หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 22-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 สพป.ปข.2 อาคารศึกษานิเทศก์ ห้อง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 23 ก.ย. 2557 09.00-16.00 ศน.นิตยา 081-8086272 ศน.อุทุมพร 081-9420540
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 สพป.ปข.2 อาคารศึกษานิเทศก์ ห้อง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 23 ก.ย. 2557 09.00-16.00 ศน.นิตยา 081-8086272 ศน.อุทุมพร 081-9420540
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 สพป.ปข.2 อาคารศึกษานิเทศก์ ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมท้าวโกษา 23 ก.ย. 2557 09.00-10.30 ศน.นิตยา 081-8086272 ศน.อุทุมพร 081-9420540
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 สพป.ปข.2 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมสามพระยา 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ศน.นิตยา 081-8086272 ศน.อุทุมพร 081-9420540
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 สพป.ปข.2 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมสามพระยา 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ศน.นิตยา 081-8086272 ศน.อุทุมพร 081-9420540
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 สพป.ปข.2 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมสามพระยา 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ศน.นิตยา 081-8086272 ศน.อุทุมพร 081-9420540
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 สพป.ปข.2 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมพระยานคร 23 ก.ย. 2557 09.00 ศน.นิตยา 081-8086272 ศน.อุทุมพร 081-9420540
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 สพป.ปข.2 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมเขาเขียว 23 ก.ย. 2557 09.00 ศน.นิตยา 081-8086272 ศน.อุทุมพร 081-9420540
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 สพป.ปข.2 ชั้น 2 ห้อง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 23 ก.ย. 2557 09.00 ศน.นิตยา 081-8086272 ศน.อุทุมพร 081-9420540
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 สพป.ปข.2 อาคารศึกษานิเทศก์ ห้อง ประชุมท้าวโกษา 23 ก.ย. 2557 11.00 ศน.นิตยา 081-8086272 ศน.อุทุมพร 081-9420540
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 สพป.ปข.2 ชั้น 3 ห้อง ประชุมสามพระยา 23 ก.ย. 2557 11.00-12.00 ศน.นิตยา 081-8086272 ศน.อุทุมพร 081-9420540
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 สพป.ปข.2 ชั้น 3 ห้อง ประชุมสามพระยา 23 ก.ย. 2557 11.00-12.00 ศน.นิตยา 081-8086272 ศน.อุทุมพร 081-9420540


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศกุนตลา แหวนทองคำ 082-6894695
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]