกล
2. นายพิสิทธิ์  อินหอม
3. นางกัลยาณี  ปิดฉายะ
 
1177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดทุ่งกลาง 1. เด็กชายจิระศักดิ์  ศรีวิชัย
2. เด็กชายพรศักดิ์  อินทร์บำรุง
3. เด็กชายพิพัฒน์  อยู่เย็น
4. เด็กชายวรวิช  สีสดสุข
5. เด็กชายสมศักดิ์  เชนนิคุต
6. เด็กชายอภินันท์  รัตนวิสิทธิ์
 
1. นางสาวนิยม  เชื้อกรด
2. นางอุทุมพร  โตเอี่ยม
3. นายอนุสรณ์  พันธ์ภูโต
 
1178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านดอนทราย 1. เด็กชายชนกันต์  มงคลสูตร
2. เด็กหญิงณิชารีย์  นาคมาศ
3. เด็กหญิงประภาวัลย์  ทองถม
4. เด็กชายวรพล  สุวรรณปทุม
5. เด็กหญิงวารุณี  ศรีชะเอม
6. เด็กชายสุรชัย  พรหมประเสริฐ
 
1. นายขจร  เชื้อทอง
2. นางสุภาวดี  เขียวงาม
3. นางวันเพ็ญ  บุตรดี
 
1179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คงชู
2. เด็กชายดำรงศักดิ์  ภิรมย์ภร
3. เด็กชายธีรวุฒิ  โพธิ์ศรี
4. เด็กชายนิกร  ขาวสะอาด
5. เด็กชายศรนรินทร์  ซ่อนศรี
6. เด็กชายไชยวัฒน์  เทพประสิทธิ์
 
1. นายศิลปิน  พรหมมณี
2. นายพชร  บำรุงดอน
 
1180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายกรีชาติ  ศรีช่วง
2. เด็กชายกฤษดา  รามพันธ์
3. เด็กชายภูมินท์  เกตุรักษ์
4. เด็กชายวริทธิ์ธร  สายสกล
5. เด็กชายศรัณย์  สว่างเกตุ
6. เด็กชายสถาพร  พัดนาค
 
1. นางมณฑิการ์  โชติ
2. นางจันทรา  ฤกษ์งาม
3. นางชฎาพร  ธรรมเนียม
 
1181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 1. เด็กชายชานนท์  สุราช
2. เด็กชายธานี  อ่างหิน
3. เด็กชายนิพิฐพนธ์  ห้วยหงษ์ทอง
4. เด็กชายพีรพัฒน์  เนตรคม
5. เด็กหญิงศศิ  ตันติพานิชพันธ์
6. เด็กชายสุทิวัส  พัฒน์เจริญ
 
1. นางสาวอรกัญญา  เปรมสุข
2. นางน้ำผึ้ง  ยานนาวา
 
1182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 4 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายกวีกานต์  สิงห์ชัย
2. เด็กชายนัฏฐวัฒน์  เรืองโรจน์
3. เด็กชายพชรพล  เกตุพุฒ
4. เด็กชายภัทรกร  อรชร
5. เด็กชายสุรนันท์  โพธิศิริกุล
6. เด็กชายเจษฎา  สรณตรัย
 
1. นางเสาวภา  อัดแสง
2. นางพรพรรณ  ศรีชาติ
 
1183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 5 โรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายจิระพงศ์  สังข์เพิ่ม
2. เด็กชายปวริศร์  ราหุลปาน
3. เด็กชายรุ่งโรจน์  จวบนก
4. เด็กชายสมชาย  บุญรอด
5. เด็กชายอนิรุฒ  ณ รังษี
6. เด็กชายอนุพงศ์  กระจ่างศรี
 
1. นายวัชรินทร์  บัวด้วง
2. นางสาวกิริฎา  ใจเพ็ชร
3. นายเอกราช  ล้อแก้ว
 
1184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์) 1. เด็กชายคงฤทธิ์  จำปาศักดิ์
2. เด็กชายฐิติพงศ์  โพธิ์อยู่
3. เด็กชายธราพงศ์  แสงจันทร์
4. เด็กชายนนทภัทร  เอี่ยมจัด
5. เด็กชายอดิศักดิ์  พรหมลาศ
6. เด็กชายเปรมรักไทย  พม่า
 
1. นายไชยันต์  ม่วงน้อย
2. นางสาวสายใหม  อำนวยธรรม
3. นางรัชฎาวรรณ  โชติอุทยางกูร
 
1185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอุดมราชภักดี 1. เด็กชายคมสันต์  วงษ์ศิริ
2. เด็กชายณัฐพล  พรมลาศ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปานน้อย
4. เด็กชายธนพล  แสงโต
5. เด็กชายสุุรบดินทร์  สุคลธา
6. เด็กชายอนุพนธ์  เคลื่อนไสว
 
1. นายสนธยา  จันทร์ฉาย
2. นายชาตรี  ม่วงกำพันธ์
3. นายสิทธิเดช  สำลีแก้ว
 
1186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะม่วง 1. เด็กหญิงกาญจนา  รัตนิพนธ์
2. เด็กหญิงญาณิกา  เทพนรินทร์
3. เด็กชายธีรพัฒน์  รอดพยุง
4. เด็กหญิงนภเกตน์  สืบพันธ์
5. เด็กชายนุวพล  สุนทรพิทักษ์
6. เด็กชายพีรธัช  จำปีศรี
7. เด็กหญิงศจีรัตน์  เทียมคีรี
8. เด็กหญิงศดานันท์  ใจภักดี
9. เด็กชายสิทธินน์  มัคขยัน
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มัคขยัน
 
1. นางสาวกชกร  เทียมหมอก
2. นางมณี  ทองสม
3. นางสาวศิวาพร  ผลพานิช
 
1187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองระแวง 1. เด็กหญิงกฤษณา   แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงจิราภา   ศริสาขา
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   บัวคำ
4. เด็กหญิงตติพร   มณีรัตน์
5. เด็กหญิงปัทมา  พงศ์รามัญ
6. เด็กหญิงผกาเพชร   คงทิพย์
7. เด็กหญิงพิมพ์ระพัฒน์   วงษ์สวัสดิ์
8. เด็กหญิงรัชฎา   แท่นรัตน์
9. เด็กหญิงสุนันทา   อิสรไกรศีล
10. เด็กหญิงอริสา   เถื่อนแถว
 
1. นางพะเยาว์  แก้วฉวี
 
1188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณัฐนรี  สิทธิธรรม
2. เด็กหญิงธนภรณ์  งามสะอาด
3. เด็กหญิงภาวินี  แย้มถนอม
 
1. นางสาวสายพิณ  อินพันทัง
 
1189 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 1. เด็กชายรักษ์   องศา
2. เด็กหญิงอาริยา   ทองสุข
3. เด็กหญิงเหมยฟ้า   แสนสุข
 
1. นางสาวนันทรัตน์   มีล้วน
2. นางประทีป   พัฒน์ทอง
 
1190 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กหญิงจีรนันท์  เกียรติ์สุพิมล
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ศีลาคุณ
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  สายนาค
 
1191 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านช้างเผือก 1. เด็กหญิงปิยธิดา  พวงอินทร์
2. เด็กหญิงวงศ์รมัย  สังข์ทอง
3. เด็กหญิงแอนนา  แก้วไชยะลาด
 
1. นางสาวยุพดี  บุญเต็ม
 
1192 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กหญิงลลิตา  ดวงใหญ่
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เอี่ยมเอื้อ
3. เด็กหญิงอรัญญาณี  ทองแย้ม
 
1. นางดารณี  ภูริวัฒนกุล
2. นางสาวหทัยรัตน์  ชวนชื่น
 
1193 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 71 เงิน 6 โรงเรียนบ้านดอนสง่า 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ตุ้มธรรมรงค์
2. เด็กหญิงอังคณา  คงขำ
3. เด็กชายเนรมิต  ทัพเสือ
 
1. นางสาวดลนภา  เกิดแก่น
 
1194 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 66 ทองแดง 7 โรงเรียนด่านสิงขร 1. เด็กหญิงปานตะวัน  แต้มจีนไทย
2. เด็กหญิงสายใจ  เจริญศรี
3. เด็กหญิงแสงใจ  สุขศรีวิไล
 
1. นางปราณี  กลัดสมบูรณ์
2. นางศิริมา  บุญประภา
 
1195 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 64 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อ่อนละมัย
2. เด็กหญิงสุจิตรา  เพ็ชรตระกูลชาติ
3. เด็กหญิงสุทธาภา  กิจวีรวุฒิ
 
1. นางสมจิตร  เก่งตรง
2. นางสาวนงนาจ  ทรายแก้ว
 
1196 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 63 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านบางเบิด 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ราชจำรูญ
2. เด็กชายมนต์สวรรค์  ทองเกตุ
3. เด็กหญิงยลดา  จันร์สิริ
 
1. นางสังวาลย์  สินทวี
2. นางเสมอใจ  โคกชู
 
1197 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 63 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 1. เด็กหญิงจรัสศรี  อ่างหิน
2. เด็กหญิงวรรณพร  เสาร์ดี
3. เด็กชายอธิสรรค์  สุขสบาย
 
1. นางวันดี  สมทรง
 
1198 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 62 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดดอนยาง 1. เด็กชายภูวดล  เกตุแก้ว
2. เด็กชายสุปกาณฑ์  ออกประทุม
3. เด็กหญิงอาภัสรา  แสงใส
 
1. นางเสาวคนธ์  ภูวรณ์
 
1199 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 62 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 1. เด็กหญิงดวงกมล  ฉิมพิบูลย์
2. เด็กหญิงปุญณิสา  สมบูรณ์สุข
3. เด็กชายพจน์พิชชา  จงบรรจบ
 
1. นางสาวพิชญาภา  ไชยเดช
 
1200 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 62 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  งานกระโทก
2. เด็กหญิงฐาปนี  เดชนุกูล
3. เด็กหญิงปนิตา  บุญล้อม
 
1. นางจุฑามาศ  รัตนปัญญา
2. นางศศิวิมล  รัตยิ่ง
 
1201 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 61 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เครือแตง
2. เด็กหญิงนารี  หมายดี
3. เด็กหญิงปรินดา  แก้วสมบูรณ์
 
1. นางสาวพิมพ์ภัทรา  รังสิกุล
 
1202 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 61 ทองแดง 14 โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กชายจตุพร  อินทรสุวรรณ
2. เด็กหญิงสิริยากร  ใจเย็น
3. เด็กหญิงแพรชมพู  โสมรักษ์
 
1. นางวราภรณ์  จิตตโชตินันท์
2. นางสาวสุกัลยา  พรหมเอื้อ
 
1203 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 1. เด็กหญิงฐิติมา  บัวไสว
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศิริสุขทรัพย์
3. เด็กหญิงวธัญญู  สุวรรณบูรณ์
 
1. นางจงกล  ปั้นบรรจง
2. นางนิภา  กิจหงวน
 
1204 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนสง่า 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุขุมพันธ์
2. เด็กหญิงปนัดดา  หมู่น้อย
3. เด็กหญิงศนัตตา  จันทร์กระจ่าง
 
1. นางเสาวลักษณ์  วัฒนะกิจ
 
1205 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กชายทาริกา  เกิดจาด
2. เด็กหญิงสารภี  เพชรมะณี
3. เด็กหญิงอารียา  ศรีจันทรา
 
1. นางกอบกุล  การางวัล
2. นางสาวนงนาจ  ทรายแก้ว
 
1206 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดดอนยาง 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  ชนนาถา
2. เด็กหญิงประภาพรรณ  ชูช่วย
3. เด็กหญิงพรธิภา  วัลณา
 
1. นางวรภร  วนะสิทธิ์
 
1207 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. เด็กหญิงจรียา  เดชน้อย
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  แกมแก้ว
3. เด็กหญิงสิริวิมล  เทศแย้ม
 
1. นางจุรินทร์ทิพย์  บัวนาค
2. นางสาวอริสา  รสเลิศ
 
1208 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  สุขสมบูรณ์
2. เด็กชายทัตธนะ  ทึกขุนทด
3. เด็กหญิงมะปราง  มรสวบ
 
1. นางสาวพนารัตน์  สุขกันตะ
 
1209 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงกานดา  หาญกลับ
2. เด็กหญิงรัชฎาภา  อุ่นอ่อน
3. เด็กหญิงศรัญญา  แหมศักดิ์
 
1. นางเต็มศิริ  บุญชูช่วย
 
1210 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พิมพา
2. เด็กหญิงทัดดาว  วงศ์กลับ
3. เด็กหญิงเอมอร  สังข์ทอง
 
1. นางสาววันดี  สุขเกษม
 
1211 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดหนองหอย 1. เด็กหญิงกรพินท์  พูลเกษม
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีชะเอม
3. เด็กหญิงเยาวเรศ  หนามคม
 
1. นางสาววัณณ์นลัท  เดชเดชา
 
1212 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กหญิงจิรัชยา  พะโยมเยี่ยม
2. เด็กหญิงภัทธราภรณ์  ผาดศรี
3. เด็กหญิงโชฏิกา  สุขเกษม
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  สายนาค
 
1213 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงชนัชชา  ภาสภาการ
2. เด็กหญิงชุติมน  อินทร์พรหม
3. เด็กหญิงแก้วขวัญ  ศิลป์สุวรรณ
 
1. นางบุญจันทร์   จันทร์เจียม
2. นางชรินทร์ทิพย์  แซ่งเง่อร์
 
1214 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กชายนธี  มั่นประเสริฐ
2. เด็กชายพลวิทย์  นิลอ่อน
3. เด็กชายพีรพัฒน์  พรมฟ้า
 
1. นางวิไลลักษณ์  คงแก้ว
 
1215 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงปาณิสรา  สินทองกุล
2. เด็กหญิงสุกมล  งามพร้อม
3. เด็กหญิงสุธีธิดา  เอกจีน
 
1. นางอุไร  รุ่งเรือง
2. นางสาวจันทร์จิรา  พูลนาค
 
1216 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงนภาภรณ์  จันทร์กระจ่าง
2. เด็กหญิงนิภาพร  สืบส่ง
3. เด็กหญิงอุไรพร  ขันแก้ว
 
1. นางวิไลลักษณ์  คงแก้ว
 
1217 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  วัฒนบท
2. เด็กชายจารุวัฒน์  นางาม
 
1. นางณฐนนท  เนียมน้อย
 
1218 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. เด็กชายณัชพล  จันทร์แจ่ม
2. นางสาวศิริพร  มอญเพชร
 
1. นางสาวรัคฏณเพชร  นพประพันธ์
 
1219 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเทศบาลบ้านค่าย 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  จันทร์สว่าง
2. เด็กหญิงปภัสสร  อ่วมแดง
 
1. นางภัทรนันท์  สินสอาด
2. นางสาวทิพกฤตา  ทรงธรรม
 
1220 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กชายบุญยกร  วงษ์พิณ
2. เด็กชายปรมี  สุวรรณลิขิต
 
1. นางพรรณรมณ  ละเลิศ
2. Mr.SONNEL LLOYD   FORDAN
 
1221 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี 1. เด็กหญิงพลอยไพริน  สิทธิศักดิ์
2. เด็กหญิงอาทิติยา  กล่อมจิต
 
1. นายวิชยุตม์  สิทธิมา
2. นางสาวลาวัลย์  กันภัย
 
1222 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ขุนวิเศษ
2. เด็กหญิงนัทชา  ขันติ
 
1. นายคมสันต์  เดชะคำภู
2. นางสาวศุภมาส  แก้วเกลื่อน
 
1223 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองเสือ 1. เด็กชายกิตติศักดิ๋  กำชุน
2. เด็กชายธนากรณ์  จันทรปัญญา
 
1. นายเมธวัฒน์  อ่อนเรือง
 
1224 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จินุพงศ์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  น้อยจริง
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  นามสละ
2. นางอารีย์วรรณ  โชติช่วง
 
1225 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านดอนสง่า 1. เด็กหญิงวิภา  อยู่หนุน
2. เด็กหญิงศิริพร  พราหมณ์ศาสตร์
 
1. นายพิเศษ  มากมา
 
1226 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงกุสุมา  เขียวสง่า
2. เด็กหญิงณัชชา  อินทรสมมุติ
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  พานจันทร์
 
1227 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กชายธัญภูมิ   เตชะสมสุขดี
2. เด็กหญิงธัญรดี   เตชะสมสุขดี
 
1. นางสาวดนุลดา  แสนคำ
2. นางสาวสุดารัตน์  พรหมมี
 
1228 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนวัดดอนยาง 1. เด็กชายจารุพัจน์  จันทร์ผ่อง
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  สุขหอม
 
1. นางสาววันวิสาข์  อินพิรุด
 
1229 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แนบสนิท
2. เด็กหญิงชลธร  หอวิคม
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  นามสละ
2. นางอารีย์วรรณ  โชติช่วง
 
1230 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กชายศุภกร  รัตนมณี
2. เด็กหญิงโสรญา  หาญทนงค์
 
1. นางวันดี  คูหพันธุ์
2. นายจรัล  เพียรเสมอ
 
1231 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านไร่ใน 1. เด็กชายธีรศักดิ์  เอกสินธ์
2. เด็กชายเอกรักษ์  ผ่องแผ้ว
 
1. นางอุทัยวรรณ  ดวงมาลา
 
1232 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กชายกฤติชาติ  ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา
2. เด็กชายภานุสรณ์  สินไทย
 
1. นางสาวกิตติยา  เพียรเสมอ
2. Mr.HEBREANNE KUCH   FORDAN MAGDALUYO
 
1233 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองเสือ 1. เด็กชายคุณาสิน  พึ่งสอน
2. เด็กหญิงธัญจิรา  สิงห์โตทอง
 
1. นายเมธวัฒน์  อ่อนเรือง
 
1234 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนมัธยมนพคุณ 1. เด็กหญิงวัลภา  เมืองหงส์
2. เด็กหญิงสริตา   สังข์อาษา
 
1. นางสมบูรณ์  สุขสำราญ
 
1235 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงณิชชาญานันท์  แตงโต
2. เด็กหญิงสร้อยแก้ว  บุตรเกตุ
 
1. นางสาวศุภมาส  แก้วเกลื่อน
2. นายคมสันต์  เดชะคำภู
 
1236 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชูแพทย์
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  คชเหี้ยม
 
1. นายวิชยุตม์  สิทธิมา
2. นางสาวยุวดี  เฉลยภาพ
 
1237 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนอนุบาลทับสะแก 1. เด็กชายชาญชิต  จันทร์เสนา
2. เด็กชายภมรรัตน์  แสงงิ้ว
 
1. นางประยูร  เหลืองประเสริฐ
 
1238 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กหญิงชเนษฏ์ผกา  บุญยินดี
2. เด็กหญิงปวริศา  ยังมีมาก
 
1. นางนันธิญา  สระศรี
 
1239 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงณัฐชา  รองพล
2. เด็กหญิงนราวดี  สกุลปักษ์
 
1. นางสาวสอางค์ศรี  ราชซ้าย
2. นางวรรณา  จันทร์เสนา
 
1240 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  หอมชื่น
2. เด็กชายพีระชัย  ยังจุ้ย
 
1. นายภัทร์พล  พลภัทรพงษ์
 
1241 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนเทศบาลบ้านค่าย 1. เด็กหญิงกานต์ธิดาณัฎฐ์  สกุลแพใหญ่
2. เด็กหญิงวิธชาวรรณ  ช่วยพิทักษ์
 
1. นางภัทรนันท์  สินสอาด
2. นางสาวธาริณี  เดือนฉาย
 
1242 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านดอนสง่า 1. เด็กหญิงพรธิตา  พยอมยูร
2. เด็กชายเนรมิต  ทัพเสือ
 
1. นางศิริวรรณ  วิชัด
 
1243 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองเสือ 1. เด็กชายพรเทพ  รัตนา
2. เด็กชายอรรถกิจ  สีเหลือง
 
1. นายชิราวุธ  เกตุแก้ว
 
1244 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  สุขวงศ์
2. เด็กชายวันเฉลิม  แสงสุเทพ
 
1. นางอัญฐิฐา  คำเปรม
2. นางสาวบุษยมาศ  บุญเจริญ
 
1245 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี 1. เด็กชายจิตรวิสุทธิ์  อัดแสง
2. เด็กชายธีรพงษ์  แก้วขาว
 
1. นางสาวลาวัลย์  กันภัย
2. นางสาวยุวดี  เฉลยภาพ
 
1246 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 1. เด็กชายภราดร  อยู่เย็น
2. เด็กหญิงสิริกาญจน์  รกไพร
 
1. นางกุศล  หอมทั่ว
 
1247 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. เด็กชายธนพงษ์  เกตุประกอบ
2. เด็กหญิงสวรินทร์  บานเย็น
 
1. นางสาวปัทมา  โสภาเลิศ
 
1248 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กชายพีรศักดิ์  รัตนิพนธ์
2. เด็กชายไพศาล  วงษ์สหาก
 
1. นางสาวชาลิณี  บุญศรี
 
1249 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. นายภาคภูมิ  อยู่สำราญ
2. เด็กหญิงอรจิรา  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางอารีย์วรรณ  โชติช่วง
2. นางสาวพรเพ็ญ  นามสละ
 
1250 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านทองอินทร์ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  รักจันทึก
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สินสอน
 
1. นางสาววิญฉัตร  หนูอินทร์
 
1251 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านดอนสง่า 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พุ่มวงษ์
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์   สุภาพ
 
1. นายพิเศษ  มากมา
 
1252 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  กลัดแสง
2. เด็กชายอนุสิทธิ์  วันอยู่
 
1. นางสาวนุสราพร  สงชาติ
 
1253 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงกฤติพร  ตรุยานนท์
2. เด็กชายชลสิทธิ์  แจ่มแจ้ง
 
1. นางสาวช่อแก้ว  หุ่นเก่า
 
1254 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านช้างเผือก 1. เด็กหญิงกัลยาณี  สุขชนะ
2. เด็กชายชัยยา  บุญพิทักษ์
 
1. นางสาวศิริกมล  พุมมา
2. นายเดชา  นามศรี
 
1255 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนมูลนิธิศึกษา 1. เด็กชายภานุวัฒน์  แก้วดวงจันทร์
2. เด็กหญิงอุมาพร  สมาธิ
 
1. นางสาวรัตติยาภรณ์  นาคโสภา
2. นายกรรณชิต  จันทรักษ์
 
1256 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1. เด็กหญิงจิดาภา  พงศ์คหบดี
2. เด็กชายธนัช  คงเจริญ
 
1. นางสาวนงเยาว์  เซ่งบุญตั่น
2. นายนันท์ทิวา  พิบูลพนิชพงศ์
 
1257 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านทองอินทร์ 1. เด็กหญิงศริวิภา  พูลเพิ่ม
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  จีนกอง
 
1. นางสาววิญฉัตร  หนูอินทร์
 
1258 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนมัธยมนพคุณ 1. เด็กชายธนากกร  ทรัพย์มา
2. เด็กชายอดิศร  คำวาสี
 
1. นางสมคุณ  คงศรี
 
1259 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กชายกนก  หวานชื่น
2. เด็กชายณัฐพี  ศรีมัจฉา
 
1. นางสาวจอมขวัญ  สมบรูณ์
 
1260 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี 1. เด็กหญิงมัทรี  เดชคล้ำ
2. เด็กชายศุภกิจ  ขาวสะอาด
 
1. นางสาวลาวัลย์  กันภัย
2. นางสาวยุวดี  เฉลยภาพ
 
1261 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองเสือ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  กันเงิน
2. เด็กหญิงหยาดฝน  เขตสันเที๊ยะ
 
1. นายชิราวุธ  เกตุแก้ว
 
1262 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กชายนราธร  เรืองสุทธ
2. เด็กหญิงนันทวัน  แจ่มจันทร์
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  อินทร์ช่วย
 
1263 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กชายชุติพนธ์  แซ่อุ่น
2. เด็กหญิงสุพรรณษา  เสือน้อย
 
1. นางอุไร  รุ่งเรือง
2. นางสาวจันทร์จิรา  พูลนาค
 
1264 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านดอนสง่า 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุขุมพันธ์
2. เด็กหญิงปนัดดา  หมู่น้อย
 
1. นางเสาวลักษณ์  วัฒนะกิจ
 
1265 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สุขแก้ว
2. เด็กหญิงวรัญญา  อิ่มเอม
 
1. นางกอบกุล   การางวัล
2. นางสาวสกุณา  เรืองทิพย์
 
1266 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กชายชัยโรจน์  จิรรัตน์สกุล
2. เด็กหญิงวนัสนันท์  เทียนสว่าง
 
1. นางสาวชนญา  น้อยเนตร
 
1267 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนอุดมราชภักดี 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  รุ่งสี
2. เด็กหญิงปภัสสร  กล่อมเกลี้ยง
 
1. นางจารุวรรณ  สวยพริ้ง
2. นายสนธยา  จันทร์ฉาย
 
1268 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองระแวง 1. เด็กหญิงตติพร  มณีรัตน์
2. เด็กหญิงสุนันทา  อิสรไกรศีล
 
1. นางพะเยาว์  แก้วฉวี
 
1269 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กหญิงอักษราภัค  หาญรักษ์
2. เด็กหญิงอโรชา  แดงแท้
 
1. นางสาวธิดาภรณ์  พยุงวีระน้อย
 
1270 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กหญิงนิพาวรรณ์  เนตรสายคงคา
2. เด็กหญิงศิรินาถ  พิกุลทอง
 
1. นางโสรยา  จันทำ
 
1271 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   บัวไสว
2. เด็กหญิงสุรินทร์ทิพย์   พรหมเกิด
 
1. นายปองพล   ชาติชัย
2. นางสาวทัศณีย์  อุ้ยนอง
 
1272 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเทศบาลบ้านค่าย 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เรืองฤทธิ์
 
1. นางสาวสุปราณี  บุระ
 
1273 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองเสือ 1. เด็กหญิงสุธิดา  เพ็งเหมือน
 
1. นายชิราวุธ  เกตุแก้ว
 
1274 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. เด็กหญิงทานตะวัน  ทองสุข
 
1. นางอารีย์วรรณ  โชติช่วง
 
1275 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กหญิงปรัชญา  นาคแกมทอง
 
1. นายเจตนิพัทธ์  นิลสวิท
 
1276 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  กลัดแสง
 
1. นางสาวนุสราพร  สงชาติ
 
1277 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  หงษ์คำภา
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  มณีศรี
 
1278 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนมัธยมนพคุณ 1. เด็กชายธีร์ธวัช  หอมแม้น
 
1. นางสมคูณ  คงศรี
 
1279 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองเสือ 1. เด็กหญิงวรรณิษา  นิลประเสริฐ
 
1. นายชิราวุธ  เกตุแก้ว
 
1280 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงภัทรวดี  เกษดี
 
1. นายคณิศร  พานิช
 
1281 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72 1. เด็กชายชินดนัย  ทับจิตต์
 
1. นางนวลสวาท  นาควิเชียร
 
1282 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านไร่ใน 1. เด็กชายรุ่งอรุณ  ฉิมสี
 
1. นายสุรชัย  ทนุผล
 
1283 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองระแวง 1. เด็กหญิงรัชฎา  แท่นรัตน์
 
1. นางสาวทับทิม  เอี่ยมแสง
 
1284 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  ทองไทร
 
1. นางโสรยา  จันทำ
 
1285 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายณรงค์กร  งามสอาด
 
1. นางสาวกิริฎา  ใจเพ็ชร
 
1286 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนอุดมราชภักดี 1. เด็กชายสุรบดินทร์  สุคลธา
 
1. นางจารุวรรณ  สวยพริ้ง
 
1287 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทองโปร่ง
 
1. นางนันท์ทิวา  พิบูลพนิชพงศ์
 
1288 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กชายอาทิตยา  แดงฉ่ำ
 
1. นางสาวจอมขวัญ  สมบรูณ์
 
1289 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์) 1. เด็กชายไชยวัฒน์  เอี่ยมรอด
 
1. นางสาวสายใหม  อำนวยธรรม
 
1290 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. เด็กชายสมพงษ์  สุขแสงทอง
2. เด็กชายอำนาจ  ขาวสะอาด
 
1. นายพชร  บำรุงดอน
 
1291 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กชายศวพล  นาสด
2. เด็กชายสหชัย  แซ่เต๋ง
 
1. นางอรุณฉาย  วิฑูรย์พันธ์
 
1292 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองหอย 1. เด็กชายชาญณรงค์  คงเม่น
2. เด็กชายชาตรี  บุญเกิด
 
1. นางสาวกิตตินันทน์  ให้นุช
 
1293 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   แตงอ่อน
2. เด็กหญิงปาณิสรา   เทียวทอง
 
1. นางสาวชมพูนิกข์   ชาวแพรกน้อย
 
1294 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายธนิสสร  จิตรเปรม
2. เด็กชายสุเมธ  สำราญรมย์
 
1. นายณัฐพล  ทรัพย์สมจิตร
 
1295 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1. เด็กหญิงจินดาหลา  เซลทองหลาง
2. เด็กหญิงอัญชิสา  เส็งเจริญ
 
1. นางสาวนพนันท์  พุ่มคุ้ม
2. นายพิทักษ์  ภูมิดอนมิ่ง
 
1296 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนประชาพิทักษ์ 1. เด็กชายพิรัฐพงษ์  ธรรมรงค์แดง
2. เด็กหญิงสุชาวลี  พรจันทร์
 
1. นางสุกัลยา  สำราญรมย์
 
1297 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านยางเขา 1. เด็กหญิงปรมาภรณ์  พรมสุวรรณ์
2. เด็กหญิงอโยธกา  ใจยินดี
 
1. นางสาวกุลธิดา  ธราพร
 
1298 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองระแวง 1. เด็กหญิงจิณณ์กัญญา  กลางประพันธ์
2. เด็กหญิงผัลย์ศุภา  นาคลอย
 
1. นางสาวทับทิม  เอี่ยมแสง
 
1299 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ธยาน์  ศรีสุขไสย
2. เด็กหญิงวรัมพร  โคมแก้ว
 
1. นางสาวฌิชาภา  ชูชื่น
2. นางพรยมล  พลอยบุษย์
 
1300 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 8 โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กหญิงชลดา  สุพิศ
2. เด็กชายสมุทร  บุญโก
 
1. นางสาววารุณี  วงละคร
2. นางสาวจีรนันท์  โฉมแผลง
 
1301 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงฐิติวรรณ  กระแจะเจิม
2. เด็กหญิงแพรโพคัย  จับใจ
 
1. นางปนัดดา  จันทร์วัฒน์
2. นางสาวนันทิดา   ครุฑใหญ่
 
1302 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 10 โรงเรียนวัดหนองหอย 1. เด็กชายพุธชา  นุชนนทรีย์
2. เด็กหญิงวรรณษา  สุุวรรณพงษ์
 
1. นางสาวกิตตินันทน์  ให้นุช
 
1303 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 10 โรงเรียนวัดทุ่งกลาง 1. เด็กชายจิระศักดิ์  ศรีวิชัย
2. เด็กชายสมศักดิ์  เชนนิคุต
 
1. นางอุทุมพร  โตเอี่ยม
 
1304 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลทับสะแก 1. เด็กชายธนวัตร์  ตรงดี
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ใจมั่น
 
1. นายวิษณุ  ชาวนาหว่าน
 
1305 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 66 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด 1. เด็กหญิงปาณิศรา  ทองเสงี่ยม
2. เด็กชายเฑียนทอง  สมศรี
 
1. นางสาวยุวดี  สายทอง
2. นายธงชัย  ทะเลมอญ
 
1306 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 66 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กชายปิยภัทร  มีศรี
2. เด็กชายอมรชัย  ช่วยเชื้อ
 
1. นางสาวบุษยมาศ  บุญเจริญ
2. นางสาวสุรีย์  เสือเฒ่า
 
1307 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 1. เด็กหญิงนภัสนันท์   กลิ่นหอม
2. เด็กหญิงเกศินี   จันมะริด
 
1. นายพัชโรจน์   พัชรพจนากรณ์
 
1308 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 64 ทองแดง 16 โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  คงทอง
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ  ผดุงผล
 
1. นางทิพย์วรรณ  นาคหาญ
 
1309 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 64 ทองแดง 16 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 1. เด็กหญิงกุลพัชร์  เสือเฒ่า
2. เด็กหญิงเปรมฤทัย  ทองประคำ
 
1. นางสาวจินตนา  พุ่มไสว
2. นางสาวณรพร  เรืองรอง
 
1310 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 63 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 1. เด็กชายทินภัทร  นิลประเสริฐ
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  แก้วกาม
 
1. นางสาวช่อเพชร  ชูพร
 
1311 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 63 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านทางหวาย 1. เด็กหญิงณธิดามาศ  ชาวบ้านเกาะ
2. เด็กหญิงวราลี  สีเล็ก
 
1. นายฉัตรชัย  เผื่อนโชติ
2. นายศุภกฤษณ์  สุทธิชา
 
1312 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 61 ทองแดง 20 โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  เชื้อมอญ
2. เด็กหญิงปรียานุช  จันทร์ทอง
 
1. นางพรรณิภา  ปานนก
2. นางสาวนุช  เเดงพยนต์
 
1313 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กชายชานนท์  มีอิ่ม
2. เด็กหญิงเกษนภา  ทุศิริ
 
1. นางสาวพิมพ์ชนุตม์  แก้วพรายตา
 
1314 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสือ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กำชุน
2. เด็กชายเฉลิมชัย  ศรีบุญมี
 
1. นายเมธวัฒน์  อ่อนเรือง
 
1315 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด 1. เด็กชายชลนที  แก้วคง
2. เด็กชายภานุรุจ  สีดอกบวบ
 
1. นายธงชัย  ทะเลมอญ
2. นางสาววรากานต์  กรยืนยง
 
1316 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงนุชจรีย์  คำตัน
2. เด็กชายไพศาล  วงศ์สหาก
 
1. นางสาวพิมพ์ชนุตม์  แก้วพรายตา
 
1317 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ 1. เด็กชายกฤตเมธ  เอี้ยวงามดี
2. เด็กชายคมกฤษ  จันทร์คง
 
1. นายธนสาร  รุจิรา
2. นางสาวทิวาพร  มั่นมาก
 
1318 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมนพคุณ 1. เด็กหญิงวิชญาดา  ชั้นเชิง
2. เด็กชายสิริภัทร  นิลประเสริฐ
 
1. นายธนพิพัฒน์  บุญชูวดีสกุล
 
1319 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กชายทัณฑธร   อินไหม
2. เด็กชายโสภณ   น้อยแท้
 
1. นางจันทร์ดา   ชัยสุรินทร์
2. นางสาวสุภัค  บุญเกษม
 
1320 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาพิทักษ์ 1. เด็กชายณรงค์กร  เพ็ญสุข
2. เด็กชายดำรงธรรม  ซ่อนชรินรัตน์
 
1. นางสุกัลยา  สำราญรมย์
 
1321 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ 1. เด็กชายกิตติ  คงทอง
2. เด็กชายคมศร  จันทร์คง
 
1. นายธนสาร  รุจิรา
2. นายอนิรุทธิ์  มิ่งแม้น
 
1322 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 5 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1. เด็กชายวิธชัย  สวัสดี
2. เด็กชายอัษฎายุทธ  พุ่มอิ่ม
 
1. นางสาวนพนันท์  พุ่มคุ้ม
2. นายพิทักษ์  ภูมิดอนมิ่ง
 
1323 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ 1. เด็กชายคมกฤษ  จันทร์คง
2. เด็กชายอรรณพ  ทองเอียง
 
1. นายธนสาร  รุจิรา
2. นายอนิรุทธิ์  มิ่งแม้น
 
1324 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายทัศน์พล  แต้มช่วย
2. เด็กชายภูริช  นิตย์โชติ
 
1. นายธนรรค์  พวงนิล
 
1325 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงญัฐพร  ช้างน้อย
2. เด็กหญิงเมธาพร  รอดบุญนำ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  กลิ่นหอม
 
1326 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กหญิงภสุดา   กลมเกลี้ยง
2. เด็กหญิงศศิธร   มาเมือง
 
1. นางสาวสุภัค  บุญเกษม
2. นางสาวโชติกา  ขำทวี
 
1327 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงรินรดา  จันทร์เสนานนท์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีโพธิ์งาม
 
1. นางอรุณฉาย  วิฑูรย์พันธ์
 
1328 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี 1. เด็กชายธรรมปนาท  จับใจ
2. เด็กชายพิชิตชัย  มาคล้าย
 
1. นางสาวจันทัปปภา  ปิ่นเกตุ
2. นายวสันต์  มณีแดง
 
1329 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1. เด็กหญิงทิชานันท์  แย้มวงค์
2. เด็กหญิงพนารัตน์  น้ำทิพย์
 
1. นางสาวนพนันท์  พุ่มคุ้ม
2. นายพิทักษ์  ภูมิดอนมิ่ง
 
1330 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 1. เด็กชายนราบดี  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงเปรมสินี  ชั่วเอ้
 
1. นายเมธวัฒน์  อ่อนเรือง
 
1331 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 73 เงิน 8 โรงเรียนประชาพิทักษ์ 1. เด็กหญิงศศิธร  วังกาบ
2. เด็กหญิงสุมารินทร์  คงบุรี
 
1. นางสุกัลยา  สำราญรมย์
 
1332 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 71 เงิน 9 โรงเรียนมัธยมนพคุณ 1. เด็กหญิงอรชิรา  กอสวัสดิ์พัฒน์
2. เด็กชายอวิรุทธิ์  บุญเนื่อง
 
1. นายธนพิพัฒน์  บุญชูวงศ์สกุล
 
1333 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงสุนิษา  รัตนเลิศ
2. เด็กหญิงโศถิตา  ชิงชัย
 
1. นางสาวพิมพ์ชนุตม์  แก้วพรายตา
 
1334 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  จันทร์เพ็ญ
2. เด็กหญิงมนัสวี  เฮงโม้
 
1. นายโอฬาร  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวเหมือนขวัญ  จันทร์สนิท
 
1335 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านหนองระแวง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บัวคำ
2. เด็กชายยศศิริ  สมประสงค์
 
1. นางสาวทับทิม  เอี่ยมแสง
 
1336 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) 1. เด็กหญิงภันทิลา  คณา
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ชวาเขียว
 
1. นายคงศักดิ์  ศิริอาภรณ์
2. นางนฤมล  ศิริอาภรณ์
 
1337 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 14 โรงเรียนด่านสิงขร 1. เด็กหญิงอรัญญา  เมืองดำรงค์
2. เด็กชายเจนณรงค์  เทศะนันท์
 
1. นายณรงค์  พวงงาม
2. นางศิริมา  บุญประภา
 
1338 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 1. เด็กชายชัยธวัช  ปู่น้อย
2. เด็กชายแดง  จันทร์อุปถัมภ์
 
1. นางสาวอรทัย  ใจภักดี
 
1339 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงนันนภัทร์  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพราวพิมล  นามทอง
 
1. นางอรุณฉาย  วิฑูรย์พันธ์
 
1340 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี 1. เด็กชายธวัชชัย  เจริญรัมย์
2. เด็กชายภัทรวริทร์  แดงอรุณ
 
1. นางสาวจันทัปปภา  ปิ่นเกตุ
2. นายวสันต์  มณีแดง
 
1341 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ส่วนน้อย
2. เด็กชายวันนิรันดร์  ตุ้มฉิม
 
1. นายโอฬาร  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวเหมือนขวัญ  จันทร์สนิท
 
1342 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  กลัดน้อย
2. เด็กหญิงเยาวมาลย์  คงแท่น
 
1. นายธงชัย  ทะเลมอญ
2. นางสาววรากานต์  กรยืนยง
 
1343 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดหนองหอย 1. เด็กชายชาญณรงค์  คงเม่น
2. เด็กหญิงปณัฐดา  มุสิกพันธ์
 
1. นางสาวกิตตินันทน์  ให้นุช
 
1344 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 1. เด็กหญิงรินดา  วัดล้อม
2. เด็กหญิงลัดชานนต์  เดชปั้น
 
1. นางสาวปภากร  บุญรัตน์
 
1345 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) 1. เด็กชายศรายุทธ  สดชื่น
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ขันจำนงค์
 
1. นายคงศักดิ์  ศิริอาภรณ์
2. นางนฤมล  ศิริอาภรณ์
 
1346 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กชายธนภูมิ  จับใจ
2. เด็กชายวรากร  สันติวิทยารมย์
 
1. นางสาวสุปรียา  ตรีหัตถ์
2. นางสาวนันทิดา   ครุฑใหญ่
 
1347 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง 1. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  น่วมอ่อน
2. เด็กหญิงอติมา  เงินแท่ง
 
1. นายสุทธิวัฒน์  ทิพย์คีรี
 
1348 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ศรีสม
2. เด็กหญิงอุไรพร  พิมพา
 
1. นางสาวพิมพ์ชนุตม์  แก้วพรายตา
 
1349 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายกิตติ์ชนะ  ผลเพิ่ม
2. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  จีบเจือ
 
1. นายธนรรค์  พวงนิล
 
1350 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กชายนวพล  อินพุ่ม
2. เด็กชายภูริภัทร์  กันเงิน
 
1. นางอรุณฉาย  วิฑูรย์พันธ์
 
1351 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กหญิงกนกพร  อรัญญะ
2. เด็กหญิงยุวธิดา  อุยแกม
 
1. นางสาวบุษยมาศ  บุญเจริญ
2. นางสาวปวีณา  แก้วไทรนันท์
 
1352 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลทับสะแก 1. เด็กชายมณฑล  เณรตาก้อง
2. เด็กชายแสงสุรีย์  ทองมี
 
1. นายวิษณุ  ชาวนาหว่าน
 
1353 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมนพคุณ 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุญชูวดีสกุล
2. เด็กหญิงอันธิชา  เกษรบัว
 
1. นายธนพัฒน์  บุญชูวดีสกุล
 
1354 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนประชาพิทักษ์ 1. เด็กชายสุทธิพงศ์  เพชรน้อย
2. เด็กหญิงสุลาลักษณ์  ศรีมูล
 
1. นางสุกัลยา  สำราญรมย์
 
1355 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กชายชาญณรงค์   ศรีทอง
2. เด็กชายพันธชาติ   แกมนาค
 
1. นางสาวสุภัค  บุญเกษม
2. นางสาวโชติกา  ขำทวี
 
1356 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคลองลอย 1. เด็กชายวีรชัย  รักมี
2. เด็กหญิงสุวารี  สาลี
 
1. นายสันติ  จันทร์น้อย
 
1357 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กชายกิตติกานต์  เทศเอี่ยม
2. เด็กชายอานนท์  วงษ์ฬา
 
1. นางสาวฌิชาภา  ชูชื่น
2. นางพรทิพย์  วงษ์ดำรงศักดิ์
 
1358 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ไก่แก้ว
2. เด็กหญิงภัทราพร  แสนโท
 
1. นางสาวนพนันท์  พุ่มคุ้ม
2. นายพิทักษ์  ภูมิดอนมิ่ง
 
1359 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  เบ็ญพ่วง
2. เด็กหญิงสุวารี  ขนเม่น
 
1. นายเมธวัฒน์  อ่อนเรือง
 
1360 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71 เงิน 12 โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   คงใจดี
2. เด็กหญิงฐิติวรรณ   แพใหญ่
 
1. นางสาวคนึงนิจ  ทองปล้อง
2. นางสาวณัฐศิริ  กิตติพันธ์
 
1361 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 70 เงิน 13 โรงเรียนวัดทุ่งกลาง 1. เด็กหญิงนันทิชา  เยื่อใย
2. เด็กหญิงปริยาพร  จารุอนันตวงศ์
 
1. นางอุทุมพร  โตเอี่ยม
 
1362 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด 1. เด็กหญิงดวงสุรี  เพ็งศิริ
2. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ชมชื่น
 
1. นางสาวยุวดี  สายทอง
2. นายธงชัย  ทะเลมอญ
 
1363 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72 1. เด็กหญิงจิรฐา  ศุภวิรุตม์
2. เด็กชายมงคล  ตรงบรรทัด
 
1. นางนิภา  พึ่งพระ
2. นางสาวพรณภัส  ใยบำรุง
 
1364 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านอ่างทอง 1. เด็กชายสิทธิโชค  อยู่เปี่ยม
2. เด็กหญิงอุษณีย์  แก้วเกลื่อน
 
1. นางสาวรัชนีกร  เยาวมาลย์
2. นายสราวุฒิ  ธานีรัตน์
 
1365 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 1. เด็กชายสมิตร  บุตรน้ำเพชร
2. เด็กชายอิทธิพล  พยนต์ศิริ
 
1. นายโอฬาร  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวเหมือนขวัญ  จันทร์สนิท
 
1366 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กชายปราโมทย์  ปานอุดม
2. เด็กชายพงษ์ดนัย  แก้วเพชร
 
1. นางสาวสุปรียา  ตรีหัตถ์
2. นางสาวนันทิดา   ครุฑใหญ่
 
1367 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 18 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) 1. เด็กหญิงกฤติยา  รอดเพชร
2. เด็กชายทศวรรษ  เทศทอง
 
1. นายคงศักดิ์  ศิริอาภรณ์
2. นางนฤมล  ศิริอาภรณ์
 
1368 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านหนองระแวง 1. เด็กหญิงณิชากร  อุปริพุทธิ
2. เด็กหญิงวัลลภา  อุปริพุทธิ
 
1. นางสาวทับทิม  เอี่ยมแสง
 
1369 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงปภาวินี  เคลือทิพย์
2. เด็กหญิงสุภนิดา  วงษ์จันทร์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนุตม์  แก้วพรายตา
 
1370 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายชัยวิทย์  พันธ์โตดี
2. เด็กชายปัฐวัจน์  อุ่นอบ
 
1. นายธนรรค์  พวงนิล
 
1371 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เรืองพันธ์
2. เด็กหญิงปุณยาพร  สุดวิเวก
 
1. นางสาวนพนันท์  พุ่มคุ้ม
2. นายพิทักษ์  ภูมิดอนมิ่ง
 
1372 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกำมะเสน 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  กิจหงวน
2. เด็กหญิงวัชรนันท์  แปะกระโทก
 
1. นายชินกฤษกา  คำรินทร์
2. นางสาวจอมสุรางค์  พาจร
 
1373 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 65 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 1. เด็กชายธนวัฒน์  เต็มดวง
2. เด็กหญิงพรรณพัชร  นิลประเสริฐ
 
1. นายเมธวัฒน์  อ่อนเรือง
 
1374 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ปานพันธ์
2. เด็กหญิงรัตนาวลี  บุตรลพ
 
1. นายนพพร  สีสำทอง
 
1375 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กชายกิตติพันธ์  ทองหนู
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  จิตต์งามขำ
 
1. นางสาวปวีณา  แก้วไทรนันท์
2. นายเจตนิพัทธ์  นิลสวิท
 
1376 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลอย 1. เด็กหญิงชอน  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดำรงค์
3. เด็กหญิงพัชราภา  พุฒเอก
 
1. นางพัชรี  นามศรี
 
1377 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนด่านสิงขร 1. เด็กชายธวุฒ  สุขแสงทอง
2. เด็กชายสกาย  นาคสอิ้ง
3. เด็กชายเอ๋  ชูพินิจ
 
1. นางธิราภรณ์  วัดอักษร
2. นางอุไรวรรณ  ชูพรม
 
1378 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยสัก 1. เด็กชายบุญทวี  คงแท่น
2. เด็กชายภูวเนตร  ขาวสอาด
3. เด็กชายเกรียงไกร  สีแดง
 
1. นางยุพิน  บุญตติยานุกูล
2. นายประยูร  พาจร
 
1379 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  เพรชรัตน์
2. เด็กหญิงปาจรีย์  ธรรมรงรัตน์
3. เด็กชายเจนณรงค์  หาญรัญดา
 
1. นางมณีวรรณ  คีรีศรี
 
1380 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กชายณัฐวัตร  สามีวัง
2. เด็กชายธนวัฒน์  ชูมี
3. เด็กชายวรวิทย์  วงษ์ศิล
 
1. นางอุษณีย์  บางม่วง
 
1381 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนประชาบูรณะวิทยา 1. เด็กชายนัฐกานต์  ธรรมะ
2. เด็กหญิงวิรัณยา  ศรีพรมมินทร์
3. เด็กหญิงอนันดา  อาลิแล
 
1. นางวาสนา  ทศเจริญ
2. นางศิริรัตน์  กลั่นวารี
 
1382 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี 1. เด็กชายบูรพา  กะมะเรศ
2. เด็กชายพีรศักดิ์  ทรายแก้ว
3. เด็กชายริงคนาต  พื้นผา
 
1. นางจันทิมา  ณ วันจันทร์
2. นางเยาวเรศ  ธุวะนะคะ
 
1383 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านปากแพรก 1. เด็กหญิงพัชรี   เสือมาก
2. เด็กหญิงสุทินา   บัวผัน
3. เด็กหญิงแพรวา   เนียมศรี
 
1. นางอุษา   ชื่นวิเศษ
 
1384 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 72 เงิน 9 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 1. เด็กชายณัฐพนธ์  หนองมีทรัพย์
2. เด็กชายธีรภัทร  เล็กธนู
3. เด็กชายเดชา  ใหม่แก้วสุข
 
1. นายขจร  สายสกล
2. นางกัลยาณี  ปิดฉายะ
 
1385 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 64 ทองแดง 10 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา 1. เด็กหญิงจันทิมา  พลายแก้ว
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  กมสินธิ์
3. เด็กหญิงปนัดดา  เอกพงษ์
 
1. นางสุภาพรรณ  จูสวย
2. นางเกณิกา  ผุยมูลตรี
 
1386 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 63 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหินเทิน 1. เด็กชายนาวิน  พึ่งพงษ์
2. เด็กหญิงนิศากร  นาคหาญ
3. เด็กชายเจนณรงค์  นกแก้ว
 
1. นางอ้อยทิพย์  ทีปรักษพันธุ์
 
1387 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 63 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านคลองชายธง 1. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  เครือแตง
2. เด็กชายวชิรศักดิ์  วงค์ศศิธร
3. เด็กชายสรวิศ   รุ่งเรือง
 
1. นายอัมพร  สินพานิช
2. นางสาวมนัสพร  มณีโชติ
 
1388 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 62 ทองแดง 13 โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ศรีทอง
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  ทองนนท์
3. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  สนามทอง
 
1. นางธัญญาภรณ์  น้ำจันทร์
2. นางสุคลทิพย์  โกศลวีรกิ
 
1389 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 61 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์) 1. เด็กชายฐิติพงษ์  โพธิ์อยู่
2. เด็กหญิงสิริมา  ทับสี
3. เด็กชายอดิศักดิ์  พรหมลาศ
 
1. นางสาวสุวิมล  ช่วยรัดแก้ว
2. นายไชยันต์  ม่วงน้อย
 
1390 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดดอนยาง 1. เด็กหญิงกัลยากร  ตั้งวงศ์
2. เด็กหญิงพรทิพย์  สุดอาลัย
3. เด็กหญิงวิรวรรณ  คงดี
 
1. นางสาวยุวดี  ชอบชื่น
 
1391 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กชายธีรชัย  โคกอ่อน
2. เด็กชายอันดา  นำโชค
3. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  เปลี่ยนลี้
 
1. นางโสรยา  จันทำ
2. นางสาวยุพา  แก้วเนตร
 
1392 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กชายณัฐพล  ลิ่วเวหา
2. เด็กชายประพจน์  ปัจเมฆ
3. เด็กชายภัทรพงศ์   คุ้มตลอด
 
1. นายพูลศักดิ์  พราหมณ์สงฆ์
2. นางสาวบังอร  เทียมจันทร์
 
1393 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. เด็กชายวาทิน  พราหมณ์สละ
2. เด็กหญิงศุภิสรา  สุ่มผง
3. เด็กหญิงอินธิรา  ศรีเพ็ชร
 
1. นางสาวอุไร  พิมทอง
 
1394 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กชายขวัญชัย  หอมกระเจะ
2. เด็กชายธีรพล  รังทอง
3. เด็กชายอภิรักษ์  ปานสวย
 
1. นายชาตรี  คงอ่วม
 
1395 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านค่าย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองรอด
2. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  จันทร์หอม
3. เด็กชายภราดร  โปศิริ
 
1. นางเรณู  คชรินทร์
 
1396 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดอนสง่า 1. เด็กชายนวพรรษ์  สิริสุริยะกมลชัย
2. เด็กชายพงศ์พัทธ์  เทียนธูป
3. เด็กชายโชคสัญญา  ป่านแก้ว
 
1. นายสุพัฒน์  หยิบจันทร์
 
1397 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  แดงฉ่ำ
2. เด็กหญิงดวงกมล  เต้าชุน
3. เด็กหญิงยุวดี  นิลดำ
 
1. นายไกรภพ  พละเยี่ยม
2. นางปริชาติ  แก้วนวล
 
1398 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 1. เด็กชายชนายุทธ  คชชา
2. เด็กชายธนายุทธ  ทรัพย์อร่าม
3. เด็กชายศิหนาท  มรจันทร์
 
1. นางสุดใจ  ศรีในบ้าน
2. นางวิลาวัณย์  จุรักษ์
 
1399 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านสิงขร 1. เด็กชายดัง  เจริญดี
2. เด็กชายธนบูรณ์  เผือกผุด
3. เด็กชายวิชิต  มีแก้ว
 
1. นายณรงค์  พวงงาม
2. นางอุไรวรรณ  ชูพรม
 
1400 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติโชค  วรกาญจน์
2. เด็กชายจักกริช  อักษรศรี
3. เด็กชายธนภัทร  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวพินทุสา  เชื้อทอง
2. นางสาวนันทพร  คุ้มตลอด
 
1401 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนาผักขวง 1. เด็กชายฉัตรา  คงพัน
2. เด็กหญิงพลอยพรรณ  พรรณแก้ว
3. เด็กหญิงสุชาดา  ชำนาญภูมิ
 
1. นางสาวราตรี  รักษ์เพชร
2. นางเสาวคนธ์  ใจดี
 
1402 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านช้างเผือก 1. เด็กชายวิโรจน์  ศิลประศร
2. เด็กชายสมกรอง  พุฒิเจือ
3. เด็กชายสุขสันต์  เปียสวน
 
1. นายไพโรจน์  เมืองทิพย์
2. นางอรชร  หะรังษี
 
1403 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงชญาน์นันท์  เทพจันทร์
2. เด็กหญิงนฤภรณ์  นาหว่าน
3. เด็กหญิงนันทชพร  จันลาด
4. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  แก้วไสย์
5. เด็กหญิงวราพรณ์  ทองคำ
6. เด็กชายสุทธิพงษ์  อยู่คง
 
1. นางมณีวรรณ  คีรีศรี
2. นางอุไรวรรณ  ทองเจริญ
 
1404 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนาหูกวาง 1. เด็กหญิงธนัญญา  อยู่หนุน
2. เด็กหญิงพรพิมล  คงกระพันธ์
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  พลายบัว
4. เด็กหญิงภาสินี  พลายบัว
5. เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์  คงกระพันธ์
6. เด็กหญิงวิภาพร  วงษ์แหวน
 
1. นางสุปราณี  อรุณเมธี
 
1405 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลดรุณวัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐวดี  คล้ายแก้ว
2. เด็กหญิงดรุณี  พลศร
3. เด็กชายธนภัทร  บุญนาค
4. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  อินทร์แก้ว
5. เด็กหญิงมณฑิรา   กรุดนาค
 
1. นางจริยา  อินไหม
2. นางสาวฤดีรัตน์  อ่อนจิตร์
 
1406 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดนาผักขวง 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  อ้นทอง
2. เด็กหญิงกาญจนาพร  กระต่ายเทศ
3. เด็กหญิงกิติยากร  ศรีเมืองช่าง
4. เด็กชายชวนากร  ใจบุญธรรม
5. เด็กหญิงพรชนิตร์  สังข์แดง
6. เด็กหญิงอัยยาวีร์  สุทธิพันธ์
 
1. นางสุนี  กุลแพ
2. นางสาวราตรี  รักษ์เพชร
3. นางสาวเสาวณีย์   กลมสม
 
1407 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านยางเขา 1. เด็กหญิงณัฐทิชา  ช้างสาร
2. เด็กหญิงนริสราภรณ์  อินเอี่ยม
3. เด็กชายปาฎิหาร  ใจยินดี
4. เด็กหญิงพัชรลดา  พรมเชื้อ
5. เด็กชายภูวดล  ทองมา
6. เด็กชายเพชรรัตน์  บุญคู่
 
1. นางหวานใจ  ชมเชย
 
1408 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะม่วง 1. เด็กหญิงบุญญานี  แก้วสว่าง
2. เด็กชายวายุ  แดงระยับ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มัคขยัน
 
1. นางมณี  ทองสม
2. นางสาวศิวาพร  ผลพานิช
 
1409 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงกัญจรัตน์  แดงนวล
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  มูลมงคล
3. เด็กหญิงนฤมนต์  ชมชอบ
 
1. นางสาวคณาพิช  แก้วระย้า
2. นางธันยนันทน์  บุนนาค
 
1410 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนด่านสิงขร 1. เด็กหญิงกำไร   ปฏิแพทย์
2. เด็กหญิงจีระพร  ทองสุข
3. เด็กหญิงวิลาสินี  แหวนเพชร
 
1. นางเกตุกนก  ฝอยทอง
2. นางสาวบุญล้อม  เพียรเสมอ
 
1411 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กหญิงกชพร  สีตะบุตร
2. เด็กชายธนพัฒน์  โพธิ์เย็น
3. เด็กหญิงนฤมล  เพชรจินดา
 
1. นางสาวนิตยา  ฉายน้อย
 
1412 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วงษ์สนิท
2. เด็กหญิงกรกมล  เซียรจันทึก
3. เด็กชายธนากรณ์  ฉัตรพุก
 
1. นางน้ำผึ้ง  ยานนาวา
2. นางสาวอรกัญญา  เปรมสุข
 
1413 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนประชารังสรรค์ 1. เด็กชายชานนท์  เยื่อใย
2. เด็กหญิงนภศวรรณ  แซ่เจ็ง
3. เด็กชายศุภวิชญ์  จันทร์เมือง
 
1. นางวันดี  แย้มรัตน์
2. นางสาวสุดารัตน์  พงษ์ทวี
 
1414 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  ปราบพาล
2. เด็กหญิงกังสดาล  พูลประสาท
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองดี
 
1. นางวรพร  หลักแหลม
 
1415 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 1. เด็กหญิงจำปา   แสนสุข
2. เด็กชายมงคล   เย็นใจ
3. เด็กหญิงวาสนา   วาสทอง
 
1. นางฉันทนา   ครุฑธา
2. นางสาวสุพรรณิการ์   สยุมพร
 
1416 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 9 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กชายทัศพล  อินเอี่ยม
2. เด็กหญิงอารียา  ศรีงาม
3. เด็กชายอารีรัตน์  ทองไทร
 
1. นางโสรยา  จันทำ
2. นางสาวยุพา   แก้วเนตร
 
1417 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 1. เด็กหญิงบุษบามินตรา  อยู่ดี
2. เด็กหญิงปรียาดา  ศิลปะธรรม
3. เด็กหญิงวรศิณี  บุญเรือง
 
1. นายขจร  สายสกล
2. นางจุฑารัตน์  สายสกล
 
1418 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 1. เด็กหญิงปณิตา  พระนิมิตร
2. เด็กชายพลพล  ฉิมพาลี
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศิริโท
 
1. นายขจร  สายสกล
2. นางจุฑารัตน์  สายสกล
 
1419 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนด่านสิงขร 1. เด็กหญิงทิพภวัลย์  พรหมทิพย์
2. เด็กหญิงสุดาวัน  ตุ่มศรียา
3. เด็กชายอาทร  ทองสุข
 
1. นายณรงค์  พวงงาม
2. นางเกตุกนก  ฝอยทอง
 
1420 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายกรวิชญ์  ฉายน้อย
2. เด็กหญิงธัญพร  เอี่ยมสวัสดิ์
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ปิดฉายะ
 
1. นางมณีวรรณ  คีรีศรี
2. นางอุไรวรรณ  ทองเจริญ
 
1421 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ทำอาษา
2. เด็กหญิงปานแก้วตา  ตุ้มพันธ์
3. เด็กหญิงมินต์ญา  มินโด
 
1. นายวิรัตน์  อินทร์จุฬ
2. นางอาภรณ์  วรินทร์รักษ์
 
1422 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนประชาบูรณะวิทยา 1. เด็กชายอรรถพล  แย้มพงษ์
2. เด็กหญิงอัชมา  ผู้มีสุข
3. เด็กชายเจษฎา  ยะก๊บ
 
1. นางวาสนา  ทศเจริญ
 
1423 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 1. เด็กหญิงพรรณภัส  เสมาทอง
2. เด็กหญิงพิชญาภา  สระทองคต
3. เด็กชายภูรินท์  แจวเจริญ
 
1. นางสุดใจ  ศรีในบ้าน
2. นางวิลาวัณย์  จุรักษ์
 
1424 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กหญิงชนากานต์  บุนนาค
2. เด็กชายภานุพงศ์  ทารส
3. เด็กหญิงศุภวานี  ดำคำ
 
1. นายพูลศักดิ์  พราหมณ์สงฆ์
2. นางสาวบังอร  เทียมจันทร์
 
1425 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   สืบสาย
2. เด็กหญิงพรรณนารา   คุ้มกลิ่น
3. เด็กหญิงภัคธีมา   แสงจันทร์
 
1. นางสาวอัญชรี   ประสงค์
2. นางสาวชลรดา   สาเรชพรรณ
 
1426 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองปุหลก 1. เด็กชายณัฐพล  ทองอยู่สุข
2. เด็กชายสนายุทธ  เรียงสันเทียะ
3. เด็กหญิงเบญจมาพร  เปรมปรีดิ์
 
1. นางสมพร  เหรียญประดับ
 
1427 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนวัดนาผักขวง 1. เด็กหญิงกิติยากร  ศรีเมืองช่าง
2. เด็กชายรชานนท์  สุระปรุง
3. เด็กชายวชิรพันธ์  สายคง
 
1. นายอำนาจ  จำนงรัตน์
2. นางสาวราตรี  รักษ์เพชร
 
1428 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านอ่าวยาง 1. เด็กชายกานต์  รุ่งดี
2. เด็กหญิงลูกมด  โคน
3. เด็กหญิงเพียงฟ้า  ยิ้มงาม
 
1. นางสุนีย์  ทองห่อ
 
1429 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 โรงเรียนอนุบาลดรุณวัฒนา 1. เด็กชายกฤษณะ  อ่อนจันทร์
2. เด็กชายณัฐชนน  ชูชาติไทย
3. เด็กชายภาสกร  มากหนู
 
1. นางจริยา  อินไหม
 
1430 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กหญิงญาณนันท์  นาคามูระ
2. เด็กหญิงณภัสสร   คมคำ
3. เด็กหญิงยลดา  แสงจินดา
 
1. นางพิสมัย  จันทร์ทัพ
 
1431 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงกฤติมา  ภู่ระย้า
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  สวัสดี
3. เด็กชายวัชรพล  เพียรศรีวัชรา
 
1. นางสาวคณาพิช  แก้วระย้า
2. นางธันยนันทน์  บุนนาค
 
1432 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงวรรณภา  สากาเรศ
2. เด็กหญิงสายใจ  อ่วมพยัพ
3. เด็กชายสุเทพ  หมอกมืด
 
1. นางสาวจุฑามาศ  กลิ่นหอม
 
1433 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วกรูด
2. เด็กหญิงณัฐกาญ  แดงด่อน
3. เด็กหญิงนิภาภรณ์  ชนะโชติ
 
1. นางโสรยา  จันทำ
2. นางสาวยุพา  แก้วเนตร
 
1434 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. นายปฏิภาณ  นวนกลาง
2. เด็กชายปยุธ  บุญสิน
3. นายโรจนศักดิ์  คชชะ
 
1. นายวัชรพล  เงินแท่ง
 
1435 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ 1. เด็กหญิงจริยา  เกิดเขียว
2. เด็กหญิงนงลักษณ์  วงศ์ราช
3. เด็กหญิงพลอยชมพู  ชูเดช
 
1. นายวิรัตน์  อินทร์จุฬ
2. นางสาวทิวาพร  มั่นมาก
 
1436 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  อ่ำสำอางค์
2. เด็กหญิงวรินยุพา  บัวงาม
3. เด็กชายสถาพร  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวอารีย์  ศิริอาภรณ์
2. นางยุพดี  หงษ์ภักดี
 
1437 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 1. เด็กหญิงวิชญา  มรจันทร์
2. เด็กชายศิริภัทร  สันฐาน
3. เด็กชายศุภชัย  กองสกุลพงษ์
 
1. นางสุดใจ  ศรีในบ้าน
2. นางวิลาวัณย์  จุรักษ์
 
1438 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดอนสง่า 1. เด็กชายญาณพัฒน์  เหรียญทอง
2. เด็กหญิงวาสนา  อิ่มชื่น
3. เด็กชายโชคชัย  ชัยชะนะ
 
1. นายสุพัฒน์  หยิบจันทร์
 
1439 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง 1. เด็กหญิงรุ่งกานต์  สมใจรัก
2. เด็กหญิงวิรัญญ์  วงษ์ตานี
3. เด็กหญิงสุนิสา  นาชิน
 
1. นายวินัย  ตรีอัมพร
 
1440 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  สมบูรณ์สุข
2. เด็กชายทัตธนะ  ทึกขุนทด
3. เด็กชายปณวัฒน์  สอนบุญตา
 
1. นายชาตรี  คงอ่วม
 
1441 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงกมลนัทธ์  ไม้เกตุ
2. เด็กหญิงรุ่งรวี  คุ้มน้อย
3. เด็กหญิงลลิตา  มีมงคล
 
1. นางปริชาติ  แก้วนวล
2. นางลินจง  ศรีสมุทร์
 
1442 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. เด็กชายฤทธิพร  เพชรแก้ว
2. เด็กชายองอาจ  สุทธิสาร
3. เด็กชายอมรรถพล  สะอาดศรี
 
1. นายวัชรพล  เงินแท่ง
 
1443 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงนพิรดา  อิ่มเอม
2. เด็กชายภัทรวิน  เอี่ยมตั้ง
3. เด็กหญิงสุณิการ์  จีบเจือ
 
1. นางสาวคณาพิช  แก้วระย้า
2. นางธันยนันทน์  บุนนาค
 
1444 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช้างเผือก 1. เด็กหญิงลีลาวดี  บุญมี
2. เด็กหญิงวรรณิศา  จันทเณร
3. เด็กหญิงเรืองรวี  จับจัด
 
1. นางกาญจนา  โชติช่วง
 
1445 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนด่านสิงขร 1. เด็กหญิงกำไร   ปฏิแพทย์
2. เด็กหญิงจีระพร  ทองสุข
3. เด็กหญิงวิลาสินี  แหวนเพชร
 
1. นางเกตุกนก  ฝอยทอง
2. นางสาวบุญล้อม  เพียรเสมอ
 
1446 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กหญิงจรัสศรี   เสริฐสายบัว
2. เด็กหญิงรัชดาภรณ์   แก้วภูสิทธิ์
3. เด็กหญิงเชฮีนา   ปาทาน
 
1. นางแสงสุรินทร์  ชุ่มศรี
2. นางสาวปัทมา  รอดพยุง
 
1447 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 71 เงิน 4 โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ถึงโภค
2. เด็กหญิงฐาปณี  สุวรรณน้อย
3. เด็กหญิงสุนันทา  ภูเพนียด
 
1. นางปริชาติ  แก้วนวล
2. นางลินจง  ศรีสมุทร์
 
1448 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 62 ทองแดง 5 โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กชายดีเลี่ยน  จรณินท์
2. เด็กหญิงปัญจรัตน์  แซ่อื้อ
3. เด็กชายเอกสิทธิ์  ชื่นใบ
 
1. นางพัชราภรณ์  ตระกูลไทยพิชิต
2. นางสมลักษณ์  สุขศิริ
 
1449 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 61 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  อาจกล้า
2. เด็กหญิงวริศรา  เกตุแก้ว
3. เด็กหญิงสุรัสวดี  ยอดใหญ่
 
1. นางน้ำผึ้ง  ยานนาวา
2. นางสาวอรกัญญา  เปรมสุข
 
1450 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านดอนทราย 1. เด็กหญิงกฤษณา  เพียรประเสริฐ
2. เด็กหญิงพนิดา  ศุภานุสนธิ์
3. เด็กหญิงพรรณพนัช  เล้าเจริญ
 
1. นางสาวอรุณศิริ  ธราธรกุล
 
1451 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 1. เด็กหญิงธณัชญา  คล้ายสังข์
2. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  ปรีดางกูร
3. เด็กหญิงอารียา  พระนิมิตร
 
1. นางจุฑารัตน์  สายสกล
2. นางกัลยาณี  ปิดฉายะ
 
1452 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองกก 1. เด็กหญิงธัญจิกา  เกตุรักษา
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  จันทร์ทรง
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  จันทร์แจ่ม
 
1. นางอำไพ  รุ่งโรจน์
 
1453 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 1. เด็กหญิงดวงกมล  ฉิมพิบูรณ์
2. เด็กชายนนทิชา  คล้อยมณี
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ยกย่อง
 
1. นางสาวภัทธรวดี  สีสด
2. นางสาวอรอนงค์  แดงนุ้ย
 
1454 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปุหลก 1. เด็กชายทรงวุฒิ   นาคบาตร์
2. เด็กชายธีรเดช  สามชูศรี
3. เด็กหญิงยุธิดา   สุขจิตร
 
1. นางสมพร  เหรียญประดับ
 
1455 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนาผักขวง 1. เด็กหญิงณัฎธิดา  ครุฑเสน
2. เด็กชายพีรพงษ์  สุสวาท
3. เด็กหญิงอริสา  ร่วมดี
 
1. นางเสาวคนธ์  ใจดี
2. นางสาวราตรี  รักษ์เพชร
 
1456 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กหญิงญาณิศา  อนุกูลประชา
2. เด็กหญิงณัฐชา  ศิริผล
3. เด็กชายพันธกิจ  ปานปิน
 
1. นางมาลัย  อ่วมอ่อง
2. นางสาววราภรณ์  คนึงคิด
 
1457 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงฌาณิษา  สีขาว
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สุทธิโคตร
3. เด็กหญิงปิยภัทร  มณีฉัตร
 
1. นางชูรัตน์  ดีหริ่ง
 
1458 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กหญิงนุชจรีย์  หวังผล
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  เจี้ยมดี
3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วงษ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวบุศรา  ประสานศิลป์
 
1459 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านอ่าวน้อย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ฉุยฉาย
2. เด็กหญิงวิมลสิริ  มูลอารมณ์
3. เด็กหญิงอรทัย  ลัดดาวัลย์
 
1. นางนิธิมา  จันทนา
2. นางสาวนิภาพร  หน่วงเหนี่ยว
 
1460 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   เล็กท่าไม้
2. เด็กหญิงพัชรินทร์   ใจหลัก
3. เด็กหญิงสิริรัตน์ติญา   ชูแพทย์
 
1. นางสาวอัญชรี   ประสงค์
2. นางจีรภรณ์   สุวรรณ
 
1461 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านช้างเผือก 1. เด็กหญิงกาญนา  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ตุลัยยานนท์
3. เด็กหญิงเมย์  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวภาวิณี  เสนาการ
2. นางอรชร  หะรังษี
 
1462 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กหญิงกานดา  กู้ทรัพย์
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  โมกขวรรณ
3. เด็กหญิงสุณัฐฑา  สงวนนาม
 
1. นางจรัสศรี  ชัยหา
2. นางสาวบังอร  เทียมจันทร์
 
1463 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกำมะเสน 1. เด็กหญิงวรรณิษา  แดงลาด
2. เด็กชายสุภกิจ  แสงสุวรรณ
3. เด็กชายอดิศักดิ์  เพชรขวัญ
 
1. นางสาวจตุพร  สามกลิ่น
2. นางสาวเปี่ยมสุข  บรรดาศักดิ์
 
1464 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนพร  ลายละเอียด
2. เด็กหญิงสาธินี  บุญวิวัฒน์ถาวร
3. เด็กหญิงเนตรชนก  สังข์ทอง
 
1. นางณรัญญา  บุตรเกตุ
 
1465 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  หลักแหลม
2. เด็กหญิงณัฐพร  ยอดอิน
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  มีเดช
 
1. นางศุภมาศ  ทอดสนิท
2. นางน้ำผึ้ง  ยานนาวา
 
1466 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอ่างทอง 1. เด็กหญิงบุปผา  ทับทิมทอง
2. เด็กหญิงวราพร  สิงนาครอง
3. เด็กหญิงแสงตะวัน  กล้าหาญ
 
1. นางสาวณิชาพัฒน์  พงษ์คำพันธ์
2. นางสาวรัชนีกร  เยาวมาลย์
 
1467 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 1. เด็กหญิงชลธิชา   ตุลัยญานนท์
2. เด็กหญิงปาริชาติ   เทียมศรี
3. เด็กหญิงพรรณวษา   สายลาม
 
1. นางสาววรารัตน์    บุญมี
2. นางสาวชลรดา   สาเรชพรรณ
 
1468 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงกฤตยาณี  กลัดแสง
2. เด็กหญิงชลรัตน์ดา  วงเณร
3. เด็กหญิงนภัสธิดา  ภูศรีเทศ
 
1. นางชฎาพร  ธรรมเนียม
2. นางจันทรา  ฤกษ์งาม
 
1469 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กหญิงจินตพร  สาบุตร
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  เจี้ยมดี
3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วงษ์สวัสดิ์
 
1. นางสมหมาย  สุสุทธิ
 
1470 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านท่าขาม 1. เด็กหญิงนรารัตน์  เรือนจันทร์
2. เด็กหญิงอรพินท์  แย้มกลิ่น
3. เด็กหญิงเรืองริน  สมสวัสดิ์
 
1. นางสาวเพียงใจ  เทียนส่งรัศมี
2. นางเยาวนารถ  วงศ์เรือง
 
1471 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี 1. เด็กหญิงปียานุช  มะลิวงค์
2. เด็กหญิงพรพิมล  หัสเดช
3. เด็กหญิงอาทิตยา  แดงโชติ
 
1. นางณัฐธิกาพัณ   ค้ำชู
2. นางสาวปรียาภรณ์  เฟื่องฟุ้ง
 
1472 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนสง่า 1. เด็กชายพีรพล  จันทร์กระจ่าง
2. เด็กชายพีรวัฒน์  เดชวัน
3. เด็กชายพุฒิชัย  พยอมยูร
 
1. นายสุพัฒน์  หยิบจันทร์
2. นางศศินาฎ  หยิบจันทร์
 
1473 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์  ไชยรัตน์
2. เด็กชายอธิปัตย์  แสงชมภู
3. เด็กชายอนุศิษย์  อาศัย
 
1. นางสาวคณาพิช  แก้วระย้า
2. นางธันยนันทน์  บุนนาค
 
1474 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม (ปิยแหวนรังสรรค์) 1. เด็กหญิงบัวคำ  แสงทอง
2. เด็กหญิงฝนทิพย์  แสงทอง
3. เด็กหญิงอภิสฎา  ป้านน่วม
 
1. นายชุมพร  สินรา
2. นางสุนันทา  หลีประภา
 
1475 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   แช่มชื่น
2. เด็กหญิงกิ่งฉัตร   แก้วฉ่ำ
3. เด็กหญิงสโรชา    ใจอ่อน
 
1. นางลัดดาวรรณ   ประจักษ์วิมล
2. นายโชคชัย  ลัคนาชัย
 
1476 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี 1. เด็กชายวรายุทธ์  บัวพัฒน์
2. เด็กชายสิทธิชัย  แดงโชติ
3. เด็กหญิงอัจฉรา  ทับซ้อน
 
1. นายนันทะวงษ์  น้อยสีเหลือง
2. นางสาวปราณปรียา  บุญประเสริฐ
 
1477 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจิราภา  สิงห์หอม
2. เด็กหญิงนิรัญชญา  สินกลาง
3. เด็กหญิงวันวิสา  อร่ามเรือง
 
1. นางสาวพิทยารัตน์  เฮงเจริญสิญจน์
 
1478 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 1. เด็กหญิงนันทิชา  ไพรฤทธิ์
2. เด็กหญิงพรชิตา  จงเจริญ
3. เด็กหญิงพรพนา  น้อยกำเหนิด
 
1. นางวิลาวัณย์  จุรักษ์
2. นางสาวปรมาภรณ์  นาเมือง
 
1479 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กหญิงณัฐนรี  วัดล้อม
2. เด็กหญิงพรพิมล  คะโรลัมย์
3. เด็กหญิงวรินทร์ญา  เอี่ยมสมบูรณ์
 
1. นางอุษณีย์  บางม่วง
 
1480 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กหญิงชลิตา  จรูญจิตปรีดา
2. เด็กหญิงนฤมล   ผุงเจริญ
3. เด็กหญิงพรนภา  กลั่นวารี
 
1. นางสาวบุศรา  ประสานศิลป์
2. นายรชต  ระไวกลาง
 
1481 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สังข์สุวรรณ
2. เด็กชายรัตนากร  สืบสาย
3. เด็กชายสราวุธ  อ่อนน้อม
 
1. นายนันทะวงษ์  น้อยสีเหลือง
2. นางสาวปราณปรียา  บุญประเสริฐ
 
1482 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม (ปิยแหวนรังสรรค์) 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  ตะเภาทอง
2. เด็กหญิงทานตะวัน  ศรีไพล
3. เด็กหญิงสุนารีย์  มาตะนัง
 
1. นางกณิศนันท์  ดีดวง
2. นายกานต์  สุระกำแหง
 
1483 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกำมะเสน 1. เด็กชายชานุ  ทวีโชค
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  อ้นทอง
3. เด็กหญิงไพรินทร์  เมืองสมัย
 
1. นางสาวจตุพร  สามกลิ่น
2. นางสาวเปี่ยมสุข  บรรดาศักดิ์
 
1484 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  จุไรยานนท์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  สอาดนัก
3. เด็กหญิงสาวิตรี  ศรีทับทิม
 
1. นางวิลาวัณย์  จุรักษ์
2. นางสาวปรมาภรณ์  นาเมือง
 
1485 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  อินสุ่ม
 
1. นางสาวปฏิมาพร  เทียมเทศ
 
1486 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กชายอดิศักดิ์  คำชัง
 
1. นางบังอร  ชูทิพย์
 
1487 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กหญิงอมรสิริ  คีรีวัลย์
 
1. นางลำพูล  ดาวกระจ่าง
 
1488 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 88.18 ทอง 4 โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริณา  ปิยะนุกูล
 
1. นางสาวสุรี  เหตวรากูล
 
1489 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 85.8 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงกชกร  หลักโลก
 
1. นางจิราภา  อังสวัสดิ์
 
1490 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 84.8 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 1. เด็กหญิงนนทิชา  กล่อมสุวรรณ
 
1. นางสุดารัตน์  บุญประถัมภ์
 
1491 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 83.4 ทอง 7 โรงเรียนวัดหนองหอย 1. เด็กหญิงธิดาภรย์  ไทรงาม
 
1. นางสุเมตตา  แสนกล้า
 
1492 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 78.8 เงิน 8 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กชายสิรภพ  วัชศรัณฑ์
 
1. นางฉวีวรรณ  ช่วยชูหนู
 
1493 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 77.4 เงิน 9 โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กชายบูรพัฒน์  แข็งขัน
 
1. นางอุไร  ศิริธรรม
 
1494 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 77.2 เงิน 10 โรงเรียนบ้านดอนสง่า 1. เด็กหญิงภคมน  ทองอ่อน
 
1. นางสาวชลธิชา  ชิวปรีชา
 
1495 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 76 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลทับสะแก 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  เพ่งยัง
 
1. นางพรพิมล  กรยืนยง
 
1496 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 76 เงิน 11 โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงอนนทพร  ริมเถื่อน
 
1. นางชูรัตน์  ดีหริ่ง
 
1497 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 75.8 เงิน 13 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ 1. เด็กหญิงจีรนันท์   ศรีรื้น
 
1. นายอำนวย  บุญเปรี้ยว
 
1498 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 75.4 เงิน 14 โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงนันธิชา   พันธ์หอม
 
1. นางวารี  อุฬารศิลป์
 
1499 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 74.4 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหนองระแวง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ทองแท้
 
1. นางสาวศรีวรรณ  ยังแก้ว
 
1500 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 70.8 เงิน 16 โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  หนูคง
 
1. นางนิตยา  วจีรัตน์สกุล
 
1501 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 70.8 เงิน 16 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงชญานิศ  ซุ่ยยัง
 
1. นางอัญชลี  เสนาะสลุง
 
1502 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 63.8 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด 1. เด็กหญิงฐิตานนท์  มะณีรัตน์
 
1. นางสาวพรพิมล  บัวผดุง
 
1503 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย -1 - โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม (ปิยแหวนรังสรรค์) 1. เด็กหญิงณัฐชยา  เพ็งชวด
 
1. นางสาวอารีย์  ไกรทอง
 
1504 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนทราย 1. เด็กหญิงณิชนันท์  สุวรรณปทุม
2. เด็กชายธนาธร  เมืองจันทร์
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  มีสุข
 
1. นางสาคร  ชูจันทร์
2. นางสาวนัยน์รัตน์  สังข์ฤทธิ์
 
1505 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลทับสะแก 1. เด็กหญิงนิรัญญา  วรรณประพันธ์
2. เด็กชายภูวดล   ประสพทอง
3. เด็กชายสุริยา  ศรีเอี่ยม
 
1. นางรำพึง  จัดภัย
 
1506 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กชายคุณากร  สังสีนะ
2. เด็กชายปัญญา  อุบบัว
3. เด็กหญิงเหมสุดา  พูลสวัสดิ์
 
1. นางลำพูล  ดาวกระจ่าง
2. นางวันดี  คูหพันธุ์
 
1507 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงนิศามณี  ปัญญา
2. เด็กชายพสิฏฐ์พล  ปีแก้ว
3. เด็กหญิงพัชริดา  คชชะ
 
1. นางกุหลาบ  จันทร์เพ็ชร์
2. นางนภาพร  เทียนทอง
 
1508 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านพุตะแบก 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  พบสุภาพ
2. เด็กชายประมวลทรัพย์  ชมอินทร์
3. เด็กหญิงพชิรา  ผุยมูลตรี
 
1. นางสาวขจีวรรณ  อินฉิม
 
1509 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ 1. เด็กชายจิรยุทธ  สุจิตรา
2. เด็กชายตุระ  พม่า
3. เด็กหญิงอรปรียา  แสงสม
 
1. นางสาวคุณิตา  เจดีย์พราหมณ์
2. นายอำนวย  บุญเปรี้ยว
 
1510 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง 7 โรงเรียนวัดดอนยาง 1. เด็กชายกรวิชญ์   เกตุรักษ์
2. เด็กหญิงจีรนันท์   ประเดิมพร
3. เด็กชายอคิราห์   เพ็งเหลา
 
1. นางสาวมัณฑนา  อังกุล
 
1511 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง 7 โรงเรียนเศรษฐพานิชวิทยา 1. เด็กชายชนวีร์  วัฒนพงษ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ระหว่างทัพ
3. เด็กชายพีรพัฒน์  เปลี่ยนสี
 
1. นางกันธิมา  ร่วมวงษ์
2. นางกัลยรัตน์  อัฐระ
 
1512 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านชะม่วง 1. เด็กชายรัชชานนท์  ประศาสน์วงศ์
2. เด็กหญิงอมรทิพย์  รุ่งแสง
3. เด็กชายเทวินทร์  อ่วมพัน
 
1. นางนันทการ์  สุนทรโอวาท
2. นางสาวทิพย์พดี  เฮงสมบูรณ์
 
1513 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 10 โรงเรียนวัดปากคลองเกลียว 1. เด็กชายณัฐภูมิ   น้อยเมือง
2. เด็กหญิงสุทามาส   จงรักษ์
3. เด็กหญิงเบญจมาพร   รัศมี
 
1. นางสาวโกลัญญา   บัวงาม
2. นางสาวอัญชัญ   ทองนาค
 
1514 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 11 โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กชายกฤติพงศ์  วูวงศ์
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  ทัดรัด
3. เด็กชายศรัณย์  เหยี่ยวประยูร
 
1. นางจันทร์จิรา  กิจสมัย
2. นางบุษกร  อุตมะ
 
1515 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 12 โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร 1. เด็กชายพิชิตชัย  อ่อนสุกใส
2. เด็กหญิงศิรินภา  สังของ
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ปลอดโปร่ง
 
1. นางสาวจันทิรา  เงินสุวรรณ
2. นางสาวอัญชลี  เจียมโพธิ์
 
1516 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 12 โรงเรียนประชาบูรณะวิทยา 1. เด็กชายชยุต  เอี่ยมใจรัก
2. เด็กหญิงณิชมน  มีจุ้ย
3. เด็กชายภัทรพล  ดอกเหม
 
1. นางสาววานิดา  ขันธปราชญ์
2. นางสาวมัลลิกา  งามสะอาด
 
1517 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 12 โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงกนกพร  รวยรื่น
2. เด็กหญิงชนิษฐา  รุ่งสว่าง
3. เด็กหญิงอารยา  กุมแสง
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  ทัศนาลักษณ์
2. นางสาวจันทิพย์  อบมาลี
 
1518 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายธัญพิศิษฐ์  แช่มช้อย
2. เด็กชายพัฒนพล  เครือเมฆ
3. เด็กชายสัณหณัฐ  แพใหญ่
 
1. นางมาริน  ฟักเถื่อน
2. นางสาวเพ็ญพร  เหมือนอ่วม
 
1519 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74 เงิน 16 โรงเรียนบ้านดอนสง่า 1. เด็กหญิงดารารัตน์  ครึกครื้น
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ปรีเปรม
3. เด็กหญิงวริญรัตน์  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวชลธิชา  ชิวปรีชา
 
1520 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 68 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 1. เด็กชายณฐกร  นาคประเสริฐ
2. เด็กชายพนธกร  บุรีประภาส
3. เด็กชายภัทรพล  เชิดโคกสี
 
1. นางสาวช่อผกา  พันธเสน
2. นางวาสนา  ศิริสมบัติ
 
1521 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 67 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านปากแพรก 1. เด็กชายบรรณสรณ์   มากยอด
2. เด็กชายพรพิพัฒน์   คุ้มประคอง
3. เด็กชายภูวนันท์   สุขวงษ์
 
1. นายชัชวาล    เฮงเจริญสิญจ์
2. นางอุษา  ชื่นวิเศษ
 
1522